ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1992/143

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1992-04-22

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1992-04-22

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1992-04-09

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση της παραγράφου 3 και 4 του άρθρου μόνου του Π.Δ/τος 418/ 5.5.1980 (ΦΕΚ Α 115) «περί οικονομικής οργανώσεως του Ταμείου Ασφαλίσεως Ασθενείας Προσωπικού Τραπεζών Πίστεως, Γενικής Αμέρικαν Εξπρές».

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Οι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου μόνου του Π.Δ. 418/1980 (ΦΕΚ Α 115) αντικαθίστανται ως εξής:«"
3.  
  Οι εισπράξεις του Ταμείου γίνονται μέσω των Τραπεζών των οποίων το προσωπικό ασφαλίζεται στο Ταμείο, ήτοι Πίστεως, Γενικής, Αμέρικαν Εξπρές, Εργασίας, Πειραιώς, Επενδύσεων, Αττικής, Επαγγελματικής Πίστεως, Κρήτης Υποθηκών, Μακεδονίας Θράκης και Κεντρικής Ελλάδος,
4.  
  Οι πληρωμές του Ταμείου γίνονται, μέσω των Τραπεζών Πίστεως, Γενικής, Αμέρικαν Εξπρές, Εργασίας, Πειραιώς, Επενδύσεων, Αττικής, Επαγγελματικής Πίστεως, Κρήτης, Υποθηκών, Μακεδονίας Θράκης και Κεντρικής Ελλάδος βάσει εγγράφων εντολών, που υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Ταμείου, ή τον αναπληρωτή αυτού, από τον Διευθυντή του Ταμείου ή τον αναπληρωτή αυτού και από τον εκτελούντα χρέη λογιστού, ή από τον υπάλληλο, που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου, ως αναπληρωτής αυτού. Στον Υφυπουργό Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 861/1978 (ΦΕΚ Α 2) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 8 του Ν. 1276/1982 (ΦΕΚ Α 100).
 • Τις διατάξεις των άρθρων 23 (παρ. 1), 24 (παρ. 1 και 2 περιπτ. γ) και 27 (παρ. 1, περιπτ. δ) του Ν. 1558/85 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ Α 137) και του άρθρου 5 του Π.Δ/τος 437/1985 «Καθορισμός και ανακατανομή των αρμοδιοτήτων των Υπουργείων (ΦΕΚ Α 157).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 14 του Π.Δ/τος 105/1985 «Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων του Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων» (ΦΕΚ Α 46).
 • Τις διατάξεις της αρ. Υ 1540/18.9.1991 (ΦΕΚ 754 Β) κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Δ. Σιούφα».
 • Τις διατάξεις της αρ. Υ-1660/1007556/116/006Α/23.1.1992 (ΦΕΚ 31 Β) Κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Οικονομικών στον Υφυπουργό Οικονομικών».
 • Τη γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου Ασφαλίσεως Ασθενείας Προσωπικού Τραπεζών Πίστεως, Γενικής και Αμέρικαν Εξπρές, που διατυπώθηκε στις συνεδριάσεις του αρ. 118/21.11.1990 και 142/2.4.1991.
 • Τή γνώμη του Συμβουλίου Κοινωνικής Ασφάλισης, που διατυπώθηκε στην αρ. 36/24.7.1991 συνεεδρίασή του της ΚΣΤ περιόδου.
 • Τη με αρ. 663/6.11.1991 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση των Υφυπουργών Οικονομικών και Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1991/1540 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/1540 1991
ΑΠΟΦΑΣΗ 1992/1660/1007556/116/006Α (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1992/1660_1007556_116_006Α 1992
ΝΟΜΟΣ 1978/861 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1978/861 1978
ΝΟΜΟΣ 1982/1276 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/1276 1982
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1985/105 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/105 1985
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1985/437 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/437 1985
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία