ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1992/130

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1992-04-13

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1992-04-13

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1992-04-09

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Περιορισμός συναρμοδιοτήτων κατά την έκδοση προεδρικών διαταγμάτων σε θέματα αρμοδιότητας υπουργείων.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Τα κατωτέρω θέματα, για τη ρύθμιση των οποίων απαιτείται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση περισσοτέρων του ενός υπουργών, ρυθμίζονται εφεξής ως ακολούθως:"
1.  
  Χωρίς τη σύμπραξη του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης:
 1. Η σύσταση κλάδων και η διάρθρωση των θέσεων και τα προσόντα διορισμού στις νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις, για τη ρύθμιση των οποίων απαιτείται π. δ/μα με πρόταση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και Εσωτερικών (ν. 1622/1986, άρθ. 56 περ. 8, ΦΕΚ 92 Ά).
 2. Η κατάργηση λιμενικών ταμείων.
 3. Μεταφορά αρμοδιοτήτων σε ΟΤΑ.
 4. Ρύθμιση θεμάτων ασφάλισης και πρόνοιας προσωπικού, για τη ρύθμιση των οποίων απαιτείται π. δ/γμα με πρόταση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης, Εσωτερικών, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και Εμπορικής Ναυτιλίας (π.δ. 323/1989, άρθρο 27 και π.δ. 76/1985 άρθρο 26, ΦΕΚ 145 Α).
 5. Η μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και η μεταφορά πόρων σε οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.), εφόσον αφορούν υποθέσεις τοπικού χαρακτήρα, για τη ρύθμιση των οποίων απαιτείται π. δ/γμα με πρόταση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης, Εσωτερικών και του κατά περίπτωση οικείου (π.δ. 323/1989, άρθρο 26 ΦΕΚ 146 Α).
 6. Τα θέματα περιοδικής εκκαθάρισης των αρχείων αποκλειστικής αρμοδιότητας εκάστου Υπουργείου, για τη ρύθμιση των οποίων απαιτείται π. δ/γμα με πρόταση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και του κατά περίπτωση οικείου (ν.δ. 3983/1959, άρθρο 8 περ. 1, ΦΕΚ 197 Α).
 7. Η ρύθμιση θεμάτων βαθμολογικής και μισθολογικής εξέλιξης, κατάταξης, καθηκόντων και ασφάλισης των μετατασσομένων βοηθών, Επιμελητών - Επιστημονικών Συνεργατών από τα Α.Ε.Ι. σε θέσεις του Δημοσίου ή ΝΠΔΔ, για τα οποία απαιτείται π.δ/γμα με πρόταση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης, του οικείου κατά περίπτωση και του Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, εφόσον ρυθμίζονται θέματα ασφάλισης (ν. 1268/1982, άρθρο 37, ΦΕΚ 87 Α).
 8. Η ρύθμιση των λεπτομερειών εφαρμογής της παρ. 2 του άρθρου 17, εδ. 6 του Ν. 1514/85, για τις οποίες απαιτείται προεδρικό διάταγμα με πρόταση των Υπουργών Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, Οικονομικών και Προεδρίας της Κυβέρνησης (ΦΕΚ 13/Α/1985).
 9. Ο καθορισμός της σύστασης των τμημάτων προστασίας δασών και των αρμοδιοτήτων των τμημάτων αυτών για τη ρύθμιση του οποίου απαιτείται π.δ/γμα με πρόταση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και Γεωργίας (Ν. 1845/89, άρθρο 37, παρ. 4 ΦΕΚ 102 Α).
 10. Η οργάνωση συνεργείων χαρτογραφήσεων υπηρεσιών Δασολογίου, οι τεχνικές λεπτομέρειες αεροφωτογραφήσεων και χαρτογραφήσεων, η ασφάλεια του παραγομένου αεροφωτογραφικού και χαρτογραφικού υλικού στο οποίο περιέχονται εγκαταστάσεις του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, για τη ρύθμιση των οποίων απαιτείται π. δ/γμα με πρόταση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης, Εθνικής Άμυνας και Γεωργίας (Ν. 998/ 79, άρθρο 13, παρ. 3 ΦΕΚ 289 Α).
 11. Ο καθορισμός των προσόντων και αρμοδιοτήτων των διευθυντών του Εθνικού Θεάτρου, της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος, της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών και της Κρατικής Ορχήστρας θεσσαλονίκης για τη ρύθμιση του οποίου απαιτείται π. δ/γμα με πρόταση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και Πολιτισμού (άρθρο 9 ν. 1348/ 1983, ΦΕΚ 47 Α).
 12. Η οργάνωση και ο τρόπος εκτέλεσης των καθηκόντων των ειδικών μονάδων κατάσβεσης δασοπυρκαγιών, ο αριθμός και τ έδρα αυτών, η δημιουργία δασοπυροσβεστικών σταθμών, η στελέχωση αυτών κ.λπ. για τη ρύθμιση των οποίων απαιτείται π. δ/γμα με πρόταση των υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης, Γεωργίας και Δημόσιας Τάξης (άρθρο 26, παρ. 3 ν. 998/79, ΦΕΚ 289/Α).
2.  
  Χωρίς τη σύμπραξη του Υπουργού Εθνικής Άμυνας: Η άδεια μεταφοράς των ειδικών μονάδων κατάσβεσης δασοπυρκαγιών στην υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας ή σε προς τούτο συνιστώμενο οργανισμό, για τη ρύθμιση του οποίου απαιτείται π. δ/γμα με πρόταση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας, Γεωργίας και Μεταφορών και Επικοινωνιών (Ν. 998/79, άρθρο 27, παρ. 4, ΦΕΚ 289 Α).
3.  
  Χωρίς τη σύμπραξη του Υπουργού Οικονομικών:
 1. Η κατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ των οργάνων της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων, για τη ρύθμιση του οποίου απαιτείται π. δ/γμα με πρόταση των υπουργών Οικονομικών και Εμπορίου (παρ. 9, άρθρο 14, ν. 1746/1988, ΦΕΚ 2Α).
 2. Ο καθορισμός παραβόλου για τη συμμετοχή στις εξετάσεις για απόκτηση πτυχίου ερασιτέχνη οποιασδήποτε κατηγορίας, για τη ρύθμιση του οποίου απαιτείται π. δ/γμα με πρόταση των Υπουργών Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών (άρθρο 4 παρ. 5, ν.δ. 1244/72, ΦΕΚ 181 Α).
 3. Ο καθορισμός τελών υπέρ του δημοσίου για την έκδοση ή ανανέωση άδειας λειτουργίας ερεασιτεχνικών σταθμών ή πειραματικών σταθμών ή ραδιοδικτύου για τη ρύθμιση των οποίων απαιτείται π. δ/γμα με πρόταση των Υπουργών Μεταφορών και Επικοινωνιών και Οικονομικών (ν.δ. 1244/1972, άρθρο 5, παρ. 4, άρθρο 7, παρ. 4 και άρθρο 9, παρ. 11, ΦΕΚ 181 Α).
 4. Ο καθορισμός των αρμοδίων οργάνων, οι όροι και προϋποθέσεις ιδρύσεως και λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίμων, σταθμών αυτοκινήτων, πλυντηρίων και λιπαντηρίων αυτοκινήτων, μέσα ή έξω από κατοικημένες περιοχές, καθώς και οι όροι και προϋποθέσεις σύνδεσης των παραπάνω εγκαταστάσεων όπως και των κάθε είδους εγκαταστάσεων ή επιχειρήσεων με εθνικούς, επαρχιακούς, δημοτικούς και κοινοτικούς δρόμους για τη ρύθμιση των οποίων απαιτείται π. δ/γμα με πρόταση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών ν.δ. 511/1970, άρθρο 1, παρ. 2, ΦΕΚ 91 Α).
 5. Η υπό του Δημοσίου άσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως κατά τις αιτία πωλήσεως μεταβιβάσεις δασών, για τη ρύθμιση της οποίας απαιτείται π. δ/γμα με πρόταση των Υπουργών Οικονομικών και Γεωργίας, (Ν. 998/79, άρθρο 72, ΦΕΚ 289/Α).
4.  
  Χωρίς τη σύμπραξη του Υπουργού Δικαιοσύνης:
 1. Η σύσταση ειδικού κινηματογραφικού ενεχύρου σε ταινίες για την εξασφάλιση δανείων, για τη ρύθμιση του οποίου απαιτείται π. δ/γμα με πρόταση των Υπουργών Δικαιοσύνης, Οικονομικών και Πολιτισμού (παρ. 2 άρθρο 10, ν. 1597/1986, ΦΕΚ 68 Α).
 2. Η κατανομή δαπανών κεντρικής θέρμανσης, για τη ρύθμιση της οποίας απαιτείται π. δ/γμα που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και Δικαιοσύνης (άρθρο 6, παρ. 7, ν. 1512/1985, ΦΕΚ 4Α).
5.  
  Χωρίς τη σύμπραξη του Υπουργού Δημόσιας Τάξης: Ο καθορισμός των προϋποθέσεων και του τρόπου άσκησης ελέγχου των ταυτοτήτων οδηγών και έρευνας των επιβατηγών αυτοκινήτων, για τη ρύθμιση των οποίων απαιτείται π. δ/γμα με πρόταση των Υπουργών Γεωργίας, Δικαιοσύνης και Δημόσιας τάξης (Ν. 1845/89, άρθρο 38, παρ. 10, ΦΕΚ 102Α).
6.  
  Χωρίς τη σύμπραξη του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων:
 1. Η τεχνική οργάνωση, λειτουργία και συντήρηση εγγειοβελτιωτικών έργων, για τη ρύθμιση των οποίων απαιτείται π.δ/γμα με πρόταση των Υπουργών Γεωργίας και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (Ν. 414/76, άρθρο 3 ΦΕΚ 212 Α).
 2. Οι προϋποθέσεις διαδικασίας και τα ανταλλάγματα παραχώρησης ακινήτων διακατεχομένων απο τις ιερές μονές στους κατόχους τους, για τη ρύθμιση των οποίων απαιτείται π.δ/γμα με πρόταση των Υπουργών Γεωργίας, Οικονομικών, Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (άρθρο 5, παρ. 2, ν. 1700/1987, ΦΕΚ 61 Α).
7.  
  Χωρίς τη σύμπραξη του Υπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας:
 1. Τα θέματα ασφάλισης προσωπικού ΔΕΠ Α.Ε., για τη ρύθμιση των οποίων απαιτείται π.δ/γμα με πρόταση των Υπουργών Βιομηχανίας Ενέργειας και Τεχνολογίας και Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ν. 87/1975, άρθρο έκτο, παρ. 4 ΦΕΚ 152 Α).
 2. Ο καθορισμός όρων και προϋποθέσεων για την ίδρυση και λειτουργία των συνεργείων συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών και μοτοποδηλάτων, για τον υπεύθυνο του συνεργείου, για τη διαδικασία και τα αρμόδια όργανα έκδοσης αδειών, για τις κυρώσεις κατά των παραβατών, καθώς και για τις προϋποθέσεις συνέχισης της λειτουργίας συνεργείων, για τη ρύθμιση των οποίων απαιτείται π.δ/γμα με πρόταση των Υπουργών Μεταφορών και Επικοινωνιών, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας (ν.δ. 1575/85, άρθρο 6, παρ. 2, ΦΕΚ 207 Α).
 3. Η μεταφορά, συντήρηση και εμπορία αλιευτικών προϊόντων, για τη ρύθμιση των οποίων απαιτείται π. δ/γμα με πρόταση των Υπουργών Γεωργίας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας (ν.δ. 420/70, άρθρο 19, ΦΕΚ 221 Α).
8.  
  Χωρίς τη σύμπραξη του Υπουργού Εμπορίου:
 1. Ο ποιοτικός έλεγχος στα επεξεργασμένα γεωργικά προϊόντα που προορίζονται για εξαγωγή, για τη ρύθμιση του οποίου απαιτείται π. δ/γμα με πρόταση των Υπουργών Γεωργίας και Εμπορίου (ν.δ. 3999/59, άρθρο 12, ΦΕΚ 230 Α):.
 2. Οι παράγοντες διαμόρφωσης της τιμής βάσης, ο τρόπος και ο βαθμός συμμετοχής τους στη διαμόρφωση αυτή για κάθε έτοιμο προϊόν πετρελαιοειδών, για τη ρύθμιση των οποίων απαιτείται π. δ/γμά με πρόταση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου (παρ. 1, 2, 3 άρθρου 11 ν. 1571/85, ΦΕΚ 1-92/Α, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 4, παρ. 1 του ν. 1769/1988 ΦΕΚ 66 Α).
 3. Η ρύθμιση θεμάτων αναφορικά με τον έλεγχο και την προστασία των ρητινιτών οίνων, για την οποία απαιτείται π.δ/γμα με πρόταση των Υπουργών Γεωργίας, Οικονομικών και Εμπορίου (άρθρο 5 ν.δ. 243/1969, ΦΕΚ 144 Α, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 4 παρ. 8 του ν. 427/1976, ΦΕΚ 230 Α).
9.  
  Χωρίς τη σύμπραξη του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών: Η τροποποίηση των καταστατικών διατάξεων του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Αεροπορικών Επιχειρήσεων, για την οποία απαιτείται προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Μεταφορών και Επικοινωνιών (άρθρο 5, ν.δ. 4262/1962, ΦΕΚ 187 Α).
10.  
  Χωρίς τη σύμπραξη του συναρμοδίου ή οικείου υπουργού: α) Το προβλεπόμενο από το άρθρο 32 παρ. 5 του Ν. 1566/85 (ΦΕΚ 167/Α), για την ίδρυση, προαγωγή κ.λπ. σχολικών μονάδων Ειδικής Αγωγής (Σ.Μ.Ε.Α.) Προεδρικό Διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Οικονομικών και του συναρμοδίου κατά περίπτωση Υπουργού.
 1. Το προβλεπόμενο από το άρθρο 32 παρ. 6 εδ. α και δ του Ν. 1566/85 (ΦΕΚ 167/Α), για την οργάνωση και λειτουργία σχολικών μονάδων Ειδικής Αγωγής (Σ.Μ.Ε.Α.), Προεδρικό Διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και του συναρμοδίου κατά περίπτωση Υπουργού.
Άρθρο 2
1.  
  Τα προεδρικά διατάγματα που εκδίδονται με πρόταση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης, Οικονομικών και Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 238/1975 (ΦΕΚ 284/Α) για τη σύσταση, σύνθεση, συγκρότηση και λειτουργία των τοπικών Διοικητικών Επιτροπών του ΤΕΒΕ, εκδίδονται εφεξής χωρίς τη σύμπραξη των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και Οικονομικών. Στον Υπουργό Προεδρίας της Κυβέρνησης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 7 του Ν. 1943/1991 «Εκσυγχρονισμός της οργάνωσης και λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης κ.λπ.» (ΦΕΚ 50Α).
 • Την αριθμ. 643/1991 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Αιγαίου και των υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης, Εθνικής Άμυνας, Εξωτερικών, Εσωτερικών, Οικονομικών, Γεωργίας, Εργασίας, Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Δικαιοσύνης, Πολιτισμού, Εμπορικής Ναυτιλίας, Δημόσιας Τάξης, ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΩΤ. ΚΟΥΒΕΛΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝΑ. ΣΑΜΑΡΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΕΦ. ΜΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣΣΩΤ. ΧΑΤΖΗΓΑΚΗΣ νΤΕΙΑΣ, ΠΡΟΝ. ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Γ. ΣΟΥΡΛΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Γ. ΣΟΥΦΛΙΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Α. ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣΠ. ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α. ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ Ι. ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝΝ. ΚΛΕΙΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝΙ. ΠΑΛΑΙΟΚΡΑΣΣΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣΑ. ΚΑΛΑΝΤΖΑΚΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣΜ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥΑ. ΨΑΡΟΥΔΑ-ΜΠΕΝΑΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ θ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΕΡ/ΝΤΟΣ, ΧΩΡ/ΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜ.ΕΡΓΩΝ Α. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥΑ. ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Μακεδονίας - Θράκης, Αιγαίου, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, Εμπορίου, Μεταφορών και Επικοινωνιών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1975/238 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1975/238 1975
ΝΟΜΟΣ 1975/87 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1975/87 1975
ΝΟΜΟΣ 1976/414 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1976/414 1976
ΝΟΜΟΣ 1976/427 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1976/427 1976
ΝΟΜΟΣ 1979/998 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1979/998 1979
ΝΟΜΟΣ 1983/1348 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1348 1983
ΝΟΜΟΣ 1985/1512 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1512 1985
ΝΟΜΟΣ 1985/1514 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1514 1985
ΝΟΜΟΣ 1985/1566 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1566 1985
ΝΟΜΟΣ 1985/1571 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1571 1985
ΝΟΜΟΣ 1986/1597 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/1597 1986
ΝΟΜΟΣ 1986/1622 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/1622 1986
ΝΟΜΟΣ 1987/1700 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/1700 1987
ΝΟΜΟΣ 1988/1746 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/1746 1988
ΝΟΜΟΣ 1989/1845 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1989/1845 1989
ΝΟΜΟΣ 1991/1943 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/1943 1991
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1959/3983 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1959/3983 1959
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1959/3999 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1959/3999 1959
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1962/4262 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1962/4262 1962
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1969/243 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1969/243 1969
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1970/420 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1970/420 1970
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1970/511 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1970/511 1970
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1972/1244 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1972/1244 1972
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1985/1575 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1575 1985
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1985/76 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/76 1985
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1989/323 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1989/323 1989
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ - UNKNOWN TITLE 1992/273 1992
Βαθμολογική και μισθολογική εξέλιξη και ασφάλιση μετατασσομένου Επιστημονικού Συνεργάτη στο Γενικό Χημείο του Κράτους του Υπουργείου Οικονομικών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 του Ν. 1268/ 1982. 1993/184 1993
Τήρηση και εκκαθάριση των Αρχείων της κεντρικής και των περιφερειακών υπηρεσιών του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΥΠΕΧΩΔΕ), πλην της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων. 1993/229 1993
Βαθμολογική και μισθολογική εξέλιξη, ως και ασφάλιση μετατασσόμενης Επιστημονικής Συνεργάτιδος στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 του Ν. 1268/1982. 1993/356 1993
Τροποποίηση και συμπλήρωση του Π.Δ. 430/1979 «Περί εκκαθαρίσεως των αρχείων της Κεντρικής και των περιφερειακών υπηρεσιών του Υπουργείου Συγκοινωνιών». 1993/359 1993
Βαθμολογική και μισθολογική εξέλιξη, ως και ασφάλιση μετατασσομένου Επιστημονικού Συνεργάτη στο Υπουργείο Βιομηχανίας, Ενεργείας και Τεχνολογίας, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 35 και 37 του Ν. 1268/1982. 1993/382 1993
Βαθμολογική και μισθολογική εξέλιξη και ασφάλιση μετατασσομένου επιστημονικού συνεργάτη. 1993/396 1993
Βαθμολογική και μισθολογική εξέλιξη και ασφάλιση μετατασσομένου Επιστημονικού Συνεργάτη κατά τις διατάξεις των άρθρων 35 και 37 του Ν. 1268/1982. 1993/413 1993
Βαθμολογική και μισθολογική εξέλιξη και ασφάλιση μετατασσομένου Ειδικού Επιστήμονα κατά τις διατάξεις των άρθρων 35 και 37 Ν. 1268/1982. 1994/52 1994
Βαθμολογική και μισθολογική εξέλιξη ως και ασφάλιση μετατασσόμενου Επιστημονικού Συνεργάτη στο Υπουργείο Πολιτισμού σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 του Ν. 1268/1982. 1994/87 1994
Βαθμολογική και μισθολογική εξέλιξη και ασφάλιση μετατασσομένου Επιστημονικού Συνεργάτη στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 35 και 37 του Ν. 1268/1982. 1994/9 1994
Βαθμολογική και μισθολογική εξέλιξη και ασφάλιση μετατασσομένου Ειδικού Επιστήμονα κατά τις διατάξεις του άρθρου 37 του Ν. 1268/1982. 1995/330 1995
(1 ) Βαθμολογική και μισθολογική εξέλιξη και ασφάλιση μετατασσομένου Επιστημονικού Συνεργάτη στη Σχολή Εκπαιδευτικών Λειτουργών Επαγγελματικής και Τεχνικής Εκπαίδευσης (ΣΕΛΕΤΕ). 1995/365 1995
Τροποποίηση του Καταστατικού του Ταμείου Επικουρικής Ασφαλίσεως ΠροσωπικούΑεροπορικών Επιχειρήσεων. 1996/131 1996
Συμπλήρωση και τροποποίηση του Π.Δ/τος 539/1984 «Εκκαθάριση των Αρχείων του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων - Ο.Γ.Α. (Α 191), όπως ισχύει». 1997/186 1997
ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ - UNKNOWN TITLE 1997/314 1997
Τροποποίηση και συμπλήρωση του Π.Δ. 430/1979 «περί εκκαθαρίσεως των αρχείων της κεντρικής και των περιφερειακών υπηρεσιών του Υπουργείου Συγκοινωνιών». 1998/186 1998
Τροποποίηση και συμπλήρωση του π.δ. 430/1979 «περί εκκαθαρίσεως των αρχείων της κεντρικής και των περιφερειακών υπηρεσιών του Υπουργείου Συγκοινωνιών. 2007/176 2007