ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1992/139

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1992-04-22

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1992-04-22

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1992-04-17

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Έξοδος της Εταιρείας Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως- Πρωτευούσης (Ε.ΥΔ.Α.Π.) από το Δημόσιο Τομέα.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
    Από την ημερομηνία που αρχίζει να ισχύει το παρόν διάταγμα η Εταιρεία Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης (ΕΥΔΑΠ) παύει να υπάγεται στις διατάξεις που ισχύουν για το δημόσιο τομέα, με την επιφύλαξη διατήρησης της διάταξης της παρ. 2 του άρθρου 30 του Ν. 1914/1990 και των ακολούθων ρυθμίσεων: · α) Ο καθορισμός των τιμολογίων ή των οποιωνδήποτε τελών, δικαιωμάτων και επιβαρύνσεων που επιβάλλονται από την ΕΥΔΑΠ σε εκείνους που κάνουν χρήση των υπηρεσιών της συνεχίζει να υπόκειται σε έγκριση της Επιτροπής Τιμών και Εισοδημάτων. Η Επιτροπή μπορεί να αρνηθεί την έγκριση αν κρίνει ότι η νέα ρύθμιση οφείλεται σε μη ορθολογική διαχείριση της ΕΥΔΑΠ ή σε κακή χρήση της δεσπόζουσας θέσης της στην αγορά. β) Τα χρηματοδοτικά προγράμματα της επιχείρησης υποβάλλονται για έγκριση στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας. Η δύναμη και οι όροι των δανείων εγκρίνονται από τον Υπουργό των Οικονομικών, μόνο εφόσον ζητείται γι αυτά η εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου. γ) Ο Υπουργός Χωροταξίας, Περιβάλλοντος και Δημοσίων Έργων (ΥΠΕΧΩΔΕ), που κατά τις κείμενες διατάξεις έχει την εποπτεία της Εταιρείας, εγκρίνει τα προγράμματα ανάπτυξης της Εταιρείας, σε ό,τι αφορά την εναρμόνιση τους με το εκάστοτε πρόγραμμα του Κράτους. Στην Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτευούσης (Ε.ΥΔ.Α.Π.) μπορεί να ανατεθεί η ευθύνη και μέριμνα για τη μελέτη και την κατασκευή έργων, που εμπίπτουν στον σκοπό της και για άλλες περιοχές εκτός της περιοχής αρμοδιότητος της, εφόσον της χορηγούνται σχετικές πιστώσεις από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων ή από άλλες πηγές. Οι βασικοί όροι και προϋποθέσεις της ανάθεσης καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας - Εσωτερικών, ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. και Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας (άρθρο 28 του Ν. 1428/1984). δ) Η έξοδος της Εταιρείας από το δημόσιο τομέα δεν μεταβάλλει το καθεστώς του οικονομικού ελέγχου της. Τα δικαιώματα του Δημοσίου ως μετόχου της εταιρείας διατηρούνται και εξακολουθούν να τα ασκούν οι μέχρι σήμερα αρμόδιοι προς τούτο Υπουργοί. ε) Η εκτέλεση του ετήσιου προγράμματος της Εταιρείας παρακολουθείται από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας δια της υποβολής ανά εξάμηνο ενημερωτικού δελτίου που αφορά την πορεία των εκτελουμένων έργων κ.λπ. βάσει του εγκριθέντος απ αυτό ετησίου προγράμματος και προϋπολογισμού.
Άρθρο 2
1.  
    Το διάταγμα αυτό ισχύει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στους Υπουργούς Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος.
  • Τις διατάξεις του άρθρου 30 του Ν. 1914/1990 «Εκσυγχρονισμός και ανάπτυξη του δημόσιου τομέα και της κεφαλαιαγοράς, φορολογικές ρυθμίσεις χαι άλλες διατάξεις» (Α 178) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 22 του Ν. 1947/1991 «Απλούστευση φορολογικών διαδικασιών και άλλες ρυθμίσεις» (Α 70).
  • Την αριθ. 159/1992 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1990/1914 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/1914 1990
ΝΟΜΟΣ 1991/1947 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/1947 1991
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Προμήθειες του δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων. 1995/2286 1995
Επαναφορά της Εταιρείας Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης (ΕΥΔΑΠ) στο Δημόσιο Τομέα. 1996/69 1996