Κανονισμός Οικονομικής Οργάνωσης και Λογιστικής λειτουργίας του Ταμείου Ασφαλίσεως Προσωπικού Περιφερειακού Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ».

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Το Ταμείο τηρεί όλα τα αναφερόμενα στο από 2.3.1933 Ν. Δ/ γμα «περί λογιστικής λειτουργίας των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης» καθώς και τα γενικά και ειδικά λογιστικά βιβλία που ορίζονται εκάστοτε βάση του Δ/τος αυτού με εγκυκλίους της Διεύθυνσης Επιθεώρησης του Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
2.  
 1. Για κάθε ετήσια είσπραξη, πληρωμή, κίνηση κεφαλαίων και τακτοποίηση λογαριασμών, απαιτείται η έκδοση ειδικού παραστατικού το οποίο λαμβάνεται από αριθμημένα με αύξουσα αρίθμηση έντυπα στελέχη
 2. Για την παρακολούθηση της κινήσεως ορισμένων λογιστικών εγγραφών που επαναλαμβάνονται τακτικά, παρέχεται, μετά από έγκριση, του Διοικητικού Συμβουλίου, η ευχέρεια της τηρήσεως και άλλων παραστατικών, που λαμβάνονται και αυτά από αριθμημένα με αύξουσα αρίθμηση έντυπα στελέχη
3.  
  Στα παραπάνω παραστατικά διατυπώνεται με σαφήνεια η αιτία της εκδόσεως, μνημονεύεται η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου στις περιπτώσεις όπου απαιτείται και αναφέρονται τα δικαιολογητικά που επισυνάπτονται ή σημειώνεται η ένδειξη παραπομπής σ αυτά, εφόσον τηρούνται σε ιδιαίτερο αρχείο, με τα οποία αποδεικνύεται το νόμιμο της επερχόμενης μεταβολής
4.  
  Τα παραστατικά εκδίδονται από το Λογιστήριο και υπογράφονται από τον Προϊστάμενο του Λογιστηρίου, προσυπογράφονται δε από τον Διευθυντή του Ταμείου και τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου
5.  
  Οι εγγραφές στα λογιστικά βιβλία στηρίζονται πάντοτε σε παραστατικά του παρόντος άρθρου
Άρθρο 2 "Οικονομικό και Λογιστικό έτος"
1.  
  Το οικονομικό και λογιστικό έτος του Ταμείου ταυτίζεται με το ημερολογιακό, δηλαδή αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου έτους
Άρθρο 3
1.  
  Τα έσοδα και έξοδα (δαπάνες και παροχές) προσδιορίζονται κάθε οικονομικό έτος με βάση τον προϋπολογισμό του Ταμείου και κατατάσσονται σ αυτόν κατά γενικές κατηγορίες και υποκατηγορίες, σύμφωνα με το δεκαδικό σύστημα
2.  
 1. Έσοδα θεωρούνται όσα εισπράττονται κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους
 2. Έξοδα θεωρούνται όσα πραγματοποιούνται για παροχές και άλλες δαπάνες κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους
3.  
  Ανάλογα με τον πάγιο ή μη χαρακτήρα τους, τα έσοδα και τα έξοδα διακρίνονται σε τακτικά και έκτακτα και κατατάσσονται κατ είδος ομάδας και κατηγορίας ανάλογα με την αιτία και τη φύση τους, με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών
Άρθρο 4 "Κατάρτιση και έγκριση Προϋπολογισμού"
1.  
  Ο Προϋπολογισμός κάθε οικονομικού έτους καταρτίζεται από το Λογιστήριο του Ταμείου ξεχωριστά για κάθε Κλάδο Ασφάλισης (Σύνταξης και Ασθένειας) πριν από την έναρξη του οικονομικού έτους υποβάλλεται για έγκριση στο Διοικητικό Συμβούλιο από το Διευθυντή του Ταμείου συνοδευόμενος από την Εισηγητική έκθεση, που περιέχει ανάλυση και αιτιολόγηση των επί μέρους κονδυλίων των προβλεπομένων εσόδων και εξόδων
2.  
  Ο Προϋπολογισμός με την Εισηγητική έκθεση μετά την έγκριση του από το Διοικητικό Συμβούλιο, υποβάλλεται για έγκριση στο Υπουργείο Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ένα τουλάχιστον μήνα προ της ενάρξεως του οικονομικού έτους
Άρθρο 5
1.  
  Κάθε εισήγηση στο Διοικητικό Συμβούλιο που αφορά την έγκριση δαπάνης πρέπει να συνοδεύεται από βεβαίωση του Λογιστηρίου ότι υπάρχει η απαιτούμενη πίστωση
2.  
  Για την παρακολούθηση της εκτελέσεως του Προϋπολογισμού το Λογιστήριο τηρεί ιδιαίτερο βιβλίο στο οποίο καταχωρούνται οι υποχρεώσεις που αναλαμβάνονται, σε μείωση των αντίστοιχων πιστώσεων
3.  
  Η εκτέλεση του Προϋπολογισμού κάθε οικονομικού έτους παρατείνεται για δύο μήνες για την είσπραξη των εσόδων του έτους που έληξε, καθώς και για την πληρωμή των εξόδων, για τα οποία οι σχετικές υποχρεώσεις έχουν αναληφθεί μέχρι τη λήξη του
Άρθρο 6 "Συμπληρωματικές πιστώσεις - νέες πιστώσεις"
1.  
  Για τη συμπλήρωση των πιστώσεων του Προϋπολογισμού, σε περίπτωση που αυτές θα είναι ανεπαρκείς, κατά την εκτέλεση του, καθώς και για την αντιμετώπιση εκτάκτων δαπανών που δεν είναι δυνατό αντικειμενικά να προβλεφθούν κατά την κατάρτιση του Προϋπολογισμού, στην αρχή του σκέλους των εξόδων θα αναγράφεται πίστωση υπό τον τίτλο «Αποθεματικό» με την διάκριση «τακτικό» και έκτακτο». Η τροποποίηση του προϋπολογισμού μετά την έγκριση του από το Διοικητικό Συμβούλιο υποβάλλεται για έγκριση στο Υπουργείο Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
2.  
  Σε περίπτωση εξαντλήσεως των αναγραφομένων αποθεματικών είναι δυνατή η εγγραφή νέας πιστώσεως με βάση την προβλεπόμενη στην προηγούμενη παράγραφο διαδικασία
Άρθρο 7
1.  
 1. Μέσα στο μήνα Μάιο κάθε έτους συντάσσεται ο απολογισμός του προηγούμενου οικονομικού έτους στον οποίο αναγράφονται κατά την ίδια τάξη με τον Προϋπολογισμό οι εισπράξεις και οι πληρωμές του Ταμείου που έχουν προβλεφθεί και πραγματοποιηθεί κατά το έτος στο οποίο αναφέρεται ο απολογισμός
 2. Με τον απολογισμό κάθε έτους, συντάσσεται και ο ισολογισμός που απεικονίζει τη γενική οικονομική κατάσταση του Ταμείου στις 31 Δεκεμβρίου του έτους στο οποίο αναφέρεται, αφού προηγουμένως ενεργηθεί λεπτομερής απογραφή των περιουσιακών στοιχείων του Ταμείου των αποτελεσμάτων αυτής καταχωρουμένων στο τηρούμενο από το Ταμείο Βιβλίο Απογραφών - Ισολογισμού
2.  
  Τα ποσοστά αποσβέσεων των στοιχείων του ενεργητικού του Ταμείου καθορίζονται βάσει των ισχυουσών εκάστοτε διατάξεων
3.  
  Ο Ισολογισμός συντάσσεται σύμφωνα με τις παραδεδειγμένες αρχές της Λογιστικής Επιστήμης και περιλαμβάνει τα περιουσιακά στοιχεία του Ταμείου που κατατάσσονται ως εξής:
 1. Πάγιο ενεργητικό και επενδύσεις
 2. Απαιτήσεις
 3. Καταθέσεις
 4. Διαθέσιμα
 5. Αποθεματικό
 6. Λογαριασμοί τάξεως
4.  
  Ο Απολογισμός και ο Ισολογισμός εισάγονται προς ψήφιση στο Διοικητικό Συμβούλιο και υποβάλλονται για έγκριση στο Υπουργείο Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων μέχρι τις 31 Μαΐου του ίδιου έτους
Άρθρο 8 "Αρχεία Διαχειρίσεως"
1.  
  Ως προς το χρόνο διατηρήσεως στο Ταμείο, του διοικητικού, διαχειριστικού και ασφαλιστικού αρχείου, εφαρμόζονται οι διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας
Άρθρο 9 "Προληπτικός και κατασταλτικός έλεγχος"
1.  
  Ο προληπτικός και κατασταλτικός έλεγχος της διαχειρίσεως του Ταμείου ασκούνται σύμφωνα με τα όσα ορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία
Άρθρο 10
1.  
  Οι εισπράξεις του Ταμείου ενεργούνται από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος ή οποιαδήποτε αναγνωρισμένη Τράπεζα ή τραπεζικό οργανισμό με πίστωση των σχετικών λογαριασμών του Ταμείου, που τηρούνται σ αυτή
2.  
  Οι πληρωμές του Ταμείου ενεργούνται από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος ή από οποιαδήποτε αναγνωρισμένη Τράπεζα ή Τραπεζικό Οργανισμό όπου τηρείται ο λ/σμός Ταμειακής διαχείρισης του Ταμείου ύστερα από εντολή της Υπηρεσίας που εκδίδεται μετά από απόφαση του Δ.Σ. του Ταμείου.
3.  
  Τα αποθέματα που σχηματίζονται πέρα από τις τρέχουσες υποχρεώσεις του Ταμείου κατατίθενται στην Τράπεζα Ελλάδος τηρουμένων των διατάξεων του Α.Ν. 1611/1950 και του Ν.Δ. 2999/1954, όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά.
4.  
  Οι δαπάνες των παροχών του Κλάδου Ασθένειας στους δικαιούχους ασφαλισμένους, ενεργούνται βάσει των διατάξεων του Καταστατικού του Ταμείου, μετά από έλεγχο των υποβαλλομένων δικαιολογητικών και την τήρηση αλληλοχρέου λογαριασμού του Κλάδου Ασθενείας του Ταμείου και του Νοσοκομείου «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»
Άρθρο 11
1.  
  Κάθε συμφωνία που συνομολογείται για λογαριασμό του Ταμείου για προμήθειες και εργασίες γενικά, ενεργείται σύμφωνα με τις προβλεπόμενες περί προμηθειών διατάξεις όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά
2.  
  Οι ανωτέρω προμήθειες υπόκεινται σε κάθε περίπτωση, στην έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου
Άρθρο 12 "Επένδυση Κεφαλαίων"
1.  
  Τα διαθέσιμα κεφάλαια του Ταμείου, μπορεί να επενδύονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αυτού εγκρινομένης από τον Υπουργό Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, τηρουμένων και των διατάξεων γενικών ή ειδικών νόμων που ισχύουν κάθε φορά, σχετικά με την τοποθέτηση των κεφαλαίων των Νομικών Προσώπων Δημοσίων Δικαίου: α) Σε τίτλους του Δημοσίου, σε αξίες εγγυημένες από αυτό, σε μετοχές Τραπεζών ή Εταιρειών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο και σε χρεώγραφα εν γένει. β) Σε ακίνητα.
Άρθρο 13 "οποία θα πρέπει να καθορίζεται και το ανώτατο όριο του ποσού το οποίο πρόκειται να διατεθεί για το σκοπό αυτό. β) Έγκριση της παραπάνω απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου από τον Υπουργό Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για την αποδέσμευση [...]"
2.  
  Η διαδικασία επιλογής και αγοράς ακινήτων διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Π. Δ/τος 715/79 (ΦΕΚ 212/Α/10.9.79) και δεν επιτρέπεται σε καμμιά περίπτωση η υπογραφή του Συμβολαίου της αγοραπωλησίας πριν από την παροχή της έγγραφης έγκρισης του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
3.  
  Για την ανοικοδόμηση σε ιδιόκτητα γήπεδα, στην οποία περιλαμβάνεται και η κατεδάφιση των παλαιωμένων κτισμάτων που βρίσκονται επ αυτών καθώς και για την επισκευή ή διαρρύθμιση ακινήτων ιδιόκτητων κτισμάτων του Ταμείου, τηρείται η διαδικασία η προβλεπόμενη για τα δημόσια έργα
Άρθρο 14 "Φύλαξη Χρεωγράφων"
1.  
  Τα χρεώγραφα που βρίσκονται στην κυριότητα και κατοχή του Ταμείου καταθέτονται για φύλαξη στο όνομα αυτού σε Τράπεζα που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο
Άρθρο 15
1.  
  Μέρος των διαθεσίμων κεφαλαίων του Ταμείου μπορεί με απόφαση του Δ.Σ. και έγκριση του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων να διατίθενται για την χορήγηση προσωπικών δανείων στους υπαλλήλους του Ταμείου.
2.  
  Το ποσό του δανείου που πρέπει να χορηγηθεί δεν μπορεί να είναι ανώτερο από τις αποδοχές τριών μηνών επί των οποίων αποδίδονται ασφαλιστικές εισφορές
3.  
  Η εξόφληση των δανείων αυτών ενεργείται με μηνιαίες τοκοχρεολυτικές δόσεις που παρακρατούνται από το μίσθιο του υπαλλήλου, ο αριθμός των οποίων δεν μπορεί να υπερβαίνει τις τριάντα έξι (36) και με επιτόκιο το οριζόμενο εκάστοτε από την Επιτροπή Νομισματικών και Πιστωτικών θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος και ασφάλιστρο 1 % ετησίως
4.  
  Η παροχή των δανείων επιτρέπεται μόνον σε εξαιρετικές περιπτώσεις δικαιολογημένες από σοβαρές απρόβλεπτες ανάγκες αυτού που θα υποβάλλει αίτηση, μετά από αιτιολογημένη απόφαση του Δ.Σ., τηρουμένων των γενικών αποφάσεων του Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και της Επιτροπής Νομισματικών και Πιστωτικών θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος που ισχύουν κάθε φορά για το θέμα αυτό.
Άρθρο 16 "Καταργούμενες διατάξεις"
1.  
  Τα άρθρα 17, 18, 19, 20,21, 24, 25 και 26 του Καταστατικού του Ταμείου Ασφαλίσεως Προσωπικού του Θεραπευτηρίου «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» όπως αυτά διαμορφώθηκαν με την Α.Υ.Ε. 14060/Σ. 278/ 26.4.50 (ΦΕΚ 72/Β/6.5.1950) και όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα με την Α.Υ.Ε. 60979/Σ. 677/ 20.10.56 (ΦΕΚ 227/Β/2.11.56) και την Α.Υ.Κ.Α. Β/25/Ν. 897/ 11.1.85 (ΦΕΚ 19/Β/16.1.85) και ισχύουν σήμερα καταργούνται από της ισχύος του Δ/τος αυτού. Στον Υφυπουργό Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 861/79 (ΦΕΚ 2/Α75.1.79) όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 1276/82 (ΦΕΚ 100/Α724.8.82).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 23 παρ. 1 περ. στ του Ν. 1558/85 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 137/Α/26.7.85).
 • Την απόφαση Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομικών αριθ. Υ. 1660/1007556/116/0006Α/23.1.92 «Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Οικονομικών στον Υφυπουργό Οικονομικών» (ΦΕΚ 31/Β/ 24.1.92).
 • Την απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων αριθ. Υ. 1540/18.9.91 «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων» (ΦΕΚ 754/Β-/19.9.91).
 • Τη γνώμη του Δ.Σ. του Ταμείου Ασφαλίσεως Προσωπικού Θεραπευτηρίου «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ», που διατυπώθηκε στις 70/21.6.90 & 112/9.5.91 συνεδριάσεις αυτού.
 • Την 19/1992 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση του Υφυπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και του Υφυπουργού Οικονομικών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1956/60979/Σ.677 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1956/60979_Σ_677 1956
ΝΟΜΟΣ 1979/861 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1979/861 1979
ΝΟΜΟΣ 1982/1276 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/1276 1982
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1954/2999 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1954/2999 1954
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1950/1611 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1950/1611 1950
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1979/715 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1979/715 1979
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία