ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1992/142

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1992-04-22

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1992-04-22

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1992-04-17

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Ίδρυση και λειτουργία Επαγγελματικής Σχολής Υπαλλήλων Δασοπροστασίας.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Ιδρύεται Επαγγελματική Σχολή Υπαλλήλων Δασοπροστασίας με έδρα την Αθήνα του Νομού Αττικής
2.  
  Συνιστώνται παραρτήματα της Σχολής στις εξής πόλεις: α. Στην Καλαμπάκα του Νομού Τρικάλων.
 1. Στην Αρναία του Νομού Χαλκιδικής γ. Στην Ορεστιάδα του Νομού Έβρου δ. Στο Καρπενήσι του Νομού Ευρυτανίας ε. Στην Άμφισσα του Νομού Φωκίδας στ.
 2. Στην Τρίπολη του Νομού Αρκαδίας και ζ. Στο Ηράκλειο του Νομού Ηρακλείου οπότε ισχύουν και για τα Παραρτήματα αυτά οι διατάξεις του παρόντος.
3.  
  Σκοπός της Σχολής είναι η άρτια επαγγελματική κατάρτιση και εκπαίδευση των σπουδαστών, που θα αποτελέσουν τα μόνιμα στελέχη της δασικής υπηρεσίας για την προστασία του δασικού πλούτου της χώρας, σε θέματα εφηρμοσμένης κυρίως πρόληψης και καταστολής πυρκαϊών δασών και δασικών εκτάσεων αλλά και ατομικής τους ασφάλειας
4.  
  Η Σχολή υπάγεται στο Υπουργείο Γεωργίας, το οποίο έχει και την ευθύνη της λειτουργίας της
5.  
  Η οικονομική εξυπηρέτηση για την αντιμετώπιση των δαπανών της Σχολής γίνεται από το Κεντρικό Ταμείο Γεωργίας, Κτηνοτροφίας και Δασών ή από το Τοπικό Ταμείο Γεωργίας, Κτηνοτροφίας και Δασών της έδρας της Σχολής ή του Παραρτήματος, το οποίο επιχορηγείται από το Κεντρικό Ταμείο Γεωργίας, Κτηνοτροφίας και Δασών για το σκοπό αυτό
6.  
  Οι πιστώσεις που διατίθενται για τη λειτουργία της Σχολής καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας
Άρθρο 2
1.  
  Η φοίτηση στη Σχολή είναι διάρκειας ενός (1) διμήνου για κάθε εκπαιδευτική περίοδο
2.  
  Ο χρόνος έναρξης και λήξης του διμήνου καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας
3.  
  Η φοίτηση στη Σχολή είναι υποχρεωτική. Σπουδαστής που απουσιάζει αδικαιολόγητα περισσότερο από έξι (6) ώρες και δικαιολογημένα περισσότερο από είκοσι (20) ώρες διδασκαλίας και εκπαίδευσης το δίμηνο ή δεν επιδεικνύει το απαιτούμενο ήθος και επιμέλεια κατά τη διάρκεια της φοίτησης διαγράφεται από τη Σχολή μετά από απόφαση του Διδακτικού Συμβουλίου.
Άρθρο 3 "Τρόπος εισαγωγής των σπουδαστών 1. Η εισαγωγή των σπουδαστών στη Σχολή Υπαλλήλων Δασοπροστασίας γίνεται με επιλογή από ειδική τριμελή επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας και αποτελείται από έναν Σύμβουλο του Ελεγκτικού Συνεδρίο [...]"
2.  
  Για την επιλογή τους οι υποψήφιοι υποβάλλονται σε αθλητικές επιδόσεις, κατόπιν δοκιμασίας, στα αγωνίσματα:
 1. Δρόμος χιλίων (1000) μέτρων σε μέγιστο χρόνο τέσσερα (4) λεπτά και β) Αλμα σε μήκος απλούν, με ελάχιστο όριο τέσσερα (4) μέτρα.
 2. Οι υποψήφιοι που αποτυγχάνουν σε μία από τις δοκιμασίες αθλητικών επιδόσεων απορρίπτονται από την επιλογή.
3.  
  Οι υποψήφιοι που υπέστησαν επιτυχώς τις δοκιμασίες των αθλητικών επιδόσεων επιλέγονται με βάση το σύνολο των μορίων που λαμβάνουν για τα κατωτέρω στοιχεία που συνεκτιμώνται ως εξής:
 1. Απολυτήριος τίτλος βασικής υποχρεωτικής εκπαίδευσης, 10 μόρια, β) Η διαμονή σε ορεινές, δασικές ή ακριτικές περιοχές, 10 μόρια, γ) Η εργασία ή προϋπηρεσία σε δασικές εργασίες, 10 μόρια, δ) Η ιδιότητα του πολυτέκνου ή τέκνου πολυτέκνων, 10 μόρια:
 2. ε) Άδεια οδήγησης οχήματος, 10 μόρια
 3. Προσωρινή συνέντευξη σε θέματα σχετικά με το αντικείμενο της Σχολής, 50 μόρια
4.  
  Ποσοστό μέχρι δέκα στα εκατό (10%) των θέσεων της Σχολής καλύπτονται από τέκνα δασικών υπαλλήλων-θυμάτων κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας ή εξαιτίας της υπηρεσίας
Άρθρο 4 "Διδασκόμενα μαθήματα - Χορηγούμενο αποφοιτήριο"
1.  
  Δασικές πυρκαϊές 5 3 8 (1) Δασικές Πυρκαϊές (2) Στοιχεία δασικής Οικολογίας (3) Στοιχεία δασικής Βοτανικής (4) Δασικές παραβάσεις και στοιχεία Δασικού Δικαίου (5) Πρώτες βοήθειες και ασφάλεια εργαζομένου (6) Πυρκαϊές κατοικημένων χώρων-οικιών-άλλων κτιριακών και μη, εγκαταστάσεων-μηχανημάτων-μηχανών. (7) Στοιχεία μηχανολογίας και μηχανοτεχνικής των μέσων και εξοπλισμού πυρόσβεσης. (8) Στοιχεία κοινωνικής αγωγής.
2.  
  Η διδασκαλία μαθημάτων περιλαμβάνει εκτός των θεωρητικών παραδόσεων και πρακτική άσκηση στο μάθημα
3.  
  Στοιχεία δασικής Βοτάνικής 11 .,2. Μάθημα Παραδόσεις Πρακτική Σύνολο ώρες άσκηση ωρών ώρες
4.  
  Δασικές παραβάσεις και στοιχεία Δασικού Δικαίου 2 2 4 Ειδικά μαθήματα, μπορεί να διδάσκονται, αναλόγως του αντικειμένου των, από κατόχους ειδικής επιστημονικής γνώσεως ή εμπειρίας.
5.  
  Κατά τη διάρκεια των μαθημάτων και κατά την κρίση των διδασκόντων οι σπουδαστές μπορεί να υποβάλλονται σε εξετάσεις προόδου. Μετά τη λήξη των μαθημάτων οι σπουδαστές εξετάζονται γραπτά και προφορικά και με βαθμολογία από το ένα (1) έως το είκοσι (20) σε κάθε ένα από τα διδαχθέντα μαθήματα. Ο μέσος όρος αυτής της βαθμολογίας δίνει το βαθμό τελικών εξετάσεων. Ο μέσος όρος του βαθμού προόδου, εφόσον υφίσταται τέτοιος, και του βαθμού τελικών εξετάσεων είναι ο βαθμός του κάθε μαθήματος. Αποφοιτούν από τη Σχολή όσοι συγκεντρώνουν βαθμό μεγαλύτερο της βάσης δέκα (10) στο σύνολο των μαθημάτων ή μέσο όρο βαθμολογίας δέκα τρία (13) εφόσον υπολείπονται της βάσης σε λιγότερο από δύο (2) μαθήματα, με ελάχιστη ανεκτή βαθμολογία σ αυτά το βαθμό επτά (7).
6.  
  Πυρκαϊές κατοικημένων χώρων-οικιών-άλλων κτιριακών και μη, εγκαταστάσεων μηχανημάτων-μηχανών 112 Ο τύπος του αποφοιτηρίου καθορίζεται ως εξής: Σε χαρτί υπόλευκο ματ, ελαφρώς γκοφρέ, διαστάσεων 0,23 χ 0,33 μ. των 180 γραμμαρίων περίπου, το οποίο φέρει έντυπο μαίανδρο χρώματος πράσινου, πλάτους τεσσάρων (4) χιλιοστών περιμετρικά προς το εσωτερικό και σε απόσταση δύο και μισό (2,5) εκατοστών από τα άκρα του χαρτιού. Ενδεικτικό αναλυτικής βαθμολογίας χορηγείται στον απόφοιτο ύστερα από αίτηση του. Αρθρο 5 Όργανα Διοίκησης-αρμοδιότητες.
7.  
  Στοιχεία μηχανολογίας και μηχανοτεχνικής των μέσων και εξοπλισμού πυρόσβεσης 3 3 6
8.  
  Στοιχεία κοινωνικής αγωγής 1 1.2:.
Άρθρο 6
1.  
  Το διδακτικό προσωπικό της Σχολής αποτελείται από: α. Εναν (1) Δασολόγο Α βαθμού, ως Διευθυντή.
 1. Έναν (1) Δασολόγο Α βαθμού, ως Υποδιευθυντή
 2. Δύο (2) Δασολόγους Α ή Β βαθμού, ως Καθηγητές
2.  
  Το βοηθητικό διδακτικό προσωπικό αποτελείται από:
 1. Τρεις (3) Τεχνολόγους Δασοπονίας-Θηραματοπονίας
 2. Δύο (2) Δασοθηροφύλακες
 3. Τέσσερις (4) Υπαλλήλους Δασοπροστασίας και
 4. Τέσσερις (4) Χειριστές Μέσων Πυρόσβεσης.
 5. Ο αριθμός του διδακτικού και βοηθητικού διδακτικού προσωπικού μπορεί να αυξομειώνεται ανάλογα με τις ανάγκες της εκπαίδευσης και λειτουργίας της Σχολής με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας.
3.  
  Για τη γραμματειακή και λογιστική εξυπηρέτηση της Σχολής συνιστάται Γραφείο Γραμματείας
4.  
  Με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας ορίζεται ο Προϊστάμενος και το λοιπό προσωπικό του Γραφείου Γραμματείας, καθώς και ο τύπος της σφραγίδας που χρησιμοποιεί η Σχολή
5.  
  Η φύλαξη, η καθαριότητα και άλλη τυχόν ανάγκη εξυπηρετήσεως των εγκαταστάσεων και λειτουργίας της Σχολής θα καλύπτεται από ωρομίσθιο ή εποχιακό προσωπικό. r.
6.  
  Τρεις (3).Τεχνολόγους Δασοπονίας - Θηραματοπονίας Α ή Β βαθμού ως Επιμελητές.
Άρθρο 8 "Τροποποίηση του Π.Δ. 139/1991 (Α 57) Το άρθρο 3 του Π.Δ. 139/1991 αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 3 Τρόπος εισαγωγής των σπουδαστών"
1.  
  Η εισαγωγή των σπουδαστών στη Σχολή Δασοθηροφυλάκων γίνεται με επιλογή από ειδική τριμελή επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας και αποτελείται από έναν Σύμβουλο του Ελεγκτικού Συνεδρίου και δύο (2) ανώτερους υπαλλήλους του Υπουργείου Γεωργίας, κατηγορίας ΠΕ
2.  
  Για την επιλογή των υποψηφίων συνεκτιμώνται τα εξής στοιχεία που παίρνουν τα ακόλουθα μόρια:
 1. Ο βαθμός του Απολυτηρίου Λυκείου, 10 μόρια, β) Η διαμονή σε ορεινές δασικές ή ακριτικές περιοχές, 10 μόρια, γ) Η εργασία ή προϋπηρεσία σε δασικές εργασίες, 10 μόρια, δ) Η ιδιότητα του πολυτέκνου ή τέκνου πολυτέκνου, 10 μόρια, ε) Προσωπική συνέντευξη σε θέματα σχετικά με το αντικείμενο της Σχολής, 60 μόρια
3.  
  Ποσοστό δέκα στα εκατό (10%) των θέσεων της Σχολής καλύπτονται από τέκνα δασικών υπαλλήλων-θυμάτων κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας ή εξαιτίας της υπηρεσίας
Άρθρο 9 "Παράρτημα"
1.  
  Παρατίθεται κατωτέρω Παράρτημα το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του διατάγματος αυτού και έχει ως εξής: Στον Υπουργό Γεωργίας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος
Άρθρο Άρθρο7 "Πειθαρχικές Ποινές"
1.  
  Ο Διευθυντής της Σχολής μπορεί να επιβάλλει στους σπουδαστές τις εξής πειθαρχικές ποινές:
 1. Έγγραφη παρατήρηση και β. Έγγραφη επίπληξη.
2.  
  Το διδακτικό συμβούλιο μπορεί να επιβάλλει την πειθαρχική ποινή της διαγραφής του σπουδαστή από τη Σχολή, ύστερα από υποβολή σχετικού ερωτήματος και παραπομπή του σπουδαστή σ αυτό, από το Διευθυντή της Σχολής
 • Τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 40 του Ν. 1845/1989 «Ανάπτυξη και αξιοποίηση της αγροτικής έρευνας και τεχνολογίας - Δασοπροστασία και άλλες διατάξεις» (Α 102).
 • Την 142/1992 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Γεωργίας,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1992-04-22 Ίδρυση και λειτουργία Επαγγελματικής Σχολής Υπαλλήλων Δασοπροστασίας.
Τροποποίηση Τύπος
A/1992/69
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1989/1845 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1989/1845 1989
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 142/1992 «Ίδρυση και λειτουργία Επαγγελματικής Σχολής Υπαλλήλων Δασοπροστασίας» (Α 69). 1992/382 1992