Σύσταση ιδίου δημοτικού ιδρύματος με το όνομα 2ος Βρεφονηπιακός Σταθμός Αιγάλεω.

loading...

Loading content ...


Expand whole document 

Article 1
1.  
  Συνιστάται στο Δήμο Αιγάλεω του Νομού Αττικής ίδρυμα με το όνομα «2ος Βρεφονηπιακός Σταθμός Αιγάλεω»
2.  
  Σκοπός του ιδρύματος είναι να φιλοξενεί από εξήντα (60) νήπια ηλικίας από 2,5 ετών μέχρι της εγγραφής τους στο Δημοτικό Σχολείο και από είκοσι (20) βρέφη από ηλικίας οκτώ μηνών μέχρι 2,5 ετών, τα οποία θα πρέπει να είναι παιδιά εργαζομένων μητέρων, ασθενών, απόρων και χωρισμένων γονέων καθώς και ορφανών, κατοίκων του Αιγάλεω και σ αυτά θα παρέχεται στέγη, τροφή και περιποίηση με σκοπό:
 1. Την κοινωνική προσφορά προς την εργαζόμενη μητέρα και β) Την φροντίδα της ψυχοπνευματικής κατάστασης των βρεφών και νηπίων και την αγωγή της προσχολικής τους εκπαίδευσης.
 2. Ο σταθμός θα στεγάζεται σε ιδιόκτητο κτίριο του Δήμου Αιγάλεω στην περιοχή Νέων εργατικών πολυκατοικιών.
3.  
  Πόροι του ιδρύματος είναι:
 1. η ετήσια επιχορήγηση του Δήμου με το ποσό των 4.000.000 δρχ. β) οι επιχορηγήσεις του Δημοσίου, Οργανισμών και Σωματείων, γ) Τα έσοδα από την παροχή των υπηρεσιών του Ιδρύματος, δ) Οι πρόσοδοι από την περιουσία του.
 2. Οι κάθε είδους εισφορές, δωρεές, κληρονομιές και κληροδοσίες
4.  
  Διοίκηση: Το ίδρυμα διοικείται από εννεαμελές Διοικητικό Συμβούλιο και τριμελή εκτελεστική επιτροπή. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται:.
 1. Από τον εκάστοτε Δήμαρχο ή αντιδήμαρχο που ορίζει ο Δήμαρχος ως Πρόεδρο
 2. Τρεις (3) δημοτικούς συμβούλους
 3. Δύο (2) δημότες που έχουν ανάλογη επαγγελματική ή κοινωνική δράση και ειδικές γνώσεις σχετικές με το σκοπό του Ιδρύματος
 4. Έναν εκπρόσωπο των εργαζομένων στο Ίδρυμα
 5. Έναν εκπρόσωπο των γονέων και κηδεμόνων και
 6. Έναν νηπιαγωγό ή βρεφοκόμο που ορίζεται με πρόταση του αρμόδιου κατά τόπο συνδικαλιστικού φορέα και του Προϊσταμένου του Τμήματος Κοινωνικής Πρόνοιας της Νομαρχίας.
 7. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει ένα από τα μέλη του ως Αντιπρόεδρο.
 8. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι διετής και η εκλογή των μελών του γίνεται κάθε δύο χρόνια και λήγει σε κάθε περίπτωση με την εγκατάσταση των νέων μελών.
 9. Το Ίδρυμα εκπροσωπείται στα δικαστήρια και σε κάθε αρχή από τον Πρόεδρο και όταν αυτός απουσιάζει από τον Αντιπρόεδρο.
 10. Στον Υπουργό Εσωτερικών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του διατάγματος αυτού.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 25 και 174 του Π.Δ/τος 323/1989 (Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας) ΦΕΚ Α 146/89.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 23 του Νόμου 1558/26.7.1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ Α 137/85).
 • Τις 231/90 και 385/90 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγάλεω του Νομού Αττικής.
 • Τις 474/91 και 637/91 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών και Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων,
Title Ref.Number Date
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1989/323 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1989/323 1989
Title Ref.Number Date