ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1992/124

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1992-04-08

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1992-04-08

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1992-04-01

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση του π.δ. 191/1991 «Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και άλλες διατάξεις» (Α-74).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Στην παρ. 1 του άρθρου 2 του π.δ. 191/1991 (Α-74) προστίθεται εδάφ. ε, ως εξής: 1 Το Τμήμα Πληροφοριών
2.  
  Η παρ. 3 του άρθρου 2 του π.δ. 191/1991 αντικαθίσταται ως εξής:
  Το Τμήμα Εξακριβώσεων παρακολουθεί τη δραστηριότητα ατόμων και κυρίως οργανωμένων ομάδων, ημεδαπών και αλλοδαπών, με σκοπό την πρόληψη και καταστολή ενεργειών που στρέφονται, με τη χρήση βίας και τρομοκρατικών μέσων γενικά, κατά της ασφάλειας του κράτους και του δημοκρατικού πολιτεύματος, ως και κατά προσώπων και πραγμάτων
3.  
  Στο άρθρο 2 του π.δ. 191/1991 προστίθενται παρ. 6 και 7 ως εξής: 6 Το Τμήμα Πληροφοριών είναι αρμόδιο για την αναζήτηση, συλλογή και επεξεργασία πληροφοριών, στα πλαίσια της αποστολής της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Ειδικών Εγκλημάτων Βίας (Υ.Α.Ε.Ε.Β.), και την έγκαιρη γνωστοποίηση τους στα λοιπά τμήματα αυτής, κατά λόγο αρμοδιότητας, για περαιτέρω εκμετάλλευση και αξιοποίηση Επίσης εκτελεί κάθε άλλο έργο που ανατίθεται στα πλαίσια της ειδικής αποστολής του».« 7 Η δραστηριότητα των ανωτέρω Τμημάτων ασκείται εντός των ορίων των διατάξεων του Συντάγματος και των συναδόντων προς αυτό νόμων περί προστασίας των ατομικών δικαιωμάτων .
Άρθρο 2
1.  
  Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Δημόσιας Τάξης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α. Του άρθρου 11 παρ. 1 εδάφ. α και β του ν. 1481/1984 «Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης» (Α-152), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 1 του ν. 1590/1986 (Α-49). β. Του π.δ. 137/1986 «Συγκρότηση της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Τάξης σε Υπουργείο Δημόσιας Τάξης» (Α-51).
 • Την υπ αριθ. 65/1992 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, ύστερα από πρόταση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2008/1 2008
ΝΟΜΟΣ 1984/1481 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1481 1984
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1991/191 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/191 1991
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Αναδιάρθρωση Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής και άλλες διατάξεις. 1995/378 1995