ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1992/152

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1992-05-08

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1992-05-08

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1992-04-17

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Υπαγωγή του Νοσοκομείου «ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ» και του Κέντρου Ογκολογικής Έρευνας και Πειραματικής Χειρουργικής «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» στις διατάξεις του Ν.Δ. 2592/53 και του Ν. 1397/ 83».

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Στο Κοινωφελές Ίδρυμα με την επωνυμία Ελληνικό Αντικαρκινικό Ινστιτούτο, (Ε.Α.Ι.) που έχει συσταθεί με το από 14.6.1935 Προεδρικό Διάταγμα (ΦΕΚ 302/Α/35), ως νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) και είχε υπαχθεί στις διατάεις του Ν.Δ. 2592/53 και του Ν. 1397/83 με το Π.Δ/γμα 384/89 (ΦΕΚ 169/Α/89) το οποίο ακυρώθηκε με την υπ αρ. 1463/91 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, λειτουργούν ως αυτοτελές υπηρεσίες αυτού:.
 1. Η νοσοκομειακή μονάδα με την επωνυμία «ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ» και
 2. Το κέντρο Ογκολογικής Έρευνας και Πειραματικής Χειρουργικής «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ».
 3. Η νοσοκομειακή μονάδα και το ως άνω κέντρο μετατρέπονται από της δημοσιεύσεως του 271 /87 Π.Δ/γματος σε νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και υπάγεται δια του παρόντος στις διατάξεις του Ν.Δ. 2592/53, όπως αυτές τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα, καθώς και στις διατάξεις του Ν. 1397/83, σύμφωνα με τις οποίες διοικείται, οργανώνεται και λειτουργεί.
Άρθρο 2
1.  
  Το ως άνω Ν.Π.Δ.Δ. φέρει την επωνυμία «Περιφερειακό Αντικαρκινικό - Ογκολογικό Νοσοκομείο Αθηνών «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ» και έχει έδρα την πόλη της Αθήνας.
2.  
  Στο Ν.Π.Δ.Δ. παραχωρείται η χρήση των κτιριακών και λοιπών εγκαταστάσεων, της οικοπεδικής έκτασης, των κτισμάτων και παρακολουθημάτων, του πάσης φύσεως επιστημονικού και λοιπού εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένου και του τροχαίου για όσο χρόνο υφίσταται το Ν.Π.Δ.Δ. Εκ της ανωτέρω χρήσεως εξαιρούνται ορισμένοι ιστορικοί χώροι του Ε.Α.Ι., όπως:.
 1. Το Γραφείο του Προέδρου του Δ.Σ. και η αίθουσα συνεδριάσεων μετά των προθαλάμων και υπερκείμενων χώρων την αποκλειστική χρήση των οποίων έχει το Ε.Α.Ι., και.
 2. Η βιβλιοθήκη και το Αμφιθέατρο τα οποία θα είναι κοινής χρήσεως για την ανάγκες του Ν.Π.Δ.Δ. και του Ε.Α.Ι.
3.  
  Το πάσης φύσεως προσωπικού, πλην του ιατρικού, που υπηρετεί στο Νοσοκομείο «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ» και στο Κέντρο Ογκολογικής Έρευνας και Πειραματικής Χειρουργικής «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» μέχρι και της δημοσιεύσεως του Οργανισμού αυτού, εντάσσεται σε θέσεις του Οργανισμού του νέου Ν.Π.Δ.Δ., σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
4.  
  Τα εν γένει χρέη και όλες οι υποχρεώσεις του Ε.Α.Τ. από της αρχικής δημοσιοποιήσεως αυτού έναντι οιουδήποτε τρίτου, φυσικού ή νομικού προσώπου, οι οποίες εγεννήθησαν και είναι απαιτητές μέχρι και την ημερομηνία δημοσιεύσεως του παρόντος διατάγματος ή πρόκειται να γεννηθούν στο μέλλον από έννομες σχέσεις προϋπάρχουσες κατά τον άνω χρόνο μετατροπής, από οποιασδήποτε μορφής ανάγκες του Ιδρύματος κατά την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων του σχετικά με τις ανάγκες και μόνο της λειτουργίας του Νοσοκομείου «ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ» και του Κέντρου Ογκολογικής Έρευνας και Πειραματικής Χειρουργικής «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ», θεωρούνται υποχρεώσεις του Ν.Π.Δ.Δ., ενώ τυχόν κληρονομιές, δωρεές και κληροδοτήματα ανήκουν στο Ε.Α.Ι.
5.  
  Στο Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. συμμετέχουν δύο (2) μέλη του Δ.Σ. του Ε.Α.Ι. Στον Υπουργό Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων αναθέτουμε την δημοσίευση και την εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α) Των παραγράφων 2 και 4 του άρθρου 6 του Ν. 1397/83 Εθνικό Σύστημα Υγείας» (ΦΕΚ 143/Α/83). β) Των παραγράφων 4 και 9 του άρθρου 10 του Ν. 1579/85 «Ρυθμίσεις για την εφαρμογή και ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος Υγείας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 217/Α/85).
 • Τις υπ αριθμ. 4462/1988 και 1463/1991 αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας.
 • Την υπ αριθμ. 10/14.1.92 απόφαση του Δ.Σ. του Ελληνικού Αντικαρκινικού Ινστιτούτου (Ε.Α.Ι.).
 • Τις υπ αρ. 135/1992 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1983/1397 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1397 1983
ΝΟΜΟΣ 1985/1579 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1579 1985
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1953/2592 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1953/2592 1953
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1989/384 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1989/384 1989
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία