ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1992/123

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1992-04-08

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1992-04-08

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1992-04-01

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση και συμπλήρωση του Π.Δ. 8/1991 «Οργάνωση και λειτουργία των Υπηρεσιών του Πυροσβεστικού Σώματος» (Α5) και άλλες διατάξεις.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Στο άρθρο 10 του Π.Δ. 8/1991 «Οργάνωση και λειτουργία των Υπηρεσιών του Πυροσβεστικού Σώματος» (Α5) προστίθεται παράγραφος 5 που έχει ως εξής: 5 Οι πυροσβεστικοί υπάλληλοι υποχρεούνται να κατοικούν στις πόλεις έδρες των Υπηρεσιών που υπηρετούν Εξαίρεση από την υποχρέωση αυτή επιτρέπεται, με απόφαση του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος, για το προσωπικό ορισμένων Υπηρεσιών λόγω των ειδικών συνθηκών που επικρατούν σ αυτές και της ιδιομορφίας που παρουσιάζει η λειτουργία τους
Άρθρο 2
1.  
  Μετά το άρθρο 13 του Π.Δ. 8/1991 (Α5) προστίθεται άρθρο 13Α που έχει ως εξής: 13Α Διευθυντή Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος 1 Διευθυντής του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος ορίζεται με απόφαση του Αρχηγού, ο Αρχιπύραρχος Γενικών Υπηρεσιών που υπηρετεί στο Αρχηγείο. 2 Ο Διευθυντής είναι άμεσος βοηθός του Αρχηγού και του Υπαρχηγού και αναπληρώνει τον τελευταίο όταν κωλύεται ή απουσιάζει. 3 Κατευθύνει και συντονίζει τις εργασίες των Κλάδων και Διευθύνσεων του Αρχηγείου και είναι υπεύθυνος απέναντι στην ηγεσία του Σώματος για κάθε ζήτημα της αρμοδιότητας του. 4 Προΐσταται όλων των πυροσβεστικών και πολιτικών υπαλλήλων που υπηρετούν στο Αρχηγείο και έχει, σ ότι αφορά αυτούς, όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που έχουν και οι Διοικητές των Περιφερειακών Υπηρεσιών του Σώματος. 5 Τοποθετεί το πυροβεστικό και πολιτικό προσωπικό στους Κλάδους, τις Διευθύνσεις και τα Τμήματα του Αρχηγείου ύστερα από έγκριση του Αρχηγού. 6 Ορίζει τους Αξιωματικούς που υπηρετούν στο Αρχηγείο στην Υπηρεσία του Επόπτη Ασφαλείας Τα καθήκοντα του Επόπτη Ασφαλείας του Αρχηγείου καθορίζονται με απόφαση του Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος. 7 Λαμβάνει γνώση της εισερχόμενης στο Αρχηγείο αλληλογραφίας και κατανέμει αυτή δια της Γραμματείας στους καθ ύλην αρμόδιους Κλάδους Προσυπογράφει και διατυπώνει τη γνώμη του στην αλληλογραφία που προσκομίζεται για υπογραφή στους Υπαρχηγό, Αρχηγό, Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Υπουργό. 8 Τηρεί χωριστό πρωτόκολλο εισερχόμενης και εξερχόμενης αλληλογραφίας. 9 Όταν απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνεται από τον αρχαιότερο Αξιωματικό Γενικών Υπηρεσιών που υπηρετεί στο Αρχηγείο .
Άρθρο 3
1.  
  Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 20 του Π.Δ. 8/1991 (Α5) προστίθεται περίπτωση (ια) που έχει ως εξής: ια Η υπηρεσία σκοπού
Άρθρο 4
1.  
  Μετά το άρθρο 23 του Π.Δ. 8/1991 (Α5) προστίθεται άρθρο 23Α που έχει ως εξής: 23Α Πορείας 1 Φύλλα πορείας είναι τα έγγραφα που εκδίδουν οι Διοικητές ή Προϊστάμενοι των Υπηρεσιών του Πυροσβεστικού Σώματος για το προσωπικό των Υπηρεσιών τους και με τα οποία διατάσσεται η εκτέλεση ορισμένων ατομικών διοικητικών πράξεων ή διαταγών της Υπηρεσίας. 2 Τα φύλλα πορείας χορηγούνται 1 Στις περιπτώσεις μετάθεσης, τοποθέτησης ή απόσπασης. 2 Για την εκτέλεση υπηρεσίας που διατάσσεται από τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης, τον Αρχηγό του Πυροσβεστικού Σώματος ή οποιοδήποτε άλλο αρμόδιο όργανο. 3 Στις περιπτώσεις που προβλέπουν οι διατάξεις οι σχετικές με την Υγειονομική Υπηρεσία του Πυροσβεστικού Σώματος. 4 Σε περιπτώσεις αποστολής για εκπαίδευση. 5 Σε οποιεσδήποτε άλλες περιπτώσεις που ειδικές διατάξεις προβλέπουν τη χορήγηση τους. 3 Στο φύλλο πορείας που χορηγείται για οποιονδήποτε λόγο, αναγράφεται η σχετική διαταγή της μετακίνησης, η ημερομηνία αναχώρησης και η ημερομηνία παρουσίασης στον προορισμό για τον οποίο γίνεται η μετακίνηση Τυχόν άλλες λεπτομέρειες καθορίζονται με απόφαση του Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος. 4 Σε περίπτωση αδικαιολόγητης υπέρβασης των ημερών πορείας, οι επιπλέον ημέρες θεωρούνται ως ημέρες αυθαίρετης απουσίας με όλες τις συνέπειες Αν η υπέρβαση είναι δικαιολογημένη και αποδεικνύεται με επίσημα έγγραφα, οι επιπλέον ημέρες χρεώνονται ως ημέρες κανονικής ή βραχείας άδειας του τρέχοντος έτους ή αν αυτές έχουν εξαντληθεί του επόμενου έτους. 5 Οι πυροσβεστικοί υπάλληλοι που μετατίθενται, τοποθετούνται ή αποσπώνται σε Υπηρεσίες εκτός του Λεκανοπεδίου Αττικής, οφείλουν να παρουσιασθούν στη νέα τους Υπηρεσία σε πέντε (5) ημέρες οι άγαμοι και σε δέκα (10) ημέρες οι έγγαμοι από τη χορήγηση του φύλλου πορείας Η διαγραφή τους από την Υπηρεσία που μετατίθενται και η εγγραφή τους στη νέα Υπηρεσία γίνεται αυτοδικαίως την ημέρα που ορίζει η σχετική απόφαση για αναχώρηση εφόσον έχει χορηγηθεί το σχετικό φύλλο πορείας Αν για οποιοδήποτε λόγο, παρά την κοινοποίηση της σχετικής απόφασης, δεν έχει χορηγηθεί φύλλο πορείας η πιο πάνω διαγραφή και εγγραφή πραγματοποιείται την επομένη της λήξης της προθεσμίας για χορήγηση τους» Μετά το άρθρο 26 του Π.Δ· 8/1991 (Α5) προστίθεται άρθρο 26Α που έχει ως εξής « 26Α σκοπού Στις υπηρεσίες που ορίζεται αυτοτελής υπηρεσία σκοπού ή όπου αυτήν εκτελεί συγχρόνως με τα καθήκοντα του ο εκάστοτε τηλεφωνητής, ο σκοπός έχει τα ακόλουθα καθήκοντα 1 Επαγρυπνεί, επιβλέπει και ευθύνεται για την ασφάλεια των κτιριακών εγκαταστάσεων και των υπηρεσιακών οχημάτων και μηχανημάτων. 2 Απαγορεύει τη στάθμευση οχημάτων στην είσοδο-έξοδο της Υπηρεσίας και φροντίζει για την απομάκρυνση κάθε εμποδίου έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η ευχερής και άμεση έξοδος των πυροσβεστικών οχημάτων. 3 Ελέγχει κάθε ξένο προς την Υπηρεσία άτομο την ώρα που εισέρχεται σ αυτήν και οδηγεί αυτό στον Αξιωματικό Υπηρεσίας. 4 Απαγορεύεται ν απομακρύνεται από τη θέση του χωρίς άδεια του Αξιωματικού Υπηρεσίας και χωρίς την προηγούμενη αντικατάσταση του. 5 Σημειώνει σε ειδικό βιβλίο που τηρεί την ώρα αναχώρησης και επιστροφής των υπηρεσιακών οχημάτων .
Άρθρο 6 "Στο άρθρο 37 του Π.Δ. 8/1991 (Α5) προστίθεται παράγραφος 5 που έχει ως εξής: ·«"
5.  
  Οι Διοικητές των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών ορίζουν τριμελή επιτροπή για τον έλεγχο των υδροστομίων της περιοχής τους. Την επιτροπή αποτελούν ένας (1) Πυρονόμος και δύο (2) κατώτεροι υπάλληλοι. Για τον έλεγχο που ενεργείται κατά την κρίση του οικείου Διοικητή, συντάσσεται από την επιτροπή πρακτικό στο οποίο εμφανίζεται η κατάσταση και η καλή λειτουργία ή μη των υδροστομίων, το οποίο και υποβάλλεται αρμοδίως για τα περαιτέρω».
Άρθρο 7
1.  
  Από τους Αξιωματικούς που υπηρετούν στο Τμήμα του Πυροσβεστικού Σώματος στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης, (άρθρο 7 παρ. 8 Π.Δ. 53/1989, Α26), ο Υπουργός με απόφαση του δύναται να τοποθετεί: α. Έναν (1) Αξιωματικό στο Γραφείο Υπουργού για τη γραμματειακή εξυπηρέτηση αυτού και την επικοινωνία του με Υπηρεσίες και υπαλλήλους του Πυροσβεστικού Σώματος. β. Ανάλογο αριθμό Αξιωματικών σε Τμήματα και Διευθύνσεις του Υπουργείου για το χειρισμό κοινών θεμάτων που αφορούν την Ελληνική Αστυνομία και το Πυροσβεστικό Σώμα.
Άρθρο 8
1.  
  Στο άρθρο 3 του Π.Δ. 130/1991 «Πειθαρχικό δίκαιο του Πυροσβεστικού Σώματος» (Α53) προστίθεται παράγραφος 3 που έχει ως εξής: 3 Για τους Πυροσβεστικούς υπαλλήλους ισχύουν ως ειδικές ποινικές διατάξεις οι προβλεπόμενες από τα άρθρα 10 μέχρι και 18 του Ν. 6015/1934 (Α46) .
2.  
  Η παράγραφος 3 του άρθρου 20 του Π.Δ. 130/1991 (Α53) αντικαθίσταται ως εξής: 3 Στην Π.Δ.Ε. η μεν εξέταση του καταγγέλοντα και των άλλων μαρτύρων γίνεται προφορικά, η δε εξέταση του εγκαλούμενου γίνεται εγγράφως Έκθεση δεν συντάσσεται για καμμία ανακριτική πράξη, συντάσσεται όμως έκθεση διενέργειας Π.Δ.Ε.
Άρθρο 9
1.  
  Στην παράγραφο 2 του άρθρου 1 του Π.Δ. 24/1985 «Καθήκοντα Πυρονόμων Γενικών, και Ειδικών Υπηρεσιών» (Α9) προστίθεται περίπτωση (ιε) που έχει ως εξής: 1 Προέδρου ή μέλους Επιτροπής προμηθειών ή παραλαβών
2.  
  Επίσης στην παράγραφο 1 του άρθρου 4 του ίδιου Διατάγματος προστίθεται περίπτωση (η) με το ίδιο περιεχόμενο
Άρθρο 10
1.  
  Για μια διετία από τη δημοσίευση του παρόντος Διατάγματος ο χρόνος παραμονής στον κατεχόμενο βαθμό του Αντιπυράρχου Γενικών Υπηρεσιών ως προς το δικαίωμα προαγωγής στον βαθμό του Πυράρχου, καθορίζεται σε δεκαέξι (16) έτη υπηρεσίας Αξιωματικού, από την οποία ένα (1) έτος στο βαθμό τους. Κατά την πρώτη εφαρμογή της διάταξης αυτής οι Αντιπύραρχοι που εμπίπτουν σ αυτή μπορούν να κριθούν και έκτακτα.
Άρθρο 11
1.  
  Το προβλεπόμενο από το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του Π.Δ. 365/1990 (Α΄144) ποσοστό του 20% αυξάνεται σε 50%.
Άρθρο 12
1.  
  Η ισχύς του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Δημόσιας Τάξης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση αυτού του Διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α. Της παραγράφου 1 του άρθρου 11 του Ν. 1481/1984 «Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης» (Α 152), όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε από την παράγραφο 1 του άρθρου 1 του Ν. 1590/1986 (Α49). β. Της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του Ν. 1590/1986 «Τροποποίηση διατάξεων του Ν. 1481/1984 «Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης» και άλλες διατάξεις» (Α49). γ. Του Π.Δ. 137/1986 «Συγκρότηση της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Τάξης σε Υπουργείο Δημόσιας Τάξης» (Α51). δ. Της Υ. 1660/1007556/116/0006Α/23.1.1992 Κοινής Απόφασης του Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων του Υπουργού Οικονομικών στον Υφυπουργό Οικονομικών» (Β31).
 • Την 138/1992 Γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, ύστερα από πρόταση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και του Υφυπουργού Οικονομικών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1992/1660/1007556/116/0006Α (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1992/1660_1007556_116_0006Α 1992
ΝΟΜΟΣ 1934/6015 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1934/6015 1934
ΝΟΜΟΣ 1984/1481 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1481 1984
ΝΟΜΟΣ 1986/1590 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/1590 1986
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1985/24 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/24 1985
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1986/137 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/137 1986
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1989/53 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1989/53 1989
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1990/365 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/365 1990
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1991/130 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/130 1991
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1991/8 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/8 1991