. (2) Αρμοδιότητες αστυκτηνιάτρων αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Οι αστυκτηνίατροι αξιωματικοί της Ελληνικής Αστυνομίας ασκούν όλες τις αρμοδιότητες που η ισχύουσα νομοθεσία ορίζει για τους αστυκτηνιάτρους, εκτός αυτών που αφορούν στην πρόληψη και καταστολή επιζωοτιών, την εποπτεία των κτηνοτροφικών σταθμών επιβητόρων και την εφαρμογή του νόμου περί προστασίας ζώων. Κύρια αποστολή τους είναι η προστασία της δημόσιας υγείας από τους κινδύνους, οι οποίοι μπορούν να προκληθούν από τα τρόφιμα ζωικής γενικά προέλευσης.
2.  
  Ειδικότερα, για την εκπλήρωση της αποστολής τους, οι αστυκτηνίατροι:
 1. Επιθεωρούν τα σφαζόμενα ζώα και πτηνά, που προορίζονται για δημόσια κατανάλωση ελέγχουν την κατάσταση της υγείας τους, προ και μετά τη σφαγή τους, με επισκέψεις στα σφαγεία και νεκροτομική έρευνα, αντίστοιχα
 2. Επιβλέπουν την τάξη, την καθαριότητα και την απολύμανση των σφαγείων, καθώς και των γύρω απ αυτά χώρων
 3. Επιθεωρούν τα τεμάχια κρεάτων και σπλάχνων, τα παρασκευάσματα από χοιρινό κρέας και τα είδη αλλαντοποιίας, που υπάρχουν στα κρεοπωλεία και προορίζονται για δημόσια κατανάλωση
 4. Επιθεωρούν τα καταστήματα και αποθήκες, όπου υπάρχουν τρόφιμα ζωικής προέλευσης, τα βουστάσια, αιγοστάσια και εργοστάσια -εργαστήρια γαλακτοκομικών ειδών
 5. Αποφαίνονται για την ακαταλληλότητα προς βρώση ή κατανάλωση τροφίμων ζωικής προέλευσης
 6. Γνωμοδοτούν για τη χορήγηση από την αρμόδια, αστυνομική Υπηρεσία παράτασης ή μείωσης του ορίου συντήρησης κατεψυγμένων κρεάτων και λοιπών γενικά συντηρημένων τροφίμων ζωικής προέλευσης, σύμφωνα με τη διαδικασία που καθορίζεται στο άρθρο 3 του παρόντος διατάγματος
 7. Γνωμοδοτούν για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας σε εργαστήρια τεμαχισμού, αποστεώσεως, επεξεργασίας και παρασκευής κιμά από νωπά και κατεψυγμένα κρέατα και σε εργαστήρια κατάψυξης νωπών κρεάτων, σπλάχνων, ορνιθοειδών, θηραμάτων και κρεατοσκευασμάτων καθώς και απόψυξης, επεξεργασίας και επανακατάψυξης και κατεψυγμένων ψαριών και νωπών ή κατεψυγμένων μαλακίων και μαλακοστράκων
 8. Εκδίδουν σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, τα κτηνιατρικά πιστοποιητικά για τη διακίνηση στο εσωτερικό της χώρας ή για την εξαγωγή στο εξωτερικό, σφαγίων ζώων και νωπών ή κατεψυγμένων ή συντηρημένων τροφίμων ζωικής προέλευσης, εφ όσον τα ψυγεία βρίσκονται στην περιφέρεια δικαιοδοσίας της Ελληνικής Αστυνομίας
Άρθρο 2
1.  
  Σε περιπτώσεις κατασχέσεως προϊόντων ζωικής προέλευσης από αστυκτηνιάτρους, σε εφαρμογή των εκάστοτε ισχυουσών διατάξεων, επιτρέπεται η υποβολή, εντός 24 ωρών από της κατασχέσεως, έγγραφης ένστασης από τον ιδιοκτήτη των κατασχεθέντων προϊόντων ή τον εκπρόσωπο του στο οικείο Τμήμα Αγορανομίας. Για την εξέταση της ένστασης ο προϊστάμενος του Τμήματος συγκροτεί εντός 24 ωρών τριμελή επιτροπή, ορίζοντας τον πρόεδρο και τον γραμματέα αυτής. Η επιτροπή αυτή απαρτίζεται από:.
 1. Τον αστυκτηνίατρο που ενήργησε την κατάσχεση και συνέταξε τη σχετική έκθεση και
 2. Δύο αστυκτηνιάτρους της Υπηρεσίας, και αν αυτοί δεν υπάρχουν από κτηνιάτρους δημοσίους υπαλλήλους
2.  
  Η τριμελής επιτροπή συνέρχεται εντός 48 ωρών από τη συγκρότηση της, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά από άλλη διάταξη, και μετά από λεπτομερή εξέταση, που μπορεί να είναι και μικροβιολογική, των κατασχεθέντων και αφού λάβει υπόψη της την έκθεση του αστυκτηνιάτρου που ενήργησε την κατάσχεση, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο που θα προκύψει από την εξέταση, αποφαίνεται για την τύχη του κατασχεθέντος προϊόντος και συντάσσει πλήρως αιτιολογημένη έκθεση. Η επιτροπή αποφασίζει κατά πλειοψηφία. Η έκθεση υποβάλλεται στον προϊστάμενο του Τμήματος Αγορανομίας, ο οποίος εκδίδει απόφαση ή για την απόδοση των κατασχεθέντων προϊόντων στον δικαιούχο ή για την καταστροφή αυτών, σύμφωνα με την απόφαση της επιτροπής. Κατά της απόφασης αυτής μπορεί να ασκηθεί από τον ιδιοκτήτη των κατασχεθέντων ένσταση για δεύτερη επανεξέταση εντός 48 ωρών από την επίδοση σ αυτόν της ανωτέρω απόφασης. Αν παρέλθει άπρακτος η ανωτέρω προθεσμία, η απόφαση καθίσταται οριστική.
3.  
  Η ένσταση για δεύτερη επανεξέταση υποβάλλεται στην ίδια Υπηρεσία, η οποία την διαβιβάζει στην προϊσταμένη της Υπηρεσία, μαζί με αντίγραφο της έκθεσης της τριμελούς επιτροπής. Ο προϊστάμενος της Υπηρεσίας αυτής προβαίνει εντός 24 ωρών στη συγκρότηση πενταμελούς επιτροπής, ορίζοντας τον πρόεδρο και το γραμματέα αυτής. Η επιτροπή αυτή απαρτίζεται από:.
 1. Τον αστυκτηνίατρο που έκανε αρχικά την κατάσχεση, β. Τρεις αστυκτηνιάτρους της Υπηρεσίας και αν αυτοί δεν υπάρχουν από κτηνιάτρους δημοσίους υπαλλήλους και.
 2. Έναν κτηνίατρο, τον οποίο υποδεικνύει ο ενιστάμενος
4.  
  Η πενταμελής επιτροπή συνέρχεται εντός 48 ωρών από τη συγκρότηση της και μετά από λεπτομερή εξέταση των κατασχεθέντων τροφίμων, αφού χρησιμοποιήσει γι αυτό και κάθε ενδεδειγμένο μέσο, λαμβάνοντας υπόψη και την έκθεση της τριμελούς επιτροπής, αποφαίνεται κατά πλειοψηφία για την τύχη του κατασχεθέντος προϊόντος και συντάσσει σχετική έκθεση. Η έκθεση υποβάλλεται στον προϊστάμενο, που συνέστησε την επιτροπή, ο οποίος εκδίδει απόφαση για την απόδοση ή την καταστροφή των κατασχεθέντων προϊόντων, σύμφωνα με την απόφαση της πενταμελούς επιτροπής. Κατά της αποφάσεως αυτής δεν επιτρέπεται ένσταση.
5.  
  Ο ιδιοκτήτης κατασχεθέντων τροφίμων βάρους κάτω των 200 κιλών δεν δικαιούται να ζητήσει την επανεξέταση αυτών από πενταμελή επιτροπή. Στην επιτροπή αυτή δικαιούται να υποδείξει κτηνίατρο της προτιμήσεως του, προκειμένου να συμμετάσχει ως τρίτο μέλος στην τριμελή επιτροπή επανεξέτασης. Ιδιοκτήτης κατασχεθέντων τροφίμων βάρους κάτω των 5 κιλών στερείται παντελώς του δικαιώματος επανεξέτασης.
Άρθρο 3
1.  
  Τα προβλεπόμενα από σχετικές διατάξεις όρια συντηρήσεως κατεψυγμένων κρεάτων και λοιπών συντηρημένων τροφίμων ζωικής προέλευσης μπορεί να παραταθούν ή να περιορισθούν με απόφαση του διευθυντή της Διεύθυνσης Αγορανομίας ή Αστυνομικής Διεύθυνσης, μετά από σύμφωνη γνώμη Επιτροπής από αστυκτηνιάτρους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις επόμενες παραγράφους του παρόντος άρθρου
2.  
  Για τη χορήγηση παράτασης του ορίου συντήρησης υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο αίτηση, 15 ημέρες τουλάχιστον πριν από τη λήξη του ορίου συντήρησης στην οικεία Διεύθυνση Αγορανομίας ή Διεύθυνση Αστυνομίας, ο διευθυντής της οποίας συγκροτεί για το σκοπό αυτό εντός 3ημέρου, τριμελή επιτροπή από αστυκτηνιάτρους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις επόμενες παραγράφους του παρόντος άρθρου Η επιτροπή συνέρχεται εντός 48 ωρών από την απόφαση συγκρότησης της και προβαίνει στον ενδεδειγμένο μακροσκοπικό ή και εργαστηριακό έλεγχο της προς εξέταση ποσότητας, με βάση τον οποίο αποφαίνεται κατά πλειοψηφία για τη χορήγηση ή μη της ζητούμενης παράτασης, συντάσσοντας σχετικό πρακτικό. Ο διευθυντής της Υπηρεσίας που συγκρότησε την επιτροπή εκδίδει σύμφωνα με την πρόταση αυτής απόφαση, που επιδίδεται στον ενδιαφερόμενο, ο οποίος δικαιούται εντός 48 ωρών από την επίδοση σ αυτόν της απόφασης να ζητήσει με αίτηση του προς την ίδια Υπηρεσία την επανεξέταση του προϊόντος από πενταμελή επιτροπή.
3.  
  Η πενταμελής επιτροπή συγκροτείται εντός 3ημέρου με απόφαση του διευθυντή της ανωτέρω Υπηρεσίας, ο οποίος ορίζει τον πρόεδρο και το γραμματέα αυτής. Η επιτροπή απαρτίζεται από:.
 1. Έναν κτηνίατρο, που υποδεικνύεται από τον ενδιαφερόμενο και β. Τέσσερις αστυκτηνιάτρους της Υπηρεσίας και αν αυτοί δεν υπάρχουν από κτηνιάτρους δημοσίους υπαλλήλους.
 2. Δεν μπορούν να συμμετάσχουν στην επιτροπή αυτή αστυκτηνίατροι που συμμετείχαν στην τριμελή επιτροπή.
 3. Η πενταμελής επιτροπή συνέρχεται και αποφαίνεται, κατά τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο για την τριμελή επιτροπή.
 4. Ο διευθυντής της Υπηρεσίας, εκδίδει σύμφωνα με την γνώμη της επιτροπής απόφαση, κατά της οποίας δεν επιτρέπεται ένσταση.
4.  
  Το κατά τα ανωτέρω οριζόμενο νέο χρονικό όριο συντήρησης δεν μπορεί σε καμμιά περίπτωση να υπερβαίνει το προβλεπόμενο ρητά από τις οικείες διατάξεις όριο παράτασης, για κάθε είδος προϊόντος ζωικής προέλευσης, από τη λήξη του καθορισμένου ορίου συντήρησης, τις περιπτώσεις χορήγησης πρώτης ή και δεύτερης παράτασης, ως και την τύχη των κατεψυγμένων τροφίμων ζωικής προέλευσης, μετά την λήξη του ορίου συντήρησης, έχουν εφαρμογή οι υφιστάμενες διατάξεις περί όρων εισαγωγής και συντήρησης των κατεψυγμένων κρεάτων και λοιπών γενικά τροφίμων ζωικής προέλευσης
5.  
  Η μείωση του ορίου συντήρησης για διάθεση στην κατανάλωση των κατεψυγμένων κρεάτων και λοιπών γενικά συντηρημένων τροφίμων ζωικής προέλευσης ενεργείται σε περιπτώσεις κατά τις οποίες αστυκτηνίατρος προτείνει αυτό εγγράφως στην Υπηρεσία του. Για τη λήψη σχετικής απόφασης ακολουθείται η διαδικασία που προβλέπεται για τη χορήγηση παράτασης του ορίου συντήρησης, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στις προηγούμενες παραγράφους του παρόντος άρθρου. Μέχρι λήξεως της διαδικασίας αυτής απαγορεύεται η διάθεση στην κατανάλωση των ανωτέρω προϊόντων.
Άρθρο 4
1.  
  Στο άρθρο 2 του Π.Δ. 380/1991 (Α 135) προστίθεται εδάφιο ως εξής: Δεν απαιτείται επανεξέταση για τελική κρίση της σωματικής τους ικανότητας για όσους από το προσωπικό αυτό η Ανωτάτη Υγειονομική Επιτροπή γνωματεύει ότι η πάθηση τους, λόγω της φύσεως της, είναι οριστική και ανεπίδεκτη θεραπείας
Άρθρο 5
1.  
  Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Δημόσιας Τάξης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 11 παρ. 1 εδαφ. α και στ του Ν. 1481/1984 «Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης» (Α 152), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 1 του Ν. 1590/1986 (Α 49). β) Του Π.Δ. 137/1986 «Συγκρότηση της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Τάξης σε Υπουργείο Δημόσιας Τάξης» (Α 51).
 • Την υπ αριθ. 124/1992 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, ύστερα από πρόταση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1984/1481 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1481 1984
ΝΟΜΟΣ 1986/1590 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/1590 1986
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1986/137 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/137 1986
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1991/380 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/380 1991
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία