ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1992/149

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1992-05-08

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1992-05-08

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1992-05-08

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Οργανισμός του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑ Α ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΒΑΣΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ Άρθρο 1 1.Η Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών, (τομέων Μεταφορών και Επικοινωνιών) έχει την ακόλουθη διάρθρωση: 1)Πολιτικό Γραφείο Υπουργού 2)Γραφείο Γενικού Γραμματέα 3)Γραφείο Γενικού Γραμματέα Επικοινωνιών 4)Γενική Διεύθυνση Μεταφορών 5)Γενική Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης 6)Γενική Διεύθυνση Επικοινωνιών 2.Στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών λειτουργούν, επίσης, σύμφωνα με τις κείμενες σχετικές διατάξεις: 1)Γραφείο Νομικού Συμβούλου του Κράτους β. Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου γ. Υπηρεσία Εντελλομένων εξόδων δ. Υπηρεσία Στατιστικής 2)Μονάδα Στρατηγικού Σχεδιασμού και Ανάλυσης Πολιτικής 3)Διεύθυνση Επιθεώρησης 4)Τμήμα Διεθνών Σχέσεων 5)Γραφείο Ισότητας των δύο φύλων 6)Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων 7)Γραφείο Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ - ΓΡΑΦΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ Άρθρο 2 Πολιτικό Γραφείο Υπουργού Στο Πολιτικό Γραφείο Υπουργού ανήκει η επικουρία του Υπουργού στο έργο του και ιδίως η συγκέντρωση των αναγκαίων στοιχείων για ενημέρωση του κατά την εκπλήρωση των καθηκόντων του, η επιμέλεια για την αλληλογραφία του, η τήρηση του προσωπικού του πρωτοκόλλου, η φροντίδα για ότι αφορά την επικοινωνία του με τους βουλευτές, τους πολίτες, τους εκπροσώπους των κοινωνικών φορέων και τους δημόσιους γενικά λειτουργούς, καθώς και η μέριμνα για τη σωστή εκπλήρωση των εθιμοτυπικών του υποχρεώσεων. Άρθρο 3 Γραφείο Γενικού Γραμματέα Στο Γραφείο Γενικού· Γραμματέα ανήκει η επικουρία του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου στο έργο του και ιδίως η συγκέντρωση των αναγκαίων στοιχείων για ενημέρωση του κατά την εκπλήρωση των καθηκόντων του, η επιμέλεια για την αλληλογραφία του, η τήρηση του προσωπικού του πρωτοκόλλου και γενικότερα η οργάνωση της επικοινωνίας του με τις υπηρεσίες και το κοινό. Άρθρο 4 Γραφείο Γενικού Γραμματέα Επικοινωνιών Στο Γραφείο Γενικού Γραμματέα Επικοινωνιών ανήκει η επικουρία του Γενικού Γραμματέα Επικοινωνιών στο έργο του και ιδίως η συγκέντρωση των αναγκαίων στοιχείων για ενημέρωση του κατά την εκπλήρωση των καθηκόντων του, η επιμέλεια για την αλληλογραφία του, η τήρηση του προσωπικού του πρωτοκόλλου και γενικότερα η οργάνωση της επικοινωνίας του με τις υπηρεσίες και το κοινό (Π.Δ. 3/1990) (Α/1). ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Άρθρο Άρθρο 5 Γενική Διεύθυνση Μεταφορών 1.Η Γενική αυτή Διεύθυνση συντονίζει τη δράση των επί μέρους υπηρεσιακών μονάδων από τις οποίες συγκροτείται, με σκοπό την οργάνωση, εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων του Τομέα Μεταφορών και των εποπτευομένων από αυτόν Επιχειρήσεων και Οργανισμών, ώστε να αξιολογείται το κόστος και να ελέγχεται η ποιότητα των αποτελεσμάτων και των προσφερομένων - παρεχομένων υπηρεσιών στο κοινωνικό σύνολο. 2.Τη Γενική Διεύθυνση Μεταφορών απαρτίζουν οι παρακάτω οργανικές μονάδες: 1)Διεύθυνση Ανάπτυξης Μεταφορών 2)Διεύθυνση Επιβατικών Μεταφορών 3)Διεύθυνση Εμπορευματικών Μεταφορών 4)Διεύθυνση Οδικής Κυκλοφορίας 5)Διεύθυνση Τεχνικής Οχημάτων 6)Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων. Άρθρο 6 1.Η Διεύθυνση Ανάπτυξης Μεταφορών απαρτίζεται από τα παρακάτω τμήματα: 1)Τμήμα Προγραμματισμού και Ανάπτυξης β) Τμήμα Εποπτείας και Ελέγχου. 2.Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Μεταφορών αναφέρονται στα παρακάτω, κατά τμήματα κατανεμόμενα θέματα: 1)Τμήμα Προγραμματισμού και Ανάπτυξης, στο οποίο υπάγονται: - Η συλλογή και επεξεργασία στοιχείων και πληροφοριών για τη διαμόρφωση, μέσα στα πλαίσια της Κυβερνητικής πολιτικής, προτάσεων για τη χάραξη της πολιτικής των μεταφορών και την εξειδίκευση αυτής στους επιμέρους τομείς. - Ο γενικός σχεδιασμός ανάπτυξης των μεταφορών και η κατάρτιση των μακροχρόνιων και βραχυχρόνιων αναπτυξιακών προγραμμάτων του Υπουργείου και ο προσδιορισμός των πλαισίων αναπτυξιακής πολιτικής και προγραμματισμού των εποπτευόμενων από το Υπουργείο μεταφορικών οργανισμών και επιχειρήσεων του δημόσιου τομέα. - Η Αξιολόγηση και ιεράρχηση της σκοπιμότητας προγραμμάτων, επενδύσεων και δαπανών αναπτυξιακού χαρακτήρα των δημόσιων μεταφορικών οργανισμών και επιχειρήσεων, σύμφωνα με τους γενικούς στόχους σχεδιασμού και ανάπτυξης. - Η έγκριση, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, μακροχρόνιων και βραχυχρόνιων προγραμμάτων εκσυγχρονισμού των παρεχόμενων υπηρεσιών από τους δημόσιους μεταφορικούς οργανισμούς και επιχειρήσεις, καθώς και των προγραμμάτων προμηθειών τους. - Η έγκριση σύναψης δανείων των δημόσιων μεταφορικών οργανισμών και επιχειρήσεων από το εσωτερικό και εξωτερικό. - Η εισήγηση για τη χρηματοδότηση έργων του Υπουργείου και των εποπτευόμενων δημόσιων μεταφορικών οργανισμών και επιχειρήσεων από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ή άλλες πηγές. - Η συνεχής παρακολούθηση της εφαρμογής και εξέλιξης των προγραμμάτων ανάπτυξης μεταφορών, των επενδύσεων των δημόσιων μεταφορικών οργανισμών και επιχειρήσεων, του βαθμού των απορροφούμενων πιστώσεων, καθώς και της προόδου των εκτελουμένων έργων και η εισήγηση μέτρων αναθεώρησης και αναπροσαρμογής των προγραμμάτων για την επίτευξη των στόχων. - Η παρακολούθηση και μελέτη των τεχνικών εξελίξεων στις μεταφορές και η εισήγηση για την εφαρμογή νέας Τεχνολογίας στον τομέα παροχής μεταφορικών υπηρεσιών, ως και σε θέματα σχεδιασμού συμμετοχής και υλοποίησης κοινοτικών και διεθνών προγραμμάτων ανάπτυξης μεταφορών. - Η διερεύνηση της σκοπιμότητας σύναψης νέων ή αναθεώρησης υφιστάμενων διμερών ή πολυμερών διεθνών συμβάσεων και συμφωνιών σε θέματα ανάπτυξης μεταφορών. - Η εισήγηση για τα αναγκαία μέτρα υποβοήθησης της ανάπτυξης του κατασκευαστικού τομέα μεταφορικού υλικού. 2)Τμήμα Εποπτείας και Ελέγχου στο οποίο υπάγονται: - Η συγκέντρωση και επεξεργασία των στοιχείων εκμετάλλευσης των δημόσιων μεταφορικών οργανισμών και επιχειρήσεων και η εισήγηση, στα πλαίσια της γενικότερης Κυβερνητικής πολιτικής, για τον καθορισμό κάθε κατηγορίας τιμολογίων. - Θέματα σχετικά με τον προϋπολογισμό, ισολογισμό και απολογισμό των μεταφορικών οργανισμών και επιχειρήσεων του δημόσιου τομέα, καθώς και με την εκποίηση περιουσιακών στοιχείων τους και την κήρυξη υπέρ αυτών αναγκαστικών απαλλοτριώσεων. - Η παρακολούθηση της δυνατότητας ικανοποίησης των προγραμμάτων επενδύσεων και προμηθειών των δημόσιων μεταφορικών οργανισμών και επιχειρήσεων από την εγχώρια ή αλλοδαπή αγορά και η έγκριση των προγραμμάτων προμηθειών σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. - Η παρακολούθηση των δαπανών σε συνάλλαγμα των δημόσιων μεταφορικών οργανισμών και επιχειρήσεων για προμήθειες ή άλλες υποχρεώσεις προς το εξωτερικό. - Η παροχή εξυπηρετήσεως στις δημόσιες υπηρεσίες και τα νομικά πρόσωπα, καθώς και θέματα σχετικά με την παροχή ατελειών και εκπτώσεων. - Οι οφειλές και απαιτήσεις των δημόσιων μεταφορικών οργανισμών και επιχειρήσεων για τις παρεχόμενες εξυπηρετήσεις στο δημόσιο και τα νομικά πρόσωπα. - Ο συντονισμός για τη συνεργαία μεταξύ των δημόσιων μεταφορικών οργανισμών και επιχειρήσεων σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος και η μέριμνα για την εφαρμογή και αναπροσαρμογή της ειδικής νομοθεσίας και διατάξεων που αφορούν τις μεταφορές και τις βελτιώσεις των παρεχομένων μεταφορικών υπηρεσιών. - θέματα που αφορούν την εισαγωγή, ανάπτυξη και εκμετάλλευση ειδικών υπηρεσιών και εφαρμογών συναφών με το έργο των δημόσιων μεταφορικών οργανισμών και επιχειρήσεων και η εισήγηση από άποψη αποδοτικής εκμετάλλευσης τους. - θέματα που αφορούν την ποιότητα των παρεχομένων από τους δημόσιους μεταφορικούς οργανισμούς και επιχειρήσεις εξυπηρετήσεων και η έρευνα και εξέταση σχετικών προβλημάτων. - Η εκτίμηση των αναγκών των δημοσίων μεταφορικών οργανισμών και επιχειρήσεων σε σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό (όπως τεχνολογίες πληροφορικής) για την ευρυθμότερη και αποδοτικότερη οργάνωση και λειτουργία τους. - θέματα σχετικά με την υλοποίηση Κυβερνητικών αποφάσεων που αφορούν τους Δημόσιους μεταφορικούς οργανισμούς και επιχειρήσεις και το προσωπικό αυτών. - Η εισήγηση για θέματα που αφορούν τη σύναψη και αναθεώρηση συλλογικών συμβάσεων - μισθολογίων και συνθηκών εργασίας για το προσωπικό των εποπτευόμενων δημόσιων μεταφορικών οργανισμών και επιχειρήσεων σε συνάρτηση με το κόστος των παρεχόμενων υπηρεσιών, την εύρυθμη λειτουργία τους και την κοινωνική εξυπηρέτηση, καθώς και η εκπροσώπηση του Υπουργείου στη διαιτησία για τα θέματα αυτά. - θέματα γενικότερα που αφορούν την άσκηση εποπτείας και ελέγχου στους εποπτευόμενους δημόσιους μεταφορικούς οργανισμούς και επιχειρήσεις, κατά τις κείμενες διατάξεις. - Κάθε άλλο θέμα των δημόσιων μεταφορικών οργανισμών και επιχειρήσεων που δεν αναφέρεται στις αρμοδιότητες των άλλων τμημάτων. Άρθρο 7 1.Η Διεύθυνση Επιβατικών Μεταφορών απαρτίζεται από τα παρακάτω τμήματα: 1)Τμήμα Εθνικών Μεταφορών 2)Τμήμα Διεθνών και Ειδικών Μεταφορών 2.Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Επιβατικών Μεταφορών αναφέρονται στα παρακάτω, κατά τμήματα κατανεμόμενα θέματα: 1)Τμήμα Εθνικών Μεταφορών, στο οποίο υπάγονται όλα τα θέματα που αφορούν την οργάνωση και εκμετάλλευση των εκτελούμενων δημόσιων υπεραστικών και αστικών επιβατικών μεταφορών με λεωφορεία, εκτός των λεωφορείων των οργανισμών του δημόσιου τομέα, ως και κάθε θέμα σχετικό με τα οχήματα αυτά (όπως απογραφή και ταξινόμηση, κτήση, θέση σε κυκλοφορία, μεταβίβαση, αντικατάσταση, εκμετάλλευση, παρεχόμενες υπηρεσίες). 2)Τμήμα Διεθνών και Ειδικών Μεταφορών, στο οποίο υπάγονται: - Όλα τα θέματα που αφορούν τη διενέργεια διεθνών επιβατικών μεταφορών με οδικά μεταφορικά μέσα. - Η ευθύνη διεξαγωγής των διαπραγματεύσεων σε πολυμερές και διμερές επίπεδο για θέματα διεθνών οδικών επιβατικών μεταφορών, η κατάρτιση σχετικών διεθνών συμβάσεων και συμφωνιών και η μέριμνα νομοθετικής κύρωσης και η παρακολούθηση της αμοιβαίας εφαρμογής αυτών, ως και κάθε θέμα σχετικό με τα μεταφορικά αυτά μέσα (όπως απογραφή και ταξινόμηση, κτήση, θέση σε κυκλοφορία, μεταβίβαση, αντικατάσταση, εκμετάλλευση, παρεχόμενες υπηρεσίες). - Όλα τα θέματα που αφορούν τη διενέργεια ειδικών επιβατικών μεταφορών με δημόσιας και ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητα, ως και κάθε θέμα σχετικό με τα αυτοκίνητα αυτά (όπως απογραφή και ταξινόμηση, κτήση, θέση σε κυκλοφορία, μεταβίβαση, αντικατάσταση, εκμετάλλευση, παρεχόμενες υπηρεσίες). Άρθρο 8 Διεύθυνση Εμπορευματικών Μεταφορών 1.Η Διεύθυνση Εμπορευματικών Μεταφορών απαρτίζεται από τα παρακάτω τμήματα: 1)Τμήμα Εθνικών Μεταφορών β) Τμήμα Διεθνών Μεταφορών 2.Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Εμπορευματικών Μεταφορών αναφέρονται στα παρακάτω, κατά τμήματα κατανεμόμενα θέματα: 1)Τμήμα Εθνικών Μεταφορών, στο οποίο υπάγονται όλα τα θέματα που αφορούν την οργάνωση και εκμετάλλευση των εκτελούμενων εμπορευματικών μεταφορών με φορτηγά αυτοκίνητα και τρίτροχα οχήματα δημόσιας και ιδιωτικής χρήσης ως και κάθε θέμα σχετικό με τα μεταφορικά αυτά μέσα (όπως απογραφή και ταξινόμηση, κτήση, θέση σε κυκλοφορία, μεταβίβαση, αντικατάσταση, παρεχόμενες υπηρεσίες). 2)Τμήμα Διεθνών Μεταφορών, στο οποίο υπάγονται: - Όλα τα θέματα που αφορούν την οργάνωση και εκμετάλλευση εκτελούμενων διεθνών εμπορευματικών μεταφορών με οδικά μεταφορικά μέσα. - Η ευθύνη διεξαγωγής των διαπραγματεύσεων σε πολυμερές και διμερές επίπεδο για θέματα διεθνών οδικών εμπορευματικών μεταφορών, η κατάρτιση σχετικών διεθνών συμβάσεων και συμφωνιών και η μέριμνα νομοθετικής κύρωσης και η παρακολούθηση της αμοιβαίας εφαρμογής αυτών, ως και κάθε θέμα σχετικό με τα μεταφορικά αυτά μέσα (όπως απογραφή και ταξινόμηση, κτήση, θέση σε κυκλοφορία, μεταβίβαση, αντικατάσταση, εκμετάλλευση, παρεχόμενες υπηρεσίες). Άρθρο 9 1.Η Διεύθυνση Οδικής Κυκλοφορίας απαρτίζεται από τα παρακάτω τμήματα: 1)Τμήμα Αδειών Οδηγών και Εκπαιδευτών 2)Τμήμα Οδικής Κυκλοφορίας και Περιβάλλοντος 2.Η αρμοδιότητα της Διεύθυνσης Οδικής Κυκλοφορίας αναφέρεται στα παρακάτω, κατά τμήματα κατανεμόμενα, θέματα: 1)Τμήμα Αδειών Οδηγών και Εκπαιδευτών, στο οποίο υπάγονται: - Η ρύθμιση όλων των θεμάτων που αφορούν την εκπαίδευση και ιατρική, θεωρητική και πρακτική εξέταση των υποψήφιων οδηγών αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών, την επανεξέταση των οδηγών αυτών, τη θεωρητική και πρακτική εξέταση των υποψήφιων εκπαιδευτών οδηγών, τη χορήγηση και αναθεώρηση των αδειών οδηγών και εκπαιδευτών, την επιβολή διοικητικών ποινών για σχετικές παραβάσεις αυτών, την τήρηση σχετικών μητρώων, ως και κάθε άλλο σχετικό θέμα. 2)Τμήμα Οδικής Κυκλοφορίας και Περιβάλλοντος, στο οποίο υπάγονται: - Η συγκέντρωση και ταξινόμηση εκπαιδευτικού υλικού και η εκπόνηση προγραμμάτων για την κυκλοφοριακή διαπαιδαγώγιση του κοινού. - Η οργάνωση της διαδικασίας μαθημάτων κυκλοφοριακής αγωγής στα σχολεία της χώρας σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες. - Η μέριμνα για τη συγγραφή βιβλίων κυκλοφοριακής αγωγής, η έκδοση ενημερωτικών δελτίων και γενικά η προώθηση της κυκλοφοριακής αγωγής με κάθε πρόσφορο μέσο μαζικής ενημέρωσης. - Η παρακολούθηση του δείκτη των τροχαίων ατυχημάτων στο οδικό δίκτυο της χώρας. - Ο προσδιορισμός των ληπτέων στοιχείων του ατυχήματος σε συνεργασία με άλλες συναρμόδιες υπηρεσίες. - Η συγκέντρωση, ταξινόμηση και αξιολόγηση των στοιχείων τροχαίων οδικών ατυχημάτων, καθώς και η εισήγηση των ληπτέων μέτρων για τον περιορισμό του οδικού τροχαίου ατυχήματος. - Η παρακολούθηση εφαρμογής του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ) και η μέριμνα για την τροποποίηση του ή κατάρτιση νέου, ως και η εισήγηση για τη βελτίωση των συνθηκών οδικής κυκλοφορίας, σε συνεργασία με τις άλλες συναρμόδιες υπηρεσίες. - Η παρακολούθηση των δυναμικών εξελίξεων πάνω στο θέμα των προσπαθειών για την προστασία του περιβάλλοντος από τα καυσαέρια, και το θόρυβο των αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών σε διεθνή πλαίσια και η μελέτη και εισήγηση για λήψη των αναγκαίων μέτρων για το σκοπό αυτό στη χώρα. Άρθρο 10 1.Η Διεύθυνση τεχνικής Οχημάτων απαρτίζεται από τα παρακάτω τμήματα: 1)Τμήμα Προδιαγραφών Οχημάτων β) Τμήμα Εγκρίσεων Τύπων Οχημάτων 2)Τμήμα Εγκαταστάσεων Εξυπηρέτησης Οχημάτων 2.Η αρμοδιότητα της Διεύθυνσης Τεχνικής Οχημάτων αναφέρεται στα παρακάτω, κατά τμήματα κατανεμόμενα, θέματα: 1)Τμήμα Προδιαγραφών Οχημάτων, στο οποίο υπάγονται: - Η συγκέντρωση, ταξινόμηση και αξιολόγηση τεχνικών στοιχείων οδικών οχημάτων και η τήρηση μητρώου, κατά εργοστάσιο κατασκευής και τύπο οχήματος, με τα τεχνικά στοιχεία των οχημάτων που κυκλοφορούν στη χώρα. -Η μελέτη των θεμάτων που αφορούν στην τεχνική εξέλιξη των οδικών οχημάτων, στα επιτρεπόμενα μέγιστα βάρη, στις γενικές διαστάσεις αυτών, στην προσαρμογή των οδικών οχημάτων προς το οδικό δίκτυο της χώρας, στην κατάρτιση κανονισμών για την παροχή εγκρίσεων τύπων καθώς και για τον έλεγχο τεχνικών στοιχείων οδικών οχημάτων από τις περιφερειακές υπηρεσίες, για τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας αυτών. -Η κατάρτιση κανονισμών που αφορούν την κατασκευή, επισκευή και συναρμολόγηση των μηχανοκίνητων οδικών οχημάτων και ο έλεγχος των υποβαλλόμενων μελετών κατασκευής ή συναρμολόγησης. -Η συνεργασία με αρμόδιες υπηρεσίες για την παροχή τεχνικών στοιχείων και πληροφοριών σχετικών με την κατασκευή και παραγωγή στη χώρα οχημάτων και εξαρτημάτων. -Η κατάρτιση τεχνικών προδιαγραφών των οδικών οχημάτων και εξαρτημάτων αυτών, ως και των κρατικών πινακίδων κυκλοφορίας και γενικά των χρησιμοποιουμένων εντύπων για απογραφή και ταξινόμηση των οχημάτων. 2)Τμήμα Εγκρίσεων Τύπων Οχημάτων, στο οποίο υπάγονται: η έκδοση, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, των αναγκαίων διοικητικών πράξεων που αφορούν την έγκριση του τύπου των αυτοκινήτων οχημάτων και των μοτοσικλετών των ρυμουλκούμενων τους και των εξαρτημάτων αυτών και η εξέταση κάθε σχετικού θέματος. 3)Τμήμα Εγκαταστάσεων Εξυπηρέτησης Οχημάτων, στο οποίο υπάγονται: -Τα θέματα που αναφέρονται στον καθορισμό των όρων και προϋποθέσεων ίδρυσης και λειτουργίας συνεργείων επισκευής αυτοκινήτων οχημάτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων, τη διαδικασία χορήγησης των σχετικών αδειών και τις προϋποθέσεις για την επιβολή κυρώσεων στους παραβάτες των σχετικών διατάξεων. -Τα θέματα που αφορούν τον καθορισμό των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων των υποψηφίων για απόκτηση αδειών άσκησης του επαγγέλματος του τεχνίτη αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών και μοτοποδηλάτων, τον καθορισμό της εξεταστέας ύλης και του τρόπου διεξαγωγής των σχετικών θεωρητικών και πρακτικών εξετάσεων και τη χορήγηση των αδειών αυτών. -Η συγκέντρωση και η στατιστική αξιολόγηση των στοιχείων των σχετικών με το πλήθος, τη δυναμικότητα και την κατανομή των συνεργείων κατά περιφέρεια της χώρας. -Όλα τα θέματα που αφορούν τον καθορισμό των όρων και προϋποθέσεων ίδρυσης και λειτουργίας σταθμών, πλυντηρίων, λιπαντηρίων και πρατηρίων διάθεσης υγρών καυσίμων, ή υγραερίων στα μηχανοκίνητα οχήματα, τη διαδικασία χορήγησης των αδειών αυτών και τις προϋποθέσεις για την επιβολή κυρώσεων στους παραβάτες των σχετικών διατάξεων. -Η συγκέντρωση και στατιστική αξιολόγηση των στοιχείων των σχετικών με το πλήθος, τη δυναμικότητα και την κατανομή των σταθμών, πλυντηρίων, λιπαντηρίων και πρατηρίων καυσίμων κατά περιφέρεια της χώρας. -Η εξέταση κάθε θέματος, που αναφέρεται στην εφαρμογή των κειμένων διατάξεων για συνεργασία επισκευής οχημάτων, πρατήρια υγρών καυσίμων και υγραερίων και σταθμούς κάθε κατηγορίας οχημάτων. Άρθρο 11 Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων. 1.Η Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων απαρτίζεται από τα παρακάτω τμήματα: 1)Τμήμα Τεχνικού Ελέγχου. 2)Τμήμα Εξοπλισμού και Συντήρησης. 3)Τμήμα Έργων Υποδομής. 2.Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων αναφέρονται στα παρακάτω, κατά τμήματα κατανεμόμενα, θέματα: 1)Τμήμα Τεχνικού Ελέγχου, στο οποίο υπάγονται: -Η παρακολούθηση της διεθνούς πρακτικής και ιδίως των χωρών της ΕΟΚ σε θέματα περιοδικού τεχνικού ελέγχου οχημάτων σ όλη τη χώρα και σ όλες τις κατηγορίες οχημάτων. Η παρακολούθηση της διεθνούς πρακτικής και ιδίως των χωρών της ΕΟΚ σε θέματα περιοδικού τεχνικού ελέγχου οχημάτων και η προσαρμογή της Ελληνικής πρακτικής. -Οι προδιαγραφές διενέργειας του τεχνικού ελέγχου οχημάτων και η οριοθέτηση των διαφόρων ελλείψεων. -Η παρακολούθηση της διενέργειας του περιοδικού τεχνικού ελέγχου οχημάτων και η εισήγηση διορθωτικών ρυθμίσεων. -Η συγκέντρωση, ταξινόμηση και επεξεργασία στατιστικών στοιχείων τεχνικών ελλείψεων των οχημάτων και η λήψη εξ αυτών των αναγκαίων μέτρων για περιορισμό τους. -Η συμμετοχή στη διεθνή οργάνωση χωρών που διενεργούν τεχνικό έλεγχο οχημάτων, για καθορισμό μεθόδων και συνεχή ενημέρωση. -Η παρακολούθηση της εύρυθμης λειτουργίας, ο συντονισμός και η επίλυση σχετικών προβλημάτων των Κέντρων Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (ΚΤΕΟ). -Η μέριμνα, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες, για την εκπαίδευση και μετεκπαίδευση του προσωπικού σε αντικείμενα των ΚΤΕΟ και για την κάλυψη των έκτακτων οικονομικών αναγκών, ως και των σε προσωπικό αναγκών των ΚΤΕΟ. -Ο καθορισμός των μεθόδων ειδικών τεχνικών ελέγχων και δοκιμών και κυρίως των προβλεπομένων από την ΕΟΚ, που απαιτούνται για την παροχή εγκρίσεων τύπων αυτοκινήτων, ή μερών αυτών ως και των προδιαγραφών του αναγκαίου εξοπλισμού. -Ο προγραμματισμός του τεχνικού ελέγχου των διαφόρων κατηγοριών οχημάτων, ο καθορισμός της συχνότητας του ελέγχου και ο τρόπος σήμανσης των ελεγχομένων οχημάτων. -Η έκδοση ενημερωτικών δελτίων για το περιεχόμενο του περιοδικού ελέγχου και τη θέση του πολίτη απέναντι του. -Η σύνταξη ενημερωτικών εγχειριδίων σε θέματα τεχνικού ελέγχου οχημάτων. -Η συνεχής ενημέρωση στις προδιαγραφές και μεθόδους που εφαρμόζουν άλλα κράτη και διεθνείς οργανισμοί, σχετικά με τον έλεγχο των οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων υλικών και των υπερκατασκευών αυτών. -Η συμμετοχή στη διεθνή οργάνωση χωρών που διενεργούν έλεγχο των μεταφορών επικίνδυνων υλικών. -Η μελέτη των θεμάτων και η κατάρτιση κανονισμών που αφορούν την κατασκευή και τον έλεγχο των οχημάτων αυτών και των υπερκατασκευών τους. -Η κατάρτιση και τήρηση γενικού μητρώου οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων υλικών. 2)Τμήμα Εξοπλισμού και Συντήρησης, στο οποίο υπάγονται: -Ο καθορισμός προδιαγραφών του εξοπλισμού των ΚΤΕΟ, για τη διενέργεια τεχνικού ελέγχου οχημάτων. -Η έκδοση οδηγιών χρήσης και συντήρησης των μηχανημάτων και η μέριμνα για σχετική εκπαίδευση του προσωπικού των ΚΤΕΟ. -Η μέριμνα για τη λήψη γενικά των αναγκαίων μέτρων για χρησιμοποίηση κατάλληλου εξοπλισμού των ΚΤΕΟ και η διατήρηση του σε καλή κατάσταση. 3)Τμήμα Έργων Υποδομής, στο οποίο υπάγονται: -Η σχεδίαση, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες, έργων υποδομής απαραίτητων για την άσκηση των αρμοδιοτήτων του Υπουργείου και η μελέτη και προδιαγραφή της απαραίτητης υλικοτεχνικής υποδομής των σχετικών προγραμμάτων. Άρθρο 12 Γενική Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης. 1.Η Γενική αυτή Διεύθυνση συντονίζει τη δράση των επί μέρους υπηρεσιακών μονάδων από τις οποίες συγκροτείται με σκοπό την ορθή οργανωτική δομή και λειτουργία όλων των υπηρεσιών, την κωδικοποίηση διατάξεων και μηχανογραφική υποστήριξη των, τον προγραμματισμό, την εκπαίδευση και επιμόρφωση και την εν γένει αξιοποίηση όλου του ανθρώπινου δυναμικού του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών, για τη βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών στο κοινωνικό σύνολο. 2.Τη Γενική Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης απαρτίζουν οι παρακάτω οργανικές μονάδες. 1)Διεύθυνση Νομοθετικού Συντονισμού και Κωδικοποίησης, β) Διεύθυνση Οργάνωσης και Απλούστευσης Διαδικασιών, γ) Διεύθυνση Προσωπικού, δ) Διεύθυνση Οικονομικού, ε) Διεύθυνση Εκπαίδευσης, στ) Διεύθυνση Πληροφορικής. 2)Διεύθυνση Πολιτικής Σχεδίασης Έκτακτης Ανάγκης (Π.Σ.Ε.Α.). Άρθρο 13 Διεύθυνση Νομοθετικού Συντονισμού και Κωδικοποίησης. 1.Η Διεύθυνση Νομοθετικού Συντονισμού και Κωδικοποίησης συγκροτείται από τα παρακάτω δύο (2) Τμήματα: 1)Τμήμα Νομοθετικού Συντονισμού, και β) Τμήμα Κωδικοποίησης. 2.Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Νομοθετικού Συντονισμού και Κωδικοποίησης ανάγονται στα ακόλουθα θέματα που κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων της ως εξής: 1)Τμήμα Νομοθετικού Συντονισμού, στο οποίο υπάγονται: -Η επεξεργασία, η μέριμνα προώθησης και η παρακολούθηση της διαδικασίας μέχρι τη δημοσίευση τους, των νομοθετικών κειμένων (νόμων, προεδρικών διαταγμάτων, κανονιστικών αποφάσεων) που καταρτίζονται από τις αρμόδιες κατά περίπτωση υπηρεσίες του Υπουργείου. -Η ενημέρωση των υπηρεσιών του Υπουργείου για τους δημοσιευόμενους νόμους και τις σχετικές διοικητικές πράξεις κανονιστικού περιεχομένου. -Ο συντονισμός για το χειρισμό από τις αρμόδιες κατά περίπτωση υπηρεσίες κάθε θέματος που αφορά στον κοινοβουλευτικό έλεγχο του Υπουργείου. -Η συγκρότηση, σε συνεργασία με τις αρμόδιες κατά περίπτωση υπηρεσίες, των διοικητικών και υπηρεσιακών συμβουλίων των νομικών προσώπων και οργανισμών που εποπτεύονται από το Υπουργείο. 2)Τμήμα Κωδικοποίησης, στο οποίο υπάγεται: -Η συγκέντρωση των προς κωδικοποίηση διατάξεων και εγκυκλίων από τις αρμόδιες καθ ύλην Υπηρεσίες του Υπουργείου ή άλλων συναρμόδιων Υπουργείων, η ταξινόμηση και ομαδοποίηση της ύλης, η κατάταξη αυτής σε ενότητες διατάξεων και εγκυκλίων, η παρουσίαση του έργου, η διανομή στους αποδέκτες των αντιτύπων του έργου σε τόμους. -Η ανά τρίμηνο ενημέρωση της σχετικής ύλης με Ενημερωτικά Τεύχη και η διανομή τους. -Η διατήρηση του όλου βοηθητικού εκτυπωτικού υλικού ιδιοκτησίας του Υπουργείου. Άρθρο 14 Διεύθυνση Οργάνωσης και Απλούστευσης Διαδικασιών. 1. Η Διεύθυνση Οργάνωσης και Απλούστευσης Διαδικασιών συγκροτείται από τα παρακάτω τρία (3) Τμήματα: α) Τμήμα Διοικητικής Οργάνωσης β) Τμήμα Απλούστευσης Διαδικασιών και Σχέσεων Κράτους-Πολίτη. γ) Τμήμα Προγραμματισμού. 2.Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Οργάνωσης και Απλούστευσης Διαδικασιών ανάγονται στα ακόλουθα θέματα που κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων της, ως εξής: 1)Τμήμα Διοικητικής Οργάνωσης, στο οποίο υπάγονται: -Ο χειρισμός όλων των θεμάτων οργάνωσης των υπηρεσιών του Υπουργείου. -Η μέριμνα για τη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων από την Κεντρική στις Περιφερειακές Αρχές. -Η μέριμνα για τη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων «με εντολή Υπουργού» σε κατώτερα όργανα. -Η μέριμνα για την οργάνωση των εποπτευομένων από το Υπουργείο νομικών προσώπων, σε συνεργασία με τις αρμόδιες κατά περίπτωση, σε σχέση με το αντικείμενο των Νομικών Προσώπων, Διευθύνσεις και τα οικεία νομικά πρόσωπα. -Η επεξεργασία στοιχείων για την εκτίμηση των αναγκών του Υπουργείου και των εποπτευομένων από το Υπουργείο νομικών προσώπων σε θέσεις προσωπικού και την κατανομή τους σε κλάδους, βαθμούς ή ειδικότητες, σε συνεργασία με τις αρμόδιες καθ ύλην Διευθύνσεις και τα νομικά πρόσωπα, κατά περίπτωση. -Η περιγραφή και ανάλυση των καθηκόντων, καθώς και ο καθορισμός των προσόντων κάθε θέσης. -Η συγκέντρωση και ταξινόμηση στατιστικών στοιχείων του έργου των περιφερειακών υπηρεσιών του Υπουργείου, για χρήση των καθ ύλην αρμόδιων Διευθύνσεων της Κεντρικής Υπηρεσίας. 2)Τμήμα Απλούστευσης Διαδικασιών και Σχέσεων Κράτους - Πολίτη, στο οποίο υπάγονται: Η μελέτη, υπόδειξη και παρακολούθηση εφαρμογής μέτρων για την απλούστευση γραφειοκρατικών τύπων και διαδικασιών και την κατάργηση περιττών διατυπώσεων, σε συνεργασία με τις κατ αντικείμενο αρμόδιες υπηρεσίες. -Ο καθορισμός, σε συνεργασία με τις κατ αντικείμενο αρμόδιες υπηρεσίες, των δικαιολογητικών που κατά περίπτωση απαιτούνται να υποβάλλουν οι συναλλασσόμενοι με τη Διοίκηση πολίτες. -Η μελέτη των χρησιμοποιούμενων εντύπων και εισήγηση για τη βελτίωση και τυποποίηση τους. Σχεδίαση νέων απλουστευμένων εντύπων, ιδιαίτερα των απαραίτητων στις συναλλαγές των πολιτών με τις Υπηρεσίες. -Η μελέτη και εισήγηση μέτρων για την καθιέρωση προσφορότερων μεθόδων εργασίας για την ταχύτερη διεκπεραίωση των Διοικητικών ενεργειών. -Η μέριμνα για την ανάπτυξη και εφαρμογή από τις κατ αντικείμενο αρμόδιες Υπηρεσίες σύγχρονων τεχνικών μεθόδων (όπως π.χ. μέτρηση εργασίας, επιχειρησιακή έρευνα, ανάλυση κόστους - ωφέλειας, εργονομία κ.λπ.) για την αύξηση της παραγωγικότητας. -Η εισήγηση μέτρων για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας. -Η παρακολούθηση των τεχνολογικών εξελίξεων στον τομέα της Μηχανοργάνωσης -πλην του υλικού αυτόματης επεξεργασίας στοιχείων- έρευνα της αγοράς, και τήρηση στοιχείων για τις τεχνικές προδιαγραφές και τις δυνατότητες των μηχανημάτων γραφείου και εισήγηση για τον εκσυγχρονισμό του μηχανικού εξοπλισμού. -Η μέριμνα για την εκκαθάριση και μικροφωτογράφηση των αρχείων των Υπηρεσιών του Υπουργείου. -Η μελέτη, υπόδειξη και παρακολούθηση εφαρμογής μέτρων για τη διευκόλυνση της επικοινωνίας των πολιτών με τις υπηρεσίες του Υπουργείου. Η μέριμνα για την έκδοση και διάθεση ενημερωτικών φυλλαδίων και οδηγιών σχετικά με θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου. Η μέριμνα για την απλούστευση της διατύπωσης εγγράφων προς τους πολίτες. Η μέριμνα για την αναγραφή σε όλα τα έγγραφα που αφορούν δυσμενείς για τους πολίτες διοικητικές ενέργειες, των διοικητικών και ένδικων μέσων προστασίας τους. -Η μέριμνα για την έγκαιρη εξέταση από τις αρμόδιες υπηρεσίες των παραπόνων που υποβάλλονται από τους πολίτες. -Η μέριμνα για την υποδοχή και πληροφόρηση των πολιτών. -Η μέριμνα για τη λειτουργία τηλεφωνικού κέντρου παροχής πληροφοριών προς τους πολίτες για θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου ή τη σύνδεση με το Κέντρο Διοικητικών Πληροφοριών. -Η μέριμνα για τη σύσταση στις υπηρεσίες του Υπουργείου (κεντρική και περιφερειακές) πάγιας προκαταβολής, χαρτοσήμου και λοιπών ενσήμων, καθώς και έντυπων δηλώσεων για την εξυπηρέτηση των πολιτών. 3)Τμήμα Προγραμματισμού το οποίο σε συνεργασία με όλες τις οργανικές μονάδες του Υπουργείου, παρέχει στη Μονάδα Στρατηγικού Σχεδιασμού και Ανάλυσης Πολιτικής κάθε στοιχείο που είναι απαραίτητο για την κατάρτιση και παρακολούθηση εφαρμογής του προγράμματος διοικητικού εκσυγχρονισμού. Άρθρο 15 1.Η Διεύθυνση Προσωπικού απαρτίζεται από τα παρακάτω τμήματα: 1)Τμήμα Προσωπικού, β) Τμήμα Γραμματείας 2.Η αρμοδιότητα της Διεύθυνσης Προσωπικού αναφέρεται στα παρακάτω, κατά τμήματα κατανεμόμενα, θέματα: 1)Τμήμα Προσωπικού, στο οποίο υπάγονται: Ο χειρισμός όλων των θεμάτων υπηρεσιακής κατάστασης προσωπικού. Η επεξεργασία στοιχείων για την αριθμητική σύνθεση και τις αριθμητικές μεταβολές του προσωπικού. Η πρόβλεψη της αριθμητικής εξέλιξης του προσωπικού (προγραμματισμός ανθρώπινου δυναμικού). -Η μέριμνα για τη συγκρότηση του Υπηρεσιακού και Πειθαρχικού Συμβουλίου. 2)Τμήμα Γραμματείας, στο οποίο υπάγονται: -Η διακίνηση της αλληλογραφίας, δακτυλογράφηση και αναπαραγωγή εγγράφων και εντύπων. -Η μέριμνα για τη μετάφραση ξενόγλωσσων κειμένων στην Ελληνική και το αντίστροφο, καθώς και σε άλλη ξένη γλώσσα. -Η βεβαίωση από τον προϊστάμενο της Γραμματείας ή το νόμιμο αναπληρωτή του, της ακρίβειας αντιγράφων, φωτογραφιών, ή φωτοτυπιών οποιωνδήποτε εγγράφων και γενικά δικαιολογητικών, ύστερα από αντιπαραβολή τους με το επιδεικνυόμενο σχετικό πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο. -Η μέριμνα για τη βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής του προσωπικού και των πολιτών,. -Η μέριμνα για τη φύλαξη και τον καθορισμό του καταστήματος της υπηρεσίας. -Η μέριμνα για τη λειτουργία του τηλεφωνικού κέντρου, των τηλετύπων και λοιπών μέσων επικοινωνίας. -Η μέριμνα για την κίνηση των οχημάτων. -Η παραλαβή και παράδοση στις αρμόδιες καθ ύλην υπηρεσίες του Υπουργείου των νομοθετικών κειμένων, ως και των εγγράφων και διαφόρων εντύπων της ΕΟΚ και λοιπών διεθνών οργανισμών ή ξένων κρατών. -Η μέριμνα για τη λήψη μέτρων αντισεισμικής προστασίας στο χώρο ευθύνης του Υπουργείου σε συνεργασία με τον Οργανισμό Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας. Άρθρο 16 1.Η Διεύθυνση Οικονομικού απαρτίζεται από τα παρακάτω τμήματα: 1)Τμήμα Οικονομικής Διοίκησης β) Τμήμα Προμηθειών 2.Η αρμοδιότητα της Διεύθυνσης Οικονομικού αναφέρεται στα παρακάτω, κατά τμήματα κατανεμόμενα, θέματα: 1)Τμήμα Οικονομικής Διοίκησης στο οποίο υπάγονται: -Η μέριμνα για την κατάρτιση και τροποποίηση του προϋπολογισμού, καθώς και του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων και την εκτέλεση αυτών. -Η διαχείριση κάθε δαπάνης ως και των ειδικών λογαριασμών καθώς και η εκκαθάριση αποδοχών και γενικών αποζημιώσεων προσωπικού. -Η μέριμνα για την είσπραξη κάθε εσόδου, β) Τμήμα Προμηθειών, στο οποίο υπάγονται: -Η μέριμνα για την προμήθεια κάθε μηχανήματος, υλικού εφοδίου ή άλλου περιουσιακού στοιχείου. -Η μέριμνα για την εκτέλεση εργασιών (τυπογραφικών, επισκευής και συντήρησης κτιρίων, εγκαταστάσεων και μηχανημάτων κ.λπ.). -Η μέριμνα για την εκποίηση κάθε περιουσιακού στοιχείου. -Η μέριμνα για τη διαχείριση υλικού της υπηρεσίας. -Η μέριμνα για τη στέγαση της υπηρεσίας. Άρθρο 17 Διεύθυνση Εκπαίδευσης 1.Η Διεύθυνση Εκπαίδευσης συγκροτείται από τα παρακάτω δύο (2) Τμήματα: 1)Τμήμα Εισαγωγικής Εκπαίδευσης και β) Τμήμα Επιμόρφωσης. 2.Οι αρμοδιότητες των Τμημάτων της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης είναι: 1)Τμήμα Εισαγωγικής Εκπαίδευσης, στο οποίο υπάγονται: -Η κατάρτιση, οργάνωση και εκτέλεση των προγραμμάτων των εισαγωγικών εκπαιδεύσεων των υπαλλήλων, τόσο από την ανάληψη υπηρεσίας και εντός του πρώτου εξαμήνου από την ημερομηνία ανάληψης υπηρεσίας το αργότερο, με σκοπό τη γενική ενημέρωση, όσο και οποτεδήποτε μετά τη συμπλήρωση δύο (2) μηνών υπηρεσίας και μέχρι τη λήξη της διετούς δοκιμαστικής υπηρεσίας, για ειδικότερη ενημέρωση των υπαλλήλων, σε συνεργασία και με το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης. -Η οργάνωση και εκτέλεση, σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Διαρκούς Επιμόρφωσης κοινών προγραμμάτων εισαγωγικής εκπαίδευσης για υπαλλήλους περισσοτέρων Υπουργείων ή ΝΠΔΔ, με βάση τη συνάφεια των αντικειμένων ή για θέματα κοινού ενδιαφέροντος. -Η μέριμνα για τη λειτουργία της Κεντρικής Βιβλιοθήκης και τον εμπλουτισμό της με έντυπο υλικό, τη συγκέντρωση και τεκμηρίωση γραπτών πληροφοριών σχετικών με τις αρμοδιότητες του Υπουργείου και τις ειδικότερες ανάγκες εκπαίδευσης των υπαλλήλων του και την ενημέρωση των άλλων υπηρεσιών για το υλικό της βιβλιοθήκης και της τεκμηρίωσης. 2)Τμήμα Επιμόρφωσης, στο οποίο υπάγονται: - Η διακρίβωση των εκπαιδευτικών αναγκών της υπηρεσίας. - Η οργάνωση και εκτέλεση προγραμμάτων επιμόρφωσης ειδικού ενδιαφέροντος για τους υπαλλήλους τους Υπουργείου. Στα προγράμματα αυτά μπορεί να περιλαμβάνονται, σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Διαρκούς Επιμόρφωσης, και θέματα γενικού ενδιαφέροντος, όταν τούτο κρίνεται σκόπιμο ή οικονομικώς συμφέρον. - Η οργάνωση και εκτέλεση προγραμμάτων επαγγελματικής εξειδίκευσης των υπαλλήλων του Υπουργείου σε αντικείμενα της υπηρεσίας τους. - Η συνεργασία με την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης για την οργάνωση και εκτέλεση προγραμμάτων προαγωγικής εκπαίδευσης των υπαλλήλων της κατηγορίας ΠΕ και ΤΕ του Υπουργείου. Τα προγράμματα αυτά μπορεί να οργανώνονται και κατά κύκλους Υπουργείων με βάση τη συνάφεια του αντικειμένου τους. - Η μέριμνα για την μετεκπαίδευση των υπαλλήλων του Υπουργείου, στις περιπτώσεις που αυτή κρίνεται αναγκαία για τη διεύρυνση των επιστημονικών ή τεχνικών τους γνώσεων, που είναι πρόσφορες για την καλύτερη αντιμετώπιση των αναγκών της υπηρεσίας, ή την ειδίκευση τους σε σύγχρονες τεχνικές διοίκησης και τεχνολογίας. - Η μέριμνα για την μεταπτυχιακή εκπαίδευση των υπαλλήλων του Υπουργείου κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ σε ΑΕΙ της ημεδαπής ή της αλλοδαπής για τη λήψη μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, συναφούς ή το αντικείμενο του Υπουργείου. - Η κατάρτιση εκπαιδευτικού προγραμματισμού και απολογισμού. - Η εισήγηση για την αξιοποίηση των εκπαιδευομένων υπαλλήλων. - Η μέριμνα για την έκδοση απόφασης με την οποία ορίζεται το διδακτικό προσωπικό των εκπαιδευτικών προγραμμάτων που εκτελεί το Υπουργείο, εφόσον δεν ανήκει στο διδακτικό προσωπικό του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης. Άρθρο 18 1.Η Διεύθυνση Πληροφορικής απαρτίζεται από τα παρακάτω τμήματα: 1)Τμήμα Ανάπτυξης Μηχανογραφικών Εφαρμογών β) Τμήμα Λειτουργίας και Εκμετάλλευσης Εξοπλισμού γ) Τμήμα Προετοιμασίας Στοιχείων και Ελέγχου 2.Η αρμοδιότητα της Διεύθυνσης Πληροφορικής αναφέρεται στα παρακάτω, κατά τμήματα κατανεμόμενα θέματα: 1)Τμήμα Ανάπτυξης Μηχανογραφικών Εφαρμογών, στο οποίο υπάγονται: - Η πλήρης κάλυψη των μηχανογραφικών αναγκών του Υπουργείου από πλευράς ανάλυσης, σχεδίασης, προγραμματισμού, τεκμηρίωσης, εγκατάστασης και συντήρησης των εφαρμογών του και σύνταξης ειδικών τεχνικών μελετών και μελετών σκοπιμότητας. - Η παροχή υποστήριξης για την κάλυψη αναγκών σε εξειδικευμένους τομείς της πληροφορικής (βάσεις πληροφοριών, επικοινωνία, δίκτυα κ.λπ). 2)Τμήμα Λειτουργίας και Εκμετάλλευσης Εξοπλισμού, στο οποίο υπάγονται: - Η μέριμνα για την καλή λειτουργία, εκμετάλλευση και συντήρηση του εξοπλισμού του Η/Υ και η εκμετάλλευση και λειτουργία των εγκαταστημένων εφαρμογών, σύμφωνα με τις οδηγίες του Τμήματος Ανάπτυξης Μηχανογραφικών Εφαρμογών. - Η εισαγωγή των πρωτογενών στοιχείων και η καταχώρηση τους σε μηχανογραφικά μέσα για παραπέρα μηχανογραφική επεξεργασία. - Ο χειρισμός των συστημάτων εισαγωγής στοιχείων και η μέριμνα για την καλή λειτουργία και συντήρηση τους. 3)Τμήμα Προετοιμασίας Στοιχείων και Ελέγχου, στο οποίο υπάγονται: - Ο έλεγχος της πληρότητας των πρωτογενών παραστατικών και η συμπλήρωση τους με τους απαραίτητους κώδικες και γενικότερα η προετοιμασία τους για μηχανογραφική επεξεργασία. - Ο έλεγχος της πληρότητας και ορθότητας των αποτελεσμάτων εξόδου από τον Η/Υ καθώς και η μέριμνα για την αποκατάσταση των τυχόν ανωμαλιών που θα επισημανθούν. - Η μέριμνα για την παράδοση στις αρμόδιες υπηρεσίες των αποτελεσμάτων της μηχανογραφικής επεξεργασίας που προβλέπονται σε κάθε μηχανογραφική εφαρμογή. - Η διοικητική μέριμνα σε θέματα που αφορούν τη λειτουργία της Διεύθυνσης. Άρθρο 19 Διεύθυνση Πολιτικής Σχεδίασης Έκτακτης Ανάγκης 1.Η Διεύθυνση Πολιτικής Σχεδίασης Έκτακτης Ανάγκης (Π.Σ.Ε.Α.) συγκροτείται από τα παρακάτω δύο (2) Τμήματα: 1)Τμήμα Πολιτικής Κινητοποίησης και β) Τμήμα Πολιτικής Αμυνας 2.Οι αρμοδιότητες των τμημάτων αυτών διέπονται από τις κείμενες, κάθε φορά, γι αυτά ειδικές διατάξεις. Άρθρο 20 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Γενική Διεύθυνση Επικοινωνιών 1.Η Γενική αυτή Διεύθυνση συντονίζει τη δράση των επί μέρους υπηρεσιακών μονάδων από τις οποίες συγκροτείται με σκοπό την οργάνωση, εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων των υπηρεσιών του Τομέα Επικοινωνιών και των εποπτευομένων από αυτόν Επιχειρήσεων και Οργανισμών Τηλεπικοινωνιακών και Ταχυδρομικών, ώστε να αξιολογείται το κόστος και να ελέγχεται η ποιότητα των αποτελεσμάτων και των προσφερομένων - παρεχομένων υπηρεσιών στο κοινωνικό σύνολο. 2.Τη Γενική Διεύθυνση Επικοινωνιών απαρτίζουν οι παρακάτω οργανικές μονάδες: 1)Διεύθυνση Ανάπτυξης και Εποπτείας Επικοινωνιών β) Διεύθυνση Τεχνικής και Ελέγχου Επικοινωνιών Άρθρο 21 Διεύθυνση Ανάπτυξης και Εποπτείας Επικοινωνιών 1.Η Διεύθυνση Ανάπτυξης και Εποπτείας Επικοινωνιών απαρτίζεται από τα παρακάτω τμήματα: 1)Τμήμα Προγραμματισμού και Ανάπτυξης 2)Τμήμα Τιμολογιακής Πολιτικής και Ελέγχου. 2.Η αρμοδιότητα της Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Εποπτείας Επικοινωνιών αναφέρεται στα παρακάτω, κατά τμήματα κατανεμόμενα, θέματα: 1)Τμήμα Προγραμματισμού και Ανάπτυξης, στο οποίο υπάγονται: - Η συγκέντρωση και επεξεργασία στοιχείων και πληροφοριών για τη διαμόρφωση, μέσα στα πλαίσια της Κυβερνητικής πολιτικής, προτάσεων για τη χάραξη της πολιτικής των επικοινωνιών και την εξειδίκευση αυτής στους επιμέρους τομείς, καθώς και ο καθορισμός των γενικών πλαισίων και στόχων ανάπτυξης των επικοινωνιών σε εθνικό επίπεδο. - Ο γενικός σχεδιασμός ανάπτυξης των επικοινωνιών και ο καθορισμός των επιμέρους αντικειμενικών στόχων, που εξατομικεύονται με την εκπόνηση μακροχρόνιων και βραχυχρόνιων αναπτυξιακών προγραμμάτων και τον προσδιορισμό των πλαισίων αναπτυξιακής πολιτικής και προγραμματισμού των εποπτευόμενων από το Υπουργείο επικοινωνιακών οργανισμών και επιχειρήσεων του δημόσιου τομέα. - Η αξιολόγηση και ιεράρχηση της σκοπιμότητας προγραμμάτων, επενδύσεων και δαπανών αναπτυξιακού χαρακτήρα των εποπτευόμενων δημόσιων επικοινωνιακών οργανισμών, σύμφωνα με τους γενικούς στόχους σχεδιασμού και ανάπτυξης. - Η έγκριση, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, μακροχρόνιων και βραχυχρόνιων προγραμμάτων εκσυγχρονισμού των παρεχόμενων υπηρεσιών από τους δημόσιους επικοινωνιακούς οργανισμούς και επιχειρήσεις, καθώς και των προγραμμάτων προμηθειών τους. - Η έγκριση σύναψης δανείων των δημόσιων επικοινωνιακών οργανισμών και επιχειρήσεων από το εσωτερικό ή το εξωτερικό. - Η εισήγηση για τη χρηματοδότηση έργων του Υπουργείου και των εποπτευόμενων δημόσιων επικοινωνιακών οργανισμών και επιχειρήσεων από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων ή άλλες πηγές. - Η συνεχής παρακολούθηση της εφαρμογής και εξέλιξης των προγραμμάτων ανάπτυξης επικοινωνιών και επενδύσεων των δημόσιων επικοινωνιακών οργανισμών και επιχειρήσεων, του βαθμού των απορροφούμενων πιστώσεων και της προόδου των εκτελούμενων έργων και η εισήγηση μέτρων αναθεώρησης και αναπροσαρμογής των προγραμμάτων για την επίτευξη των καθορισμένων στόχων. - Η παρακολούθηση και συνεργασία με τους διεθνείς οργανισμούς επικοινωνιών σε θέματα που προκύπτουν από τις σχέσεις της χώρας με τους οργανισμούς αυτούς και τρίτες χώρες (διακανονισμός υποχρεώσεων σε θέματα διοικητικά - οικονομικά), καθώς και σε θέματα επενδύσεων, εξελίξεων τεχνολογίας και σχεδιασμού προγραμμάτων συμμετοχής και υλοποίησης κοινοτικών και διεθνών προγραμμάτων ανάπτυξης επικοινωνιών. - Η μέριμνα για την ανάπτυξη των διεθνών επικοινωνιακών σχέσεων της χώρας με τις άλλες χώρες, τους διεθνείς επικοινωνιακούς οργανισμούς και τα όργανα αυτών. - Η διερεύνηση της σκοπιμότητας σύναψης νέων ή αναθεώρησης υφιστάμενων διμερών ή πολυμερών διεθνών επικοινωνιακών συμβάσεων και συμφωνιών και ή μέριμνα νομοθετικής κύρωσης και παρακολούθησης της αμοιβαίας εφαρμογής αυτών. - Η εισήγηση για τα τηλεπικοινωνιακά έργα που χρηματοδοτούνται από το ΝΑΤΟ και η τήρηση του ειδικού υπαρχείου ΝΑΤΟ. - Η εισήγηση για τα αναγκαία μέτρα υποβοήθησης της ανάπτυξης του κατασκευαστικού τομέα επικοινωνιακού υλικού. 2)Τμήμα Τιμολογιακής Πολιτικής και Ελέγχου, στο οποίο υπάγονται: - Η συγκέντρωση και επεξεργασία των στοιχείων εκμετάλλευσης των δημόσιων επικοινωνιακών οργανισμών και επιχειρήσεων και η εισήγηση, στα πλαίσια της γενικότερης Κυβερνητικής πολιτικής, για τον καθορισμό κάθε μορφής τιμολογίων. - Η έγκριση εκποίησης περιουσιακών στοιχείων των δημόσιων επικοινωνιακών οργανισμών και επιχειρήσεων και η κήρυξη αναγκαστικών απαλλοτριώσεων υπέρ αυτών. - θέματα σχετικά με τον προϋπολογισμό, ισολογισμό, απολογισμό, και τα προγράμματα επενδύσεων των εποπτευομένων δημόσιων επικοινωνιακών οργανισμών και επιχειρήσεων, καθώς και με την εκποίηση περιουσιακών στοιχείων τους και την κήρυξη υπέρ αυτών αναγκαστικών απαλλοτριώσεων. - Η παρακολούθηση της δυνατότητας ικανοποίησης των προγραμμάτων επενδύσεων και προμηθειών των δημόσιων επικοινωνιακών οργανισμών και επιχειρήσεων από την εγχώρια ή αλλοδαπή αγορά και η έγκριση των προγραμμάτων προμηθειών σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. - Η παρακολούθηση των δαπανών σε συνάλλαγμα των δημόσιων επικοινωνιακών οργανισμών και επιχειρήσεων για προμήθειες, ή άλλες υποχρεώσεις προς το εξωτερικό. - Η παροχή εξυπηρετήσεων στις δημόσιες υπηρεσίες και τα νομικά πρόσωπα, καθώς και θέματα σχετικά με την παροχή ατελειών και εκπτώσεων. - Η μέριμνα για την τακτοποίηση των λογαριασμών της κινητής ναυτικής υπηρεσίας, καθώς και άλλων θεμάτων που αναφέρονται στην υπηρεσία αυτή. - Η έγκριση εκκαθαριστικών εταιρειών για την τακτοποίηση λογαριασμών ραδιοεπικοινωνιών πλοίων. - Η έκδοση καταλογιστικών αποφάσεων. - Οι οφειλές και απαιτήσεις των δημόσιων επικοινωνιακών οργανισμών και επιχειρήσεων για τις παρεχόμενες εξυπηρετήσεις στο δημόσιο και νομικά πρόσωπα. - Η άσκηση πειθαρχικού ελέγχου κατά παραβατών του μονοπωλίου των οργανισμών επικοινωνιών. - Ο συντονισμός για την συνεργασία μεταξύ των δημόσιων επικοινωνιακών οργανισμών και επιχειρήσεων, σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος. - Η μέριμνα για την εφαρμογή και αναπροσαρμογή της ειδικής νομοθεσίας και διατάξεων που αφορούν τις επικοινωνίες και τις βελτιώσεις των παρεχόμενων επικοινωνιακών υπηρεσιών. - θέματα που αφορούν την εισαγωγή, ανάπτυξη και εκμετάλλευση ειδικών υπηρεσιών και εφαρμογών συναφών με το έργο των δημόσιων επικοινωνιακών οργανισμών και επιχειρήσεων και η εισήγηση από άποψη αποδοτικής εκμετάλλευσης τους. - θέματα που αφορούν την ποιότητα των παρεχόμενων από τους δημόσιους επικοινωνιακούς οργανισμούς εξυπηρετήσεων και την έρευνα και εξέταση σχετικών προβλημάτων. - Η εκτίμηση των αναγκών των δημόσιων επικοινωνιακών οργανισμών και επιχειρήσεων σε σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό (όπως τεχνολογίες πληροφορικής) για την ευρυθμότερη και αποδοτικότερη οργάνωση και λειτουργία τους. - θέματα σχετικά με την υλοποίηση Κυβερνητικών αποφάσεων που αφορούν τους δημόσιους επικοινωνιακούς οργανισμούς και επιχειρήσεις και το προσωπικό αυτών. - Η εισήγηση για θέματα που αφορούν τη σύναψη και αναθεώρηση συλλογικών συμβάσεων - μισθολογίων και συνθηκών εργασίας για το προσωπικό των εποπτευόμενων δημόσιων επικοινωνιακών οργανισμών κι επιχειρήσεων, σε συνάρτηση με το κόστος των παρεχόμενων υπηρεσιών, την εύρυθμη λειτουργία τους και την κοινωνική εξυπηρέτηση, καθώς και η εκπροσώπηση του Υπουργείου στη διαιτησία για τα θέματα αυτά. - θέματα μητρώων που αφορούν τις τέως ταχυδρομικές και τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες, και θέματα συναφή με τη συνταξιοδότηση από το Δημόσιο και ασφάλιση τέως ταχυδρομικών και τηλεεπικοινωνιακών υπαλλήλων. - θέματα γενικότερα που αφορούν την άσκηση εποπτείας και ελέγχου στους εποπτευόμενους δημόσιους επικοινωνιακούς οργανισμούς και επιχειρήσεις, κατά τις κείμενες διατάξεις. - Κάθε άλλο θέμα των δημόσιων επικοινωνιακών οργανισμών και επιχειρήσεων που δεν αναφέρεται στις αρμοδιότητες των άλλων τμημάτων. Άρθρο 22 Διεύθυνση Τεχνικής και Ελέγχου Επικοινωνιών 1.Η Διεύθυνση Τεχνικής και Ελέγχου Επικοινωνιών αποτελείται από τα παρακάτω τμήματα: 1)Τμήμα Διαχείρισης Φάσματος και Ελέγχου Ραδιοσυχνοτήτων, β) Τμήμα Προδιαγραφών και Ηλεκτρονικών Εφαρμογών. 2.Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Τεχνικής και Ελέγχου Επικοινωνιών αναφέρονται στα παρακάτω, κατά τμήματα κατανεμόμενα, θέματα: 1)Τμήμα Διαχείρισης Φάσματος και Ελέγχου Ραδιοσυχνοτήτων, στο οποίο υπάγονται: - Ο σχεδιασμός, η μελέτη και εκχώρηση των αναγκαίων συχνοτήτων για τη λειτουργία σταθμών ραδιοεπικοινωνίας, σταθερών και κινητών υπηρεσιών, σταθμών ραδιοφωνίας και τηλεόρασης και μικροκυματικών και δορυφορικών ζεύξεων. - Η παρακολούθηση των διεθνών οργανισμών που ασχολούνται με θέματα διαχείρισης του φάσματος ραδιοσυχνοτήτων, λειτουργίας σταθμών ραδιοφωνίας και τηλεόρασης, καθώς και ραδιοσυχνοτήτων που χρησιμοποιούνται για μικροκυματικές και δορυφορικές ζεύξεις και η μέριμνα για την εφαρμογή των αποφάσεων και συστάσεων των οργανισμών αυτών στη χώρα, ως και η κατάρτιση των σχετικών διεθνών συμβάσεων και συμφωνιών, η μέριμνα νομοθετικής κύρωσης και η παρακολούθηση της αμοιβαίας εφαρμογής αυτών. - Η εφαρμογή των διαδικασιών του Κανονισμού Ραδιοεπικοινωνιών για τους σταθμούς ραδιοεπικοινωνίας, ραδιοφωνίας και τηλεόρασης και σταθμούς μικροκυματικών και δορυφορικών ζεύξεων. - Η τήρηση και ενημέρωση εθνικού καταλόγου ραδιοσυχνοτήτων λειτουργίας σταθμών ραδιοεπικοινωνίας, σταθερών και κινητών υπηρεσιών, σταθμών ραδιοφωνίας και τηλεόρασης και μικροκυματικών και δορυφορικών ζεύξεων, καθώς και ο συντονισμός της χρήσης των συχνοτήτων αυτών με άλλες χώρες. - Η ανάπτυξη μεθόδων, σε συνεργασία με άλλους κρατικούς ή ιδιωτικούς ερευνητικούς φορείς, για την καλύτερη διαχείριση του φάσματος ραδιοσυχνοτήτων και η τεχνική υποστήριξη κρατικών φορέων στη μελέτη και υλοποίηση συστημάτων ραδιοεπικοινωνίας. - Η έγκριση έκδοσης αδειών λειτουργίας σταθμών ραδιοεπικοινωνιών πλοίων και επίγειων σταθμών πλοίου, ΙΝΜΑRSΑΤ και η παρακολούθηση των μεταβολών των αδειών και η ανακοίνωση τους στην ΙΤU. - Η εκχώρηση διεθνών διακριτικών κλήσης σε ραδιοηλεκτρικούς σταθμούς. - Η εποπτεία και ο συντονισμός των επιμέρους κέντρων ελέγχου ραδιεκπομπών (ΚΕΡ) για τον τεχνικό έλεγχο των κάθε είδους ραδιοεκπομπών στο ελληνικό χώρο και των ραδιοεκπομπών από διεθνή χώρο, σε συνεργασία με τα κέντρα ελέγχου των κρατών-μελών της ΙΤU. - Η μελέτη για την οργάνωση, τον εξοπλισμό και τον εκσυγχρονισμό των κέντρων ελέγχου ραδιοεκπομπών. - Η εισήγηση για έκδοση νομοθετικών πράξεων και αποφάσεων που αφορούν θέματα ελέγχου ραδιοεκπομπών. - Η μελέτη και εισήγηση μέτρων καταστολής των παρεμβολών και η μέριμνα για την εφαρμογή των διαδικασιών που προβλέπονται στο Διεθνή Κανονισμό Ραδιοεπικοινωνιών. - Ο ποιοτικός έλεγχος των ραδιοεκπομπών των κρατικών δικτύων και η μέριμνα σε συνεργασία με άλλους κρατικούς φορείς, επί ζητημάτων τεχνικού ελέγχου των ραδιοεκπομπών για την εξουδετέρωση των παρεμβολών. - Η διοικητική αντιμετώπιση των σχετικών με τις ραδιοεκπομπές θεμάτων που αφορούν τις σχέσεις Κράτους και τρίτων. - Η τήρηση και ενημέρωση σχετικών αρχείων και καταλόγων. 2)Τμήμα Προδιαγραφών και Ηλεκτρονικών Εφαρμογών, στο οποίο υπάγονται: - Η εισήγηση για έκδοση νομοθετικών πράξεων, αποφάσεων και τεχνικών κανονισμών που αφορούν τη διαδικασία λειτουργίας των ιδιωτικών επαγγελματικών ραδιοηλεκτρικών συνεργείων - εργαστηρίων και βιοτεχνιών και των εργαστηρίων ελευθέρων επαγγελματικών σπουδών ηλεκτρονικής κατεύθυνσης, τις τηλεπικοινωνιακές εγκαταστάσεις, την ασφάλεια των προσώπων που χειρίζονται ηλεκτρονικές τηλεπικοινωνιακές συσκευές και τη διασφάλιση των πολιτών κατά τη διαδικασία προσφοράς εργασίας σε αυτούς από τα παραπάνω συνεργεία - εργαστήρια. - Η συνεργασία με την αρμόδια υπηρεσία για την παροχή τεχνικών στοιχείων και πληροφοριών σχετικά με την κατασκευή και παραγωγή στη χώρα ηλεκτρονικού υλικού. - Η εισήγηση για έκδοση νομοθετικών πράξεων και αποφάσεων για θέματα που αφορούν τη χορήγηση αδειών λειτουργίας ραδιοηλεκτρικών συνεργείων - εργαστηρίων και βιοτεχνιών, εργαστηρίων ελευθέρων επαγγελματικών σπουδών ηλεκτρονικής κατεύθυνσης, ερασιτεχνικών και πειραματικών σταθμών ασυρμάτου επικοινωνίας, ραδιοσταθμών C.Β., ειδικών ραδιοδικτύων, συστημάτων ενδοεπικοινωνίας, ραδιοηλεκτρικών συσκευών μικρής ισχύος (Ρ.S.Μ.Ι.) συσκευών Ι.S.Μ. και κάθε άλλης περίπτωσης σταθμού ασυρμάτου επικοινωνίας και η τήρηση των σχετικών μητρώων. - Ο έλεγχος διακίνησης των παραπάνω συσκευών Α/Τ και η μελέτη και εισήγηση για τη λήψη των αναγκαίων μέτρων ελέγχου. - Η εισήγηση για έκδοση νομοθετικών πράξεων και αποφάσεων που αφορούν το γενικό πτυχίο ραδιοτηλεφωνητή και ραδιοτηλεγραφητή, τις άδειες άσκησης επαγγέλματος ραδιοηλεκτρολόγου και ραδιοτεχνίτη, το πτυχίο ραδιοερασιτέχνη και η τήρηση αντίστοιχων μητρώων. - Η μελέτη και σύνταξη προδιαγραφών και τυποποίηση τηλεπικοινωνιακού και ηλεκτρονικού υλικού και η εναρμόνησή τους με τις αντίστοιχες των διεθνών οργανισμών. - Η μελέτη και σύνταξη προδιαγραφών για τηλεπικοινωνιακές εγκαταστάσεις. -Η εκπόνηση ή. καθορισμός προδιαγραφών για ανάθεση μελετών. - Η σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια από την υπηρεσία τηλεπικοινωνιακού υλικού, η παρακολούθηση της καλής εκτέλεσης των συμβάσεων και η ποσοστική παραλαβή των υλικών. - Η παροχή συνδρομής σε άλλες κρατικές υπηρεσίες, για τηλεπικοινωνιακά θέματα και ο έλεγχος των προδιαγραφών που συντάσονται από άλλους δημόσιους φορείς για προμήθεια τηλεπικοινωνιακού υλικού, ως προς την εναρμόνησή τους με τις ισχύουσες διατάξεις. - Η εισήγηση και έκδοση νομοθετικών πράξεων και αποφάσεων που αφορούν την έγκριση τύπου, την παραγωγή την εισαγωγή και κυκλοφορία συσκευών τηλεπικοινωνίας. - Η χορήγηση πιστοποιητικού έγκρισης τύπου συσκευής Α/Τ. - Η χορήγηση πιστοποιητικού ποιότητας συσκευών εκπομπής και λήψης με αίτημα του ενδιαφερομένου. - Η μελέτη των τεχνικών στοιχείων και η έγκριση για την κατασκευή και κυκλοφορία δεκτών τηλεόρασης, ως και η τήρηση σχετικών μητρώων. - Η μέριμνα για έκδοση αποφάσεων και εγκυκλίων που αφορούν το είδος και τη μορφή των πιστοποιητικών έγκρισης τύπων συσκευών, τον καθορισμό των αναγνωρισμένων εργαστηρίων τεχνικού ελέγχου των συσκευών και το ύψος της δαπάνης για τις μετρήσεις στα εργαστήρια αυτά. - Η έκδοση αποφάσεων για χρήση σημάτων αντιπαρασιτισμού, σε συνεργασία με τον ΕΛΟΤ και η έγκριση χρήσης τέτοιων σημάτων βάσει πρωτοκόλλου δοκιμών και μετρήσεων του εργαστηρίου. - Η μέριμνα για την εφαρμογή των σχετικών με τα μέτρα αντιπαρασιτισμού διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας. - Η παρακολούθηση δημιουργίας ερευνητικών ηλεκτρονικών κέντρων -εργαστηρίων δοκιμών και μετρήσεων της υπηρεσίας ή άλλων υπηρεσιών. Άρθρο 23 Οι αρμοδιότητες της Μονάδας Στρατηγικού Σχεδιασμού και Ανάλυσης Πολιτικής η οποία υπάγεται απευθείας στον Υπουργό, ανάγονται: - Στην ενίσχυση του επιτελικού έργου του Υπουργείου, στη στρατηγική σχεδίαση, χάραξη, παρακολούθηση και αξιολόγηση της δημόσιας πολιτικής στον τομέα ευθύνης του, στην τεχνική υποστήριξη των καθ ύλην αρμόδιων Διευθύνσεων στην ιεράρχηση των στόχων τους και στη λειτουργική διασύνδεση τους με τη γενική κυβερνητική πολιτική, στην πρακτική εναρμόνιση και τη συνοχή της λειτουργίας του Υπουργείου μέσω της προγραμματικής ενότητας, των δραστηριοτήτων του στη σχεδίαση ανανεωτικών πρωτοβουλιών, και στη συνολική αξιολόγηση, των επί μέρους τομέων της ακολουθούμενης δημόσιας πολιτικής. - Στην κατάρτιση και παρακολούθηση εφαρμογής του προγράμματος διοικητικού εκσυγχρονισμού σε συνεργασία με την αντίστοιχη Μονάδα του Υπουργείου Προεδρίας της Κυβέρνησης και το Τμήμα Προγραμματισμού της Διεύθυνσης Οργάνωσης και Απλούστευσης Διαδικασιών. Άρθρο 24 1.Η Διεύθυνση Επιθεώρησης συγκροτείται από τα παρακάτω δύο (2) Τμήματα: 1)Τμήμα Εποπτείας και Ελέγχου. 2)Τμήμα Διοικητικών Ερευνών και Εξετάσεων. 2.Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Επιθεώρησης ανάγονται στα ακόλουθα θέματα που κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων αυτής, ως εξής: . α) Τμήμα Εποπτείας και Ελέγχου στο οποίο υπάγονται: - Η άσκηση επιθεώρησης και ελέγχου των κεντρικών και περιφερειακών υπηρεσιών του Υπουργείου και των εποπτευομένων από αυτό φορέων, για τη διαπίστωση της κανονικής και εύρυθμης λειτουργίας τους και της ορθής εφαρμογής των κειμένων διατάξεων και σχετικών οδηγιών. - Η καθοδήγηση των περιφερειακών υπηρεσιών επί θεμάτων αρμοδιότητας αυτών κατά τον διενεργούμενο υπηρεσιακό έλεγχο. - Η συνεχής ενημέρωση της ηγεσίας του Υπουργείου για τα ασχολούντα τις περιφερειακές υπηρεσίες θέματα. - Η κοινοποίηση των υποβαλλομένων στη Διεύθυνση Επιθεώρησης εκθέσεων επιθεωρησιακών ελέγχων ή αποσπασμάτων αυτών στις κατά περίπτωση αρμόδιες υπηρεσιακές μονάδες και διατύπωση παρατηρήσεων επ αυτών. - Η μέριμνα για τον προγραμματισμό των επιθεωρησιακών ελέγχων. 1)Τμήμα Διοικητικών Ερευνών και Εξετάσεων, στο οποίο υπάγεται: - Η διενέργεια διοικητικών ερευνών και διοικητικών εξετάσεων σε υποβαλλόμενες καταγγελίες ή σε περιπτώσεις διαπιστουμένων κατά τον υπηρεσιακό έλεγχο αδικημάτων σε θέματα αρμοδιότητας των υπηρεσιών του Υπουργείου και των εποπτευομένων από αυτό φορέων, κατόπιν εντολής του Υπουργού ή εξουσιοδοτημένου οργάνου και σε έκτακτες περιπτώσεις μη επιδεχόμενες αναβολή, μετά από άμεση σχετική ενημέρωση και προφορική εντολή. Άρθρο 25 Τμήμα Διεθνών Σχέσεων Στην αρμοδιότητα του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων ανήκει: - Η ενημέρωση των καθ ύλη αρμόδιων υπηρεσιών του Υπουργείου και των εποπτευόμενων νομικών προσώπων του δημόσιου τομέα επί των θεμάτων της αρμοδιότητας τους, που αφορούν τις σχέσεις της Ελλάδας με τις χώρες των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή άλλες χώρες ή Διεθνείς Οργανισμούς στον τομέα μεταφορών και επικοινωνιών, και ο συντονισμός των απαιτούμενων ενεργειών για την παρακολούθηση και το χειρισμό από τις υπηρεσίες αυτές των παραπάνω θεμάτων αρμοδιότητας τους. - Η αποστολή στη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία (ΜΕΑ-ΕΚ) στις Βρυξέλλες, για άμεση ενημέρωση της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, φωτοτυπίας του Φύλλου Εφημερίδας της Κυβέρνησης, στο οποίο δημοσιεύονται οι πράξεις προσαρμογής της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Κοινοτική. Άρθρο 26 Γραφείο Ισότητας των δυο φύλων Στην αρμοδιότητα του Γραφείου Ισότητας των δύο φύλων ανήκει η συγκέντρωση, ανάλυση και επεξεργασία των αναγκαίων στοιχείων για θέματα ισότητας μέσα στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του Υπουργείου, η κατάρτιση σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Ισότητας Ετήσιου Προγράμματος δράσης και η παρακολούθηση της εφαρμογής του. Η μέριμνα και η συνεργασία με τις αρμόδιες Διευθύνσεις του Υπουργείου για την πρακτική προώθηση της ισότητας στην εξέλιξη και αξιοποίηση του γυναικείου δυναμικού του Υπουργείου. Άρθρο 27 Γραφείο Τύπου και Δημόσιων Σχέσεων Στο Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων υπάγονται: - Η πληροφόρηση των μέσων ενημέρωσης για τις δραστηριότητες του Υπουργείου. - Η κάλυψη γεγονότων και εκδηλώσεων γενικού ενδιαφέροντος του Υπουργείου. - Η παρακολούθηση, επισήμανση και συλλογή ειδήσεων και δημοσιευμάτων, που αφορούν δραστηριότητες του Υπουργείου και η ενημέρωση του Υπουργού. - Η παροχή πληροφοριών και διευκολύνσεων στους Έλληνες και ξένους δημοσιογράφους και στους αντιπροσώπους ξένων κρατών σχετικά με το έργο του Υπουργείου. - Η επιμέλεια οργάνωσης εορταστικών εκδηλώσεων. - Η επιμέλεια υποδοχής και φιλοξενίας, γενικά, ξένων αντιπροσωπειών που επισκέπτονται τη χώρα με πρόσκληση του Υπουργείου. Άρθρο 28 Γραφείο Συντονισμού Θεμάτων Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες Στο Γραφείο Συντονισμού Θεμάτων Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες υπάγεται η αρμοδιότητα αντιμετώπισης, σε συνεργασία με τις καθ ύλην αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου, προβλημάτων και λοιπών θεμάτων διευκόλυνσης και προσπέλασης ατόμων με ειδικές ανάγκες στα χερσαία και εναέρια μέσα μεταφοράς. ΤΜΗΜΑ ΤΜΗΜΑ Β ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Αρθρο 29 Εφαρμοζόμενες διατάξεις Ως προς την οργάνωση των Περιφερειακών Υπηρεσιών του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις που ισχύουν κατά τη δημοσίευση του Διατάγματος αυτού (Π.Δ. 985/ 1977 «Περί Οργανισμού του Υπουργείου Συγκοινωνιών» (Α/336) όπως έχουν τροποποιηθεί, συμπληρωθεί και ισχύουν σήμερα. ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Άρθρο 30 Κλάδοι προσωπικού Οι Κλάδοι των μόνιμων υπαλλήλων του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών είναι οι ακόλουθοι: α) Κλάδοι Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) αα) Κλάδος ΠΕ Επιθεωρητών ββ) Κλάδος ΠΕ Μηχανικών γγ) Κλάδος ΠΕ Διοικητικός - Οικονομικός δδ) Κλάδος ΠΕ Πληροφορικής εε) Κλάδος ΠΕ Μεταφραστών - Διερμηνέων στστ) Κλάδος ΠΕ Βιβλιοθηκονόμων β) Κλάδοι Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ): αα) Κλάδος ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών ββ) Κλάδος ΤΕ Διοικητικός - Λογιστικός γγ) Κλάδος ΤΕ Πληροφορικής γ) Κλάδοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ): αα) Κλάδος ΔΕ Διοικητικός - Λογιστικός ββ) Κλάδος ΔΕ Δακτυλογράφων - Στενογράφων γγ) Κλάδος ΔΕ Μεταφραστών δδ) Κλάδος ΔΕ Τεχνικός εε) Κλάδος ΔΕ Εργοδηγών (προσωρινός) στστ) Κλάδος ΔΕ Προσωπικού Η/Υ ζζ) Κλάδος ΔΕ Τηλεφωνητών ηη) Κλάδος ΔΕ Τυπογραφίας δ) Κλάδοι Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ): αα) Κλάδος ΥΕ Επιμελητών ββ) Κλάδος ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας γγ) Κλάδος ΥΕ Εργατών δδ) Κλάδος ΥΕ Φυλάκων - Νυκτοφυλάκων. Άρθρο 31 1.Ο Κλάδος ΠΕ Επιθεωρητών περιλαμβάνει εννέα (9) θέσεις από τις οποίες τέσσερεις (4) των ειδικοτήτων του κλάδου ΠΕ Μηχανικών και πέντε (5) με πτυχίο ή δίπλωμα που ορίζεται για τον Κλάδο ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού. Οι θέσεις του κλάδου Π Ε Επιθεωρητών του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών πληρούνται με μετάταξη υπηρετούντων υπαλλήλων στους κλάδους ΠΕ Μηχανικών και ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού, με δεκαετή τουλάχιστον υπηρεσία. 2.Ο Κλάδος ΠΕ Μηχανικών περιλαμβάνει εκατόν ενενήντα οκτώ (198) θέσεις των ειδικοτήτων: μηχανολόγου - ηλεκτρολόγου, μηχανολόγου - μηχανικού, ηλεκτρολόγου - μηχανικού, πολιτικού μηχανικού, αρχιτέκτονα μηχανικού, ηλεκτρονικού μηχανικού, χημικού μηχανικού, μηχανικού τηλεπικοινωνιών και μηχανικού παραγωγής και διοίκησης. Προσόντα διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό ορίζονται: το ομώνυμο, κατά ειδικότητα, πτυχίο ή δίπλωμα Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμο, αντίστοιχης ειδικότητας, σχολών της αλλοδαπής και άδεια άσκησης επαγγέλματος. 3.Ο Κλάδος ΠΕ Διοικητικός - Οικονομικός περιλαμβάνει εκατόν ενενήντα τρεις (193) θέσεις. Προσόν διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό ορίζεται πτυχίο ή δίπλωμα νομικής ή πολιτικών ή οικονομικών επιστημών ή κοινωνιολογίας ή διοίκησης επιχειρήσεων Α.Ε.Ι. της ημεδαπής, ή ισότιμο, αντίστοιχης ειδικότητας, σχολών της αλλοδαπής. 4.Ο Κλάδος ΠΕ Πληροφορικής περιλαμβάνει δεκαοκτώ (18) θέσεις των ειδικοτήτων: επιστήμης των υπολογιστών και μηχανικών Η/Υ. Προσόν διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό ορίζεται: 1)Για την ειδικότητα επιστήμης των υπολογιστών (SΟFΤWΑRΕ), πτυχίο ή δίπλωμα επιστήμης των υπολογιστών ή στατιστικής και πληροφορικής οικονομικών επιστημών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας, σχολών της αλλοδαπής. 2)Για την ειδικότητα μηχανικών Η/Υ πτυχίο ή δίπλωμα μηχανικών Η/Υ (ΗΑRDWΑRΕ) Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμο, αντίστοιχης ειδικότητας, σχολών της αλλοδαπής. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η κάλυψη των θέσεων από υποψήφιους με τίτλο ή πιστοποιητικό σπουδών Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι., επιτρέπεται, ο διορισμός με πτυχίο ή δίπλωμα Α.Ε.Ι. και σχετική, κατά περίπτωση ειδικότητας, εμπειρία δύο τουλάχιστον ετών, ο τρόπος έγγραφης απόδειξης της οποίας καθορίζεται με την προκήρυξη πλήρωσης κενών θέσεων. 5.Ο Κλάδος ΠΕ Μεταφραστών - Διερμηνέων περιλαμβάνει δύο (2) θέσεις, ειδικοτήτων μιας ξένης γλώσσας (όπως αγγλικής ή γαλλικής ή γερμανικής κ.λπ.) ή δύο ξένων γλωσσών (όπως αγγλικής - γερμανικής ή αγγλικής - γαλλικής ή γαλλικής - γερμανικής κ.λπ). Προσόν διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό ορίζεται το ομώνυμο, κατά περίπτωση πτυχίο ή δίπλωμα ξένων γλωσσών μετάφρασης και διερμηνείας Α.Ε.Ι., της ημεδαπής ή ισότιμο, αντίστοιχης ειδικότητας, σχολών της αλλοδαπής. 6.Ο Κλάδος ΠΕ βιβλιοθηκονόμων περιλαμβάνει μια (1) θέση. Προσόν διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό ορίζεται πτυχίο ή δίπλωμα αρχειονομίας και βιβλιοθηκονομίας Α.Ε.Ι., της ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας, σχολών της αλλοδαπής. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η κάλυψη των θέσεων από υποψήφιους με το παραπάνω προσόν, επιτρέπεται ο διορισμός με πτυχίο Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμο σχολής της αλλοδαπής και επιπλέον μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών βιβλιοθηκονομίας, διάρκειας τουλάχιστον ενός ακαδημαϊκού έτους και άριστη γνώση μιας ξένης γλώσσας, που ορίζεται με την προκήρυξη πλήρωσης κενών θέσεων. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η κάλυψη των θέσεων από υποψήφιους με τα προσόντα του προηγούμενου εδαφίου, επιτρέπεται ο διορισμός με πτυχίο Α.Ε.Ι., της ημεδαπής ή ισότιμης σχολής της αλλοδαπής και πτυχίο ή δίπλωμα Βιβλιοθηκονομίας Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμων σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η κάλυψη των θέσεων από υποψήφιους με τα προσόντα του προηγούμενου εδαφίου, επιτρέπεται ο διορισμός με πτυχίο ή δίπλωμα της ημεδαπής ή ισότιμο σχολών της αλλοδαπής, εμπειρία δύο τουλάχιστον ετών σε θέματα βιβλιοθηκονομίας και άριστη γνώση μιας ξένης γλώσσας. Ο τρόπος έγγραφης απόδειξης της εμπειρίας και η συγκεκριμένη ξένη γλώσσα καθορίζονται με την προκήρυξη πλήρωσης κενών θέσεων. 7.Ο αριθμός των κατά ειδικότητα προσλαμβανομένων σε θέσεις κλάδων ΠΕ του άρθρου αυτού καθορίζεται ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες, με την προκήρυξη πλήρωσης των κενών θέσεων. Άρθρο 32 1.Ο Κλάδος ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών περιλαμβάνει διακόσιες εξήντα τέσσερις (264) θέσεις των ειδικοτήτων: οχημάτων, μηχανολογίας, ηλεκτρολογίας, ηλεκτρονικής, πολιτικών δομικών έργων και πολιτικών έργων υποδομής. Προσόν διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό ορίζεται το ομώνυμο ή αντίστοιχο, κατά ειδικότητα, πτυχίο ή δίπλωμα Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμων σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, ή ΚΑΤΕΕ, ή ισότιμων σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής. 2.Ο Κλάδος ΤΕ διοικητικός - Λογιστικός περιλαμβάνει είκοσι τρεις (23) θέσεις. Προσόν διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό ορίζεται πτυχίο ή δίπλωμα διοίκησης επιχειρήσεων ή λογιστικής Τ.Ε.Ι., ή το ομώνυμο ή αντίστοιχης ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα ισότιμων σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, ή ΚΑΤΕΕ ή ισότιμων σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή πτυχίο ή δίπλωμα της σχολής στατιστικής που λειτούργησε υπό την εποπτεία της Ανώτατης Βιομηχανικής Σχολής Πειραιά. 3.Ο Κλάδος ΤΕ Πληροφορικής περιλαμβάνει εννέα (9) θέσεις των ειδικοτήτων Πληροφορικής και ηλεκτρονικών υπολογιστικών συστημάτων. Προσόν διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό ορίζεται: α) Για την ειδικότητα πληροφορικής, πτυχίο ή δίπλωμα πληροφορικής (SΟFΤWΑRΕ) Τ.Ε.Ι, ή τίτλος σπουδών, αντίστοιχης ειδικότητας, ισότιμων σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής. 1)Για την ειδικότητα ηλεκτρονικών υπολογιστικών συστημάτων, πτυχίο ή δίπλωμα ηλεκτρονικών υπολογιστών συστημάτων (ΗΑRDWΑRΕ) Τ.Ε.Ι, ή τίτλος σπουδών, αντίστοιχης ειδικότητας, ισότιμων σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής. 4.Ο αριθμός των κατά ειδικότητα προσλαμβανομένων σε θέσεις Κλάδων ΤΕ του άρθρου αυτού καθορίζεται, ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες, με την προκήρυξη πλήρωσης των κενών θέσεων. Άρθρο 33 1.Ο κλάδος ΔΕ Διοικητικός - Λογιστικός περιλαμβάνει εξακόσιες σαράντα τέσσερις (644) θέσεις. Προσόν διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό ορίζεται: Για την επόμενη 5ετία για το ήμισυ των θέσεων από κατόχους απολυτηρίου τίτλου λυκείου ή εξαταξίου γυμνασίου ή ισότιμου σχολείου ανεξάρτητα από ειδικότητα και κατά το ήμισυ από κατόχους απολυτηρίου τίτλου τμήματος υπαλλήλων γραφέου (διοίκησης) ή τμήματος υπαλλήλων λογιστηρίου τεχνικού - επαγγελματικού λυκείου. Μετά τη συμπλήρωση της πενταετίας, οι θέσεις του κλάδου καλύπτονται αποκλειστικά από κατόχους απολυτηρίου τίτλου τμήματος υπαλλήλων γραφείου (διοίκησης) ή τμήματος υπαλλήλων λογιστηρίου τεχνικού - επαγγελματικού λυκείου. 2.0 Κλάδος ΔΕ Δακτυλογράφων - Στενογράφων περιλαμβάνει εκατόν τριάντα πέντε (135) θέσεις των ειδικοτήτων: δακτυλογράφων ελληνικής, ξενόγλωσσων δακτυλογράφων και στενογραφίας. Στα καθήκοντα των υπαλλήλων του Κλάδου αυτού περιλαμβάνονται και άλλες συναφείς εργασίες όπως χειρισμός ΤΕLΕΧ κ.λπ. Προσόντα διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό ορίζονται: 1)Για την ειδικότητα δακτυλογράφων ελληνικής: απολυτήριος τίτλος λυκείκου ή εξαταξίου γυμνασίου ή ισότιμου σχολείου, ή απολυτήριος τίτλος τμήματος υπαλλήλων γραφείου (διοίκησης) τεχνικού -επαγγελματικού λυκείου και επιπρόσθετα άριστη γνώση ελληνικής δακτυλογραφίας, δεόντως αποδεικνυομένη, σύμφωνα με την προκήρυξη πλήρωσης κενών θέσεων. 2)Για τις ειδικότητες ξενόγλωσσων δακτυλογράφων και στενογραφίας: απολυτήριος τίτλος λυκείου ή εξαταξίου γυμνασίου ή ισότιμου σχολείου και άριστη γνώση ξενόγλωσσης δακτυλογραφίας ή στενογραφίας, δεόντως αποδεικνυομένη, σύμφωνα με την προκήρυξη πλήρωσης κενών θέσεων. Υπάλληλοι με υπερδωδεκαετή πραγματική απασχόληση σε έργα του Κλάδου αυτού δύνανται να μετατάσσονται στον Κλάδο ΔΕ Διοικητικό -Λογιστικό μετά από απόφαση του αρμοδίου οργάνου, που εκδίδεται με σύμφωνη γνώμη του αρμοδίου υπηρεσιακού συμβουλίου προσωπικού και με αίτηση τους. 3.Ο Κλάδος ΔΕ Μεταφραστών περιλαμβάνει πέντε (5) θέσεις ειδικοτήτων μιας ξένης γλώσσας (όπως αγγλικής ή γαλλικής ή γερμανικής κ.λπ.) ή δύο ξένων γλωσσών (όπως αγγλικής - γαλλικής ή αγγλικής -γερμανικής ή γαλλικής - γερμανικής κ.λπ.) που ορίζονται με την προκήρυξη πλήρωσης κενών θέσεων. Προσόν διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό ορίζεται απολυτήριος τίτλος λυκείου ή εξαταξίου γυμνασίου ή ισότιμου σχολείου ανεξάρτητα από ειδικότητα και άριστη γνώση μιας ή δύο, κατά περίπτωση, ξένων γλωσσών, που αποδεικνύεται με άδεια του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων για τη διδασκαλία της οικείας κατά περίπτωση ξένης γλώσσας σε Φροντιστήρια, ή πτυχίο ή δίπλωμα ή πιστοποιητικό που απαιτείται για την απόκτηση της άδειας αυτής. Οι θέσεις του Κλάδο ΔΕ Μεταφραστών επιτρέπεται να πληρούνται, για μία διετία, με μετάταξη υπηρετούντων υπαλλήλων του Κλάδου ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού του Υπουργείου, που συγκεντρώνουν τα προαναφερόμενα προσόντα του Κλάδου. 4.Ο Κλάδος ΔΕ Τεχνικός περιλαμβάνει πεντακόσιες ογδόντα έξι (586) θέσεις όλων των ειδικοτήτων των τομέων μηχανολογικού ηλεκτρολογικού, ηλεκτρονικού και δομικών των τεχνικών - επαγγελματικών λυκείων, των τμημάτων μηχανολογικού, ηλεκτρολογικού, ηλεκτρονικού και δομικών κατασκευών των τεχνικών - επαγγελματικών σχολών, αντίστοιχες ειδικότητες σχολών μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ. του Ν. 1346/1983 (Α/46), ή άλλων ισότιμων σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής, άλλων συναφών ειδικοτήτων καθώς και των οδηγών οχημάτων. Από τις κενές θέσεις του κλάδου αυτού δεν θα πληρώνεται αριθμός ίσος με τους υπηρετούντες κάθε φορά στον προσωρινό Κλάδο ΔΕ Εργοδηγών. Προσόν διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό ορίζεται ο ομώνυμος ή αντίστοιχος κατά ειδικότητα, απολυτήριος τίτλος τεχνικού - επαγγελματικού λυκείου ή τεχνικής - επαγγελματικής σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983, ή άλλης ισότιμης σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής. Για το διορισμό σε θέσεις αυτού του κλάδου με τυπικό προσόν απολυτήριο τίτλο τεχνικής - επαγγελματικής σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή άλλης ισότιμης σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, απαιτείται και τριετής εμπειρία, μετά την κτήση του απολυτηρίου τίτλου, στην ειδικότητα ή σε συναφή ειδικότητα. Για την συμπλήρωση της τριετούς εμπειρίας συνυπολογίζεται και ο χρόνος στρατιωτικής θητείας κατά τον οποίο ο στρατευόμενος απασχολήθηκε σε εργασίες της οικείας ειδικότητας ή συναφούς. Για την ειδικότητα των οδηγών αυτοκινήτων απαιτείται και επαγγελματικό δίπλωμα Β Κατηγορίας. 5.Ο Κλάδος ΔΕ Εργοδηγών (προσωρινός) περιλαμβάνει στους υπηρετούντες στον Κλάδο ΔΕ Τεχνικό υπαλλήλους πτυχιούχος μέσων τεχνικών σχολών που καταργήθηκαν με το Ν. 576/1977. 6.Ο Κλάδος ΔΕ Προσωπικού Η/Υ περιλαμβάνει σαράντα πέντε (45) θέσεις των ειδικοτήτων, προγραμματιστών ηλεκτρονικών υπολογιστών, αυτοματισμού - ηλεκτρονικών υπολογιστών, χειριστών ηλεκτρονικού υπολογιστή και χειριστή διατρητικών μηχανών. Προσόν διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό ορίζεται: ο ομώνυμος ή αντίστοιχος, κατά ειδικότητα, απολυτήριος τίτλος τεχνικού - επαγγελματικού λυκείου ή τεχνικής επαγγελματικής σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολής μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ. του Ν. 1346/1983 (Α/46) ή άλλης ισότιμης σχολής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής. 7.Ο Κλάδος ΔΕ Τηλεφωνητών περιλαμβάνει είκοσι επτά (27) θέσεις. Προσόν διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό ορίζεται: απολυτήριος τίτλος αναγνωρισμένης σχολής τυφλών τηλεφωνητών. Εφόσον δεν είναι δυνατή η πλήρωση κενών θέσεων από υποψήφιους με τα ανωτέρω προσόντα, επιτρέπεται ο διορισμός με απολυτήριο τίτλο λυκείου ή εξαταξίου γυμνασίου ή ισότιμου σχολείου ή με απολυτήριο τίτλο τμήματος υπαλλήλων γραφείου (διοίκησης) ή τμήματος υπαλλήλων λογιστηρίου τεχνικού - επαγγελματικού λυκείου. 8.Ο Κλάδος ΔΕ Τυπογραφίας περιλαμβάνει έξι (6) θέσεις των ειδικοτήτων: Εκτυπώσεων, γραφικών τεχνών, φωτοσύνθεσης και άλλων συναφών ειδικοτήτων τυπογραφίας. Προσόν διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό ορίζεται ο ομώνυμος ή αντίστοιχος ή συναφής, κατά ειδικότητα τίτλος σχολών. 9.Ο αριθμός των κατά ειδικότητα προσλαμβανομένων σε θέσεις Κλάδων ΔΕ του άρθρου αυτού καθορίζεται, ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες, με την προκήρυξη πληρώσεως των κενών θέσεων* Άρθρο 34. θέσεις - Προσόντα Κλάδων ΥΕ 1.Ο Κλάδος ΥΕ Επιμελητών περιλαμβάνει εκατόν δέκα οκτώ (118) θέσεις (για εργασίες θυρωρού, συνοδού ανελκυστήρα, μεταφοράς εγγράφων, μεταφοράς επίπλων και σκευών, εποπτείας κτιρίου, χειρισμού μηχανημάτων αναπαραγωγής εγγράφων, φύλαξης χώρων, επιστάτη, αποθηκάριου ή βοηθού αποθηκάριου και άλλες βοηθητικές εργασίες). 2.Ο Κλάδος ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας περιλαμβάνει εκατόν πενήντα επτά (157) θέσεις (για εργασίες καθαρισμού εσωτερικών και εξωτερικών χώρων, επιμέλειας κήπων και άλλες βοηθητικές εργασίες). 3.Ο Κλάδος ΥΕ Εργατών περιλαμβάνει τριάντα δύο (32) θέσεις (για κάθε είδους χειρωνακτικές εργασίες). 4.Ο Κλάδος ΥΕ Φυλάκων - Νυκτοφυλάκων περιλαμβάνει σαράντα (40) θέσεις. 5.Προσόν διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό των Κλάδων ΥΕ του άρθρου αυτού ορίζεται απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (δηλαδή απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980, απολυτήριο δημοτικού σχολείου), ή απολυτήριος τίτλος κατώτερης τεχνικής σχολής του Ν.Δ. 580/ 1970. 6.Ο αριθμός των κατά ειδικότητα προσλαμβανομένων σε θέσεις Κλάδων ΥΕ του άρθρου αυτού καθορίζεται, ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες, με την προκήρυξη πλήρωσης των κενών θέσεων. Άρθρο 35 . Πρόσθετα προσόντα Κατ εξαίρεση των άρθρων 31 παρ. 2 και 3, 32 παρ. 1 και 33 παρ. 1, για ορισμένο αριθμό θέσεων των Κλάδων ΠΕ Μηχανικών, ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού, ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών και ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού, που καθορίζεται με την προκήρυξη πλήρωσης τους, μπορεί να απαιτείται ως πρόσθετο προσόν ή άριστη γνώση μιας ή δύο ξένων γλωσσών, αγγλικής, γαλλικής, γερμανικής και ιταλικής, που αποδεικνύεται με άδεια του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων για τη διδασκαλία της οικείας κατά περίπτωση ξένης γλώσσας σε Φροντιστήρια, ή πτυχίο ή δίπλωμα ή πιστοποιητικό που απαιτείται για την απόκτηση της άδειας αυτής. Σε περίπτωση αδυναμίας κάλυψης των θέσεων αυτών από υποψηφίους με το παραπάνω προσόν, αρκεί ως πρόσθετο αντίστοιχο προσόν πτυχίο: FΙRSΤ CΕRΤΙFΙCΑΤΕ (LΟWΕR), CΕRΤΙFΙCΑΤ, GRUΝDSSΤUFFΕ DΙΡLΟΜ και DΙΡLΟΜΑ DΙ LΙΝGUΑ ΙΤΑLΙΑΝΑ. Άρθρο 36 Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό Οι θέσεις ειδικού επιστημονικού προσωπικού είναι: α) Με σχέση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου ή αορίστου χρόνου τριάντα (30) των ειδικοτήτων: συγκοινωνιολόγου, σχεδιασμού μεταφορών, τεχνικής μεταφορών, τεχνολογίας μεταφορών, διοίκησης μεταφορών, οικονομίας μεταφορών, δικαίου μεταφορών, διακίνησης ευπαθών προϊόντων και διάθεσης τροφίμων, επιχειρησιακής έρευνας, πληροφορικής, διοίκησης - οργάνωσης, τεχνικής επικοινωνιών. Για την πλήρωση των θέσεων αυτών απαιτείται πτυχίο ή δίπλωμα Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής και ειδική επιστημονική εξειδίκευση στο γνωστικό αντικείμενο της κατά περίπτωση οικείας ειδικότητας που αποδεικνύεται με (α) διδακτορικό δίπλωμα ελληνικού Α.Ε.Ι., ή αναγνωρισμένο ισότιμο της αλλοδαπής, ή (β) μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών διάρκειας τουλάχιστον ενός ακαδημαϊκού έτους Ελληνικού Α.Ε.Ι., ή αναγνωρισμένο ισότιμο της αλλοδαπής και εμπειρία τουλάχιστον δύο ετών μετά την απόκτηση του μεταπτυχιακού τίτλου ή (γ) εμπειρία τουλάχιστον τεσσάρων ετών μετά την απόκτηση του βασικού τίτλου σπουδών και μία τουλάχιστον δημοσίευση σε επιστημονικό περιοδικό σε θέμα σχετικό με το περιεχόμενο της ειδικότητας. Αν το διδακτορικό δίπλωμα ή ο μεταπτυχιακός τίτλος ή ο βασικός τίτλος σπουδών δεν έχουν αποκτηθεί από ίδρυμα του εξωτερικού, απαιτείται επιπλέον άριστη γνώση μιας ξένης γλώσσας. Ο αριθμός των θέσεων αυτών κατά ειδικότητα ως και ο τρόπος έγγραφης απόδειξης της απαιτούμενης εμπειρίας και γνώσης της ξένης γλώσσας καθορίζονται με την προκήρυξη πλήρωσης κενών θέσεων. β) Με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου δέκα έξι (16) θέσεις, για τη στελέχωση της Μονάδας Στρατηγικού Σχεδιασμού και Ανάλυση Πολιτικής του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών. Προσόντα διορισμού στις θέσεις αυτές ορίζονται τα προβλεπόμενα από το άρθρο 26 του Π.Δ. 194/1988 (Α/84), όπως αυτό ισχύει κάθε φορά. Ο αριθμός των θέσεων του προσωπικού αυτού κατά ειδικότητα καθορίζεται κάθε φορά με την προκήρυξη πλήρωσης κενών θέσεων. Άρθρο 37 Ελεγκτές γιατροί Οι θέσεις ελεγκτών γιατρών ειδικότητας παθολόγου ή γενικής ιατρικής, με θητεία τριών ετών, που μπορεί να ανανεώνεται, είναι δύο (2) (Ν. 1943/1991, άρθρο 60). Άρθρο 38 Δημοσιογράφοι Οι θέσεις δημοσιογράφων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου για τη στελέχωση του Γραφείου Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων είναι δύο (2) (Ν. 1943/1991, άρθρο 67). Άρθρο 39 Μετακλητοί υπάλληλοι Οι ενιαίες θέσεις των Ειδικών Συμβούλων και των Ειδικών Συνεργατών ως και των λοιπών μετακλητών διοικητικών υπαλλήλων στα Πολιτικά Γραφεία του Υπουργού, Γενικού Γραμματέα και Γενικού Γραμματέα Επικοινωνιών του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών είναι οι προβλεπόμενες από τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις. Άρθρο 40 Προσωπικό με σχέση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. 1.Οι προσωρινές θέσεις προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, που διέπονται από τις διατάξεις του 8 Ν. 1476/ 1984 (Α/136) είναι οι παρακάτω: 1)Δύο (2) θέσεις διπλωματούχων μηχανικών (ΠΕ). 2)Τρεις (3) θέσεις διοικητικών υπαλλήλων (ΔΕ). 3)Δύο (2) θέσεις τεχνικών (ΔΕ). 4)Δύο (2) θέσεις νυκτοφυλάκων (ΥΕ). 5)Δύο (2) θέσεις φυλάκων (ΥΕ). 6)Τριάντα τέσσαρες (34) θέσεις καθαριστριών (ΥΕ)· 2.Οι θέσεις προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (που μεταφέρθηκαν με το Ν. 1735/1987, άρθρο 20 και το Ν.1943/1991, άρθρο 56) είναι σαράντα μία (41) και επτά (7) αντίστοιχα. Οι θέσεις των προηγούμενων παραγράφων καταργούνται αυτοδίκαια μόλις κενωθούν με οποιονδήποτε τρόπο. ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΘΕΣΕΩΝ - ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΘΕΣΕΩΝ Άρθρο 41 Κατανομή θέσεων μεταξύ κεντρικής και περιφερειακών υπηρεσιών. 1. Οι θέσεις των κλάδων του μόνιμου προσωπικού του άρθρου 30 του παρόντος, κατανέμονται μεταξύ της κεντρικής και των περιφερειακών υπηρεσιών του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών όπως παρακάτω: Κεντρική Περιφερειακές Υπηρεσία Υπηρεσίες Σύνολο Κλάδος ΠΕ Επιθεωρητών 9 - 9 Κλάδος ΠΕ Μηχανικών 75 123 198 Κλάδος ΠΕ Διοικητικός Οικονομικός 75 118 193 Κλάδος ΠΕ Μεταφραστών - Διερμηνέων 2 - 2 Κλάδος ΠΕ Βιβλιοθηκονόμων 1-1 Κλάδος ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών 10 254 264 Κλάδος ΤΕ Διοικητικός Λογιστικός 9 14 23 Κλάδος ΤΕ Πληροφορικής 9 - 9 Κλάδος ΔΕ Διοικητικός Λογιστικός 102 542 644 Κλάδος ΔΕ Δακτυλογράφων - Στενογράφων 20 115 135 Κλάδος ΔΕ Μεταφραστών 5 - 5 Κλάδος ΔΕ Τεχνικός578 586 Κλάδος ΔΕ Εργοδηγών (προσωρινός) - - Κλάδος ΔΕ Προσωπικού Η/Υ 30 15 45 Κλάδος ΔΕ Τηλεφωνητών 11 16 27 Κλάδος ΔΕ Τυπογραφίας 6 - 6 Κλάδος ΥΕ Επιμελητών 22 96 118 Κλάδος ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας 30 127 157 Κλάδος ΥΕ Εργατών .2 30 32 Κλάδος ΥΕ Φυλάκων Νυκτοφυλάκων 8 _32 40 432 2.060 2.5Τ2 2. Οι θέσεις του προσωπικού που αναφέρεται στο άρθρο 40 κατανέμονται μεταξύ της Κεντρικής Υπηρεσίας και των περιφερειακών Υπηρεσιών του Υπουργείου, όπως παρακάτω: Κεντρική Περιφερειακές Υπηρεσία Υπηρεσίες Σύνολο α) Διπλωματούχοι μηχανικοί (ΠΕ) 1 1 2 β) Διοικητικοί (ΔΕ) - 3 3 γ) Τεχνίτες μηχανικοί (ΔΕ) - 2 2 8) Νυκτοφύλακες (ΥΕ) 2-2 ε) Φύλακες (ΥΕ) 1 1 2 στ) Καθαρίστριες (ΥΕ) 9 25 34 ζ) Μεταφερθέντες (Ν. 1735/1987) 29 12 41 η) Μεταφερθέντες (Ν. 1943/1991) 7 7 49 44 93 Άρθρο 42 Κατανομή θέσεων περιφερειακών υπηρεσιών Η κατανομή των θέσεων των περιφερειακών υπηρεσιών μεταξύ αυτών ενεργείται με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ Άρθρο 43 Προϊστάμενοι οργανικών μονάδων Προϊστάμενοι των οργανικών μονάδων της Κεντρικής Υπηρεσίας τοποθετούνται, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με απόφαση του Υπουργού ή του απ αυτόν εξουσιοδοτημένου οργάνου, υπάλληλοι των ακόλουθων κλάδων: 1.Στις Γενικές Διευθύνσεις του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών προΐστανται Γενικοί Διευθυντές ως εξής: 1)Της Γενικής Διεύθυνσης Μεταφορών υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Μηχανικών ή ΠΕ Επιθεωρητών με προσόντα της παρ. 2 του άρθρου 31. 2)Της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης υπάλληλος του Κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΠΕ Επιθεωρητών με προσόντα της παρ. 3 του άρθρου 31. 3)Της Γενικής Διεύθυνσης Επικοινωνιών υπάλληλος του Κλάδου ΠΕ Μηχανικών ή ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΠΕ Επιθεωρητών. 2.Της Διεύθυνσης Επιθεώρησης ως και των Τμημάτων αυτής προΐστανται υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ Επιθεωρητών. Μέχρι τη συγκρότηση του Κλάδου ΠΕ Επιθεωρητών, στη Διεύθυνση Επιθεώρησης τοποθετούνται προσωρινώς και προΐστανται αυτής και των Τμημάτων της υπάλληλοι τυ Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών ανήκοντες στους Κλάδους κατηγορίας ΠΕ Μηχανικών ή ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού. 3.Των Διευθύνσεων: Ανάπτυξης Μεταφορών, Ανάπτυξης και Εποπτείας Επικοινωνιών, Οργάνωσης και Απλούστευσης Διαδικασιών, Εκπαίδευσης. Πολιτικής Σχεδίασης Έκτακτης Ανάγκης, Επιβατικών Μεταφορών, Εμπορευματικών Μεταφορών και Οδικής Κυκλοφορίας ως και των Τμημάτων αυτών και του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων, υπάλληλοι των κλάδων ΠΕ Μηχανικών ή ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού. Του Τμήματος Οργάνωσης της Διεύθυνσης Οργάνωσης και Απλούστευσης Διαδικασιών και των Τμημάτων της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης υπάλληλος του Κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού. 4.Των Διευθύνσεων: Τεχνικής και Ελέγχου Επικοινωνιών, Τεχνικής Οχημάτων και Τεχνικού Ελέγχου οχημάτων ως και των Τμημάτων αυτών, υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ Μηχανικών. Του Τμήματος Εγκαταστάσεων Εξυπηρέτησης Οχημάτων, υπάλληλος του Κλάδου ΠΕ Μηχανικών ή, σε περίπτωση έλλειψης, του Κλάδου ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών. 5.Των Διευθύνσεων Νομοθετικού Συντονισμού και Κωδικοποίησης, Προσωπικού και Οικονομικού ως και των Τμημάτων αυτών, υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού. Του Τμήματος Γραμματείας της Διεύθυνσης Προσωπικού, υπάλληλος του Κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή σε περίπτωση έλλειψης, του Κλάδου ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή του Κλάδου ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού. 6.Της Διεύθυνσης Πληροφορικής, υπάλληλος του Κλάδου ΠΕ Πληροφορικής ή ΠΕ Μηχανικών ή ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού. Του Τμήματος Ανάπτυξης Μηχανογραφικών Εφαρμογών, υπάλληλος του Κλάδου ΠΕ Πληροφορικής. Του Τμήματος Λειτουργίας και Εκμετάλλευσης Εξοπλισμού, και του Τμήματος Προετοιμασίας Στοιχείων και Ελέγχου, υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ Πληροφορικής ή, σε περίπτωση έλλειψης, του Κλάδου ΤΕ Πληροφορικής. 7.Του Γραφείου Ισότητας των δύο φύλων υπάλληλος του Κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού. 8.Του Γραφείου Συντονισμού θεμάτων Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες υπάλληλος του Κλάδου ΠΕ Μηχανικών ή ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού. ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ Άρθρο 44 Συμβούλια και Επιτροπές Στις Υπηρεσίες του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών (τομέων Μεταφορών και Επικοινωνιών) λειτουργούν: α) Τα Συμβούλια και Επιτροπές που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφοι 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8,9, 12, 13,14, 15, 16, 17 και 28 της αριθμ. 15140/26.4.1982 κοινής απόφασης των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και Συγκοινωνιών (Αναμόρφωση Συλλογικών Οργάνων γνωμοδοτικής και αποφασιστικής αρμοδιότητας του Υπουργείου Συγκοινωνιών» (Β/219). β) Η Επιτροπή Ασυρματικών Συσκευών της αριθμ. ΔΟΝΣ/9378/ 1982 απόφασης του Υπουργού Συγκοινωνιών (Β/838). γ) Η Επιτροπή θεμάτων Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων του άρθρου 3 του Ν. 1437/1984 (Α/59). δ) Οι Επιτροπές εξέτασης υποψηφίων για απόκτηση άδειας άσκησης επαγγέλματος τεχνίτη αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων, του άρθρου 4 του Ν. 1575/1985 (Α/207). ε) Τα Πειθαρχικά Συμβούλια Α και Β του άρθρου 21 των Π.Δ/των 243/1987 και 244/1987 - Κανονισμών λειτουργίας ΕΔΧ αυτοκινήτων (Α/104). Άρθρο 45 Λοιπά συλλογικά όργανα Δεν θίγονται με τις διατάξεις του διατάγματος αυτού, διατάξεις με τις οποίες έχουν συσταθεί ομάδες εργασίας, ευκαιριακές ή όχι, καθώς και ευκαιριακές επιτροπές ή συμβούλια. ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο Αρθρο 46 Κατάταξη μόνιμου προσωπικού Οι μόνιμοι υπάλληλοι του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών (τομέων Μεταφορών και Επικοινωνιών) που υπηρετούν κατά την έναρξη ισχύος του διατάγματος αυτού στους Κλάδους Προσωπικού που αναφέρονται στο άρθρο 30 του παρόντος, πλην των υπό στοιχεία αα της περίπτωσης α, γγ της περίπτωσης γ και αα της περίπτωσης δ, κατατάσσονται σε αντίστοιχες θέσεις των κλάδων που προβλέπονται από τα άρθρα 31 μέχρι και 34 του παρόντος. Οι μόνιμοι υπάλληλοι του Κλάδου ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού κατατάσσονται στον Κλάδο ΥΕ Επιμελητών. Άρθρο 47 Κατάταξη προσωπικού με σχέση ιδιωτικού δικαίου Οι κατά τη δημοσίευση του διατάγματος αυτού υπηρετούντες υπάλληλοι σε οργανικές θέσεις με σχέση ιδιωτικού δικαίου, διατηρούνται σε προσωρινές όμοιες θέσεις, που καταργούνται αυτοδίκαια μόλις κενωθούν με οποιονδήποτε τρόπο. Άρθρο 48 Καταργούμενες διατάξεις Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται: α) Το Π.Δ. 198/1988 «Οργανισμός του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών» (Α/86). β) Το Π.Δ. 132/1991 «Σύσταση Διευθύνσεων Νομοθετικού Συντονισμού και Κωδικοποίησης, Οργάνωσης και Απλούστευσης Διαδικασιών, Εκπαίδευσης και Επιθεώρησης καθώς και Κλάδου Επιθεωρητών στο Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών» (Α/53). Άρθρο 49 Έναρξη ισχύος Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
  • Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 24 παρ. 5 του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (Α/137). β) Του άρθρου 9 παρ. 10 του Ν. 1586/1986 «Βαθμολογική διάρθρωση των θέσεων του Δημοσίου, νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις» (Α/37). γ) Του Π. Δ/τος 3/1990 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών στο Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών» (Α/1). δ) Των άρθρων 78 και 80 του Ν. 1892/1990 «Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» (Α/101). ε) Του Π. Δ/τος 344/1990 «Σύσταση Γενικών Διευθύνσεων και Μονάδας Στρατηγικού Σχεδιασμού και Ανάλυσης Πολιτικής στο Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών» (Α/135) στ) Των άρθρων 1 παρ. 4, 60, 67 και 71 του Ν. 1943/1991 «Εκσυγχρονισμός της οργάνωσης και λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης, αναβάθμιση του προσωπικού της και άλλες διατάξεις» (Α/50). ζ) Της με αριθμό ΔΟΑ/Φ01/14482/23.4.1991 απόφασης του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης «Αναδιοργάνωση υπηρεσιακών μονάδων υπουργείων και λοιπών υπηρεσιών» (Β/248).
  • Την με αριθμό Υ. 1660/1007556/116/0006Α/23.1.92 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Οικονομικών στον Υφυπουργό Οικονομικών» (Β/692).
  • Τις με αριθμούς 603/1991 και 105/1992 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης, Μεταφορών και Επικοινωνιών και του Υφυπουργού Οικονομικών,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1992-05-08 Οργανισμός του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών.
Τροποποίηση Τύπος
A/1992/72
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1991/ΔΟΑ/Φ01/14482 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/ΔΟΑ_Φ01_14482 1991
ΑΠΟΦΑΣΗ 1992/1660/1007556/116/0006Α (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1992/1660_1007556_116_0006Α 1992
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1986/1586 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/1586 1986
ΝΟΜΟΣ 1990/1892 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/1892 1990
ΝΟΜΟΣ 1991/1943 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/1943 1991
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1990/3 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/3 1990
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1990/344 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/344 1990
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ - UNKNOWN TITLE 1992/273 1992
Κατανομή οργανικών θέσεων μονίμου προσωπικού του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών κατά κατηγορία και κλάδο. 1996/37 1996