ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1992/141

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1992-04-22

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1992-04-22

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1992-04-09

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Σύσταση Υπηρεσίας Εντελλομένων Εξόδων στο Κεντρικό Ταμείο Γεωργίας, Κτηνοτροφίας και Δασών (Κ.Τ.Γ.Κ.Δ.).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Στο Κεντρικό Ταμείο Γεωργίας, Κτηνοτροφίας και Δασών συνιστάται Υπηρεσία Εντελλομένων Εξόδων (Υ.Ε.Ε.), η οποία αποτελεί οργανική μονάδα της Γενικής Διεύθυνσης Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους του Υπουργείου Οικονομικών.
Άρθρο 2
1.  
  Η συνιστώμενη Υπηρεσία διαρθρούται σε επίπεδο Τμήματος. Η σύνθεση σε προσωπικό της Υπηρεσίας αυτής ορίζεται ως εξής: Μία (1) θέση προσωπικού του Κλάδου ΠΕ Δημοσιονομικών, μία (1) θέση προσωπικού του κλάδου ΤΕ Δημοσιονομικών και μία (1) θέση προσωπικού του κλάδου ΔΕ Δημοσιονομικών.
Άρθρο 3
1.  
  Για τη στελέχωση της Υ.Ε.Ε. στο Κεντρικό Ταμείο Γεωργίας, Κτηνοτροφίας και Δασών συνιστώνται οι κατωτέρω θέσεις κατά κλάδο οι οποίες προστίθενται στις υπάρχουσες οργανικές θέσεις των αντιστοίχων κλάδων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους του Υπουργείου Οικονομικών. α) Κλάδος ΠΕ Δημοσιονομικών: μία (1) β) Κλάδος ΤΕ Δημοσιονομικών: μία (1) γ) Κλάδος ΔΕ Δημοσιονομικών: μία (1) Άρθρο 4 Η Υπηρεσία Εντελλομένων Εξόδων στο Ταμείο Γεωργίας, Κτηνοτροφίας και Δασών, έχει τις αρμοδιότητες που αναφέρονται στο άρθρο 66 του Π.Δ. 284/1988 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (Α 128), όσον αφορά τις δαπάνες του Ταμείου αυτού.
Άρθρο 5
1.  
  Η Υ.Ε.Ε. που συνιστάται με το παρόν Π.Δ. προστίθεται στις Υπηρεσίες που συγκροτούν το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και υπάγεται στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών (αρ. 1 και 151 του Π.Δ. 284/88 και άρθρο 22 του Π.Δ. 79/90.
2.  
  Της ανωτέρω Υπηρεσίας προΐσταται υπάλληλος των κλάδων Δημοσιονομικών, ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ κατηγορίας ή των αντιστοίχων προσωρινών κλάδων
Άρθρο 6
1.  
  Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος αρχίζει από την 1η του μεθεπόμενου μήνα από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης. Στον Υπουργό Γεωργίας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Π. Διατάγματος.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 24 παρ. 5 του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (Α 137).
 • Το άρθρο 14 του Ν.Δ. 496/74 «Περί Λογιστικού των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (Α 204).
 • Το Π.Δ. 284/88 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α 128), όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 79/90 (Α 37).
 • Την 742/1991 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης, Οικονομικών και Γεωργίας,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1974/496 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1974/496 1974
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1988/284 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/284 1988
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1990/79 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/79 1990