Τροποποίηση ορισμένων διατάξεων του Καταστατικού του Ταμείου Πρόνοιας Δικηγόρων Καβάλας.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
Κυρώνονται οι από 8.10.1988 και 15.3.1991 αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μελών του Δικηγορικού Συλλόγου Καβάλας για την τροποποίηση ορισμένων διατάξεων του Καταστατικού του Ταμείου Προνοίας Δικηγόρων Καβάλας που κυρώθηκε με το από 19.4.41 Β.Δ/ γμα (Α 130) και τροποποιήθηκε με το 187/17.3.72 Β.Δ/γμα (Α 40) και τα 735/31.7.80 (Α 183) και 24/7.1.87 (Α 6) Π.Δ/τα, που έχουν ως εξής: Άρθρο 1 ΙΔΡΥΣΗ - ΕΔΡΑ Το ειδικό Ταμείο που ιδρύθηκε με την επωνυμία - τίτλο «Ταμείο Προνοίας Δικηγόρων Καβάλας» με έδρα την πόλη της Καβάλας αποτελεί Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, ανεξάρτητο από τον Δικηγορικό Σύλλογο Καβάλας, η δε λειτουργία του ρυθμίζεται από το παρόν καταστατικό του. Άρθρο 2 ΣΚΟΠΟΣΣκοπός του Ταμείου είναι η παροχή στα μέλη αυτού δικηγόρους ή σε περίπτωση θανάτου των στους οριζόμενους στο παρόν συγγενείς αυτών χρηματικών βοηθημάτων, που διακρίνονται σε προσωρινά και τακτικά. Από τα επιδόματα αυτά: α) τα προσωρινά χορηγούνται στους Δικηγόρους - μέλη του Ταμείου, οι οποίοι λόγω ασθενείας των ή από άλλο προσωπικό ή οικογενειακό περιστατικό, έχουν απόλυτη ανάγκη βοηθήματος, β) τα τακτικά βοηθήματα παρέχονται εφάπαξ σε δικηγόρους μέλη του Ταμείου οι οποίοι αποχωρούν οριστικά από το δικηγορικό επάγγελμα ύστερα από μακροχρόνια άσκηση του, συνταξιοδοτούμενοι κανονικά από το Ταμείο Νομικών για τον λόγο αυτό ή σε περίπτωση θανάτου τους, σε ορισμένους, κατά το παρόν καταστατικό συγγενείς τους. Άρθρο 3 ΜΕΛΗΜέλη - Μέτοχοι του Ταμείου είναι υποχρεωτικά όλοι οι νόμιμα διορισμένοι δικηγόροι στο Πρωτοδικείο Καβάλας, οι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο του δικηγορικού Συλλόγου Καβάλας, όπως επίσης και όσοι πρόκειται μελλοντικά να εγγραφούν, εφόσον κατοικούν μονίμως στην περιφέρεια του Πρωτοδικείου Καβάλας, διατηρούν δικηγορικό Γραφείο σ αυτή, ασκούν πραγματικά και κατά κύριο επάγγελμα την δικηγορία στην περιφέρεια αυτή και εκπληρώνουν τις εν γένει υποχρεώσεις τους, ως μέλη, που αναγράφονται στο παρόν καταστατικό. Για την συνδρομή ή μη των ανωτέρω προϋποθέσεων κατά περίπτωση και την παραδοχή τους ως μελών του Ταμείου αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου κατά της αποφάσεως του οποίου επιτρέπεται προσφυγή στην Γενική Συνέλευση των μετόχων - μελών του η οποία προσφυγή πρέπει να κατατεθεί στο Ταμείο εντός τριάντα (30) ημερών από την επί αποδείξει κοινοποίηση της στον ενδιαφερόμενο ή από την επίδοση της. Δικηγόρος - μέλος του Ταμείου που παύει να ασκεί πραγματικά το δικηγορικό επάγγελμα, διαγράφεται από μέλος του Ταμείου με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μελών του, ο δε μετατιθέμενος από το Πρωτοδικείο Καβάλας σε άλλο Πρωτοδικείο Δικηγόρος μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του. Άρθρο 4 ΠΟΡΟΙ ΤΟΤ ΤΑΜΕΙΟΥΠόροι του Ταμείου είναι: Α. Δικαίωμα εγραφής. α) 1. Δραχμές πέντε χιλιάδες (5.000) που καταβάλλονται εφάπαξ ως δικαίωμα εγγραφής στο Ταμείο από κάθε Δικηγόρο, ο οποίος πρωτοδιορίζεται μετά από το πέρας των σπουδών του και τη λήψη της αδείας του δικηγόρου, στο δικηγορικό σύλλογο του Πρωτοδικείου Καβάλας και 2.Δραχμές εκατό χιλιάδες (100.000) που καταβάλλονται εφάπαξ, σαν δικαίωμα εγγραφής στο Ταμείο από κάθε δικηγόρο, ο οποίος μετατίθεται στο δικηγορικό Σύλλογο του Πρωτοδικείου Καβάλας από το δικηγορικό Σύλλογο του Πρωτοδικείου Καβάλας από το δικηγορικό Σύλλογο άλλου Πρωτοδικείου καθώς επίσης και κάθε άλλο δημόσιο, δικαστικό ή στρατιωτικό κ.λπ γενικά υπάλληλο, ο οποίος αποχωρεί από την υπαλληλική του θέση και διορίζεται έστω και για πρώτη φορά μετά την λήψη της αδείας του δικηγόρου, ως δικηγόρος στο Πρωτοδικείο Καβάλας. 1)Τα παραπάνω ποσά καταβάλλονται σε δύο δόσεις, η μεν πρώτη μαζί με την αίτηση εγγραφής του μετόχου, η δε δεύτερη μέσα σε εξ (6) μήνες το αργότερο από την εγγραφή του. 2)Η μη εμπρόθεσμη καταβολή του ως άνω δικαιώματος εγγραφής στερεί, σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, τον μέτοχο-μέλος καθώς επίσης και τους κατά τα κατωτέρω συγγενείς του, από κάθε κατηγορίας βοήθημα του άρθρου δύο (2) του παρόντος καταστατικού, τον ίδιο δε από την ιδιότητα του μετόχου-μέλους του Ταμείου. Β. Εισφορά αναγνωρίσεως γάμου. 3)Δραχμές πέντε χιλιάδες (5.000) που καταβάλλονται από τα έγγαμα μέλη-μετόχους του, στο Ταμείο εφάπαξ, για την σ αυτό αναγνώριση του γάμου τους, μαζί με την σχετική αίτηση αναγνωρίσεως του. 1)Η αναγνώριση του γάμου μετόχου πρέπει να γίνει μέσα στο πρώτο εξάμηνο από την τέλεση του, μαζί δε με την σχετική αίτηση συνυποβάλλεται και αντίγραφο της ληξιαρχικής πράξεως τελέσεως του και το σχετικό διπλότυπο πληρωμής του άνω ποσού. 2)Η μη εμπρόθεσμη αναγνώριση ή καταβολή στο Ταμείο της παραπάνω εισφοράς στερεί τον ή τους ενδιαφερομένους μετόχους και τους κατά τα κατωτέρω συγγενείς των από κάθε κατηγορίας βοήθημα του παρόντος καταστατικού. Γ. Οι κατά τα κατωτέρω άρθρο 9 παρ. 6 του παρόντος εισφορές, που καταβάλλονται στο Ταμείο από τους εγγεγραμμένους στο Μητρώο του δικηγόρους-μετόχους του οι οποίοι είχαν διακόψει για κάποιο χρονικό διάστημα την άσκηση της δικηγορίας των ή αύτη ανεστάλη νόμιμα. Δ. α) Τα κατωτέρω στο άρθρο 9 παρ. 3 και 4 του παρόντος καταστατικού αναγραφόμενα ποσά, που καταβάλλονται στο Ταμείο για την εξαγορά χρόνου δικηγορικής προϋπηρεσίας, από εγγραφόμενους σ αυτό ως μετόχους-μέλη του δικηγόρους. 1)Τα χρόνια ενεργού δικηγορίας που μπορεί να εξαγορασθούν κατά το προηγούμενο εδάφιο δεν θα ξεπερνούν συνολικά τα δέκα (10) κατ ανώτατο όριο για τους έχοντες ηλικία μεγαλύτερη των πενήντα (50) ετών. Ε. α) Δραχμές πέντε χιλιάδες (5.000) που καταβάλλονται στο Ταμείο από μετόχους-μέλη του, τα οποία προάγονται σε δικηγόρους παρ Εφέταις και δρχ. δέκα χιλιάδες (10.000) για τους προαγόμενους παρ Αρείω Πάγω. 1)Τα ποσά αυτά λόγω προαγωγής καταβάλλονται στο Ταμείο με την υποβολή της σχετικής αιτήσεως για προαγωγή. ΣΤ. Οι προς το Ταμείο πάσης φύσεως δωρεές και κληροδοτήματα. Ζ. Τα πρόστιμα εν γένει, καθώς επίσης και οι επ αυτών πάσης φύσεως τυχόν προσαυξήσεις, που επιβάλλονται στους μετόχους-μέλη του Ταμείου, σύμφωνα με το παρόν καταστατικό. Η. Οι τόκοι και τα πάσης φύσεως εισοδήματα από την εν γένει περιουσία του Ταμείου. Θ. Τα κατωτέρω οριζόμενα για κάθε ενέργεια (δικαστική ή εξώδικη) δικηγόρου μετόχου ή μη, ειδικά τέλη, που καταβάλλονται υποχρεωτικά απ αυτούς, οι οποίοι ενεργούν τις πράξεις αυτές στην περιφέρεια του Πρωτοδικείου Καβάλας. Τα ειδικά αυτά τέλη βαρύνουν αποκλειστικά τον δικηγόρο που τις ενεργεί και όχι τον πελάτη-διάδικο. Τα ειδικά αυτά τέλη της παρούσης (θ) παραγράφου είναι τα εξής: Ι. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ, τις ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ και ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ και τις ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ γενικά ΑΡΧΕΣ και ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ. 1.1)Σε κάθε ένσταση, προσφυγή, αντίρρηση, πάσης φύσεως αίτηση κ.λπ που απευθύνεται ενώπιον διοικητικού Δικαστηρίου, Διοικητικής Επιτροπής, Αρχής καθώς επίσης και σε αίτηση ασκήσεως ή παύσεως επαγγέλματος, σύμφωνα με τους φορολογικούς, τελωνειακούς και διοικητικούς γενικά νόμους δρχ. 100. Σε κάθε δήλωση φορολογίας, κληρονομιών, δωρεών, προικών και ασφάλειας, φόρου Κ. Προσόδου, αδειών άσκησης επιτηδεύματος ανωνύμων εταιρειών δρχ. 100. 2)Σε κάθε έφεση κατά αποφάσεων Πρωτοβαθμίων Διοικητικών Δικαστηρίων, Επιτροπών ή Αρχών δρχ. 100. 3)Σε αιτήσεις ακυρώσεως ή αναθεωρήσεως των ανωτέρω αποφάσεων δρχ. 100, ενώπιον όμως του Συμβουλίου της Επικρατείας δρχ. διακόσιες (200). 4)Σε κάθε αίτηση αναίρεσης κατά των ως άνω αποφάσεων δρχ. 200. 2.Σε κάθε παράσταση: 1)Στα Πρωτοβάθμια Διοικητικά Δικαστήρια, Επιτροπές και Αρχές δρχ. 100. 2)Στα δευτεροβάθμια Διοικητικά Δικαστήρια ή Επιτροπές και για τις αιτήσεις ακυρώσεως ή αναθεωρήσεως δρχ. 100. γ) Στα Διοικητικά Εφετεία γενικά δρχ. 200. ΙΙ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ 1.Στο πρωτότυπο: 1)κάθε αγωγής, αιτήσεως, κλήσεως, ανακοινώσεως δίκης με ή χωρίς προσεπίκληση, παρέμβαση, πρόσκληση, αντιρρήσεων επ αυτής, ανακοπής κάθε φύσεως, γνωστοποιήσεως μαρτύρων κ.λπ που απευθύνεται στο Ειρηνοδικείο δρχ. 50. 2)Στο πρωτότυπο αιτήσεως ασφαλιστικών μέτρων για διακατοχή και σύγκληση συγγενικού συμβουλίου δρχ. 100. 3)Για κάθε ένσταση που εκδικάζεται από το Ειρηνοδικείο δρχ. 50. 4)Στο Πρωτότυπο εφέσεως κατά Ειρηνοδικειακών αποφάσεων δρχ. 100. 5)Στο Πρωτότυπο αναιρέσεως κατά Ειρηνοδικειακών αποφάσεων δρχ. 100. 2.Σε κάθε παράσταση στο α) Ειρηνοδικείο ή Ειρηνοδίκη με οποιαδήποτε ιδιότητα για συζήτηση υποθέσεως οποιασδήποτε διαδικασίας (δίχως εξαίρεση των εργατικών) ή στη δόση όρκου, καθώς και στην σύνταξη πρακτικού αναβολής με εξέταση ή γνωστοποίηση μαρτύρων, όρκιση πραγματογνωμόνων στο Ειρηνοδικείο ή Ειρηνοδίκη δρχ. 100. 1)Σε κάθε συζήτηση μικροδιαφορών δρχ. 50. 2)Σε κάθε παράσταση στον Ειρηνοδίκη σαν Εισηγητή με αποφάσεις ανωτέρων δικαστηρίων δρχ. 100. 3)Σε κάθε παράσταση ή σφράγιση σε λογοδοσία επιτροπών, χειραφεσίες, διασκέμματα δρχ. 50. 4)Σε κάθε εκδίκαση ενστάσεων δρχ. 50. 5)Σε κάθε παράσταση στον Γραμματέα του Ειρηνοδικείου σε εγγυοδοσίες δρχ. 50. 3.Στο πρωτότυπο κάθε αγωγής αιτήσεως, κλήσεως, ανακοινώσεως δίκης με ή χωρίς προσεπίκληση, παρέμβαση, πρόσκληση σε αγωγή αντιρρήσεων επ αυτής ανακοπής κάθε φύσεως στο Μονομελές ή Πολυμελές Πρωτοδικείο δρχ. 100. 4.Για κάθε παράσταση σε συζήτηση οποιασδήποτε υπόθεσης ή στη δόση όρκου ή την διεξαγωγή αποδείξεων στο Μονομελές ή Πολυμελές Πρωτοδικείο δρχ. 100. 5.Στην έφεση και αναίρεση κατά Πρωτοδικειακής γενικά αποφάσεως δρχ. 200. 6.Για κάθε παράσταση στο Γραμματέα στις εγγυοδοσίες, κατάθεση εταιρικού ή δήλωση παύσης πληρωμών επί πτωχεύσεως δρχ. 100. 7.Για κάθε παράσταση στον Εισηγητή για διεξαγωγή αποδείξεων (εκτός από τις τυπικές αναβλητικές πράξεις) όρκηση πραγματογνώμονα δρχ. 100. 8.Σε κάθε άλλη απαίτηση προς οποιαδήποτε δικαστική Αρχή δρχ. 50. 9.Σε κάθε υπόμνημα στον Εισηγητή της υπόθεσης πτωχεύσεως δρχ. 50. 10.Σε κάθε παράσταση στον Εισηγητή για τις επαληθεύσεις, εκλογή συνδίκου, συμβιβασμού δρχ. 50. 11.Σε κάθε λογοδοσία συνδίκου δρχ. 50. 12.Σε κάθε παράσταση σ αυτήν όπως και για διατύπωση σχετικών αντιρρήσεων δρχ. 50. ΙΙΙ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΤΑ ΠΟΙΝΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ 13.Στο πρωτότυπο μήνυσης - έγκλησης, α) εάν πρόκειται για πταίσμα δρχ. 50. 1)εάν πρόκειται για πλημμέλημα δρχ. 100. γ) εάν πρόκειται για κακούργημα δρχ. 200. 14.Σε κάθε αίτηση σε δικαστική ποινική Αρχή και στον Ανακριτή για εξέταση μαρτύρων και στη δήλωση για παράσταση σαν πολιτικώς ενάγοντος ή διορισμό δικηγόρου δρχ. 50. 15.Σε κάθε υπόμνημα οποιουδήποτε διαδίκου που υποβάλλεται: α) Στο στάδιο προανάκρισης δρχ. 100. 1)Στο στάδιο της κύριας ανάκρισης ή στο Συμβούλιο των Πλημμελειοδικών: 1.προκειμένου για κακούργημα δρχ. 200. 2.προκειμένου για πλημμέλημα δρχ. 100.. 3.τα κατά την απολογία υποβαλλόμενα υπομνήματα δρχ. 100.. 16.Σε κάθε παράσταση σε απολογία κατηγορουμένου στην προανάκριση: Στον τακτικό ανακριτή: α) προκειμένου για πλημμέλημα δρχ. 100. β) προκειμένου για κακούργημα δρχ. 200. Η Ίδια εισφορά με τις παραπάνω διακρίσεις καθορίζεται και για την παράσταση στο Συμβούλιο των Πλημ/κών. 17.Για κάθε παράσταση για υπεράσπιση κατηγορουμένου ή πολιτικώς ενάγοντα στο: 1)Πταισματοδικείο δρχ. 50. 2)Στο Μονομελές Πρωτοδικείο δρχ. 100. 3)Στο Τριμελές Πλημ/κείο δρχ. 200. 4)Κακουργιοδικείο δρχ. 300, εκτός του εξ επαγγέλματος διοριζομένου συνηγόρου. 5)Στρατοδικείο δρχ. 200. 18.Σε κάθε παράσταση στην συζήτηση ανακοπής ή εφέσεως, α) κατά αποφάσεως πταισματοδικείου δρχ. 50. 1)αποφάσεως Πλημ/κείου δρχ. 100. γ) κατά αποφάσεως κακουργιοδικείου δρχ. 200. δ) κατά αποφάσεως βουλεύματος, εκτός του εξ επαγγέλματος διοριζομένου συνηγόρου, δρχ. 100. ΙV. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. 1.Στις εταιρείες που αποτελούνται από πολλούς συνεταίρους για τους οποίους υποβάλλεται χωριστή ένσταση, που αφορά την σχέση στην εταιρεία, και τών οποίων οι ενστάσεις συνεκδικάζονται, όλες οι παραστάσεις θεωρούνται σαν μια παράσταση δρχ. 100. 2.Σε κάθε έγγραφη γνωμοδότηση για θέματα νομικά δρχ. 200. 3.Σε κάθε άλλη εξώδικο πρόσκληση δρχ. 50. 4.Για κάθε πρόσκληση για υποβολή διαφοράς στη διαιτησία δρχ. 50. 5.Για κάθε αίτηση για διαιτησία στο Επιμελητήριο δρχ. 100. 6.Για κάθε παράσταση στα Επιμελητήρια δρχ. 100. 7.Για τη σύνταξη υπομνήματος που δεν προβλέπεται με άλλη διάταξη δρχ. 200. 8.Για κάθε παραγγελία για επίδοση αποφάσεως ή πράξεως δρχ. 50. 9.Για κάθε επιταγή για πληρωμή στις αποφάσεις ή πρακτικά: α) Αρμοδιότητας Ειρηνοδικείου ή Πταισματοδικείου δρχ. 50. 1)Πρωτοδικείου, Πλημ/κείου, Πολιτικού ή ποινικού Εφετείου, Κακουργιοδικείου, Αρείου Πάγου ή Συμβολαίων που μπορούν να εκτελεσθούν δρχ. 100. 10.Για κάθε εντολή για εκτέλεση τίτλων: 1)Ειρηνοδικειακής ή Πταισματοδικειακής αρμοδιότητος δρχ. 50. 2)Αρμοδιότητος Πρωτοδικείου (Διοικητικού ή Πολιτικού) ή Πλημ/ κείου, γενικά ή συμβολαίων δρχ. 100. 3)Αρμοδιότητος Εφετείου (Διοικητικού, Ποινικού ή Πολιτικού) Α.Π. ή Σ.τ.Ε. δρχ. 200. 11.Για την κοινοποίηση στον υπάλληλο του πλειστηριασμού αναγγελίας πιστωτή δρχ. 50. 12.Σε κάθε παράσταση στον υπάλληλο του πλειστηριασμού για σύνταξη αντιρρήσεων ή εναντιρρήσεων ή ανακοπής κατά πίνακος κατατάξεως δρχ. 100. 13.1)Σε κάθε κατασχετήριο εις χείρας τρίτου αρμοδιότητος Ειρηνοδικείου δρχ. 50, αρμοδιότητος δε Πρωτοδικείου δρχ. 100. 2)Για περισσότερες κοινοποιήσεις του ιδίου κατασχετηρίου καταβάλλεται το τέλος μια φορά αφού αναφερθεί αυτό στα υπόλοιπα. 14.Σε κάθε δήλωση τρίτου δρχ. 50. 15.Σε κάθε επικύρωση από δικηγόρο αντιγράφων δρχ. 100, μεταφράσεων δε δρχ. 200, εξαιρουμένων των εγγράφων και μεταφράσεων του προσκομίζονται στο Δικαστήριο από το Δικηγόρο σχετικά με υπόθεση που χειρίζεται. 6.Σε κάθε μια από τις περιλήψεις εγγραφής προσημειώσεως υποθήκης ή υποθήκης, όπως και σε αίτηση στον Υποθηκοφύλακα δρχ. 100. 17.Σε κάθε σύνταξη σχεδίου συμβολαίου και παράσταση δικηγόρου ενώπιον Συμβολαιογράφου δρχ. 100. 18.Σε κάθε άλλο έγγραφο που δεν αναφέρεται ειδικά παραπάνω δρχ. 50. Δεν καταβάλλονται τα ως άνω ειδικά τέλη της παραγράφου (θ) σε περιπτώσεις που αφορούν προσωπικά τον δικηγόρο - μέτοχο που ενεργεί οποιαδήποτε από τις παραπάνω παραστάσεις, πράξεις, ενέργειες, υπογράφει οποιοδήποτε έγγραφο ή δικόγραφο από τα παραπάνω καθώς επίσης και στις περιπτώσεις που αυτές αφορούν σύζυγο, ανιόντος ή κατιόντας και εκ πλαγίου συγγενείς μέχρι και του Β βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας. Άρθρο 5 ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ α) Η είσπραξη των παραπάνω υπό στοιχείο θ (Α, Β, Γ, Δ,) του προηγουμένου άρθρου 4 ειδικών τελών του Ταμείου γίνεται με κινητό ένσημο, που επικολλάται κατά περίπτωση, στο υπογραφόμενο από δικηγόρο δικόγραφο ή στα πρακτικά, πινάκια κ.λπ των αρμοδίων δικαστηρίων, ακυρούμενο με την σφραγίδα, ημερομηνία και υπογραφή τους, σύμφωνα με τις εκάστοτε διατάξεις διαγραφής χαρτοσήμου. β) Η είσπραξη των λοιπών πόρων του Ταμείου γίνεται με διπλότυπες αριθμημένες αποδείξεις εισπράξεως υπογεγραμμένες από τον Πρόεδρο και τον Ταμία του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου και σφραγισμένες με τη σφραγίδα του, σε κάθε δε άλλη περίπτωση όπως ορίζει ο Νόμος. γ) Η από μέρους μετόχου δικηγόρου αποκόλλησις ενσήμου του Ταμείου που άπαξ χρησιμοποιήθηκε και η εκ νέου χρήση, πώληση ή και η. απλή ακόμη κατοχή του αποτελεί γι αυτόν πειθαρχικό παράπτωμα που τιμωρείται από το Πειθαρχικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Καβάλας, μετά προηγούμενη βάσει αποδείξεως παραλαβής της έγγραφη προ 5θημέρου πρόσκληση του παραβάτη σε απολογία, με προσωρινή παύση του ως δικηγόρου μέχρι εξ (6) μηνών το πολύ, σε περίπτωση δε υποτροπής και με οριστική διαγραφή του από το Ταμείο (συνεπαγόμενη ειδικά εν προκειμένω) και οριστική απώλεια γι αυτόν και τους ως κατωτέρω συγγενείς του, κάθε βοηθήματος, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου, που θα επακολουθήσει στην παραπάνω απόφαση του Πειθαρχικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου Καβάλας. δ) Κατά της αποφάσεως του Διοικ. Συμβουλίου του Ταμείου, περί οριστικής διαγραφής, επιτρέπεται προσφυγή ενώπιον της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων-μελών του, σε προθεσμία 15 ημερών από της εγγράφου επί αποδείξει παραλαβής κοινοποιήσεως της, στον διαγραφέντα ή από της δημοσιεύσεως της στον Πρόεδρο του Διοικ. Συμβουλίου του Ταμείου, σε περίπτωση τυχόν μη διαγραφής του μετόχου. Η Γενική Συνέλευσις των μετόχων του Ταμείου που συγκαλείται ειδικά για την περίπτωση αυτή, αποφαίνεται τελεσίδικα και αμετάκλητα για την διαγραφή ή όχι, αντί της οποίας, αυτή μόνο μπορεί να επιβάλει στον ως άνω παραβάτη πρόστιμο ανάλογο, όχι όμως λιγώτερο εκείνου που προβλέπεται από το άρθρο 6 περ. β του παρόντος Καταστατικού. Ο έλεγχος της κανονικής εφαρμογής των παραπάνω διατάξεων, που αφορούν το ένσημο, γίνεται από κάθε προϊσταμένη αρχή και από όλους, όσοι ενεργούν, σύμφωνα με τον νόμο, επιθεωρήσεις των δικαστικών γραφείων και των άλλων συναφών δημοσίων υπηρεσιών, καθώς επίσης και από τρία εκ των αρχαιοτέρων μελών του Ταμείου, που ορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο του. Για τον σκοπό αυτό, δηλ. του ελέγχου, οι υπάλληλοι του Ταμείου υποχρεούνται να δίνουν προς τα προαναφερθέντα πρόσωπα δίχως καμιά απολύτως αντίρρηση, κάθε χρήσιμο, κατά την κρίση αυτών που διενεργούν τον έλεγχο στοιχείο. Άρθρο 6 ΚΥΡΩΣΕΙΣα) Η άρνηση πληρωμής των υποχρεώσεων και εισφορών, που καθορίζονται στο άρθρο 4 του παρόντος καταστατικού, θεωρείται πειθαρχικό παράπτωμα και συνεπάγεται την πειθαρχική τιμωρία του αρνουμένου μέλους του Ταμείου, η οποία ασκείται από το Πειθαρχικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Καβάλας, με τις ποινές που προβλέπει ο Κώδικας περί Δικηγόρων, όπως αυτός εκάστοτε ισχύει. β) Το ανώτατο όριο της ποινής του προστίμου ορίζεται στο ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) δραχμών για κάθε παράβαση, είναι δε ανεξάρτητο από το καθυστερούμενο ποσό στην καταβολή του οποίου προσθέτως με το πρόστιμο υποχρεούται ο καθυστερών δικηγόρος. Σε περίπτωση τυχόν αρνήσεως του να συμμορφωθεί προς αυτά ή υποτροπής, το Διοικ. Συμβούλιο του Ταμείου μπορεί να αποφασίσει, ύστερα από έγγραφη επί αποδείξει πρόσκληση του εγκαλουμένου δικηγόρου σε απολογία, την διαγραφή του από το Ταμείο και την απώλεια όλων των εξ αυτού ωφελημάτων που παρέχονται με το παρόν καταστατικό. Κατά της αποφάσεως αυτής του Διοικ. Συμβουλίου του Ταμείου επιτρέπεται προσφυγή στην Γενική Συνέλευση των μελών του Ταμείου, εντός μηνός από την έγγραφη κοινοποίηση της, στον διαγραφέντα από της δημοσιεύσεως της δε στον Πρόεδρο του Ταμείου. Η ανωτέρω διάταξη δεν αίρει τις συνέπειες που απαγγέλλονται σύμφωνα με το άρθρο 4 στοιχ. θ του παρόντος καταστατικού, αναφορικά με την παραδοχή του σχετικού εγγράφου ή της παραστάσεως και αν ακόμη ο υπαίτιος δικηγόρος κηρύχθηκε έκπτωτος από τα εκ του Ταμείου ωφελήματα. γ) Δικηγόρος ο οποίος είτε κατά την υπογραφή δικογράφου, είτε κατά την παράσταση αντικαθιστά τον εαυτό του με άλλο πρόσωπο, που δεν είναι δικηγόρος σε περιπτώσεις που αυτό συγχωρείται από το Νόμο, υπόκειται στις διατάξεις και σε όλες τις συνέπειες του προηγουμένου εδαφίου. δ) Η επανεγγραφή μέλους που διεγράφη επιτρέπεται με απόφαση του Διοικ. Συμβουλίου του Ταμείου κατά την κρίση του πάντοτε, αλλά απαραιτήτως μετά προηγούμενη καταβολή από μέρους του διαγραφέντος όλων των καθυστερουμένων, του τυχόν επιβληθέντος προστίμου και της εισφοράς, για την νέαν εγγραφήν του, σύμφωνα με τις διατάξεις του στοιχ. Α του άρθρου 4. Άρθρο 7 ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ Οι πόροι του Ταμείου διατίθενται:α) Για την πληρωμή των εξόδων διαχειρίσεως και λοιπών δαπανών του Ταμείου. β) Για την εκπλήρωση των σκοπών του Ταμείου, που αναγράφονται στο άρθρο 2 του παρόντος. Άρθρο 8 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΑΜΕΙΟΥΤα έξοδα διαχειρίσεως και γενικά οι δαπάνες του Ταμείου ενεργούνται με εντάλματα πληρωμής που εκδίδονται και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου, πάντοτε δε μετά από προηγούμενη σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου και μόνον, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό που εγκρίνεται κάθε χρόνο από την ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση των μελών του Ταμείου και την οικεία Νομαρχία. Τα εν λόγω έξοδα και δαπάνες δεν μπορούν να υπερβαίνουν συνολικά το ποσοστό του 20% των αννεκαθαρίστων εσόδων του Ταμείου που πραγματοποιήθηκαν και ανήκουν στο προηγούμενο έτος. Υπέρβαση του ως άνω ποσοστού επιτρέπεται,μόνο σε έκτακτες περιστάσεις και μόνο μετά προηγούμενη ειδική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μελών του Ταμείου. Άρθρο 9 ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ1.Δικαίωμα να λάβουν από το Ταμείο τα βοηθήματα που ορίζονται στο παρόν καταστατικό έχουν οι δικηγόροι οι οποίοι είναι ήδη εγγεγραμμένοι, καθώς επίσης και εκείνοι που θα εγγραφούν σ αυτό ως μέτοχοι-μέλη του, εφόσον και στις δυο περιπτώσεις θα έχουν προηγουμένως εκπληρώσει όλες τις προς αυτό υποχρεώσεις, που επιβάλλονται για τον σκοπό αυτό, από το παρόν καταστατικό. 2.Ως χρόνος ενάρξεως συμμετοχής μέλους στο Ταμείο λογίζεται η ημερομηνία εγγραφής του μέλους δικηγόρου στο Ταμείο. 3.Κάθε μέλος-μέτοχος του Ταμείου, ανεξάρτητα από την πραγματική του ηλικία, θεωρείται από την εγγραφή του ότι εισέρχεται στο Ταμείο σε ηλικία 30 ετών. Οι οπωσδήποτε εισερχόμενοι στο Ταμείο ως μέτοχοι-μέλη του σε πραγματική ηλικία μεγαλύτερη των τριάντα (30) ετών κατά την εγγραφή τους, για να αποκτήσουν δικαίωμα λήψεως οποιουδήποτε βοηθήματος που προβλέπεται από το παρόν καταστατικό, οφείλουν εκτός από τις λοιπές κατ αυτόν υποχρεώσεις εν γένει, να καταστήσουν μετοχικά τα επί πλέον των τριάντα (30) ετών έτη, μέχρι της πραγματικής ηλικίας τους υπό την επιφύλαξη της περ. β του στοιχ. Δ του άρθρου 4. Για τον σκοπό αυτό υποχρεούνται να καταβάλουν στο Ταμείο, εκτός από τις λοιπές ως άνω υποχρεώσεις τους και το χρηματικό ποσό, που προκύπτει από το πηλίκο του συνολικού αννεκαθαρίστου εισοδήματος του Ταμείου, το οποίο πραγματοποιήθηκε κατά το αμέσως προηγούμενο της εγγραφής του σ αυτό έτος διά του κατά το χρόνο της εγγραφής του ως μετόχου-μέλους του Ταμείου, συνολικού αριθμού των εγγεγραμμένων, μετόχων-μελών του, πολλαπλασιαζόμενο (το πηλίκο) με τον αριθμό των άνω των τριάντα (30) ετών μέχρι της πραγματικής ηλικίας του, εν λόγω εγγεγραμμένου μέλους. 4.Η κατά την προηγούμενη παράγραφο εισφορά καταβάλλεται από τον υπόχρεο σε δύο εξαμηνιαίες δόσεις από την είσοδο-εγγραφή του στο Ταμείο. Η μη εμπρόθεσμη καταβολή εκ μέρους του έστω και μιας δόσεως έχει ως συνέπεια τη στέρηση όλων των πλεονεκτημάτων και δικαιωμάτων ως μέλους-μετόχου του Ταμείου εκτός από τη λήψη προσωρινού (και μόνο) βοηθήματος. Ή συνέπεια αυτή αίρεται μετά απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου με την εντός μηνός από της καθυστερήσεως καταβολή των ως άνω οφειλομένων. 5.Ως δικηγορία κατά την έννοιαν του παρόντος καταστατικού λογίζεται μόνο ο χρόνος πραγματικής και ενεργού ασκήσεως του λειτουργήματος του δικηγόρου στην περιφέρεια του Πρωτοδικείου Καβάλας. 6.Δικηγόρος-μέλος (μέτοχος) του Ταμείου, ο οποίος διέκοψε την άσκηση της δικηγορίας στην περιφέρεια του Πρωτοδικείου Καβάλας, καθώς επίσης και εκείνος για τον οποίο ανεστάλη νόμιμα η άσκηση του δικηγορικού λειτουργήματος (εκτός των περιπτώσεων ασθενείας, στρατεύσεως ως εφέδρου και μόνον, για τις οποίες γίνεται λόγος στην επομένη παράγραφο), μη αποχωρών οικειοθελώς από το Ταμείο, καλείται υποχρεωτικά και με προσωπική ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου από αυτό εγγράφως και επί αποδείξει, να καταβάλλει για τον χρόνο της διακοπής ή αναστολής ανάλογη εισφορά σε τριμηνιαίες δόσεις, το ποσόν που προκύπτει από το πηλίκο του συνόλου των ανεκκαθαρίστων εσόδων του Ταμείου που πραγματοποιήθηκαν κατά τον χρόνο της διακοπής ή αναστολής με τον τότε αριθμό των εγγεγραμμένων μελών του Ταμείου, επί τον χρόνο διακοπής ή αναστολής. Σε περίπτωση αρνήσεως του υπόχρεου στην παραπάνω καταβολή, στερείται εφεξής όλων των πάσης φύσεως, από το παρόν καταστατικό δικαιωμάτων, βοηθημάτων κ.λπ από το Ταμείο, υποχρεούμενος σε επιστροφή και των τυχόν ληφθέντων απ αυτόν προσωρινών βοηθημάτων. Η προηγούμενη διάταξη δεν εφαρμόζεται στις περιπτώσεις διακοπής της ασκήσεως του δικηγορικού λειτουργήματος, λόγω αποδεδειγμένης σοβαράς ασθενείας ή στρατεύσεως του εφέδρου και μόνον για όσο χρόνο διαρκούν αυτές, οι δυο καταστάσεις, ο οποίος χρόνος σε σχέση με το Ταμείο θεωρείται ως χρόνος πραγματικής και ενεργού στο Πρωτοδικείο Καβάλας ασκήσεως της δικηγορίας, για τον εν λόγω μέτοχο-μέλος του Ταμείου δίχως να υποχρεούται σε οποιαδήποτε από το παρόν καταστατικό εισφορά προς αυτό για το χρονικό τούτο διάστημα. 7.Η ιδιότης και ο χρόνος συμμετοχής του μετόχου Δικηγόρου ως μέλους του Ταμείου βεβαιώνεται μόνο με τα βιβλία του, η δε ηλικία του και λοιπές ιδιότητες, σύμφωνα με τις νόμιμες διατυπώσεις. 8.Για τον υπολογισμό των ετών δικηγορίας και συμμετοχής στο Ταμείο, το άνω των εξ (6) μηνών χρονικό διάστημα λογίζεται σαν πλήρες έτος. Άρθρο 10 ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ1.Το προσωρινό βοήθημα που χορηγείται σύμφωνα με το άρθρο 2 εδ. α του παρόντος καταστατικού στις εκεί αναφερόμενες έκτακτες περιστάσεις, δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό των πενήντα χιλιάδων (50.000) δρχ. για κάθε μέτοχο του Ταμείου, εκτός από ορισμένες περιπτώσεις, ιδιαίτερα σοβαρές, οπότε μπορεί να φθάσει μέχρι τις εκατό χιλιάδες (100.000) δρχ. δηλαδή το διπλάσιον του εν λόγω ποσού. 2.Η χορήγηση του προσωρινού βοηθήματος γίνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου, καταβάλλεται δε συνολικά ή τμηματικά, ύστερα από αίτηση .του μετόχου και αντικειμενική εκ μέρους του Διοικ. Συμβουλίου εκτίμηση της ανάγκης του αιτούντος. Τα προσωρινά βοηθήματα, που χορηγούνται βάσει του άρθρου αυτού δεν μπορούν να υπερβαίνουν ετησίως στο σύνολο τους το δεκαπέντε τοις εκατό (i5%) του συνόλου των πάσης φύσεως αννεκαθαρίστων εσόδων του Ταμείου τα οποία πραγματοποιήθηκαν και ανήκουν στη χρήση του αμέσως προηγουμένου της χορηγήσεως έτους. Μέσα στα προαναφερθέντα όρια το Διοικ. Συμβούλιο οφείλει να κανονίζει εκάστοτε την παροχή των προσωρινών βοηθημάτων σε μετόχους του που έχουν την ανάγκη τους. Άρθρο 11 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΦΑΠΑΞ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑΤο Ταμείο υποχρεούται στην παροχή εφάπαξ, τακτικού βοηθήματος στους μετόχους του: α) λόγω γήρατος, β) λόγω αναπηρίας, γ) θανάτου των, ως εξής: Α. 1. Το τακτικό εφάπαξ βοήθημα λόγω γήρατος παρέχεται στον μέτοχο - μέλος ανεξαρτήτως ανικανότητος του προς εργασίαν, εφόσον έχει συμπληρώσει (35) τριάντα πέντε χρόνια ανεγνωρισμένης συμμετοχής στο Ταμείο και πραγματική ηλικία όχι μικρότερη των εξήντα (60) ετών και αποχωρεί εκουσίως από την άσκηση της δικηγορίας. 2.Το ποσό του βοηθήματος αυτού καθορίζεται γι αυτούς που θα αποχωρήσουν από 1.1.1989 σε ένα εκατομμύριο (1.000.000) δρχ. 3.Για τους μετόχους που έχουν αναγνωρισμένο χρόνο συμμετοχής στο Ταμείο παραπάνω από 35 ετών ή πραγματική ηλικία άνω των 60 ετών το εφάπαξ λόγω γήρατος τακτικό βοήθημα δεν επιδέχεται καμμία προσαύξηση. 4.Για τους μετόχους που έχουν ανεγνωρισμένο χρόνο συμμετοχής στο Ταμείο μικρότερο των τριάντα πέντε (35) ετών, από τα ως άνω (παρ. 2 του παρόντος άρθρου) εκάστοτε ποσά αφαιρούνται τόσα τριακοστά πέμπτα όσα και τα χρόνια που λείπουν. 5.Οι μέτοχοι που δεν έχουν δεκαετή συμπληρωμένη αναγνωρισμένη συμμετοχή στο Ταμείο δεν δικαιούνται του εν λόγω εφάπαξ τακτικού βοηθήματος (λόγω γήρατος δηλ.) ούτε επιστροφή των εισφορών που καταβάλλουν. 6.Όσοι έχουν συμπληρώσει δεκαετή, όχι όμως και εικοσαετή, αναγνωρισμένη συμμετοχή στο Ταμείο, δικαιούνται μόνον επιστροφής εισφορών που αντιστοιχούν στο μέσο όρο παραστάσεων στα πολιτικά και ποινικά Δικαστήρια της περιοχής του Πρωτοδικείου Καβάλας, πέντε (5) δικηγόρων - μετόχων του Ταμείου που έχουν τον αυτό περίπου χρόνο συμμετοχής σ αυτό, με τον ως άνω αποχωρούντα μέτοχο (δια 5 δηλαδή) επί τα χρόνια ανεγνωρισμένης συμμετοχής του αποχωρούντα. Β. Το τακτικό λόγω αναπηρίας εφάπαξ βοήθημα μπορεί να χορηγηθεί: 1) στον μέτοχο του Ταμείου σε περίπτωση εξόδου* του από το δικηγορικό του επάγγελμα (λειτούργημα) λόγω αποδεδειγμένης μονίμου ασθενείας ή οριστικής σωματικής ή πνευματικής αναπηρίας του, οι οποίες να αποκλείουν την άσκηση του, χωρίς να δικαιούνται του παραπάνω εφάπαξ λόγω γήρατος βοηθήματος και εφόσον έχει συμπληρώσει ανεγνωρισμένη 5ετή τουλάχιστον συμμετοχή στο Ταμείο. 2.Η ασθένεια ή αναπηρία αποδεικνύεται από τα σχετικά δικαιολογητικά που υπεβλήθησαν από τον μέτοχο στο Ταμείο Νομικών, στα οποία στηρίχθηκε το τελευταίο αυτό για συνταξιοδότηση του. 3.Η χορήγηση του λόγω αναπηρίας εφάπαξ τακτικού βοηθήματος για τους έχοντας συμπληρώσει από 5 έως 10 χρόνια ανεγνωρισμένης συμμετοχής στο Ταμείο είναι δυνητική γι αυτό και πάντοτε ανάλοψη αφ ενός προς τις πραγματικές ανάγκες και την εν γένει ετήσια οικονομική κατάσταση του μετόχου, που θα εκτιμηθεί αντικειμενικά και καλόπιστα και την εν γένει οικονομική κατάσταση του Ταμείου αφ ετέρου. 4.Σε περίπτωση ανεγνωρισμένης συμμετοχής του μετόχου από 10 έως 20 ετών το παρεχόμενο λόγω αναπηρίας βοήθημα είναι ίσο με τόσα τριακοστά πέμπτα του εφάπαξ λόγω γήρατος τακτικού βοηθήματος όσα τα χρόνια ανεγνωρισμένης συμμετοχής του μετόχου στο Ταμείο. Γ. Το τακτικό λόγω θανάτου εφάπαξ βοήθημα χορηγείται από το Ταμείο σε περίπτωση θανάτου του μετόχου - μέλους του, στους εκ διαθήκης ή εξ αδιαθέτου κληρονόμους του και συνίσταται σε τόσα τριακοστά πέμπτα του ως άνω περίπτωση Α παρ. 1 και 2 του παρόντος άρθρου εκάστοτε συνολικού ποσού του λόγω γήρατος εφάπαξ βοηθήματος, όσα τα αναγνωρισμένα χρόνια συμμετοχής του αποβιώσαντος μετόχου στο Ταμείο. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν κληρονόμοι εκ διαθήκης ή εξ αδιαθέτου το βοήθημα παραμένει σε όφελος του Ταμείου ως πόρος του κατά το άρθρο 4 εδ. Ζ του παρόντος καταστατικού. Άρθρο 12 ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΣ ΤΩΝ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΕΦΑΠΑΞ Σε όλες τις περιπτώσεις του προηγουμένου άρθρου τα πάσης φύσεως τακτικά εφάπαξ βοηθήματα χορηγούνται κατά τας εν λόγω διατάξεις με απόφαση πάντοτε του Διοικ. Συμβουλίου του Ταμείου μέσα σε δύο το πολύ μήνες αφότου υποβληθεί προς αυτό αίτηση του δικαιούχου με όλα τα σχετικά, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά, πάντοτε δε ανάλογα και με την εκάστοτε οικονομική ευχέρεια του Ταμείου και με σειρά προτεραιότητος, σε περίπτωση δε ελλείψεως δυνατότητος εξοφλήσεως όλων των δικαιούχων στο ίδιο ημερολογιακό της υποβολής της σχετικής αιτήσεως, έτος, οι παραλειφθέντες δικαιούχοι πληρώνονται στο επόμενο έτος, πάντοτε δε κατά σειρά προτεραιότητος υποβολής της σχετικής αιτήσεως. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις το Διοικ. Συμβούλιο του Ταμείου μπορεί να χορηγεί στους δικαιούχους μέρος της συνολικής από τους ως άνω λόγους απαιτήσεως τους. Άρθρο 13 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ 1.Ο Δικηγόρος που εισέπραξε οποιοδήποτε βοήθημα σύμφωνα με οποιαδήποτε διάταξη του άρθρου 11 του παρόντος καταστατικού διαγράφεται από το Μητρώο του Ταμείου και δεν έχει πλέον κανένα απολύτως δικαίωμα απέναντι τούτου. 2.Πριν καταβάλλει το Ταμείο στον ή στους δικαιούχους οποιοδήποτε από τα παραπάνω (άρθρα 10, 11) βοηθήματα παρακρατεί προηγουμένως κάθε τυχόν οφειλή τους προς Λντο. 3.1)Σε περίπτωση αναπηρίας μετόχόυ αν τυχόν αυτή περάσει και ο δικηγόρος ο οποίος πήρε το αντίστοιχο από τον λόγο αυτό, καθώς επίσης και σε οποιαδήποτε άλλη τυχόν περίπτωση, βοήθημα, σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις, επαναλάβει οπωσδήποτε την άσκηση της δικηγορίας του β) στην δικαστική περιφέρεια του Πρωτοδικείου Καβάλας, είτε σαν ελεύθερος επαγγελματίας, είτε σαν διορισμένος έμμισθος δικηγόρος ή νομικός σύμβουλος οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου, τα δικαιώματα του έναντι του Ταμείου αναβιώνουν υπό την απαραίτητη όμως προϋπόθεση προηγουμένως να επιστρέψει στο Ταμείο ολόκληρο το ποσό που του κατεβλήθη σαν βοήθημα σε (4) τέσσερες το πολύ εξαμηνιαίες άτοκες δόσεις, όπως του καθορισθή από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου με σχετική απόφαση του. 2)Σε περίπτωση που ο ως άνω δικηγόρος - μέτοχος - μέλος του Ταμείου επαναλάβει την άσκηση της δικηγορίας του στην δικαστική περιφέρεια άλλου Πρωτοδικείου, υποχρεούται, άνευ ετέρου, να επιστρέψει στο Ταμείο οποιοδήποτε βοήθημα που τυχόν έχει εισπράξει από αυτό, ολόκληρο δε και με τον τόκο υπερημερίας από την επομένη της επαναλήψεως της δικηγορίας του στην περιφέρεια του άλλου Πρωτοδικείου, μέχρι την πλήρη εξόφληση του. Κάθε άλλη τυχόν οφειλή μετόχου προς το Ταμείο επιβαρύνεται αυτοδικαίως με τον εκάστοτε νόμιμο τόκο από την επομένη της ημέρας που είναι απαιτητή μέχρις τελείας εξοφλήσεως. Άρθρο 14 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΤο Ταμείο διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από πέντε μέλη (5) μετόχους - Δικηγόρους, που να έχουν συμπληρωμένη τουλάχιστον τριετή δικηγορική υπηρεσία στο Πρωτοδικείο Καβάλας και ισόχρονη συμμετοχή στο Ταμείο. Η εκλογή του μαζί με δύο αναπληρωματικούς γίνεται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων - μελών του Ταμείου, κατά τον μήνα Δεκέμβριο, για τριετή θητεία, που αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου κάθε τρίτου έτους. Τα εκλεγέντα μέλη εκλέγουν μεταξύ τους τον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γεν. Γραμματέα και Ταμία, με τριετή όλων αυτών θητεία. Άρθρο 15 ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΟΤ ΤΑΜΕΙΟΥ Το Ταμείο εκπροσωπείται στις δικαστικές και εξώδικες σχέσεις του από τον Πρόεδρο. Κάθε έγγραφο του Ταμείου πρέπει να είναι υπογεγραμμένο από τον Πρόεδρο και τον Γεν. Γραμματέα. Τον Πρόεδρο απόντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος, τον δε Γεν. Γραμματέα του μέλος που ορίζεται από το Διοικ. Συμβούλιο. Άρθρο 16 ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 1.Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την εν γένει διοίκηση και την διαχείριση του Ταμείου και της περιουσίας του, σύμφωνα πάντοτε με τις διατάξεις του νόμου και του παρόντος καταστατικού. Φροντίζει για την κανονική είσπραξη των εν γένει πόρων του και την ωφέλιμη για το Ταμείο τοποθέτηση των κεφαλαίων του, τα οποία (οφείλει να καθιστά παραγωγικά, είτε με απόκτηση προσοδοφόρων ακινήτων, είτε με τοποθέτηση του σε ασφαλή ενυπόθηκα τοκοφόρα δάνεια, είτε με αγορά ασφαλών δημοσίων χρεωγράφων κ.λπ. όχι όμως και με χρηματιστηριακές και γενικά κερδοσκοπικές επιχειρήσεις, οποιασδήποτε φύσεως, μορφής και τύπου, που εν προκειμένω απαγορεύονται ρητώς και απόλυτα. Η απόφαση του Δ.Σ. για τοποθέτηση των κεφαλαίων του ΝΠΔΔ σέ ακίνητα, χρεώγραφα καθώς και σε ενυπόθηκα δάνεια εγκρίνεται από τον Υπουργό Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Τα διαθέσιμα κεφάλαια του Ταμείου, κατατίθενται υποχρεωτικά σε έντοκο λογαριασμό στην Τράπεζα της Ελλάδας σύμφωνα με τις διατάξεις του Α.Ν. 1611/50 όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του Ν. Δ/γματος 2999/54. Τα ποσά για τη συνήθη ταμειακή διαχείριση κατατίθενται σε αναγνωρισμένη Τράπεζα που καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. 2.Για την αγορά ακινήτου από το Ταμείο απαιτείται ειδική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων μελών του Ταμείου. Η διαδικασία επιλογής και αγοράς ακινήτων διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Π. Δ/τος 715/79 και δεν επιτρέπεται σε καμμία περίπτωση ή υπογραφή συμβολαίου της αγοραπωλησίας πριν από την παροχή της έγγραφης έγκρισης του Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Η επένδυση σε χρεώγραφα και η χορήγηση ενυπόθηκων δανείων γίνεται σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι σχετικές αποφάσεις της Επιτροπής Νομισματικών και Πιστωτικών θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδας. 3.Προκειμένου για τοποθέτηση κεφαλαίων του Ταμείου σε ενυπόθηκα δάνεια, πρέπει να προτιμώνται επί ίσοις όροις τα ζητούμενα δάνεια από τους μετόχους - μέλη του Ταμείου. 4.Το Διοικητικό Συμβούλιο, οφείλει στην αρχή κάθε ημερολογιακού έτους να κατάρτιση και υποβάλη στην Γενική Συνέλευση για έγκριση τον προϋπολογισμό εσόδων και εξόδων του Ταμείου του επομένου έτους και στο τέλος κάθε έτους - χρήσεως τον απολογισμό του προηγουμένου και στις δύο περιπτώσεις, ο προϋπολογιμσός και ο απολογισμός τυπώνονται και διανέμονται με αντίγραφα της επ αυτών εκθέσεως της ως κατωτέρω οριζόμενης επιτροπής του Ταμείου, στ αμέλη πέντε πλήρεις τουλάχιστον μέρες προ της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων του Ταμείου. Ο προϋπολογισμός μετά την έγκριση από τη Γενική Συνέλευση υποβάλλεται για έγκριση από την οικεία Νομαρχία. 5.Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι προσωπικώς αλληλεγγύως και σε ολόκληρο υπεύθυνα για κάθε ζημία που ήθελε τυχόν επέλθει στο Ταμείο από οποιαδήποτε υπαιτιότητα τους και δεν μπορούν να είναι μεταξύ τους, ούτε με τα μέλη της Εποπτικής Επιτροπής, συγγενείς εξ αίματος ή εξ αγχιστείας σε ανιούσα ή κατιούσα γραμμή μέχρι του δευτέρου, εκ πλαγίου δε μέχρι και του τετάρτου βαθμού ή συνεργάτες. Άρθρο 17 ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 1.Το Διοικ. Συμβούλιο συγκαλείται σε τακτικές συνεδριάσεις μία φορά τον μήνα σε μέρα και ώρα που θα καθορισθεί από τον Πρόεδρο, με έγγραφη δε πρόσκληση στην οποία αναγράφονται ειδικά και τα θέματα συζητήσεως, τρεις ημέρες προ της ορισθησομένης συνεδριάσεως, μπορεί όμως να συγκληθεί και εκτάκτως αν χρειασθεί ή το ζητήσουν τρία τουλάχιστον μέλη του ή η Εποπτική Επιτροπή ή δέκα (10) τουλάχιστον μέτοχοι - μέλη, με έγγραφο τους στο οποίο να αναγράφεται και το θέμα για το οποίο ζητείται η έκτακτη σύγκληση του. 2.Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι σε απαρτία αν παρίστανται τουλάχιστον τέσσερα από τα μέλη του Ταμείου. 3.Για την λήψη αποφάσεως χρειάζονται τουλάχιστον τρεις (3) ψήφοι υπέρ αυτής, σε τυχόν δε ισοψηφία νικά η ψήφος του Προέδρου. 4.Οι λαμβανόμενες αποφάσεις καταχωρούνται στο οικείο βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεως του Διοικ. Συμβουλίου του Ταμείου υπογραφόμενες από όλα τα παρόντα σε κάθε συνεδρίαση μέλη του Διοικ. Συμβουλίου. Κατά της αποφάσεως επιτρέπεται προσφυγή ενώπιον της Γεν. Συνελεύσεως των μετόχων του Ταμείου, εντός 15 ημερών από την τοιχοκόλληση της στα Γραφεία του Δικηγορικού Συλλόγου Καβάλας, η οποία συγκαλείται και προεδρεύεται για τον σκοπό εκδικάσεως της προσφυγής από τον Πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Καβάλας εκτάκτως στο συντομώτερο δυνατό χρόνο. Άρθρο 18 ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΤΑΜΙΑΟ Ταμίας υπ ευθύνη του ενεργεί την είσπραξη των εσόδων του Ταμείου με διπλότυπες αποδείξεις, τις δε πληρωμές με τριπλότυπα εντάλματα πληρωμής, υπογραφόμενα από τον Πρόεδρο και τον Γεν. Γραμματέα, και στηριζόμενα πάντοτε σε προηγούμενη σχετική απόφαση του Διοικ. Συμβουλίου. Υποχρεούται να καταθέτει σε αναγνωρισμένη Τράπεζα, χωρίς καμμία καθυστέρηση κάθε ποσό άνω των 10.000 χιλιάδων δραχμών τηρουμένων των διατάξεων του Α.Ν. 1611/50 όπως τροποποιήθηκε με το Ν. Δ/γμα 2999/54 και ισχύει σήμερα. Για την ανάληψη οποιουδήποτε ποσού χρειάζεται σύμπραξη του Προέδρου και προηγούμενη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου η οποία προσδιορίζει και το σκοπό της αναλήψεως. Τον Ταμία απόντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει άλλο μέλος του Διοικ. Συμβουλίου το οποίο θα υποδειχθεί εγγράφως από τον Ίδιο. Άρθρο 19 ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΛΟΓΙΣΤΗΓια την τήρηση των βιβλίων του Ταμείου και την διεξαγωγή των εργασιών του μπορεί να προσλαμβάνεται πεπειραμμένός λογιστής και ανάλογο, κατά την κρίση αγαθού ανδρός, προσωπικό μέσα πάντοτε στην εκάστοτε δυνατότητα και ανάγκες του Ταμείου. Τα πρόσωπα αυτά θα είναι απολύτως συνυπεύθυνα και συνυπόλογα με τα μέλη του Διοικ. Συμβουλίου για την εν γένει διαχείριση των πόρων του Ταμείου. Η ως άνω πρόσληψη θα γίνεται με απόφαση του Διοικ. Συμβουλίου του Ταμείου με την οποία θα καθορίζονται και τα καθήκοντα εκάστου, τηρούμενης της διαδικασίας που προβλέπεται για την πρόσληψη προσωπικού στο Δημόσιο και Ν.Π.Δ.Δ. Άρθρο 20 ΕΠΟΠΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ1.Ο εκάστοτε Πρόεδρος, ο Γεν. Γραμματέας και ο Ταμίας του Δικηγορικού Συλλόγου Καβάλας και άλλα δύο μέλη του Διοικ. Συμβουλίου του, υποδεικνυόμενα από το ίδιο απαρτίζουν αυτοδικαίως την Επιτροπή του Ταμείου, η οποία, με τα ίδια αξιώματα των μελών της, έχει καθήκον να εποπτεύει και ελέγχει το σύμφωνο των εν γένει αποφάσεων -προσφυγών και ενεργειών του Διοικ. Συμβουλίου του Ταμείου, προς τις διατάξεις του Καταστατικού του προς τον νόμο και προς τις αποφάσεις. 2.Για τον σκοπό αυτό, η εν λόγω Εποπτική Επιτροπή, δικαιούται να εξετάζει οποτεδήποτε κατά την εύλογη κρίση της και να ελέγχει τα βιβλία και εν γένει έγγραφα, λογαριασμούς κ.λπ. του Ταμείου, καθώς επίσης και να συγκαλέσει σε συνεδρίαση το Διοικ. Συμβούλιο του Ταμείου ή και την Γενική Συνέλευση των μετόχων του Ταμείου και γενικότερα να πάρει κάθε νόμιμο μέτρο για την περιφρούρηση των συμφερόντων του Ταμείου. 3.Οφείλει επίσης η Εποπτική Επιτροπή να ελέγχει επισταμένως τον ετήσιο προϋπολογισμό και τον απολογισμό του Ταμείου και να υποβάλει σχετική εμπεριστατωμένη έκθεση στην ετήσια Γεν. Συνέλευση των μετόχων του Ταμείου, βοηθούμενη για τον σκοπό αυτό και από έμπειρο λογιστικό ^γραφείο της Καβάλας. 4.Η Εποπτική Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία αν παρίστανται τουλάχιστον 4 μέλη της, για την λήψη δε αποφάσεως χρειάζονται τουλάχιστον στον 3 ψήφοι παρ αυτής, σε τυχόν δε ισοψηφία νικά η ψήφος του Προέδρου της. Άρθρο 21 ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΩΝΗ υπηρεσία των μελών του Διοικ. Συμβουλίου και της Εποπτικής Επιτροπής είναι άμισθη. Άρθρο 22 ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΤΝΕΛΕΥΣΕΙΣΗ Γενική Συνέλευση του Ταμείου αποτελείται από όλα τα εν τάξει έναντι του μετόχου - μέλη του, συνέρχεται δε έγκαιρα πάντοτε α) σε τακτικές μεν συνεδριάσεις, για την εκλογή μελών του Διοικ. Συμβουλίου του, την ψήφιση του ετήσιου προϋπολογισμού εσόδων - εξόδων και την έγκριση του ετήσιου ισολογισμού - απολογισμού του Ταμείου και σε κάθε άλλη περίπτωση που προβλέπεται από τον Νόμο ή το παρόν καταστατικό, β) σε έκτακτες δε, όταν αυτό κριθεί αναγκαίο από το Διοικ. Συμβούλιο ή από την Εποπτική Επιτροπή ή από το εν δέκατο (1/10) τουλάχιστον των μελών - μετόχων του, με έγγραφη αίτηση τους προς το Διοικ. Συμβούλιο του Ταμείου, στην οποία να αναγράφεται και ο λόγος συγκλήσεως της, οπότε το Διοικ. Συμβούλιο υποχρεούται να προβεί και στην Σύγκληση μέσα σε 11 ημέρες, αφ ης ζητήθηκε η σύγκληση. Άρθρο 23 ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται και προεδρεύεται από τον Πρόεδρο του Διοικ. Συμβουλίου του Ταμείου με γενική έγγραφη πρόσκληση, που επί 5 μέρες νωρίτερα αναρτάται στα Γραφεία του Δικηγορικού Συλλόγου Καβάλας υπογράφεται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα του Διοικ. Συμβουλίου, περιέχει δε απαραιτήτως και τα θέματα που θα συζητηθούν. Ως προς την απαρτία, την διεξαγωγή των συνεδριάσεων, την λήψη αποφάσεων, την διενέργεια αρχαιρεσιών κ.λπ. θέματα, που αφορούν τις Γεν. Συνελεύσεις εφαρμόζονται αναλογικά οι εκάστοτε σχετικές διατάξεις του Κώδικα περί Δικηγόρων».
Άρθρο 2
1.  
  Η ισχύς του παρόντος Π. Δ/γματος, όπου δεν ορίζεται διαφορετικά, αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Προεδρίας της Κυβέρνησης και στους Υφυπουργούς Οικονομικών και Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 1 του Α.Ν. 8,7/1936 «περί ιδρύσεως Ταμείου Προνοίας Δικηγόρων παρ εκάστω Δικηγορικώ Συλλόγω του Κράτους» (Α 390).
 • Την 650/1991 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από πρόταση του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης και των Υφυπουργών Οικονομικών και Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων,
 • Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 753/1948 «περί διατάξεων τινών αφορωσών την περί Ταμείων Προνοίας Δικηγόρων Νομοθεσίαν» (Α* 203).
 • Τις διατάξεις των άρθρων 23 παρ. 1, 24 παρ. 1 στοιχ. γ, 26 παρ. 1 και 27 παρ. 1 στοιχ. δ του Ν. 1558/1985 (Α 137).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 14 του Π.Δ/τος 105/1988 (Α- 46).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 30 του Ν. 1027/80, όπως αντικαταστάθηκε και συμπληρώθηκε αντιστοίχως με το άρθρο 7 του Ν. 1275/87 και 43 του Ν. 1469/84 (Α 111).
 • Τις διατάξεις των παρ. 1, 2 στοιχ. γ και 5 του άρθρου 24 του Ν. 1558/85 (Α 137).
 • Την Τ 1660/1007556/116/0006/23.1.1992 (Β 31) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομικών.
 • Την Υ 1540/18.9.91 (Β 754) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
 • Τη γνώμη του Συμβουλίου Κοινωνικής Ασφάλειας που διατυπώθηκε κατά την 24η/19.12.90 συνεδρίαση της ΚΣΤ περιόδου.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1991/1540 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/1540 1991
ΑΠΟΦΑΣΗ 1992/1660/1007556/116/0006 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1992/1660_1007556_116_0006 1992
ΝΟΜΟΣ 1948/753 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1948/753 1948
ΝΟΜΟΣ 1980/1027 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1980/1027 1980
ΝΟΜΟΣ 1984/1469 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1469 1984
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1987/1275 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/1275 1987
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1988/105 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/105 1988
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία