ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1992/138

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1992-04-22

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1992-04-22

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1992-04-22

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑ ΤΜΗΜΑ Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΒΑΣΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ Άρθρο Άρθρο 1 Διάρθρωση Υπηρεσιών 1.Η Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων διαρθρώνεται ως εξής: 1)Πολιτικό Γραφείο Υπουργού 2)Πολιτικό Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού 3)Πολιτικά Γραφεία Υφυπουργών 4)Πολιτικά Γραφεία Γενικών Γραμματέων 5)Γενική Δ/νση Υγείας 6)Γενική Δ/νση Πρόνοιας 7)Γενική Δ/νση Διοικητικής Υποστήριξης 8)Μονάδα Στρατηγικού Σχεδιασμού και Ανάλυση Πολιτικής 9)Τμήμα Νομοθετικού Συντονισμού 10)Γραφείο ισότητας των φύλων 11)Γραμματεία Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (ΚΕ.Σ.Υ.) βάσει του άρθρου 5 του Ν. 1278/82 (ΦΕΚ 105/Α). 2.Στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου λειτουργούν επίσης σύμφωνα με ειδικές διατάξεις: 1)Γραφείο Νομικού Συμβούλου του Κράτους β. Γραφείο Παρέδρου Ελεγκτικού Συνεδρίου γ. Υπηρεσία Εντελλομένων Εξόδων δ. Υπηρεσία Στατιστικής ε. Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων στ. Γραφείο για το πρόβλημα της χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών. Άρθρο 2 1.Τα Πολιτικά Γραφεία Υπουργού, Αναπληρωτή Υπουργού, Υφυπουργών και των Γενικών Γραμματέων συγκεντρώνουν τα αναγκαία στοιχεία για την ενημέρωση του Υπουργού, του Αναπληρωτή Υπουργού, των Υφυπουργών και των Γενικών Γραμματέων κατά την εκπλήρωση των καθηκόντων τους, επιμελούνται για την αλληλογραφία τους γενικά και οργανώνουν την επικοινωνία αυτών με τις υπηρεσίες και το κοινό. 2.Τα πολιτικά Γραφεία του Υπουργού, Αναπληρωτή Υπουργού έχουν πρόσθετα την επιμέλεια για το χειρισμό από τις κατ αντικείμενο αρμόδιες υπηρεσίες κάθε θέματος που ανάγεται στον Κοινοβουλευτικό έλεγχο του Υπουργείου. Άρθρο 3 α. Δημόσιας Υγιεινής β. Υγιεινής Περιβάλλοντος γ. Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας δ. Ανάπτυξης Νοσοκομειακών Μονάδων και αιμοδοσίας. ε. Ψυχικής Υγείας στ. Φαρμάκων και Φαρμακείων ζ. Επαγγελμάτων Υγείας η. Υγειονομικής Περίθαλψης Ασφαλισμένων του Δημοσίου. Άρθρο Άρθρο 4 Διάρθρωση - Αρμοδιότητες Διεύθυνσης Δημόσιας Υγιεινής 1.Τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγιεινής συγκροτούν τα εξής Τμήματα και Γραφεία: 1)Επιδημιολογίας 2)Υγειονομικών Επιθεωρήσεων και Ελέγχων γ. Εργαστηρίων Δημόσιας Υγείας και 3)Γραφείο Φροντίδας και Περίθαλψης Πασχόντων από ΑΙDS. 2.Η αρμοδιότητα της Δ/νσης Δημόσιας Υγιεινής αναφέρεται σε θέματα που κατανέμονται στα τμήματα και γραφεία της, ως εξής: 1)Τμήμα Επιδημιολογίας 1) Η μελέτη, ο σχεδιασμός, η παρακολούθηση εφαρμογής και η εκτίμηση της απόδοσης προγραμμάτων πρόληψης και καταπολέμησης των λοιμωδών και παρασιτικών νόσων, ως και η ανίχνευση, διάγνωση και πρόληψη των λοιμώξεων του αναπνευστικού συστήματος και φυματίωσης. 2) Ο καθορισμός όρων ίδρυσης και λειτουργίας υγειονομείων, αεροϋγειονομείων, συνοριακών υγειονομικών σταθμών ξηράς και απολυμαντηρίων και η εισήγηση στη Διεύθυνση Οργάνωσης και Απλούστευσης Διαδικασιών για την ίδρυση αυτών. Η κατάρτιση και παρακολούθηση εφαρμογής σχεδίων για την αποφυγή εισόδου λοιμωδών νόσων στη χώρα από το εξωτερικό και η λήψη μέτρων καταπολέμησης τους. Η τήρηση και η εφαρμογή των διατάξεων του Διεθνούς Υγειονομικού Κανονισμού, η ανταλλαγή επιδημιολογικών πληροφοριών με την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας (Π.Ο.Υ.), την Επιτροπή Υγείας του Συμβουλίου της Ευρώπης, τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες (Ε.Κ.) και τα κράτη με τα οποία υπάρχουν διμερείς συμφωνίες στους τομείς της δημόσιας υγιεινής. 3) Η Επιδημιολογική μελέτη των νοσοκομειακών λοιμώξεων, η χορήγηση κατευθυντηρίων οδηγιών και η εποπτεία των Επιτροπών Νοσοκομειακών Λοιμώξεων των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων και η εισήγηση για τη λήψη μέτρων πρόληψης τους. 4) Η πρόταση για την έκδοση διαφωτιστικών εντύπων και για την ορθή διανομή τους. 5) Η πρόταση για εκπαίδευση και μετεκπαίδευση προσωπικού σε θέματα νοσοκομειακών λοιμώξεων κ.λπ. αντικείμενα του Τμήματος. 6) Ο καθορισμός των όρων ίδρυσης, λειτουργίας και εποπτείας των αντιφυματικών ιατρείων. 7) Η κατάρτιση προγραμμάτων επιστημονικών εργασιών, επιδημιολογικών και εργαστηριακών ερευνών για τη ριζική καταπολέμηση ενδημικών λοιμώξεων και παρασιτικών νόσων και την αποφυγή εμφάνισης και εξέλιξης επιδημιών. 8) Ο έλεγχος των αιτίων τροφικών δηλητηριάσεων και της επίπτωσης στην υγεία του πληθυσμού από τη χρήση φυτοφαρμάκων και η λήψη αναγκαίων μέτρων για την περιστολή τους. 9) Η πρόληψη και καταπολέμηση των αφροδισίων και σεξουαλικώς μεταδιδομένων νοσημάτων καθώς και η σχεδίαση και παρακολούθηση εφαρμογής προγραμμάτων υγειονομικού ελέγχου πορνείας. 10) Η κατάσταση και παρακολούθηση της εφαρμογής και απόδοσης προγραμμάτων καταπολέμησης εντόμων ιατρικής σημασίας. 11) Ο προγραμματισμός για την παραγωγή και προμήθεια προφυλακτικών ορών, εμβολίων, γενικά βιολογικών προϊόντων, φυματιοστατικών φαρμάκων, αντιδότων δηλητηριάσεων, απολυμαντικών, εντομοκτόνων και μυοκτόνων για την περιστολή των λοιμωδών και παρασιτικών νόσων. 12) Οι εισηγήσεις για τη σύσταση, οργάνωση και λειτουργία Αντιφροδισιακών Ιατρείων, Πειραματικών Σταθμών Ελονοσίας και λοιπών Μονάδων του αντικειμένου της Διεύθυνσης και η παρακολούθηση της λειτουργίας αυτών. 13) Ο καθορισμός όρων σύστασης λειτουργίας και η εποπτεία Νοσοκομείων Λοιμωδών Νόσων και Εργαστηρίων Δημόσιας Υγείας και των ιδιωτικών Μικροβιολογικών και Βιοχημικών Εργαστηρίων. 14) Η μελέτη των αιτίων και της επίπτωσης των επαγγελματικών νόσων και η καθιέρωση μέτρων για την προστασία της υγείας των εργαζομένων. 15) Η μελέτη των προβλημάτων της υγιεινής και φυσιολογίας της εργασίας και ο καθορισμός υγειονομικών κανόνων για τους ασχολούμενους σε κάθε επάγγελμα. 16) Η μελέτη και γνωμοδότηση για τον χαρακτηρισμό ενός επαγγέλματος σαν ιδιαίτερα επικίνδυνου και ανθυγιεινού για τον εργαζόμενο. 17) Η παρακολούθηση εφαρμογής των διεθνών προτύπων για την υγιεινή και ιατρική της εργασίας και την προστασία γενικά της υγείας των εργαζομένων. 18) Η επιδημιολογική διερεύνηση των κάθε είδους ατυχημάτων, η μελέτη των αιτίων που τα προκαλούν και ο καθορισμός μεθόδων, η σχεδίαση και παρακολούθση της εφαρμογής μέτρων για την πρόληψη τους. 2)Τμήμα Υγειονομικών Επιθεωρήσεων και Ελέγχων. 1) Η μελέτη και ο καθορισμός υγειονομικών όρων ίδρυσης και λειτουργίας βιομηχανιών, βιοτεχνιών και καταστημάτων πώλησης τροφίμων και ποτών, σταυλισμών ζώων, επιχειρήσεων επεξεργασίας ζωικών προϊόντων, αποθηκών δερμάτων, χάρτου, ρακών και κάθε επιχείρησης που από την λειτουργία της επηρεάζεται η δημόσια υγεία. 2) Η μελέτη και ο καθορισμός μέτρων και σχεδίων υγειονομικού ελέγχου των εγκαταστάσεων των πιο πάνω επιχειρήσεων κάθε είδους τροφίμων και ποτών και των χώρων και μέσων παρασκευής, συσκευασίας, διακίνησης και διάθεσης αυτών, καθώς και ο καθορισμός των όρων έκδοσης βιβλιαρίων υγείας σε όσους ασχολούνται σε επιχειρήσεις ή καταστήματα εξυπηρέτησης του κοινού. 3) Ο καθορισμός σταθεροτύπων για τα κάθε είδους τρόφιμα και ποτά. 4) Η συγκέντρωση και επεξεργασία στοιχείων υγειονομικών ελέγχων και αστυϊατρικών επιθεωρήσεων και η εισήγηση για την έκδοση νέων ή την τροποποίηση Υγειονομικών Διατάξεων. 5) Η εποπτεία και ο έλεγχος απόδοσης της αστυϊατρικής επιθεώρησης. 6) Η συμμετοχή στη Δευτεροβάθμια Επιτροπή Επιθεώρησης Κινηματογράφων, Θεάτρων, Κέντρων Διασκέδασης της ευρύτερης περιοχής Πρωτευούσης. 7) Ο καθορισμός μέτρων υγειονομικού ελέγχου: 1)Στις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών (ξενοδοχεία ύπνου, κατασκηνώσεις κάθε μορφής, αίθουσες δημοσίων θεαμάτων, κομμωτήρια, κουρεία, λουτρά, χώροι υγιεινής και κυλικεία υπαίθριων δημοσίων θεαμάτων, όπως θερινών κινηματογράφων και θεάτρων, αθλητικών γηπέδων και άλλων παρεμφερών περιπτώσεων). 2)Στα κάθε είδους συγκοινωνιακά μέσα (ξηράς, θάλασσας και αέρος). 5)Στα μαγειρεία, εστιατόρια και λοιπούς βοηθητικούς χώρους υγιεινής των Νοσοκομείων, Κρατικών Ιδρυμάτων και ιδιωτικών κλινικών, καθώς και τους χώρους υγιεινής και κυλικεία των Δημόσιων και Ιδιωτικών Σχολείων. 5)Τμήμα Εργαστηρίων Δημόσιας Υγείας 1) Η διεύρυνση μικροβιογενών και ιογενών λοιμωδών νόσων και επιδημιών. 2) Ο μικροβιολογικός έλεγχος ύδατος, ποσίμου και μη, θαλασσινού, λυμάτων, υγρών αποβλήτων και κάθε άλλου στοιχείου ή παράγοντα του περιβάλλοντος που μπορεί να έχει επίδραση στη δημόσια υγεία. 3) Ο μικροβιολογικός έλεγχος γάλακτος, γαλακτοκομικών προϊόντων, αναψυκτικών, ειδών εστιάσεως και άλλων τροφίμων καθώς και η διερεύνηση τροφικών δηλητηριάσεων. 4) Ο χημικός έλεγχος τροφίμων, καθώς επίσης ο χημικός, βιοχημικός και βιολογικός έλεγχος νερού, υγρών αποβλήτων (ΒΟDS, CΟD) και κάθε άλλου στοιχείου ή παράγοντα (ατμόσφαιρα, έδαφος) που μπορεί να έχει επίδραση στη δημόσια υγεία. 5) Η παρασκευή εμβολίων και ορών. 6) Ο ποιοτικός έλεγχος ορών, εμβολίων και λοιπών βιολογικών προϊόντων, χειρουργικών ραμμάτων, επιδεσμικού και άλλου χειρουργικού υλικού και η εκτροφή πειραματόζωων αναγκαίων για την εκτέλεση ορισμένων από τους ελέγχους αυτούς. 7) Η παρασκευή βιολογικών και μη διαγνωστικών αντιδραστηρίων για μικροβιολογικές, ανοσοβιολογικές και βιοχημικές εξετάσεις καθώς και η παρασκευή προτύπων βιολογικών δειγμάτων για τον ποιοτικό έλεγχο των Εργαστηρίων της χώρας (QUΑLΙΤΥ CΟΝΤRΟL), καθώς και παντοειδών θρεπτικών υλικών. 8) Η διεξαγωγή ερευνών σε θέματα διεθνούς επιδημιολογικού ενδιαφέροντος και η τήρηση, σε κανονική λειτουργία, του ανεγνωρισμένου από την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας στην Ελλάδα Εθνικού Κέντρου Γρίππης και η συντήρηση προτύπων στελεχών ή στελεχών επιδημιών διαφόρων μικροβίων, ιών, ρικετσιών, καθώς και διεθνών σταθεροτύπων τοξινών και αντιτοξινών. 9) Η διερεύνηση, κατόπιν εντολής, επιδημιών, περιστατικών σπανίων ή ιδιαιτέρου ενδιαφέροντος, εξαιτίας αιχμών ή επεισοδίων ρυπάνσεως του περιβάλλοντος. 10) Η διεκπεραίωση γενικά όλων των θεμάτων διοικητικού και οικονομικού χαρακτήρα και την παρακολούθηση διαχειριστικά των υλικών. 7)Γραφείο Φροντίδας και Περίθαλψης πασχόντων από ΑΙDS. 1) Η λειτουργία Εθνικής Επιτροπής Ελέγχου Συνδρόμου Επίκτητης Ανοσολογικής Ανεπάρκειας.. 2) Η πρόληψη και η λήψη μέτρων για τον έλεγχο του ΑΙDS, η εκπόνηση και παροχή κατευθυντηρίων οδηγιών και η εποπτεία των Εθνικών Κέντρων Αναφοράς ΑΙDS. 3) Η πρόταση για ανάπτυξη υπηρεσιών περίθαλψης όσων πάσχουν από τη νόσο και των φορέων. 4) Η πρόταση για την ανάπτυξη υπηρεσιών ψυχολογικής, κοινωνικής και ηθικής υποστήριξης πασχόντων, φορέων και οικογενειακού περιβάλλοντος τους. 5) Η πρόταση για την εκτύπωση ενημερωτικών εντύπων και για την ορθή διανομή τους. 6) Η πρόταση για εκπαίδευση και μετεκπαίδευση ιατρών και νοσηλευτών. Άρθρο 5 1.Τη Διεύθυνση Υγιεινής Περιβάλλοντος συγκροτούν τα εξής τμήματα: 1)Υγειονομικού ελέγχου υδάτων και αποβλήτων β. Ατμοσφαιρικής ρύπανσης και ραδιενέργειας γ. Υγιεινής Οικισμών. 2.Η αρμοδιότητα της Δ/νσης Υγιεινής Περιβάλλοντος ανάγεται στα θέματα που κατανέμονται μεταξύ των τμημάτων της, ως εξής: 1)Τμήμα Υγειονομικού ελέγχου υδάτων και αποβλήτων 1) Η μελέτη, κατάρτιση και παρακολούθηση της εφαρμογής υγειονομικών διατάξεων, κανονισμών και προγραμμάτων, που αφορούν: 1)Στην υγειονομική προστασία και εξυγίανση των επιφανειακών, υπόγειων και θαλάσσιων νερών, από τη ρύπανση που οφείλεται και σε τοξικές και επικίνδυνες ουσίες. 3)Στην εξυγίανση και προαγωγή των υδρεύσεων και αποχετεύσεων και στον έλεγχο και παρακολούθηση ποιότητας πόσιμου νερού, εμφιαλωμένων και μεταλλικών νερών ως και των νερών ακτών κολύμβησης, (Υγειονομική προστασία, απολύμανση, φθορίωση, ρύπανση ή μόλυνση από φυσικές ή τεχνίτες πηγές από διάθεση επεξεργασμένων ή ανεπεξέργαστων αποβλήτων, πλην στερεών και τοξικών, δειγματοληψίες και δευτεροβάθμιος έλεγχος, εναρμόνιση σχετικών οδηγιών κοινοτικού δικαίου και ανταλλαγή -ληροφοριών ή οδηγιών με διεθνείς οργανισμούς). 2) Η παροχή τεχνικών οδηγιών και η διενέργεια υγειονομικών ερευνών, ελέγχου (πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια) μετρήσεων και εργαστηριακών εξετάσεων, για διαπίστωση και παρακολούθηση της ποιότητας των νερών και των συνθηκών υγιεινής διάθεσης των λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων, πλην των στερεών και τοξικών. 3) Η μελέτη, κατάρτιση, και παρακολούθηση της εφαρμογής Υγειονομικών διατάξεων και προγραμμάτων, που αφορούν στις κολυμβητικές δεξαμενές και σε επιπτώσεις από μεγάλες φυσικές καταστροφές και υπόδειξη λήψης μέτρων για προστασία της Δημόσιας Υγείας, β. Τμήμα ατμοσφαιρικής ρύπανσης και ραδιενέργειας. 1) Η μελέτη, κατάρτιση και παρακολούθηση της εφαρμογής Υγειονομικών διατάξεων, κανονισμών και προγραμμάτων που αφορούν στην προαγωγή της καθαρότητας της ατμόσφαιρας, καθώς και στην επισήμανση και έλεγχο των πηγών ρύπανσης και των αιτίων αυτών, που επηρεάζουν άμεσα τη Δημόσια Υγεία και την ποιότητα ζωής σε τοπικό επίπεδο (Ραδιενέργεια, επικίνδυνες αέριες εκπομπές ή εκπομπές τοξικών αερίων). 2) Η παροχή τεχνικών οδηγιών και η διενέργεια υγειονομικών αναγνωρίσεων, ελέγχων (πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια) μετρήσεων και εργαστηριακών εξετάσεων, για την διαπίστωση και παρακολούθηση της ποιότητας της ατμόσφαιρας, και εκτίμηση των επιδράσεων στη Δημόσια Υγεία και στην ποιότητα της ζωής. 3) Η τεχνική μελέτη των δημιουργούμενων υγειονομικών προβλημάτων από τη ραδιενεργό και αέρια ρύπανση του περιβάλλοντος και η θέσπιση μέτρων αντιμετώπισης αυτών, αφού εκτιμηθεί η επίδραση της στη Δημόσια Υγεία. Ο προγραμματισμός και η παροχή τεχνικών οδηγιών για τη διενέργεια μετρήσεων (αέρα, έδαφος, νερά, υλικά ή προϊόντα με ραδιενεργό επιβάρυνση), η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων, η εκτίμηση των επιπτώσεων και γενικά η υπόδειξη λήψης προληπτικών ή κατασταλτικών μέτρων προστασίας, ως και η αντιμετώπιση εκτάκτων περιστατικών ραδιενεργού ρύπανσης. Η σύνταξη προδιαγραφών και κανονισμών υγιεινής διάθεσης ραδιενεργών ή αερίων αποβλήτων ή καταλοίπων για περιορισμό των δυσμενών επιπτώσεων. 4) α) Η κατάρτιση και παρακολούθηση της εφαρμογής σχεδίων κανονισμών και μέτρων για την προστασία του πληθυσμού της χώρας από τις ιοντίζουσες ακτινοβολίες. 3)Ο καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων εγκατάστασης και λειτουργίας μηχανημάτων παραγωγής ιοντιζουσών ακτινοβολιών και Εργαστηρίων Ραδιοϊσοτόπων για ιατρικούς σκοπούς και Ακτινολογικών και Ακτινοθεραπευτικών Εργαστηρίων. 5)Η χορήγηση, ανανέωση και ανάκληση αδειών εγκαταστάσεων και λειτουργίας των ανωτέρω. 6)Ο έλεγχος τήρησης των όρων και προϋποθέσεων εισαγωγής των ανωτέρω μηχανημάτων, ως και της εγκατάστασης και λειτουργίας αυτών και των κατά το προηγούμενο εδάφιο Εργαστηρίων. 5)Τμήμα Υγιεινής οικισμών. 1) Η μελέτη, κατάρτιση, και παρακολούθηση της εφαρμογής υγειονομικών διατάξεων, κανονισμών και προγραμμάτων, που αφορούν: 1)Στην υγιεινή συλλογή, αποκομιδή και διάθεση των στερεών απορριμάτων για την πρόληψη δυσμενών υγειονομικών καταστάσεων. 3)Στην προστασία του εδάφους από τη ρύπανση που οφείλεται σε απορριματικές ή τοξικές και επικίνδυνες ουσίες. 2) Η παροχή τεχνικών οδηγιών και η διενέργεια υγειονομικών ερευνών ελέγχων (πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια) μετρήσεων και εργαστηριακών εξετάσεων για διαπίστωση και παρακολούθηση της ποιότητας του εδάφους, των νερών και των συνθηκών υγιεινής διάθεσης των στερεών και τοξικών αποβλήτων και την εκτίμηση των επιδράσεων αυτών στη Δημόσια Υγεία. 3) Η μελέτη, κατάρτιση, και παρακολούθηση της εφαρμογής υγειονομικών διατάξεων, κανονισμών και προγραμμάτων, που αφορούν στην Υγιεινή της Κατοικίας, των οικισμών, των κοινόχρηστων χώρων, εγκαταστάσεων και χώρων συγκέντρωσης του κοινού, όπως κατασκηνώσεων, εμποροπανηγύρεων, λαϊκών αγορών κοινόχρηστων λουτρών καθαριότητας, μικρών εξυγιαντικών έργων, σφαγείων, νεκροταφείων, αθλητικών χώρων ή μέσων διακίνησης κοινού. 4) Η παροχή τεχνικών οδηγιών και η διενέργεια Υγειονομικών ερευνών, ελέγχων (πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια) μετρήσεων και εργαστηριακών εξετάσεων, για επισήμανση των συνθηκών υγιεινής της κατοικίας, του οικιστικού περιβάλλοντος, καθώς και των επί μέρους κοινής χρήσης χώρων αυτού, για την πρόταση και λήψη μέτρων προστασίας και εξυγίανσης από τους υπόχρεους. 5) Η μελέτη, κατάρτιση και παρακολούθηση της εφαρμογής υγειονομικών διατάξεων, κανονισμών και προγραμμάτων που αφορούν στον έλεγχο και ελάττωση των θορύβων και κραδασμών. 6) Η παροχή τεχνικών οδηγιών και η διενέργεια υγειονομικών αναγνωρίσεων, ελέγχων (πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια) μετρήσεων, για τη διαπίστωση και παρακολούθηση του ηχητικού περιβάλλοντος περιορισμένων κατοικημένων περιοχών και χώρων. 7) Η τεχνική μελέτη των δημιουργημένων υγειονομικών προβλημάτων από ηχορύπανση του περιβάλλοντος και η θέσπιση μέτρων αντιμετώπισης αυτών, αφού εκτιμηθεί η επίδραση στη Δημόσια Υγεία. Άρθρο 6 1.Τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας συγκροτούν τα εξής Τμήματα και Γραφεία: 1)Προγραμματισμού, Μελετών και Αξιολόγησης β. Οικογενειακής Ιατρικής και Κοινοτικών Υγειονομικών Προβλημάτων. 2)Τμήμα Προστασίας Μητρότητας και Παιδιού. δ. Πρόληψης Χρονιών Νοσημάτων ε. Γραφείο Υγιεινής Διατροφής 2.Η αρμοδιότητα της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας αναφέρεται σε θέματα που κατανέμονται στα Τμήματα και Γραφεία της ως εξής: - α. Τμήμα Προγραμματισμού, Μελετών και αξιολόγησης. 1.Η μελέτη, η αξιολόγηση στοιχείων, η χωροταξική κατανομή, η επεξεργασία των οργανισμών, οι κανονισμοί λειτουργίας των και ο γενικώτερος προγραμματισμός του έργου του Μονάδων Πρωτοβάθμιας φροντίδας (Μ.Π.Φ.). 2.Ο προγραμματισμός προμήθειας εξοπλισμού, η σύνταξη προτάσεων για την κατάρτιση του προϋπολογισμού δαπανών σε ότι αφορά την ίδρυση, οργάνωση, λειτουργία, ανάπτυξη κτιριακής υποδομής και η ένταξη των σχετικών πιστώσεων στον τακτικό προϋπολογισμό και στον προϋπολογισμό Δημοσίων επενδύσεων. 3.Η μελέτη εφαρμογής προγραμμάτων σε ειδικές ομάδες πληθυσμού. - β. Τμήμα Οικογενειακής Ιατρικής και Κοινοτικών Υγειονομικών Προβλημάτων. 1.Η παρακολούθηση της εφαρμογής των προγραμμάτων Πρωτοβάθμιας Ιατρικής Περίθαλψης στα Ιατρεία,- στους Υγειον. Σταθμούς, στα Κέντρα Υγείας και στο σπίτι. 2.Ο Συντονισμός της λειτουργικής διασύνθεσης των Μονάδων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας με άλλες Μονάδες και Φορείς Υγείας (Νοσοκομεία - Παν/μια - Ινστιτούτα (κ.λπ.). 3.Η εισήγηση και έγκριση εφημέριων του Προσωπικού των Κέντρων Υγείας και Αγροτικών Ιατρείων. 4.Η άσκηση εποπτείας και ελέγχου των Μ.Π.Φ. σε ότι αφορά στην οργάνωση, διοίκηση και λειτουργία τους. 5.Η Εισήγηση στη Δ/νση Προσωπικού της σύστασης, κατάργησης και μεταφοράς θέσεων προσωπικού κάθε κατηγορίας. 6.Η εισήγηση της κατανομής των πιστώσεων που γράφονται στον τακτικό προϋπολογισμό και τον προϋπολογισμό Δημ. Επενδύσεων. 7.Η πρόταση για την οργάνωση ενημερωτικών σεμιναρίων για το προσωπικό των Μ.Π.Φ. 8.Η Αξιοποίηση Επιδημιολογικών δεδομένων και προώθηση απορρόφησης χρηματοδοτήσεων από ΕΟΚ και άλλους οργανισμούς. 9.Η εισήγηση και η φροντίδα για κάθε άλλο θέμα που αναφέρεται στην σύσταση, οργάνωση, λειτουργία και ανάπτυξη των Μονάδων Π.Φ.Υ. - γ. Τμήμα Προστασίας Μητρότητας και Παιδιού. 1.Ο καθορισμός στόχων και περιεχομένου του προγράμματος Οικογενειακού Προγραμματισμού σε εθνικό επίπεδο, η ένταξη και συντονισμός κάθε σχετικής δραστηριότητας που αναπτύσσεται από κρατικούς και άλλους συναρμόδιους φορείς. 2.Ο καθορισμός των όρων σύστασης και λειτουργίας Κέντρων Οικογενειακού Προγραμματισμού και η παρακολούθηση της ομαλής λειτουργίας αυτών. 3.Ο καθορισμός κανόνων και μέτρων για την υγιεινή μητρότητας, βρεφικής και προσχολικής ηλικίας. 4.Η παρακολούθηση, συγκέντρωση και μελέτη στοιχείων που αφορούν στην μητρική, νεογνική, βρεφική και παιδική νοσηρότητα και θνησιμότητα. Η ανάπτυξη και παρακολούθηση εφαρμογής αντίστοιχων προγραμμάτων πρόληψης. Η μελέτη και διαμόρφωση προτάσεων για την επίλυση διαφόρων ιατροκοινωνικών προβλημάτων των παραπάνω πληθυσμιακών ομάδων. 5.Η μελέτη και εισήγηση όσον αφορά τους όρους σύστασης και λειτουργίας μονάδων προώρων και προβληματικών νεογνών στα νοσοκομεία και τις ιδιωτικές κλινικές, καθώς και ειδικών μονάδων και προγραμμάτων που εντάσσονται στον τομέα Γενετικής και Ευγονικής (προγεννητικός έλεγχος, τεχνητή γονιμοποίηση, προβλήματα γονιμότητας, στειρότητας) και αξιολόγηση της λειτουργίας αυτών. 6.Η μέριμνα για την εφαρμογή και προώθηση του θεσμού του Βιβλιαρίου Υγείας του Παιδιού. 7.Η μελέτη, κατάρτιση και παρακολούθηση της εφαρμογής προγραμμάτων προληπτικού ελέγχου των νεογνών της χώρας. 8.Η μέριμνα για τη συλλογή και επεξεργασία επιστημονικών δεδομένων και η πρόταση για την ένταξη τους στα προγράμματα ενημέρωσης και αγωγής υγείας και τη χρησιμοποίηση τους στα εκπαιδευτικά προγράμματα των στελεχών υγείας σε θέματα της αρμοδιότητας του τμήματος. 9.Η μελέτη, κατάρτιση και παρακολούθηση εφαρμογής προγραμμάτων και μέτρων που αφορούν την: 1)Προστασία και προαγωγή της υγείας των μαθητών (προληπτικές ιατρικές εξετάσεις, εφαρμογή ατομικού δελτίου υγείας των μαθητών). 2)Προστασία της υγείας του διδακτικού και λοιπού προσωπικού των Σχολείων, όσον αφορά την επίπτωση αυτής στην υγεία των μαθητών και της λειτουργίας των Σχολείων. 10.Η συλλογή, μελέτη και αξιολόγηση στοιχείων που αφορούν τη νοσηρότητα και θνησιμότητα των παιδιών σχολικής ηλικίας και των εκπαιδευτικών λειτουργών, καθώς και τις γενικές προληπτικές εξετάσεις των μαθητών με βάση το τηρούμενο δελτίο υγείας με σκοπό την υποβολή ανάλογων προτάσεων και τη διαμόρφωση κατάλληλων προγραμμάτων πρόληψης. 11.Η μέριμνα για τη συλλογή και επεξεργασία επιστημονικών δεδομένων και η πρόταση για την ένταξη τους στα προγράμματα αγωγής υγείας, αναφορικά με τους μαθητές, διδακτικό και λοιπό προσωπικό των σχολείων και γονείς και κηδεμόνες των μαθητών. 12.Η επισήμανση των αναγκών των υπηρεσιών σχολικής υγιεινής σε επιστημονικά μέσα και εξειδικευμένο προσωπικό. 13.Η συνεργασία με τις υπηρεσίες του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων καθώς και με άλλους συναρμόδιους φορείς στα παραπάνω θέματα. 1)Τμήμα πρόληψης Χρονιών Νοσημάτων 1.Η μελέτη, κατάρτιση και παρακολούθηση της εφαρμογής προγραμμάτων και μέτρων για την πρόληψη, ανίχνευση και διάγνωση των: 1)ογκογενών παθήσεων και δυσιάτων νοσημάτων 2)χρονιών νοσημάτων (καρδιαγγειακών, σακχαρώδους διαβήτη, νεφροπαθειών και άλλων συναφών παθήσεων). 3)κληρονομικών νοσημάτων και συγγενών παθήσεων (υποφυσιογενής νανισμός, Μεσογειακή και άλλες αιμολυτικές αναιμίες και άλλες συναφείς παθήσεις). 4)οφθαλμολογικών νοσημάτων. 2.Η μελέτη και εισήγηση, προς τις διευθύνσεις Πρόνοιας για προγράμματα και μέτρα που αφορούν στην αντιμετώπιση διαφόρων ιατροκοινωνικών προβλημάτων των παραπάνω κατηγοριών νοσημάτων. 3.Η εισήγηση για τον καθορισμό των υγειονομικών όρων ίδρυσης και λειτουργίας ιδρυμάτων και κέντρων καταπολέμησης των παραπάνω παθήσεων. 4.Η μελέτη και ο καθορισμός των όρων ίδρυσης και λειτουργίας των ιαματικών πηγών, καθώς και των ιατρείων αυτών. 5.Η μελέτη και διαμόρφωση απαραίτητου επιστημονικού υλικού και εισηγήσεις στην αρμόδια Δ/νση για τα προγράμματα αγωγής υγείας, ενημέρωσης του πληθυσμού και για την επιμόρφωση των επαγγελμάτων υγείας στα αντικείμενα του Τμήματος. 6.Η πρόταση για συνεργασία και συμμετοχή σε προγράμματα και δραστηριότητες με διεθνείς οργανισμούς και φορείς. 7.Η μελέτη, κατάρτιση και παρακολούθηση εφαρμογής προγραμμάτων και μέτρων που αφορούν στην πρόληψη των οδοντικών παθήσεων και στην προστασία και προαγωγή της στοματικής υγείας του πληθυσμού. 8.Η μελέτη, αξιολόγηση και εισήγηση για βελτίωση των προγραμμάτων οδοντιατρικής περίθαλψης, που παρέχεται από τις υπηρεσίες του Ε.Σ.Υ. 9.Η συλλογή, μελέτη και αξιολόγηση στοιχείων που αφορούν στη στοματική και οδοντική υγιεινή. 10.Η μέριμνα για διαμόρφωση απαραίτητου επιστημονικού υλικού και σχετικές εισηγήσεις στην αρμόδια Δ/νση για τα προγράμματα αγωγής υγείας της σχολικής κοινότητας, ενημέρωσης του πληθυσμού και επιμόρφωσης επαγγελμάτων υγείας στα θέματα του Τμήματος. 11.Η πρόταση για συνεργασία με διεθνείς οργανισμούς και συμμετοχή σε προγράμματα και δραστηριότητες που σχετίζονται με τα αντικείμενα του Τμήματος. 1)Γραφείο Υγιεινής Διατροφής. 1.Η μελέτη, ο σχεδιασμός και η διαμόρφωση εθνικής διατροφικής πολιτικής, με κύριο άξονα την προστασία και προαγωγή της υγείας σε εθνικό επίπεδο. 2.Η διαμόρφωση αρχών και κανόνων σωστής διατροφής του πληθυσμού με βάση τα δημοπαθολογικά χαρακτηριστικά αυτού, η διαμόρφωση διατροφικών σχημάτων καθώς και η πρόταση στις αρμόδιες Δ/ νσεις για την εφαρμογή των προγραμμάτων στα διάφορα ιδρύματα, οργανισμούς και υπηρεσίες (βρεφονηπιακοί σταθμοί, σχολεία, Κέντρα Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων - (ΚΑΠΗ). 3.Η δημιουργία πλαισίου αρχών για την κλινική διατροφή και η μέριμνα για την εφαρμογή ειδικών προγραμμάτων διατροφής στα νοσηλευτικά ιδρύματα και Η παρακολούθηση εφαρμογής των επιστημονικών, οργανωτικών και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων των υπηρεσιών διατροφής του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.). 4.Η συνεργασία με τους συναρμόδιους φορείς για τον ορισμό προτύπων και κανόνων που διέπουν την βιομηχανία τροφίμων (διαφήμιση, τυποποίηση, νομοθεσία). 5.Η συνεργασία με τις αρμόδιες Δ/νσεις για την κατάρτιση και επεξεργασία προγραμμάτων παροχής βοήθειας, διατροφής σε περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών (πυρηνικά ατυχήματα, σεισμοί και άλλα έκτακτα γεγονότα). 6.Η μελέτη, διαμόρφωση και εισήγηση προς τις αρμόδιες Δ/νσεις για την εξασφάλιση του επιστημονικού υλικού σε θέματα διατροφής, για τα προγράμματα αγωγής υγείας, ενημέρωσης του πληθυσμού, καθώς και για την εκπαίδευση των ασχολουμένων με επαγγέλματα υγείας στον τομέα της διατροφής. 7.Η πρόταση για συνεργασία με διεθνείς οργανισμούς και η συμμετοχή σε προγράμματα και δραστηριότητες για θέματα που αφορούν στις αρμοδιότητες του τμήματος. Άρθρο 7 Διάρθρωση - Αρμοδιότητες Διεύθυνσης Ανάπτυξης Νοσοκομειακών Μονάδων και Αιμοδοσίας 1.Τη Διεύθυνση Ανάπτυξης,Νοσοκομειακών Μονάδων και Αιμοδοσίας συγκροτούν τα εξής Τμήματα: 1)Νοσοκομειακών Μονάδων β. Παροχής Άμεσης Βοήθειας (ΠΑΒ) γ. Ιδιωτικών Μονάδων Περίθαλψης δ. Αιμοδοσίας και Βιοπαραγώγων 2.Η αρμοδιότητα της Δ/νσης Ανάπτυξης Νοσοκομειακών Μονάδων και Αιμοδοσίας αναφέρεται σε θέματα που κατανέμονται στα Τμήματα της, ως εξής: 1)Τμήμα Νοσοκομειακών Μονάδων 1.Ο προγραμματισμός και υλοποίηση των προγραμμάτων ίδρυσης και ανάπτυξης Νοσοκομειακών Μονάδων, καθώς και ο προσδιορισμός της οργάνωσης και διασύνδεσης τους με μονάδες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας του Ε.Σ.Υ. 2.Η άσκηση της εποπτείας και ελέγχου των ανωτέρω μονάδων υπηρεσιών υγείας σε ότι αφορά την οργάνωση, διοίκηση και λειτουργία τους. 3.Η μελέτη για τη σύσταση, μεταφορά και κατάργηση στα Νοσοκομεία, θέσεων γιατρών στου Ε.Σ.Υ. και προώθηση της εισήγησης για ενέργεια στη Δ/νση Προσωπικού. 4.Ο προγραμματισμός στην ανάπτυξη υποδομής, η έγκριση σκοπιμότητας εκτέλεσης έργων στον τομέα αυτό κατόπιν προέγκρισης της Δ/ νσης Οικονομικών και η παρακολούθηση υλοποίησης των προγραμμάτων. 5.Η πρόταση για την ένταξη στο πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ή στα προγράμματα που χρηματοδοτούνται από πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού της κατασκευής νέων κτιριακών εγκαταστάσεων, επεκτάσεων, διαρρυθμίσεων, επισκευών και μεταβολών χρήσης των κτιριακών εγκαταστάσεων των Νοσοκομείων. 6.Η πρόταση για την αγορά, μίσθωση, μεταβίβαση, παραχώρηση χρήσης και εκμίσθωσης ακινήτων από τα Νοσοκομεία προς τη Δ/νση Αξιοποίησης Περιουσίας και Κτηματολογίου για την υλοποίηση. 7.Ο προγραμματισμός προμήθειας εξοπλισμού των Νοσοκομειακών μονάδων και η πρόταση για την ένταξη των προγραμμάτων εξοπλισμού στο πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ή για την επιχορήγηση τους από πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού. 8.Η έγκριση για τη διάθεση ειδών εξοπλισμού από Νοσοκομεία κατά κυριότητα ή για χρήση σε άλλες Νοσοκομειακές μονάδες. 9.Η σύνταξη των προτάσεων για την κατάρτιση του προϋπολογισμού δαπανών, σε ότι αφορά την ίδρυση, οργάνωση, λειτουργία, την ανάπτυξη της κτιριακής υποδομής και του εξοπλισμού των Νοσοκομειακών μονάδων Υγείας και την εφαρμογή ειδικών προγραμμάτων νοσηλείας, εκπαίδευσης και έρευνας από τις μονάδες με εξαίρεση τις μονάδες Υγείας εποπτείας Κοινωνικής Ασφάλισης. Η πρόταση για τη διάθεση και κατανομή των αντίστοιχων πιστώσεων που γράφονται στον τακτικό προϋπολογισμό και τον προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων. 10.Η μελέτη και έγκριση εφαρμογής προγραμμάτων παροχής περίθαλψης σε ομάδες πληθυσμού με ειδικά προβλήματα. 11.Η μελέτη και έγκριση του τρόπου οργάνωσης εφημερίας των Νοσοκομείων. 12.Η εισήγηση στη Δ/νση Οικονομικών για τον καθορισμό και την έκδοση του τιμολογίου νοσηλίων. 13.Η πρόταση προς την Δ/νση Οικονομικών για τον καθορισμό των ομάδων πληθυσμού ή ατόμων που τους παρέχεται δωρεάν νοσηλεία και περίθαλψη. 14.Η επεξεργασία και προώθηση της διαδικασίας εφαρμογής διεθνών συμβάσεων σε θέματα περίθαλψης και νοσηλείας. 15.Η τήρηση μητρώου Νοσοκομειακών μονάδων. 16.Η τήρηση και παρακολούθηση στοιχείων ανάπτυξης και οργάνωσης των μονάδων αυτών. 17.Η συγκέντρωση, επεξεργασία και αξιολόγηση στοιχείων δραστηριότητας και λειτουργίας των. 18.Η φροντίδα για την παροχή των απαραίτητων πληροφοριακών στοιχείων εφαρμογής μηχανογραφικών προγραμμάτων για θέματα που αφορούν στη δραστηριότητα και λειτουργία των ως άνω μονάδων. 1)Τμήμα Παροχής Άμεσης Βοήθειας. 1.Ο τρόπος διακίνηση των εκτάκτων περιστατικών και της παροχής επείγουσας ιατρικής βοήθειας στα πλαίσια λειτουργίας του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ) και των Κέντρων Άμεσης Βοήθειας (ΚΑΒ) και των Κέντρων Άμεσης Βοήθειας (ΚΑΒ) της χώρας. 2.Η παρακολούθηση και ο έλεγχος του έργου του ΕΚΑΒ και του ΚΑΒ. 3.Η μελέτη και ο καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων παροχής της ιατροφαρμακευτικής και· νοσηλευτικής περίθαλψης στα Νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας και Ιδιωτικές κλινικές των διακινουμένων ατόμων. 4.Η συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων κατά περιστατικό για μελέτη, ανάλυση και οργάνωση των Υπηρεσιών Υγείας, του ΕΚΑΒ και ΚΑΒ. 1)Τμήμα Ιδιωτικών Μονάδων περίθαλψης. 1.Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων για χορήγηση άδειας, ίδρυσης και λειτουργίας Ιδιωτικών Κλινικών και άλλων διαγνωστικών Μονάδων Υγείας σύμφωνα με τις ειδικές διατάξεις που διέπουν την ίδρυση και την λειτουργία τους. 2.Η εισήγηση έκδοσης Π.Δ/γμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων που αναφέρονται στην οργάνωση, στην λειτουργία και την παροχή των υπηρεσιών υγείας από τις ανωτέρω Ιδιωτικές κλινικές και διαγνωστικές Μονάδες. 3.Η άσκηση εποπτείας και καθορισμός της διαδικασίας λειτουργίας των. 4.Ο έλεγχος και παρακολούθηση της εφαρμογής των σχετικών Υπουργικών αποφάσεων και διατάξεων και επιμέλεια για κάθε θέμα που ανακύπτει από τη μη εναρμόνιση της λειτουργίας των Ιδιωτικών Κλινικών και διαγνωστικών μονάδων με τη σχετική Νομοθεσία. 5.Ο καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων και η έγκριση σύναψης συμβάσεων για τη νοσηλεία σε ιδιωτικές κλινικές με δαπάνες του Δημοσίου ή Ασφαλιστικών Φορέων, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 5 του Νόμου 1397/1983 (ΦΕΚ 143 Α). δ. Τμήμα Αιμοδοσίας και Βιοπαραγώγων 1.Ο καθορισμός των όρων ίδρυσης και χορήγησης αδειών λειτουργίας Κέντρων, Σταθμών και Νοσοκομειακών υπηρεσιών Αιμοδοσίας, καθώς και Κέντρων Παρασκευής Παραγώγων Αίματος. 2.Η ίδρυση, οργάνωση και η χορήγηση άδειας λειτουργίας Κέντρων, Σταθμών και Νοσοκομειακών υπηρεσιών Αιμοδοσίας που λειτουργούν σε Νοσηλευτικά Ιδρύματα Ν.Δ. 2592/53, σε Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), καθώς και Κέντρων Παρασκευής Παραγώγων Αίματος. 3.Ο επιστημονικός έλεγχος όλων των Κέντρων, Σταθμών και Νοσοκομειακών Υπηρεσιών Αιμοδοσίας Ν.Δ. 2592/53 και Ν.Π.Ι.Δ. καθώς και των Κέντρων Παρασκευής Παραγώγων Αίματος, εκτός των Υπηρεσιών Αιμοδοσίας που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. 4.Ο προγραμματισμός των αναγκών σε εξοπλισμό των Κέντρων, Σταθμών και Νοσοκομειακών Υπηρεσιών Αιμοδοσίας και των Κέντρων Παρασκευής Παραγώγων Αίματος. 5.Ο προγραμματισμός Ίδρυσης και λειτουργίας μονάδων μεταμοσχεύσεων και Τραπεζών ιστών και οργάνων. 6.Η πρόταση για την εκπαίδευση του πάσης φύσεως προσωπικού των Υπηρεσιών Αιμοδοσίας. 7.Ο προγραμματισμός, η μελέτη και η παρακολούθηση της εφαρμογής μέτρων για την εξασφάλιση, τη συντήρηση, τον ποιοτικό έλεγχο του αίματος, των παραγώγων του, του μυελού των οστών και άλλων ιστών και οργάνων βιολογικής ή τεχνικής προέλευσης, καθώς και την επεξεργασία του πλάσματος και των βιοπαραγώγων του για την αντιμετώπιση των αναγκών της χώρας. 8.Η οργάνωση αιμοληψιών. 9.Η παρακολούθηση των αναγκών και η φροντίδα για τη διακίνηση του αίματος, των παραγώγων του, καθώς και των βιοπαραγώγων του πλάσματος. 10.Η πρόταση, για τη διαφώτιση και ενημέρωση του κοινού πάνω στο θέμα της εθελοντικής αιμοδοσίας περιλαμβανομένης και της προσφοράς ιστών και οργάνων. 11.Η λήψη μέτρων για την ανάπτυξη και την καθιέρωση της εθελοντικής αιμοδοσίας και ακόμα η προώθηση θεμάτων που αφορούν τον τομέα δωρεάς οργάνων σώματος. 12.Η τήρηση του μητρώου των εθελοντών αιμοδοτών και δωρητών. 13.Η πρόταση συνεργασίας με Κέντρα Μεταμόσχευσης του εξωτερικού. .Άρθρο 8 Διάρθρωση - Αρμοδιότητες Διεύθυνσης Ψυχικής Υγείας 1.Τη Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας συγκροτούν τα εξής τμήματα: α. Πρωτοβάθμιας Φροντίδας και Περίθαλψης 1)Δευτεροβάθμιας Περίθαλψης 2.Η αρμοδιότητα της Διεύθυνσης Ψυχικής Υγείας αναφέρεται σε θέματα που κατανέμονται στα τμήματα της ως εξής: 1)Τμήμα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας και Περίθαλψης 1.Η μελέτη, κατάρτιση, εφαρμογή, λειτουργία, παρακολούθηση, αξιολόγηση και ανάπτυξη προγραμμάτων πρόληψης των ψυχικών παθήσεων που θα αποβλέπουν κυρίως στην προγεννητική φροντίδα, στην ελάττωση της μετάδοσης νόσων συνεπαγομένων ψυχικές διαταραχές και στην υποστήριξη ατόμων όλων των ηλικιών που ευρίσκονται σε κατάσταση ψυχικής καταπόνησης (SΤRΕSS). 2.Η μελέτη, κατάρτιση, εφαρμογή, λειτουργία, παρακολούθηση, αξιολόγηση και ανάπτυξη προγραμμάτων ενημέρωσης του πληθυσμού σε θέματα Ψυχικής Υγείας. 3.Η μελέτη και πρόταση προγραμμάτων εκπαίδευσης και μετεκπαίδευσης ατόμων που ανήκουν στους ιατρικούς, παραϊατρικούς και άλλους κλάδους ,σε θέματα Ψυχικής Υγείας. 4.Η πρόταση προς την αρμόδια Διεύθυνση για συνεργασία με Διεθνείς ή Κοινοτικούς Οργανισμούς και φορείς και η συμμετοχή σε Διεθνή ή Κοινοτικά προγράμματα και δραστηριότητες που αφορούν στις αρμοδιότητες του τμήματος. 5.Η προώθηση της έρευνας σε θέματα συναφή με τις αρμοδιότητες του τμήματος. 6.Η προώθηση εισηγήσεων για εκσυγχρονισμό της νομοθεσίας που αφορά στην Ψυχική Υγεία. 7.Η μελέτη και ο καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων και ο συντονισμός των ενεργειών για την παροχή ιατρικών, ιατροφαρμακευτικών, νοσηλευτικών, ψυχοθεραπευτικών, κοινωνικών και άλλων υπηρεσιών σε ψυχικώς πάσχοντα άτομα στα πλαίσια των Μονάδων Πρωτοβάθμιας Ψυχιατρικής Περίθαλψης (Μ.Π.Ψ.Π.), όπως των Κέντρων Ψυχικής Υγείας, επείγουσας περίθαλψης, μονάδων ημέρας, εξωτερικών ιατρείων, οικοτροφείων, ξενώνων και άλλων δομών Πρωτοβάθμιας Ψυχιατρικής Περίθαλψης και διασυνδετικών υπηρεσιών. 8.Η μελέτη, κατάρτιση, εφαρμογή, λειτουργία, παρακολούθηση, αξιολόγηση και ανάπτυξη προγραμμάτων στα πλαίσια των Μ.Π.Ψ.Π. Η παρακολούθηση εκτέλεσης των ψυχιατρικών προγραμμάτων στις Μ.Π.Ψ.Π. που επιχορηγούνται από την Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα (Ε.Ο.Κ.) ή άλλους διεθνείς οργανισμούς. 9.Η μελέτη, κατάρτιση, εφαρμογή, λειτουργία, παρακολούθηση, αξιολόγηση και ανάπτυξη προγραμμάτων πρωτοβάθμιας περίθαλψης για συγκεκριμένες κατηγορίες ψυχικώς πασχόντων. 10.Η πρόταση για την σύναψη διεθνών συμβάσεων σε θέματα πρωτοβάθμιας ψυχικής περίθαλψης και νοσηλείας. 11.0 προγραμματισμός για τη δημιουργία της αναγκαίας κτιριακής και τεχνικής υποδομής για την πρωτοβάθμια περίθαλψη των ψυχικά πασχόντων και η πρόταση για την συνεργασία με άλλους Ελληνικούς, Διεθνείς ή Κοινοτικούς φορείς. 12.Η τήρηση μητρώου των Μ.Π.Ψ.Π., η παρακολούθηση στοιχείων ανάπτυξης και οργάνωσης των, η συγκέντρωση, επεξεργασία και αξιολόγηση των στοιχείων δραστηριότητας και λειτουργίας των και η φροντίδα για την συλλογή πληροφοριακών στοιχείων και την πρόταση για την εφαρμογή μηχανογραφικών προγραμμάτων που αφορούν στη δραστηριότητα και λειτουργία των. 13.Η πρόταση για την συνεργασία με Διεθνείς ή Κοινοτικούς οργανισμούς και φορείς και η συμμετοχή σε Διεθνή ή Κοινοτικά προγράμματα και δραστηριότητες που αφορούν στις αρμοδιότητες του τμήματος. 1)Τμήμα Δευτεροβάθμιας Περίθαλψης (περιλαμβάνει και τις αρμοδιότητες της τριτοβάθμιας περίθαλψης). 1.Η μελέτη και ο καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων και ο συντονισμός των ενεργειών για την παροχή ιατρικών, ιατροφαρμακευτικών, νοσηλευτικών ψυχοθεραπευτικών, κοινωνικών και άλλων υπηρεσιών σε ψυχικώς πάσχοντα άτομα στα πλαίσια των Μονάδων Δευτεροβάθμιας Ψυχιατρικής Περίθαλψης (Μ.Δ.Ψ.Π.), όπως των Ειδικών Ψυχιατρικών Νοσοκομείων, των Ψυχιατρικών Τομέων των Γενικών Νοσοκομείων, των μονάδων μερικής ή εναλλακτικής νοσηλείας και άλλων δομών Δευτεροβάθμιας Ψυχιατρικής Περίθαλψης και διασυνδετικών υπηρεσιών. 2.Η μελέτη, κατάρτιση, εφαρμογή, λειτουργία, παρακολούθηση, αξιολόγηση και ανάπτυξη προγραμμάτων στα πλαίσια των Μ.Δ.Ψ.Π. Η εκτέλεση των ψυχιατρικών προγραμμάτων στις Μ.Δ.Ψ.Π. που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα (Ε.Ο.Κ.) ή άλλους Διεθνείς Οργανισμούς. 3.Η μελέτη, κατάρτιση, εφαρμογή, λειτουργία, παρακολούθηση, αξιολόγηση και ανάπτυξη προγραμμάτων δευτεροβάθμιας περίθαλψης για συγκεκριμένες κατηγορίες ψυχικώς πασχόντων. 4.Η πρόταση σύναψης διεθνών συμβάσεων σε θέματα δευτεροβάθμιας ψυχικής περίθαλψης και νοσηλείας. 5.0 προγραμματισμός για τη δημιουργία της αναγκαίας κτιριακής και τεχνικής υποδομής για τη δευτεροβάθμια περίθαλψη των ψυχικώς πασχόντων σε συνεργασία με άλλους Ελληνικούς, Διεθνείς ή Κοινοτικούς φορείς. 6.Η τήρηση μητρώου των Μ.Δ.Ψ.Π., η παρακολούθηση στοιχείων ανάπτυξης και οργάνωσης των, η συγκέντρωση, επεξεργασία και αξιολόγηση των στοιχείων δραστηριότητας και λειτουργίας των και η φροντίδα για την συλλογή πληροφοριακών στοιχείων και την πρόταση για την εφαρμογή μηχανογραφικών προγραμμάτων που αφορούν στην δραστηριότητα και λειτουργία των. 7.Η οργάνωση των υπηρεσιών και δομών που αποβλέπουν στην κοινωνική και επαγγελματική αποκατάσταση των ψυχικώς πασχόντων και στην υποβοήθηση των οικογενειών των για την εξασφάλιση της συνέχειας της περίθαλψης των. 8.Η συνεργασία με Διεθνείς ή Κοινοτικούς Οργανισμούς και φορείς και η συμμετοχή σε Διεθνή ή Κοινοτικά προγράμματα και δραστηριότητες που αφορούν τις αρμοδιότητες του τμήματος. 9.Η προώθηση της έρευνας σε θέματα συναφή με τις αρμοδιότητες του τμήματος. Άρθρο 9 Διάρθρωση-Αρμοδιότητες 1 Διεύθυνσης Φαρμάκων και Φαρμακείων 1.Τη Διεύθυνση Φαρμάκων και Φαρμακείων συγκροτούν τα εξής Τμήματα και Γραφεία: 1)Φαρμάκων και Καλλυντικών β. Ναρκωτικών 2)Τμήμα Φαρμακείων και Φαρμακαποθηκών δ. Γραφείο Φαρμακευτικών Φορέων 2.Η αρμοδιότητα της Διεύθυνσης Φαρμάκων και Φαρμακείων αναφέρεται σε θέματα που κατανέμονται στα Τμήματα και Γραφεία της, ως εξής: 1)Τμήμα Φαρμάκων και Καλλυντικών 1.Η χορήγηση ή ανάκληση άδειας Ίδρυσης, εγκατάστασης, λειτουργίας επέκτασης, μεταφοράς, μεταστέγασης, συστέγασης και ανανέωσης μονάδων που ασχολούνται με την παραγωγή ή εμπορία φαρμακευτικών ουσιών, φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων και σκευασμάτων, ορών-εμβολίων για ανθρώπινη χρήση, τυποποιημένων φαρμακευτικών δρογών, υγρών διαλυμάτων, περιτοναϊκής διύλισης ή αιμοδιύλισης, αποστειρωμένων ή μη υλικών μιας ή πολλαπλής χρήσης (άρθρο 2 παρ. 2, περ. ιβ, Ν. 1316/83) διαιτητικών προϊόντων με θεραπευτικές ή προφυλακτικές ενδείξεις, καλλυντικών, διαγνωστικών αντιδραστηρίων ΙΝ VΙVΟ και εξωπαρασιτοκτόνων του ανθρώπου. 2.Ο καθορισμός διαδικασιών και προϋποθέσεων εισαγωγής, παραγωγής, εξαγωγής και γενικά κυκλοφορίας, οι προδιαγραφές όλης της παραγωγικής διαδικασίας και γενικά κυκλοφορίας φαρμακευτικών και λοιπών ειδών του προηγουμένου εδαφίου (1), η διαδικασία διενέργειας, επιθεωρήσεων, δειγματοληψιών και ελέγχου. 3.Η χορήγηση πιστοποιητικών και βεβαιώσεων περί λειτουργίας ή μη μονάδων που ασχολούνται με την παραγωγή ή εμπορία φαρμακευτικών ή λοιπών ειδών του ανωτέρω εδαφίου (1) και η τήρηση σχετικών μητρώων. 4.Ο καθορισμός των προϊόντων του ανωτέρω εδαφίου (1) για τα οποία στο εξής θα απαιτείται άδεια κυκλοφορίας ή δήλωση και η εξομοίωση τους, ως προς τους όρους του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.), με τα φάρμακα ή τα καλλυντικά ή η απαλλαγή τους. 5.Ο καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων λειτουργίας πρατηρίων χονδρικής πώλησης, από Φαρμακευτικές Βιομηχανίες, Φαρμακευτικά Εργαστήρια και αντιπροσωπείες αλλοδαπών Φαρμακευτικών Οίκων. 6.Η παραπομπή θεμάτων και στον Ε.Ο.Φ. 7.Η έκδοση αποφάσεων σχετικά με περιοδική κατάρτιση πίνακα ή καταλόγου φαρμακευτικών προϊόντων, που θα χορηγούνται από το Δημόσιο, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (άρθρου 30 του Ν. 1316/83 ΦΕΚ 3Α). 8.Η γνωμοδότηση προς τον Υπουργό Εμπορίου για τον καθορισμό των ανωτέρω τιμών χονδρικής, νοσοκομειακής, λιανικής και άλλης ειδικής πώλησης των προϊόντων αρμοδιότητας του Ε.Ο.Φ, για την έκδοση των σχετικών δελτίων τιμών, καθώς και για την έκδοση αγορανομικών διατάξεων, για τον καθορισμό των στοιχείων του κόστους, του ύψους και του τρόπου διαμόρφωσης των τιμών όλων των προϊόντων αρμοδιότητας Ε.Ο.Φ. (άρθρο 32 παρ. 1 και 2 του Ν. 1316/83 ΦΕΚ 3Α·). 9.Η επιβολή των προβλεπομένων διοικητικών κυρώσεων για παραβάσεις της φαρμακευτικής Νομοθεσίας, της περί καλλυντικών νομοθεσίας και της περί ναρκωτικών .νομοθεσίας, επιφυλλασσόμενης της παρ. 2 εδ. β περ. (6) του άρθρου αυτού. . β. Τμήμα Ναρκωτικών 1.Η παρακολούθηση της εισαγωγής, παραγωγής, εξαγωγής, κυκλοφορίας και εμπορίας ναρκωτικών και ψυχοτρόπων ουσιών. 2.Η μέριμνα για την οργάνωση της προμήθειας, αποθήκευσης, συντήρησης, φύλαξης και διάθεσης αυτών σε Νοσηλευτικά Ιδρύματα, Κλινικές και Φαρμακεία για θεραπευτικούς σκοπούς και ο έλεγχος στη διακίνηση των ναρκωτικών και ψυχοτρόπων φαρμάκων. 3.Η πρόταση για τη νομοθετική κύρωση και εφαρμογή των διεθνών συμβάσεων περί ναρκωτικών και ψυχοτρόπων ουσιών σε συνεργασία με το Γραφείο για το πρόβλημα της χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών. 4.Η χορήγηση και ανάκληση αδειών εισαγωγής, εξαγωγής και προμήθειας ναρκωτικών ή ψυχοτρόπων ουσιών. 5.Η εποπτεία και ο έλεγχος στις Ειδικές Διαχειρίσεις Ναρκωτικών. 6.Η επιβολή των προβλεπομένων διοικητικών κυρώσεων για παραβάσεις αμιγώς της περί ναρκωτικών νομοθεσίας και εφόσον δεν συντρέχει με άλλες παραβάσεις αρμοδιότητας των λοιπών Τμημάτων της Διεύθυνσης. 1)Τμήμα Φαρμακείων και Φαρμακαποθηκών 1.Ο καθορισμός των όρων οργάνωσης και λειτουργίας του Τμήματος Φαρμακείου των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων, η ρύθμιση κατά ενιαίο τρόπο του λογιστικού συστήματος των τμημάτων αυτών για την παρακολούθηση της κίνησης των Φαρμάκων. Ναρκωτικών και λοιπού υλικού κατά κατηγορία στα πλαίσια του γενικότερου λογιστικού σχεδίου του Νοσοκομείου, ως και των προϋποθέσεων προμήθειας, αποθήκευσης, συντήρησης και διακίνησης των φαρμάκων και κάθε υλικού του φαρμακείου. Η εισήγηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων για την επιμόρφωση των Νοσοκομειακών Φαρμακοποιών. 2.Ο καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων χορήγησης αδειών Ίδρυσης και λειτουργίας Φαρμακείων και Φαρμακαποθηκών, καθώς και των προϋποθέσεων χορήγησης άδειας πώλησης φαρμάκων από ιατρούς σε μέρη όπου δεν λειτουργούν Φαρμακεία. 3.Η επιβολή κυρώσεων στους παραβάτες της Φαρμακευτικής και της περί ναρκωτικών νομοθεσίας, επιφυλασσομένης της παρ. 2 εδ. β περ. (6) του άρθρου αυτού. 1)Γραφείο Φαρμακευτικών Φορέων 1.Η συνεργασία και άντληση πληροφοριών που αφορούν την ανάπτυξη και λειτουργία του Ε.Ο.Φ. και των θυγατρικών Εταιρειών. 2.Η συγκέντρωση κάθε στοιχείου από τονΕ.ϋ.Φ. για τις Εταιρείες του που βοηθούν στην ανάπτυξη της Διεύθυνσης. 3.Η εποπτεία του Ε.Ο.Φ. καθώς και της Εθνικής Φαρμακοβιομηχανίας και της Κρατικής Φαρμακαποθήκης δια του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Ο.Φ. Άρθρο 10 1.Τη Διεύθυνση Επαγγελμάτων Υγείας συγκροτούν τα εξής Τμήματα: 1)Προγραμματισμού και Έρευνας Επαγγελμάτων Υγείας, β. Γιατρών, Οδοντογιατρών, Φαρμακοποιών και λοιπού Επιστημονικού Προσωπικού. 2)Νοσηλευτών και λοιπών Επαγγελμάτων Υγείας. 2.Η αρμοδιότητα της Διεύθυνσης Επαγγελμάτων Υγείας αναφέρεται σε θέματα που κατανέμονται στα Τμήματα της, ως εξής: 1)Τμήμα Προγραμματισμού και Έρευνας Επαγγελμάτων Υγείας. 1.Ο προγραμματισμός, έρευνα, αξιολόγηση και τεκμηρίωση του ιατρικού δυναμικού και λοιπών επαγγελμάτων υγείας κατά διαμέρισμα της Χώρας (Νομός-Περιφέρεια). 2.Η καταγραφή και τήρηση αρχείων-μητρώων για όλα τα ιατρικά επαγγέλματα και τα επαγγέλματα υγείας της Χώρας και συνεχής ενημέρωση τους. 3.Η μελέτη και εισήγηση για την λήψη μέτρων για την ανάπτυξη των ιατρικών επαγγελμάτων και των επαγγελμάτων υγείας σύμφωνα με τις ανάγκες της Χώρας. 4.Η συνεργασία με όλους τους φορείς για την άντληση στοιχείων που αφορούν τα επαγγέλματα υγείας. 5.Η συνεργασία με την Διεύθυνση Εκπαίδευσης του Υπουργείου και την Υγιειονομική Σχολή για την εκπαίδευση, μετεκπαίδευση και την συμμετοχή σε σεμινάρια και συνέδρια του. δυναμικού επαγγελμάτων υγείας και τήρηση αρχείου-μητρώου. 6.Η μελέτη και εισήγηση προγραμμάτων για την εκπαίδευση, μετεκπαίδευση και συνεχιζόμενη εκπαίδευση του ιατρικού και λοιπού υγιειονομικού δυναμικού της Χώρας. 1)Τμήμα Γιατρών, Οδοντογιατρών, Φαρμακοποιών και λοιπού Επιστημονικού Προσωπικού. 1.Ο καθορισμός των προϋποθέσεων χορηγήσεως αδειών ασκήσεως επαγγέλματος γιατρού και η παρακολούθηση παντός, θέματος αφορώντος στην επαγγελματική κατοχύρωση και εξέλιξη αυτού. 2.Ο προσδιορισμός των ιατρικών πράξεων και ο καθορισμός των αμοιβών αυτών. 3.Η εποπτεία του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου. 4.Ο καθορισμός των προϋποθέσεων εκδόσεως τίτλων ή βεβαιώσεων ασκήσεως και ειδικεύσεως γιατρών και αναγνωρίσεως της ασκήσεως αυτών στο εξωτερικό. 5.Ο καθορισμός των βασικών κριτηρίων και η αναγνώριση της καταλληλότητας νοσηλευτικών ιδρυμάτων και εργαστηρίων ή άλλων υπηρεσιών του δημόσιου τομέα προς ειδίκευση γιατρών. 6.Η κατάρτιση και παρακολούθηση της εφαρμογής προγραμμάτων ασκήσεως γιατρών προς ειδίκευση. 7.Ο καθορισμός των προϋποθέσεων αποκτήσεως από γιατρούς ειδικότητας. 8.Η μέριμνα για την εφαρμογή των οδηγιών της Ε.Ο.Κ. των σχετικών με την εγκατάσταση των γιατρών, την παροχή υπηρεσιών και την άσκηση ιατρικών ειδικοτήτων καθώς και η αντιμετώπιση των θεμάτων που προκύπτουν από την εφαρμογή τους. 9.Ο καθορισμός των προϋποθέσεων χορηγήσεως αδειών ασκήσεως επαγγέλματος σε οδοντογιατρούς, φαρμακοποιούς και λοιπό επιστημονικό προσωπικό και η παρακολούθηση παντός θέματος αφορώντος στην επαγγελματική κατοχύρωση και εξέλιξη αυτών. 10.Ο προσδιορισμός των οδοντιατρικών ή άλλων πράξεων των ανωτέρω επαγγελμάτων και η πρόταση προς τη Διεύθυνση Οικονομικών για τον καθορισμό των αμοιβών αυτών. 11.Η εποπτεία της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας ή άλλων Πανελληνίων ή διανομαρχιακού επιπέδου Συλλόγων των επαγγελμάτων αυτών. 12.Ο καθορισμός των προϋποθέσεων εκδόσεως τίτλων ή βεβαιώσεων ασκήσεως και ειδικεύσεως αυτών και αναγνωρίσεως της ασκήσεως αυτών στο εξωτερικό. 13.Ο καθορισμός των βασικών κριτηρίων και η αναγνώριση της καταλληλότητας νοσηλευτικών ιδρυμάτων ή άλλων υπηρεσιών του δημόσιου τομέα, προς ειδίκευση αυτών. 14.Η κατάρτιση και παρακολούθηση της εφαρμογής προγραμμάτων άσκησης αυτών για ειδίκευση και λήψη ειδικότητας. 15.Η μέριμνα για την εφαρμογή των οδηγιών της Ε.Ο.Κ. σχετικά με την εγκατάσταση και παροχή υπηρεσιών από οδοντογιατρούς, ή λοιπό επιστημονικό προσωπικό υπηκόους των Κρατών μελών της Ε.Ο.Κ., καθώς και η αντιμετώπιση των θεμάτων που προκύπτουν από την εφαρμογή τους. 1)Τμήμα Νοσηλευτών και λοιπών Επαγγελμάτων Υγείας. 1.Ο καθορισμός των προϋποθέσεων χορήγησης αδειών άσκησης επαγγέλματος νοσηλευτού και η παρακολούθηση των θεμάτων που αφορούν στην επαγγελματική κατοχύρωση και εξέλιξη των κατόχων τους. 2.Ο προσδιορισμός των πράξεων του επαγγέλματος αυτού και ο καθορισμός των αμοιβών τους. 3.Η εποπτεία των Πανελληνίων ή τυχόν διανομαρχιακού επιπέδου Συλλόγων Νοσηλευτών. 4.Η ίδρυση, οργάνωση και εποπτεία της λειτουργίας των Μέσων Τεχνικών Επαγγελματικών Νοσηλευτικών Σχολών (βοηθών νοσοκόμων). 5.Η μέριμνα για την κατάρτιση και έγκριση ή αναμόρφωση των οργανισμών και εσωτερικών Κανονισμών λειτουργίας των σχολών αυτών. 6.Η επεξεργασία, παρουσίαση και παρακολούθηση προγραμμάτων οικονομικής ενίσχυσης των Σχολών αυτών από την ΕΟΚ, ή από άλλους φορείς και η βελτίωση της λειτουργικότητας τους. 7.Η κατάρτιση και παρακολούθηση της εφαρμογής προγραμμάτων άσκησης των νοσηλευτών για απόκτηση ειδικότητας. 8.Η μέριμνα για την εφαρμογή των οδηγιών της Ε.Ο.Κ. σχετικά με την εγκατάσταση και παροχή υπηρεσιών από νοσηλευτές υπηκόους των κρατών μελών της Ε.Ο.Κ., καθώς και η αντιμετώπιση των θεμάτων που προκύπτουν από την εφαρμογή τους. 9.0 καθορισμός των προϋποθέσεων χορήγησης αδειών άσκησης επαγγέλματος σε μαίες, επισκέπτριες αδελφές, οπτικούς, φυσικοθεραπευτές και λοιπό παραϊατρικό προσωπικό και η παρακολούθηση παντός θέματος αφορώντος στην επαγγελματική κατοχύρωση και εξέλιξη των κατόχων τους. 10.Ο καθορισμός των προϋποθέσεων και η χορήγηση πιστοποιητικών άσκησης του επαγγέλματος βοηθών φαρμακείου περιοχών εξεταστικής επιτροπής Αθήνας και η χορήγηση πιστοποιητικών επιτυχίας για την άσκηση. 11.0 προσδιορισμός των πράξεων των επαγγελμάτων αυτών και ο καθορισμός των αμοιβών τους. 12.Η εποπτεία των Πανελληνίων και τυχόν διανομαρχιακού επιπέδου Συλλόγων και επαγγελμάτων αυτών. 13.Η κατάρτιση και παρακολούθηση της εφαρμογής προγραμμάτων άσκησης των κατόχων τέτοιων αδειών για απόκτηση ειδικότητας. 14.Η μέριμνα για την εφαρμογή των οδηγιών της Ε.Ο.Κ. σχετικά, με την εγκατάσταση και παροχή υπηρεσιών από υπηκόους των κρατών μελών της Ε.Ο.Κ. αντίστοιχης ειδικότητας, καθώς και η αντιμετώπιση των θεμάτων που προκύπτουν από την εφαρμογή τους. Άρθρο 11 1.Τη Διεύθυνση Υγειονομικής Περίθαλψης Ασφαλισμένων του Δημοσίου συγκροτούν τα εξής Τμήματα: 1)Ανοικτής και Κλειστής Περίθαλψης. 2)Περίθαλψης στο εξωτερικό. 3)Τμήμα Μητρώου Αφαλισμένων και Παρακολούθησης Πιστώσεων. 2.Η αρμοδιότητα της Διεύθυνσης Υγειονομικής Περίθαλψης αναφέρεται σε θέματα που κατανέμονται στα Τμήματα της, ως εξής: 1)Τμήμα Ανοικτής και Κλειστής Περίθαλψης. 1.Η μελέτη, κατάρτιση και παρακολούθηση της εφαρμογής προγραμμάτων παροχής ανοικτής και κλειστής περίθαλψης. 2.Ο καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων ανοικτής και κλειστής περίθαλψης στο εσωτερικό. 1)Τμήμα Περίθαλψης στο Εξωτερικό. 1.Η μελέτη, κατάρτιση και παρακολούθηση της εφαρμογής προγραμμάτων παροχής υγειονομικής περίθαλψης στο εξωτερικό των ασφαλισμένων, καθώς και αυτών που αδυνατούν να καλύψουν τις δαπάνες αυτές. 2.Ο καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων παροχής υγειονομικής περίθαλψης στο εξωτερικό των ασφαλισμένων και αυτών που αδυνατούν να καλύψουν τις δαπάνες αυτές. 3.Η μέριμνα αποστολής στο εξωτερικό για νοσηλεία των ασφαλισμένων και αυτών που αδυνατούν να καλύψουν τις δαπάνες αυτές. 4.Η αναγνώριση των δαπανών νοσηλείας που έγινε στο εξωτερικό. 1)Τμήμα Μητρώου Ασφαλισμένων και παρακολούθησης Πιστώσεων. 1.Η τήρηση ενημερωμένου μητρώου των ασφαλισμένων. 2.Ο προγραμματισμός και η παρακολούθηση της κίνησης των πιστώσεων και δαπανών της υγειονομικής περίθαλψης των ασφαλισμένων και της πάγιας προκαταβολής. 3.Η μέριμνα για την προμήθεια εντύπου υλικού για τις ανάγκες της υγειονομικής περίθαλψης. 4.Η συγκέντρωση και αξιολόγηση στοιχείων για την πορεία του θεσμού της υγειονομικής περίθαλψης. 5.Ο καθορισμός των σκοπών και στόχων για την εφαρμογή μηχανογραφικών προγραμμάτων στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης. Άρθρο 12 Τη Γενική Διεύθυνση Πρόνοιας συγκροτούν οι κάτωθι Διευθύνσεις: α. Κοινωνικής Κατοικίας και Ανάπτυξης Μονάδων και Επαγγελμάτων Πρόνοιας. β. Προστασίας και Αγωγής Οικογένειας και Παιδιού. γ. Κοινωνικής Εργασίας και Πρόνοιας. δ. Ηλικιωμένων και Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες. Οι Διευθύνσεις υπό στοιχεία α έως και δ αποτελούν την Γενική Γραμματεία Πρόνοιας Π.Δ. 68/1987 (ΦΕΚ 39Α). Άρθρο 13 Διάρθρωση-Αρμοδιότητες Διεύθυνσης Κοινωνικής Κατοικίας και Ανάπτυξης Μονάδων και Επαγγελμάτων Πρόνοιας 1.Την Διεύθυνση Κοινωνικής Κατοικίας και Ανάπτυξης Μονάδων Επαγγελμάτων, Πρόνοιας, συγκροτούν τα εξής Τμήματα: 1)Προγραμματισμού Προνοιακών Μονάδων και Εξοπλισμού. 2)Τμήμα Κοινωνικής Κατοικίας. 3)Επαγγελμάτων Κοινωνικής Πρόνοιας. 2.Η αρμοδιότητα της Διεύθυνσης Κοινωνικής Κατοικίας και Ανάπτυξης Μονάδων και Επαγγελμάτων Πρόνοιας, αναφέρεται σε θέματα που κατανέμονται στα Τμήματα της ως εξής: 1)Τμήμα Προγραμματισμού Προνοιακών Μονάδων και Εξοπλισμού. 1) Ο κοινωνικός σχεδιασμός-προγραμματισμός και πολιτική ίδρυσης μονάδων κοινωνικής εργασίας. 2) Η υλοποίηση των προγραμμάτων ίδρυσης και ανάπτυξης μονάδων κοινωνικής πρόνοιας καθώς και ο προσδιορισμός της οργάνωσης και διασύνδεσης τους με τις νοσοκομειακές μονάδες. 3) Ο προγραμματισμός στην ανάπτυξη υποδομής, η έγκριση σκοπιμότητας εκτέλεσης έργων στον τομέα αυτό και παρακολούθηση υλοποίησης των προγραμμάτων. 4) Η φροντίδα για την ένταξη στο πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ή αντίστοιχα στο τακτικό Προϋπολογισμό ή στα προγράμματα της ΕΟΚ, για θέματα που αφορούν τον εξοπλισμό των μονάδων κοινωνικής πρόνοιας. 5) Η έγκριση για την αγορά, μίσθωση, μεταβίβαση, παραχώρηση χρήσης και εκμίσθωσης ακινήτων από προνοιακά ιδρύματα και εντολή στην Δ/νση Αξιοποίησης Περιουσίας και Κτηματολογίου για την υλοποίηση των ανωτέρω. 6) Η εισήγηση ανάπτυξης, συγχώνευσης, κατάργησης ή διαχωρισμός κοινωνικών μονάδων πρόνοιας σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο και η εφαρμογή νέων μεθόδων και τεχνικών. 7) Η μελέτη, η ανάλυση και περιγραφή της φύσης κάθε κοινωνικής μονάδας πρόνοιας, της θεσμικής οργάνωσης και της κατανομής του Κοινωνικού Προϊόντος και ο καθορισμός τρόπτων για την βελτίωση των αποτελεσμάτων και των λύσεων των ανωτέρω ζητημάτων. 8) Τήρηση μητρώου μονάδων παροχής κοινωνικών υπηρεσιών. 9) Ό προγραμματισμός ενίσχυσης της οικογένειας με επιδόματα-καθορισμός όρων και προϋποθέσεων χορήγησης τους. 10) Παροχή πληροφοριών για τις προδιαγραφές σύστασης μονάδων κοινωνικής πρόνοιας. 2)Τμήμα Κοινωνικής Κατοικίας. 1) Η έρευνα και μελέτη των κοινωνικών και οικιστικών συνθηκών στέγασης του ελληνικού πληθυσμού προς διαπίστωση της ανάγκης λήψης γενικών ή ειδικών μέτρων για την εξασφάλιση κατάλληλης και υγιεινής κατοικίας σε οικογένειες οι οποίες στερούνται στέγης ή διαβιούν με δυσμενείς συνθήκες και βρίσκονται σε οικονομική αδυναμία να εξασφαλίσουν κατοικία με δικά τους μέσα. 2) Η μελέτη, κατάρτιση και παρακολούθηση της εφαρμογής προγραμμάτων και μέτρων για την παροχή κρατικής στεγαστικής συνδρομής στα ανωτέρω άτομα ή ομάδες ατόμων. 3) Η οργάνωση, κατεύθυνση και παρακολούθηση της οικιστικής έρευνας σε περιοχές που πλήττονται από θεομηνίες γενικά και σε οικισμούς που βρίσκονται σε ακατάλληλα εδάφη λόγω κατολισθήσεων, καθιζήσεων και γενικά ανασφάλειας ή ακαταλληλότητας αυτών με σκοπό τη διαπίστωση της ανάγκης για στεγαστική αποκατάσταση οικογενειών ή για μεταφορά οικισμών εξ αιτίας γεωλογικών ή κοινωνικοοικονομικών λόγων. 4) Η μελέτη, κατάρτιση και παρακολούθηση της εφαρμογής προγραμμάτων και μέτρων παροχής κρατικής στεγαστικής συνδρομής στις παραπάνω περιπτώσεις. 5) Η μελέτη, κατάρτιση και παρακολούθηση της εφαρμογής προγραμμάτων στέγασης ατόμων ή ομάδων οι οποίες προσέφυγαν στην Ελλάδα συνεπεία πολεμικών γεγονότων, διεθνών συνθηκών ή άλλων λόγων. 6) Η κατάρτιση και παρακολούθηση της εφαρμογής προγραμμάτων στέγασης των προσφύγων που υπάγονται στην εποπτεία του Ύπατου Αρμοστή του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. 7) Η παρακολούθηση της πορείας των εκτελουμένων έργων στέγασης. 8) Η παρακολούθηση των Ειδικών Λογαριασμών της Διεύθυνσης και η διακίνηση αυτών. Η κατάρτιση συμβάσεων ειδικών χρηματοδοτήσεων και η παρακολούθηση εκτέλεσης αυτών. 9) Η διαχείριση των πιστώσεων που διαθέτονται από κάθε πηγή για την εφαρμογή των στεγαστικών προγραμμάτων. 3)Τμήμα Επαγγελμάτων Κοινωνικής Πρόνοιας. 1) Η συμβολή στην ανάπτυξη και προαγωγή της εκπαίδευσης επαγγελμάτων Κοινωνικής Πρόνοιας. 2) Η συμβολή στον καθορισμό των όρων και προϋποθέσεων λειτουργίας Κέντρων πρακτικής άσκησης σπουδαστών επαγγελμάτων Πρόνοιας και μέριμνα για διασφάλιση των προϋποθέσεων αυτών (στις υπηρεσίες που επιλέγονται για τον σκοπό αυτό). 3) Ο καθορισμός των προϋποθέσεων χορήγησης και ανάκλησης άδειας άσκησης επαγγέλματος, όπου αυτή απαιτείται και χορήγηση ή ανάκληση των αδειών αυτών. 4) Η τήρηση Μητρώου Επαγγελματιών Κοινωνικής Πρόνοιας όπου απαιτείται και αξιοποίηση των σχετικών στοιχείων για τη λήψη μέτρων ανάπτυξης και προαγωγής των επαγγελμάτων Κοινωνικής Πρόνοιας. 5) Η εκτίμηση αναγκών σε προσωπικό επαγγελμάτων Κοινωνικής Πρόνοιας στους διάφορους τομείς παροχής Κοινωνικών Υπηρεσιών. 6) Η εκτίμηση αναγκών επιμόρφωσης εξειδίκευσης και μετεκπαίδευσης προσωπικού Επαγγελμάτων Κοινωνικής Πρόνοιας του Υπουργείου και των εποπτευομένων απ αυτό φορέων παροχής κοινωνικών υπηρεσιών του δημόσιου τομέα και συμβολή στη λήψη μέτρων για κάλυψη των σχετικών αναγκών, στην κατάρτιση ανάλογων εκπαιδευτικών προγραμμάτων και υλοποίηση τους. Άρθρο 14 Διάρθρωση-Αρμοδιότητες Διεύθυνσης Προστασίας και Αγωγής Οικογένειας και Παιδιού 1.Τη Διεύθυνση Προστασίας και Αγωγής Οικογένειας και Παιδιού συγκροτούν τα εξής Τμήματα: 1)Οικογενειακού Προγραμματισμού και Δημογραφικών Μελετών. 2)Παιδικής Προστασίας. 3)Επιστημονικής Εποπτείας Προγραμμάτων. 4)Αναδόχων Οικογενειών και υιοθεσίας. 2.Η αρμοδιότητα της Διεύθυνσης Προστασίας και Αγωγής Οικογένειας και Παιδιού αναφέρεται σε θέματα που κατανέμονται στα Τμήματα της ως εξής: 1)Τμήμα Οικογενειακού Προγραμματισμού και Δημογραφικών Μελετών. 1) Μελέτη και εισήγηση κάθε μέτρου ώστε η απόκτηση των παιδιών να είναι επιθυμητή. 2) Μελέτη και εισήγηση κάθε μέτρου που θα εξαλείψει ή θα μειώσει τα κοινωνικά προβλήματα μέσα στην οικογένεια. 3) Μελέτη και εισήγηση μέτρων για την αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος. 4) Συγκέντρωση και επεξεργασία των στατιστικών στοιχείων που αφορούν το δημογραφικό πρόβλημα της χώρας. 5) Εισήγηση συγκέντρωσης εξειδικευμένων στατιστικών στοιχείων κατά την απογραφή του πληθυσμού. 6) Συνεργασία με Διεθνείς Οργανώσεις για θέματα του δημογραφικού προβλήματος. 7) Εκτέλεση των αποφασισθέντων μέτρων για την αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος. 8) Μελέτη και εισήγηση προγραμμάτων αγωγής και πληροφόρησης της οικογένειας για την επιβοήθησή της στην εκπλήρωση του ρόλου της και την ευαισθητοποίηση της στα σύγχρονα κοινωνικά προβλήματα. 2)Τμήμα Παιδικής Προστασίας. 1) Η έρευνα των προβλημάτων, η διαπίστωση του μεγέθους αυτών, η μελέτη των συγχρόνων μορφών και μεθόδων που αφορούν στην ανοικτή κοινωνική προστασία της μητρότητας, του βρέφους, του παιδιού, της νεότητας και του κακοποιημένου ατόμου και η κατάρτιση και παρακολούθηση εφαρμογής σχετικών προγραμμάτων και μέτρων. 2) Η έκδοση των αναγκαίων πράξεων σύστασης, κατάργησης, μεταφοράς, συγχώνευσης, μετατροπής, φορέων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ή εκδηλώσεων που ανήκουν στην αρμοδιότητα του Τμήματος, καθώς και η χωροταξική κατανομή αυτών. 3) Η έγκριση των οργανισμών και κανονισμών εσωτερικής λειτουργίας των πιο πάνω φορέων και εκδηλώσεων και η εποπτεία και παρακολούθηση της δράσης αυτών. 4) Η μέριμνα για την παροχή κάθε φύσεως κοινωνικής προστασίας και φροντίδας προς τις παραπάνω κατηγορίες ατόμων. 5) Ο καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων σύστασης, οργάνωσης και λειτουργίας φορέων δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου ή εκδηλώσεων ιδιωτικής κοινωφελούς πρωτοβουλίας και ιδιωτικών επιχειρήσεων που παρέχουν ανάλογες προς τα παραπάνω υπηρεσίες. 6) Η χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας εκδηλώσεων ιδιωτικής κοινωφελούς πρωτοβουλίας ή ιδιωτικών επιχειρήσεων. 7) Η παρακολούθηση θεμάτων που έχουν σχέση με διεθνείς οργανισμούς, διεθνή συνέδρια καθώς και την Ελληνική Επιτροπή Συνεργασίας με την UΝΙCΕF. 8) Η συνεργασία με τα άλλα Τμήματα για την εγγραφή των αναγκαίων, για την εκτέλεση ή επέκταση των εφαρμοζομένων προγραμμάτων και την εφαρμογή νέων, ως και την κάλυψη των λοιπών αναγκών της Διεύθυνσης Πιστώσεων, στον προϋπολογισμό του Υπουργείου ή το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και η επιχορήγηση από το προϊόν του Ειδικού Κρατικού Λαχείου των διαφόρων φορέων αρμοδιότητας της Διεύθυνσης και η παρακολούθηση της κίνησης των πιστώσεων αυτών. 9) Η μέριμνα για την οργάνωση και η παρακολούθηση της λειτουργίας του θεσμού των οικογενειακών επιδομάτων, της εφαρμογής του προγράμματος οικονομικής ενίσχυσης απροστάτευτων παιδιών. 10) Ο έλεγχος, η εποπτεία και η παρακολούθηση εφαρμογής προγραμμάτων και μέτρων που αφορούν στη σύσταση και λειτουργία Ιδρυμάτων Προστασίας του βρέφους και της προσχολικής ηλικίας (Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς), Κέντρων Παιδικής Μέριμνας, Παιδοπόλεων και Βρεφοκομείων καθώς και λοιπών συναφών εκδηλώσεων. 11) Η μέριμνα για την Κοινωνική και Επαγγελματική αποκατάσταση των παιδιών που αποφοιτούν από τα παραπάνω Ιδρύματα. 3)Τμήμα Επιστημονικής Εποπτείας Προγραμμάτων. 1) Η επισήμανση και μελέτη των προβλημάτων που παρουσιάζονται κατά την εφαρμογή των προγραμμάτων της Διεύθυνσης και η διατύπωση εισηγήσεων και προτάσεων για την αντιμετώπιση τους. 2) Η παρακολούθηση και εποπτεία του προνοιακού, παιδαγωγικού, μορφωτικού και επιστημονικού έργου των κρατικών και ιδιωτικών φορέων και των ιδιωτικών επιχειρήσεων που λειτουργούν στον τομέα αυτό. 3) Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στις περιφερειακές υπηρεσίες του Υπουργείου και σε νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου προνοιακού χαρακτήρα και η ενημέρωση τους, σχετικά με τη βελτίωση των παρεχομένων απ αυτά υπηρεσιών. 4) Η μελέτη και επεξεργασία νέων συγχρόνων μορφών και μεθόδων προστασίας της οικογένειας γενικότερα, με βάση τις προτάσεις και εισηγήσεις που υποβάλλονται από τις παραπάνω υπηρεσίες και ιδρύματα προνοιακού χαρακτήρα. 5) Η οργάνωση απευθείας, ή σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες ή κρατικούς ή ιδιωτικούς φορείς, ερευνητικών προγραμμάτων, σεμιναρίων, συζητήσεων, διαλέξεων. 6) Η συγκέντρωση και επεξεργασία στατιστικών στοιχείων που υποβάλλονται από τις περιφερειακές υπηρεσίες, του Υπουργείου και από τους κρατικούς ή ιδιωτικούς φορείς προνοιακού χαρακτήρα. 4)Τμήμα Ανάδοχων Οικογενειών και .Υιοθεσίας. 1) Καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων για την τοποθέτηση ανηλίκου σε ανάδοχη οικογένεια ιδίως: 1)Καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων για να κριθεί μια οικογένεια ανάδοχος και για να κριθεί ένας ανήλικος ότι έχει ανάγκη για τοποθέτηση σε ανάδοχη οικογένεια, 2)ο καθορισμός των αρμοδίων υπηρεσιών για τοποθέτηση σε ανάδοχη οικογένεια, 3)η διαδικασία τοποθέτησης, ο έλεγχος, η εποπτεία και η χρηματοδότηση του προγράμματος. 2) α) Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων για την υιοθεσία ανηλίκων, καθορισμός των αρμοδίων για υιοθεσία υπηρεσιών, η διαδικασία, ο έλεγχος και η εποπτεία των υπηρεσιών αυτών. 2)Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων των διακρατικών υιοθεσιών, καθορισμός διαδικασίας των αρμοδίων υπηρεσιών. Εποπτεία και έλεγχος του προγράμματος. Άρθρο 15 Διάρθρωση - Αρμοδιότητες Διεύθυνσης Κοινωνικής Εργασίας και Πρόνοιας 1.Τη Διεύθυνση Κοινωνικής Εργασίας και Πρόνοιας συγκροτούν τα εξής Τμήματα: 1)Εκτάκτων Κοινωνικών Αναγκών, β. Φιλανθρωπικών και Κοινωνικών Φορέων, γ. Έρευνας και Μελέτης της Φτώχειας, δ. Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας Αδυνάτων, ε. Κοινωνικής Προστασίας Παλιννοστούντων, Μεταναστών και Ξένων Υπηκόων. 2)Ανάπτυξης και Προαγωγής της Κοινωνικής Εργασίας. 2.Η αρμοδιότητα της Διεύθυνσης Κοινωνικής Εργασίας και Πρόνοιας αναφέρεται σε θέματα που κατανέμονται στα Τμήματα της ως εξής: 1)Τμήμα Εκτάκτων Κοινωνικών Αναγκών 1) Η μελέτη, κατάρτιση και παρακολούθηση της εφαρμογής προγραμμάτων και λήψη μέτρων κοινωνικής προστασίας ατόμων ή ομάδων ατόμων, που περιέρχονται σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης, συνεπεία θεομηνιών και άλλων απρόβλεπτων γεγονότων. 2) Η μελέτη και κατάρτιση τεχνικών προδιαγραφών των εφοδίων εκτάκτων αναγκών και προγράμματα προμηθειών, διαλογής και επισκευής του υλικού. 2)Τμήμα Φιλανθρωπικών και Κοινωνικών Φορέων 1) Η μελέτη, η έκδοση κανονιστικών πράξεων και ο καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων σύστασης, οργάνωσης και λειτουργίας των φιλανθρωπικών ή κοινωφελών φορέων ιδιωτικής πρωτοβουλίας παροχής κοινωνικών υπηρεσιών που δεν υπάγονται στην αρμοδιότητα άλλων Διευθύνσεων της Γενικής Γραμματείας Πρόνοιας, ως και η χορήγηση άδειας λειτουργίας των φορέων αυτών. 2) Η εποπτεία και παρακολούθηση της δραστηριότητας των ανωτέρω φορέων και η παροχή σ αυτούς κατευθυντηρίων οδηγιών, για την ορθολογικότερη κατανομή και χρησιμοποίηση των κοινωνικών πόρων που διακινούν και ο καθορισμός του ύψους της οικονομικής ενίσχυσης τους. 3) Η μελέτη, κατάρτιση και παρακολούθηση της εφαρμογής προγραμμάτων και μέτρων επεκτάσεως και προαγωγής γενικά της εθελοντικής προσφοράς κοινωνικών υπηρεσιών. 4) Η σύσταση ερανικών επιτροπών και η χορήγηση αδειών διενέργειας εράνων, ως και φιλανθρωπικών και λαχειοφόρων αγορών. 5) Η κατανομή του προϊόντος του Ειδικού Κρατικού Λαχείου και η παρακολούθηση της αξιοποίησης των πιστώσεων που διατίθενται για σκοπούς Κοινωνικής Αντίληψης. 3)Τμήμα Έρευνας και Μελέτης της Φτώχειας 1) Μελέτη των αιτίων και των διαστάσεων της φτώχειας. Μελέτη και εισήγηση μέτρων για την αντιμετώπιση της φτώχειας. 2) Συγκέντρωση και επεξεργασία των στατιστικών στοιχείων που αφορούν στο πρόβλημα της φτώχειας. 3) Εισήγηση συγκέντρωσης εξειδικευμένων στατιστικών στοιχείων κατά την απογραφή του πληθυσμού. 4) Συνεργασία με Διεθνείς Οργανώσεις για θέματα αντιμετώπισης της φτώχειας. 5) Εκτέλεση των αποφασισθέντων μέτρων για την πρόληψη και αντιμετώπιση της φτώχειας. 4)Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας Αδυνάτων 1) Ο καθορισμός των προϋποθέσεων παροχής κοινωνικής προστασίας ή οικονομικής ενίσχυσης ατόμων ή ομάδων ατόμων που στερούνται επαρκών πόρων συντήρησης. 2) Η μελέτη, κατάρτιση και παρακολούθηση της εφαρμογής προγραμμάτων και λήψη μέτρων κοινωνικής προστασίας των πολυτέκνων, των οικονομικά αδυνάτων και των κοινωνικά απροσάρμοστων (επαιτών - αλητών). 3) Ο καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων παροχής κοινωνικής προστασίας στα ανωτέρω άτομα ή ομάδες ατόμων, σε συνδυασμό με υποχρεώσεις που απορρέουν από τον Κοινωνικό Χάρτη, την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Κοινωνικής και Ιατρικής Αντίληψης, ως και λοιπούς Διεθνείς Οργανισμούς. 5)Τμήμα Παλιννοστούντων Μεταναστών και Ξένων Υπηκόων. Η μελέτη, κατάρτιση και παρακολούθηση της εφαρμογής προγραμμάτων και μέτρων κοινωνικής προστασίας των παλιννοστούντων ομογενών και επαναπατριζόμενων Ελλήνων (εμφυλίου πολέμου) και των Ελλήνων μεταναστών, καθώς και αυτών που προσφεύγουν στην Ελλάδα από άλλες χώρες συνεπεία βίαιων γεγονότων ή άλλων λόγων ανάγκης. 6)Τμήμα Ανάπτυξης και Προαγωγής της Κοινωνικής Εργασίας 1) Η μελέτη και συμβολή στη διαμόρφωση και τον καθορισμό του αντικειμένου εργασίας των κοινωνικών λειτουργών στους διαφόρους τομείς παροχής κοινωνικών υπηρεσιών. 2) Η συμμετοχή στην εκτίμηση κοινωνικών αναγκών και στο σχεδιασμό μέτρων υγείας και κοινωνικής πρόνοιας, στην εφαρμογή των οποίων χρησιμοποιούνται οι υπηρεσίες του κοινωνικού λειτουργού. 3) Η συνεργασία με τις επιτελικές Υπηρεσίες του Υπουργείου για την αξιοποίηση των εκτιμήσεων και παρατηρήσεων των κοινωνικών λειτουργών αναφορικά με την αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας, στην εφαρμογή των οποίων συμμετέχουν. 4) Η μελέτη και συμβολή στη λήψη μέτρων για την ανάπτυξη και Λροαγωγή της εθελοντικής προσφοράς υπηρεσιών στον τομέα της Κοινωνικής Πρόνοιας. 5) Ο συντονισμός των δραστηριοτήτων των φορέων εθελοντικής προσφοράς υπηρεσιών στον τομέα της Κοινωνικής Πρόνοιας και παροχή κατευθύνσεων για ορθολογικότερη: 1)αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού (προσέλκυση, επιλογή και εκπαίδευση εθελοντών) και 2)χρησιμοποίηση των διαχειριζόμενων απ αυτούς κοινωνικών πόρων. 6) Η αξιολόγηση του έργου των κοινωνικών λειτουργών στην εφαρμογή προγραμμάτων υγείας και πρόνοιας με σκοπό: 1)Τη συμβολή στη λήψη σχετικών μέτρων, β) Την παροχή κατευθύνσεων για τη βελτίωση του τρόπου παροχής και της ποιότητας των υπηρεσιών τους. 7) Η μελέτη και καθορισμός των όρων και περιορισμών σύστασης, οργάνωσης και λειτουργίας υπηρεσιακών μονάδων Κοινωνικής Εργασίας στους διαφόρους τομείς παροχής κοινωνικών υπηρεσιών. 8) Η έγκριση κανονισμού λειτουργίας υπηρεσιακών μονάδων Κοινωνικής Εργασίας. 9) Η συμβολή στη σύσταση νέων ή προτύπων υπηρεσιακών μονάδων. 10) Η συλλογή, επεξεργασία και ανάλυση στοιχείων και πληροφοριών από την Ελληνική και διεθνή πρακτική αναφορικά με: 1)Την προετοιμασία οργάνων άσκησης Κοινωνικής Εργασίας 2)Τη δομή, οργάνωση και λειτουργία υπηρεσιακών μονάδων άσκησης Κοινωνικής Εργασίας, στα πλαίσια των φορέων παροχής κοινωνικών υπηρεσιών. 3)Το αντικείμενο απασχόλησης των οργάνων άσκησης Κοινωνικής Εργασίας στους διαφόρους τομείς παροχής κοινωνικών υπηρεσιών. 4)Τους τρόπους και τα χρησιμοποιούμενα μέσα για την ανάπτυξη και προαγωγή της Κοινωνικής Εργασίας. 11) Η αξιολόγηση του έργου των κοινωνικών λειτουργών στην εφαρμογή προγραμμάτων υγείας και πρόνοιας με σκοπό: 1)Τη συμβολή στη λήψη σχετικών μέτρων, β) Την παροχή κατευθύνσεων για τη βελτίωση του τρόπου παροχής και της ποιότητας των υπηρεσιών τους. Άρθρο 16 Διάρθρωση - Αρμοδιότητες Διεύθυνσης Ηλικιωμένων και Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες. 1. Τη Διεύθυνση Ηλικιωμένων και Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες συγκροτούν τα εξής Τμήματα: α. Τμήμα Έρευνας Προγραμματισμού και Μελετών β. Ηλικιωμένων και Χρονίως Πασχόντων γ. Σωματικών και Νοητικών Αναπηριών δ. Επαγγελματικής Κατάρτισης και Αποκατάστασης 2.Η αρμοδιότητα της Διεύθυνσης Ηλικιωμένων και Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες, αναφέρεται σε θέματα που κατανέμονται στα Τμήματα της ως εξής: 1)Τμήμα Έρευνας, Προγραμματισμού και Μελετών 1) Η έρευνα των προβλημάτων, η διαπίστωση του μεγέθους αυτών, η μελέτη των σύγχρονων μορφών και μεθόδων κοινωνικής προστασίας των ατόμων με ειδικές ανάγκες, ηλικιωμένων και χρονίως πασχόντων και η έγκριση εφαρμογής σχετικών προγραμμάτων. 2) Ο καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων της παροχής κάθε προστασίας, ιδρυματικής και εξωϊδρυματικής γενικά σε συνεργασία με τη Δ/νση Ανάπτυξης Μονάδων Πρόνοιας και Κοιν. Εργασίας. 3) Η χωροταξική κατανομή και ο καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων σύστασης και οργάνωσης των επιμέρους φορέων προστασίας ατόμων με ειδικές ανάγκες, ηλικιωμένων και χρονίως πασχόντων και η μέριμνα για την κατάρτιση και έγκριση των οργανισμών αυτών σε συνεργασία με τη Δ/νση Κοινωνικής Κατοικίας και Ανάπτυξης Μονάδων και Επαγγελμάτων Πρόνοιας. 4) Η έκδοση των αναγκαίων πράξεων σύστασης, κατάργησης, μεταφοράς, συγχώνευσης, μετατροπής, φορέων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου που ανήκουν στην αρμοδιότητα της Διεύθυνσης καθώς και η χωροταξική κατανομή αυτών σε συνεργασία με τη Δ/νση Κοινωνικής Κατοικίας και Ανάπτυξης Μονάδων και Επαγγελμάτων Πρόνοιας. 5) Η έγκριση των οργανισμών και κανονισμών εσωτερικής λειτουργίας των πιο πάνω φορέων και εκδηλώσεων και η εποπτεία και παρακολούθηση της δράσης αυτών. 6) Ο καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων σύστασης, οργάνωσης και λειτουργίας και ιδιωτικών κερδοσκοπικών επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών σε άτομα με ειδικές ανάγκες, ηλικιωμένους και χρονίως πάσχοντες σε συνεργασία με τη Δ/νση Κοινωνικής Κατοικίας, και Ανάπτυξης Μονάδων και Επαγγελμάτων Πρόνοιας. 2)Τμήμα Ηλικιωμένων και Χρονίως Πασχόντων. 1) Η εποπτεία και παρακολούθηση των εφαρμοζομένων προγραμμάτων εξωϊδρυματικής προστασίας προς ηλικιωμένους και χρονίως πάσχοντες. 2) Η μέριμνα για την παροχή κάθε φύσης ενίσχυσης για τ ανωτέρω άτομα. 3) Η εποπτεία και παρακολούθηση του έργου και της λειτουργίας των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και Ιδιωτικού Δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, Οίκων Ευγηρίας και Θεραπευτηρίων Χρονιών Παθήσεων, καθώς και ο καθορισμός της οικονομικής ενίσχυσης αυτών. 4) Η έκδοση άδειας ίδρυσης ιδιωτικών κερδοσκοπικών επιχειρήσεων, καθώς και η παρακολούθηση και εποπτεία των παρεχομένων υπηρεσιών απ αυτά. Επίσης η μέριμνα για την έκδοση γνωμοδοτήσεων περί δανειοδοτήσεως τους, καθώς και ο καθορισμός του τιμολογίου περίθαλψης. 5) Η σύναψη συμβάσεων με ιδιωτικού δικαίου Οίκους Ευγηρίας ή Θεραπευτήρια Χρονιών Παθήσεων ή ανάλογες ιδιωτικές κερδοσκοπικές επιχειρήσεις και η μέριμνα για την εισαγωγή ηλικιωμένων και χρονίως πασχόντων στις κατά τ ανωτέρω συμβατικές κλίνες. 6) Η σύναψη συμβάσεων με Ερευνητικά Κέντρα Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου ή Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Ανώτατης και Ανώτερης Εκπαίδευσης και η μέριμνα για την παρακολούθηση των εκπονουμένων ερευνών. 3)Τμήμα Σωματικών και Νοητικών Αναπηριών 1) Η μελέτη, κατάρτιση και παρακολούθηση εφαρμογής προγραμμάτων και μέτρων παροχής κοινωνικής προστασίας και Ιδρυματικής περίθαλψης σε άτομα που πάσχουν από σωματικές αναπηρίες, καθώς και η μελέτη και ανάπτυξη προγραμμάτων συμβουλευτικού και διαγνωστικού χαρακτήρα για άτομα προνηπιακής ηλικίας. 2) Ο καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων σύστασης, κατά τις ισχύουσες διατάξεις, οργάνωσης και λειτουργίας Κέντρων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου καθώς και ιδιωτικών επιχειρήσεων για την παροχή ιδρυματικής ή εξωϊδρυματικής περίθαλψης στα άτομα των ανωτέρω κατηγοριών. 3) Η άσκηση ελέγχου και εποπτείας επί των αναφερομένων στην προηγούμενη παράγραφο Κέντρων και λοιπών φορέων. 4) Η μελέτη κατάρτισης και παρακολούθησης της εφαρμογής προγραμμάτων και μέτρων κοινωνικής γενικά προστασίας σε άτομα που πάσχουν από ελαφρά, μέτρια ή βαριά νοητική καθυστέρηση, καθώς και η μελέτη και ανάπτυξη προγραμμάτων συμβουλευτικού και διαγνωστικού χαρακτήρα για άτομα προνηπιακής ηλικίας. 5) Ο καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων σύστασης, κατά τις ισχύουσες διατάξεις, οργάνωσης και λειτουργίας Κέντρων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου (Κέντρα προστασίας ατόμων με ειδικές ανάγκες), καθώς και ιδιωτικών επιχειρήσεων για την παροχή ψυχοπαιδαγωγικής και κοινωνικοθεραπευτικής μέριμνας, προεπαγγελματικής κατάρτισης και επαγγελματικής κατάρτισης σε άτομα παιδικής ηλικίας ή ενήλικα που πάσχουν από ελαφρές, μέτριες ή και βαρύτερες νοητικές ή σωματικές αναπηρίες. 6) Ο καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων σύστασης, κατά τις ισχύουσες διατάξεις, οργάνωσης και λειτουργίας Κέντρων (Θεραπευτήρια Χρονιών Παθήσεων) για την παροχή κλειστής περίθαλψης σε άτομα ηλικίας τριών έως τριάντα ετών που πάσχουν από ανίατες βαριές σωματικές αναπηρίες ή βαριές μη παιδαγώγιμες νοητικές καθυστερήσεις που δεν επιδέχονται βελτίωση. 7) Η άσκηση ελέγχου και εποπτείας επί των Κέντρων που αναφέρονται στις ανωτέρω (2) και (3) περιπτώσεις. 4)Τμήμα Επαγγελματικής Κατάρτισης και Αποκατάστασης 1) Η μελέτη, σε συνεργασία με τον Οργανισμό Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), εκπόνηση, έγκριση και παρακολούθηση εφαρμογής, από ιδρύματα και άλλους φορείς αρμοδιότητας της Διεύθυνσης, προγραμμάτων προεπαγγελματικής και επαγγελματικής κατάρτισης και ένταξης στην παραγωγική διαδικασία με στόχο την αλληλοαποδοχή και την κοινωνική αποκατάσταση. 2) Ο χειρισμός όλων των θεμάτων, μετά από συνεργασία με τα άλλα τμήματα, ένταξης έργων στο πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ή σε άλλα προγράμματα και των επιχορηγήσεων, από τις πιστώσεις του Ειδικού Κρατικού Λαχείου, σε Ιδρύματα και λοιπούς φορείς αρμοδιότητας της Διεύθυνσης. Άρθρο 17 Τη Γενική Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης συγκροτούν οι κάτωθι Διευθύνσεις: α. Προσωπικού β. Εκπαίδευσης γ. Οργάνωσης και Απλούστευσης Διαδικασιών δ. Πληροφορικής ε. Οικονομικού στ. Αξιοποίησης Περιουσίας και Κτηματολογίου ζ. Βιοϊατρικής Τεχνολογίας η. Τεχνικών Υπηρεσιών θ. Διεθνών Σχέσεων ι. Αγωγής Υγείας και Πληροφόρησης ια. Επιθεώρησης ιβ. Διεύθυνση Πολιτικής Σχεδίασης Εκτάκτου Ανάγκης (Π.Σ.Ε.Α.). Άρθρο 18 Διάρθρωση - Αρμοδιότητες Διεύθυνσης Προσωπικού 1.Τη Διεύθυνση Προσωπικού συγκροτούν τα εξής τμήματα: α) Α Προσωπικού Υπουργείου 1)Β Προσωπικού Πρόνοιας 2)Ιατρικού Προσωπικού Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων 3)Προσωπικού Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων 4)Διοικητικής Μέριμνας 5)Γραμματείας 2.Η αρμοδιότητα της Διεύθυνσης Προσωπικού αναφέρεται σε θέματα που κατανέμονται μεταξύ των τμημάτων αυτής ως εξής: 1)Τμήμα Α Προσωπικού Υπουργείου 1) Ο χειρισμός όλων των θεμάτων υπηρεσιακής και μισθολογικής κατάστασης του πάσης φύσεως και σχέσεως εργασίας προσωπικού του Υπουργείου, εκτός από το προσωπικό που υπάγεται στο Β Τμήμα. 2) Ο χειρισμός όλων των θεμάτων του Ιατρικού, Υγειονομικού και λοιπού προσωπικού των Υγειονομικών Σταθμών και Αγροτικών Ιατρείων. 3) Η τοποθέτηση γιατρών για εκπλήρωση της υποχρεωτικής υπηρεσίας υπαίθρου και η χορήγηση απαλλαγών και αναστολών. 4) Η επεξεργασία στοιχείων για την αριθμητική σύνθεση και τις αριθμητικές μεταβολές του προσωπικού. Η πρόβλεψη της αριθμητικής εξέλιξης του προσωπικού (Προγραμματισμός ανθρώπινου δυναμικού). 5) Η τήρηση των ατομικών φακέλλων και των μητρώων του πιο πάνω προσωπικού. 6) Η συγκρότηση των πάσης φύσεως Συμβουλίων και Επιτροπών του Υπουργείου και των υπό την εποπτεία αυτού τελούντων Νομικών Προσώπων, Οργανισμών και Ιδρυμάτων. 7) Η γραμματειακή εξυπηρέτηση των Υπηρεσιακών και Πειθαρχικών Συμβουλίων. 2)Τμήμα Β Προσωπικού Πρόνοιας 1) Χειρισμός όλων των θεμάτων υπηρεσιακής και μισθολογικής κατάστασης του πάσης φύσεως και σχέσεως προσωπικού των Ιδρυμάτων Κοινωνικής Πρόνοιας. 2) Η επεξεργασία στοιχείων για την αριθμητική σύνθεση και τις αριθμητικές μεταβολές του προσωπικού. Η πρόβλεψη της αριθμητικής εξέλιξης του προσωπικού (Προγραμματισμός ανθρώπινου δυναμικού). 3) Η τήρηση των ατομικών φακέλλων και των μητρώων του πιο πάνω προσωπικού. 3)Τμήμα Ιατρικού Προσωπικού Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων 1) Ο χειρισμός όλων των θεμάτων υπηρεσιακής και μισθολογικής κατάστασης του Ιατρικού Προσωπικού που υπηρετεί με κάθε σχέση εργασίας στα Νοσηλευτικά Ιδρύματα. 2) Η τοποθέτηση γιατρών για ειδίκευση και ο χειρισμός όλων των θεμάτων της υπηρεσιακής και μισθολογικής τους εξέλιξης. 3) Η τήρηση μητρώων και στοιχείων του πιο πάνω προσωπικού 4)Τμήμα Προσωπικού Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων 1) Ο χειρισμός όλων των θεμάτων υπηρεσιακής και μισθολογικής κατάστασης του πάσης φύσεως σχέσεως προσωπικού Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων Ν.Δ. 2592/53, πλην Ιατρικού. 5)Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας 1) Ο προγραμματισμός και η μέριμνα για την προμήθεια και τη διαχείριση υλικού και εντύπων. 2) Η μέριμνα για τη συντήρηση και εποπτεία κτιρίων, εγκαταστάσεων και μηχανημάτων. 3) Η μέριμνα για την ασφάλεια του προσωπικού, των κτιρίων, των εγκαταστάσεων του αρχείου και του πάσης φύσεως υλικού του Υπουργείου. 4) Η μέριμνα για την κίνηση προμήθειας, συντήρηση και επισκευή των αυτοκινήτων του Υπουργείου και των εποπτευομένων από αυτό ΝΠΔΔ. 5) Η μέριμνα για την εγκατάσταση και λειτουργία του τηλεφωνικού δικτύου και των τηλεφωνικών συσκευών των τηλετύπων και λοιπών μέσων επικοινωνίας του Υπουργείου. 6) Η μέριμνα για τη φύλαξη και τον καθορισμό του καταστήματος της υπηρεσίας. 6)Τμήμα Γραμματείας 1) Η τήρηση γενικού πρωτοκόλλου και αρχείου, η διακίνηση της αλληλογραφίας, η δακτυλογράφηση, αναπαραγωγή και μικροφωτογράφιση εγγράφων και εντύπων. 2) Η μέριμνα για τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως των νομοθετημάτων και λοιπών Πράξεων του Υπουργείου, για την παραλαβή από το Εθνικό Τυπογραφείο των ΦΕΚ ή άλλων εντύπων και διανομή τους στις αρμόδιες υπηρεσίες. 3) Η βεβαίωση από τον Προϊστάμενο της Γραμματείας ή το νόμιμο αναπληρωτή του, της ακρίβειας αντιγράφων, φωτογραφιών ή φωτοτυπιών οποιωνδήποτε εγγράφων, και γενικά δικαιολογητικών, ύστερα από αντιπαραβολή τους με το επιδεικνυόμενο σχετικό πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο. 4) Η μέριμνα για τη βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής του προσωπικού και των πολιτών. Άρθρο 19 Διάρθρωση - Αρμοδιότητες Διεύθυνσης Εκπαίδευσης 1.Τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης συγκροτούν τα εξής Τμήματα: α. Τμήμα Εισαγωγικής Εκπαίδευσης 1)Τμήμα Επιμόρφωσης 2.Η αρμοδιότητα της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης αναφέρεται σε θέματα που κατανέμονται στα Τμήματα της ως εξής: 1)Τμήμα Εισαγωγικής Εκπαίδευσης 1) Η κατάρτιση, οργάνωση και εκτέλεση των προγραμμάτων εισαγωγικής εκπαίδευσης των υπαλλήλων, τόσο από την ανάληψη υπηρεσίας και εντός του πρώτου εξαμήνου από την ημερομηνία ανάληψης υπηρεσίας το αργότερο, με σκοπό τη γενική ενημέρωση, όσο και οποτεδήποτε μετά τη συμπλήρωση δύο (2) μηνών υπηρεσίας και μέχρι τη λήξη της διετούς δοκιμαστικής υπηρεσίας για ειδικότερη ενημέρωση των υπαλλήλων, σε συνεργασία και με το Εθνικό Κέντρο Δημόσια Διοίκησης. 2) Η ευθύνη οργάνωσης και εκτέλεσης των προγραμμάτων εισαγωγικής εκπαίδευσης των υπαλλήλων των Ν.Π.Δ.Δ., που έχουν λιγότερες από 1.000 οργανικές θέσεις μονίμων υπαλλήλων και εποπτεύονται από το Υπουργείο. 3) Η οργάνωση και εκτέλεση, σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Διαρκούς Επιμόρφωσης, κοινών προγραμμάτων εισαγωγικής εκπαίδευσης για υπαλλήλους περισσοτέρων Υπουργείων ή Ν.Π.Δ.Δ., με βάση τη συνάφεια των αντικειμένων ή για θέματα κοινού ενδιαφέροντος. 2)Τμήμα Επιμόρφωσης 1) Η οργάνωση και εκτέλεση προγραμμάτων επιμόρφωσης ειδικού ενδιαφέροντος για τους υπαλλήλους του Υπουργείου και τους Υπαλλήλους των Ν.Π.Δ.Δ. που εποπτεύονται από αυτό. Στα προγράμματα αυτά μπορεί να περιλαμβάνονται, σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Διαρκούς Επιμόρφωσης και θέματα γενικού ενδιαφέροντος, όταν τούτο κρίνεται σκόπιμο ή οικονομικώς συμφέρον. 2) Η οργάνωση και εκτέλεση προγραμμάτων επαγγελματικής εξειδίκευσης των υπαλλήλων του Υπουργείου και των εποπτευομένων από αυτό Ν.Π.Δ.Δ. εφόσον αυτά έχουν λιγότερες από 1.000 οργανικές θέσεις μονίμων υπαλλήλων, σε αντικείμενα της υπηρεσίας τους. 3) Η συνεργασία με την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης για την οργάνωση και εκτέλεση προγραμμάτων προαγωγικής εκπαίδευσης των υπαλλήλων της κατηγορίας ΠΕ του Υπουργείου και των εποπτευομένων από αυτό Ν.Π.Δ.Δ., εφόσον αυτά έχουν λιγότερες από 1.000 οργανικές θέσεις μονίμων υπαλλήλων. Τα προγράμματα αυτά μπορεί να οργανώνονται και κατά κύκλους Υπουργείων με βάση τη συνάφεια του αντικειμένου τους. 4) Η μέριμνα για τη λειτουργία της κεντρικής βιβλιοθήκης και τον εμπλουτισμό της με έντυπο υλικό, τη συγκέντρωση και τεκμηρίωση γραπτών πληροφοριών σχετικών με τις αρμοδιότητες του Υπουργείου και τις ειδικότερες ανάγκες εκπαίδευσης των υπαλλήλων του και την ενημέρωση των άλλων υπηρεσιών για το υλικό της βιβλιοθήκης και της τεκμηρίωσης. 5) Η μέριμνα για τη μετεκπαίδευση των υπαλλήλων του Υπουργείου (ή του Ν.Π.Δ.Δ.), στις περιπτώσεις που αυτή κρίνεται αναγκαία για τή διεύρυνση των επιστημονικών ή τεχνικών τους γνώσεων, που είναι πρόσφορες για την καλύτερη αντιμετώπιση των αναγκών της Υπηρεσίας, ή την ειδίκευση τους σε σύγχρονες τεχνικές διοίκησης και τεχνολογίας. 6) Η μέριμνα για τη μεταπτυχιακή εκπαίδευση των υπαλλήλων του Υπουργείου (ή του Ν.Π.Δ.Δ.) Κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ σε Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή της αλλοδαπής για τη λήψη μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, συναφούς με το αντικείμενο του Υπουργείου (ή του Ν.Π.Δ.Δ.). 7) Η μέριμνα για την έκδοση απόφασης με την οποία ορίζεται το διδακτικό προσωπικό των εκπαιδευτικών προγραμμάτων που εκτελεί το Υπουργείο (ή το Ν.Π.Δ.Δ.), εφόσον δεν ανήκει στο διδακτικό προσωπικό του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης. 8) Η κατάρτιση εκπαιδευτικού προγραμματισμού και απολογισμού. Άρθρο 20 Διάρθρωση - Αρμοδιότητες Διεύθυνσης Οργάνωσης και Απλούστευσης Διαδικασιών 1.Τη Διεύθυνση Οργάνωσης και Απλούστευσης Διαδικασιών συγκροτούν τα εξής Τμήματα: 1)Τμήμα Διοικητικής Οργάνωσης 2)Τμήμα Απλούστευσης Διαδικασιών και Παραγωγικότητας γ. Τμήμα Προγραμματισμού 2.Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Οργάνωσης και Απλούστευσης Διαδικασιών ανάγονται σε θέματα που κατανέμονται στα Τμήματα της, ως εξής: 1)Τμήμα Διοικητικής Οργάνωσης 1) Ο χειρισμός όλων των θεμάτων οργάνωσης των υπηρεσιών του Υπουργείου. 2) Η μέριμνα για τη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων από την Κεντρική στις Περιφερειακές αρχές. 3) Η μέριμνα για την οργάνωση των εποπτευομένων από το Υπουργείο Νομικών Προσώπων, σε συνεργασία με τις αρμόδιες κατά περίπτωση, σε σχέση με το αντικείμενο των Νομικών Προσώπων, διευθύνσεις και τα οικεία Νομικά Πρόσωπα. 4) Η επεξεργασία στοιχείων για την εκτίμηση των αναγκών του Υπουργείου και των εποπτευομένων από το Υπουργείο Νομικών Προσώπων σε θέσεις προσωπικού και την κατανομή τους σε κλάδους, βαθμούς ή ειδικότητες. Η περιγραφή και ανάλυση των καθηκόντων καθώς και καθορισμός των προσόντων κάθε θέσης. 5) Η μέριμνα για το συντονισμό του προγραμματισμού ερευνητικών προγραμμάτων και μελετών που χρηματοδοτούνται από τον τακτικό προϋπολογισμό και τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων και εκτελούνται από φορείς που εποπτεύονται ή μη από το Υπουργείο (Α.Ε.Ι., Τ.Ε.Ι., Πανεπιστημιακές Κλινικές ή άλλα Ν.Π.Δ. ή Ιδ. Δικαίου), για το συντονισμό της αξιολόγησης της εφαρμογής τους από επιτροπή και για την παρακολούθηση της αξιοποίησης των πορισμάτων των ερευνών σε συνεργασία με τις καθ ύλην αρμόδιες υπηρεσίες και τη Διεύθυνση Οικονομικού. 2)Τμήμα Απλούστευσης Διαδικασιών και Παραγωγικότητας. 1) Η μελέτη, υπόδειξη και παρακολούθηση εφαρμογής μέτρων για την απλούστευση γραφειοκρατικών τύπων και διαδικασιών και την κατάργηση περιττών διατυπώσεων, σε συνεργασία με τις κατ αντικείμενο αρμόδιες Υπηρεσίες. 2) Ο καθορισμός, σε συνεργασία με τις κατ αντικείμενο αρμόδιες υπηρεσίες, των δικαιολογητικών που κατά περίπτωση απαιτούνται να υποβάλλουν οι συναλλασσόμενοι με τη διοίκηση πολίτες. 3) Η μελέτη των χρησιμοποιουμένων εντύπων και εισήγηση για τη βελτίωση και τυποποίηση τους. Σχεδίαση νέων απλουστευμένων εντύπων, ιδιαίτερα των απαραιτήτων στις συναλλαγές των πολιτών με τις υπηρεσίες. 4) Η μελέτη και εισήγηση μέτρων για την καθιέρωση προσφορότερων μεθόδων εργασίας για την ταχύτερη διεκπεραίωση των διοικητικών ενεργειών. 5) Η μέριμνα για την ανάπτυξη και εφαρμογή από τις κατ αντικείμενο αρμόδιες υπηρεσίες σύγχρονων τεχνικών μεθόδων (όπως π.χ. μέτρηση εργασίας, επιχειρησιακή έρευνα, ανάλυση κόστους - ωφέλειας, εργονομία) για την αύξηση της παραγωγικότητας. 6) Η εισήγηση μέτρων για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας. 7) Η παρακολούθηση των τεχνολογικών εξελίξεων στον τομέα της μηχανοργάνωσης -πλην του υλικού αυτόματης επεξεργασίας στοιχείων- έρευνα της αγοράς και τήρηση στοιχείων για τις τεχνικές προδιαγραφές και τις δυνατότητες των μηχανημάτων γραφείου και εισήγηση για τον εκσυγχρονισμό του μηχανικού εξοπλισμού. 8) Η μέριμνα για την εκκαθάριση και μικροφωτογράφιση των αρχείων των υπηρεσιών του Υπουργείου. 3)Τμήμα Προγραμματισμού 1) Η ευθύνη για την κατάρτιση και την παρακολούθηση της εφαρμογής του προγράμματος διοικητικού εκσυγχρονισμού σε συνεργασία με τη Μονάδα Στρατηγικού Σχεδιασμού του Υπουργείου. 2) Η σύνταξη της ετήσιας ειδικής έκθεσης για την πρόοδο του προγράμματος διοικητικού εκσυγχρονισμού και ειδικότερα για τις βελτιώσεις που συντελέστηκαν στο χώρο ευθύνης τους κατά το προηγούμενο έτος ιδίως σε ό,τι αφορά στη μείωση της γραφειοκρατίας, τη βελτίωση των μεθόδων και διαδικασιών, την αύξηση της παραγωγικότητας και την ποιότητα των υπηρεσιών, σε συνεργασία με τις καθ ύλην αρμόδιες Δ/νσεις. 3) Η παροχή στοιχείων και πληροφοριών για εκσυγχρονιστικά μέτρα σε συνεργασία με τις καθ ύλην αρμόδιες Δ/νσεις. 4) Η αξιολόγηση της σκοπιμότητας και ωφελιμότητας των διαφόρων φορέων Υγείας και Πρόνοιας και των προγραμμάτων τους και η εισήγηση για την ανάπτυξη αναπροσαρμογή ή την κατάργηση τους ή την αλλαγή της νομικής τους μορφής σε συνεργασία με τα Τμήματα Προγραμματισμού των Δ/νσεων Ανάπτυξης Νοσοκομειακών Μονάδων και Αιμοδοσίας ως και Κοινωνικής Κατοικίας και Ανάπτυξης Μονάδων και Επαγγελμάτων Πρόνοιας. 5) Η συγκέντρωση και αξιολόγηση στοιχείων για τη σύνταξη εκθέσεων πεπραγμένων για τις Δ/νσεις του Υπουργείου. Άρθρο 21 Αρμοδιότητες - Διάρθρωση Διεύθυνσης Πληροφορικής 1.Τη Διεύθυνση Πληροφορικής συγκροτούν τα εξής Τμήματα: α. Τμήμα Ανάπτυξης Μηχανογραφικών Εφαρμογών 1)Τμήμα Υποστήριξης Συστημάτων γ. Τμήμα Λειτουργίας και Εκμετάλλευσης Εξοπλισμού 2.Η αρμοδιότητα της Διεύθυνσης Πληροφορικής αναφέρεται σε θέματα που κατανέμονται στα Τμήματα της, ως εξής: 1)Τμήμα Ανάπτυξης Μηχανογραφικών Εφαρμογών 1.Η ανάλυση και μελέτη των Μηχανογραφικών εφαρμογών του Υπουργείου. 2.Η έγκριση της προμήθειας για αγορά ή μίσθωση μηχανογραφικού εξοπλισμού και λογισμικού καθώς και η έγκριση ανάθεσης σε τρίτους μηχανογραφικών εργασιών των εποπτευομένων από το Υπουργείο νομικών προσώπων. 3.Η επίβλεψη και κατεύθυνση του καθορισμού, της ανάλυσης του σχεδιασμού, της αξιολόγησης των διαφόρων εφαρμογών και της εγκατάστασης. 4.Η σύνταξη και εκτέλεση των αναγκαίων προγραμμάτων Η/Υ. 5.Ο σχηματισμός φακέλων προγραμμάτων με βάση τα διεθνή πρότυπα, ο έλεγχος της ορθότητας και αποτελεσματικότητας των συντασσομένων προγραμμάτων και η τεκμηρίωση αυτών. 6.Η τήρηση αρχείου προγραμμάτων. 7.Η σύνταξη τεχνικών μελετών και μελετών σκοπιμότητας, β. Τμήμα Υποστήριξης Συστημάτων. 1.Η παροχή υποστήριξης για την κάλυψη αναγκών σε εξειδικευμένους τομείς της πληροφορικής (βάσεις πληροφοριών επικοινωνίες, υλικό - ΗΑRDWΑRΕ, SΟFΤWΑRΕ). 2.Η μελέτη των αναγκών του Υπουργείου και των Νομικών Προσώπων της αρμοδιότητας του σε μηχανογραφικό εξοπλισμό και η σύνταξη προδιαγραφών. 3.Η πρόβλεψη και διαχείριση των σχετικών με τη μηχ/ση πιστώσεων. . 4. Η εκτίμηση των αναγκών σε υλικά μηχανογράφησης και η μέριμνα προμήθειας τους. 5.Η εποπτεία των Νομικών Προσώπων, αρμοδιότητας του Υπουργείου σε θέματα μηχ/σης. 6.Η τήρηση στατιστικών στοιχείων. 1)Τμήμα Λειτουργίας και Εκμετάλλευσης Εξοπλισμού. 1.Η μέριμνα για την καλή λειτουργία, εκμετάλλευση και συντήρηση του εξοπλισμού, η προετοιμασία δεδομένων; ο έλεγχος εισόδου - εξόδου και η ασφάλεια του όλου συστήματος. 2.Μέσω των ανωτέρω Τμημάτων Μηχανογράφησης εκπληρώνονται και οι σκοποί του Κέντρου Πληροφορικής Υγείας (ΚΕ.Π.Υ.) που αναφέρονται στο άρθρο τέταρτο του Ν. 1408/1983 (ΦΕΚ 198 Α). 3.Στην αρμοδιότητα της Διεύθυνσης υπάγεται η παρακολούθηση και ο συντονισμός των Μεσογειακών Ολοκληρωμένων Προγραμμάτων (Μ.Ο.Π) Πληροφορικής στον Τομέα Υγείας και Πρόνοιας και των εποπτευομένων Νομικών Προσώπων των τομέων αυτών, καθώς και των προγραμμάτων τηλεματικής (Μηχανοργάνωση ΕΚΑΒ, διασύνδεση Νοσοκομείων και Κέντρων Υγείας) σε Εθνικό δίκτυο, τηλεϊατρικής και κάθε συναφούς προγράμματος. Άρθρο 22 Διάρθρωση - Αρμοδιότητες Διεύθυνσης Οικονομικού Τη διεύθυνση Οικονομικού συγκροτούν τα εξής τμήματα: α) Προϋπολογισμού και Οικονομικού Προγράμματος. β) Δημοσίων Επενδύσεων. γ) Προμηθειών και Διαχείρισης Υλικού. 2.Η αρμοδιότητα της Διεύθυνσης Οικονομικού αναφέρεται σε θέματα που κατανέμονται στα Τμήματα της, ως εξής: 1)Τμήμα Προϋπολογισμού και Οικονομικού Προγράμματος, απολογισμών ισολογισμών. 1.Η μέριμνα για την κατάρτιση, τροποποίηση και εκτέλεση του τακτικού προϋπολογισμού και ο προγραμματισμός της διάθεσης των πιστώσεων αυτού, σε συνεργασία με τις καθύλην αρμόδιες Διευθύνσεις. 2.Η παρακολούθηση των μεταβολών του προϋπολογισμού των νομαρχιών που αφορούν πιστώσεις αρμοδιότητας του Υπουργείου. 3.Ο έλεγχος και η επεξεργασία οικονομικών απολογιστικών στοιχείων. 4.Η επεξεργασία και έγκριση προϋπολογισμών, απολογισμών των Νομικών Προσώπων αρμοδιότητας του Υπουργείου, εξαιρέσει των νομικών προσώπων, για τα οποία η σχετική αρμοδιότητα έχει αποκεντρωθεί. 5.Η διαχείριση κάθε δαπάνης, καθώς και η εκκαθάριση αποδοχών και γενικά αποζημιώσεων προσωπικού. 6.Η κίνηση και παρακολούθηση του λογαριασμού του Υπουργείου «Ιατρική Αντίληψη και Ασφάλιση» και κατ έτος απόδοση στο Ελεγκτικό Συνέδριο. Η κίνηση και παρακολούθηση του λογαριασμού «Υγειονομικά Κτίρια», καθώς και κάθε Τραπεζικού Λογαριασμού που προκύπτει είτε από διάφορες προμήθειες, είτε από μεταβάσεις ατόμων οικονομικά αδυνάτων στο εξωτερικό για νοσηλεία καθώς και υπαλλήλων και ιδιωτών για υπηρεσιακούς λόγους. 7.Η παρακολούθηση των εξόδων κηδείας δημοσίων υπαλλήλων, συνταξιούχων του Δημοσίου και των δημοσία δαπάνη κηδευομένων. 8.Η μέριμνα για την είσπραξη κάθε εσόδου. 9.Η διαχείριση των ειδικών λογαριασμών του Υπουργείου σε συνεργασία με τις αρμόδιες διευθύνσεις. 1)Τμήμα Δημοσίων Επενδύσεων. Η κατάρτιση και εκτέλεση του προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων και η παρακολούθηση της κίνησης των πιστώσεων, σύμφωνα με την πρόοδο των εργασιών. 2)Τμήμα Προμηθειών και Διαχείρισης Υλικού. 1.Η κατάρτιση του προγράμματος προμηθειών πάσης φύσεως υλικού και εφοδίων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Υπουργείου και των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου αρμοδιότητας αυτού και η τήρηση μητρώου παρακολούθησης των σχετικών συμβάσεων προμηθειών. 2.Οι διοικητικές ενέργειες για την προμήθεια, παραλαβή εναποθήκευση και διακίνηση των ανωτέρω υλικών και εφοδίων, ως και για την καταστροφή ή εκποίηση του αχρήστου υλικού. 3.Η παρακολούθηση του ανήκοντος στη διαχείριση του Υπουργείου εξοπλισμού, ως και του εξοπλισμού των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου αρμοδιότητας αυτού. 4.Η οργάνωση συστήματος καταγραφής του υλικού των ως άνω Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και η παρακολούθηση της εφαρμογής του με μηχανογραφικά μέσα. 5.Η παρακολούθηση των υπηρεσιακών μεταβολών του προσωπικού της διαχείρισης υλικού. 6.Η διακίνηση της αλληλογραφίας, η δακτυλογράφηση και η αναπαραγωγή των εγγράφων, καθώς και η επικύρωση αυτών. 7.Η μέριμνα για την καθαριότητα του καταστήματος της διαχείρισης υλικού. 8.Η διενέργεια διαγωνισμών προμήθειας υλικού. 9.Η κατάρτιση - εκτέλεση προγράμματος υπηρεσίας φυλάκων του Καταστήματος διαχείρισης υλικού. 10.Τα θέματα μισθοδοσίας προσωπικού. 11.Η συντήρηση και επισκευή των υλικών, των μηχανολογικών, ηλεκτρολογικών και ψυκτικών εγκαταστάσεων, των υλικών και των μέσων της διαχείρισης του υλικού. 12.Η εξασφάλιση των μέσων αποστολής των υλικών 13.Η εκτέλεση συμβάσεων προμηθείας υλικών, εσωτερικού και εξωτερικού που συνάπτονται από τα Υπουργεία Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Εθνικής Οικονομίας και Εμπορίου για λογαριασμό του πρώτου. 14.Ο εκτελωνισμός των ειδών που προέρχονται από προμήθειες εξωτερικού. 15.Η μέριμνα για σύγκληση επιτροπών διενέργειας ελέγχου για οριστική παραλαβή των προμηθευομένων ειδών. 16.Η συσκευασία και αποστολή υλικών στις Υγειονομικές Υπηρεσίες της χώρας και στις Υπηρεσίες Πρόνοιας σε εκτέλεση σχετικών διατακτικών. 17.Η παραλαβή και ταξινόμηση των υλικών στους αποθηκευτικούς χώρους. 18.Η παραλαβή και ταξινόμηση ναρκωτικών φαρμάκων, επίσης η παραλαβή και ο έλεγχος ναρκωτικών φαρμάκων από επιστροφές φορέων που διακόπτουν τη δραστηριότητα τους. 19.Η διάθεση ναρκωτικών φαρμάκων στα νοσηλευτικά ιδρύματα, ιδιωτικές κλινικές και φαρμακεία της χώρας. 20.Η λογιστική παρακολούθηση των ναρκωτικών φαρμάκων. 21.0 ποσοτικός έλεγχος προμήθειας φαρμάκων που περιέχουν ναρκωτικές ουσίες και εισάγονται από φαρμακοβιομηχανίες μέσω της διαχείρισης υλικού. Άρθρο 23 1.Τη Δ/νση Αξιοποίησης Περιουσίας και Κτηματολογίου συγκροτούν τα εξής Τμήματα: 1)Αξιοποίησης και Εκμετάλλευσης Περιουσίας, β. Κτηματολογίου. 2)Αγορών, απαλ/σεων και Μισθώσεων ακινήτων, δ. Κληροδοτημάτων - Παραχωρήσεων - Δωρεών. 2.Η αρμοδιότητα της Διεύθυνσης Αξιοποίησης Περιουσίας και Κτηματολογίου αναφέρεται σε θέματα που κατανέμονται στα Τμήματα της ως εξής: 1)Τμήμα Αξιοποίησης και Εκμετάλλευσης της Περιουσίας. 1.Σχεδιασμός και προγραμματισμός για την καλύτερη αξιοποίηση της περιουσίας. 2.Τήρηση Αρχείου όλης της ακίνητης περιουσίας του Υπουργείου, ΝΠΔΔ και ΙΔ. 3.Η συγκέντρωση των πάσης φύσεως τίτλων της ακίνητης περιουσίας του Υπουργείου και η σύνταξη σχετικού για κάθε ακίνητο σχεδιαγράμματος. 4.Η κατάρτιση για κάθε ακίνητο του Υπουργείου φακέλλου που περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία που θεμελιώνουν τα επί του ακινήτου δικαιώματα ιδιοκτησίας του Υπουργείου. 5.Η περιφρούρηση επί της ακίνητης περιουσίας των δικαιωμάτων κυριότητος νομής και κατοχής των, από το Υπουργείο. 6.Εκτίμηση της αξίας των ακινήτων σύμφωνα με την αντικειμενική αξία τους. 7.Μέριμνα για την επωφελέστερη διάθεση της ακίνητης περιουσίας του Υπουργείου, ΝΠΔΔ και ΙΔ και γενικά των πάσης φύσεως μονίμων ή προχείρων εγκαταστάσεων αυτού. 8.Μέριμνα για την σύνταξη των διακηρύξεων των δημοπρασιών προς μίσθωση των ακινήτων για χρήση των. υπηρεσιών του Υπουργείου. 9.Επιμέλεια για την κατάρτιση και έγκυρη υπογραφή των μισθοτηρίων συμβολαίων και την ακριβή από κάθε άποψη εκτέλεση των όρων (των συμβολαίων) από τους υπόχρεους μισθωτές. 10.Τήρηση βιβλίων από τα οποία φαίνονται κατά τάξη οι μισθωτές για κάθε ένα από τα ακίνητα, το σκοπό της χρήσεως, το μίσθωμα του χρόνου ενάρξεως και λήξεως της μίσθωσης καθώς και ιδιαίτερο φάκελλο για κάθε μίσθωση. 11.Παρακολούθηση του χρόνου λήξεως των μισθωμάτων και η έγκαιρη ενέργεια για την διεξαγωγή δημοπρασιών προς επαναμίσθωση αυτών. 12.Βεβαίωση γενικά των μισθωμάτων εκ των ακινήτων, καταστημάτων και χώρων. 13.Παρακολούθηση των ενοικιοστασιακών διατάξεων και σε συνεργασία με την Νομική Διεύθυνση εφαρμόζει αυτές επί των μισθώσεων των ακινήτων. 14.Παρακολούθηση της χρήσης των μισθωμένων ακινήτων από τους μισθωτές που έχουν υπογράψει το σχετικό συμφωνητικό και απαγόρευση υπεκμίσθωσης σε τρίτους. 15.Παρακολούθηση της καταβολής από τους μισθωτές του μισθώματος στο Δημόσιο Ταμείο και ενέργειες σε συνεργασία με την Νομική Διεύθυνση για την αποβολή των δύστροπων μισθωτών και την πάρα πέρα διαδικασία για την είσπραξη οφειλομένων μισθωμάτων. 16.Η παρακολούθηση και παροχή οδηγιών και κατευθύνσεων για την αξιοποίηση και διαχείριση της ακίνητης περιουσίας των Νοσοκομείων, των κληροδοτημάτων και δωρεών και η έγκριση αποδοχής από τα Νοσοκομεία δωρεών με όρους. 17.Η έγκριση παραχώρησης, αγοράς διάθεσης ή οποιασδήποτε άλλης συναλλαγής που αφορά σε κτίρια ή οικόπεδα κυριότητας του Υπουργείου και των Νομικών Προσώπων. 18.Γενικά έχει την ευθύνη για την διατήρηση και την προστασία της περιουσίας του Υπουργείου. Β. Τμήμα Κτηματολογίου. Η τήρηση και συνεχής ενημέρωση πλήρους αρχείου της κτηματικής περιουσίας του Υπουργείου και του νομικού καθεστώτος που διέπει αυτή καθώς και η χορήγηση επικυρωμένων αντιγράφων τοπογραφικών διαγραμμάτων και διαγραμμάτων διανομής. 1)Τμήμα Αγορών, Απαλλοτριώσεων και Μισθώσεων ακινήτων. 1.Η συλλογή των απαραιτήτων στοιχείων για τον έλεγχο της καταστάσεως των απαλλοτριωμένων κτημάτων ή εκτάσεων και την εξακρίβωση της πραγματικής αξίας αυτών. 2.Την συγκέντρωση των απαραίτητων στοιχείων για τον έλεγχο της καταστάσεως και της πραγματικής αξίας των προς αγορά από το Υπουργείο ακινήτων ή εκτάσεων. 3.Συνεργασία με τις Τεχνικές Υπηρεσίες και την Νομική Υπηρεσία του Υπουργείου για την ολοκλήρωση των αγορών ακινήτων και την σύνταξη των σχετικών Συμβολαιογραφικών Πράξεων. 4.Μέριμνα για την αποστολή όλων των στοιχείων που συνιστούν αγορές και απαλλοτριώσεις στις Οικονομικές Υπηρεσίες για την έκδοση των σχετικών ενταλμάτων πληρωμής. 5.Τήρηση ιδιαίτερων φακέλλων για τις αγορές ακινήτων. 6.Όλες οι Υπηρεσίες που έχουν την ανάγκη στέγασης απευθύνονται στο Τμήμα. 7.Μεριμνά για την μίσθωση ακινήτων για την κάλυψη αναγκών του Υπουργείου σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 8.Σύνταξη σε συνεργασία με την Νομική Υπηρεσία των σχετικών μισθωτηρίων συμφωνητικών. 9.Η επιβολή απαλλοτριώσεων και κτήση εκτάσεων που είναι αναγκαίες για την εφαρμογή των στεγαστικών προγραμμάτων. 10.Η φροντίδα για την εκκαθάριση των απαλλοτριώσεων που έγιναν σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 145/46 (ΦΕΚ 305 Δ) και άλλων ειδικών νόμων που αποσκοπούσαν στη στέγαση. 11.Η τακτοποίηση απαλλοτριώσεων που έγιναν για την αποκατάσταση των αστών προσφύγων του 1922. 1)Τμήμα Κληροδοτημάτων - Παραχωρήσεων και Δωρεών. 1.Τήρηση του αρχείου των κληροδοτημάτων του Υπουργείου, ΝΠΔΔ και ΙΔ και μέριμνα για την αξιοποίηση των ακινήτων αυτών. 2.Εισήγηση στον Υπουργό της αποδοχής κληροδοτημάτων σύμφωνα με αιτήσεις ενδιαφερομένων για την κληροδότηση. 3.Μέριμνα για την ολοκλήρωση της διαδικασίας για να περιέλθουν στο Υπουργείο κληροδοτούμενα, παραχωρηθέντα και από δωρεά ακίνητα. 4.Τήρηση αρχείου για τα ακίνητα που έχουν περιέλθει από παραχώρηση και, δωρεά. Άρθρο 24 1.Τη Διεύθυνση Βιοϊατρικής Τεχνολογίας συγκροτούν τα εξής Τμήματα: 1)Μελετών, Προγραμματισμού και Εφαρμογών, β. Οργάνωσης και Ελέγχου λειτουργίας εξοπλισμού, γ. Τεχνολογικής Ανάπτυξης. 2.Η αρμοδιότητα της Διεύθυνσης Βιοϊατρικής Τεχνολογίας αναφέρεται σε θέματα που κατανέμονται στα Τμήματα της, ως εξής: 1)Τμήμα Μελετών, Προγραμματισμού και Εφαρμογών. Η μελέτη, αξιολόγηση και μεταφορά της βιοϊατρικής τεχνολογίας καθώς και η εισήγηση λήψης μέτρων για: 1.Εκτίμηση και αξιοποίηση υπάρχοντος εξοπλισμού. 2.Καθορισμός των αναγκών σε νέο εξοπλισμό και προγραμματισμό κάλυψης αυτών. 3.Σύνταξη ενιαίων προδιαγραφών (τεχνικές, λειτουργικές, ασφάλειας) και κανονισμών νοσοκομειακής ασφάλειας και λειτουργίας εξοπλισμού. 4.Προσδιορισμό ελαχίστων απαιτήσεων εξοπλισμού κατά τμήμα ή τομέα των νοσοκομείων και των λοιπών υγειονομικών μονάδων. Η παρακολούθηση της υλοποίησης των προγραμμάτων προμήθειας εξοπλισμού. Η πρόταση συνεργασίας με διεθνείς οργανισμούς, ερευνητικά κέντρα, ιδρύματα για την προώθηση των στόχων της Διεύθυνσης. Η συγκέντρωση και ταξινόμηση σχετικών στοιχείων. 1)Τμήμα Οργάνωσης και Ελέγχου Λειτουργίας Εξοπλισμού. Η παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών και μέριμνα για ορθολογική χρήση του εξοπλισμού, του Υπουργείου και των Ιδρυμάτων αρμοδιότητας του. Η μελέτη και η εισήγηση λήψης μέτρων που αφορούν: 1.Στη συντήρηση του εξοπλισμού. 2.Στην οργάνωση, στελέχωση, λειτουργία και εξοπλισμού Τμημάτων Βιοϊατρικής Τεχνολογίας (Κεντρικών, Περιφερειακών και ειδικών Κέντρων). 3.Πρόταση για την;εκπαίδευση και συνεχή ενημέρωση του προσωπικού της Διεύθυνσης και των Τμημάτων Βιοϊατρικής Τεχνολογίας. 4.Στη κατανομή ή ανακατανομή, ανανέωση του εξοπλισμού του Υπουργείου και των Ιδρυμάτων αρμοδιότητας του. 5.Στη σύναψη συμβάσεων σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο για τη συντήρηση του ιατρικού εξοπλισμού. Η τήρηση μητρώου - αρχείου. Η οικονομοτεχνική αξιολόγηση της λειτουργίας γενικά των Τμημάτων Βιοϊατρικής Τεχνολογίας και η εισήγηση των κατάλληλων μέτρων. Πρόταση για συνεργασία με Διεθνείς Οργανισμούς, ερευνητικά κέντρα. 1)Τμήμα Τεχνολογικής Ανάπτυξης. Η έρευνα, η οικονομοτεχνική αξιολόγηση, η επισήμανση και ο προσδιορισμός του υλικού βιοϊατρικής τεχνολογίας, από άποψη δυνατότητας κατασκευής για τεχνολογική ανάπτυξη και εγχώρια παραγωγή και η εισήγηση λήψης μέτρων, για εφαρμογή προγραμμάτων παραγωγής ή συμπαραγωγής με εγχώρια συμμετοχή, στα πλαίσια των οικονομοτεχνικών δυνατοτήτων, προοπτικών ανάπτυξης και στήριξης της εγχώριαςς παραγωγής. Η τήρηση μητρώου - αρχείου. Πρόταση για συνεργασία με διεθνείς οργανισμούς, ερευνητικά κέντρα, ιδρύματα για την προώθηση των στόχων της Διεύθυνσης. Άρθρο 25. Διάρθρωση - Αρμοδιότητες Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών 1.Τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών συγκροτούν τα εξής Τμήματα: 1)Προγραμματισμού και Εποπτείας Έργων β) Μελετών 2)Προδιαγραφών 3)Τμήμα Τοπογραφήσεων 2.Η αρμοδιότητα της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών αναφέρεται σε θέματα που κατανέμονται στα Τμήματα της, ως εξής: α) Τμήμα Προγραμματισμού και Εποπτείας Έργων. 1) Η κατάρτιση τεχνικού χρονικού και οικονομικού Προγραμματισμού και η παρακολούθηση, ο έλεγχος, η διοίκηση και η εποπτεία της κατασκευής έργων των Νομικών Προσώπων που εποπτεύει το Υπουργείο. 2) Η χορήγηση σκοπιμότητας από τεχνοοικονομικής άποψης για εκτέλεση έργων και εκπόνηση μελετών. 3) Η επιθεώρηση εργοταξίων για έλεγχο ποιότητας και πρόοδο έργων. 4) Η κατάρτιση προγραμμάτων συντήρησης και η επιθεώρηση εργασιών συντήρησης. 5) Η γνωμοδότηση χορήγησης πιστώσεων για την πραγματοποίηση του προγραμματισμού μελετών και έργων. 6) Η τήρηση πλήρους αρχείου προόδου μελετών και έργων και η στατιστική επεξεργασία τεχνοοικονομικών στοιχείων αυτών. 7) Η εισήγηση νομοθετικών ρυθμίσεων θεμάτων έργων. 8) Η γνωμοδότηση σε προγραμματικές συμβάσεις κατασκευής κτιρίων Υγείας και Πρόνοιας. 9) Η διενέργεια επιβλέψεων, ο έλεγχος πινακίων επιβλέψεων και η συμμετοχή σε επιτροπές παραλαβών έργων. 10) Η λειτουργία και αξιοποίηση του Η/Υ για την κάλυψη των αναγκών της Διεύθυνσης. 1)Τμήμα Μελετών 1) Η εκπόνηση ή ο έλεγχος και η έγκριση αρχιτεκτονικών, στατικών ηλεκτρομηχανολογικών εδαφολογικών μελετών έργων του Υπουργείου και των φορέων που εποπτεύονται απ αυτό. 2) Ο έλεγχος πινακίων αμοιβής ιδιωτών μελετητών. 3) Η εισήγηση νομοθετικών ρυθμίσεων θεμάτων μελετών. 2)Τμήμα Προδιαγραφών 1) Η κατάρτιση τεχνικών προδιαγραφών και οδηγιών για εκπόνηση μελετών, εκτέλεσης έργων. 2) Η κατάρτιση κτιριολογικών προγραμμάτων. 3) Η κατάρτιση και ο έλεγχος προδιαγραφών για την προμήθεια εξοπλισμού του Υπουργείου και των φορέων που εποπτεύει αυτό. 4) Η εισήγηση για διοργάνωση ή συμμετοχή σε επιστημονικές εκδηλώσεις που αφορούν προαγωγή τεχνολογίας μελετών και έργων αρμοδιοτήτων του Υπουργείου. 3)Τμήμα Τοπογραφήσεων 1) Η προσαρμογή ρυμοτομικών διαγραμμάτων και διαγραμμάτων διανομής προσφυγικών συνοικισμών σύμφωνα με τις πολεοδομικές μεταβολές και η εξαιτίας αυτών, τακτοποιήσεις ή προσκυρώσεις οικοπέδων. 2) Η κτηματργράφηση ή ο έλεγχος κτηματογράφησης ιδιωτών μελετητών, εκτάσεων προς απαλλοτρίωση για κάλυψη αναγκών του Υπουργείου και των φορέων που εποπτεύει αυτό. 3) Ο έλεγχος τοπογραφικών διαγραμμάτων ιδιωτών μελετητών έργων του Υπουργείου. 4) Η αποτύπωση και η σύνταξη διαγραμμάτων διανομής εκτάσεων του Υπουργείου για κάλυψη στεγαστικών ή και άλλων αναγκών αυτού. 5) Η διενέργεια αυτοψιών, μετρήσεων εκτιμήσεων, προς υποστήριξη των συμφερόντων του Υπουργείου. Άρθρο 26. Διάρθρωση - Αρμοδιότητες Διεύθυνσης Διεθνών Σχέσεων 1.Τη Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων συγκροτούν τα εξής Τμήματα: α) Ανάπτυξης Διεθνούς Συνεργασίας 1)ΕΟΚ και Νομοθετικής Εναρμόνισης γ. Μεταφράσεων και Διερμηνείας. 2.Η αρμοδιότητα της Διεύθυνσης Διεθνών Σχέσεων αναφέρεται σε θέματα που κατανέμονται στα Τμήματα της, ως εξής: 1)Τμήμα Ανάπτυξης Διεθνούς Συνεργασίας. 1) Η παρακολούθηση των δραστηριοτήτων των Διεθνών Οργανισμών και η επικοινωνία με αυτούς σε θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου. Ακολούθως η ενημέρωση των αρμοδίων κατ αντικείμενο υπηρεσιών του Υπουργείου. 2) Η προπαρασκευή και αντιμετώπιση θεμάτων απορρεόντων εκ της συμμετοχής της Ελλάδος στους Διεθνείς Οργανισμούς. 3) Η μέριμνα για την εκπροσώπιση της Ελλάδος σε κάθε είδους διεθνείς επιστημονικές συναντήσεις (Συνέδρια, Διασκέψεις, Συμπόσια) τις Γενικές Συνελεύσεις και Συνόδους των οργάνων διοίκησης των διεθνών οργανισμών, ως και την οργάνωση σε συνεργασία με τους κατ αντικείμενο αρμοδίους φορείς και υπηρεσίες των συνερχομένων στην Ελλάδα διεθνών συνεδρίων σε θέματα Υγείας και Πρόνοιας αρμοδιότητας του Υπουργείου. 4) Η ανάπτυξη της διακρατικής συνεργασίας σε θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου, προγραμμάτων μορφωτικών ανταλλαγών και η μελέτη και η προπαρασκευή συνάψεως διμερών ή πολυμερών διεθνών συμβάσεων και συνθηκών. 5) Η παροχή προς τους Διεθνείς Οργανισμούς στοιχείων επί των αναλαμβανομένων απ αυτούς μελετών και των εκτελουμένων προγραμμάτων και επί των υπό μελέτη προγραμμάτων. 6) Νομική Επεξεργασία σχεδίων διεθνών ρυθμίσεων και Συμβάσεων για την αντιμετώπιση κάθε θέματος που αναφέρεται στον Τομέα, Υγεία - Πρόνοια. 7) Η νομική κάλυψη των ελληνικών θέσεων για τα θέματα της προηγούμενης περίπτωσης (6) στα διάφορα διεθνή όργανα λήψης αποφάσεων. 8) Η παρακολούθηση της εξέλιξης των διακρατικών ρυθμίσεων που αφορούν στον τομέα Υγεία - Πρόνοια και η μέριμνα για την προσαρμογή σε συνεργασία με τις καθ ύλη αρμόδιες Διευθύνσεις της Ελληνικής Νομοθεσίας. 9) Αντιμετώπιση κάθε θέματος που αναφέρεται στον τομέα της εφαρμογής του κοινοτικού δικαίου στον τομέα Υγεία - Πρόνοια. 10) Η μέριμνα της διατύπωσης των τελικών θέσεων του Υπουργείου σε περίπτωση αμφισβητήσεων ενώπιον των δικαστηρίων. 11) Η εισήγηση και μέριμνα για την εκπροσώπιση της υπηρεσίας σε συναντήσεις αρμοδιότητας του τμήματος. 12) Η παρακολούθηση των δυνατοτήτων που παρέχονται από τους διεθνείς χρηματοδοτικούς μηχανισμούς και ενημέρωση των κατ αντικείμενο αρμοδίων Διευθύνσεων. 13) Η προώθηση προγραμμάτων χρηματοδότησης από τους διεθνείς χρηματοδοτικούς μηχανισμούς δραστηριοτήτων του Υπουργείου και η παρακολούθηση σε συνεργασία με τις κατ αντικείμενο αρμόδιες υπηρεσίες της εξέλιξης της σύμφωνα με τις αναλαμβανόμενες διεθνείς υποχρεώσεις. 14) Η διευκόλυνση του έργου των αποστελλομένων από τους Διεθνείς Οργανισμούς Εμπειρογνωμόνων για την παρακολούθηση των χρηματοδοτούμενων από τους Διεθνείς Οργανισμούς δραστηριοτήτων. 15) Η κατάρτιση και η εκτέλεση προγραμμάτων επισκέψεων ξένων υποτρόφων ή επιστημόνων που ενδιαφέρονται για τα επιτεύγματα της Ελλάδος στους τομείς «Υγεία και Πρόνοια» σε συνεργασία με τις αρμόδιες Διευθύνσεις. 16) Η εξασφάλιση ευκαιριών βραχείας μετεκπαίδευσης ή ενημέρωσης επί των νέων επιστημονικών εξελίξεων στο εξωτερικό υπαλλήλων του Υπουργείου και των νομικών προσώπων αρμοδιότητας του και η μέριμνα για την αξιοποίηση γενικά των ευκαιριών αυτών σε συνεργασία με τη Δ/νση Εκπαίδευσης. 17) Η εισήγηση και μέριμνα για την εκπροσώπιση της υπηρεσίας σε συναντήσεις αρμοδιότητας του τμήματος. 2)Τμήμα ΕΟΚ και Νομοθετικής Εναρμόνισης 1) Προπαρασκευή και αντιμετώπιση θεμάτων απορρεόντων εκ της συμμετοχής της Ελλάδος στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες. 2) Η μέριμνα για την εκπροσώπιση της Ελλάδος σε κάθε είδους επιστημονικές και άλλες συναντήσεις της ΕΟΚ. 3) Αντιμετώπιση κάθε θέματοςπου αναφέρεται στον τομέα της εφαρμογής του κοινοτικού δικαίου στον τομέα Υγεία - Πρόνοια. 4) Η μέριμνα της διατύπωσης των τελικών θέσεων του Υπουργείου σε περίπτωση αμφισβητήσεων ενώπιον του Κοινοτικού Δικαστηρίου. 5) Η παρακολούθηση, συγκέντρωση και έλεγχος όλων των κοινοτικών προγραμμάτων που εκπονούν και συμμετέχουν οι διάφορες υπηρεσίες του Υπουργείου και των ΝΠΔΔ αυτού πριν υποβληθούν στην Κοινότητα. 6) Η συνεργασία για την σύνταξη των κοινοτικών προγραμμάτων με τις υπηρεσίες εκείνες του Υπουργείου και των ΝΠΔΔ αυτού που συμμετέχουν σε προγράμματα και ο ορισμός συντονιστών των προγραμμάτων αυτών. 3)Τμήμα Μεταφράσεων - Διερμηνείας 1) Μετάφραση από και στην Ελληνική Γλώσσα της αλληλογραφίας του Υπουργείου. 2) Μετάφραση κειμένων σχετικών με τη συνεργασία των υπηρεσιών και των εκπροσώπων του Υπουργείου με διεθνείς οργανισμούς και εν γένει κειμένων σχετιζομένων με το έργο των υπηρεσιών του Υπουργείου. 3) Παροχή υπηρεσιών διερμηνείας για την εξυπηρέτηση των πάσης φύσεως αναγκών του Υπουργείου. Άρθρο 27. Διάρθρωση - Αρμοδιότητες Διεύθυνση Αγωγής Υγείας και Πληροφόρησης 1.Τη Διεύθυνση Αγωγής Υγείας και Πληροφόρησης συγκροτούν τα κάτωθι Τμήματα: 1)Προγραμματισμού μελετών και αξιολόγησης 2)Πληροφόρησης και Δημοσίων Σχέσεων γ). Τμήμα Τεχνικής υποστήριξης. 2.Η αρμοδιότητα της Διεύθυνσης Αγωγής υγείας και Πληροφόρησης αναφέρεται σε θέματα που κατανέμονται στα τμήματα της ως εξής: 1)Τμήμα Προγραμματισμού μελετών και αξιολόγησης 1.Η μελέτη δημογραφικών , κοινωνικών, οικονομικών και υγειονομικών στοιχείων που διαθέτει η Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία και άλλοι υπεύθυνοι φορείς για επισήμανση αναγκαιοτητών και προβλημάτων. 2.Ο καθορισμός στόχων και μεθόδευση αποτελεσματικών τρόπων και προγραμμάτων για την επίτευξη τους. 3.Ο καθορισμός προτεραιοτήτων και προοπτικών μιας ευρύτερης πολιτικής Αγωγής Υγείας. 4.Η συνεργασία με άλλους Διεθνείς Οργανισμούς (ΠΟΥ - ΕΟΚ) για την εναρμόνιση της Εθνικής Πολιτικής Αγωγής Υγείας με την αντίστοιχη των άλλων κρατών. 5.Η παρακολούθηση της εκτέλεσης των σχετικών προγραμμάτων. 6.Η αξιολόγηση αποτελεσμάτων εφαρμοζομένων προγραμμάτων. 1)Τμήμα Πληροφόρησης και Δημοσίων Σχέσεων 1.Η πληροφόρηση και κατατόπιση του πολίτη προκειμένου να χρησιμοποιήσει τους κατάλληλους εκάστοτε φορείς παροχής υπηρεσιών κρατικών ή ιδιωτικών. 2.Η μέριμνα, προετοιμασία και οργάνωση εορταστικών εκδηλώσεων. 3.Η συνεργασία με τα υπεύθυνα περιφερειακά όργανα για την επιτυχία των τοπικών προγραμμάτων πληροφόρησης. 4.Η επιχορήγηση συλλογικών επιστημονικών φορέων για προώθηση προγραμμάτων αγωγής υγείας. 5.Η συμμετοχή σε εκδηλώσεις διαφόρων φορέων κρατικής ή ιδιωτικής πρωτοβουλίας, προκειμένου να δοθούν τα επιτυχέστερα μηνύματα Αγωγής της Υγείας. 1)Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης. 1.Η μέριμνα για την παραγωγή, κατασκευή και αγορά ταινιών, μακεττών, κασσετών, βιντεοκασσετών και άλλων υλικών και οπτικοακουστικών μέσων. 2.Η παρακολούθηση των εκτυπώσεων διαφόρων εντύπων και κάθε άλλη υλικοτεχνική υποστήριξη στην εφαρμογή των προγραμμάτων. 3.Η μέριμνα για τη συντήρηση και φύλαξη των εις την ιδιοκτησία του Υπουργείου ανηκόντων οπτικοακουστικών και λοιπών τεχνικών μέσων που βρίσκονται υπό τη διοίκηση της Δ/νσεως. Άρθρο 28. Διάρθρωση - Αρμοδιότητες Διεύθυνσης Επιθεώρησης 1.Τη Διεύθυνση Επιθεώρησης συγκροτούν τα εξής τμήματα και γραφεία: 1)Τμήμα Γραμματείας 2)Διοικητικού - Οικονομικού ελέγχου και επιθεώρησης γ) Υγειονομικού ελέγχου και επιθεώρησης δ) Φαρμακευτικού ελέγχου και επιθεώρησης ε) Γραφείο Τεχνικού ελέγχου και επιθεώρησης. 2.Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Επιθεώρησης είναι γενικά, η άσκηση επιθεώρησης και ελέγχου των κεντρικών και περιφερειακών υπηρεσιών του Υπουργείου και των εποπτευομένων απ αυτό φορέων, για τη διαπίστωση της κανονικής και εύρυθμης λειτουργίας τους και της ορθής εφαρμογής των κειμένων διατάξεων και σχετικών οδηγιών. Η διενέργεια διοικητικών ερευνών και διοικητικών εξετάσεων σε υποβαλλόμενες καταγγελίες ή σε περιπτώσεις διαπιστουμένων κατά τον υπηρεσιακό έλεγχο αδικημάτων σε θέματα αρμοδιότητας των υπηρεσιών του Υπουργείου και των εποπτευομένων απ αυτό φορέων, κατόπιν εντολής του Υπουργού ή εξουσιοδοτημένου οργάνου και σε έκτακτες περιπτώσεις, μη επιδεχόμενες αναβολή, μετά από άμεση σχετική ενημέρωση και προφορική εντολή. Οι αρμοδιότητες αυτές κατανέμονται ειδικότερα στα Τμήματα της, ως εξής: 1)Τμήμα Γραμματείας 1) Η μέριμνα για την έκδοση εντολών προς διενέργεια επιθεωρήσεων, ερευνών, ελέγχων και ανακρίσεων και παροχή οδηγιών προς τους επιθεωρητές, για την πληρέστερη άσκηση των καθηκόντων τους και την εκπλήρωση της αποστολής τους. 2) Η τήρηση του αρχείου της Διεύθυνσης, ή διακίνηση της αλληλογραφίας, η δακτυλογράφηση ή μηχανογράφηση, αναπαραγωγή και μικροφωτογράφηση εγγράφων και εντύπων και τήρηση των απαραιτήτων βιβλίων και λοιπών σχετικών στοιχείων. 3) Η μελέτη των αναφορών, εκθέσεων και πορισμάτων των επιθεωρητών, η κοινοποίηση των εν λόγω εκθέσεων και πορισμάτων ή αποσπασμάτων αυτών, στις αρμόδιες καθ ύλην και κατά περίπτωση υπηρεσίες, η διατύπωση παρατηρήσεων για το περιεχόμενο αυτών και η παρακολούθηση για την υλοποίηση των διατυπουμένων στις εκθέσεις και τα πορίσματα προτάσεων. 4) Η τήρηση στατιστικών στοιχείων, η μελέτη και αξιοποίηση αυτών και η εισήγηση στις αρμόδιες υπηρεσίες για την λήψη διοικητικών και νομοθετικών μέτρων, με σκοπό την βελτίωση των όρων και συνθηκών λειτουργίας των υπηρεσιών του Υπουργείου και των υπαγομένων σ αυτό Ν.Π.Δ και Ιδ. Δικαίου. 5) Η Εποπτεία για το έργο της επιθεώρησης Μεκεδονίας - Θράκης και η παροχή οδηγιών και εντολών προς αυτή για την άσκηση του έργου της. 6) Η μέριμνα για τον προγραμματισμό των επιθεωρήσεων και ελέγχων ως και για την εν γένει λειτουργία της Υπηρεσίας Επιθεώρησης. 7) Η άμεση και συνεχής ενημέρωση της Ηγεσίας του Υπουργείου για τα απασχολούντα τις υπηρεσίες και ιδρύματα αρμοδιότητος του σοβαρά θέματα και υποθέσεις και η ενημέρωση των αρμοδίων καθ ύλη κεντρικών υπηρεσιών του Υπουργείου για τους διενεργούμενους ελέγχους και επιθεωρήσεις. Οι κεντρικές αυτές υπηρεσίες και τα διοικητικά συμβούλια των ανωτέρω ιδρυμάτων υποχρεούνται να ενημερώνουν εγκαίρως την Διεύθυνση Επιθεώρησης για την υλοποίηση των προτάσεων των Επιθεωρητών. Σε περίπτωση μη υλοποίησης των προτάσεων αυτών, ή μερικής μόνο υλοποίησης τους, οι ανωτέρω υπηρεσίες, υποχρεούνται να γνωστοποιήσουν στην Διεύθυνση Επιθεώρησης, τους λόγους οι οποίοι εκτιμήθηκαν και συνηγόρησαν σ αυτό. 2)Τμήμα Διοικητικού - Οικονομικού ελέγχου και Επιθεώρησης. 1) Η διενέργεια διοικητικού και οικονομικού ελέγχου ως και η έρευνα για την διαπίστωση της οικονομικής κατάστασης, λογιστικής ενημερότητας και εύρυθμης λειτουργίας των υπηρεσιών του Υπουργείου και των εποπτευομένων Οργανισμών, Ιδρυμάτων και Σωματείων Ν.Π.Δ. ή Ιδ. δικαίου, καθώς και ο έλεγχος εκπλήρωσης του σκοπού των. 2) Η διενέργεια ενόρκων ή μη διοικητικών ανακρίσεων, μετά από καταγγελίες ή σε περιπτώσεις κατά τις οποίες διαπιστώνονται κατά τον έλεγχο αδικήματα, είτε με εντολή του Υπουργού ή του παρ αυτού εξουσιοδοτουμένου οργάνου, είτε αυτεπαγγέλτως. 3) Ο έλεγχος της διαχείρισης κάθε φύσεως υλικού αξιών ή χρημάτων, τα οποία βρίσκονται στα χέρια κάθε υπολόγου υπαλλήλου του Υπουργείου, ή νομικού προσώπου, το οποίο με οποιοδήποτε τρόπο υπάγεται στην εποπτεία αυτού. 4) Η εποπτεία και ο έλεγχος φιλανθρωπικών και κοινωφελών φορέων ιδιωτικής πρωτοβουλίας. 5) Ο έλεγχος της διαχείρισης εράνων, λαχειοφόρων αγορών, εορτών, εκδηλώσεων πανελληνίου μορφής, οι οποίες ενεργούνται για φιλανθρωπικούς σκοπούς, κατόπιν σχετικής άδειας του Υπουργείου. 6) Η μελέτη και εκπόνηση διαχειριστικών κανονισμών και ενιαίου λογιστικού σχεδίου κατά κατηγορία νομικών προσώπων. 7) Η επιθεώρηση για την διαπίστωση της κανονικής, απο διοικητικής και οικονομικής απόψεως, λειτουργίας των περιφερειακών υπηρεσιών του Υπουργείου και των νομικών προσώπων αρμοδιότητας αυτού και η διενέργεια πλήρους ή δειγματοληπτικού ελέγχου αυτών, τουλάχιστον μια φορά κάθε έτος. 8) Η εποπτεία και ο έλεγχος της εκτελουμένης στις υπηρεσίες του Υπουργείου και των υπαγομένων σ αυτό νομικών προσώπων (ιδρυμάτων και σωματείων), εργασίας των κοινωνικών λειτουργών και νοσηλευτών. 9) Η διερεύνηση καταγγελιών για παράνομες υιοθεσίες ή για παράνομη χορήγηση επιδομάτων σε άτομα με ειδικές ανάγκες ή σε άτομα έχοντα ανάγκη οικονομικής και κοινωνικής προστασίας. 10) Ο καταλογισμός των ελλειμμάτων, τα οποία διαπιστώνονται από τους ελέγχους σε βάρος των υπευθύνων υπολόγων υπαλλήλων του Υπουργείου και των υπαγομένων σ αυτό Ν.Π.Δ.Δ., σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις του δημοσίου λογιστικού, του λογιστικού Ν.Π.Δ.Δ. και τις περί οικονομικής επιθεωρήσεως. 11) Ο ετήσιος απολογιστικός έλεγχος της διαχείρισης κάθε παιδικής εξοχής, η οποία λειτουργεί με την μέριμνα και την εποπτεία του Κέντρου Οικογενείας και Νεότητας και βάσει των κειμένων για το αντικείμενο αυτό σχετικών διατάξεων (β.δ. 385/1971). 12) Βάσει επισημάνσεων και συμπερασμάτων τα οποία προκύπτουν από τα υποβαλλόμενα, από τους επιθεωρητές πορίσματα, μεριμνά και εκδίδει σχετικές οδηγίες σε θέματα διοικητικά, οικονομικά και διαχειριστικά που αποβλέπουν, στην ομαλή, εύρυθμη, διαφανή ταχεία και αποτελεσματική λειτουργία των περιφερειακών υπηρεσιών του Υπουργείου και των νομικών προσώπων τα οποία υπάγονται στην εποπτεία αυτού. 3)Τμήμα Υγειονομικού ελέγχου και επιθεώρησης. 1) Η παρακολούθηση και ο έλεγχος τήρησης των όρων της από Υγειονομικής απόψεως κανονικής και σύμφωνα με τον νόμο λειτουργίας των υγειονομικών υπηρεσιών του Υπουργείου και των υπαγομένων στην εποπτεία αυτού Ν.Π.Δ και Ιδ. Δικαίου νοσοκομείων κλινικών, εργαστηρίων, επιχειρήσεων, ιατρείων, λαμβανομένου υπόψη και του άρθρου 7 παρ. 1 του Ν. 1397/1983 (ΦΕΚ 143 Α), καθώς και της εφαρμογής των υγειονομικών διατάξεων. 2) Η παρακολούθηση και ο έλεγχος της τήρησης των όρων υγιεινής διαβίωσης των περιθαλπομένων σε νοσηλευτικές και προνοιακές μονάδες (κρατικές και ιδιωτικές), ως και της παρεχομένης σ αυτούς ιατρικής και φαρμακευτικής περιθάλψεως. 3) Η διενέργεια επιθεώρησης μια φορά τουλάχιστον κάθε χρόνο, για την διαπίστωση της κανονικής από υγειονομικής απόψεως, λειτουργίας, των περιφερειακών υπηρεσιών του Υπουργείου και των νομικών προσώπων αρμοδιότητας αυτού. 4)Τμήμα Φαρμακευτικού Ελέγχου και Επιθεώρησης. 1) Η επιθεώρηση, η έρευνα και ο έλεγχος υποθέσεων, που ανάγονται στον τομέα του φαρμάκου και οι οποίες παρουσιάζουν κατά την κρίση του Υπουργού ή των παρ. αυτού εξουσιοδοτημένων οργάνων γενικότερο ενδιαφέρον και επηρεάζουν την διαμόρφωση της φαρμακευτικής πολιτικής. Στα πλαίσια του ελέγχου αυτού περιλαμβάνονται και ο έλεγχος παραστατικών στοιχείων παραγωγής, προμήθειας και διακίνησης των πρώτων υλών, ετοίμων ή ημιετοίμων προϊόντων, ως και δειγματοληψίες στους χώρους παραγωγής, αποθήκευσης, διακίνησης και κατά τη μεταφορά αυτών. 2) Η εποπτεία του έργου επιθεώρησης και ελέγχου των φαρμακείων, φαρμακαποθηκών και εργοστασίων, το οποίο ασκείται από τις υπηρεσίες νομαρχιακού επίπεδου του Υπουργείου και τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.)· 3) Η επιθεώρηση και ο έλεγχος, σε πρώτο βαθμό, μια φορά τουλάχιστον κάθε έτος, των Φαρμακείων (ιδιωτικών και των νοσοκομείων), φαρμακαποθηκών και εργοστασίων, ή οσάκις αυτό κριθεί αναγκαίο ή επείγον από τον Υπουργό ή τα εξουσιοδοτημένα παρ αυτού όργανα. 4) Ο έλεγχος εργοστασίων, εργαστηρίων και γενικά κάθε καταστήματος, το οποίο παράγει, συσκευάζει, διακινεί, αποθηκεύει, εμπορεύεται και διαθέτει κάθε είδος επιδεσμικό και υγειονομικό υλικό. 5)Γραφείο Τεχνικού Ελέγχου και Επιθεώρησης 1) Η επιθεώρηση εργοταξίων, για έλεγχο της ποιότητας, και προόδου των έργων που αφορούν την κατασκευή οικοδομών και κτιρίων τα οποία ανήκουν στο Υπουργείο ή στα παρ αυτού εποπτευόμενα νομικά πρόσωπα (νοσοκομεία, ιδρύματα, σωματεία). 2) Η από τεχνικής απόψεως έρευνα για την ύπαρξη ή μη κακοτεχνιών, στα προαναφερόμενα έργα και κτίρια. 3) Η διερεύνηση υποθέσεων που αφορούν την προμήθεια, συντήρηση και λειτουργία του πάσης φύσεως μηχανολογικού εξοπλισμού των υπηρεσιών του Υπουργείου, των νοσηλευτικών και προνοιακών ιδρυμάτων. Άρθρο 29 1.Τη Διεύθυνση Πολιτικής Σχεδίασης Εκτάκτου Ανάγκης (Π.Σ.Ε.Α.) συγκροτούν τα εξής τμήματα: 1)Τμήμα Σχεδίασης Πολιτικής Άμυνας πολεμικής περιόδου και εκπαίδευσης. 2)Σχεδίασης Πολιτικής Άμυνας ειρηνικής περιόδου. 2.Η αρμοδιότητα της Διεύθυνσης Πολιτικής Σχεδίασης Εκτάκτου Ανάγκης (Π.Σ.Ε.Α,) αναφέρεται σε θέματα που κατανέμονται στα Τμήματα της ως εξής: 1)Τμήμα Σχεδίασης Πολιτικής Άμυνας πολεμικής περιόδου και εκπαίδευσης. 1) Η κατάρτιση, τήρηση και αναπροσαρμογή των σχεδίων που αφορούν την οργάνωση, κινητοποίηση και δράση των υπηρεσιών του Υπουργείου και των εποπτευομένων από αυτό Ιδρυμάτων, Νομικών Προσώπων Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου, Οργανισμών και Επιχειρήσεων για την αντιμετώπιση των πάσης φύσεως εχθρικών προβολών -δολιοφθορών και λοιπών δραστηριοτήτων και καταστροφών. 2) Η αποστολή των καταρτιζομένων, ως ανωτέρω, σχεδίων στις Νομαρχίες για να καταρτίσουν, με βάση αυτά, τα τοπικά τους σχέδια. 3) Η σχολίαση και έγκριση των τοπικών σχεδίων των Νομαρχιών, καθώς και η σχολίαση σχεδίων των Υπουργείων εις τα οποία εμπλέκεται το Υπουργείο Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ως συνεργαζόμενο. 4) Η μέρινα για την οικονομική υποστήριξη των ανωτέρω σχεδίων, για την εξασφάλιση απαιτουμένων υλικών και μέσων από τις Αρμόδιες Διευθύνσεις και Υπηρεσίες. 5) Η παροχή οδηγιών στις επιμέρους αρμόδιες Διευθύνσεις και Υπηρεσίες σε ό,τι αφορά τη διαδικασία πολιτικής επιστράτευσης του προσωπικού τομέα δράσης του Υπουργείου και της δέσμευσης και επίταξης εφοδίων, υλικών και μέσων που είναι απαραίτητα για την υλοποίηση των σχεδίων. 6) Η μέριμνα για τη συμμετοχή του Υπουργείου στις εκάστοτε διενεργούμενες ασκήσεις και κάθε άλλη αρμοδιότητα που απορρέει από τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και άπτεται αμέσως ή εμμέσως της σχεδίασης. 7) Η μέριμνα για την εξουσιοδότηση του προσωπικού του Υπουργείου και των εποπτευομένων από αυτό Νομικών Προσώπων, Οργανισμών και Επιχειρήσεων να χειρίζεται διαβαθμισμένο υλικό. 8) Η μέριμνα για τη χορήγηση Αναστολών Κατάταξης σε εφέδρους που επιστρατεύονται, των Διευθύνσεων και Υπηρεσιών του Υπουργείου και των υπαγομένων στην αρμοδιότητα αυτού Νομικών Προσώπων Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου, όπως και Ιδιωτικών Επιχειρήσεων και Κλινικών. 9) Η οργάνωση και παρακολούθηση των υπαγομένων στο Υπουργείο, Δημοσίων Ανεξαρτήτων Ιδρυμάτων και η μέριμνα για την εκπαίδευση του προσωπικού των στα μέσα πυρασφαλείας. 10) Η μέριμνα για τη σύσταση και λειτουργία γραφείων Π.Σ.Ε.Α. σε Οργανισμούς και Επιχειρήσεις του ενιαίου πίνακα Ζωτικών Βιομηχανιών Ά Κατηγορίας. 11) Η μέριμνα μετεκπαίδευσης υπαλλήλων του Υπουργείου και των υπαγομένων στην αρμοδιότητα αυτού Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και Ιδιωτικού Δικαίου, των Επιχειρήσεων, Ιδρυμάτων και Οργανισμών, επί θεμάτων Πολιτικής Σχεδίασης Εκτάκτου Ανάγκης, καθώς και η ειδική εκπαίδευση του Ιατρικού Δυναμικού της χώρας σε θέματα ραδιοβιολογικής, Χημικής Άμυνας. 12) Η σύνταξη περιοδικών εκθέσεων για τη δραστηριότητα της Πολιτικής Σχεδίασης Εκτάκτου Ανάγκης. 13) Η μετάφραση των ξενόγλωσσων κειμένων γενικά επί θεμάτων Π.Σ.Ε.Α. και οι ενέργειες που απαιτούνται από αυτά σε συνεργασία με το Τμήμα στο οποίο ανήκει η αρμοδιότητα. 14) Ο χειρισμός θεμάτων που υπάγονται στον Κανονισμό Ασφαλείας, διαβαθμισμένου υλικού, Εθνικού ΝΑΤΟ και ΕΟΚ που αναφέρονται στις Πολιτικές Δυνάμεις του Υπουργείου. 15) Η τήρηση του αρχείου της Πολιτικής Σχεδίασης Εκτάκτου Ανάγκης και του Υπαρχείου αυτής, καθώς και η μέριμνα για την εκκαθάριση του αρχείου, σύμφωνα με τον Κανονισμό Ασφαλείας. 16) Η συλλογή, επεξεργασία και αξιολόγηση στατιστικών στοιχείων του πάσης φύσεως ανθρώπινου δυναμικού, υλικών και μέσων απαραίτητων για τη σχεδίαση. 2)Τμήμα Σχεδίασης Πολιτικής Άμυνας ειρηνικής περιόδου. 1) Η κατάρτιση, τήρηση, αναπροσαρμογή και υλοποίηση του σχεδίου εκτάκτων αναγκών και των παραρτημάτων του, που αναφέρονται στην οργάνωση και κινητοποίηση των Πολιτικών Δυνάμεων του Υπουργείου και των Εποπτευομένων από αυτό Νομικών Προσώπων, Οργανισμών, Επιχειρήσεων και Ιδρυμάτων για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών. 2) Η αποστολή των καταρτιζομένων, ως ανωτέρω σχεδίων και των παραρτημάτων στις Νομαρχίες για να καταρτίσουν με βάση αυτά τα τοπικά τους σχέδια. 3) Η μέριμνα για την οικονομική υποστήριξη του σχεδίου εκτάκτων αναγκών και των παραρτημάτων του για την εξασφάλιση των απαιτουμένων υλικών και μέσων από τις αρμόδιες Διευθύνσεις. 4) Η μέριμνα για την ένταξη στον ενιαίο πίνακα Ζωτικών Βιομηχανιών, Ιδρυμάτων, Οργανισμών, Κλινικών και Επιχειρήσεων. 5) Η παροχή οδηγιών στις επί μέρους αρμόδιες υπηρεσίες, σχετικά με την διαδικασία Πολιτικής Επιστράτευσης του προσωπικού τομέα δράσης του Υπουργείου και της δέσμευσης και επίταξης εφοδίων, υλικών και μέσων απαραιτήτων για την αντιμετώπιση των αναγκών. 6) Η μέριμνα για την συμμετοχή του Υπουργείου στις διενεργούμενες ασκήσεις Πολιτικής Σχεδίασης, Εκτάκτου Ανάγκης. 3.Στη Διεύθυνση Πολιτικής Σχεδίασης Εκτακτου Ανάγκης (Π.Σ.Ε.Α.), υπάγεται και η αρμοδιότητα του Συνεργείου εκτάκτων περιστατικών, που λειτουργεί σε 24ωρη βάση και στελεχώνονται από υπαλλήλους του Υπουργείου με τη συνεργασία της Δ/νσης Προσωπικού. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΣΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ Άρθρο Άρθρο 30 Αρμοδιότητες Μονάδας Στρατηγικού Σχεδιασμού και Ανάλυσης Πολιτικής 1.Οι αρμοδιότητες της Μονάδας Στρατηγικού Σχεδιασμού και Ανάλυσης πολιτικής αναφέρονται στα εξής θέματα: 1) Στην ενίσχυση του επιτελικού έργου του Υπουργείου. 2) Στην Στρατηγική σχεδίαση, χάραξη, παρακολούθηση και αξιολόγηση της δημόσιας πολιτικής στον τομέα ευθύνης της. 3) Στην τεχνική υποστήριξη των καθ ύλη αρμόδιων Υπηρεσιών του Υπουργείου, στην ιεράρχηση των στόχων τους και στη λειτουργική διασύνδεση τους με τη γενική κυβερνητική πολιτική. 4) Στην πρακτική εναρμόνιση και συνοχή της λειτουργίας του Υπουργείου μέσω της προγραμματικής ενότητας των δραστηριοτήτων τους. 5) Στη σχεδίαση ανανεωτικών πρωτοβουλιών και στη συνολική αξιολόγηση των επί μέρους τομέων της ακολουθούμενης δημόσιας πολιτικής. 2.Οι Υπουργοί Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών από κοινού μπορούν να αναθέτουν στην εν λόγω Μονάδα τη μελέτη θεμάτων της γενικότερης κυβερνητικής πολιτικής που προϋποθέτουν διυπουργικές προσεγγίσεις. Άρθρο 31 Αρμοδιότητες Τμήματος Νομοθετικού Συντονισμού και Κωδικοποίησης Στο Τμήμα Νομοθετικού Συντονισμού και Κωδικοποίησης υπάγονται οι εξής αρμοδιότητες: 1) Η μέριμνα προώθησης και η παρακολούθηση της διαδικασίας μέχρι τη δημοσίευση τους, των νομοθετικών κειμένων (νόμων και προεδρικών διαταγμάτων) που καταρτίζονται από τις αρμόδιες κατά περίπτωση υπηρεσίες. 2) Ο συντονισμός για την κωδικοποίηση από τις αρμόδιες κατά περίπτωση υπηρεσίες της νομοθεσίας και των διοικητικών οδηγιών. 3) Ο συντονισμός για το χειρισμό από τις αρμόδιες κατά περίπτωση υπηρεσίες, κάθε θέματος που αφορά στον κοινοβουλευτικό έλεγχο του Υπουργείου. Άρθρο 32 Αρμοδιότητες Γραφείου Ισότητας των Φύλων Στο Γραφείο Ισότητας των φύλων υπάγονται οι εξής αρμοδιότητες: 1) Η διαρκής μελέτη της υπάρχουσας νομοθεσίας και νομολογίας του Κοινοτικού και του εσωτερικού Δικαίου περί Ισότητας. 2) Η παρακολούθηση της νομοθεσίας για εντόπιση τυχόν διακρίσεων και σημείων που απαιτούν παρέμβαση και ρύθμιση. 3) Η διαρκής επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών με συναρμόδιες Υπηρεσίες της χώρας, για την αντιμετώπιση των προβλημάτων του όλου θέματος της ισότητας. 4) Η ενημέρωση των Υπηρεσιών του Υπουργείου επί των σχετικών θεμάτων και η προώθηση του αναγκαίου νομοθετικού έργου και των διοικητικών μέτρων για την υλοποίηση των επιταγών, των Οδηγιών της ΕΟΚ περί Ισότητας. 5) Η εκπροσώπηση του Υπουργείου στα Κοινοτικά και λοιπά Διεθνή Όργανα στα πλαίσια των συμβατικών υποχρεώσεων της χώρας μας για θέματα Ισότητας. 6) Το γραφείο θα συντάσσει και θα υποβάλει στην Ηγεσία του Υπουργείου ετήσια έκθεση επί των δραστηριοτήτων του. Άρθρο 33 Γραφείο Τύπου Στο Γραφείο Τύπου υπάγονται οι εξής αρμοδιότητες: 1) Η ενημέρωση της ηγεσίας και των υπηρεσιών του Υπουργείου επί δημοσιευμάτων του τύπου, που αφορούν στην δραστηριότητα και λειτουργία του Υπουργείου και των εποπτευομένων από αυτό Οργανισμών και Ιδρυμάτων. Η σύνταξη και έκδοση ημερησίου δελτίου τύπου. 2) Η επιμέλεια και έκδοση πάσης φύσεως ανακοινώσεων του Υπουργείου και απαντήσεων σε δημοσιεύματα του τύπου. 3) Η μέριμνα για την με οπτικοακουστικά μέσα και του τύπου κάλυψη εκδηλώσεων του Υπουργείου, η προεργασία για την ένταξη αυτών σε διυπουργικά προγράμματα και η οργάνωση συνεντεύξεων τύπου. Άρθρο 34 Αρμοδιότητες Γραφείου για το πρόβλημα της χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών Στο Γραφείο για το πρόβλημα της χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών υπάγονται οι εξής αρμοδιότητες: 1) Η μελέτη, κατάρτιση, ανάπτυξη, εφαρμογή, λειτουργία, παρακολούθηση, αξιολόγηση προγραμμάτων πρόληψης και ενημέρωσης του πληθυσμού σχετικά με τα Ναρκωτικά, το αλκοόλ και την κατάχρηση ψυχοτρόπων ουσιών. 2) Η μελέτη και πρόταση στην αρμόδια Δ/νση, για την κατάρτιση προγραμμάτων εκπαίδευσης και μετεκπαίδευσης ατόμων που ανήκουν στους Ιατρικούς, Παραϊατρικούς και άλλους Κλάδους σε θέματα ναρκωτικών, αλκοόλ και κατάχρησης ψυχοτρόπων ουσιών και εφαρμογή των προγραμμάτων αυτών σε συνεργασία με άλλους Ελληνικούς, διεθνείς ή Κοινοτικούς φορείς. 3) Η συνεργασία με διεθνείς ή και Κοινοτικούς οργανισμούς και φορείς και η συμμετοχή σε διεθνή ή και Κοινοτικά προγράμματα και δραστηριότητες που αφορούν . τις αρμοδιότητες του Γραφείου. 4) Η προώθηση της έρευνας σε θέματα συναφή με τις αρμοδιότητες του Γραφείου. 5) Η προώθηση εισηγήσεων για εκσυγχρονισμό της νομοθεσίας, που αφορά στα ναρκωτικά, στο αλκοόλ και στην κατάχρηση ψυχοτρόπων ουσιών. 6) Η μελέτη, ο καθορισμός των όρων,και προϋποθέσεων και ο συντονισμός των ενεργειών για την παροχή ιατρικών, ιατροφαρμακευτικών, ψυχοθεραπευτικών, νοσηλευτικών, κοινωνικών και άλλων υπηρεσιών σε εξηρτημένα άτομα. 7) Η ιατρική ενημέρωση γύρω από το πρόβλημα της χρήσης ναρκωτικών. 8) Ο συντονισμός των ενεργειών για την πρόληψη των κοινωνικών και ιατρικών επιπτώσεων της τοξικομανίας (εγκληματικότης-Σύνδρομο Επίκτητης Ανοσοβιολογικής Ανεπάρκειας/ΑΙDS). 9) Η οργάνωση της κοινωνικής και ιατρικής έρευνας γύρω από το πρόβλημα της τοξικομανίας και η τήρηση απορρήτου αρχείου χρηστών ναρκωτικών. 10) Ο προγραμματισμός για τη δημιουργία της αναγκαίας κτιριακής, τεχνικής και στελεχιακής υποδομής για την ιατρική αντιμετώπιση της τοξικομανίας σε συνεργασία και με άλλους αρμοδίους Ελληνικούς, διεθνείς ή και Κοινοτικούς φορείς. 11) Η μελέτη, αξιολόγηση και έγκριση των θεραπευτικών προγραμμάτων για την καταπολέμηση της τοξικομανίας. 12) Ο συντονισμός των ενεργειών και η εισήγηση μέτρων, κινήτρων και νομοθετικών ρυθμίσεων για την προσέλκυση των τοξικομανών στη χρήση των παρεχομένων ιατρικών υπηρεσιών μέσω των θεραπευτικών μονάδων, κέντρων απεξάρτησης, θεραπευτικών κοινοτήτων, συμβουλευτικών σταθμών κ.λπ. 13) Η συγκέντρωση, επεξεργασία και αξιολόγηση των στοιχείων που αφορούν τη δραστηριότητα και λειτουργία των υπηρεσιών περίθαλψης τοξικομανών, η παρακολούθηση της ανάπτυξης και Οργάνωσης των και η εφαρμογή μηχανογραφικών προγραμμάτων για την βελτίωση της δραστηριότητας και λειτουργίας των, καθώς και της αξιολόγησης του έργου των. ΤΜΗΜΑ ΤΜΗΜΑ Β Σαν αποκεντρωμένες υπηρεσίες του Υπουργείου λειτουργούν οι εξής, όπως ειδικότερα στα άρθρα αναφέρονται: α. Η Υγειονομική Σχολή Αθήνας (Υ.Σ.Α.) β. Επιθεώρηση Μακεδονίας - Θράκης Άρθρο 36 1.Η Υγειονομική Σχολή Αθήνας αποτελεί δημόσια υπηρεσία, υπάγεται στον Υπουργό Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και έχει σκοπό: 1)Την εκπαίδευση, μετεκπαίδευση ή ειδίκευση υγειονομικού προσωπικού. 2)Τη μελέτη επιστημονικών και τεχνικών ζητημάτων όλων γενικά που αναφέρονται άμεσα ή έμμεσα στη δημόσια υγεία, καθώς και την εκτέλεση επιστημονικών ερευνών που αφορούν ολοκληρωτικά την υγιεινή, την κοινωνική και προληπτική ιατρική και γενικά την προαγωγή της υγείας. 3)Την παροχή γνωματεύσεων στο Υπουργείο Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ή άλλες δημόσιες υπηρεσίες ύστερα από αίτηση τους ή με δική τους πρωτοβουλία. 4)Τη μετά από εντολή διενέργεια υγειονομικού, χημικού, μικροβιολογικού ή βιολογικού ελέγχου τροφίμων, ποτών, υδάτων, λυμάτων ή χημικών και βιολογικών προϊόντων. 2.Η οργάνωση και γενικά η λειτουργία της Υγειονομικής Σχολής Αθήνας, καθορίζονται από τις ειδικότερες για αυτή διατάξεις. 3.Στην Υγειονομική Σχολή λειτουργεί και Γραμματεία, για τη διοικητική υποστήριξη αυτής και τη διακίνηση της αλληλογραφίας. 4.Η Υγειονομική Σχολή Αθήνας υπάγεται στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου. Άρθρο 37 Διάρθρωση - Αρμοδιότητες Επιθεώρησης Μακεδονίας - Θράκης 1.Η Επιθεώρηση Μακεδονίας - Θράκης με έδρα την πόλη της Θεσσαλονίκης έχει τη χωρική αρμοδιότητα του Υπουργείου Μακεδονίας-Θράκης και τη διάρθρωση και αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Επιθεώρησης της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου. 2.Λειτουργεί σε επίπεδο Διεύθυνσης και υπάγεται στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου δια της Διεύθυνσης Επιθεώρησης από την οποία καθοδηγείται στο έργο της. ΤΜΗΜΑ ΤΜΗΜΑ Γ Καθήκοντα - Αρμοδιότητες Επιθεωρητών Άρθρο Άρθρο 38 Άσκηση Καθηκόντων Επιθεωρητών 1.Κάθε επιθεωρητής, κατά την άσκηση των καθηκόντων του, ενεργεί με δική του ευθύνη. 2.Οι επιθεωρητές για την εκτέλεση και άσκηση των καθηκόντων τους, ενεργούν είτε κατόπιν εντολής του Υπουργού ή του παρ αυτού εξουσιοδοτουμένου οργάνου είτε αυτεπαγγέλτως οσάκις αυτό επιβάλλεται. 3.Οι επιθεωρητές είναι, για το χώρο της καθ ύλην αρμοδιότητας τους, ειδικοί ανακριτικοί υπάλληλοι, με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των οποίων και περιβάλλονται και ασκούν τα καθήκοντα τους βάσει των διατάξεων του παρόντος, των διατάξεων περί οικονομικής επιθεώρησης, των κειμένων ειδικών σχετικών με την επιθεώρηση διατάξεων και αυτών του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας. Άρθρο 39 1.Οι επιθεωρητές, ανεξάρτητα ειδικότητας και κλάδου στον οποίο ανήκουν, κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, ενεργούν ως εκπρόσωποι και εξ ονόματος του Υπουργού και για τον λόγο αυτό, θεωρούνται ιεραρχικά ανώτεροι των προϊσταμένων των ελεγχομένων υπηρεσιών και φορέων. 2.Οι επιθεωρητές, ανεξάρτητα από την ειδικότητα τους, καθίστανται αρμόδιοι: 1)Να ζητούν από κάθε Δημόσια, δικαστική, στρατιωτική, δημοτική ή κοινοτική Αρχή, Τράπεζα ή εταιρία ή από οποιοδήποτε Ν.Π.Δ. ή Ιδ. Δικαίου ή φυσικό πρόσωπο, στοιχεία σχετικά με τον έλεγχο ως και την συνδρομή των αστυνομικών αρχών, οσάκις παρίσταται ανάγκη, υποχρεουμένων να παρέχουν αμέσως τα ζητούμενα στοιχεία. 2)Να απευθύνουν προς τους υπ αυτών ελεγχόμενους οδηγίες για την ορθή ερμηνεία και εφαρμογής των διατάξεων της κείμενης σχετικής νομοθεσίας και του τρόπου της ορθής αντιμετώπισης των χειριζόμενων απ αυτούς θεμάτων. 3)Να προβαίνουν σε κατάσχεση βιβλίων, εγγράφων ή οποιωνδήποτε άλλων στοιχείων σχετιζομένων με την υπό επιθεώρηση ή εξέταση υπόθεση. Η κατάσχεση αυτή διενεργείται κατά τις διατάξεις του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας. 4)Να προβαίνουν κατά την κρίση τους, σε ένορκο ή μη εξέταση των καλουμένων απ αυτούς προσώπων κατά τις διατάξεις του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας και των συναφών με αυτές διατάξεων. 5)Να χρησιμοποιούν κατά την διενέργεια ανακρίσεων, ως Γραμματείς, υπαλλήλους υπηρεσιών του Υπουργείου ή υπαλλήλους των εποπτευομένων υπ αυτού Ν.Π.Δ.Δ και σε περίπτωση έλλειψης αυτών, υπαλλήλους άλλων υπηρεσιών ή σε περίπτωση έλλειψης και αυτών, να λαμβάνουν, άνευ συμπράξεως Γραμματέα, τις καταθέσεις των μαρτύρων. 6)Να αναστέλουν προσωρινά και κατά το χρονικό διάστημα που διαρκεί ο έλεγχος, τις χορηγηθείσες κανονικές άδειες απουσίας στο προσωπικό της Υπηρεσίας στην οποία διενεργείται ο έλεγχος, η ανάκριση ή η εξέταση, εφόσον δεν έχει γίνει έναρξη αυτών ή σε όλως εξαιρετικές περιπτώσεις να ανακαλούν τις χορηγηθείσες ήδη κανονικές άδειες απουσίας, αναφερόντες γι αυτό αμέσως στην αρμόδια Διεύθυνση Επιθεώρησης και στη Δ/νση ή Διοίκηση της Ελεγχόμενης υπηρεσίας ή οργανισμού. 7)Οι επιθεωρητές, εφόσον παρίσταται ανάγκη δύναται να ζητούν τη σύμπραξη τεχνικών ή ετέρας ειδικότητας υπαλλήλων ή εμπειρογνωμόνων. Άρθρο 40 Ειδικές αρμοδιότητες Διοικητικών και Οικονομικών Επιθεωρητών 1.Οι Διοικητικοί και Οικονομικοί Επιθεωρητές καθίστανται προσθέτως αρμόδιοι: 1)Να θέτουν προσωρινά με αιτιολογημένη πράξη τους, εγκρινόμενη αμέσως από τον Υπουργό, ή το παρ αυτού εξουσιοδοτημένο όργανο, κατά την διάρκεια του ελέγχου, εκτός διαχειρίσεως ή υπηρεσίας υπολόγους ή υπαλλήλους εν γένει του Υπουργείου και των υπό την εποπτεία αυτού τελούντων φορέων, αν προκύψουν κατ αυτών σοβαρές υπόνοιες δόλου ή βαρείας αμελείας, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, ή εμποδίζουν την απρόσκοπτη διενέργεια του ελέγχου. 2)Σε περίπτωση διαπίστωσης ελλείματος, απώλειας, φθοράς ή ζημίας υλικών αξιών ή χρημάτων, με αιτιολογημένη απόφαση τους, να καταλογίζουν σε βάρος των υπευθύνων υπολόγων την αξίαν αυτών και υπό την προϋπόθεση ότι προκύπτει υπαιτιότητα αυτών, κατά τις σχετικές διατάξεις του νόμου περί Δημοσίου Λογιστικού, της Οικονομικής Επιθεώρησης και τις λοιπές κατά περίπτωση ειδικές διατάξεις. Κατά της αποφάσεως αυτής δύνανται ν ασκηθούν τα προβλεπόμενα από τις κείμενες-σχετικές διατάξεις ειδικά μέσα. 3)Σε περίπτωση κατά την οποία, οι διαπιστωθείσες φθορές ή ζημίες υλικών κριθούν δικαιολογημένες, οι επιθεωρητές με αιτιολογημένη απόφαση τους, δύνανται να διαγράφουν την αξία αυτών σε βάρος του Δημοσίου. Κατά τις αποφάσεως αυτής χωρεί προσφυγή του προϊσταμένου της Κεντρικής Δ/νσης Επιθεώρησης, ενώπιον του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, μέσα σε ένα μήνα από της γνωστοποιήσεως αυτής. Αν η προθεσμία αυτή παρέλθει άπρακτη, καθίσταται οριστική και τελεσίδικη η απόφαση αυτή του Επιθεωρητή. 4)Ν αναφέρουν στις εκθέσεις τους, περί της ικανότητας και επάρκειας των προϊσταμένων και λοιπών ανωτέρων υπαλλήλων οι οποίοι υπηρετούν στις ελεγχόμενες υπηρεσίες του Υπουργείου και στις υπηρεσίες των ελεγχομένων οργανισμών ιδρυμάτων και Σωματείων. 5)Να ενεργούν, σε εξαιρετικές και επείγουσες περιπτώσεις διαχειριστικό και διοικητικό έλεγχο και χωρίς εντολή του αρμοδίου οργάνου, είτε στην περιφέρεια της έδρας τους, είτε στην περιφέρεια των νομών στην οποία έχουν μεταβεί για εκτέλεση εντεταλμένης υπηρεσίας για την περαίωση άλλων υποθέσεων και να αναφέρουν αμέσως στην προϊσταμένη, τους Αρχή (Διευθύνσεις Επιθεωρήσεως). Άρθρο 41 Επανέλεγχος Υποθέσεων Οι προϊστάμενοι της Κεντρικής Διεύθυνσης Επιθεώρησης και της Επιθεώρησης Μακεδονίας-Θράκης, δύνανται κατ εντολή του Υπουργού να διατάσσουν ολικό ή μερικό επανέλεγχο ή συμπλήρωση της έρευνας οποιασδήποτε υποθέσεως, είτε από. τον ίδιο Επιθεωρητή είτε από άλλον. ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΜΗΜΑ Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Κατηγορίες και Κλάδοι Προσωπικού Άρθρο 42 Διάκριση θέσεων και κατηγορίες Οι θέσεις των μονίμων υπαλλήλων του Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων διακρίνονται στις εξής κατηγορίες: α. Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) β. Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) γ. Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) δ. Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ) Άρθρο 43 1.Στην κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) υπάγονται οι εξής κλάδοι: 1)Κλάδος ΠΕ Διοικητικός 2)ΠΕ Διοικητικών - Οικονομικών Επιθεωρητών γ. ΠΕ Στατιστικής 3)ΠΕ Κοινωνικής Ιατρικής και Υγειονολόγων ε. ΠΕ Ιατρών 4)ΠΕ Υγειονομικών Επιθεωρητών 5)ΠΕ Ιατρών Αγροτικών Ιατρείων και Υγειονομικών Σταθμών (Ν.828/78) 6)ΠΕ Οδοντιάτρων 7)ΠΕ Επιθεωρητών Οδοντιάτρων 8)ΠΕ Ιατρών Ε.Σ.Υ. 9)ΠΕ Φαρμακοποιών 10)ΠΕ Επιθεωρητών Φαρμακοποιών 11)ΠΕ Διαιτολόγων 12)ΠΕ Υγειονολόγων Μηχανικών 13)ΠΕ Μηχανικών 14)ΠΕ Επιθεωρητών - Μηχανικών 15)ΠΕ Πυρηνικών Μηχανικών 16)ΠΕ Διδακτικού Προσωπικού Υγειονομικής Σχολής 17)ΠΕ Πληροφορικής 18)ΠΕ Φυσικών 19)ΠΕ Πυρηνικών Φυσικών 20)ΠΕ Χημικών 21)ΠΕ Ραδιοχημικών 22)ΠΕ Βιολόγων 23)ΠΕ Ψυχολόγων 24)ΠΕ Κοινωνιολόγων 25)ΠΕ Μεταφραστών - Διερμηνέων 26)ΠΕ Βιβλιοθηκονόμων 27)ΠΕ Παιδαγωγικής λ. ΠΕ Επαγγελματικού Προσανατολισμού 28)ΠΕ Καλών Τεχνών 29)ΠΕ Κοινωνικών Λειτουργών (Προσωρινός) 2.Στην κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) υπάγονται οι εξής κλάδοι: 1)Κλάδος ΤΕ Διοικητικός - Λογιστικός β. Κλάδος ΤΕ Επισκεπτών και Επισκεπτριών Υγείας γ. Κλάδος ΤΕ Επισκεπτών και Επισκεπτριών Υγείας και Νοσηλευτικής Αγροτικών Ιατρείων και Υγειονομικών Σταθμών (Ν. 828/78). δ. Κλάδος ΤΕ Μαιευτικής 2)Κλάδος ΤΕ Μαιευτικής Αγροτικών Ιατρείων και Υγειον. Σταθμών (Ν. 828/78). 3)Κλάδος ΤΕ Νοσηλευτικής 4)Κλάδος ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας 5)Κλάδος ΤΕ Επιθεωρητών Κοινωνικής Εργασίας 6)Κλάδος ΤΕ Εποπτών Δημόσιας Υγείας 7)Κλάδος ΤΕ Ιατρικών Εργαστηρίων ια. Κλάδος ΤΕ Βιβλιοθηκονόμων ιβ. Κλάδος ΤΕ Πληροφορικής ιγ. Κλάδος ΤΕ Ηλεκτρονικών 8)Κλάδος ΤΕ Γραφικών Τεχνών και Καλλιτεχνικών Σπουδών ιε. Κλάδος ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών (Προσωρινός) 3.Στην κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) υπάγονται οι εξής κλάδοι: 1)Κλάδος ΔΕ Διοικητικός - Λογιστικός 2)Κλάδος ΔΕ Μεταφραστών - Διερμηνέων 3)Κλάδος ΔΕ Τεχνικός 4)Κλάδος ΔΕ Προσωπικού Η/Υ 5)Κλάδος ΔΕ Δακτυλογράφων - Στενογράφων στ. Κλάδος ΔΕ Τηλεφωνητών 6)Κλάδος ΔΕ Βιβλιοδετών 7)Κλάδος ΔΕ Κοπτικής - Ραπτικής 8)Κλάδος ΔΕ Μικροσκοπιστών (προσωρινός) 9)Κλάδος ΔΕ Βοηθών Νοσοκόμων (προσωρινός) ια. Κλάδος ΔΕ Παρασκευαστών (Προσωρινός) ιβ. Κλάδος ΔΕ Συσκευαστών - Διεκπεραιωτών (Προσωρινός) ιγ. Κλάδος ΔΕ Απολυμαντών (Προσωρινός) 4.Στην κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ) υπάγονται οι εξής κλάδοι: 1)Κλάδος ΥΕ Επιμελητών β. Κλάδος ΥΕ Απολυμαντών γ. Κλάδος ΥΕ Κλιβανέων δ. Κλάδος ΥΕ Σταυλιτών - Πειραματόζωων ε. Κλάδος ΥΕ Φυλάκων - Νυκτοφυλάκων στ. Κλάδος ΥΕ Εργατών ζ. Κλάδος ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας η. Κλάδος ΥΕ Πλυντών Σκευών Εργαστηρίων θ. Κλάδος ΥΕ Μαγείρων (Προσωρινός) ι. Κλάδος ΥΕ Βοηθών Παρασκευαστών (Προσωρινός) Άρθρο 44 1.Εισαγωγικός βαθμός των υπαλλήλων των κλάδων, Πανεπιστημιακής Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ορίζεται ο βαθμός Γ και καταληκτικός βαθμός αυτών ο βαθμός Α. 2.Εισαγωγικός βαθμός των υπαλλήλων των κλάδων Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης ορίζεται ο βαθμός Δ και καταληκτικός βαθμός αυτών ο βαθμός Γ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β Αριθμός θέσεων κατά κλάδους και προσόντα Διορισμού Άρθρο 45 Κλάδος ΠΕ Διοικητικός Ο κλάδος ΠΕ Διοικητικός περιλαμβάνει τετρακόσιες εξήντα εννέα (469) θέσεις, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται δύο (2) θέσεις Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού Ν. 992/1979 (ΦΕΚ 280 Α) που μετατράπηκαν σε μόνιμες με το Ν. 1476/84 (ΦΕΚ 136 Α) καθώς και μία (1) θέση προσωρινή (Ν. 1476/84 ΦΕΚ 136 Α). Άρθρο 46 Κλάδος ΠΕ Στατιστικής 1.Ο κλάδος ΠΕ Στατιστικής περιλαμβάνει μία (1) θέση 2.Προσόντα διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό Γ ορίζονται τα προβλεπόμενα στο άρθρο 3 του Π.Δ. 194/1988 (ΦΕΚ 84 Α) όπως αυτό ισχύει κάθε φορά. Άρθρο 47 Κλάδος ΠΕ Κοινωνικής Ιατρικής και Υγειονολόγων 1.Ο κλάδος ΠΕ Κοινωνικής Ιατρικής και Υγειονολόγων περιλαμβάνει εκατό τριάντα επτά (137) θέσεις. 2.Προσόν διορισμού για μεν του ΠΕ Κοινωνικής Ιατρικής στον εισαγωγικό βαθμό Γ ορίζεται, πτυχίο Ιατρικής Σχολής της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο της αλλοδαπής, άδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλματος, τίτλος ειδικότητας Κοινωνικής Ιατρικής, καθώς επίσης και εκπλήρωση της υποχρεωτικής άσκησης υπηρεσίας υπαίθρου. Για δε τους Υγειονολόγους, πτυχίο Ιατρικής Σχολής της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο της αλλοδαπής, πτυχίο Υγειονολόγου, Υγειονομικής Σχολής της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής, άδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλματος καθώς επίσης και εκπλήρωση της υποχρέωσης άσκησης υπηρεσίας υπαίθρου. 3.Ανώτατο όριο ηλικίας διορισμού των Υγειονολόγων Ιατρών, ορίζεται το τεσσαρακοστό πέμπτο (45ο) (Β.Δ. 561/8.8.1962 ΦΕΚ 137 Α). Άρθρο 48 1.Ο κλάδος ΠΕ Ιατρών περιλαμβάνει εκατό σαράντα τρεις (143) θέσεις. 2.Προσόν διορισμού στον εισαγωγικό Γ ορίζεται πτυχίο Ιατρικής Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (ΑΕΙ) της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο της αλλοδαπής, άδεια άσκησης του ιατρικού επαγγέλματος, εκπλήρωση της υποχρέωσης άσκησης υπηρεσίας υπαίθρου και ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας πέραν των ανωτέρω προσόντων, άδεια τίτλου αντίστοιχης ειδικότητας από την αρμόδια Ελληνική Αρχή ή ειδίκευση στην Βιοϊατρική Τεχνολογία. Ο απαιτούμενος χρόνος και ο τρόπος απόδειξης της ειδίκευσης θα καθορίζεται κάθε φορά με υπουργική απόφαση. 3.Ανώτατο όριο ηλικίας διορισμού ορίζεται το τεσσαρακοστό πέμπτο (45ο) (Β.Δ. 561/8.8.1962 ΦΕΚ 137 Α). Άρθρο 49 Κλάδος ΠΕ Ιατρών Αγροτικών Ιατρείων και Υγειονομικών Σταθμών Οι θέσεις και τα προσόντα του προσωπικού αυτού αναφέρονται στοΝ. 828/78 (ΦΕΚ 202 Α). Άρθρο 50 Κλάδος ΠΕ Οδοντιάτρων Ο κλάδος ΠΕ Οδοντιάτρων περιλαμβάνει πενήντα έξι (56) θέσεις. Άρθρο 51 Κλάδος ΠΕ Ιατρών Ε.Σ.Υ. Οι θέσεις του κλάδου Ιατρών Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.) συνιστώνται κατά την διαδικασία του άρθρου 25 του Ν. 1397/83 (ΦΕΚ 143 Α). Άρθρο 52 1.Ο κλάδος ΠΕ Φαρμακοποιών περιλαμβάνει εξήντα τέσσερις (64) θέσεις, στις οποίες συμπεριλαμβάνται μία (i) θέση Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού Ν. 992/1979 (ΦΕΚ 280 Α) που μετατράπηκε σε μόνιμη με το Ν. 1476/84 (ΦΕΚ 136 Α). 2.Προσόν διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό Γ ορίζεται πτυχίο της φαρμακευτικής Σχολής Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο σχολών της αλλοδαπής και άδεια άσκησης του φαρμακευτικού επαγγέλματος. Άρθρο 53 1.Ο κλάδος ΠΕ Διαιτολόγων περιλαμβάνει δύο (2) θέσεις. 2.Προσόν διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό Γ ορίζεται πτυχίο Ιατρικής ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο της αλλοδαπής και άδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλματος ή ειδικότητα Κοινωνικής Ιατρικής ή πτυχίο Υγειονολόγου ή πτυχίο Ανώτατης Σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής κατεύθυνσης Διαιτολογίας. Άρθρο 54 1.Ο κλάδος Υγειονολόγων Μηχανικών περιλαμβάνει είκοσι μία (21) θέσεις. 2.Προσόν διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό Γ ορίζεται δίπλωμα Μηχανικού ΑΕΙ ημεδαπής ή ισότιμο αλλοδαπής, άδεια άσκησης επαγγέλματος και μεταπτυχιακό δίπλωμα ενός τουλάχιστον ακαδημαϊκού έτους μετεκπαίδευσης σε θέματα Υγειονομικής Μηχανικής ή Επιστημών Υγιεινής Περιβάλλοντος, σύμφωνα με τις ανάγκες της υπηρεσίας και γνώση μιας τουλάχιστον ξένης γλώσσας Αγγλικής ή Γαλλικής επιπέδου LΟWΕR ή SUΡΕRΙΕUR, αντίστοιχα. Άρθρο 55 1.Ο κλάδος ΠΕ Μηχανικών περιλαμβάνει ενενήντα (90) θέσεις, από τις οποίες οι σαράντα πέντε (45) είναι προσωρινές (Ν. 1586/86 ΦΕΚ 37 Α και Ν. 1476/84 ΦΕΚ 136 Α). 2.Προσόν διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό Γ ορίζεται πτυχίο ή δίπλωμα Μηχανικού ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο δίπλωμα σχολής της αλλοδαπής, άδεια άσκησης επαγγέλματος και ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας ειδίκευση στην Βιοϊατρική Τεχνολογία. Ο απαιτούμενος χρόνος και ο τρόπος απόδειξης της ειδίκευσης θα καθορίζεται κάθε φορά με υπουργική απόφαση. Οι ειδικότητες των προσλαμβανομένων στον κλάδο αυτό, καθορίζονται σύμφωνα με τις ανάγκες της υπηρεσίας με την σχετική προκήρυξη πλήρωσης θέσεων. Άρθρο 56 1.Ο Κλάδος ΠΕ Πυρηνικών Μηχανικών περιλαμβάνει μία (1) θέση. 2.Προσόν διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό Γ ορίζεται πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής, άδεια άσκησης επαγγέλματος, μεταπτυχιακό δίπλωμα, μετεκπαίδευσης ενός τουλάχιστον ακαδημαϊκού έτους σε θέματα Πυρηνικής Μηχανικής και γνώση μιας τουλάχιστον γλώσσας Αγγλικής ή Γαλλικής επιπέδου LΟWΕR ή SUΡΕRΙΕUR, αντίστοιχα. Άρθρο 57 Κλάδος ΠΕ Διδακτικού Προσωπικού Υγειονομικής Σχολής Οι θέσεις και τα προσόντα του διδακτικού προσωπικού της Υγειονομικής Σχολής καθορίζονται στο Π.Δ. 1233/81 (ΦΕΚ 306 Α). Άρθρο 58 Κλάδος ΠΕ Πληροφορικής Ο κλάδος ΠΕ Πληροφορικής περιλαμβάνει δέκα πέντε (15) θέσεις και τις ειδικότητες: α. Επιστήμης των Υπολογιστών β. Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Η/Υ). Άρθρο 59 1.Ο κλάδος ΠΕ Φυσικών περιλαμβάνει δύο (2) θέσεις, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται μία (1) θέση Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού Ν. 992/1979 (ΦΕΚ 280Α) που μετατράπηκε σε μόνιμη με το Ν. 1476/84 (ΦΕΚ 136 Α). 2.Προσόν διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό Γ ορίζεται πτυχίο φυσικής ΑΕΙ ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής, μετεκπαίδευση ενός τουλάχιστον ακαδημαϊκού έτους σε θέματα θορύβων ή σε Ιοντίζουσες ακτινοβολίες, επιπέδου ΜΑSΤΕR, DΕΑ ή άλλου ισότιμου τίτλου της ημεδαπής ή αλλοδαπής, γνώση μιας τουλάχιστον γλώσσας Αγγλικής ή Γαλλικής επιπέδου LΟWΕR ή SUΡΕRΙΕUR αντίστοιχα. Ανάλογα δε με τις ανάγκες της υπηρεσίας ειδίκευση στην Βιοϊατρική Τεχνολογία. Ο απαιτούμενος χρόνος και ο τρόπος απόδειξης της ειδίκευσης θα καθορίζεται κάθε φορά με υπουργική απόφαση. Άρθρο 60 1.Ο κλάδος Πυρηνικών Φυσικών περιλαμβάνει μία (1) θέση. 2.Προσόν διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό Γ ορίζεται πτυχίο φυσικής ΑΕΙ ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής και μεταπτυχιακό δίπλωμα εκπαίδευσης ενός τουλάχιστον ακαδημαϊκού έτους σε θέματα Πυρηνικής Φυσικής και γνώση μιας τουλάχιστον γλώσσας Αγγλικής ή Γαλλικής επιπέδου LΟWΕR ή SUΡΕRΙΕUR, αντίστοιχα. Άρθρο 61 1.Ο κλάδος ΠΕ Χημικών περιλαμβάνει πέντε (5) θέσεις. 2.Προσόν διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό Γ ορίζεται πτυχίο Χημείας ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο αλλοδαπής ή δίπλωμα Χημικού Μηχανικού ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής, μεταπτυχιακή εκπαίδευση ενός τουλάχιστον ακαδημαϊκού έτους σε θέματα Επιστημών Υγιεινής Περιβάλλοντος ή Περιβαλλοντικής Χημείας ή Αναλυτικής Χημείας Περιβάλλοντος κατά τις εκάστοτε ανάγκες της υπηρεσίας και γνώση μιας τουλάχιστον γλώσσας Αγγλικής ή Γαλλικής επιπέδου LΟWΕR ή SUΡΕRΙΕUR, αντίστοιχα. Άρθρο 62 1.Ο κλάδος ΠΕ Ραδιοχημικών περιλαμβάνει μία (1) θέση. 2.Προσόν διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό Γ ορίζεται πτυχίο Χημείας ΑΕΙ ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο αλλοδαπής, ή δίπλωμα Χημικού Μηχανικού του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου ή Πολυτεχνικής Σχολής Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής, μεταπτυχιακό δίπλωμα, μετεκπαίδευσης ενός τουλάχιστον Ακαδημαϊκού έτους σε θέματα Ραδιοχημείας ή Πυρηνικής Χημείας, κατά τις εκάστοτε ανάγκες της υπηρεσίας και γνώση μιας τουλάχιστον γλώσσας Αγγλικής ή Γαλλικής επιιπέδου LΟWΕR ή SUΡΕRΙΕUR, αντίστοιχα. Άρθρο 63 1.Ο Κλάδος ΠΕ Βιολόγων περιλαμβάνει τρεις (3) θέσεις. 2.Προσόν διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό Γ ορίζεται πτυχίο Βιολογίας ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο της αλλοδαπής και ειδική μετεκπαίδευση σε θέματα Βιολογικών και Μικροβιολογικών εξετάσεων επιπέδου ΜΑSΤΕR, DΕΑ ή άλλου ισότιμου τίτλου της ημεδαπής ή αλλοδαπής και γνώση μιας τουλάχιστον ξένης γλώσσας Αγγλικής, Γαλλικής, Γερμανικής ή Ιταλικής επιπέδου LΟWΕR ή κατά περίπτωση γλώσσα αντίστοιχου επιπέδου. Άρθρο 64 .1 Ο κλάδος ΠΕ Ψυχολόγων περιλαμβάνει εβδομήντα τρεις (73) θέσεις. 2.Προσόν διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό Γ ορίζεται πτυχίο ψυχολογίας ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο αλλοδαπής, άδεια άσκησης επαγγέλματος (Ν. 991/79 ΦΕΚ 278/Ά). Άρθρο 65 1.Ο κλάδος ΠΕ Κοινωνιολόγων περιλαμβάνει εξήντα τέσσερις θέσεις. 2.Προσόντα διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό Γ ορίζονται τα προβλεπόμενα στο άρθρο 3 του Π.Δ. 194/88 (ΦΕΚ 84Α) όπως αυτό ισχύει κάθε φορά. Άρθρο 66 Κλάδος ΠΕ Μεταφραστών - Διερμηνέων Ο κλάδος ΠΕ Μεταφραστών - Διερμηνέων περιλαμβάνει τρεις (3) θέσεις και τις ειδικότητες: α. Μιας ξένης γλώσσας και β. δύο ξένων γλωσσών, που ορίζονται με την προκήρυξη πλήρωσης κενών θέσεων. Άρθρο 67 Κλάδος ΠΕ Βιβλιοθηκονόμων Ο κλάδος ΠΕ Βιβλιοθηκονόμων περιλαμβάνει μία (1) θέση. Άρθρο 68 Κλάδος ΠΕ Παιδαγωγικής ^ 1.Ο κλάδος ΠΕ Παιδαγωγικός περιλαμβάνει πέντε (5) θέσεις. 2.Προσόν διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό Γ ορίζεται πτυχίο Φιλοσοφίας ή Παιδαγωγικής ΑΕΙ ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο της αλλοδαπής. Άρθρο 69 Κλάδος ΠΕ Επαγγελματικού Προσανατολισμού 1.Ο κλάδος ΠΕ Επαγγελματικού Προσανατολισμού περιλαμβάνει δύο (2) θέσεις, στις οποίες συμπεριλαμβάνεται μία (1) θέση Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού Ν. 992/1979 (ΦΕΚ 280 Α) που μετατράπηκε σε μόνιμη με το Ν. 1476/84 (ΦΕΚ 136 Α). 2.Προσόντα διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό Γ ορίζονται τα προβλεπόμενα από τα άρθρα 62 και 63 του παρόντος. Άρθρο 70 Κλάδος ΠΕ Καλών Τεχνών Ο κλάδος ΠΕ Καλών Τεχνών περιλαμβάνει δύο (2) θέσεις. Άρθρο 71 Κλάδος ΠΕ Κοινωνικών Λειτουργών (προσωρινός) Ο προσωρινός κλάδος ΠΕ Κοινωνικών Λειτουργών περιλαμβάνει δέκα έξι (16) θέσεις προσωρινές (Ν. 1586/86 ΦΕΚ 37Α). Άρθρο 72 Ο Κλάδος ΠΕ Επιθεωρητών περιλαμβάνει πενήντα τρεις θέσεις οι οποίες διακρίνονται ως εξής: ΠΕ Διοικητικών - Οικονομικών Επιθεωρητών, θέσεις τριάντα πέντε (35) ΠΕ Υγειονομικών Επιθεωρητών (Κοινωνικής Ιατρικής και Υγειονολόγων Ιατρών και Ιατρών), θέσεις έξη (6) ΠΕ Επιθεωρητών Οδοντιάτρων, θέσεις δύο (2) ΠΕ Επιθεωρητών Φαρμακοποιών, θέσεις τρεις (3) ΠΕ ή ΤΕ Επιθεωρητών Κοινωνικής Εργασίας, θέσεις δύο (2) ΠΕ Επιθεωρητών Μηχανικών, θέσεις πέντε (5) 2.Οι θέσεις του κλάδου αυτού προέρχονται από μεταφορά σ αυτόν ισαρίθμων θέσεων των αντίστοιχων κλάδων με αντίστοιχη μείωση θέσεων. 3.Οι θέσεις του κλάδου ΠΕ Επιθεωρητών πληρούνται με μετάταξη υπηρετούντων υπαλλήλων στους κλάδους από τους οποίους μεταφέρονται οι θέσεις, με δεκαετή τουλάχιστον υπηρεσία. 4.Μέχρι τη συγκρότηση του κλάδου ΠΕ Επιθεωρητών, στη Διεύθυνση Επιθεώρησης τοποθετούνται προσωρινά και προΐστανται αυτής και των τμημάτων της υπάλληλοι ανήκοντες στους λοιπούς κλάδους κατηγορίας ΠΕ. Άρθρο 73 Κλάδος ΤΕ Διοικητικός - Λογιστικός Ο κλάδος ΤΕ Διοικητικός - Λογιστικός περιλαμβάνει τριακόσιες ενενήντα τρεις (393) θέσεις από τις οποίες η μία θέση είναι προσωρινή (Ν.887/79 ΦΕΚ.69Α). Άρθρο 74 Κλάδος ΤΕ Επισκεπτών και Επισκεπτριών Υγείας Ο κλάδος ΤΕ Επισκεπτών και Επισκεπτριών Υγείας περιλαμβάνει εκατό πενήντα έξι (156) θέσεις. Άρθρο 75 Κλάδος ΤΕ Επισκεπτών και Επισκεπτριών Υγείας και νοσηλευτικής Αγροτικών Ιατρείων και Υγειονομικών Σταθμών Οι θέσεις και τα προσόντα του προσωπικού αυτού αναφέρονται στο Ν. 828/78 (ΦΕΚ. 202Α). Άρθρο 76 Κλάδος ΤΕ Μαιευτικής Ο κλάδος ΤΕ Μαιευτικής περιλαμβάνει πενήντα έξι (56) θέσεις. Άρθρο 77 Κλάδος ΤΕ Μαιευτικής Αγροτικών Ιατρείων και Υγειονομικών Σταθμών Οι θέσεις και τα προσόντα του προσωπικού αυτού αναφέρονται στο Ν. 828/78 (ΦΕΚ.202 Α). Άρθρο 78 Κλάδος ΤΕ Νοσηλευτικής Ο κλάδος ΤΕ Νοσηλευτικής περιλαμβάνει τριάντα (30) θέσεις από τις οποίες οι 25 είναι προσωρινές (Ν. 1586/86 ΦΕΚ.37Α). Άρθρο 79 Κλάδος ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας Ο κλάδος ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας περιλαμβάνει τετρακόσιες πενήντα τέσσερις (454) θέσεις από τις οποίες η μία (1) θέση είναι προσωρινή (Ν.1476/84 ΦΕΚ.136Α·). Άρθρο 80 Κλάδος ΤΕ Εποπτών Δημόσιας Υγείας Ο κλάδος ΤΕ Εποπτών Δημόσιας Υγείας περιλαμβάνει επτακόσιες τριάντα τρεις (733) θέσεις. Άρθρο 81 Κλάδος ΤΕ Ιατρικών Εργαστηρίων Ο κλάδος ΤΕ Ιατρικών Εργαστηρίων περιλαμβάνει είκοσι (20) θέσεις. Άρθρο 82 Κλάδος ΤΕ Βιβλιοθηκονόμων Ο κλάδος ΤΕ Βιβλιοθηκονόμων περιλαμβάνει μία (1) θέση. Άρθρο 83 Κλάδος ΤΕ Πληροφορικής Ο κλάδος ΤΕ Πληροφορικής περιλαμβάνει πέντε (5) θέσεις και τις ειδικότητες: α. Πληροφορικής και β. Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων Άρθρο Άρθρο 84 Κλάδος ΤΕ Ηλεκτρονικών Ο κλάδος ΤΕ Ηλεκτρονικών περιλαμβάνει τρεις (3) θέσεις. Προσόν διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό Γ- ορίζεται πτυχίο Ανωτέρας Τεχνικής Εκπαίδευσης (Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος, Κέντρου Ανωτέρας Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης) ειδικότητας Ηλεκτρονικών, γνώση μιας τουλάχιστον γλώσσας Αγγλικής ή Γαλλικής επιπέδου LΟWΕR ή SUΡΕRΙΕUR αντίστοιχα και εμπειρία σε θέματα ήχου. Ο τρόπος απόδειξης της απαιτούμενης εμπειρίας θα καθορίζεται κάθε φορά με υπουργική απόφαση. Άρθρο 85 Κλάδος ΤΕ Γραφικών Τεχνών και Καλλιτεχνικών Σπουδών Ο κλάδος ΤΕ Γραφικών Τεχνών και Καλλιτεχνικών Σπουδών περιλαμβάνει δύο (2) θέσεις. Άρθρο 86 Κλάδος ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών (προσωρινός) Ο προσωρινός κλάδος ΤΕ Τεχνολογικών εφαρμογών περιλαμβάνει είκοσι τέσσερις (24) θέσεις προσωρινές (Ν. 1586/86, ΦΕΚ 37/Α, και Ν.1476/84, ΦΕΚ 136/Α). Άρθρο 87 Κλάδος ΔΕ Διοικητικός - Λογιστικός Ο κλάδος ΔΕ Διοικητικός - Λογιστικός περιλαμβάνει εννιακόσιες σαράντα τέσσερις (944) θέσεις από τις οποίες οι δώδεκα (12) είναι προσωρινές (Ν.1476/84, ΦΕΚ 136/Α). Άρθρο 88 Κλάδος ΔΕ Μεταφραστών - Διερμηνέων Ο κλάδος ΔΕ Μεταφραστών - Διερμηνέων περιλαμβάνει δύο (2) θέσεις και τις ειδικότητες: α. Μιας ξένης γλώσσας και β. δύο ξένων γλωσσών Άρθρο 89 Κλάδος ΔΕ Τεχνικός Ο κλάδος ΔΕ Τεχνικός περιλαμβάνει τριακόσιες σαράντα τέσσερις (344) θέσεις, από τις οποίες οι εκατό δύο (102) είναι προσωρινές (Ν.1586/86 ΦΕΚ.37Α), Ν.1476/84 ΦΕΚ 136 Α και Π.Δ. 112/89 ΦΕΚ 49Α. Άρθρο 90 Κλάδος ΔΕ Προσωπικού Η/Υ Ο κλάδος ΔΕ Προσωπικού Η/Υ περιλαμβάνει πέντε (5) θέσεις και τις ειδικότητες: α. Προγραμματιστών Η/Υ β. Αυτοματισμού Η/Υ γ. Χειριστών Η/Υ και δ. Χειριτών Διατρητικών Μηχανών Άρθρο 91 Κλάδος ΔΕ Δακτυλογράφων - Στενογράφων Ο κλάδος ΔΕ Δακτυλογράφων - Στενογράφων περιλαμβάνει εκατόν ενενήντα πέντε (195) θέσεις από τις οποίες οι τέσσερις (4) θέσεις είναι προσωρινές (Ν.1586/86 ΦΕΚ 37 Α και Ν.1476/84 ΦΕΚ 136 Α) και τις ειδικότητες: α. Δακτυλογράφων ελληνικής γλώσσας β. Ξενόγλωσσων Δακτυλογράφων και . γ. Στενογραφίας 2.Στα καθήκοντα των υπαλλήλων του κλάδου αυτού πειρλαμβάνονται και άλλες συναφείς εργασίες όπως χειρισμός ΤΕLΕΧ. . Άρθρο 92 Κλάδος ΔΕ Τηλεφωνητών Ο κλάδος Τηλεφωνητών περιλαμβάνει έξι (6) θέσεις. Άρθρο 93 Κλάδος ΔΕ Βιβλιοδετών Ο κλάδος ΔΕ Βιβλιοδετών περιλαμβάνει μία (1) θέση. Άρθρο 94 Κλάδος ΔΕ Κοπτικής - Ραπτικής Ο κλάδος ΔΕ Κοπτικής - Ραπτικής περιλαμβάνει τέσσερις (4) θέσεις. Άρθρο 95 Κλάδος ΔΕ Μικροσκοπιστών (προσωρινός) Ο προσωρινός κλάδος ΔΕ Μικροσκοπιστών περιλαμβάνει δέκα τέσσερις (14) θέσεις προσωρινές (Π.Δ. 112/89 ΦΕΚ 49Α). Άρθρο 96 Κλάδος ΔΕ Βοηθών Νοσοκόμων (προσωρινός) Ο προσωρινός κλάδος ΔΕ Βοηθών Νοσοκόμων περιλαμβάνει σαράντα έξι (46) θέσεις προσωρινές (Ν.1586/86 ΦΕΚ 37Α). Άρθρο 97 Κλάδος ΔΕ Παρασκευαστών (προσωρινός) Ο προσωρινός κλάδος ΔΕ Παρασκευαστών περιλαμβάνει δέκα τέσσερις (14) θέσεις προσωρινές (Ν. 1586/86 ΦΕΚ 37Α) και (Ν.1476/84 ΦΕΚ 136Α ). Άρθρο 98 Κλάδος ΔΕ Συσκευαστών - Διεκπεραιωτών (προσωρινός) Ο προσωρινός κλάδος ΔΕ Συσκευαστών - Διεκπεραιωτών περιλαμβάνει δύο (2) θέσεις προσωρινές (Ν.1586/86 ΦΕΚ 37Α). Άρθρο 99 Κλάδος ΔΕ Απολυμαντών (προσωρινός) Ο προσωρινός κλάδος ΔΕ Απολυμαντών περιλαμβάνει έξι (6) θέσεις προσωρινές (Ν.1586/86, ΦΕΚ 37Α). Άρθρο 100 Κλάδος ΥΕ Επιμελητών 1.Ο κλάδος ΥΕ Επιμελητών περιλαμβάνει εκατό πενήντα τέσσερις (154) θέσεις από τις οποίες οι δύο (2) θέσεις είναι προσωρινές (Ν.1476/84 ΦΕΚ 136 Α). 2.Καθήκοντα των υπαλλήλων του κλάδου αυτού είναι τα προβλεπόμενα στο άρθρο 23 του Π.Δ. 194/88 (ΦΕΚ 84 Α). Άρθρο 101 Κλάδος ΥΕ Απολυμαντών 1.Ο κλάδος ΥΕ Απολυμαντών περιλαμβάνει σαράντα επτά (47) θέσεις. 2.Προσόντα διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό Δ είναι τα προβλεπόμενα στο άρθρο 22 του Π.Δ. 194/88 (ΦΕΚ 84 Α) καθώς και πιστοποιητικό εκπαιδεύσεως ως απολυμαντού χορηγούμενο από το Δημόσιο Απολυμαντήριο. Άρθρο 102 1.Ο κλάδος ΥΕ Κλιβανέων περιλαμβάνει δύο (2) θέσεις. 2.Προσόντα διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό Δ είναι τα προβλεπόμενα στο άρθρο 22 του Π.Δ. 194/88 (ΦΕΚ 84Α) καθώς και πιστοποιητικό εκπαιδεύσεως ως κλιβανέα και απολυμαντού από το Δημόσιο Απολυμαντήριο ή πιστοποιητικό ευδόκιμης άσκησης καθηκόντων κλιβανέα στο Υγειονομικό Εργαστήριο ή στο Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ ή στο Κτηνιατρικό Μικροβιολογικό Εργαστήριο του Υπουργείου Γεωργίας. Άρθρο 103 1.Ο κλάδος Σταυλιτών Πειραματόζωων περιλαμβάνει δύο (2) θέσεις. 2.Προσόντα διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό Δ είναι τα προβλεπόμενα στο άρθρο 22 του Π.Δ. 194/88 (ΦΕΚ 84Α) καθώς και πιστοποιητικό ευδόκιμου άσκησης καθηκόντων σταυλίτου στο Υγειονομικό Εργαστήριο ή στο Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ ή στο Κτηνιατρικό Μικροβιολογικό Εργαστήριο του Υπουργείου Γεωργίας ή στο Δημόκριτο. Άρθρο 104 Κλάδος ΥΕ Φυλάκων - Νυκτοφυλάκων Ο κλάδος ΥΕ Φυλάκων - Νυκτοφυλάκων περιλαμβάνει τριάντα πέντε (35) θέσεις. Άρθρο 105 Κλάδος ΥΕ Εργατών Ο κλάδος ΥΕ Εργατών περιλαμβάνει τριάντα πέντε (35) θέσεις από τις οποίες οι οκτώ (8) θέσεις είναι προσωρινές (Ν. 1586/86 ΦΕΚ 37Α). Άρθρο 106 Κλάδος ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Ο κλάδος ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας περιλαμβάνει εκατόν είκοσι οκτώ (128) θέσεις από τις οποίες οι δύο (2) θέσεις είναι προσωρινές (Ν. 1476/84 ΦΕΚ 136Α). Άρθρο 107 1.Ο κλάδος ΥΕ Πλυντών Σκευών Εργαστηρίων περιλαμβάνει έξι (6) θέσεις. 2.Προσόντα διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό Δ είναι τα προβλεπόμενα στο άρθρο 22 του Π.Δ. 194/88 (ΦΕΚ 84Α). Άρθρο 108 Κλάδος ΥΕ Μαγείρων (προσωρινός) Ο προσωρινός κλάδος ΥΕ Μαγείρων περιλαμβάνει μία (1) θέση προσωρινή (Ν.1586/86, ΦΕΚ 37Α). Άρθρο 109 Κλάδος ΥΕ Βοηθών Παρασκευαστών (προσωρινός) Ο προσωρινός κλάδος ΥΕ Βοηθών Παρασκευαστών περιλαμβάνει μία (1) θέση προσωρινή (Π.Δ. 112/89 ΦΕΚ 49 Α Ν.1586/86 ΦΕΚ 37Α). Άρθρο 110 Από τις θέσεις μονίμου προσωπικού των κλάδων των προηγούμενων άρθρων δεν πληρούνται ισάριθμες με τους υπηρετούντες κάθε φορά (α) σε προσωρινές θέσεις μονόμου προσωπικού και (β) σε προσωρινές θέσεις προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αντίστοιχης ειδικότητας. ΤΜΗΜΑ ΤΜΗΜΑ Β ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Προσωπικό με θητεία Άρθρο 111 1.Ο αριθμός των με τριετή θητεία θέσεων Ελεγκτών Ιατρών, Οδοντιάτρων και Φαρμακοποιών καθορίζεται στις διακόσιες είκοσι μία (221), ως εξής: 1)Εκατόν ενενήντα πέντε (195) θέσεις Ελεγκτών Ιατρών. Από τις θέσεις αυτές, 23 θέσεις ειδικότητας Ελεγκτών Σχολιάτρων καθίστανται προσωρινές και καταργούνται όταν με οποιοδήποτε τρόπο κενωθούν. 2)Είκοσι μία (21) θέσεις Ελεγκτών Οδοντιάτρων 3)Πέντε (5) θέσεις Ελεγκτών Φαρμακοποιών 2.0 αριθμός των με θητεία αορίστου χρόνου (άρθρο 18 Ν. 1193/81 ΦΕΚ 220Α) θέσεων Ελεγκτών Ιατρών, Οδοντιάτρων και Φαρμακοποιών καθορίζεται στις εξήντα οκτώ (68) ως εξής: 1)Πενήντα δύο (52) θέσεις Ελεγκτών Ιατρών 2)Δέκα πέντε (15) θέσεις Ελεγκτών Οδοντιάτρων γ) Μία (1) θέση Ελεγκτών Φαρμακοποιών 3.Προσόντα διορισμού στις ανωτέρω θέσεις ορίζονται: 1)Για τους Ελεγκτές Ιατρούς, πτυχίο Ιατρικής ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμης σχολής της αλλοδαπής, άδεια άσκησης επαγγέλματος και τίτλος ειδικότητας, και σε περίπτωση που δεν υπάρχει αυτός, πάνω από πέντε χρόνια προϋπηρεσία ιατρού σε Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου ή Ιδιωτικού Δικαίου που να αποδεικνύεται από έγγραφα αποδεικτικά στοιχεία. 2)Για τους ελεγκτές Οδοντιάτρους, πτυχίο Οδοντιατρικής ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμης σχολής της αλλοδαπής, άδεια άσκησης επαγγέλματος και πάνω από πέντε χρόνια άσκηση του οδοντιατρικού επαγγέλματος που να αποδεικνύεται από έγγραφα αποδεικτικά στοιχεία. 3)Για τους Ελεγκτές Φαρμακοποιούς, πτυχίο Φαρμακευτικής ΑΕΙ της ημεδαπής ή αναγνωρισμένης ισότιμης σχολής της αλλοδαπής και άδεια άσκησης επαγγέλματος. 4.Ανώτατο όριο ηλικίας διορισμού των Ελεγκτών Ιατρών και Ελεγκτών Οδοντιάτρων ορίζεται το εξηκοστό (60ο) έτος (Άρθρο 28 παρ. 3 του Β.Δ. 665/1962 ΦΕΚ 167 Α). ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β Προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου Άρθρο 112 1.Οι θέσεις του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, ορίζονται ως εξής: Ειδικό Επιστημονικό προσωπικό: Τριάντα (30) θέσεις. Από τις θέσεις αυτές δεν πληρούνται ισάριθμες με τους υπηρετούντες κάθε φορά σε προσωρινές θέσεις αντίστοιχης ειδικότητας. 2.Οι προσωρινές θέσεις προσωπικού ιδιωτικού Δικαίου αορίστου χρόνου ορίζονται ως εξής: Βιβλιοθηκάριου θέση μία (1) (Δ1α/οικ.20386/15.6.1988 απόφαση Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων). 3.Οι προσωρινές θέσεις προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (Ν.1476/84, ΦΕΚ 136Α) ορίζονται κατά ειδικότητα ως εξής: 1)Σχολιάτρων θέσεις δύο (2) 2)Μηχανικών θέσεις έξι (6) 3)Υπομηχανικού θέση μία (1) 4)Σχεδιαστή θέση μία (1) 5)Εργοδηγού πτυχιούχου θέση μία (1) 6)Εργοδηγού Εμπειρικού θέση μία (1) 7)Δακτυλογράφου θέση μία (1) 8)Βοηθών Παρασκευαστών θέσεις δύο (2) 9)Κλητήρων θέσεις τρεις (3) 10)Εργατών θέσεις έξι (6) 11)Καθαριστριών θέσεις είκοσι τρεις (23) 12)Φυλάκων θέσεις δύο (2) 13)Κλιβανέα θέση μία (1) 14)Σταυλίτη θέση μία (1) 4.Οι προσωρινές θέσεις προσωπικού ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (άρθρο 25 του Ν.1735/1987 ΦΕΚ 195 Α και Κ.Υ.Α. ΔΙΠΙΔ/ Φ.42/63/1105/31.12.1987 ΦΕΚ 781Β) ορίζονται κατά ειδικότητα ως εξής: 1)Απολυμαντών θέσεις τρεις (3) β) Οδηγού θέση μία (1) γ) Εργατών θέσεις τέσσερις (4) δ) Καθαριστριών θέσεις έντεκα (11) Άρθρο 113 Προσόντα διορισμού του Ειδικού Επιστημονικού προσωπικού Προσόντα διορισμού του Ειδικού Επιστημονικού προσωπικού είναι τα προβλεπόμενα στο άρθρο 26 του Π.Δ. 194/1988 (ΦΕΚ 34Α) όπως αυτό ισχύει κάθε φορά. Άρθρο 114 Προσωπικό Ιδρυμάτων Στις θέσεις που προβλέπονται στο Διάταγμα αυτό δεν περιλαμβάνονται οι θέσεις του προσωπικού των Κέντρων Παιδικής Μέριμνας, των Κρατικών Παιδικών Σταθμών, Κρατικών Βρεφονηπιακών Σταθμών και Αγροτικών Μεταβατικών Οικοκυρικών Σχολών, οι οποίες ακολουθούν τις διατάξεις του Β.Δ. 744/1960 (ΦΕΚ 181Α) όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε στη συνέχεια. ΤΜΗΜΑ ΤΜΗΜΑ Γ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΘΕΣΕΩΝ Άρθρο Άρθρο 115 Κατανομή θέσεων Κεντρικών και Περιφερειακών Υπηρεσιών 1.Οι θέσεις όλων των κλάδων μονίμου προσωπικού (άρθρα 45 -109) κατανέμονται μεταξύ των Κεντρικών και των Περιφερειακών Υπηρεσιών του Υπουργείου, ως εξής: Κεντρική Υπηρεσία θέσεις Περιφερειακές Υπηρεσίες θέσεις Σύνολο θέσεων α/α ΚΛΑΔΟΣ Μον. Προσ. Μον. Προα. Μον. Προσ. 1.ΠΕ Διοικητικός-11 2.ΠΕ Διοικητικών-Οικονομικών Επιθεωρητών 35 -3. ΠΕ Στατιστικής 1 - 1 4.ΠΕ Κοινωνικής Ιατρικής και Υγειονολόγων 17 --5. ΠΕ Ιατρών 17 123 ι : -6. ΠΕ Υγειονομικών Επιθεωρητών 6 - 6 7.ΠΕ Ιατρών Αγρ. Ιατρείων και Υγειον. Σταθμών (Ν.828/78) 8.ΠΕ Οδοντιάτρων--9. ΠΕ Επιθεωρητών Οδοντιάτρων 2 - - 2 10.ΠΕ Ιατρών Ε.Σ.Υ. 11.ΠΕ Φαρμακοποιών--12. ΠΕ Επιθεωρητών Φαρμακοποιών 3 - 3 13.ΠΕ Διαιτολόγων- 2 14.ΠΕ Υγειονολόγων Μηχανικών 5 --15. ΠΕ Μηχανικών26 -4016. ΠΕ Επιθεωρητών Μηχανικών 5 - - - 5 17.ΠΕ Πυρ. Μηχανικών 1 - 1 18.ΠΕ Διδακτικού Προσ/κού Υγ. Σχολής (Π.Δ. 1233/ • 81) 19.ΠΕ Πληροφορικής-20. ΠΕ Φυσικών 2 - 2 21.ΠΕ Πυρ. Φυσικών- 1 22.ΠΕ Χημικών 5 - 5 23.ΠΕ Ραδιοχημικών- - - 1 24.ΠΕ Βιολόγων 3 - 3 25.ΠΕ Ψυχολόγων 5 68 73 26.ΠΕ Κοινωνιολόγων--α/α ΚΛΑΔΟΣ Μον. Προσ. Μον. Προσ. Μον. Προσ. 27.ΠΕ Μεταφραστών -Διερμηνέων 28.ΠΕ Βιβλιοθηκονόμων 29.ΠΕ Παιδαγωγικής 30.ΠΕ Επαγγελματικού Προσανατολισμού 31.ΠΕ Καλών Τεχνών 32.ΠΕ Κοιν. Λειτουργών (προσωρινός) 33.ΤΕ Δ/κός-Λογιστικός 34.ΤΕ Επισκεπτών και Επισκεπτριών Υγείας 35.ΤΕ Επισκεπτών και Επισκεπτριών Υγείας και Νοσηλευτ. Αγρ. Ιατρ. και Υγειον. Σταθμών (Ν.828/78) 36.ΤΕ Μαιευτικής 37.ΤΕ Μαιευτικής Αγροτ. Ιατρείων και Υγειον. Σταμών (Ν.828/78) 38.ΤΕ Νοσηλευτικής 39.ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας 40.ΤΕ Επιθεωρητών Κοινων. Εργασίας 41.ΤΕ Εποπτών Δημ. Υγείας 42.ΤΕ Ιατρικών Εργαστηρίων 43.ΤΕ Βιβλιοθηκονόμων 44.ΤΕ Πληροφορικής 45.ΤΕ Ηλεκτρονικών 46.ΤΕ Γραφικών. Τεχνών και Καλλιτεχνικών Σπουδών 47.ΤΕ Τεχνολ. Εφαρμογ. (Προσωρινός) 48.ΔΕ Διοικητικός -Λογιστικός 49.ΔΕ Μεταφραστών-Διερμηνέων 50.ΔΕ Τεχνικός 51.ΔΕ Προσωπικού Η/Υ 52.ΔΕ Δακτυλογράφων-Στενογράφων 53.ΔΕ Τηλεφωνητών 54.ΔΕ Βιβλιοδετών 55.ΔΕ Κοπτικής - Ραπτικής 56.ΔΕ Μικροσκοπιστών (Προσωρινός) 57.ΔΕ Βοηθ. Νοσ/μων (Προσωρινός) 58.ΔΕ Παρασκευαστών (Προσωρινός) 59.ΔΕ Συσκευαστών -Διεκπεραιωτών (Προσωρινός) 60.ΔΕ Απολυμαντών (Προσωρινός) 61.ΤΕ Επιμελητών 62.ΤΕ Απολυμαντών 63.ΤΕ Κλιβαναίων 64.ΤΕ Σταυλιτών Πειραματόζωων 65.ΤΕ Φυλάκων-Νυκτοφυλάκων 66.ΤΕ Εργατών 67.ΤΕ Προσωπικού Καθαριότητας 68.ΤΕ Πλυντών Σκευών Εργαστηρίων 69.ΤΕ Μαγείρων (Προσωρινός) 70.ΤΕ Βοηθών Παρασκευαστών (Προσωρινός) ΣΥΝΟΛΟ 2.Οι θέσεις του προσωπικού με θητεία και Ιδιωτικού Δικαίου άρθρα 111-112 κατανέμονται μεταξύ Κεντρικών και Περιφερειακών Υπηρεσιών του Υπουργείου, ως εξής: Κεντρική Περιφερειακές Σύνολο Υπηρεσία Υπηρεσίες Θέσεων 1.Προσωπικό με θητεία 2.Προσωπικό προσωρινό με θητεία αορίστου χρόνου Ν. 1193/ 1981 3.Προσωπικό με σχέση εργασίας Ιδ. Δικαίου ορισμένου χρόνου ,Π.Δ. 441/1984 4.Προσωπικό με σχέση εργασίας Ιδ. Δικαίου ορισμένου χρόνου Ν. 1408/1983 5.Προσωπικό με σχέση εργασίας Ιδ. Δικαίου αορίστου χρόνου Ν. 993/1979 6.Προσωπικό Προσωρινό με σχέση εργασίας Ιδ. Δικαίου αορίστου χρόνου Ν. 1476/1984 7.Προσωπικό προσωρινό με σχέση εργασίας Ιδ. Δικαίου αορίστου χρόνου Κ.Τ.Α. ΔΙΠΙΔ/ Φ.42/ 11440/ 31.12.1986 κυρωθείσα με το αρθρ. 25 Ν. 1735/87. 12 Αρθρο 116 Οι Οργανικές θέσεις του κλάδου μόνιμου προσωπικού του προηγούμενου άρθρου μειώνονται κατά 505 ως κατωτέρω: Κλάδος 1.ΠΕ Ψυχολόγων κατά 35 2.ΠΕ Κοινωνιολόγων κατά 24 3.ΠΕ Κοινωνικών Λειτουργών κατά 4 4.ΤΕ Επισκεπτών και Επισκεπτριών Υγείας κατά 20 5.ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού κατά 140 6.ΤΕ Μαιευτικής κατά 6 7.ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας κατά 59 8.ΤΕ Εποπτών Δημόσιας Υγείας κατά 83 9.ΤΕ Ιατρικών Εργαστηρίων κατά 2 10.ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού κατά 50 11.ΔΕ Τεχνικού κατά 41 12.ΥΕ Επιμελητών κατά 14 13.ΥΕ Απολυμαντών κατά 27. ΤΜΗΜΑ ΤΜΗΜΑ Δ Άρθρο 117 1.Των Γενικών Διευθύνσεων προΐστανται Γενικοί Διευθυντές ως εξής: 1)Της Γενικής Δ/νσης Υγείας υπάλληλος του κλάδου Π Ε Κοινωνικής Ιατρικής Υγειονολόγων Ιατρών ή ΠΕ Ιατρών ή ΠΕ Διοικητικού -Λογιστικού. 2)Της Γενικής Δ/νσης Πρόνοιας υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Δ/κού ή ΠΕ Κοινωνικής Ιατρικής και Υγειονολόγων ιατρών ή ΠΕ Ιατρών. 3)Της Γενικής Δ/νσης Διοικητικής Υποστήριξης υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Διοικητικού. 2.Της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγιεινής και του τμήματος επιδημιολογίας, προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Κοινωνικής Ιατρικής και Υγειονολόγων Ιατρών, των δε λοιπών τμημάτων: 1)Τμήματος Υγειονομικών Επιθεωρήσεων και Ελέγχου, υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Κοινωνικής Ιατρικής και Υγειονολόγων Ιατρών ή ΤΕ Εποπτών Δημόσιας Υγείας. 2)Τμήματος εργαστηρίων Δημόσιας Υγείας, υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Ιατρών ή ΠΕ Κοινωνικής Ιατρικής και Υγειονολόγων Ιατρών. 3)Γραφείο φροντίδας και Περίθαλψης Πασχόντων από ΑΙDS, υπάλληλος του κλάδου Π.Ε. Κοινωνικής Ιατρικής και Υγειονολόγων ή Π.Ε. Ιατρών ή Π.Ε. Διοικητικού. 3.Της Διεύθυνσης Υγιεινής Περιβάλλοντος και των τμημάτων αυτής, προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Υγειονολόγων Μηχανικών ή ΠΕ Κοινωνικής Ιατρικής και Υγειονολόγων. 4.Της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Κοινωνικής Ιατρικής και Υγειονολόγων Ιατρών ή ΠΕ Ιατρών (Γενικής Ιατρικής), των δε τμημάτων αυτής: 1)Τμήματος προγραμματισμού, Μελετών και Αξιολόγησης προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Κοινωνικής Ιατρικής και Υγειονολόγων Ιατρών ή ΠΕ Ιατρών ή ΠΕ Διοικητικού. 2)Τμήματος Οικογενειακής Ιατρικής και Κοινοτικών Υγειονομικών προβλημάτων, προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Ιατρών (Γενικής Ιατρικής) ή ΠΕ Ιατρών. 3)Τμήματος Προστασίας Μητρότητας και παιδιού, προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Ιατρών (Μαιευτήρων ή παιδιάτρων) ή ΠΕ Κοινωνικής Ιατρικής και Υγειονολόγων Ιατρών. 4)Τμήματος Πρόληψης χρονιών Νοσημάτων, προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Κοινωνικής Ιατρικής και Υγειονολόγων Ιατρών ή ΠΕ Ιατρών. 5)Γραφείου Υγιεινής Διατροφής πληθυσμού, προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Κοινωνικής Ιατρικής και Υγειονολόγων Ιατρών ή ΠΕ Ιατρών ή ΔΕ Διαιτολόγων. 5.Της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Νοσοκομειακών Μονάδων και Αιμοδοσίας προΐσταται υπάλληλος κλάδου Π.Ε. Διοικητικού των δε τμημάτων αυτής, προΐσταται υπάλληλος του κλάδου Π.Ε. Διοικητικού, ή ΠΕ Ιατρών ή ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού, πλην του τμήματος Αιμοδοσίας και βιοπαραγώγων, στο οποίο προΐσταται υπάλληλος του κλάδου Π Ε Κοινωνικής Ιατρικής και Υγειονολόγων ή ΠΕ Ιατρών (ειδικότητας Αιματολόγου) με ανάλογη εμπειρία ή ΠΕ Διοικητικού - Λογιστικού. 6.Της Διεύθυνσης Ψυχικής Υγείας και των Τμημάτων αυτής, προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Κοινωνικής Ιατρικής και Υγειονολόγων Ιατρών ή ΠΕ Ιατρών με ειδικότητα Ψυχιάτρου ή ΠΕ Ιατρών ή ΠΕ Ψυχολόγων ή ΠΕ Διοικητικού. 7.Της Διεύθυνσης Φαρμάκων και Φαρμακείων και των τμημάτων αυτής, προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Φαρμακοποιών, πλην του τμήματος Φαρμακείων και Φαρμακαποθηκών και Γραφείου Φαρμακευτικών Φορέων Υπουργείου των οποίων προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Φαρμακοποιών ή ΠΕ Διοικητικού ή ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού. 8.Της Διεύθυνσης Επαγγελμάτων Υγείας, Πρΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Διοικητικού, των δε τμημάτων αυτής προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Διοικητικύ ή ΠΕ Ιατρών ή ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού πλην του τμήματος Νοσηλευτών και λοιπών επαγγελμάτων Υγείας, στο οποίο προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή του κλάδου ΤΕ Νοσηλευτικής. 9.Της Διεύθυνσης Υγειονομικής Περιθάλψεως Ασφαλισμένων του Δημοσίου προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Διοικητικού, των δε τμημάτων αυτής υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Διοικητικού ή ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού. 10.Της Διεύθυνσης Κοινωνικής Κατοικίας και Ανάπτυξης Μονάδων και Επαγγελμάτων Πρόνοιας προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Διοικητικού, των δε τμημάτων αυτής 1)Τμήματος Προγραμματισμού Προνοιακών Μονάδων και εξοπλισμού υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Διοικητικού ή ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού. 2)Τμήματος Κοινωνικής Κατοικίας, προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Διοικητικού ή ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού. 3)Τμήματος Επαγγελμάτων Κοινωνικής Πρόνοιας προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Διοικητικού ή ΠΕ Κοινωνιολόγων ή ΠΕ Ψυχολόγων ή ΠΕ Κοινωνικών Λειτουργών ή ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας. 11.Των Διευθύνσεων Προστασίας και Αγωγής οικογενείας και παιδιού, Ηλικιωμένων και Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες προΐσταται υπάλληλος Κλάδου ΠΕ Διοικητικού ή ΠΕ Κοινωνιολόγων ή ΠΕ Ψυχολόγων, των δε τμημάτων αυτών, υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Διοικητικού ή ΠΕ Κοινωνιολόγων ή ΠΕ Ψυχολόγων ή ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού. 12.Τις Διεύθυνσης Κοινωνικής Εργασίας και Πρόνοιας, και των τμημάτων αυτής, προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Διοικητικού ή ΠΕ Κοινωνιολόγων ή ΠΕ Ψυχολόγων ή ΠΕ Κοινωνικών Λειτουργών ή ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας. 13.Της Διεύθυνσης Προσωπικού και των τμημάτων αυτής, προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Διοικητικού, πλην των τμημάτων Διοικητικής Μέριμνας και Γραμματείας στα οποία προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Διοικητικού ή ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού. 14.Της Διεύθυνσης Οργάνωσης και Απλούστευσης Διαδικασιών και Δ/νσης Εκπαίδευσης και των τμημάτων αυτών, προΐστανται υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ Διοικητικού. 15.Της Διεύθυνσης Πληροφορικής, προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής ή ΠΕ Διοικητικού, των δε τμημάτων αυτής, υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής ή ΠΕ Διοικητικού ή ΤΕ Πληροφορικής. 16.Της Διεύθυνσης Οικονομικού, προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Λογιστικού, των δε τμημάτων αυτής υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Διοικητικού ή ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού. 17.Της Διεύθυνσης Αξιοποίησης περιουσίας και Κτηματολογίου, προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Διοικητικού, των δε τμημάτων αυτής, υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Διοικητικού ή ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού. 18.Της Διεύθυνσης Βιοϊατρικής Τεχνολογίας και των τμημάτων αυτής, προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Μηχανικών ή ΠΕ Φυσικών ή ΠΕ Πληροφορικής (ειδικότητας Μηχανικών Η/Υ)ή ΠΕ Ιατρών ή ΠΕ Διοικητικού. 19.Της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και των τμημάτων αυτής προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Μηχανικών. 20.Της Δ/νσης Διεθνών Σχέσεων, προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Διοικητικού, των δε τμημάτων αυτής υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Διοικητικού ή ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού πλην του τμήματος Μεταφράσεων και Διερμηνείας στο οποίο προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Μεταφραστών - Διερμηνέων. 21.Της Διεύθυνσης Αγωγής της Υγείας και Πληροφόρησης και των τμημάτων αυτής προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Κοινωνικής Ιατρικής και Υγειονολόγων ή ΠΕ Κοινωνιολόγων ή ΠΕ Ψυχολόγων ή ΠΕ Διοικητικού ή ΠΕ Μηχανικών ή ΠΕ Καλών Τεχνών ή ΤΕ Γραφικών Τεχνών και Καλλιτεχνικών Σπουδών. 22.Της Διεύθυνσης Ελέγχου και της Επιθεώρησης και της Επιθεώρησης Μακεδονίας - Θράκης, προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Διοικητικών, Οικονομικών Επιθεωρητών ή ΠΕ Διοικητικού, των δε τμημάτων και γραφείων αυτών: 1)Τμήματος Γραμματείας και Τμήματος Διοικητικού - Οικονομικού Ελέγχου και Επιθεώρησης υπάλληλος ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικών -Επιθεωρητών ή ΠΕ Διοικητικού. 2)Τμήματος Υγειονομικού Ελέγχου και Επιθεώρησης υπάλληλος ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικών Επιθεωρητών ή ΠΕ Υγειονομικών Επιθεωρητών. 3)Τμήματος Φαρμακευτικού Ελέγχου και Επιθεώρησης υπάλληλος ΠΕ Διοικητικών - Οικονομικών Επιθεωρητών ή ΠΕ Επιθεωρητών Φαρμακοποιών. 4)Γραφείου Τεχνικού ελέγχου, υπάλληλος ΠΕ Επιθεωρητών Μηχανικών. 23.Της Διεύθυνσης Πολιτικής Σχεδίασης και εκτάκτου Ανάγκης προΐσταται υπάλληλος κλάδου ΠΕ Διοικητικού, των δε τμημάτων αυτής, υπάλληλος του κλάδου Π Ε Διοικητικού ή ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού. 24.Της Μονάδας Στρατηγικού Σχεδιασμού και Ανάλυσης Πολιτικής προΐσταται υπάλληλος με σύμβαση ιδιωτικού Δικαίου διάρκειας τριών (3) ετών σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 26 του Π.Δ. 194/ 88. 25.Της Γραμματείας του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (ΚΕ.Σ.Υ) προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Διοικητικού. 26.Της Γραμματείας της Υγειονομικής Σχολής, προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Διοικητικού. 27.Του Τμήματος Νομοθετικού Συντονισμού, προΐσταται υπάλληλος του Κλάδου ΠΕ Διοικητικού. 28.Του Γραφείου ισότητας των φύλων, προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Διοικητικού. 29.Του Γραφείου για το πρόβλημα της χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών, προΐσταται υπάλληλος του κλάδου Π.Ε. Κοινωνικής Ιατρικής και Υγειονολόγων Ιατρών ή Π.Ε. Ιατρών με ειδικότητα Ψυχιάτρου ή Π.Ε. Ιατρών ή Π.Ε. Ψυχολόγων. Άρθρο 118 Ιατροί του Ε.Σ.Υ. ως Προϊστάμενοι Στον Υπουργό εναπόκειται η προσφυγή στην παράγραφο 2 του άρθρου 60 του Ν. 1759/88 (ΦΕΚ 50Α) για τον ορισμό Προϊσταμένων Διευθύνσεων και Τμημάτων της Κεντρικής Υπηρεσίας και Νομαρχιακών Υπηρεσιών, όταν προβλέπεται να προΐσταται αυτών αποκλειστικά ή διαζευκτικά ιατρός. ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ Άρθρο 119 1.Η λειτουργία των Συμβουλίων και Επιτροπών που υπάρχουν στο Υπουργείο Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ακολουθούν τις επόμενες διατάξεις, εφόσον στις ίδιες για το καθένα από αυτά διατάξεις, δεν ορίζεται διαφορετικά και συγκροτούνται με εισήγηση της αρμόδιας κατ αντικείμενο Διεύθυνσης. 2.Συγκρότηση συλλογικού οργάνου αποτελεί ο καθορισμός του αριθμού και της ιδιότητας των μελών του ανεξάρτητα από το αν τα μέλη αυτά διορίζονται, εκλέγονται ή υποδεικνύονται (άρθρο 19 παρ. 1 Ν. 1599/1986 ΦΕΚ 75Α). Άρθ. 40 παρ. 4 Ν. 1884/90 ΦΕΚ 81 Α. και αρθ. 87 παρ. 2 Ν. 1892/90 ΦΕΚ 101 Α. 3.Το συλλογικό όργανο, στο οποίο μετέχουν μέλη που εκλέγονται ή υποδεικνύονται από τρίτους, λογίζεται ότι έχει νόμιμα συγκροτηθεί και μπορεί να λειτουργήσει και όταν μερικά από τα μέλη του, τακτικά ή αναπληρωματικά δεν έχουν εκλεγεί ή υποδειχθεί, αν και έχει ζητηθεί η εκλογή ή η υπόδειξη τους. Το συλλογικό όργανο μπορεί να λειτουργήσει με ελλειπή συγκρότηση, όχι όμως πέρα από ένα τρίμηνο, και όταν κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του μέλη του πέθαναν ή δεν αποδέχθηκαν το διορισμό τους ή αποχώρησαν για οποιοδήποτε λόγο! Στις περιπτώσεις των δύο προηγουμένων εδαφίων τα λοιπά μέλη πρέπει να επαρκούν ώστε να υπάρχει απαρτία, η οποία υπολογίζεται στο σύνολο των μελών του συλλογικού οργάνου (άρθρο 19 παρ. 2 Ν. 1599/1986 ΦΕΚ 75 Α). 4.Κανείς δεν μπορεί να μετέχει σε συλλογικό όργανο με περισσότερες από μία ιδιότητες (άρθρο 19 παρ. 3 Ν. 1599/1986 ΦΕΚ 75Α). 5.Η από οποιοδήποτε λόγω απώλεια της υπαλληλικής ή επαγγελματικής ή άλλης ιδιότητας, με την οποία ή λόγω της οποίας διορίστηκε ένα πρόσωπο ως μέλος συλλογικού οργάνου, δεν επηρεάζει τη νόμιμη σύνθεση του Οργάνου, στο οποίο εξακολουθεί να μετέχει το μέλος έως ότου αντικατασταθεί, όχι όμως για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του τριμήνου. Η διάταξη αυτή δεν έχει εφαρμογή, όταν η απώλεια της ιδιότητας οφείλεται σε ποινική ή πειθαρχική καταδίκη (άρθρο 19 παρ. 3 Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75 Α). 6.Τα Συμβούλια και οι Επιτροπές, των οποίων η θητεία είναι δύο χρόνια, συγκροτούνται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ή του Νομάρχη εφόσον του έχει μεταβιβασθεί η σχετική αρμοδιότητα, το Δεκέμβριο κάθε δεύτερου χρόνου. Κατά τη διάρκεια της θητείας δεν επιτρέπεται αντικατάσταση μέλους παρά μόνο επαρκώς αιτιολογημένα. Το νέο μέλος που διορίζεται σε αντικατάσταση μέλους που έχει παραιτηθεί, εκπέσει, πεθάνει, αντικατασταθεί ή αποχωρήσει διανύει τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας. Μέλος το οποίο εξάντλησε τη θητεία του, μπορεί να διορισθεί και πάλι. 7.Των Συμβουλίων και Επιτροπών προεδρεύει ο ανώτερος σε βαθμό δημόσιος υπάλληλος και σε ισόβαθμους αυτός που προηγήθηκε στο βαθμό. Όταν στα Συμβούλια και στις Επιτροπές προβλέπεται η συμμετοχή εκπροσώπων εκτός του Υπουργείου, αυτοί ορίζονται με τους αναπληρωτές τους από τον αρμόδιο κατά περίπτωση Υπουργό ή άλλο αρμόδιο όργανο. 8.Τον Πρόεδρο Συμβουλίου ή Επιτροπής όταν λείπει, απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνει ο αναπληρωτής και όταν απουσιάζει και αυτός άλλο μέλος, το οποίο ορίζεται με την απόφαση συγκρότησης του συλλογικού οργάνου. Με την ίδια απόφαση ορίζονται οι αναπληρωτές των υπολοίπων μελών εκτός από αυτούς που είναι δημόσιοι υπάλληλοι, οι οποίοι αναπληρώνονται από τους νόμιμους αναπληρωτές τους, αν δεν ορίζεται διαφορετικά στην πιο πάνω απόφαση. Πρόσωπα τα οποία συνδέονται μεταξύ τους με συγγένεια μέχρι και τετάρτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας, δεν μπορεί να ορίζονται μέλη του ίδιου Συμβουλίου ή Επιτροπής. 9.Τα θέματα που συζητούνται στα Συμβούλια και στις Επιτροπές εισηγούνται κατά σειρά οι αρμόδιοι για κάθε θέμα προϊστάμενοι υπηρεσιών ή διευθύνσεων ή τμημάτων ή γραφείων, που ορίζονται για τις κεντρικές υπηρεσίες με απόφαση του Υπουργού, για τις υπηρεσίες νομαρχιακού επιπέδου, με απόφαση Νομάρχη, εφόσον έχει την αρμοδιότητα συγκρότησης του συλλογικού οργάνου και μετά από εισήγηση του προϊσταμένου της ίδιας Περιφερειακής Υπηρεσίας του Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Ο Πρόεδρος μπορεί να ορίσει και μέλος του Συμβουλίου ή της Επιτροπής για ειδικότερη μελέτη και εισήγηση του θέματος που θα συζητηθεί. 10.Γραμματείς των Συμβουλίων ή Επιτροπών και αναπληρωτές αυτών ορίζονται με την απόφαση συγκρότησης, μόνιμοι υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ του Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. 11.Οι συνεδριάσεις των Συμβουλίων και Επιτροπών είναι μυστικές, είναι σε απαρτία, όταν ο αριθμός των μελών που είναι παρόντες είναι μεγαλύτερος από τους απόντες. Τα Συμβούλια και οι Επιτροπές με τρία μέλη συνεδριάζουν όταν είναι παρόντα όλα τα μέλη. 12.Τα Συμβούλια και οι Επιτροπές συγκαλούνται μετά από πρόσκληση του Προέδρου αυτών σε τόπο που ορίζεται από αυτόν. Η πρόσκληση, η οποία περιέχει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, παραδίνεται, με απόδειξη από οποιοδήποτε δημόσιο όργανο, σε κάθε ένα από τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη τρεις τουλάχιστον μέρες πριν από την ορισμένη συνεδρίαση. Σε περίπτωση που κρίνονται από τον Πρόεδρο κατεπείγουσες, οι υποθέσεις, η πρόσκληση, στην οποία γίνεται αναφορά για το κατεπείγον. μπορεί να επιδίδεται και την προηγούμενη της συνεδρίασης. 13.Κλήτευση των μελών (τακτικών ή αναπληρωματικών) συλλογικού οργάνου δεν απαιτείται όταν έχουν προκαθοριστεί τακτές ημέρες, συνεδριάσεων, όταν το μέλος έχει δηλώσει από πριν ότι κωλύεται να συμμετάσχει ή όταν υπάρχει αντικειμενική αδυναμία συμμετοχής του. Η κλήτευση, όπου απαιτείται γίνεται από τον Πρόεδρο ή το Γραμματέα του οργάνου. Η κλήτευση μπορεί να γίνει και με τηλεφώνημα ή τηλεγράφημα, στις περιπτώσεις δε αυτές αποδεικνύεται από σχετική σημείωση σε ειδικό βιβλίο, η οποία πρέπει να φέρει χρονολογία και υπογραφή του προσώπου που έκανε την κλήτευση (άρθρο 19 παρ. 5 Ν. 1599/1986 ΦΕΚ 75 Α). 14.Το συλλογικό όργανο, εφόσον υπάρχει απαρτία, αποφασίζει με πλειοψηφία των παρόντων μελών, εκτός αν ο νόμος απαιτεί μεγαλύτερη πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του προέδρου (άρθρο 19 παρ. 6 Ν. 1599/1986 ΦΕΚ 75 Α). · 15.Η υπογραφή του Προέδρου ή του αναπληρωτή του αρκεί για την υπόσταση κάθε πράξης του συλλογικού οργάνου (άρθρο 19 παρ. 7 Ν. 1599/1986 ΦΕΚ 75 Α-). 16.Οι διατάξεις της διοικητικής, πολιτικής ή ποινικής δικονομίας εφαρμόζονται στα συλλογικά όργανα μόνο όπου ο νόμος ρητά παραπέμπει σ αυτές (άρθρο 19 παρ. 8 Ν. 1599/1986 ΦΕΚ 75 Α). 17.Δεν επηρεάζουν τη νομιμότητα της σύνθεσης ούτε προκαλούν ακυρότητα των πράξεων του συλλογικού οργάνου: 1)Η εσφαλμένη μνεία ή η παράλειψη αναγραφής στο κείμενο της Πράξης ή του πρακτικού στοιχείων που δεν έχουν σχέση με το περιεχόμενο της κρίσης όπως είναι πράξεις συγκρότησης του οργάνου και διορισμού των μελών, οι διατάξεις που καθορίζουν τη σύνθεση, το όνομα του εισηγητή στην υπόθεση, η συγκεκριμένη υπαλληλική ή επαγγελματική ιδιότητα των μελών, ο τόπος της κατοικίας ή της διαμονής ή του πατρώνυμου του μέλους, το κώλυμα του να παραστεί, ο λόγος για τον οποίο έγινε η αναπλήρωση του μέλους. 2)Η μεταβολή της σύνθεσης του συλλογικού οργάνου σε διαδοχικές συνεδριάσεις. Στην περίπτωση αυτή αποφασίζουν τα μέλη που μετέχουν στην τελευταία συνεδρίαση, αφού ενημερωθούν. Από τη συμμετοχή των μελών στη λήψη της απόφασης τεκμαίρεται ότι έχουν ενημερωθεί. 3)Η συμμετοχή σε δευτεροβάθμιο συλλογικό όργανο ενός μέλους από εκείνα που μετείχαν στο πρωτοβάθμιο όργανο, εκτός αν ειδική διάταξη επιτρέπει τη συμμετοχή περισσοτέρων. 4)Η συμμετοχή σε συλλογικό όργανο προσώπου που είχε εκφέρει γνώμη για το κρίσιμο θέμα. είτε διότι του είχε ζητηθεί από την προϊσταμένη του αρχή είτε διότι η έκφραση γνώμης προβλέπεται από το νόμο. 5)Η παρουσία τρίτων μη μελών του συλλογικού οργάνου σε φάσεις της συνεδρίασης προηγούμενες από τη συζήτηση κατά την οποία το όργανο έλαβε την απόφαση (άρθρο 19 παρ. 8 Ν. 1599/1986 ΦΕΚ 75 Α). 18.Οι αποφάσεις ή γνωμοδοτήσεις των Συμβουλίων και Επιτροπών, οι οποίες πρέπει να είναι ειδικά αιτιολογημένες, λαμβάνονται με φανερή ψηφοφορία και με πλειοψηφία των μελών που είναι παρόντα, σε ισοψηφία επικρατεί η ψήφος του Προέδρου. Όταν υπάρχουν περισσότερες από δύο γνώμες, αυτοί που ακολούθησαν την ασθενέστερη οφείλουν να προσχωρήσουν στην επικρατέστερη. 19.Οι αποφάσεις ή γνωμοδοτήσεις των Συμβουλίων και Επιτροπών γράφονται σε πρακτικά τα οποία υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα. Στα πρακτικά γράφονται τα ονόματα όλων των μελών που συμμετέχουν, αφού αναφέρεται ρητά η απουσία ή το κώλυμα τακτικού μέλους και η συμμετοχή του αναπληρωματικού, καταχωρούνται δε σε αυτά και οι γνώμες των μελών που μειοψήφισαν. 20.Κάθε ένα Συμβούλιο ή Επιτροπή, σύμφωνα με τις αρμοδιότητες που έχει, αλληλογραφεί, δια μέσου του Προέδρου, απευθείας με κάθε δημόσια αρχή ή υπηρεσία και νομικό πρόσωπο δημόσιου δικαίου, τα οποία υποχρεούνται χωρίς αναβολή στην παροχή κάθε πληροφορίας που ζητείται, καθώς επίσης και με τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου ή και ιδιώτες. 21.Τα αναγκαία βιβλία κάθε Συμβουλίου ή Επιτροπής τηρούνται με . τη μέριμνα του γραμματέα και είναι τα εξής: 1)Βιβλίο πρωτοκόλλου εισερχομένων και εξερχόμενων εγγράφων. 2)Βιβλίο πρακτικών των συνεδριάσεων. 3)Βιβλίο διεκπεραίωσης των εγγράφων που παραδίδονται με απόδειξη. Τα τηρούμενα βιβλία αριθμούνται και μονογράφονται κατά φύλλο από το Γραμματέα και θεωρούνται από τον Πρόεδρο στο τελευταίο τους φύλλο. Αντί του βιβλίου πρακτικών μπορεί να τηρούνται πρακτικά συνεδριάσεων, που βιβλιοδετούνται κάθε χρόνο. Άρθρο 120 Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας Το Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας (ΚΕ. Σ. Υ) λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1278/1982 / ΦΕΚ 105 Α). Άρθρο 121 Συμβούλια και Επιτροπές Λειτουργούν ακόμα τα Συμβούλια και οι Επιτροπές που διατηρήθηκαν με την κοινή απόφαση Υπουργών Προεδρίας Κυβερνήσεως και Οικονομικών 680/26.4.82 (ΦΕΚ 217/82 Β), ως και αυτά που διατηρήθηκαν με τις κοινές αποφάσεις που εκδόθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 1288/1982 (ΦΕΚ. 120 Α) εφόσον δεν καταργήθηκαν από τις διατάξεις του Ν. 1278/1982 (ΦΕΚ 105 Α). Άρθρο 122 Ομάδες Εργασίας Για τη μελέτη ειδικών θεμάτων ή προβλημάτων μπορούν να συγκροτούνται με αποφάσεις του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων επιτροπές ή ομάδες εργασίας ή αξιολόγησης από ειδικούς επιστήμονες και στελέχη του Δημοσίου, Νομικών Προσώπων Δημοσίου (Ν.Π.Δ.Δ.) Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) καθώς και από ιδιώτες σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 8 του Ν. 1579/1985 (ΦΕΚ-217 Α). ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο Άρθρο 123 Κατάταξη υπηρετούντος προσωπικού 1.Οι κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος υπηρετούντος μόνιμοι υπάλληλοι του Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κατατάσσονται στις αντίστοιχες ομοιόβαθμες θέσεις των οικείων κλάδων ως εξής: 1)Στον κλάδο ΠΕ Διοικητικό, οι υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ Διοικητικού και οι υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού της ίδιας ειδικότητας. 2)Στον κλάδο ΠΕ Κοινωνικής Ιατρικής και Υγειονολόγων, οι υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ Κοινωνικής Ιατρικής και Υγειονολόγων. 3)Στον κλάδο ΠΕ Ιατρών, οι υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ Ιατρών. 4)Στον κλάδο Π Ε Οδοντιάτρων, οι υπάλληλοι του κλάδου Π Ε Οδοντιάτρων. 5)Στον κλάδο ΠΕ Φαρμακοποιών, οι υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ Φαρμακοποιών και ο υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού της Ίδιας ειδικότητας. 6)Στονκλάδο ΠΕ Μηχανικών οι υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ Μηχανικών. 7)Στον κλάδο ΠΕ Υγειονολόγων Μηχανικών, οι υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ Υγειονολόγων Μηχανικών. 8)Στον κλάδο ΠΕ Διδακτικού Προσωπικού της Υγειονομικής Σχολής, οι υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ Διδακτικού Προσωπικού της Υγειονομικής Σχολής. 9)Στον κλάδο ΠΕ Πληροφορικής, οι υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής. 10)Στον κλάδο ΠΕ Ιατρών Αγροτικών Ιατρείων και Υγειονομικών Σταθμών, οι υπάλληλοι του κλάδου Ιατρών Αγροτικών Ιατρείων και Υγειονομικών Σταθμών (Ν. 828/78 ΦΕΚ 202 Α) 11)Στον κλάδο ΠΕ Επαγγελματικού Προσανατολισμού, ο υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Επαγγελματικού Προσανατολισμού. 12)Στον προσωρινό κλάδο Π Ε Κοινωνικών Λειτουργών, οι υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ Κοινωνικών Λειτουργών. 13)Στον κλάδο ΤΕ Διοικητικό - Λογιστικό, οι υπάλληλοι του κλάδου ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού. 14)Στον κλάδο ΤΕ Επισκεπτών και Επισκεπτριών Υγείας, οι υπάλληλοι ΤΕ Επισκεπτών και Επισκεπτριών Υγείας. 15)Στον κλάδο ΤΕ Νοσηλευτικής, οι υπάλληλοι του κλάδου ΤΕ Νοσηλευτικής. 16)Στον κλάδο ΤΕ Μαιευτικής, οι υπάλληλοι του κλάδου ΤΕ Μαιευτικής. 17)Στον κλάδο ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας, οι υπάλληλοι του κλάδου ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας. 18)Στον κλάδο ΤΕ Εποπτών Δημόσιας Υγείας, οι υπάλληλοι του κλάδου ΤΕ Εποπτών Δημ. Υγείας; 19)Στον κλάδο ΤΕ Μαιευτικής Αγροτικών Ιατρείων και Υγειονομικών Σταθμών, οι υπάλληλοι του κλάδου Μαιευτικής Αγροτικών Ιατρείων και Υγειονομικών Σταθμών (Ν. 828/78 ΦΕΚ 202 Α). 20)Στον κλάδο ΤΕ Επισκεπτών και Επισκεπτριών Υγείας και Νοσηλευτικής Αγροτικών Ιατρείων και Υγειονομικών Σταθμών, οι υπάλληλοι του κλάδου Επισκεπτών και Επισκεπτριών και Νοσηλευτικής Αγροτικών Ιατρείων και Υγειονομικών Σταθμών (Ν. 828/78 ΦΕΚ 202 Α). 21)Στον κλάδο ΤΕ Ιατρικών Εργαστηρίων οι υπάλληλοι του κλάδου ΤΕ Τεχνικών Εργαστηρίων. 22)Στον προσωρινό κλάδο ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών, οι υπάλληλοι του κλάδου Τεχνολογικών Εφαρμογών. 23)Στον κλάδο ΔΕ Διοικητικό - Λογιστικό, οι υπάλληλοι του κλάδου ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού. 24)Στον κλάδο ΔΕ Μεταφραστών - Διερμηνέων, οι υπάλληλοι του κλάδου ΔΕ Μεταφραστών - Διερμηνέων. 25)Στον κλάδο ΔΕ Προσωπικού Η/Υ. οι υπάλληλοι του κλάδου ΔΕ Προσωπικού Η/Υ. κατ. Στον κλάδο ΔΕ Δακτυλογράφων - Στενογράφων, οι υπάλληλοι του κλάδου ΔΕ Δακτυλογράφων - Στενογράφων. 26)Στον προσωρινό κλάδο ΔΕ Βοηθών Νοσοκόμων, οι υπάλληλοι του κλάδου ΔΕ Βοηθών Νοσοκόμων. 27)Στον κλάδο ΔΕ Τηλεφωνητών, οι υπάλληλοι του κλάδου ΔΕ Τηλεφωνητών. 28)Στον κλάδο ΔΕ Τεχνικού, οι υπάλληλοι του κλάδου ΔΕ Τεχνικού. 1) Στον προσωρινό κλάδο ΔΕ Μικροσκοπιστών. οι υπάλληλοι του προσωρινού κλάδου ΔΕ Μικροσκοπιστών. 29)Στον προσωρινό κλάδο ΔΕ Παρασκευαστών, οι υπάλληλοι του κλάδου ΔΕ Παρασκευαστών. 30)Στον προσωρινό κλάδο ΔΕ Συσκευαστών - Διεκπεραιωτών οι υπάλληλοι του κλάδου ΔΕ Συσκευαστών - Διεκπεραιωτών. 31)Στον προσωρινό κλάδο ΔΕ Απολυμαντών, οι υπάλληλοι του κλάδου ΔΕ Απολυμαντών. 32)Στον κλάδο ΥΕ Επιμελητών, οι υπάλληλοι του κλάδου ΥΕ Επιμελητών. 33)Στον κλάδο ΥΕ Προσωπικού καθαριότητας, οι υπάλληλοι του κλάδου ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας. 34)Στον κλάδο ΥΕ Εργατών, οι υπάλληλοι του κλάδου ΥΕ Εργατών. 35)Στον κλάδο ΥΕ Φυλάκων - Νυκτοφυλάκων, οι υπάλληλοι του κλάδου ΥΕ Φυλάκων - Νυκτοφυλάκων. 2.Το προσωπικό που υπηρετεί κατά τη δημοσίευση του διατάγματος αυτού: 1)Με θητεία, κατατάσσεται σε θέσεις αντίστοιχης ειδικότητας του άρθρου 111. 2)Με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου σε Οργανικές θέσεις, κατατάσσεται σε θέσεις αντίστοιχης ειδικότητας του άρθρου 112 παρ. 1. 3)Σε προσωρινές θέσεις Ιδιωτικού Δικαίου, παραμένει στις προσωρινές αυτές θέσεις αντίστοιχης ειδικότητας. Άρθρο 124 Διατήρηση θέσης Διατηρείται η μία θέση της παρ. γ του άρθρου 109 του Π. Δ. 112/89 που κατέχεται ως προσωρινή. Άρθρο 125 Από την έναρξη της ισχύος του παρόντος καταργείται κάθε διάταξη η οποία ρυθμίζει διαφορετικά τα θέματα του παρόντος Π. Διατάγματος. Άρθρο 126 Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων αναθέτουμε την δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος.
  • Τις διατάξεις: α) του άρθρου 15 παράγραφος 3 του Ν.Δ. 17/1974 «περί Πολιτικής Σχεδιάσεως Εκτάκτου Ανάγκης» (ΦΕΚ 236/Α). β) του άρθρου 24 παράγραφος 5 του Ν. 1558/1985» Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ 137/Α)». γ) του άρθρου 9 παράγραφος 10 του Ν. 1586/1986 «Βαθμολογική διάρθρωση των θέσεων του Δημοσίου, νομικών προσώπων δημοσίου Δικαίου και των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 37/Α). δ) του άρθρου 78 παράγραφος 1 του Ν. 1892/1990 «Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 101/Α). ε) του Π.Δ. 368/90 «Σύσταση Γενικών Διευθύνσεων και Μονάδας στρατηγικού σχεδιασμού και ανάλυση πολιτικής στο Υπουργείο Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων» (ΦΕΚ 145/Α).
  • Την αριθ. Υ. 1660/1007556/116/0006Α/24.1.92 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Οικονομικών στον Υφυπουργό Οικονομικών» (ΦΕΚ 31/Β/92).
  • Την αρ. Δ.Ο.Α./Φ.01/14482/23.4.91 απόφαση του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης «Αναδιοργάνωση Υπηρεσιακών Μονάδων Υπουργείων και λοιπών Υπηρεσιών» (ΦΕΚ 248/Β).
  • Την αρ. 43/1992 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης, Εθνικής Άμυνας, Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Υφυπουργού Οικονομικών,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1992-04-22 Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
Τροποποίηση Τύπος
A/1992/68
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1992/1660/1007556/116/0006Α (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1992/1660_1007556_116_0006Α 1992
ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1991/01/14482 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/01_14482 1991
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1986/1586 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/1586 1986
ΝΟΜΟΣ 1990/1892 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/1892 1990
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1974/17 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1974/17 1974
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1990/368 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/368 1990
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Καθιέρωση της 3ης Δεκεμβρίου ως Ημέρας Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες. θέσπιση του θεσμού της κάρτας αναπηρίας και άλλες διατάξεις. 1996/2430 1996
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος Υγείας, οργάνωση των υγειονομικών υπηρεσιών, ρυθμίσεις για το φάρμακο και άλλες διατάξεις. 1997/2519 1997
Μεταμοσχεύσεις ανθρωπίνων ιστών και οργάνων και άλλες διατάξεις. 1999/2737 1999
Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων, άλλες ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις. 1999/2741 1999
Τροποποίηση και συμπλήρωση του Π.Δ. 138/1992 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων» (ΦΕΚ 68/Α) 1993/349 1993
Τροποποίηση και συμπλήρωση του Π.Δ. 138/1992 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων» (ΦΕΚ 68/Α) όπως τροποποιήθηκε. 1995/109 1995
Διατήρηση εποπτείας Νομικών Προσώπων Δημοσίου καίου (Ν.Π.Δ.Δ.) από τον Υπουργό Υγείας και Πρόνοιας. 1997/369 1997
Τροποποίηση και συμπλήρωση του Π.Δ. 138/1992 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων» (ΦΕΚ 68Α). 1998/349 1998