Ίδρυση Ταμείου Προνοίας Δικηγόρων Ξάνθης και έγκριση του καταστατικού του.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο Άρθρο1
1.  
Κυρώνονται οι από 3.10.1989 και 11.2.1991 αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μελών του Δικηγορικού Συλλόγου Ξάνθης, για την ίδρυση Ταμείου Προνοίας Δικηγόρων Ξάνθης και την έγκριση του καταστατικού του, οι οποίες έχουν ως εξής: ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΞΑΝΘΗΣ Άρθρο Άρθρο 1 ΙΔΡΥΣΗ - ΕΔΡΑ ιδρύεται στο Δικηγορικό Σύλλογο Ξάνθης με βάση του Α.Ν. 87/ 1936, Ειδικό Ταμείο, το οποίο αποτελεί Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, με την επωνυμία «Ταμείο Προνοίας Δικηγόρων Ξάνθης», με έδρα την Ξάνθη και το οποίο στα επόμενα άρθρα θα αποκαλείται «Ταμείο». Άρθρο 2 ΣΚΟΠΟΣΣκοπός του Ταμείου είναι η παροχή στα μέλη - μετόχους του Δικηγόρους ή σε περίπτωση θανάτου, στους οριζόμενους στο παρόν Καταστατικό συγγενείς τους, χρηματικών βοηθημάτων, τα οποία διακρίνονται σε: 1) προσωρινά, 2) έκτακτα και 3) τακτικά, όπως ειδικότερα ορίζονται στα άρθρα 10. 11 και 12 του παρόντος. Άρθρο 3 ΜΕΛΗΜέλη - Μέτοχοι του Ταμείου είναι, υποχρεωτικά όλοι οι νόμιμα διορισμένοι δικηγόροι στο Πρωτοδικείο Ξάνθης, οι εγγεγραμμένοι στο μητρώο του Δικηγορικού Συλλόγου Ξάνθης, όπως επίσης και όσοι πρόκειται μελλοντικά, να εγγραφούν με διορισμό ή μετάθεση, εφόσον κατοικούν μόνιμα στην περιφέρεια του Πρωτοδικείου Ξάνθης, διατηρούν δικηγορικό Γραφείο σ αυτή, ασκούν πραγματικά και κατά κύριο επάγγελμα την δικηγορία στην περιφέρεια αυτή και εκπληρώνουν τις εν γένει υποχρεώσεις τους, που αναγράφονται στο παρόν καταστατικό. Επίσης μέτοχοι του Ταμείου είναι οι παραπάνω δικηγόροι οι οποίοι βρίσκονται σε νόμιμη αναστολή του δικηγορικού λειτουργήματος, εφόσον εκπληρώνουν όλες τις προς το Ταμείο υποχρεώσεις τους σύμφωνα με το παρόν καταστατικό. Για την συνδρομή ή μη των παραπάνω προϋποθέσεων και την κατά περίπτωση παραδοχή κάποιου δικηγόρου, ως μέλους του Ταμείου, αποφασίζει το Δικοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου. Κατά της αποφάσεως αυτού επιτρέπεται προσφυγή στην Γενική Συνέλευση των Μετόχων-Μελών του ταμείου η οποία προσφυγή πρέπει να κατατεθεί στο Ταμείο εντός τριάντα (30) ημερών, από την με απόδειξη κκοινοποίηση ή από την επίδοση της στον ενδιαφερόμενο. Δικηγόρος -μέλος του Ταμείου που θα παύσει να ασκεί πραγματικά το δικηγορικό επάγγελμα, διαγράφεται από το μέλος του Ταμείου με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μελών του, ο δε μετατιθέμενος, από το Πρωτοδικείο Ξάνθης σε άλλο Πρωτοδικείο Δικηγόρος, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του. Ως χρόνος της πραγματικής ασκήσεως του λειτουργήματος δεν θεωρείται: α) ο χρόνος της στρατιωτικής (τακτικής ή εφεδρικής) υπηρεσίας, β) ο χρόνος αποδεδειγμένης ασθενείας και γ) ο χρόνος κατά τον οποίο, εξ αιτίας ανωτέρας βίας, εμποδίζεται η πραγματική άσκηση του λειτουργήματος. Στον χρόνο αυτόν, περιλαμβάνεται και εκείνος, κατά τον οποίο έχει παύσει δικηγόρος-μέλος την άσκηση του λειτουργήματος εξ αιτίας πειθαρχικής ποινής, η οποία δεν έχει σχέση με την τήρηση των υποχρεώσεων του, απέναντι στο Ταμείο. Άρθρο 4 ΠΟΡΟΙ ΤΟΤ ΤΑΜΕΙΟΥ Πόροι του Ταμείου είναι: Α. Οι εισφορέςα) Το δικαίωμα εγγραφής που ορίζεται σε πέντε χιλιάδες (5.000), το οποίο καταβάλλεται εφάπαξ, στο Ταμείο από κάθε Δικηγόρο, ο οποίος είναι μέλος - μέτοχος αυτού από την σύσταση του, ή πρωτοδιορίζεται, μετά απο το πέρας των σπουδών του και την λήψη της αδεία του δικηγόρου, στο δικηγορικό Σύλλογο του Πρωτοδικείου Ξάνθης και β) το δικαίωμα εγγραφής, που ορίζεται σε τριάντα χιλιάδες (30.000), το οποίο καταβάλλεται εφάπαξ στο ταμείο, από κάθε δικηγόρο, ο οποίος μετατίθεται στον Δικηγορικό Σύλλογο του Πρωτοδικείου Ξάνθης, από τον Δικηγορικό Σύλλογο άλλου Πρωτοδικείου και γ) το δικαίωμα εγγραφής που ορίζεται σε εκατό χιλιάδες (100.000) δρχ. το οποίο καταβάλλεται σε ένα χρόνο σε τέσσερες ισόποσες δόσεις, από κάθε δημόσιο, δικαστικό ή στρατιωτικό κ.λ.π. γενικά υπάλληλο, ο οποίος αποχωρεί από την υπαλληλική του θέση και διορίζεται έστω και για πρώτη φορά, μετά την λήξη της αδείας του δικηγόρου, ως δικηγόρος στο Πρωτοδικείο Ξάνθης. Β. Οι κατά το άρθρο 9 στοιχ. δ, του παρόντος, εισοφρές που καταβάλλονται στο ταμείο από τους εγγεγραμμένους στο Μητρώο του δικηγόρους-μετόχους, οι οποίοι είχαν διακόψει, για κάποιο χρονικό διάστημα την άσκηση της δικηγορίας τους. Γ. Δραχμές πέντε χιλιάδες (5.000), που καταβάλλονται στο Ταμείο από τους μετόχους - μέλη του, τα οποία προάγονται σε δικηγόρους στο Εφετείο και δρχ. δέκα χιλιάδες (10.000) για τους προαγόμενους σε δικηγόρους στον Άρειο Πάγο. Τα ποσά αυτά λόγω προαγωγής, καταβάλλονται στο Ταμείο με την υποβολή της σχετικής αιτήσεως προαγωγής. Δ. Οι προς το ταμείο πάσης φύσεως δωρεές και κληροδοτήματα. Ε. Τα πρόστιμα εν γένει, καθώς επίσης και οι επ αυτών πάσης φύσεως τυχόν προσαυξήσεις, που επιβάλλονται στους μετόχους-μέλη του Ταμείου, σύμφωνα με το παρόν Καταστατικό. ΣΤ. Οι τόκοι και τα πάσης φύσεως εισοδήματα από την εν γένει περιουσία του Ταμείου. Ζ. Τα έσοδα του άρθρου 96 αριθ. 7 του κώδικα Δικηγόρων, όπως τελικά αντικαταστάθηκε με την παρ. Ι του άρθρ. 2 Ν. 1649/86. Η Κάθε άλλο νόμιμο έσοδο μη προβλεπόμενο και μη κατονομαζόμενο ειδικά στο παρόν καταστατικό. θ. Τα παρακάτω οριζόμενα ειδικά τέλη (για κάθε ενέργεια δικαστική ή εξώδικη) δικηγόρου-μετόχου ή μη, τα οποία καταβάλλονται, υποχρεωτικά, από τους δικηγόρους, οι οποίοι ενεργούν τις πράξεις αυτές στην περιφέριεα του Πρωτοδικείου Ξάνθης. Τα ειδικά αυτά τέλη, βαρύνουν αποκλειστικά τον δικηγόρο, που ενεργεί τις πράξεις και όχι τον πελάτη-διάδικο. Τα ειδικά αυτά τέλη είναι τα εξής: Ι) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ, ΤΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ. 1.Για κάθε ένσταση, προσφυγή, αντίρρηση, πάσης φύσεως αίτηση κλπ. που απευθύνεται ενώπιον Διοικητικού Διαδικαστηρίου ή Διοικητικής Επιτροπής, ή Διοικητικής Αρχής, δρχ. 100. 2.Για κάθε παράσταση προς συζήτηση των παραπάνω προσφυγών κλπ. ενώπιον των προαναφερθέντων Πρωτοβαθμίων Διοικητικών Δικαστηρίων ή Επιτροπών κλπ. δρχ. 100. 3.Για κάθε έφεση, αίτηση αναθεώρησης και γενικά για κάθε ένδικο μέσο, κατά αποφάσεων Πρωτοβαθμίων Διοικητικών Δικαστηρίων, Επιτροπών ή Αρχών δρχ. 200. 4.Για κάθε παράσταση ενώπιον των παραπάνω Δευτεροβαθμίων Διοικητικών Δικαστηρίων ή Δευτεροβαθμίων εν γένει Επιτροπών δρχ. 200. 5.Για κάθε αίτηση αναίρεσης, κατά των παραπάνω αποφάσεων ως και για κάθε παράσταση ενώπιον του Συμβουλίου Επικρατείας δρχ. 300. ΙΙ) ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΑΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 1.Στο πρωτότυπο κάθε δικογράφου αγωγής, ή αίτησης, κυρίας ή παρεμπίπτουσας, ανακοπής, ανακοίνωσης δίκης, με ή χωρίς προσεπίκληση, για παρέμβαση, αντιρρήσεων, κλήσης προς περαιτέρω συζήτηση, δήλωσης για επανάληψη βίαια διακοπείσης δίκης και γενικά στο πρωτότυπο κάθε εισαγωγικού δικογράφου, που απευθύνεται στο Ειρηνοδικείο ή στον Ειρηνοδίκη, ως και για κάθε εγγραφή στο πινάκιο, δρχ. 100. 2.Για παράσταση, κατά την συζήτηση των παραπάνω υποθέσεων ή εξέταση μαρτύρων ή δόση όρκου ενώπιον Ειρηνοδίκου ή Ειρηνοδικείου και γενικά για κάθε παράσταση ενώπιον Ειρηνοδίκου ή Ειρηνοδικείου (όπου δεν καθορίζεται διαφορετικά), δρχ. 100. 3.Στο πρωτότυπο κάθε αίτησης προσωρινών περί νομής ή διακατοχής μέτρων ή αιτήσεως συγκλήσεως συγγενικού Συμβουλίου και κάθε ένστασης προς το Ειρηνοδικείο και για κάθε παράσταση προς συζήτηση αυτών, δρχ. 100. 4.Για την παράσταση σε κάθε σύνταξη έκθεσης μικροδιαφοράς, ως και για κάθε παράσταση και συζήτηση μικροδιαφορών δρχ. 50. 5.Για κάθε αίτηση προς τη Γραμματεία του Ειρηνοδικείου ως και για κάθε παράσταση, κατά την σύνταξη έκθεσης ή σε εγγυοδοσία, ενώπιον της Γραμματείας του Ειρηνοδικείου δρχ. 50. 6.Στο πρωτότυπο κάθε κατατιθεμένου ενδίκου μέσου, τακτικού ή έκτακτου, κατ αποφάσεων του Ειρηνοδικείου ή Ειρηνοδίκου δρχ. 100. 7.Σε κάθε παράσταση στον Ειρηνοδίκη, σαν Εισηγητή ή εντεταλμένο Δικαστή με απόφαση ανώτερων Δικαστηρίων δρχ. 100. 8.Για κάθε επιταγή προς πληρωμή, κάτω απο αντίγραφο εξ απογράφου εκτελεστού, απόφασης ή Διαταγής Πληρωμής Ειρηνοδικείου ή Ειρηνοδίκη, ως και για κάθε εντολή εκτέλεσης δρχ. 100. ΙΙΙ) ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΑΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 1.Στο πρωτότυπο κάθε δικογράφου αγωγής ή αίτησης, κυρίας ή παρεμπίπτουσας, ανακοπής ανακοίνωσης δίκης, παρέμβασης, αντιρρήσεων, κλήσης για παραπέρα συζήτηση και γενικά για κάθε δικόγραφο που απευθύνεται στο Πρωτοδικείο ή τον Πρόεδρο Πρωτοδικών με οποιαδήποτε διαδικασία ή τον Εισηγητή, ως και για κάθε εγγραφή στο πινάκο δρχ. 150. 2.Για παράσταση κατά την συζήτηση των παραπάνω υποθέσεων ή εξέταση μαρτύρων, ή δόση όρκου, δρχ. 150. Αν αυτή γίνεται προς αναβολή των παραπάνω διαδικαστικών πράξεων δεν καταβάλλεται κανένα τέλος. 3.Στο πρωτότυπο των ασκουμένων ενδίκων μέσων, κατ αποφάσεων του Πρωτοδικείου ή Προέδρου Πρωτοδικών δρχ. 150. 4.Για παράσταση ενώπιον εισηγητών δικαστών προς εξέταση μαρτύρων, όρκιση πραγματογνωμόνων, ενέργεια αυτοψίας κλπ. δρχ. 150. 5.Σε κάθε υπόμνημα στον Εισηγητή πτωχεύσεων ως και σε κάθε παράσταση στον Εισηγητή Πτωχεύσεων, για την επαλήθευση των πιστώσεων εκλογή συνδίκου και συμβιβασμού δρχ. 150. 6.Για κάθε παράσταση επί λογοδοσίας συνδίκου, προς διατύπωση σχετικών αντιρρήσεων και για κάθε κατάθεση ενώπιον του Γραμματέα εγγυοδοσίας, εταιρικού συστατικού ή συστατικού ή τροποποιητικού ή διαλυτικού και δηλώσεως παύσεως πληρωμών πτωχού δρχ. 150. 7.Για κάθε αίτηση προς το Γραμματέα του πρωτοδικείου Ξάνθης για την έκδοση πιστοποιητικών μη δημοσίευσης διαθήκης ή νεώτερης διαθήκης, μη τροποποιήσεως, ή διαλύσεως εταιρείας, μη προσβολής του κληρονομικού δικαιώματος, μη αποποιήσεως κληρονομιάς, μη πτώχευσης και μη θέσης υπό αναγκαστική διαχείριση δρχ. 50. 8.Για κάθε άλλη αίτηση ή παράσταση, που δεν κατονομάζεται ειδικά, η οποία απευθύνεται ή γίνεται, αντίστοιχα, ενώπιον του Πρωτοδικείου ή του Προέδρου Πρωτοδικών, ή του Εισηγητή (εξέταση μαρτύρων ή πτωχεύσεων) ή Εκκλησιαστικής Αρχής ή των Γραμματέων του Πρωτοδικείου δρχ. 50. 9.Για κάθε επιταγή προς πληρωμή κάτω από αντίγραφο εξ απογράφου εκτελεστού απόφασης ή διαταγής πληρωμής Πρωτοδικείου ως και για κάθε εντολή προς εκτέλεση, δραχ. 150. ΙV) ΕΦΕΤΕΙΑΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 1)Επί του πρωτοτύπου κάθε δικογράφου έφεσης, προσεπίκλησης, ανακοίνωσης δίκης, παρέμβασης, αντιρρήσεων, ανακοπής, αναψηλάφησης και γενικά κάθε αίτησης οποιασδήποτε φύσης που απευθύνεται ενώπιον του Εφετείου κατ αποφάσεως Πρωτοδικείου, δραχ. 200. 2)Για παράσταση προς συζήτηση των παραπάνω υποθέσεων ενώπιον του Εφετείου, δραχ. 200. 3)Επί του πρωτοτύπου κάθε δικογράφου αναίρεσης κατ αποφάσεως Εφετείου, δραχ. 300. 4)Για κάθε επιταγή προς πληρωμή κάτω από αντίγραφο εξ απογράφου εκτελεστού απόφασης Εφετείου ως και για κάθε εντολή προς εκτέλεση αυτών, δραχ. 200. ΙV) ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ 1.Για κάθε παράσταση δικηγόρου σε απολογία κατηγορουμένου ή άλλη ανακριτική πράξη: 1)Ενώπιον προανακριτικού υπαλλήλου, δραχ. 100. β) Ενώπιον τακτικού ανακριτή, δραχ. 200. 2.Σε κάθε υπόμνημα ή αίτηση κατηγορουμένου ή πολιτικώς ενάγοντος: 1)Εφόσον υποβάλλεται στο στάδιο της προανάκρισης, δραχ. 100. 2)Εφόσον υποβάλλεται στο στάδιο της κυρίας ανάκρισης ή απευθύνεται στον ανακριτή, στο Συμβούλιο Πλημ/κών ή Εισαγγελέα Πλημ/κών ή στον παρ Εφέταις Ανακριτή, Συμβούλιο Εφετών, Στρατοδικείου, Επίτροπο Στρατοδικείου ή άλλη ανώτερη Ποινική Αρχή, δραχ. 200. Αν τα παραπάνω έγγραφα κατατίθενται κατά τη λήψη της απολογίας, τότε καταβάλλεται το τέλος, μόνο για τήν παράσταση. 3.Για κάθε παράσταση προς υπεράσπιση κατηγορουμένου ή πολιτικώς ενάγοντα ενώπιον του ακροατηρίου: 1)Πταισματοδικείου, Αγρονόμου και Δικαστηρίου Ανηλίκων, δραχ. 100:2)Μονομελούς Πλημ/κείου, δραχ. 150. 3)Τριμελούς Πλημ/κείου ή Συμβουλίου Πλημ/κών, δραχ. 200. 4)Κακουργιοδικείου, Στρατοδικείου, Μικτού δικαστηρίου, Τριμελούς ή Πενταμελούς Ποινικού Εφετείου, ή Συμβουλίου Εφετών, δραχ. 300. 4.Για παράσταση προς σύνταξη αίτησης ακύρωσης διαδικασίας, ακύρωσης απόφασης, αίτησης επαναλήψεως διαδικασίας έφεσης ή αναίρεσης: 1)κατ αποφάσεως Πταισματοδικείου, δραχ. 100. 2)κατ αποφάσεως Μονομελούς Πλημ/κείου, δραχ. 150. 3)κατ αποφάσεως Τριμελούς Πλημ/κείου, δραχ. 150. 4)κατ αποφάσεως Τριμελούς Εφετείου, δραχ. 200. 5)κατ αποφάσεως Κακουργιοδικείου, Πενταμελούς Εφετείου ή άλλου ανωτέρου Ειδικού Ποινικού Δικαστηρίου ή Στρατοδικείου, δραχ. 300. 5.Σε κάθε έγγραφη αίτηση μετατροπής ποινής απονομής χάριτος διακοπής προφυλακίσεως, απολύσεως με εγγύηση, μεταγωγής καταδίκου ή υποδίκου, αντιρρήσεων κατά της εκτελέσεως της ποινής, αποδόσεως πειστηρίων, αυτοτελούς δηλώσεως παραστάσεως πολιτικής αγωγής στην προδικασία, μήνυσης, που υπογράφεται από δικηγόρο, ως πληρεξούσιο, ως και επί κάθε άλλης αίτησης που υπογράφεται από δικηγόρο, ως πληρεξούσιο, και απευθύνεται σε μη Δικαστική Αρχή, δραχ. 150. 6.Σε δικόγραφο πολιτικών αξιώσεων, που απευθύνεται ενώπιον παντός ποινικού δικαστηρίου, δραχ. 200. Απο την τήρηση του ασφαλιστικού βιβλιαρίου εξαιρούνται οι τελούντες σε αναστολή του λειτουργήματος, καθώς και οι υπόχρεοι στράτευσης, οι οποίοι θα καταβάλλουν την καθοριζόμενη κάθε φορά μηνιαία εισφορά στο Ταμείο, με διπλότυπη απόδειξη είσπραξης. 1)Οι μηνιαίες εισφορές, με επικόλληση στοα σφαλιστικό βιβλιάριο των αποκομμάτων τωνπαραπάνω ενσήμων (ειδικών τελών), καθορίζονται: 2)για δικηγόρους που δεν συμπλήρωσαν τριετία από τον διορισμό τους σε δέκα (10) παραστάσεις το μήνα, ενώπιον Πρωτοδικείου, 1) για δικηγόρους που συμπλήρωσαν τριετία σε δέκα πέντε (15) παραστάσεις το μήνα ενώπιον Πρωτοδικείου, όπως οι παραστάσεις αυτές καθορίζονται κάθε φορά από το Ταμείο Νομικών. Εάν το σύνολο των αποκομμάτων, που επικολλούνται δεν καλύπτει το παραπάνω ελάχιστο όριο, οι υπόχρεοι για την συμπλήρωση του ελλείποντος, οφείλουν να επικολλούν ολόκληρα τα ένσημα, σύμφωνα με τα υποδεικνυόμενα στο ασφαλιστικό βιβλιάριο. 3)Δικόγραφο στο οποίο δεν έχει επικολληθεί το προβλεπόμενο ειδικό ένσημο είναι απαράδεκτο και άκυρο. Η ακυρότητα αυτή μπορεί να θεραπευθεί αν μέσα σε οκτώ μέρες, ύστερα από αίτηση αυτού, που παρέλειψε την επικόλληση του ενσήμου ή του αμέσως ενδιαφερομένου, συνταγεί πράξη του Προέδρου και Ταμία και προσαρτηθεί διπλότυπη απόδειξη είσπραξης τετραπλάσιας αξίας του ενσήμου, που παραλείφθηκε. 4)Ο έλεγχος της κανονικής εφαρμογής των διατάξεων, που αφορούν το ένσημο, γίνεται, από κάθε προϊστάμενη αρχή και από όλους εκείνους, οι οποίοι ενεργούν τις κατά νόμο επιθεωρήσεις των δικαστικών και άλλων δημοσίων γραφείων. Ακόμη μπορεί να γίνει από πρόσωπα, που ορίζονται για το σκοπό αυτό, από το Διοικητικό ή Εποπτικό Συμβούλιο του Ταμείου, προς τα οποία οι αρμόδιοι δημόσιοι υπάλληλοι υποχρεούνται να παράσχουν, απροφάσιστα, κάθε σχετικό στοιχείο και διευκόλυνση. Άρθρο 6 ΚΥΡΩΣΕΙΣα) η από μέρους μετόχου δικηγόρου αποκόλληση ενσήμου του Ταμείου, που χρησιμοποιήθηκε και η εκ νέου χρήση, πώληση ή και η απλή ακόμη κατοχή του, αποτελούν πειθαρχικό παράπτωμα, που συνεπάγεται την τιμωρία του παραβάτη, από το Πειθαρχικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Ξάνθης, με προσωρινή παύση μέχρι έξι (6) μήνες. Σε περίπτωση δε υποτροπής, επιβάλλεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου, η οριστική διαγραφή του παραβάτη από το ταμείο, η οποία συνεπάγεται και την οριστική απώλεια γι αυτόν και τους συγγενείς του, κάθε βοηθήματος, που προβλέπεται από το παρόν καταστατικό. β) Η άρνηση πληρωμής των υποχρεώσεων και εισφορών, που καθορίζονται στο άρθρο τέσσερα (4) του παρόντος καταστατικού, θεωρείται πειθαρχικό παράπτωμα και συνεπάγεται την πειθαρχική τιμωρία του αρνουμένου μέλους του Ταμείου, η οποία ασκείται από το Πειθαρχικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Ξάνθης, με τις ποινές που προβλέπει ο κώδικας περί Δικηγόρων, όπως αυτός εκάστοτε ισχύει. Το ανώτατο όριο της ποινής του προστίμου ορίζεται στο ποσό των δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών, για κάθε παράβαση και είναι ανεξάρτητο από το καθυστερούμενο ποσό, στην καταβολή του οποίου προσθέτως με το πρόστιμο, υποχρεούται ο καθυστερών δικηγόρος. Το πρόστιμο και κάθε καθυστερούμενη οφειλή του, μπορούν να εισπραχθούν από το Ταμείο, άμεσα, από κάθε πρόσφορη πηγή του οφειλέτη. Σε περίπτωση εμμονής στην άρνηση καταβολής των ενσήμων ή εκπλήρωσης των υποχρεώσεων ή υποτροπής του τιμωρηθέντος μέλους, το Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου μπορεί να αποφασίσει, ύστερα από απολογία του εγκαλουμένου δικηγόρου τη διαγραφή του, από το Ταμείο και την απώλεια όλων των ωφελημάτων που παρέχονται από το παρόν καταστατικό. Η διάταξη αυτή δεν αποκλείει και την εφαρμογή των διατάξεων περί πειθαρχικών παραπτωμάτων του κώδικα περί δικηγόρων, ούτε απαλλάσσει το δικηγόρο από τις υποχρεώσεις για καταβολή των καθυστερουμένων. Επίσης η παραπάνω διάταξη δεν αίρει τις συνέπειες, που απαγγέλονται σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. δ του παρόντος καταστατικού αναφορικά με την παραδοχή του σχετικού εγγράφου ή της παραστάσεως και αν ακόμη ο υπαίτιος δικηγόρος κηρύχθηκε έκπτωτος από τα εκ του Ταμείου ωφελήματα. γ) Δικηγόρος, ο οποίος, είτε κατά την υπογραφή δικογράφου, είτε κατά την παράσταση, αντικαθιστά τον εαυτό του με άλλο πρόσωπο, που δεν είναι δικηγόρος, σε περιπτώσεις που αυτό εκπροσωπείται από τον Νόμο, υπόκειται στις διατάξεις και σε όλες τις συνέπειες του προηγουμένου εδαφίου. δ) Κατά της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου, περί διαγραφής δικηγόρου - μέλους, επιτρέπεται προσφυγή ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων του Ταμείου μέσα σε ένα μήνα, από την επίδοση της στον ενδιαφερόμενο δικηγόρο. ε) Η επανεγγραφή του διαγραφέντος μέλους επιτρέπεται, κατόπιν αιτήσεως του, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου και με την καταβολή όλων των καθυστερουμένων και οφειλομένων τελών ως και της εισφοράς νέας εγγραφής του, σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 4 του παρόντος. VΙ) ΕΞΩΔΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ 1.Σε κάθε εξώδικη δήλωση ή κλήση, δραχ. 100. 2.Στο πρωτότυπο των κοινοποιουμένων δικογράφων, γνωστοποίησης μαρτύρων, δήλωσης αποδοχής ή αντεπαγωγής όρκου, δήλωσης επανάληψης βιαίως διακοπείσης δίκης και κλήσης προς συζήτηση: 1)Ενώπιον του Ειρηνοδικείου, δραχ. 100,. β) Ενώπιον του Πρωτοδικείου ή Προέδρου Πρωτοδικών δραχ. 150. 3. Στο πρωτότυπο οποιασδήποτε αίτησης, που απευθύνεται, προς οποιαδήποτε δικαστική αρχή, δραχ. 100. 4.Σε κάθε πρόσκληση για την υποβολή διαφοράς σε διαιτησία και σε κάθε εξώδικη πρόσκληση, διαμαρτυρία, απάντηση, δήλωση, ή άλλο όμοιας φύσης έγγραφο, δραχ. 100. (για περισσότερες επιδόσεις της ίδιας εξώδικης πράξης, το τέλος καταβάλλεται εφάπαξ στη μια απ αυτές εφ όσον γίνεται σχετική μνεία στις άλλες). 5.Σε κάθε αίτηση για διαιτησία, δραχμές 100. 6.Σε κάθε παράσταση στα Επιμελητήρια, δραχ. 100. 7.Για τη σύνταξη υπομνήματος που δεν προβλέπεται με άλλη διάταξη, δραχ. 100. 8.Σε χάθε παραγγελία για επίδοση αποφάσεως ή πράξεως, δραχ. 50. 9.Σε χάθε επιταγή, για πληρωμή, στις αποφάσεις ή πρακτικά: α) Αρμοδιότητας Ειρηνοδικείου και Πταισματοδικείου, δραχ. 100. β) Πρωτοδικείου, Πλημ/κείου, Πολιτικού ή Ποινικού Εφετείου, Κακουργιοδικείου ή Συμβολαίων που μπορούν να εκτελεστούν, δραχ. 150. Σε περισσότερους προς πληρωμή υπόχρεους, με την αυτή επιταγή η εισφορά καταβάλλεται μόνο στο δικόγραφο, που κοινοποιείται στον πρώτο, κατά τη σειρά της απόφασης, οφειλέτη. Στην περίπτωση αυτή γίνεται σχετική μνεία στα λοιπά δικόγραφα. 10.Για κάθε εντολή για εκτέλεση τίτλων: 1)Ειρηνοδικειακής ή Πταισματικής αρμοδιότητας, δραχ. 100. 2)Αρμοδιότητας Πρωτοδικείου (Διοικητικού ή Πολιτικού) ή Πλημμελειοδικείου, γενικά δραχ. 150. 3)Αρμοδιότητας Εφετείου (Διοικητικού, Ποινικού ή Πολιτικού) Αρείου Πάγου ή Συμβουλίου της Επικρατείας, δρχ. 200. 11.Για την κοινοποίηση στον υπάλληλο του πλειστηριασμού αναγγελίας πιστωτή, δραχ. 100. 12.Σε κάθε παράσταση στον υπάλληλο του πλειστηριασμού για σύνταξη αντιρρήσεων ή επαναντιρρήαεων ή ανακοπής κατά πίνακος κατατάξεως ως και κάθε εντολή προς συμβολαιογράφο για ενέργεια πλειστηριασμού, δραχ. 100. 13.Σε κάθε κατασχετήριο εις χείρας τρίτου: α) Αρμοδιότητας Ειρηνοδικείου, δραχ. 100. 1)Για περισσότερες κοινοποιήσεις του ιδίου κατασχετηρίου καταβάλλεται το τέλος μια φορά, αφού αναφερθεί αυτό στα υπόλοιπα. 14.Σε κάθε επικύρωση από δικηγόρο αντιγράφων, δραχ. 100 και μεταφράσεων δραχ. 200. Κατ εξαίρεση σε κάθε επικύρωση ή μετάφραση εγγράφου που προσκομίζονται στο Δικαστήριο, από τον Δικηγόρο, σχετικά με υπόθεση, που χειρίζεται δραχ. 50. 15.Σε κάθε μια από τις περιλήψεις εγγραφής υποθήκης ή προσημειώσεως όπως και σε κάθε περίληψη για την εγγραφή αγωγής ή άλλου δικογράφου στα οικεία βιβλία του Υποθηκοφυλακείου, δραχ. 100. 16.Σε κάθε σύνταξη σχεδίου συμβολαίου και για κάθε παράσταση δικηγόρου ενώπιον Συμβολαιογράφου κατά την υπογραφή συμβολαίου, καταβάλλεται τέλος, που προσαρτάται στο Συμβόλαιο ίσο προς το ένα δεκάκις χιλιοστό (1/10.000) της αξίας του αντικειμένου. Το τέλος αυτό δεν μπορεί να είναι κατώτερο των εκατό (100) δραχ. και ανώτερο των πεντακοσίων (500) δραχ. Δεν καταβάλλονται τα ως άνω ειδικά τέλη της παραγράφου (9) σε περιπτώσεις που αφορούν προσωπικά τον δικηγόρο-μέτοχο, που ενεργεί οποιαδήποτε από τις παραπάνω παραστάσεις, πράξεις, ενέργειες, υπογράφοντας οποιοδήποτε έγγραφο ή δικόγραφο, από τα παραπάνω, καθώς επίσης και στις περιπτώσεις που αυτές αφορούν σύζυγο, ανιόντες ή κατιόντες και εκ πλαγίου συγγενείς, μέχρι και του β βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας. Επίσης οι δικηγόροι που διορίζονται σε ποινική δίκη αυτεπάγγελτα από το Δικαστήριο, όπου αυτό επιβάλλεται από το νόμο, ή ενεργούν ως πληρεξούσιοι του Δημοσίου και των Νομικών Προσώπων που έχουν ατέλεια, απαλλάσσονται από τη σχετική καταβολή του τέλους. 17.Για κάθε αίτηση προς Υποθηκοφύλακα, δραχ. 50. 18.Σε κάθε άλλο έγγραφο, που δεν αναφέρεται ειδικά παραπάνω, δραχ. 100. Επί αναβλητικών Πολιτικών, Ποινικών υποθέσεων και πράξεων δεν καταβάλλεται τέλος. Άρθρο 5 ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝα) Η είσπραξη των πόρων του Ταμείου, που αναγράφονται στις περιπτώσεις υπό στοιχεία Α μέχρι Η του άρθρου 4, γίνεται με διπλότυπες αριθμημένες αποδείξεις, που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Ταμία του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου. Η είσπραξη των τελών, που καθορίζονται από το ίδιο άρθρο 4 υπό στοιχείο θ, ενεργείται κατ αρχήν με ασφαλιστικό βιβλιάριο και με επικόλληση σ αυτό των αποκομμάτων των ειδικών ενσήμων, τα οποία χρησιμοποιούνται, κατά τις διατάξεις του παρόντος, και εκτυπώνονται από το Ταμείο ή τρίτο πρόσωπο εντεταλμένο απ αυτό. Το κυρίως σώμα των ενσήμων επικολλάται κατά περίπτωση στο υπογραφόμενο από τον δικηγόρο δικόγραφο ή άλλο έγγραφο, ή στα πρακτικά ή στα άλλα οικεία βιβλία ή έγγραφα κ.λπ. των αρμοδίων Δικαστηρίων, Αρχών, Υπηρεσιών κ.λπ. και ακυρώνεται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, περί διαγραφής χαρτοσήμου. β) Ο τύπος, το περιεχόμενο, ο τρόπος έκδοσης, το χρώμα, οι διαστάσεις, οι απεικονίσεις, η θεώρηση κ.λπ. του ασφαλιστικού βιβλιαρίου και του ειδικού ενσήμου, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια που έχει σχέση με το θέμα αυτό, θα καθορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου. Τα ασφαλιστικά βιβλία θα παραλαμβάνουν από το Ταμείο ή το Δικηγορικό Σύλλογο Ξάνθης οι υπόχρεοι, μέσα στους δύο πρώτους μήνες κάθε ημερολογιακού έτους με την σύγχρονη από αυτούς παράδοση του ασφαλιστικού βιβλιαρίου του προηγουμένου έτους, σύμφωνα με τα καθιερωμένα και ισχύοντα, περί βιβλιαρίων του Ταμείου Νομικών. Η παράλειψη παράδοσης από ασφαλισμένο του ασφαλιστικού του βιβλιαρίου, μέσα στην παραπάνω προθεσμία ή η ελλειπής τήρηση του, πλέον των άλλων, θα έχει ως συνέπεια και την αναστολή των παροχών σ αυτόν και τα μέλη της οικογένειας του, για όλο τον μέχρι την τακτοποίηση του χρόνο. Άρθρο 7 ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝΑπό το σύνολο των ακαθαρίστων ετησίων εσόδων του Ταμείου το 3% (τρία στα εκατό) διατίθεται για την ενίσχυση του Δικηγορικού Συλλόγου Ξάνθης. Μετά δε την αφαίρεση των γενικών εξόδων διαχείρισης και διοίκησης και γενικά όλων των υποχρεώσεων, του Ταμείου Προνοίας και των διατιθεμένων για την εκπλήρωση των αναγραφομένων στο άρθρο 2 σκοπών του Ταμείου, το υπόλοιπο διατίθεται για τον σχηματισμό αποθεματικού κεφαλαίου του Ταμείου. Η καταβολή των εξόδων διαχείρισης και διοίκησης και γενικά των λειτουργικών δαπανών, που δεν μπορούν να υπερβούν ετησίως το 17% των ακαθαρίστων ετησίων εσόδων του Ταμείου, γίνεται με βάση τις ειδικές περιπτώσεις που αναγράφονται στο ετήσιο προϋπολογισμό. Δύναται το Διοικητικό Συμβούλιο, με απόφαση του να διαθέσει ποσό μέχρι 200.000 δρχ. για την ενίσχυση και συμπλήρωση του κονδυλίου των εξόδων, εφόσον οι αναγραφόμενες στον προϋπολογισμό σχετικές περιπτώσεις δεν έφθασαν ή για εξυπηρέτηση αναγκών, που δεν έχουν προβλεφθεί από τον προϋπολογισμό. Μεγαλύτερα ποσά δεν μπορεί να διατεθούν παρά μόνο με κοινή ομόφωνη απόφαση του Διοικητ. Συμβουλίου και του Εποπτικού Συμβουλίου. Τα έξοδα διαχειρίσεως και γενικά οι δαπάνες του Ταμείου γίνονται με εντάλματα πληρωμής, που εκδίδονται και υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και τον Ταμία. Άρθρο 8 ΠΑΡΟΧΕΣ - ΜΕΤΟΧΟΙ - ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ Πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να παίρνουν από το Ταμείο τα προβλεπόμενα βοηθήματα από το καταστατικό αυτό είναι: α) Οι μέτοχοι (δικηγόροι) και β) οι δικαιούχοι (ορισμένοι συγγενείς τους). Α) Μέτοχοι είναι όλοι οι διορισμένοι δικηγόροι στην περιφέρεια του Πρωτοδικείου Ξάνθης που ασκούν ως μόνιμο και αποκλειστικό επάγγελμα του δικηγόρου σύμφωνα προς τις διατάξεις του άρθρου 3 του παρόντος. Β) Δικαιούχοι είναι ορισμένοι συγγενείς των μετόχων που υπεισέρχονται στη θέση του θανόντος, δηλ. α) η σύζυγος και τα πάσης φύσεως τέκνα των μετόχων, ως και οι κατιόντες αυτών, οπότε το βοήθημα κατανέμεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1813 του Αστικού Κώδικα, άσχετα με την ηλικία τους. β) Οι γονείς και οι ανήλικοι αδελφοί και οι άγαμες αδελφές τους, που συγκατοικούν με τον μέτοχο και συντηρούνται απ αυτόν. Η ύπαρξη συγγενών της πρώτης περιπτώσεις αποκλείει τους συγγενείς της δεύτερης. Ο θανών δικηγόρος - μέτοχος, μπορεί με διαθήκη, να ορίζει διαφορετικά την κατανομή του βοηθήματος. Εάν δεν υπάρχουν οι παραπάνω συγγενείς, το προβλεπόμενο βοήθημα παραμένει σε όφελος του Ταμείου και λογίζεται σαν πόρος αυτού. Άρθρο 9 ΒΟΗΘΗΜΑΤΑα) Δικαίωμα να πάρουν από το Ταμείο τα βοηθήματα που καθορίζονται από το παρόν καταστατικό, έχουν όλοι οι μέτοχοι, που έχουν εκπληρώσει όλες τις προβλεπόμενες από αυτό υποχρεώσεις τους. β) Τα δικαιώματα των εγγραφόμενων μελών, αρχίζουν από την εγγραφή τους στο μητρώο του Δικηγορικού Συλλόγου Ξάνθης και το Ταμείο. γ) Δικηγόρος που μετατίθεται σε άλλο Πρωτοδικείο ή αποχωρεί από τη δικηγορία λόγω ασυμβιβάστου με θέση που κατέβαλε, για να γίνει εκ νέου μέλος ή μέτοχος του Ταμείου Προνοίας, πρέπει να επιστρέψει στο Ταμείο το ποσό που έχει λάβει σαν βοήθημα, με τόκο προς 15% το χρόνο από την είσπραξη του βοηθήματος, μέχρι την απόδοση του, μέσα σε δύο χρόνια και σε τέσσερες εξαμηνιαίες δόσεις. δ) Δικηγόρος - μέλος (μέτοχος) του Ταμείου, ο οποίος δεν ασκεί πραγματικά και ενεργά το λειτούργημα του δικηγόρου, ή διέκοψε την άσκηση της δικηγορίας στην περιφέρεια του Πρωτοδικείου Ξάνθης, μη αποχωρώντας οικειοθελώς από το Ταμείο, καλείται υποχρεωτικά και με προσωπική ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου, έγγραφα, να καταβάλει για τον χρόνο της διακοπής, ως ανάλογη εισφορά σε μηνιαίες δόσεις, το ποσόν που προκύπτει από το πηλίκο του συνόλου των ακαθαρίστων εσόδων του Ταμείου που πραγματοποιήθηκαν, κατά τη διάρκεια του χρόνου της διακοπής, με τον τότε αριθμό των εγγεγραμμένων ενεργών μελών του Ταμείου, επί τον χρόνο διακοπής. ε) Ο δικηγόρος που αρνείται να καταβάλει την παραπάνω εισφορά στις οριζόμενες προθεσμίες, δεν έχει δικαίωμα στα παρεχόμενα βοηθήματα από το Ταμείο και υποχρεούται να επιστρέψει και όσα άλλα βοηθήματα έλαβε. στ) Οι παραπάνω διατάξεις δεν έχουν εφαρμογή α) στα μέλη που διακόπτουν την άσκηση της δικηγορίας, για λόγους ανώτερης βίας, (ασθενείας, εγκυμοσύνης, τοκετού κ.λπ.) και για όσα χρόνο διαρκεί αυτή, β) στους επιστρατευόμενους εφέδρους ή στα μέλη που υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία και γ) στα μέλη που απουσιάζουν στο εξωτερικό για σπουδές, ή στο εσωτερικό για μεταπτυχιακές σπουδές ύστερα από έγγραφη άδεια του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου Ξάνθης, για δύο χρόνια. Στις περιπτώσεις αυτές, ο χρόνος διακοπής, λογίζεται σαν χρόνος ενεργού ασκήσεως της δικηγορίας και έχουν αυτοί όλα τα δικαιώματα, που προβλέπονται από το Καταστατικό, υπό τον όρο ότι, εκπληρώνουν και τις προβλεπόμενες υποχρεώσεις τους. Άρθρο 10 ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑα) Τα προσωρινά βοηθήματα χορηγούνται με αίτηση τους στους δικηγόρους - μέλη του Ταμείου, που έχουν ανάγκη, λόγω σοβαρής ασθενείας ή άλλου προσωπικού ή οικογενειακού ατυχήματος ή ανωτέρας βίας ή επιστράτευσης, μόνο μια φορά το χρόνο και δεν μπορούν να υπερβούν το ποσό των εβδομήντα πέντε χιλιάδων (75.000) δρχ., για κάθε μέτοχο, εκτός από ορισμένες περιπτώσεις ιδιαίτερα σοβαρές, οπότε μπορούν να φθάσουν μέχρι τις εκατόν ογδόντα χιλ. (180.Ο00) δρχ. β) Η χορήγηση μέχρι του ποσού των 75.000 δρχ. γίνεται εφάπαξ η τμηματικά, με αιτιολογημένη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου, ανάλογα με την παρουσιαζόμενη ανάγκη και την οικονομική κατάσταση του Ταμείου. γ) Με τα ίδια κριτήρια και τον Ίδιο τρόπο τα προσωρινά βοηθήματα πάνω από 75.000 και μέχρι 180.000 δρχ. καθορίζονται με κοινή απόφαση των Διοικητικών Συμβουλίων του Ταμείου και του Δικηγορικού Συλλόγου Ξάνθης. δ) Επίσης προσωρινό βοήθημα μπορεί να χορηγηθεί σε δικηγόρο -μέλος του Ταμείου σε οποιαδήποτε άλλη εξαιρετική περίπτωση (π.χ. ένεκα οικονομικής δυσχέρειας, λόγω εκτάκτων περιστάσεων), με κοινή πρόταση των Διοικητικών Συμβουλίων του Ταμείου και του Δικηγορικού Συλλόγου Ξάνθης, μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, με τον όρο επιστροφής ή μη του βοηθήματος. ε) Προσωρινό βοήθημα θεωρούνται και τά έξοδα κηδείας μέλους του Ταμείου, που καθορίζονται σε 50.000 δρχ., τα οποία καταβάλλονται στην οικογένεια του αποβιώσαντος, ανεξάρτητα από την καταβολή άλλου εφάπαξ, βοηθήματος, από το Ταμείο ή άλλον ασφαλιστικό φορέα. στ) Η χορήγηση των παροχών του προηγουμένου άρθρου γίνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου, μετά από την προσκόμιση, εκ μέρους του ενδιαφερομένου, των απαραίτητων δικαιολογητικών. ζ) Κάθε πρόβλημα, που ανακύπτει σχετικά με τα προσωρινά βοηθήματα επιλύεται, τελικά, από την Γενική Συνέλευση των μετόχων. η) Τα προσωρινά βοηθήματα, που χορηγούνται βάση του άρθρου αυτού δεν αναζητούνται, ούτε συμψηφίζονται και δεν μπορούν να υπερβαίνουν ετησίως, το δεκαπέντε τοις εκατό (15%) του συνόλου των πάσης φύσεως ανεκκαθαρίστων εσόδων του ταμείου, τα οποία πραγματοποιήθηκαν και ανήκουν στη χρήση του αμέσως προηγουμένου της χορηγήσεως έτους. Άρθρο 11 ΕΚΤΑΚΤΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ Εκτός από τα προσωρινά βοηθήματα το Ταμείο χορηγεί και οριστικά έκτακτα βοηθήματα, εφάπαξ, ως εξής: α) σε μετόχους δικηγόρους, που αποχωρούν οριστικά από το δικηγορικό επάγγελμα και από το Ταμείο, λόγω διαρκούς ανικανότητας, προς άσκηση της δικηγορίας, που οφείλεται σε οριστική σωματική ή πνευματική αναπηρία ή σε μόνιμη ανίατη ασθένεια, που αποδεικνύονται με σχετικές βεβαιώσεις δύο γιατρών από τους οποίους ο ένας ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου και β) Σε περίπτωση θανάτου μέλους του Ταμείου, στους συγγενείς ή κληρονόμους, όπως ορίζεται στο άρθρο 8 παρ. Β, του παρόντος, το ποσό των τριάντα πέντε χιλ. (35.000) δρχ. για κάθε χρόνο συμμετοχής (ασφάλισης) στο Ταμείο και επιπλέον δρχ. δέκα χιλ. (10.000), για κάθε χρόνο δικηγορίας στο Πρωτοδικείο Ξάνθης. γ) Σε περίπτωση μετάθεσης του μετόχου ή διορισμού του σε δημόσια θέση ή θέση νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου δρχ. τριάντα χιλ. (30.000) για κάθε χρόνο συμμετοχής του στο Ταμείο, εφόσον έχει συμπληρώσει τρία (3) τουλάχιστον χρόνια συμμετοχής στο Ταμείο. Σε περίπτωση παραίτησης μετόχου από τη δικηγορία, πριν από τη συμπλήρωση εικοσαετούς (20) συμμετοχής του στο Ταμείο και συμπλήρωση του 6θού έτους της ηλικίας του, τριάντα χιλ. (30.000) δρχ. για κάθε χρόνο συμμετοχής του στο Ταμείο, με την επιφύλαξη της προσωρινής ρύθμισης του άρθρου 22. δ) Για τον υπολογισμό του χρόνου συμμετοχής στο Ταμείο ή δικηγορίας το άνω του εξαμήνου χρονικό διάστημα υπολογίζεται ολόκληρο έτος, το δε μικρότερο των έξι μηνών κλάσμα, παραλείπεται. ε) Σε καμμιά περίπτωση το έκτακτο βοήθημα δεν μπορεί να υπερβεί κατ ανώτατο όριο το ποσό των εκάστοτε καταβαλλομένου τακτικού βοηθήματος. στ) Το σύνολο των καταβλητέων εφάπαξ εκτάκτων βοηθημάτων, μέσα στο αυτό διαχειριστικό έτος δεν μπορεί να υπερβούν ετησίως το 20% του συνόλου των ανεκκαθαρίστων εσόδων του Ταμείου, τα οποία πραγματοποιήθηκαν και ανήκουν στη χρήση του αμέσως προηγουμένου( της χορήγησης έτους. Άρθρο 12 ΤΑΚΤΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑα) Το ταμείο υποχρεούται στην παροχή εφάπαξ τακτικού βοηθήματος στους εξερχόμενους εκούσια από το δικηγορικό επάγγελμα μετόχους, στην περίπτωση που αυτοί συμπληρώσουν εικοσαετή (20ετή) τουλάχιστον δικηγορική υπηρεσία και συμμετοχή στο Ταμείο, καθώς και το εξηκοστό (60ό) έτος της ηλικίας τους. β) Το ποσό του τακτικού βοηθήματος αυτού καθορίζεται σε ένα εκατομμύριο (1.000.000) δρχ. γ) Τα τακτικά εφάπαξ βοηθήματα χορηγούνται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου, μέσα σε δύο το πολύ μήνες, αφότου υποβληθεί προς αυτό αίτηση του δικαιούχου, με όλα τα σχετικά, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά, πάντοτε δε ανάλογα και με την εκάστοτε οικονομική ευχέρεια του ταμείου και με σειρά προτεραιότητος. Σε περίπτωση σε έλλειψης δυνατότητας εξόφλησης όλων των δικαιούχων μέσα στο ίδιο ημερολογιακό έτος, κατά το οποίο υποβλήθηκαν οι σχετικά, αιτήσεις, όσοι δικαιούχοι παραλειφθούν, πληρώνονται στο επόμενο έτος, πάντοτε δε κατά σειρά προτεραιότητας υποβολής της σχετικής αίτησης. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις το Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου μπορεί να χορηγεί στους δικαιούχους μέρος της συνολικής απαίτησης τους. Άρθρο 13 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ α) Ο Δικηγόρος, που εισέπραξε οποιοδήποτε βοήθημα, σύμφωνα με οποιαδήποτε διάταξη των άρθρων 11 και 12, του παρόντος καταστατικού, διαγράφεται από το Μητρώο του ταμείου και δεν έχει πλέον κανένα απολύτως δικαίωμα, απέναντι αυτού. β) Πριν καταβάλλει το Ταμείο στον ή στους δικαιούχους οποιοδήποτε από τα παραπάνω βοηθήματα παρακρατεί, προηγουμένως κάθε τυχόν οφειλή τους προς αυτό. γ) Σε περίπτωση, που για οποιοδήποτε λόγο, περάσει η αναπηρία, για την οποία χορηγήθηκε το αντίστοιχο σχετικό βοήθημα (άρθρο ΙΙ (α)), ο δικηγόρος - μέτοχος, δικαιούται να επαναλάβει την άσκηση της δικηγορίας του. Στην περίπτωση αυτή αναβιώνουν τα δικαιώματα του έναντι του Ταμείου, υπό την απαραίτητη όμως, προϋπόθεση ότι προηγουμένως θα επιστρέψει στο Ταμείο ολόκληρο το ποσό βοηθήματος που του κατεβλήθη σε τέσσερις (4) εξαμηνιαίες άτοκες δόσεις εφόσον ασκήσει τη δικηγορία του στο Πρωτοδικείο Ξάνθης. Σε περίπτωση όμως που ο ως άνω δικηγόρος - μέτοχος - μέλος του Ταμείου επαναλάβει την άσκηση της δικηγορίας του στην δικαστική περιφέρεια άλλου Πρωτοδικείου, υποχρεούται να επιστρέψει στο Ταμείο εφάπαξ ολόκληρο το βοήθημα, που τυχόν έχει εισπράξει με το νόμιμο τόκο υπερημερίας, από την επομένη της επανάληψης της δικηγορίας του στην Περιφέρεια του άλλου Πρωτοδικείου, μέχρι την πλήρη εξόφληση του. Κάθε άλλη τυχόν οφειλή, μετόχου, προς το Ταμείο επιβαρύνεται, αυτοδίκαια, με τον εκάστοτε νόμιμο τόκο, από την επομένη της ημέρας που είναι απαιτητή, μέχρι την πλήρη εξόφληση. Άρθρο 14 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΤ ΤΑΜΕΙΟΥΤο Ταμείο διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται από πέντε δικηγόρους, μέλη του Ταμείου, που εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μελών του Ταμείου. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εκλέγουν τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, το Γραμματέα και τον Ταμία και εκλέγονται για τριετή θητεία, που αρχίζει την 1η Ιανουαρίου. Οι αρχαιρεσίες για την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, γίνονται τον μήνα Δεκέμβριο. Εκλόγιμοι είναι όσοι έχουν συμπληρώσει δύο (2) έτη δικηγορίας. Εκλόγιμοι είναι όσοι έχουν συμπληρώσει δύο (2) έτη δικηγορίας. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι εκάστοτε διατάξεις του Κώδικα περί Δικηγόρων. Άρθρο 15 ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥΤο Ταμείο εκπροσωπείται ενώπιον των Αρχών και των Δικαστηρίων από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και τα έγγραφα που εκδίδονται από το Ταμείο, υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα. Τον Πρόεδρο κωλυόμενο αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος και τον Γραμματέα, το νεώτερο από τα μέλη της Επιτροπής. Άρθρο 16 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣΤο Διοικητικό Συμβούλιο έχει γενικά την διοίκηση και διαχείριση του Ταμείου, σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού αυτού και φροντίζει για την κανονική είσπραξη των πόρων του και την επωφελή τοποθέτηση των κεφαλαίων του. Απαγορεύεται η διάθεση των κεφαλαίων του Ταμείου σε χρηματιστηριακές και γενικά κερδοσκοπικές επιχειρήσεις. Τα διαθέσιμα κεφάλαια του Ταμείου κατατίθενται υποχρεωτικά σε έντοκο λογαριασμό στην Τράπεζα της Ελλάδος σύμφωνα με τις διατάξεις του Α.Ν. 1611/1950 όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του Ν.Δ. 2999/1954. Τα ποσά για τη συνήθη ταμειακή διαχείριση, κατατίθενται σε ανεγνωρισμένη Τράπεζα που καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. Προκειμένου τα κεφάλαια του Ταμείου να διατεθούν για την αγορά ακινήτου, απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων η οποία εγκρίνεται από τον Υπουργό Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Η διαδικασία επιλογής και αγοράς ακινήτων διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ/τος 715/1979 και δεν επιτρέπεται σε καμμιά περίπτωση η υπογραφή του Συμβολαίου της αγορα-πωλησίας πριν από την παροχή της έγγραφης έγκρισης του Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Η επένδυση σε ακίνητα και χρηματόγραφα γίνεται με τους όρους και προϋποθέσεις που ορίζουν οι σχετικές αποφάσεις της Επιτροπής Νομισματικών και πιστωτικών θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος, η σχετική δε απόφαση του Δ.Σ. για αποδέσμευση των αναγκαίων κεφαλαίων, εγκρίνεται από τον Υπουργό Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει στην αρχή κάθε έτους να καταρτίζει και υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση για έγκριση τον προϋπολογισμό εσόδων και εξόδων του Ταμείου του επόμενου έτους, στο τέλος δε της χρήσεως οφείλει να υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση τον απολογισμό. Ο προϋπολογισμός μετά την έγκριση από τη Γενική Συνέλευση υποβάλλεται για έγκριση από την οικεία Νομαρχία. Και στις δύο περιπτώσεις ο προϋπολογισμός και απολογισμός εκτυπώνονται και τα έντυπα τούτων διανέμονται στα μέλη του Ταμείου τρεις τουλάχιστον μέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι προσωπικά υπεύθυνα αλληλεγγύως και σε ολόκληρο το καθένα για κάθε ζημία που ήθελε τυχόν γίνει στο Ταμείο με υπαιτιότητα τους. Άρθρο 17 ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα τρία τουλάχιστον μέλη και οι αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία όταν είναι παρόντα όλα τα μέλη και με ομοφωνία στη περίπτωση που είναι παρόντα τρία μόνο μέλη. Οι αποφάσεις που παίρνονται ομόφωνα, είναι αμέσως εκτελεστές ενώ εκείνες που παίρνονται με πλειοψηφία πρέπει να κριθούν από το Εποπτικό Συμβούλιο. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, καταχωρούνται στο βιβλίο πρακτικών που υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα και ορισμένες τοιχοκολλούνται στα γραφεία του Δικηγορικού Συλλόγου όταν κρίνεται αναγκαίο από το Διοικητικό Συμβούλιο. Άρθρο 18 ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΤΑΜΙΑ Ο Ταμίας κάνει τις εισπράξεις των εσόδων με διπλότυπα αποδείξεων, όπως και τις πληρωμές με εντάλματα που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα και που στηρίζονται σε απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και τον Προϋπολογισμό. Ο ίδιος διαχειρίζεται υπεύθυνα και τα ένσημα, τα οποία φυλάσσει και διαθέτει προς κατανάλωση. Όταν απουσιάζει ο. Ταμίας, τον αναπληρώνει προσωρινά άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα χρήματα που εισπράττει ο Ταμίας πρέπει να κατατίθενται αμέσως σε μια αναγνωρισμένη Τράπεζα, εκτός από το ποσό δρχ. μέχρι 50.000, που μπορεί να έχει για τις πρόχειρες ανάγκες του Ταμείου, τηρουμένων των διατάξεων του Α.Ν. 1611/1950 Ι όπως τροποποιήθηκε με το Ν.Δ/γμα 2999/1954 και ισχύει σήμερα. |Η ανάληψη χρημάτων γίνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Άρθρο 19 ΕΠΟΠΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ως Εποπτική Επιτροπή του Ταμείου, ορίζεται το εκάστοτε Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Ξάνθης. Τούτο εποπτεύει και ελέγχει εάν οι πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου στις οποίες δεν συμπράττει με κοινές μαζί του αποφάσεις, είναι σύμφωνες με τις διατάξεις του Καταστατικού, ή με τις κοινές αποφάσεις ή τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Επίσης δικαιούται να εξετάζει και ελέγχει τα έγγραφα και βιβλία του Ταμείου και να κάνει υποδείξεις προς το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο μπορεί να συγκαλεί δια του Προέδρου του. Γενικά δικαιούται να παίρνει κάθε μέτρο που κρίνει αναγκαίο για την καλύτερη περιφρούρηση των συμφερόντων του Ταμείου. Η Εποπτική Επιτροπή οφείλει να ελέγχει και τον ετήσιο απολογισμό του Ταμείου και δικαιούται να υποβάλει σχετική έκθεση στη Γενική Συνέλευση. Άρθρο 20 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Η Υπηρεσία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εποπτικής Επιτροπής παρέχεται δωρεάν. Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, που απουσιάζουν αδικαιολόγητα σε τρεις συνεχείς συνεδριάσεις θεωρούνται ότι παραιτήθηκαν και τις θέσεις τους καταλαμβάνουν αμέσως τα αναπληρωματικά μέλη. Το ίδιο γίνεται και όταν ορισμένα μέλη υποβάλουν παραιτήσεις. Άρθρο 21 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Η Γενική Συνέλευση του Ταμείου αποτελείται, από όλους τους μετόχους και συνέρχεται σε τακτική συνεδρίαση μια φορά το χρόνο τον Δεκέμβριο, εκτάκτως δε όταν κρίνει αναγκαίο το Διοικητικό Συμβούλιο ή ύστερα από έγγραφη αίτηση δέκα τουλάχιστον μελών. Η αίτηση αυτή πρέπει να αναγράφει τους λόγους της προσκλήσεως και θα απευθύνεται προς το Διοικητικό Συμβούλιο που είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί αμέσως τη Γενική Συνέλευση. Άρθρο 22 ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗΣε περίπτωση κατά την οποία δικηγόρος - μέτοχος του Ταμείου, που συμπλήρωσε το 60ό έτος της ηλικίας του, παραιτηθεί ή αποχωρήσει από τη δικηγορία, μέσα στην ερχόμενη τριετία, από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος, χορηγείται σ αυτόν το ποσό των εβδομήντα χιλιάδων (70.000) δρχ. για κάθε ολόκληρο χρόνο συμμετοχής του στο Ταμείο. Σε περίπτωση μη συμπλήρωσης του έτους, καταβάλλεται ανάλογο ποσό. Άρθρο 23 ΤΥΧΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΑΜΕΙΟΥΣε περίπτωση διάλυσης του Ταμείου για οποιοδήποτε λόγο, η περιουσία του περιέρχεται στους κατά το χρόνο της διάλυσης μετόχους, η οποία και διανέμεται μεταξύ αυτών, ανάλογα με τα χρόνια συμμετοχής του καθένα μετόχου στο Ταμείο, αφού καταβληθούν από την αρχή οι πάσης φύσεως οφειλές και υποχρεώσεις αυτού. Άρθρο 24 ΙΣΧΥΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ Η ισχύς του καταστατικού αυτού αρχίζει ένα μήνα μετά τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως». Στον Υπουργό Προεδρίας της Κυβέρνησης και στους Υφυπουργούς Οικονομικών και Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος.
  • Τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 1 του Α.Ν. 87/1936 (Α.390).
  • Τις διατάξεις του άρθρου 14 του Π.Δ/τος 105/3/3/1988 (Α.46).
  • Τις διατάξεις των άρθρων 23 παρ. 1, 24 παρ. 1 και 2 στοιχ. γ, 26 παρ. 1 και 27 παρ. 1 στοιχ. δ, του Ν. 1558/1985 (Α. 137).
  • Τις διατάξεις των παρ. 1, 2 στοιχ. γ και 5 του άρθρου 24 του Ν. 1558/85 (Α. 137).
  • Τη γνώμη του Συμβουλίου Κοινωνικής Ασφάλειας που διατυπώθηκε κατά την 35η/10.7.1991 συνεδρίαση του της ΚΣΤ περιόδου.
  • Την Υ 1540/18.9.91 (Β 754) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
  • Την Υ 1660/1007,556/116/0006/23.1.1992 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού των Οικονομικών (Β. 31).
  • Την 651/1991 γνωμοδότηση του ΣΥμβουλίου της Επικρατείας μετά από πρόταση του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης και των Υφυπουργών Οικονομικών και Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1992-04-13 Ίδρυση Ταμείου Προνοίας Δικηγόρων Ξάνθης και έγκριση του καταστατικού του.
Τροποποίηση Τύπος
A/1992/64
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1991/1540 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/1540 1991
ΑΠΟΦΑΣΗ 1992/556/116/0006 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1992/556_116_0006 1992
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1936/87 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1936/87 1936
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1988/105/3/3 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/105_3_3 1988
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία