ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1992/131

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1992-04-13

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1992-04-13

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1992-03-30

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

(1) Σύσταση Μονάδας στρατηγικού σχεδιασμού και ανάλυσης πολιτικής στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Επί των δαπανών του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας (ΟΑΣΠ), ΝΠΔΔ εποπτείας Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων, ασκείται από το Ελεγκτικό. Συνέδριο προληπτικός έλεγχος. Στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων αναθέ [...]"
1.  
  Για την εξυγίανση της κτηνοτροφίας της χώρας από λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα των ζώων, συντάσσονται από την αρμόδια Δ/νση του Υπουργείου Γεωργίας προγράμματα εξυγίανσης του ζωικού κεφαλαίου της χώρας από λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα, με τα οποία επιβάλλονται τα κατάλληλα υγειονομικά και λοιπά αναγκαία μέτρα για την επίτευξη των επιδιωκομένων στόχων Περιφέρεια δικαιοδοσίας της πιο πάνω Προξενικής Αρχής ορίζονται οι επαρχίες Santa Cruz, Βeni και Τarija.
2.  
  Διευκρινίζεται η ΠΔ/ΤΕ 2055/27.3.92, όσον αφορά τις αρμοδιότητες της Δευτεροβάθμιας. Επιτροπής Ελέγχου Παραβάσεων Πιστωτικών Κανόνων και της Ειδικής Δευτεροβάθμιας Επιτροπής Ελέγχου Παραβάσεων Πιστωτικών Κανόνων και ορίζεται ότι οι εν λόγω Επιτροπές είναι αρμόδιες να αποφασίζουν σε δεύτερο βαθμό επί προσφυγών κατά αποφάσεων τόσο της Πρωτοβάθμιας Επιτροπής Ελέγχου Παραβάσεων Πιστωτικών Κανόνων Αθηνών όσο και της αντίστοιχης θεσσαλονίκης για καταπτώσεις ποινικών ρητρών και λοιπές κυρώσεις σε βάρος επιχειρήσεων που παραβιάζουν τους κανόνες χρηματοδότησης. Η Πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο Διοικητής Ε. Ν. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ (7)Διορθώνεται η δεύτερη λέξη «τρία (3)» του δεύτερου στίχου της δεύτερης παραγράφου του άρθρου 28 του Π. Δ/τος 11 «Αρμοδιότητες και διάρθρωση της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών» που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 3/27.1.92 (τ.Α) με την ορθή «τέσσερα (4)». (Από το Υπουργείο Εξωτερικών) (8)Στο Π. Δ/γμα 99/1992, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Α/46/ 24.3.92, γίνονται οι εξής διορθώσεις: - Στο ΚΕΦ. Β, άρθρο 2, παρ. 1 από το εσφαλμένο «Η σύνταξη των μελετών των αρχαιολογικών εν γένει και εργασιών» στο ορθό «Η σύνταξη των μελετών των αρχαιολογικών εν γένει έργων και εργασιών». - Στο ΚΕΦ. Β, άρθρο 3, παρ. 3 από το εσφαλμένο «Ο μελετητής, που αναλαμβάνει καθήκοντα σύμφωνα με την παράγραφο αυτής» στο ορθό «Ο μελετητής, που αναλαμβάνει καθήκοντα σύμφωνα με την παράγραφο αυτή». - Στο ΚΕΦ. Ρ, άρθρο 8, εδ. β από το εσφαλμένο «με βάση τη βελτίωση προσφορά» στο ορθό «με βάση τη βλετίστη προσφορά». - Στο ΚΕΦ. Γ, άρθρο 13 τίθεται εντός παρενθέσεως το: ΦΕΚ Α 122, απαλείφονται τα εισαγωγικά μετά τον Ν. 1797/88 και τίθενται προ του τίτλου του νόμου αυτού, ως εξής: «Προμήθειες του Δημόσιου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων». (Από το Υπουργείο Πολιτισμού) (9)Στις 2053/18.3.92 και 2054/18.3.92 πράξεις του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος που δημοσιεύτηκαν στο ΦΕΚ 49/1.4.92 (τ.Α), γίνονται οι εξής διορθώσεις: Μετά το ονοματεπώνυμο του υπογράφοντος Διοικητή, προστίθενται τα κατωτέρω παραλειφθέντα: «Εγκρίνουμε την παραπάνω Πράξη Διοικητή καθώς και τη δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως».
3.  
  Τις διατάξεις του Ν. 1349/83, Σύσταση Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 52/Α/ 25.4.83).
4.  
  Τις διατάξεις του άρθρου 24 παρ. 3 περ. ε του Ν. 1558/85, «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 137/Α/28.7.85).
5.  
  Την αριθμ. Υ. 1660/1007556/116/0006Α/23.1.92 (ΦΕΚ 31/Β/24.1.92) κοινή απόφαση Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομικών περί αναθέσεως αρμοδιοτήτων Υπουργού Οικονομικών στον Υφυπουργό Οικονομικών.
6.  
  Την αριθμ. 398/91 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από πρόταση των Υπουργών Δικαιοσύνης, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και του Υφυπουργού Οικονομικών, αποφασίζουμε:.
Άρθρο 2
1.  
  Για την προστασία της εγχώριας κτηνοτροφίας από τον κίνδυνο επέκτασης εστιών λοιμωδών και παρασιτικών νοσημάτων, που εμφανίζονται για πρώτη φορά στη χώρα, επιβάλλονται, κατά την κρίση των κτηνιατρικών υπηρεσιών του Υπουργείου Γεωργίας, εκτός από τα προβλεπόμενα από τις γενικές διατάξεις του από 26-3/24.4.1936 Β. Δ/ τος «περί μέτρων προς πρόληψιν και καταστολήν των μεταδοτικών νόσων των κατοικίδιων ζώων» (Α 174), και τα ακόλουθα μέτρα:.
 1. Απομόνωση της περιοχής στην οποία έχει εμφανισθεί η νόσος, δηλ. απαγόρευση διακίνησης των ζώων σ αυτήν, απαγόρευση εισόδου σ αυτήν και εξόδου ζώντων ζώων και προϊόντων αυτών.
 2. Υγειονομική σφαγή, δηλ. σφαγή των λοιμοβλήτων ή λοιμυπόπτων ζώων μέσα σε ειδικούς χώρους στα λειτουργούντα σφαγεία στους οποίους λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα υγειονομικά μέτρα προς αποφυγή διασποράς επιζωοτικών νοσημάτων.
 3. θανάτωση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του από 26-3/24.4.1936 Β. Δ/τος.
 4. Ενταφιασμός ή αποτέφρωση των πτωμάτων των ανωτέρω ζώων καθώς και των προϊόντων αυτών
 5. Διενέργεια υποχρεωτικών εμβολιασμών όλων των ευπαθών στη νόσο ζώων
 6. Διενέργεια των απαραίτητων απολυμάνσεων
2.  
  Στους ιδιοκτήτες ζωών που θανατώνονται ή σφάζονται, σύμφωνα με τα ανωτέρω, για την πρόληψη ή καταστολή μεταδοτικού νοσήματος καταβάλλεται αποζημίωση μέχρι και ολόκληρης της αξίας του ζώου πριν από τη νόσηση. Η αποζημίωση αυτή προσδιορίζεται από επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση του Νομάρχη, ύστερα από πρόταση της νομαρχικού επιπέδου κτηνιατρικής αρχής, και αποτελείται από ένα κτηνίατρο και έναν γεωπόνο, που ορίζονται με τους αναπληρωτές τους από τους υπηρετούντες στο νόμο, καθώς και έναν εκπρόσωπο της τοπικής αυτοδιοίκησης ή της τοπικής γεωργοκτηνοτροφικής οργάνωσης που ορίζεται με τον αναπληρωτή του από τον οικείο φορέα.
Άρθρο 3 "Μεταδοτικά νοσήματα των ζώων για τα οποία η δήλωση του άρθρου 6 του από 26-3/24.4.1936 Β. Δ/τος προς τις αρμόδιες αρχές είναι υποχρεωτική, ορίζονται τα αναφερόμενα στον κατωτέρω πίνακα: ΠΙΝΑΚΑΣ"
1.  
  Αφθώδης πυρετός
2.  
  Πανώλης των βοοειδών
3.  
  Μεταδοτική πλευροπνευμονία των βοοειδών
4.  
  Σπογγώδης εγγεφαλοπάθεια των βοοειδών
5.  
  Ενζωοτική λεύκωση των βοοειδών
6.  
  Ψευδοφυματίωση των βοοειδών
7.  
  Ψευδοφυματίωση των αιγοπροβάτων
8.  
  Παραφυματίωση των βοοειδών
9.  
  Παραφυματίωση των αιγοπροβάτων
10.  
  Προϊούσα πνευμονία των αιγοπροβάτων (ΜΑΕDΙ-VΙSΝΑ)
11.  
  Αδενωματώδης πνευμονία των αιγοπροβάτων (JΑΑGSΙΕΚΤΕ)
12.  
  Πυρετός (Q)
13.  
  Αιστεριάσεις
14.  
  Καταρροϊκός πυρετός των προβάτων
15.  
  Φυσσαλλιδώδης νόσος των χοίρων
16.  
  Κλασσική πανώλης των χοίρων
17.  
  Αφρικανική πανώλης των χοίρων
18.  
  Ενζωοτική εγκεφαλομυελίτιδα των χοίρων (νόσος του ΤΕSCΗΕΝ)
19.  
  Ερυθρά των χοίρων
20.  
  Αναπαραγωγικό και αναπνευστικό σύνδρομο του χοίρου
21.  
  Πανώλης των πουλερικών
22.  
  Ψευδοπανώλης των πουλερικών (νόσος του ΝΕWCΑSΤLΕ)
23.  
  Χολέρα των πτηνών (παστεριδίαση)
24.  
  Λοιμώδης λαρυγγοτραχειΐτιδα των πτηνών
25.  
  Σαλμονελλώσεις
26.  
  Μυξωμάτωση
27.  
  Πανώλης των ιπποειδών
28.  
  Φυσσαλλιδώδης στοματίτιδα
29.  
  Νόσος της κοιλάδας του RΙFΤ
30.  
  Οζώδης δερματίτιδα
31.  
  Πανώλης των μικρών μηρυκαστικών
32.  
  Ευλογιά προβάτου και αιγών
33.  
  Σπληνάνθραξ των μηρυκαστικών, μονόπλων και χοίρων
34.  
  Τρυπανοσωμίαση των μονόπλων
35.  
  Μάλις
36.  
  Λύσσα
37.  
  Βρουκέλλωση των βοοειδών
38.  
  Βρουκέλλωση των προβάτων και αιγών
39.  
  Βρουκέλλωση των χοίρων
40.  
  Φυματίωση των βοοειδών
41.  
  Λοιμώδης πλευροπνευμονία των αιγών
42.  
  Λοιμώδης αναιμία των ιπποειδών
43.  
  Μολυσματική αγαλαξία των προβάτων και αιγών
44.  
  Μολυσματική ποδοδερματίτιδα των αιγοπροβάτων
45.  
  Λεϊσμανιάσεις
46.  
  Εσωτερική ακαρίαση των μελισσών
47.  
  Εξωτερική ακαρίαση των μελισσών
48.  
  Αμερικανική και Ευρωπαϊκή σηψιγονία των μελισσών
49.  
  Νοζεμίαση των μελισσών
50.  
  Λοιμώδης αιμοποιητική νέκρωση των σαλμονιδών
51.  
  Αιμορραγική ιοσηψαιμία των σαλμονιδών
52.  
  Λοιμώδης νεκρωτική παγκρεατίτιδα των σαλμονιδών
53.  
  Μολυσματικός ύδρωψ των κυπρινιδών Με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας και μετά από σχετική εισήγηση της αρμόδιας Δ/νσης του Υπουργείου Γεωργίας μπορεί να συμπληρώνεται ο πίνακας αυτός και με άλλα νοσήματα, τα οποία είναι δυνατόν να προσβάλλουν επικίνδυνα την κτηνοτροφία της χώρας.
Άρθρο 4
1.  
  Με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας μπορεί να ανατίθεται σε υπαλλήλους ή εργάτες, που υπηρετούν στις περιφερειακές κτηνιατρικές υπηρεσίες, η εκτέλεση καθηκόντων υγειονοφύλακα
2.  
  Κύριο έργο των υγειονοφυλάκων είναι η άμεση παρακολούθηση τήρησης των υγειονομικών και λοιπών μέτρων που λαμβάνονται για την καταπολέμηση των νοσημάτων των ζώων, των υγειονομικών και λοιπών μέτρων που λαμβάνονται για την εφαρμογή των προγραμμάτων εξυγίανσης της κτηνοτροφίας καθώς και η καταγγελία στις αρμόδιες υπηρεσίες αυτών που παραβιάζουν τα λαμβανόμενα μέτρα
Άρθρο 5
1.  
  Οι παραβάτες ή όσοι αρνούνται να συμμορφωθούν προς τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος, τιμωρούνται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παραγρ. 2 του άρθρου μόνου του Α.Ν. της 23/24.1.1936.
Άρθρο 6 "Από την έναρξη ισχύος του παρόντος δ/τος καταργούνται: α) Το άρθρο 4 του Β. Δ/τος της 26.3/24.4.1936 «Περί μέτρων προς πρόληψιν και καταστολήν των μεταδοτικών νόσων των κατοικίδιων ζώων» (ΦΕΚ Α 174) και β) Το Π.Δ. 1142/1980 «Περί επιβολής υγειονομικώ [...]"
1.  
  Τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 861/1979 (ΦΕΚ 2/Α/ 5.1.79), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 8 του Ν. 1276/1982 (ΦΕΚ 100/Α/24.8.82).
2.  
  Τις διατάξεις των άρθρων 23 (παρ. 1), 24 (παρ. 1 και 2 περιπτ. γ) και 27 (παρ. 1 περιπτ. δ) του Ν. 1558/1985 (ΦΕΚ 137/Α/26.7.85) «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα».
3.  
  Την υπ αρ. Υ 1660/1007556/116/0006/23.1.1992 (Β 31) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Οικονομικών στον Υφυπουργό Οικονομικών». 4 Την υπ αρ. Φ.Υ. 1540/18.9.1991- (ΦΕΚ 754/Β/ 19.9.1991) Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Δ. Σιούφα».
5.  
  Τη γνώμη του Δ.Σ. του Ταμείου Ασφαλίσεως Προσωπικού ΟΤΕ, που διατυπώθηκε κατά την υπ αριθμ. 3092/25.10.1990 συνεδρίαση του.
6.  
  Τη γνώμη του Συμβουλίου Κοινωνικής Ασφάλειας που διατυπώθηκε κατά την υπ αριθμ. 35/10.7.91 συνεδρίαση του, της ΚΣΤ περιόδου.
7.  
  Την υπ αριθμ. 82/1992 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, ύστερα από πρόταση των Υφυπουργών Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Οικονομικών, αποφασίζουμε:.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 80 παράγραφοι 1 και 4 του Ν. 1892/90 «Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 101Α/90).
 • Την με αριθμ. 126/1992 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση των Υπουργών Προεδρίας Κυβερνήσεως, Εθνικής Άμυνας, Εθνικής Οικονομίας και του Υπουργού Οικονομικών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 1992/2055 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1992/2055 1992
ΠΡΑΞΗ 1992/1660/1007556/116/0006 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1992/1660_1007556_116_0006 1992
ΑΠΟΦΑΣΗ 1991/1540 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/1540 1991
ΑΠΟΦΑΣΗ 1992/1660/1007556/116/0006Α (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1992/1660_1007556_116_0006Α 1992
ΝΟΜΟΣ 1979/861 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1979/861 1979
ΝΟΜΟΣ 1982/1276 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/1276 1982
ΝΟΜΟΣ 1983/1349 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1349 1983
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1988/1797 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/1797 1988
ΝΟΜΟΣ 1990/1892 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/1892 1990
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1936/23 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1936/23 1936
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1992/99 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1992/99 1992
ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1936/26-3 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1936/26-3 1936
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία