ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1992/144

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1992-04-22

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1992-04-22

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1992-04-09

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση και κατάργηση διατάξεων του άρθρου 11 του Καταστατικού του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Χημικών.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
    Οι διατάξεις των παρ. 3 και 6 του άρθρου 11 του Καταστατικού του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Χημικών, όπως το άρθρο αυτό διαμορφώθηκε με την αριθμ. 3362/13.2.1943 απόφαση του Υπουργού Εργασίας (ΦΕΚ 42/Β/ 6.4.1943) και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα με τις Α.Υ.Ε. αριθμ. 8404/ Σ.179/21.10.1950 (ΦΕΚ 192/Β/30.10.1950), αριθμ. 67082/Σ.1310/ 20.2.1952 (ΦΕΚ 50/Β/29.2.1952) και αριθμ. 24436/Ε.586/12.5.52 (ΦΕΚ 116/Β/21.5.52) καταργούνται και οι παρ. 4 και 5 του Ίδιου άρθρου αναριθμούνται σε παρ. 3 και 4 αντίστοιχα.
2.  
    Η παρ. 4 του προαναφερομένου άρθρου 11 που αναριθμείται δια του παρόντος σε παρ. 3, τροποποιείται ως ακολούθως: «παρ. 3 Κάθε αγορά ή πώληση χρεωγράφων, αγορά ή πώληση ακινήτων, αξιοποίηση ακινήτων επί αντιπαροχή καθώς και εκποίηση ακινήτων με ανταλλαγή με άλλα ακίνητα ιδιοκτησίας τρίτων ενεργείται κατόπιν αποφάσεως του Δ.Σ. του Ταμείου η οποία υπόκειται σε έγκριση του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Η διαδικασία για την αγορά ή την πώληση ακινήτων, την αξιοποίηση ακινήτων επί αντιπαροχή καθώς και την εκποίηση ακινήτων με ανταλλαγή με άλλα ακίνητα ιδιοκτησίας τρίτων διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 715/79 (ΦΕΚ 212/Α/10.9.79)». Στον Υφυπουργό Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
  • Τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 861/79 (ΦΕΚ 2/Α/5.1.79) όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθ. 8 του Ν. 1276/82 (ΦΕΚ 100/Α/ 24.8.82).
  • Τις διατάξεις του άρθ. 23 παρ. 1 περιπτ. ατ του Ν. 1558/85 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 137/Α/26.7.85).
  • Την απόφαση Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομικών αριθμ. Υ 1660/1007556/116/0006Α/23.1.92 «Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Οικονομικών στον Υφυπουργό Οικονομικών» (ΦΕΚ 31/Β/24.1.92).
  • Την απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων αριθμ. Υ 1540/18.9.91 «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Υγείας, Πρόνοιας και Κοινικών Ασφαλίσεων» (ΦΕΚ 754/Β/ 19.9.91).
  • Τη γνώμη του ΔΣ του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Χημικών που διατυπώθηκε στην 2460/42/4.11.91 συνεδρίαση αυτού.
  • Την 133/1992 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση του Υφυπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και του Υφυπουργού Οικονομικών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1943/3362 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1943/3362 1943
ΝΟΜΟΣ 1979/861 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1979/861 1979
ΝΟΜΟΣ 1982/1276 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/1276 1982
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1979/715 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1979/715 1979
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία