Περιορισμός συναρμοδιοτήτων κατά την έκδοση υπουργικών αποφάσεων σε θέματα αρμοδιότητας υπουργείων.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Τα κατωτέρω θέματα για τη ρύθμιση των οποίων απαιτείται, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, κοινή υπουργική απόφαση περισσοτέρων του ενός υπουργών, ρυθμίζονται εφεξής ως ακολούθως:"
1.  
  Χωρίς τη σύμπραξη του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης:
 1. Η σύσταση θέσεων κλάδου γιατρών του Εθνικού Συστήματος Υγείας, σε νοσοκομεία και κέντρα υγείας, για την οποία απαιτείται κοινή απόφαση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης, Οικονομικών και Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (άρθρο 25, παρ. 2 Ν. 1397/1983, ΦΕΚ 143 Α).
 2. Η σύσταση, κατάργηση ή μεταφορά θέσεων ειδικευόμενων στα νοσοκομεία, για τα οποία απαιτείται κοινή απόφαση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης, Οικονομικών και Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (άρθρο 38 παρ. 1 Ν. 1397/1983, ΦΕΚ 143 Α).
 3. Η σύσταση και ο καθορισμός της έδρας και περιοχής ευθύνης των κέντρων υγείας και των περιφερειακών ιατρείων, εφόσον δεν συνιστώνται και θέσεις προσωπικού, ο καθορισμός των αγροτικών ιατρείων και των υγειονομικών σταθμών που συγχωνεύονται σε κάθε κέντρο υγείας, καθώς καί η σύσταση προσωρινών θέσεων προσωπικού και η κατάταξη των υπαλλήλων, για τα οποία απαιτείται κοινή απόφαση των υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης, Οικονομικών και Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (άρθρα 14 και 20 Ν. 1397/1983, ΦΕΚ 143/Α και άρθρο 12 του Ν. 1579/1985, ΦΕΚ 217/Α).
 4. Ο επανακαθορισμός της συγκρότησης των συλλογικών οργάνων, για τον οποίο απαιτείται κοινή απόφαση των υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και του οικείου κατά περίπτωση (άρθρο 40 παρ. 4 Ν. 1884/1990, ΦΕΚ 81Α).
 5. Ο καθορισμός του τύπου και του περιεχομένου της υπεύθυνης δήλωσης της παρ. 1 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια, για τα οποία απαιτείται κοινή απόφαση των υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και Οικονομικών (άρθρο 8 παρ. 2 του Ν. 1599/1986, ΦΕΚ 75Α).
 6. Ο προσδιορισμός πρόσθετων μηνιαίων αποδοχών ή απολαβών από συμμετοχή σε συμβούλια, για τον οποίο απαιτείται κοινή απόφαση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και Οικονομικών (άρθρο 3 παρ. 4 Ν. 1256/1982, ΦΕΚ 65Α).
 7. Ο καθορισμός του τρόπου τήρησης βιβλίου ασθενών και επισκέψεων από τους ελεγκτές γιατρούς, για τον οποίο απαιτείται κοινή απόφαση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (άρθρο 60 παρ. 4 Ν. 1943/1991, ΦΕΚ 50 Α).
 8. Ο καθορισμός της αποζημίωσης προέδρων και αντιπροέδρων Δ.Σ. των Ν.Π.Δ.Δ. που είναι συνταξιούχοι του δημόσιου τομέα, για τον οποίο απαιτείται κοινή απόφαση των υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης, Οικονομικών και του αρμόδιου κατά περίπτωση (άρθρο 73 παρ. 2 Ν. 1943/1991, ΦΕΚ 50 Α).
 9. Η απόσπαση ή διάθεση δημοσίων υπαλλήλων και υπαλλήλων φορέων του δημόσιου τομέα σε υπηρεσίες των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των χωρών - μελών της ΕΟΚ, για την οποία απαιτείται κοινή απόφαση των υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και του οικείου κατά περίπτωση (άρθρο 87 Ν. 1892/1990, ΦΕΚ 101 Α).
 10. Ο διορισμός του προϊσταμένου της Γραμματείας Οικονομικής Ανασυγκρότησης Επιχειρήσεων (ΓΟΑΕ) και ο διορισμός ή ανάθεση καθηκόντων σε μονίμους υπαλλήλους του Υπουργείου Βιομηχανίας Ενέργειας και Τεχνολογίας ως προϊσταμένων τομέων της ΓΟΑΕ, για τα οποία απαιτείται κοινή απόφαση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης, Οικονομικών και Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας (άρθρο 11 παρ. 4 Ν. 1386/ 1983), ΦΕΚ 107 Α, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 50 του Ν. 1882/1990, ΦΕΚ 43 Α).
 11. Η κατανομή του αριθμού των προς φοίτηση Αξιωματικών Σωμάτων Ασφαλείας και Πολιτικών Υπαλλήλων στη Σχολή Εθνικής Άμυνας για την οποία απαιτείται κοινή απόφαση των υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και Εθνικής Άμυνας (άρθρο 23 παρ. 7 Π.Δ. 1113/1980), (ΦΕΚ 286 Α).
 12. Ο καθορισμός ύψους πίστωσης για την αντιμετώπιση δαπανών δημοσίων σχέσεων των υπουργείων, για τον οποίο απαιτείται κοινή απόφαση των υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης, Οικονομικών και του οικείου κατά περίπτωση υπουργού (άρθρο 18, παρ. 5 Ν. 1790/88, ΦΕΚ 134 Α).
 13. Η απόσπαση λειτουργού ή υπαλλήλου από οποιαδήποτε δημόσια υπηρεσία ή οργανισμό δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, για την πλήρωση της θέσης του Διευθυντή του Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού Κέντρου Δελφών, για την οποία απαιτείται κοινή απόφαση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και Πολιτισμού (άρθρο 7 παρ. 5 Ν. 645/1977, ΦΕΚ 202 Α).
 14. Η μετάταξη μελών Ε.Δ.Τ.Π. των Α.Ε.Ι. σε άλλες θέσεις του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. κ.λπ., για την οποία απαιτείται κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Προεδρίας της Κυβέρνησης και του καθύλην αρμόδιου υπουργού, (άρθρο 20 Ν. 1735/1987, ΦΕΚ 195 Α).
 15. Η ανάθεση νομικών υποθέσεων της εκπαίδευσης των Ελληνοπαίδων σε νομικό που διαμένει σε ξένη χώρα με αμοιβή κατά περίπτωση, για την οποία απαιτείται κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Προεδρίας της Κυβέρνησης, Εξωτερικών και Οικονομικών (άρθρο 25 παρ. 7 Ν. 1304/1982, ΦΕΚ 144 Α).
 16. Η πρόσληψη δακτυλογράφου για τις ανάγκες του γραφείου του Συντονιστή Συμβούλων Εκπαίδευσης Δυτικής Ευρώπης, για την οποία απαιτείται κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Προεδρίας της Κυβέρνησης, Εξωτερικών και Οικονομικών (άρθρο 25 παρ. 7 Ν. 1304/ 1982, ΦΕΚ 144/Α).
 17. Η επίλυση λεπτομερειών που ανακύπτουν κατά την εφαρμογή του Ν. 1505/1984, για τις οποίες απαιτείται κοινή απόφαση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και Οικονομικών (άρθρο 27 παρ. 3 Ν. 1505/1984, ΦΕΚ 194 Α).
 18. Η συγκρότηση και ανασυγκρότηση των διοικητικών συμβουλίων, των επιτροπών και των λοιπών συλλογικών οργάνων (άρθρο 19 Ν. 1599/1986) των ασφαλιστικών οργανισμών αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και του Συμβουλίου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΣΚΑ), για τα οποία απαιτείται κοινή απόφαση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (άρθρο 20 παρ. 1 Ν. 1539/1985, ΦΕΚ 64 Α).
 19. Η απόδοση δαπανών σε φορείς κοινωνικής ασφάλισης, για την οποία απαιτείτα κοινή απόφαση των υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης, Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (άρθρο 3 παρ. 1 Ν.Δ. 465/1970, ΦΕΚ 57Α, σε συνδυασμό με την παρ. 4 άρθρου 3 του Ν.Δ. 216/1974, ΦΕΚ 367 Α).
2.  
  Χωρίς τη σύμπραξη του Υπουργού Εθνικής Άμυνας:
 1. Η απαγόρευση θήρας σε ορισμένες περιοχές για λόγους ασφαλείας, για την οποία απαιτείται κοινή απόφαση των υπουργών Γεωργίας και Εθνικής Άμυνας, (Ν.Δ. 86/69, άρθρο 264 παρ. 4, ΦΕΚ 7 Α).
 2. Η για λόγους δημοσίου συμφέροντος αναστολή χορηγήσεως ή ανάκληση χορηγηθεισών αδειών ερασιτεχνικών σταθμών σ όλη την Επικράτεια ή σε ορισμένες περιοχές αυτής, καθώς και η διακοπή της λειτουργίας των δια σφραγίσεων ή άλλου πρόσφορου τρόπου, για τη ρύθμιση της οποίας απαιτείται κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Αμύνης και Μεταφορών και Επικοινωνιών (Ν.Δ. 1244/1972, άρθρο 3 παρ. 5, ΦΕΚ 181/Α).
 3. Η κήρυξη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης έκτασης υπέρ του Δημοσίου με δαπάνες του για τις ανάγκες της Πολεμικής Αεροπορίας, για την οποία απαιτείται κοινή απόφαση των υπουργών Εθνικής Άμυνας και Οικονομικών (άρθρο 1 παρ. 1 Ν.Δ. 797/ 1971, ΦΕΚ 1 Α).
3.  
  Χωρίς τη σύμπραξη του Υπουργού Εσωτερικών:
 1. Η διάθεση ποσοστού 30% στους ΟΤΑ από βεβαιούμενα μισθώματα εκ της μισθώσεως γεωθερμικού δυναμικού στην περιοχή τους, για την οποία απαιτείται κοινή απόφαση των υπουργών Εσωτερικών και Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, (παρ. 2 του άρθρου 3 του Ν. 1475/84, ΦΕΚ 131/Α/84).
 2. Η χρήση σχηματισμών των ενόπλων δυνάμεων ή των σωμάτων ασφαλείας από τους παραγωγούς ελληνικών ταινιών, εφόσον κρίνεται ότι η ταινία έχει ιδιαίτερη καλλιτεχνική ή ιστορική σημασία, για την οποία απαιτείται κοινή απόφαση των υπουργών Πολιτισμού, Εσωτερικών και κατά περίπτωση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Δημόσιας Τάξης, (άρθρο 13 παρ. 1 Ν. 1597/1986, ΦΕΚ 68 Α).
 3. Η παραχώρηση της χρήσης αρχαιολογικών ακινήτων στους Ο.Τ.Α., για την οποία απαιτείται κοινή απόφαση των υπουργών Εσωτερικών και Πολιτισμού (άρθρο 16 παρ. 1 Ν. 1348/1983, ΦΕΚ 47 Α).
 4. Ο καθορισμός συχνοτήτων ή ζωνών συχνοτήτων για την πραγματοποίηση απ ευθείας τηλεοπτικών εκπομπών με δυνατότητα εξωτερικών μεταδόσεων, για τον οποίο απαιτείται κοινή απόφαση των υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης, Εσωτερικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών (άρθρο 4 περ. γ Ν. 1866/1989, ΦΕΚ 222 Α).
4.  
  Χωρίς τη σύμπραξη του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας: α) Η εκποίηση ακινήτων του Ταμείου Χρηματοδοτήσεως Δικαστικών κτιρίων ή του δημοσίου που χρησιμοποιούνται για φυλακές ή για τη στέγαση δικαστηρίων και δικαστικών εν γένει υπηρεσιών του Κράτους, για την οποία απαιτείται κοινή απόφαση των υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Δικαιοσύνης (άρθρο 18 Ν.Δ. 1017 /1971, ΦΕΚ 209/Α).
 1. Η έγκριση μεταλλευτικών προγραμμάτων του ΙΓΜΕ, για την οποία απαιτείται κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας (παρ. 2 του άρθορυ 3 του Ν. 272/76, ΦΕΚ 50/Α).
 2. Η έγκριση ερευνητικών προγραμμάτων του ΙΓΜΕ καθώς και ο ετήσιος προϋπολογισμός, για τα οποία απαιτείται κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας (παρ. 2 του άρθρου 6 του Ν. 272/ 76, ΦΕΚ 50/Α).
 3. Η ανάθεση εκτέλεσης μεταλλευτικών ερευνών του Δημοσίου σε τρίτους, για την οποία απαιτείται κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας (άρθρο 1 του Ν. 273/76, ΦΕΚ 50/Α).
 4. Ο χαρακτηρισμός έργου ως γενικότερης σημασίας, για τον οποίο απαιτείται κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Εθνικής Οικονομίας και του αρμόδιου καθύλην υπουργού (άρθρο 1 παρ. 2 περ. δ Ν. 3200/1955, ΦΕΚ 97/Α).
 5. Ο καθορισμός της προτεραιότητας κατεργασίας εκάστης πρώτης ύλης για παραγωγή οινοπνεύματος, για τον οποίο απαιτείται κοινή απόφαση των υπουργών Οικονομικών, Γεωργίας και Εθνικής Οικονομίας, (άρθρο 13 Ν. 931/1949, ΦΕΚ 87/Α).
 6. Σχετικά με τα κέρδη του Α.Σ.Ο. από την εισαγωγή και διάθεση μελάσσας σε οινοπνευματοποιούς, για τη ρύθμιση των οποίων απαιτείται κοινή απόφαση των υπουργών Οικονομικών, Γεωργίας και Εθνικής Οικονομίας, (Β.Δ. 14.2.1939, άρθρο 5 παρ. 6 εδ. ε, ΦΕΚ 77/Α).
 7. Η εισαγωγή πρώτων υλών παραγωγής οινοπνεύματος, για την οποία απαιτείται κοινή απόφαση των υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Εμπορίου, (άρθρο 43 παρ. 4 Ν. 1731/87, ΦΕΚ 161/Α).
5.  
  Χωρίς τη σύμπραξη του Υπουργού Οικονομικών:
 1. Ο καθορισμός προϋποθέσεων και όρων κατανομής του ποσού εκ του πόρου επιδόματος εορτών των απασχολουμένων σε φορτοεκφορτωτές εργασίες, για τον οποίο απαιτείται κοινή απόφαση των υπουργών Εργασίας και Οικονομικών, (παρ. 4 άρθρου 1 Ν. 1082/1980, ΦΕΚ 250 Α).
 2. Ο καθορισμός των προϋποθέσεων των όρων και της διαδικασίας για την απόδοση βραβείων και χρηματικών αμοιβών για το σχεδιασμό προγραμματισμό και εκτέλεση του Προγράμματος Ανάπτυξης, Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΑΕΤ), για τα οποία απαιτείται κοινή απόφαση των υπουργών Οικονομικών και Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχολογίας (άρθρο 3, παρ. 6 Ν. 1514/ 1985, ΦΕΚ 13/Α).
 3. Η χορήγηση σε τρίτους άδειας παράλληλης χρήσης εγκαταστάσεων φορτοεκφορτώσεως που έχουν κατασκευασθεί και χρησιμοποιούνται από αξιόλογοες μεταλλευτικές και αξιόλογες λατομικές επιχειρήσεις, για την οποία απαιτείται κοινή απόφαση των υπουργών Οικονομικών και Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας (άρθρο 13 παρ. 8 του Α.Ν. 2344/40, ΦΕΚ 154/Α/40).
 4. Η αύξηση εργατικού δικαιώματος εξόρυξης και μεταφοράς Σμύριδας Νάξου, για την οποία απαιτείται κοινή απόφαση των υπουργών Οικονομικών και Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας (άρθρο 3 παρ. 2 του Π.Δ. 5/1935, ΦΕΚ 408/Α/35 αναδ. 429/Α/35) «Περί κωδικοποιήσεως των κειμένων διατάξεων περί Ναξίας Σμύριδας» και άρθρο μόνο του Β.Δ. 594/30-8/8.9.1961, ΦΕΚ 146/Α/61).
 5. Η κύρωση Κανονισμού λειτουργίας Οικημάτων Στεγάσεως εγγάμων Αξιωματικών, Ανθυπασπιστών, Υπαξιωματικών, για την οποία απαιτείται κοινή απόφαση των υπουργών Εθνικής Άμυνας και Οικονομικών (Ν.Δ. 2475/1953, ΦΕΚ 191/Α).
 6. Η καθιέρωση εξαιρέσεων από την πενθήμερη εβδομάδα εργασίας και καθιέρωση πενθήμερης εβδομάδας εργασίας από Τρίτης μέχρι Σαββάτου, για την οποία απαιτείται, κοινή απόφαση των υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης, Οικονομικών και του οικείου κατά περίπτωση υπουργού (άρθρο 1 του Ν. 1157/81, ΦΕΚ 12/Α).
 7. Η συγκρότηση Επιτροπής για την αναγνώριση προϋπηρεσίας σε Α.Ε.Ι. και κέντρα Έρευνας Διεθνούς κύρους, για την οποία απαιτείται κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών (άρθρο 1 παρ. 2 και 4 Ν.Δ. 302/1974, ΦΕΚ 32 Α).
 8. Η μείωση του αριθμού των μαθητών ή νηπίων που αναλογεί σε κάθε οργανική θέση δασκάλου ή νηπιαγωγού αντίστοιχα, για την οποία απαιτείται κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων και Οικονομικών (άρθρο 4 παρ. 7 και 3 παρ. 5 Ν. 1566/1985, ΦΕΚ 167/Α).
 9. Η μείωση ανώτερου αριθμού μαθητών κατά τάξη ή τμήμα τάξης στα Λύκεια, για την οποία απαιτείται κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών (άρθρο 8 παρ. 8 Ν. 1566/1985, ΦΕΚ 167/Α).
 10. Η μείωση ανώτερου αριθμού μαθητών κατά τάξη στα Γυμνάσια, για την οποία απαιτείται- κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών (άρθρο 5 παρ. 10 Ν. 1566/85, ΦΕΚ 167/Α).
 11. Η κατάρτιση προγραμμάτων μετεκπαίδευσης προσωπικού Ειδικής Αγωγής, για την οποία απαιτείται κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονοιμκών (άρθρο 35 παρ. 14 Ν. 1566/1985, ΦΕΚ 167/Α).
 12. Η αναπροσαρμογή των ποσών των εκπαιδευτικών τελών για άδεια Ίδρυσης φροντιστηρίου καθώς και για χορήγηση επάρκειας διδασκαλίας ξένων γλωσσών σε φροντιστήρια, για την οποία απαιτείται κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και του Υφυπουργού Οικονομικών (άρθρα 64, 75 και 78 Α.Ν. 2545/1940, ΦΕΚ 287 Α).
 13. Η αναπροσαρμογή των ποσών των παραβόλων για άδεια ίδρυσης, λειτουργίας και μεταφοράς φροντιστηρίων καθώς και για άδεια άσκησης επαγγέλματος οικοδιδασκάλου, για τα οποία απαιτείται κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Υφυπουργού Οικονομικών (άρθρα 70 και 78 Α.Ν. 2545/1940, ΦΕΚ 287/Α).
 14. Ο καθορισμός των δικαιωμάτων εισόδου στις εκθέσεις εσωτερικού, για τον οποίο απαιτείται κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εμπορίου (άρθρο 12 ΑΝ 1169/11938, ΦΕΚ 139Α)
 15. Ο καθορισμός καταβολής αποζημίωσης από τους ιδιοκτήτες των εισαγομένων ζώων για ιατρική εξέταση, καθώς και για σταυλισμό και διατροφή στους ΣΥΚΕ, για τον οποίο απαιτείται κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Γεωργίας (Ν.6246/1934 άρθρο 7, όπως αντικαταστάθηκε από το Ν. 1653/1939, άρθρο 5, ΦΕΚ 113Α).
 16. Η έγκριση πειραματικών εργασιών καταπολέμησης του δάκου, για την οποία απαιτείται κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Γεωργίας, (Ν.Δ. 3786/57 άρθρο 7 παρ. 2, ΦΕΚ 208/Α).
 17. Ο καθορισμός ποιοτικών προδιαγραφών των προς οινοποίηση σταφυλιών, που ρυθμίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Γεωργίας και Οικονομικών (Ν.Δ. 243/69 άρθρο 1 παρ. 3, ΦΕΚ Α/144), όπως αντικαταστάθηκε από Ν.427/76 άρθρο 1 παρ. 1 περ. α, ΦΕΚ Α/230).
 18. Η μεταποίηση σταφυλιών σε γλεύκος και οίνο εκτός ζώνης ονομασίας προέλευσης, που ρυθμίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Γεωργίας και Οικονομικών (Ν.Δ. 243/69 άρθρο 5 παρ. 3 όπως αντικαταστάθηκε από το Ν.427/76 άρθρο 4 παρ. 3 ΦΕΚ 230 Α).
 19. Ο καθορισμός χαρακτήρων των οίνων ονομασίας προέλευσης ο τρόπος δειγματοληψίας κ.λπ., για τα οποία απαιτείται κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Γεωργίας (Ν.Δ. 243/1969, άρθρο 5 παρ. 9 ΦΕΚ 144 Α, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 4 παρ. 9 περιπτ. γ του Ν. 427/1976, ΦΕΚ 230 Α).
 20. Η φύτευση και εκρίζωση αμπέλων, για την οποία απαιτείται κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Γεωργίας, (άρθρο 1 παρ. 3 και 4 Ν.Δ. 243/1969, ΦΕΚ 144/Α, όπως αντικαταστάθηκε από το Ν.427/1976, άρθρο 1 παρ. 1 και 2, ΦΕΚ 230 Α).
6.  
  Χωρίς τη σύμπραξη του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Η έγκριση και τροποποίηση προϋπολογισμών και απολογισμών των υπαγομένων στην αρμοδιότητα και εποπτεία του Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, κοινωφελών ιδρυμάτων των άρθρων 95 παρ. 1 και 97 παρ. 2 του ΑΝ 2039/39 (Α.Ν. 2039/39 άρθρο 101 παρ. 5 (ΦΕΚ 345 Α 29.8.1939) και Β.Δ. 20/22.12.1939 άρθρο 3 παρ. 3 (ΦΕΚ 552 Α/22.12.1939), για τις οποίες απαιτείται κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
7.  
  Χωρίς τη σύμπραξη του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
 1. Ο καθορισμός των βαθμολογικών κέντρων και ο ορισμός των εξεταστικών κέντρων, των οποίων τα γραπτά θα διορθωθούν σε κάθε βαθμολογικό κέντρο, καθώς και ο ορισμός των προέδρων των βαθμολογικών κέντρων και των υπαλλήλων ή οδηγών αυτοκινήτων για τη μεταφορά των γραπτών, ή άλλου σχετικού υλικού (Π.Δ. 57/1990 άρθρο 30 παρ. 1 και 31 παρ. 1 και 8) για τη ρύθμιση των οποίων απαιτούνται κοινές αποφάσεις των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (άρθρο 23 παρ. 3 Ν. 1943/1991 ΦΕΚ 50/Α).
 2. 0 διορισμός μελών του Εθνικού Γνωμοδοτικού Συμβουλίου Έρευνας (ΕΓΣΕ) για τον οποίο απαιτείται κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, (άρθρο 4 παρ. 6 του Ν. 1514/ 85).
8.  
  Χωρίς τη σύμπραξη του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων: Η ρύθμιση των μισθώσεων των κατοικιών, για την οποία απαιτείται κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Εμπορίου και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, (Εδαφ. στ παρ. 1, άρθρο 7, Ν. 1703/1987, ΦΕΚ 78Α).
9.  
  Χωρίς τη σύμπραξη του Υπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας:
 1. Έγκριση ποσοστού κρατήσεων για ανανέωση ή απόσβεση εγκαταστάσεων, μηχανημάτων της ΔΕΦΑ, για την οποία απαιτείται κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας (άρθρο 6, παρ. 3 Ν. 2234/ 1952, ΦΕΚ 280 Α).
 2. Έγκριση εσωτερικών κανονισμών λειτουργίας της ΔΕΦΑ, για την οποία απαιτείται κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας (άρθρο 7 παρ.
 3. Γ εδαφ.
 4. Δ του Ν. 2234/1952, ΦΕΚ 28 Α).
 5. Ο καθορισμός του ανωτάτου ορίου βάρους των σε δέματα, τεμάχια κ.λπ. συσκευαζομένων αγαθών ή πραγμάτων εν γένει πέραν του οποίου δεν επιτρέπεται μετακίνηση και φορτοεκφόρτωση στα απασχολούμενα στις εργασίες αυτές πρόσωπα, για τον οποίο απαιτείται κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας (παρ. 1, άρθρο 10 Ν.Δ. 3789/1957, ΦΕΚ 210 Α).
 6. Οι ειδικοί όροι εμφιάλωσης, ονομασίας και προέλευσης οίνων, για τους οποίους απαιτείται κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Γεωργίας και Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας (άρθρο 5 παρ. 11.Ν.Δ. 243/1969, ΦΕΚ 144 Α).
10.  
  Χωρίς τη σύμπραξη του Υπουργού Εμπορίου:
 1. Η ρύθμιση της χονδρικής και λιανικής τιμής πώλησης από το Ελληνικό Δημόσιο αλατιού στην εσωτερική αγορά και σε χώρες του εξωτερικού, για την οποία απαιτείται κοινή απόφαση των Υπουργών Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου (άρθρο 11 Ν. 1822/1988, ΦΕΚ 272 Α).
 2. Η έγκριση και τροποποίηση προϋπολογισμού της Λαχαναγοράς Πατρών, για την οποία απαιτείται κοινή απόφαση των Υπουργών Γεωργίας και Εμπορίου (άρθρο 8 παρ. 2, Β.Δ. 746/ 1969, ΦΕΚ 234 Α).
 3. Η έγκριση και τροποποίηση του προϋπολογισμού της Λαχαναγοράς Θεσσαλονίκης, για την οποία απαιτείται κοινή απόφαση των Υπουργών Γεωργίας και Εμπορίου, (Β.Δ. 869/66 άρθρο 7 παρ. 2 ΦΕΚ Α/223).
 4. Ο καθορισμός τύπου κρατικού δήματος και δαπάνης εφαρμογής του στα εξαγόμενα οπωροκηπευτικά, νωπά και μεταποιημένα, για τον οποίο απαιτείται κοινή απόφαση των Υπουργών Εμπορίου και Γεωργίας (Ν.Δ. 3999/59 άρθρο 12 παρ. 3, ΦΕΚ/Α/230) σε συνδυασμό με Ν.4033/60 άρθρο 10 παρ. 8 και 9 ΦΕΚ/Α/15).
 5. Ο καθορισμός των τιμών πωλήσεως των πωλουμένων ειδών από τα καταστήματα αδασμολόγητων και αφορολογήτων ειδών, για τον οποίο απαιτείται κοινή απόφαση των Υπουργών Εμπορίου και Οικονομικών (άρθρο 5, παρ. 1 Ν.Δ. 494/1974, ΦΕΚ 203 Α).
 6. Ο διορισμός του Δ.Σ. του Εποπτικού Συμβουλίου Ορκωτών Εκτιμητών, για τον οποίο απαιτείται κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εμπορίου και Δικαιοσύνης (Π.Δ. 979/ 1979 άρθρο 4 παρ. 5, ΦΕΚ 234 Α).
 7. Η παράδοση και έλεγχος παρακρατήματος, για τα οποία απαιτείται κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Γεωργίας και Εμπορίου (άρθρο 6, παρ. 1 Ν.Δ. 243/1969, ΦΕΚ 144/Α).
11.  
  Χωρίς τη σύμπραξη του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών
 1. Ο καθορισμός των αρμοδίων κατά τόπους Αστυνομικών Αρχών για έκδοση άδειας οδηγού δίτροχων ή τρίτροχων μετά βοηθητικού κινητήρος (μοτοποδηλάτων), ο τρόπος εξετάσεως των υποψηφίων για απόκτηση τέτοιας άδειας, η διαδικασία εκδόσεως και ο τύπος των αδειών αυτών, για τη ρύθμιση των οποίων απαιτείται κοινή απόφαση των Υπουργών Δημόσιας Τάξης και Μεταφορών και Επικοινωνιών, (Ν.Δ. 289/1969, άρθρο 7 παρ. 2, ΦΕΚ 188/Α).
 2. Τα θέματα της εκδόσεως αδειών οδηγήσεως αγροτικών μηχανημάτων ή μηχανημάτων έργων και ισχύος αυτών, για τα οποία απαιτείται κοινή απόφαση των Υπουργών Γεωργίας ή Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, κατά περίπτωση και του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών (Ν. 614/1977, άρθρο 97 παρ. 2 ΦΕΚ 167 Α).
 3. Η διαδικασία, ο τρόπος και οι περιπτώσεις ακινητοποίησης παντός οδικού οχήματος, για τη ρύθμιση των οποίων απαιτείται κοινή απόφαση των Υπουργών Δημόσιας Τάξης και Μεταφορών και Επικοινωνιών, (Ν. 614/1977, άρθρο 46 παρ. 1, ΦΕΚ 167 Α).
 4. Ο καθορισμός του επιστημονικού τρόπου διαπίστωσης και ο έλεγχος της χρήσεως οινοπνεύματος ή τοξικών ουσιών από τους οδηγούς οχημάτων, για τα οποία απαιτείται κοινή απόφαση των Υπουργών Δημόσιας Τάξης και Μεταφορών και Επικοινωνιών, (άρθρο 42 παρ. 5 Ν.614/1977, ΦΕΚ 167 Α).
 5. Ο καθορισμός του ποσοστού, που διατίθεται από την Επιχείρησης Αστικών Συγκοινωνιών (ΕΑΣ) υπέρ του αλληλοβοηθητικού Ταμείου Αστικών Λεωφορειούχων Αθήνας-Πειραιά και Περιχώρων, για τη ρύθμιση του οποίου απαιτείται κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών (Ν.588/1977, άρθρο 18 παρ. 9, ΦΕΚ 148/Α).
12.  
  Χωρίς τη σύμπραξη του οικείου Υπουργού:
 1. Ο ορισμός του τύπου και του περιεχομένου των δηλώσεων, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 30, του Ν. 1642/1986, για τα οποία απαιτείται κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και του κατά περίπτωση αρμοδίου υπουργού (παρ. 4 άρθρο 30 ν. 1642/ 1986, ΦΕΚ 125/Α).
 2. Η παράταση προθεσμίας απόδοσης λογαριασμού των ΧΕΠ που εκδίδεται στο όνομα της Τράπεζας της Ελλάδος για προμήθειες στο εξωτερικό, για την οποία απαιτείται κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και του κατά περίπτωση αρμοδίου (άρθρο 15, παρ. 13, εδαφ. β Ν. 1797/1988, ΦΕΚ 164/Α).
 3. Ορισμός του τύπου και του περιεχομένου των δηλώσεων, των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτές, του τρόπου υποβολής των δηλώσεων, καθώς και κάθε άλλης δημόσιας αρχής για την άσκηση ορισμένων αρμοδιοτήτων, οι οποίες σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις ανήκουν στον προϊστάμενο της ΔΟΥ, για τον οποίο απαιτείται κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και του κατά περίπτωση αρμοδίου (άρθρο 3 παρ. 5 Ν. 1642/ 1986, ΦΕΚ 125/Α).
 4. Η παροχή δυνατότητας επιστροφής φόρων στους αγρότες από νομικό πρόσωπο ή οργανισμό, για λογαριασμό του δημοσίου, για την οποία απαιτείται κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και του κατά περίπτωση αρμοδίου (άρθρο 33, παρ. 14, 1642/1986, ΦΕΚ 125/Α).
 5. Η έναρξη εκτέλεσης κοινωφελούς σκοπού, πριν από τη λήξη της εκκαθάρισης των κληρονομιών, κληροδοσιών και δωρεών, που αφέθηκαν υπέρ του Κράτους προς εκτέλεση ειδικών σκοπών, για την οποία απαιτείται κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του αρμοδίου κατά το σκοπό Υπουργού (άρθρο 50, Α.Ν. 2039/1939, ΦΕΚ 345/Α).
 6. Η αντικατάσταση διοικητών κοινωφελών ιδρυμάτων, για την οποία απαιτείται κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του αρμοδίου κατά το σκοπό Υπουργού (άρθρο 99, παρ. 3 Α.Ν. 2039/1939, ΦΕΚ 345/Α).
 7. Η αύξηση του αριθμού υποτρόφων, ο οποίος ορίσθηκε με τη συσταστική πράξη κληρονομιών, κληροδοσιών και δωρεών, οι οποίες τελούν υπό την άμεση διαχείριση του Υπουργού Οικονομικών, για την οποία απαιτείται κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του αρμοδίου κατά το σκοπό Υπουργού (άρθρο 54, παρ. 3 Α.Ν. 2039/1939, ΦΕΚ 345/Α).
 8. Η ανάθεση της εκτέλεσης κοινωφελούς σκοπού στον εκτελεστή της διαθήκης ή στο κράτος όταν δεν ορίζεται ή δεν προκύπτει σαφώς εκ της διαθήκης ο αρμόδιος προς αυτό, για την οποία απαιτείται κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του αρμόδιου κατά το σκοπό Υπουργού (άρθρο 88 ΑΝ 2039/1939, ΦΕΚ 345/Α)
 9. Η έναρξη εκτέλεσης κοινωφελούς σκοπού, πριν από τη λήξη-της εκκαθάρισης κληρονομιών, κληροδοσιών και δωρεών, που αφέθησαν σε άλλα πρόσωπα, εκτός του κράτους, για την οποία) απαιτείται ,κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του[ αρμόδιου κατά το σκοπό Υπουργού (άρθρο 22, παρ.
 10. Ι ΑΝ.2039/1939, ΦΕΚ 345/Α). [ Στις παραπάνω περιπτώσεις εΌτζη και θ παραμένει ως συναρμόδιος ο Υπουργός Δικαιοσύνης, καθώς και ο Υπουργός Εσωτερικών, όταν πρόκειται για κοινωφελή ιδρύματα των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης ή περιουσία που διατίθεται στους ΟΤΑ για κοινωφελή σκοπό.
 11. Ο καθορισμός του τρόπου βαθμολόγησης της επίδοσης και επιμέλειας δοκίμου υπαλλήλου στα προγράμματα εισαγωγικής εκπαίδευσης, η κλίμακα βαθμολογίας και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την εξαγωγή του τελικού βαθμού επίδοσης του, για το οποίο απαιτείται κοινή απόφαση του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης και τού οικείου κατά περίπτωση Υπουργού (παρ. 3 άρθρου 33 Ν.1943/1991, ΦΕΚ 50Α).
 12. Ο καθορισμός του τρόπου αξιολόγησης της επίδοσης των υπαλλήλων στα προγράμματα επιμόρφωσης, για τον οποίο απαιτείται κοινή απόφαση του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης και του οικείου κατά περίπτωση Υπουργού (παρ. 4 άρθρου 34 Ν.1943/1991, ΦΕΚ 50Α).
 13. Ο καθορισμός του τρόπου αξιολόγησης της επίδοσης των υπαλλήλων στα προγράμματα εξειδίκευσης, για τον οποίο απαιτείται κοινή απόφαση του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης και του οικείου κατά περίπτωση Υπουργού (παρ. 3 άρθρου 35 Ν.1943/1991, ΦΕΚ 50Α).
Άρθρο 2
1.  
  Η κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Γεωργίας, Περιβάλλοντος Χωροταξίας και. Δημοσίων Έργων, Βιομηχανίας Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εργασίας, για την έκδοση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας βιομηχανίας και βιοτεχνίας γεωργοχημικών προϊόντων και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για τον έλεγχο τους, καθώς και τα αναγκαία στοιχεία για την τήρηση μητρώου αναγνωρισμένων βιομηχανικών και βιοτεχνικών γεωργοχημικών προϊόντων (Ν.1845/89 άρθρο 30, ΦΕΚ Α 102), εκδίδεται εφεξής χωρίς τη σύμπραξη των Υπουργών Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, Βιομηχανίας Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εργασίας.
Άρθρο 3
1.  
  Η κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εμπορίου και Γεωργίας για τη διάθεση οίνων ονομασίας προέλευσης χύμα, (Ν.Δ. 243/69, άρθρο 5 παρ. 10 ΦΕΚ Α 144) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4 παρ. 5 του Ν.427/76, ΦΕΚ Α 230), εκδίδεται εφεξής χωρίς τη σύμπραξη των Υπουργών Οικονομικών και Εμπορίου.
Άρθρο 4
1.  
  Η ρύθμιση της προθεσμίας έκδοσης του Κανονισμού Προμηθειών Δημοσίου (ΚΠΔ), για την οποία απαιτείται κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας Εμπορίου (παρ. 4 άρθρου 11 Ν.1797/1988, ΦΕΚ 164/Α), γίενται εφεξής χωρίς τη σύμπραξη των Υπουργών Οικονομικών και Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας. Στον Υπουργό Προεδρίας της Κυβέρνησης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 7 του Ν. 1943/1991 «Εκσυγχρονισμός της οργάνωσης και λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης κ.λπ.» (ΦΕΚ 50Α).
 • Την αριθ. 687/1991, γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Αιγαίου, των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης, Εθνικής Άμυνας, Εξωτερικών, Εσωτερικών, Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών, Γεωργίας, Εργασίας, Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Δικαιοσύνης, Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού, Εμπορικής Ναυτιλίας, Δημόσιας Τάξης, Μακεδονίας - Θράκης, Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, Εμπορίου και Μεταφορών και Επικοινωνιών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1969/243 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1969/243 1969
ΝΟΜΟΣ 1934/6246 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1934/6246 1934
ΝΟΜΟΣ 1939/1653 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1939/1653 1939
ΝΟΜΟΣ 1939/2039 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1939/2039 1939
ΝΟΜΟΣ 1949/931 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1949/931 1949
ΝΟΜΟΣ 1952/2234 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1952/2234 1952
ΝΟΜΟΣ 1955/3200 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1955/3200 1955
ΝΟΜΟΣ 1960/4033 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1960/4033 1960
ΝΟΜΟΣ 1976/272 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1976/272 1976
ΝΟΜΟΣ 1976/273 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1976/273 1976
ΝΟΜΟΣ 1976/427 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1976/427 1976
ΝΟΜΟΣ 1977/614 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1977/614 1977
ΝΟΜΟΣ 1977/645 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1977/645 1977
ΝΟΜΟΣ 1980/1082 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1980/1082 1980
ΝΟΜΟΣ 1981/1157 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1981/1157 1981
ΝΟΜΟΣ 1982/1256 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/1256 1982
ΝΟΜΟΣ 1982/1304 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/1304 1982
ΝΟΜΟΣ 1983/1348 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1348 1983
ΝΟΜΟΣ 1983/1386 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1386 1983
ΝΟΜΟΣ 1983/1397 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1397 1983
ΝΟΜΟΣ 1984/1475 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1475 1984
ΝΟΜΟΣ 1984/1505 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1505 1984
ΝΟΜΟΣ 1985/1514 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1514 1985
ΝΟΜΟΣ 1985/1539 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1539 1985
ΝΟΜΟΣ 1985/1566 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1566 1985
ΝΟΜΟΣ 1985/1579 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1579 1985
ΝΟΜΟΣ 1986/1597 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/1597 1986
ΝΟΜΟΣ 1986/1599 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/1599 1986
ΝΟΜΟΣ 1986/1642 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/1642 1986
ΝΟΜΟΣ 1987/1703 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/1703 1987
ΝΟΜΟΣ 1987/1731 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/1731 1987
ΝΟΜΟΣ 1987/1735 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/1735 1987
ΝΟΜΟΣ 1988/1790 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/1790 1988
ΝΟΜΟΣ 1988/1797 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/1797 1988
ΝΟΜΟΣ 1988/1822 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/1822 1988
ΝΟΜΟΣ 1989/1845 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1989/1845 1989
ΝΟΜΟΣ 1989/1866 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1989/1866 1989
ΝΟΜΟΣ 1990/1882 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/1882 1990
ΝΟΜΟΣ 1990/1884 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/1884 1990
ΝΟΜΟΣ 1991/1943 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/1943 1991
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1953/2475 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1953/2475 1953
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1957/3786 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1957/3786 1957
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1957/3789 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1957/3789 1957
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1959/3999 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1959/3999 1959
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1969/243 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1969/243 1969
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1969/289 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1969/289 1969
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1969/86 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1969/86 1969
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1970/465 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1970/465 1970
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1971/1017 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1971/1017 1971
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1971/797 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1971/797 1971
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1972/1244 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1972/1244 1972
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1974/216 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1974/216 1974
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1974/302 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1974/302 1974
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1974/494 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1974/494 1974
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1939/2039 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1939/2039 1939
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1940/2344 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1940/2344 1940
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1940/2545 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1940/2545 1940
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1935/5 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1935/5 1935
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1979/979 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1979/979 1979
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1980/1113 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1980/1113 1980
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1990/57 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/57 1990
ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1939/20 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1939/20 1939
ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1961/594/30-8 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1961/594_30-8 1961
ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1966/869 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1966/869 1966
ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1969/746 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1969/746 1969
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Καθορισμός εργατικού δικαιώματος εξορύξεως και μεταφοράς Ναξίας σμύριδος. 1993/468 1993
(1) Καθορισμός αρμοδιοτήτων που διατηρούνται από τον Υπουργό και τις διανομαρχιακού επιπέδου αρχές του Υπουργείου Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας. 1993/92 1993
Καθορισμός εργατικού δικαιώματος εξορύξεως και μεταφοράς Ναξίας σμύριδος. 1996/349 1996
Καθορισμός εργατικού δικαιώματος εξορύξεως και μεταφοράς Ναξίας σμύριδος. 1996/66 1996
Καθορισμός εργατικού δικαιώματος εξορύξεως και μεταφοράς Ναξίας σμύριδος. 1998/11 1998
Καθορισμός εργατικού δικαιώματος εξορύξεως και μεταφοράς Ναξίας σμύριδος. 1998/376 1998
Καθορισμός εργατικού δικαιώματος εξορύξεως και μεταφοράς Ναξίας σμύριδος. 2001/2 2001
Περί καθορισμού εργατικού δικαιώματος εξορύξεως και μεταφοράς Ναξίας σμύριδος. 2002/51 2002
Καθορισμός εργατικού δικαιώματος εξορύξεως και μεταφοράς Ναξίας σμύριδος. 2004/60 2004
Καθορισμός εργατικού δικαιώματος εξορύξεως και μεταφοράς Ναξίας σμύριδος. 2005/43 2005
Καθορισμός εργατικού δικαιώματος εξορύξεως και μεταφοράς Ναξίας σμύριδος. 2006/103 2006
Καθορισμός εργατικού δικαιώματος εξορύξεωςκαι μεταφοράς Ναξίας σμύριδος. 2007/126 2007
Καθορισμός εργατικού δικαιώματος εξορύξεως και μεταφοράς Ναξίας σμύριδος. 2008/87 2008
Καθορισμός εργατικού δικαιώματος εξόρυξης καιμεταφοράς Ναξίας σμύριδας. 2009/83 2009
Καθορισμός εργατικού δικαιώματος εξόρυξης και μεταφοράς Ναξίας σμύριδας. 2012/130 2012
Καθορισμός εργατικού δικαιώματος εξόρυξης και μεταφοράς Ναξίας σμύριδας. 2013/163 2013
Καθορισμός εργατικού δικαιώματος εξόρυξης και μεταφοράς Ναξίας σμύριδας. 2014/165 2014
Καθορισμός εργατικού δικαιώματος εξόρυξης και μεταφοράς Ναξίας σμύριδας. 2015/86 2015