ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1992/140

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1992-04-22

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1992-04-22

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1992-04-01

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση του Π.Δ. 136/83 (Α 60) Περί του Οργανισμού της Σχολής Επικούρων Αξιωματικών Πολεμικού Ναυτικού.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Ο τίτλος του Προεδρικού Διατάγματος 136/83 αντικαθίσταται ως εξής: Οργανισμός Σχολής Επικούρων Αξιωματικών Π.Ν.
2.  
  Όπου στο παραπάνω Π.Δ. αναφέρονται ΣΕΑ/Μ νοούνται από της ισχύος του παρόντος ΠΔ ΣΕΑ.
3.  
  Το άρθρο ,1 του παραπάνω Π.Δ. αντικαθίσταται ως εξής: Αποστολή της Σχολής Επικούρων Αξιωματικών. Η Σχολή Επικούρων Αξιωματικών (ΣΕΑ), έχει ως αποστολή της την κατάλληλη θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση και την στρατιωτική και ναυτική αγωγή των μαθητών που φοιτούν σ αυτή, ώστε να μπορούν, μετά το τέλος της φοίτησης τους, να αναλάβουν καθήκοντα Κυβερνήτη, Υπάρχου, Διευθυντή ή Αξιωματικού Επιστασίας, σε Πλοία ή Υπηρεσίες του Πολεμικού Ναυτικού.
4.  
  Η παράγραφος 1 του άρθρου 2 αντικαθίσταται ως εξής: Διοικητής της Σχολής Επικούρων Αξιωματικών είναι ο Διοικητής του Κέντρου Εκπαίδευσης «ΠΑΛΑΣΚΑΣ» (Κ.Ε. ΠΑΛΑΣΚΑΣ).
5.  
  Η παράγραφος 1 του άρθρου 7 αντικαθίσταται ως εξής: Στη Σχολή εισάγεται αριθμός οπλιτών, οι οποίοι επιλέγονται από αυτούς που κατατάσσονται κατά τις Εκπαιδευτικές Σειρές Στρατευσίμων Οπλιτών (ΕΣΣΟ) και έχουν τα προσόντα που ορίζονται στον παρόντα Οργανισμό
Άρθρο 2
1.  
  Το άρθρο 8 αντικαθίσταται ως εξής:
 1. Δίπλωμα Πλοιάρχου Εμπορικού Ναυτικού (Ε.Ν.) οποιασδήποτε τάξης και σε περίπτωση που δεν συμπληρώνεται ο αριθμός των υποψηφίων, Δίπλωμα Δοκίμου Πλοιάρχου Ανωτέρας Δημοσίας Σχολής Εμπορικού Ναυτικού ή αντίστοιχης ισότιμης ανεγνωρισμένης Σχολής του εξωτερικού και 18μηνη τουλάχιστον θαλάσσια υπηρεσία, με την ιδιότητα του Δοκίμου Πλοιάρχου, που βεβαιώνεται με πιστοποιητικό που εκδίδεται από το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας (ΤΕΝ).
 2. (1) Μάχιμοι (ΣΕΑ/Μ)
 3. Εφόσον δεν συμπληρώνεται ο απαιτούμενος αριθμός υποψηφίων, μπορούν να γίνουν δεκτοί όσοι έχουν Πτυχίο Ανωτέρας Δημοσίας Σχολής Εμπορικού Ναυτικού ή απολυτήριο Πρόσθετης Διαδοχικής Εκπαίδευσης (ΑΣΔΕΝ/ ΠΡΟΔΕ) Κέντρων Εμπορικής Κατάρτισης Εμπορικού Ναυτικού (ΚΕΚ/ΕΝ), Δημοσίου Ναυτικού Λυκείου ή Λυκείου και τριετή τουλάχιστον υπηρεσία σε πλοία, με την ιδιότητα του Δοκίμου Πλοιάρχου, που βεβαιώνεται με πιστοποιητικό που εκδίδεται από το ΥΕΝ.
 4. (2) Ιατροί (ΣΕΑ/Ι) Πτυχίο Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου του εσωτερικού ή αντίστοιχης ισότιμης ανεγνωρισμένης Σχολής του εξωτερικού, β. Επίσης οι υποψήφιοι πρέπει:
 5. (1) Να μην. έχουν στερηθεί, λόγω καταδίκης, τα πολιτικά τους δικαιώματα κατά τα άρθρα 59 έως 62 του Ποινικού Κώδικα και να μην έχουν καταδικαστεί σε οποιανδήποτε ποινή φυλάκισης για κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία των άρθρων 216 έως 232 του Ποινικού Κώδικα, δωροδοκία των άρθρων 235 έως-237 του Π.Κ., ψευδορκία, χρήση και εμπορία ναρκωτικών, συκοφαντική δυσφήμιση, εγκλήματα κατά των ηθών και γενικά αδικήματα κατά της ασφαλείας της χώρας.
 6. (2) Να μην εκκρεμεί εναντίον τους ποινική δίωξη για κάποιο από τα αδικήματα που αναφέρονται στην προηγούμενη υποπαράγραφο.
 7. (3) Να είναι οι μεν ΣΕΑ/Μ ικανότητας πρώτης κατηγορίας (1/1) οι δε ΣΕΑ/Ι μέχρι και δεύτερης κατηγορίας και να έχουν ανάστημα όχι μικρότερο από ένα μέτρο και εξήντα πέντε εκατοστά (1.65).
 8. (4) Να μην έχουν καταδικαστεί ή να μην εκκρεμεί εις βάρος τους, ποινική δίωξη για ανυποταξία ή λιποταξία.
 9. (5) Να είναι υπόχρεοι πλήρους θητείας.
2.  
  Το άρθρο 9 αντικαθίσταται ως εξής:
 1. Η πιστοποίηση των προσόντων του άρθρου 8 του παρόντος οργανισμού, γίνεται με την υποβολή από τους υποψήφιους των παρακάτω δικαιολογητικών:
 2. (1) Αντιγράφου Πτυχίου Πλοιάρχου ΕΝ επικυρωμένου από το ΥΕΝ για τους ΣΕΑ/Μ και αντίγραφο Πτυχίου Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου του εσωτερικού ή αντίστοιχης ισότιμης ανεγνωρισμένης Σχολής του εξωτερικού, επικυρωμένου και μεταφρασμένου, για τους ΣΕΑ/Ι. (2) Πιστοποιητικού ή Βεβαιωτικού του ΥΕΝ, σχετικά με τα αναφερόμενα στην υποπαράγραφο Ια του άρθρου 8 προσόντα.
 3. (3) Πιστοποιητικό αρμοδίου γραφείου Ποινικού Μητρώου τύπου Α του τόπου γεννήσεως ή από το Υπουργείο Δικαιοσύνης (σε περίπτωση κατά την οποία ο υποψήφιος γεννήθηκε στην αλλοδαπή) από το οποίο να φαίνεται, ότι ο υποψήφιος δεν έχει καταδικαστεί σε ποινή για τα αδικήματα της παραγράφου 2α του άρθρου 8 του παρόντος Οργανισμού. (4) Πιστοποιητικό του Εισαγγελέα της περιφερείας, στην οποία κατοικεί ο υποψήφιος ή της Προξενικής ή Εκκλησιαστικής Αρχής, εάν μένει στο εξωτερικό, ότι δεν υπάρχει εναντίον του εκκρεμής ποινική δίωξη για αδικήματα της προηγούμενης υποπαραγράφου.
3.  
  Η παράγραφος 1 του άρθρου 10 αντικαθίσταται ως εξής: Ο έλεγχος των δικαιολογητικών του άρθρου 9 διενεργείται από τριμελή επιτροπή Αξιωματικών, που συγκροτείται με Διαταγή της Διοικήσεως Ναυτικής Εκπαιδεύσεως (ΔΝΕ), στην οποία συμμετέχει, ως τρίτο μέλος, Αξιωματικός του Στρατολογικού Σώματος
4.  
  Η παράγραφος 4 του άρθρου 10 αντικαθίσταται ως εξής:
Άρθρο 3
1.  
  Η παράγραφος 1 του άρθρου 11 αντικαθίσταται ως εξής: Η πρόσκληση αναρτάται σε εμφανή θέση του Κέντρου Εκπαιδεύσεως.
 1. Με διαταγή της ΔΝΕ συγκροτείται τριμελής Εξεταστική Επιτροπή Διαγωνισμού κατάταξης υποψηφίων μαθητών ΣΕΑ, από Ανωτέρους Μάχιμους Αξιωματικούς, της οποίας ο Πρόεδρος είναι Πλοίαρχος ή Αντιπλοίαρχος και το νεώτερο μέλος ορίζεται ως ειδικός εξεταστής των μαθημάτων ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ και ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ. Η επιτροπή συμπληρώνεται με τα εξής μέλη:
 2. (1) Ένα κατώτερο Αξιωματικό ως Γραμματέα.
 3. (2) Ένα ιδιώτη καθηγητή Φιλόλογο, από τους υπηρετούντες στη ΣΜΥΝ ή ΣΝΔ ή σε άλλη Σχολή του ΠΝ, ως ειδικό εξεταστή στο μάθημα της Έκθεσης ιδεών.
 4. Σε περίπτωση ελλείψεως ορίζεται κατάλληλος Αξιωματικός.
 5. (3) Ένα ιδιώτη καθηγητή της Αγγλικής, από τους υπηρετούντες στη ΣΜΥΝ ή στη ΣΝΔ ή σε άλλη Σχολή του ΠΝ, ως ειδικό εξεταστή στο μάθημα της Αγγλικής Γλώσσας για τους ΣΕΑ/Μ. Σε περίπτωση ελλείψεως ορίζεται κατάλληλος Αξιωματικός.
 6. (4) Ένα ειδικευμένο Αξιωματικό, ως εξεταστή στην ψυχοτεχνική δοκιμασία.
 7. (5) Ένα Ανώτερο Αξιωματικό Ιατρό, για την εξέταση των ΣΕΑ/Ι.
2.  
  Η παράγραφος 1 του άρθρου 12 αντικαθίσταται ως εξής:
3.  
  Η παράγραφος 1 του άρθρου 13 αντικαθίσταται ως εξής:
 1. Μετά την ψυχοτεχνική δοκιμασία, όσοι κριθούν κατάλληλοι, εξετάζονται στα παρακάτω μαθήματα:
 2. (1) Υποψήφιοι ΣΕΑ/Μ (α) Έκθεση Ιδεών (β) Ναυτιλία
 3. Ναυτική Τέχνη (δ) Αγγλικά (2) Υποψήφιοι ΣΕΑ/Ι (α) Έκθεση Ιδεών
 4. Πρακτική Κλινική Εξέταση
4.  
  Η παράγραφος 2 του άρθρου 13 αντικαθίσταται ως εξής: Για να λογισθεί ένας υποψήφιος ότι πέτυχε πρέπει να συγκεντρώσει σε ανώτατο όριο βαθμολογίας (ΑΟΒ) 100, ποσοστό βαθμολογίας τουλάχιστον 50% σε κάθε μάθημα
5.  
  Η υποπαράγραφος α της παραγράφου 4 του άρθρου 13 αντικαθίσταται ως εξής: Ακρόαση μαγνητοφωνημένης ταινίας εξετάσεων και καταγραφή των ορθών απαντήσεων με ΑΟΒ 100 ή προφορικά με το αυτό ΑΟΒ
6.  
  Προστίθεται παράγραφος 5 στο άρθρο 13 η οποία έχει ως εξής:
 1. Για το μάθημα της Έκθεσης Ιδεών των υποψηφίων ΣΕΑ/Ι δίδονται τρία θέματα (συναφή με την Ιατρική Επιστήμη ή γενικού ενδιαφέροντος) από τα οποία επιλέγεται με κλήρο το ένα, το οποίο καλούνται να αναπτύξουν
 2. Η πρακτική Κλινική Εξέταση πραγματοποιείται στο Θεραπευτήριο του Κέντρου Εκπαιδεύσεως, όπου οι υποψήφιοι ΣΕΑ/Ι εξετάζονται στην Πρακτική Εφαρμογή της Ιατρικής Επιστήμης
7.  
  Η παράγραφος 1 του άρθρου 14 αντικαθίσταται ως εξής: Ο Πρόεδρος της εξεταστικής επιτροπής, μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της Ψυχοτεχνικής Δοκιμασίας, καλεί τους υποψηφίους ΣΕΑ που κρίθηκαν επιτυχόντες, να προσέλθουν σε τόπο που καθορίζει μέσα σε δύο ημέρες από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, για να υποβληθούν στις εξετάσεις των μαθημάτων, που καθορίζονται στο άρθρο 13 του παρόντος Οργανισμού
8.  
  Η παράγραφος 2 του άρθρου 14, αντικαθίσταται ως εξής: Η διάρκεια της γραπτής εξέτασης κάθε μαθήματος ορίζεται σε δύο και μισή (2,5) ώρες. Μετά την παρέλευση του χρόνου αυτού διακόπτεται η εξέταση ανεξάρτητα αν όλοι οι διαγωνιζόμενοι έχουν τελειώσει ή όχι την ανάπτυξη θεμάτων.
Άρθρο 4
1.  
  Η παράγραφος 1 του άρθρου 16 αντικαθίσταται ως εξής: Η ακριβής διάρκεια της εκπαίδευσης των μαθητών τα μαθήματα που διδάσκονται κατά Σχολή, η ανάλυση της διδακτέας ύλης, οι ώρες διδασκαλίας και εξετάσεων, ο τρόπος εξέτασης κάθε μαθήματος και τα όρια βαθμολογίας των μαθημάτων, προβλέπονται από τους Κανονισμούς Εκπαίδευσης (ΚΕ) της Σχολής
2.  
  Η παράγραφος 3 άρθρου 15, όπως αυτή τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του ΠΔ 127/85 (Α 50), αντικαθίσταται ως εξής: Η κατάταξη στη Σχολή γίνεται από τον πίνακα επιτυχόντων κατά σειρά επιτυχίας. Σε περίπτωση ισοβαθμίας στη συνολική βαθμολογία, για να καθορισθεί η σειρά επιτυχίας και κατάταξης στη Σχολή, λαμβάνεται, για μεν τους ΣΕΑ/Μ κατά σειρά η βαθμολογία στα μαθήματα της Ναυτιλίας και Ναυτικής Τέχνης, για δε τους ΣΕΑ/Ι κατά σειρά η βαθμολογία στο μάθημα της Έκθεσης Ιδεών και ο βαθμός του προσκομισθέντος Πτυχίου. Αρθρο 5.
3.  
  Ο τίτλος του άρθρου 23, αντικαθίσταται ως εξής: Ονομασία Επικούρων Σημαιοφόρων και Ορκωμοσία αυτών
4.  
  Οι παράγραφοι 1 και 2 του αυτού άρθρου αντικαθίστανται αντιστοίχως ως εξής: ,
 1. Οι μαθητές ΣΕΑ που αποφοιτούν από τη Σχολή ονομάζονται Επίκουροι Σημαιοφόροι Μάχιμοι ή Ιατροί.
 2. Η ονομασία τους γίνεται με Υπουργική Απόφαση που εκδίδεται με πρόταση του ΓΕΝ μετά από Εισήγηση της ΔΝΕ.
 3. Οι Επίκουροι Σημαιοφόροι δίνουν τον προβλεπόμενο όρκο κατά τη διάρκεια επίσημης τελετής, που γίνεται στο Κ.Ε. ΠΑΛΑΣΚΑΣ.
Άρθρο 6 "Ισχύς"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος.
 • Τα άρθρα 1, 2, 3 και 6 του ΑΝ 428/37 «Περί της εν τω Β. Ναυτικώ Εκπαιδεύσεως» (Α 15).
 • Την παράγραφο 1 (ι) του άρθρου 18 του Ν. 660/1977 «Περί Υπουργείου Εθνικής Αμύνης και των οργάνων της Ανωτάτης Διοικήσεως και Ελέγχου των Ενόπλων Δυνάμεων» (Α 218).
 • Την γνώμη του Ανωτάτου Ναυτικού Συμβουλίου (Πρακτικό με αριθμό 18 από 28.3.91).
 • Την πρόταση του Αρχηγού Γενικού Επιτελείου Ναυτικού από 17.12.91. ε. Την με αριθμό 18/92 Γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Αμύνης,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1977/660 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1977/660 1977
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1937/428 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1937/428 1937
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1983/136 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/136 1983
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία