ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1992/155

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1992-05-12

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1992-05-12

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1992-05-12

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Σύσταση ενιαίας επιχείρησης ύδρευσης και αποχέτευσης με το όνομα «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ του Νομού Ζακύνθου».

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Άρθρο 1 Εγκρίνεται η αριθμ. 216/1991 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ζακύνθου του Νομού Ζακύνθου, που αφορά τη σύσταση στον ομώνυμο δήμο ενιαίας επιχείρησης ύδρευσης και αποχέτευσης που έχει ως εξής: 1.Συνιστάται στο Δήμο Ζακύνθου του Νομού Ζακύνθου ενιαία επιχείρηση ύδρευσης και αποχέτευσης με το όνομα «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΝΟΜΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ» (άρθρο 1 παρ. 1 του Ν. 1069/1980). 2.Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με κοινωφελή χαρακτήρα και διέπεται ως προς τη διοίκηση, οργάνωση, εκτέλεση, λειτουργία και συντήρηση των έργων της αρμοδιότητος της καθώς και τις πηγές χρηματοδότησης της από τις διατάξεις του Ν. 1069/1980 «περί κινήτρων δια την ίδρυσιν επιχειρήσεων υδρεύσεως και αποχετεύσεως». Για τα λοιπά θέματα εφαρμόζονται οι διατάξεις του Π.Δ.. 323/1989 «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» και οι κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας (άρθρο 1 παρ. 1 Ν. 1069/1980). 3.Έδρα της επιχείρησης είναι η πόλη της Ζακύνθου του Νομού Ζακύνθου (άρθρο 1 παρ. 3 Ν. 1069/1980). 4.Περιοχή αρμοδιότητας της επιχείρησης είναι η περιφέρεια του Δήμου Ζακυνθίων (άρθρο 1 παρ. 3 Ν. 1069/1980). Αρθρο 2 Εκμετάλλευση Τρόπος εκμετάλλευσης των έργων και υπηρεσιών: Η εκμετάλλευση των έργων και υπηρεσιών της επιχείρησης ενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1069/1980 (άρθρο 1 παρ. 3 Ν. 1069/ 1980). Άρθρο 3 Περιουσία Περιουσία της επιχείρησης: Στην περιουσία της επιχείρησης ανήκουν τα έργα ύδρευσης και αποχέτευσης της περιοχής αρμοδιότητας της επιχείρησης τα οποία εκτελέσθηκαν ή θα εκτελεσθούν με βάση τις μελέτες που εγκρίθηκαν ή θα εγκριθούν, όλοι οι υπόνομοι που υπάρχουν και οι εγκαταστάσεις ύδρευσης και αποχέτευσης ακαθάρτων και ομβρίων υδάτων, όλοι οι υπόνομοι ή ανοικτοί αγωγοί που εκβάλλουν άμεσα ή έμμεσα στο δίκτυο, καθώς επίσης και οι μονάδες επεξεργασίας πόσιμου ύδατος και υγρών αποβλήτων (άρθρο 1 πάρ. 8 του Ν. 1069/1980). Άρθρο 4 Έσοδα Έσοδα της επιχείρησης κατά τις διατάξεις των άρθρων 10 έως 16 και 27 και 28 του Ν. 1069/1980, είναι: α. Το ειδικό τέλος για τη μελέτη, κατασκευή και επέκταση των έργων ύδρευσης και αποχέτευσης, για μία δεκαετία από της 1ης Ιανουαρίου του επόμενου από τη σύσταση της επιχείρησης έτους που υπολογίζεται σε ποσοστό 80% επί της αξίας του ύδατος και καταναλίσκεται (άρθρο 10 παρ. 1 εδ. α και .11 Ν. 1069/1980). β. Το ειδικό τέλος 3% επί του ακαθάριστου εισοδήματος από οικοδομές που βρίσκονται στην περιφέρεια του δήμου, το οποίο καταβάλλεται για μια δεκαετία από την έναρξη του επόμενου από τη σύσταση της επιχείρησης έτους (άρθρο 10 παρ. 1 εδ. β και 12 Ν. 1069/1980). γ. Δωρεά επιχορήγηση από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων σε ποσοστό μέχρι 35% επί των δαπανών μελετών και κατασκευών των κάθε φύσεως έργων ύδρευσης και αποχέτευσης αρμοδιότητας της επιχείρησης (άρθρο 10 παρ. 1 εδ. ια και 13 Ν. 1069/1980). δ. Το τέλος σύνδεσης μετά του δικτύου της αποχέτευσης (άρθρο 10 παρ. 1 εδαφ. γ Ν. 1069/1980). ε. Η δαπάνη και σύνδεση προς αγωγό της ύδρευσης και της αποχέτευσης (άρθρο 10 παρ. 1 εδαφ. δ και άρθρο 15 Ν. 1069/1980). στ. Το τέλος σύνδεσης μετά του δικτύου της ύδρευσης (άρθρο 10 παρ. 1 εδ. ε Ν. 1069/1980). ζ. Το τέλος χρήσεως υπονόμων (άρθρο 10 παρ. 1 εδ. στ Ν. 1069/ 1980). η. Η αξία ύδατος που καταναλώνεται (άρθρο 10 παρ. 1 εδ. ζ Ν. 1069/ 1980). θ. Η εγγύηση χρήσεως του υδρομετρητή (άρθρο 10 παρ. 1 εδ. η Ν. 1069/1980). ι. Η δαπάνη μετατόπισης αγωγών διακλαδώσεων και συνδέσεων ύδρευσης και αποχέτευσης υδρομετρητών ή άλλων συναφών εργασιών (άρθρο 10 παρ. 1 εδ. θ Ν. 1069/1980). ια. Οι συνεισφορές τρίτων για την εκτέλεση κατά προτεραιότητα έργων (άρθρο 10 παρ. 1 εδ. ι Ν. 1069/1980). ιβ. Οι πρόσοδοι από την περιουσία ή το τίμημα από την εκποίηση αυτής (άρθρο 10 παρ. 1 εδαφ. ιβ και άρθρο 14 Ν. 1069/1980). ιγ. Δάνεια, κληρονομιές, δωρεές και λοιπές επιχορηγήσεις (άρθρο 10 παρ. 1 εδαφ. ιγ και άρθρο 14 Ν. 1069/1980). ιδ. Έσοδα που εισπράττονται από την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 27 και 28 Ν. 1069/1980, καθώς και κάθε άλλη νόμιμη πρόσοδος. Άρθρο 5 1.Η επιχείρηση διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από επτά μέλη τα οποία ορίζονται μαζί με αναπληρωτές από το Δημοτικό Συμβούλιο. Από τα μέλη αυτά: α) τέσσερα (4) είναι αιρετοί εκπρόσωποι του Δήμου, β) ένας (1) είναι κάτοικος του Δήμου που έχει πείρα ή γνώσεις σχετικές με το αντικείμενο της επιχείρησης, γ) ένας (1) είναι εκπρόσωπος των εργαζομένων σε περίπτωση που αυτή απασχολεί άνω των 20 εργαζομένων και δ) ένας (1) είναι εκπρόσωπος Επιστημονικού Φορέα (Νομ. Επιτρ. ΤΕΕ Ζακύνθου). 2.Το Δημοτικό Συμβούλιο ορίζει από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο του (άρθρο 3 παρ. 1 του Ν. 1069/ 1980 και 261 Π.Δ. 323/1989). 3.Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου ακολουθεί τη θητεία του Δημοτικού Συμβουλίου και λήγει μόλις εγκατασταθούν τα νέα μέλη (άρθρο 3 Ν. 1069/1980, άρθρο 261 Π.Δ. 323/1989). 4.Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εκπροσωπεί την επιχείρηση σε όλες τις σχέσεις της, δικαστικές ή εξώδικες και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αυτού, ο αντιπρόεδρος (άρθρο 5 παρ. 4 Ν. 1069/1980 και άρθρο 262 Π.Δ. 323/89). Στον Υπουργό Εσωτερικών αναθέτουμε την δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος. Αθήνα, 9 Απριλίου 1992 ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΛΕΙΤΟΣ (2) ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘ. 156 Σύσταση Πάγιας Προκαταβολής στο Υπουργείο Οικονομικών - Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1.Τις διατάξεις του άρθρου 56 παρ. 1 του Ν.Δ. 321/69 «Περί Κωδικός Δημοσίου Λογιστικού». 2.Την αρ. Υ. 1660/1007556/116/23.1.92 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων Υπουργού Οικονομικών στον Υφυπουργό Οικονομικών» (ΦΕΚ 31/Β/ 24.1.92). 3.Την αρ. 163/26.3.1992 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση του Υφυπουργού Οικονομικών, αποφασίζουμε: Άρθρο 1 Συνιστάται στο Υπουργείο Οικονομικών - Γενικό Λογιστήριο του Κράτους πάγια προκαταβολή για την αντιμετώπιση δαπανών των μετακινουμένων υπαλλήλων και άλλων προσώπων στο εξωτερικό για εκτέλεση υπηρεσίας. Στον Υφυπουργό Οικονομικών αναθέτουμε την δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος. Αθήνα, 17 Απριλίου 1992 ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΙΑΤΡΑΚΟΣ (3) ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘ. 157 Επέκταση των διατάξεων των Προεδρικών Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων που εκδόθηκαν με τις εξουσιοδοτήσεις του Ν. 1568/85 «Υγιεινή και Ασφάλεια των εργαζομένων» (177/Α) στο Δημόσιο ΝΠΔΔ και ΟΤΑ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1.Τις διατάξεις του Ν. 1568/85 «Υγιεινή και Ασφάλεια των εργαζομένων» (177/Α). 2.Τις διατάξεις του άρθρου 39 του Ν. 1836/1989 (79/Α) «Προώθηση της απασχόλησης και της επαγγελματικής κατάρτισης και άλλες διατάξεις». 3.Τις διατάξεις του Ν. 1558/85 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (137/Α·). 4.Την με αριθ. 32/13.5.1991 γνώμη του Συμβουλίου Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας (ΣΥΑΕ). 5.Την αριθ. Υ.1489/1076692/1224/0006/Α/23.8.91 κοινή Απόφαση Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Κ. Γιατράκο» (692/Β). 6.Την με αριθ. 28/1992 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης, Εσωτερικών, Εργασίας και του Υφυπουργού Οικονομικών, αποφασίζουμε: Άρθρο 1 Επεκτείνεται η εφαρμογή των διατάξεων των Προεδρικών Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων που εκδόθηκαν με τις εξουσιοδοτήσεις του Ν. 1568/85 «Υγιεινή και Ασφάλεια των εργαζομένων» (ΦΕΚ 177/Α/ 18.10.85) στο Δημόσιο, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ και συγκεκριμένα των κάτωθι: 1.Π.Δ. 307/86 «Προστασία της υγείας των εργαζομένων που εκτίθενται σε ορισμένους χημικούς παράγοντες κατά την διάρκεια της εργασίας τους» (ΦΕΚ 135/Α729.8.86). 2.Π.Δ. 94/87 «Προστασία των εργαζομένων που εκτίθενται στον μεταλλικό μόλυβδο και τις ενώσεις ιόντων του κατά την εργασία» (ΦΕΚ 54/ Α/22.4.87). 3.Π.Δ. 70α/88 «Προστασία των εργαζομένων που εκτίθενται σε αμίαντο κατά την εργασία» (ΦΕΚ 31/Α717.2.88). 4.Π.Δ. 294/88 «Ελάχιστος χρόνος απασχόλησης Τεχνικού Ασφάλειας και Γιατρού Εργασίας, επίπεδο γνώσεων και ειδικότητα Τεχνικού Ασφαλείας για τις επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες του άρθρου 1 παρ. 1 του Ν. 1568/85 Υγιεινή και Ασφάλεια των εργαζομένων» (ΦΕΚ 138/Α/ 21.6.88). 5.Π.Δ. 225/89 «Υγιεινή και Ασφάλεια στα υπόγεια τεχνικά έργα» (ΦΕΚ 106/Α-/2.5.89). 6.Υπουργική Απόφαση 131099/29.12.89 «Προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που διατρέχει η υγεία τους δια της απαγόρευσης ορισμένων ειδικών παραγόντων και ή ορισμένων δραστηριοτήτων» (ΦΕΚ 930/Β729.12.89). 7.Το Π.Δ. 70/90 «Υγιεινή και Ασφάλεια των εργαζομένων σε ναυπηγικές εργασίες» (ΦΕΚ 31/Α/14.3.90). Άρθρο 2 Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης. Στον Υπουργό Εργασίας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος. Αθήνα, 17 Απριλίου 1992 ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ οι ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ ΚΟΥΒΕΛΑΣ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΙΑΤΡΑΚΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΛΕΙΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΚΑΛΑΝΤΖΑΚΟΣ (4) ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘ. 158 Τροποποίηση του Π.Δ/τος 13/88 (ΦΕΚ 7/Α/15.1.88) «Οργανισμός του Ταμείου Υγείας Δικηγόρων Επαρχιών (ΤΥΔΕ)». Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1.Τις διατάξεις: 1)της παρ. 5 του άρθρ. 24 του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 137/Α/1985). 2)του Ν. 1586/1986 «Βαθμολογική διάρθρωση των θέσεων του Δημοσίου, Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις» και ιδιαίτερα της παρ. 10 του άρθρου 9 (ΦΕΚ 37/Α/1986). 2.Την Τ.1660/1007556/116/0006Α723.1.1992 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Οικονομικών στον Υφυπουργό Οικονομικών Κων. Γιατράκο» (ΦΕΚ 31/Β-/24.1.1992). 3.Την Υ.1540/18.9.1991 Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Δημήτριο Σιούφα» (ΦΕΚ 754/Β/19.9.1991). 4.Την αριθ. 86/1992 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από πρόταση του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης και των Υφυπουργών Οικονομικών και Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, αποφασίζουμε: Άρθρο 1 Το άρθρο 1 του Π.Δ/τος 13/1988 (ΦΕΚ 7/Α/1988) «Οργανισμός του Ταμείου Υγείας Δικηγόρων Επαρχιών (ΤΥΔΕ)» αντικαθίσταται ως εξής: Άρθρο 1 Διάρθρωση Υπηρεσιών Οι υπηρεσίες του Ταμείου Υγείας Δικηγόρων Επαρχιών αποτελούν Δ/ νση που συγκροτείται ως εξής: α) Τμήμα Παροχών - Μητρώου - Διοικητικού β) Τμήμα Οικονομικού - Μηχανογράφησης». Άρθρο 2 Το άρθρο 2 του Π.Δ/τος 13/1988 (ΦΕΚ 7/Α/1988) «Οργανισμός του Ταμείου Υγείας Δικηγόρων Επαρχιών (ΤΥΔΕ)» αντικαθίσταται ως εξής: «Αρθρο 2 Αρμοδιότητες Διεύθυνσης Οι αρμοδιότητες της Δ/νσης ανάγονται στα παρακάτω θέματα που κατανέμονται μεταξύ των τμημάτων, ως εξής: α) Τμήμα παροχών - Μητρώου - Διοικητικού Παραλαβή, έλεγχος και απόδοση νοσηλειών ασφαλισμένων, Νοσοκομείων, Κλινικών και Ιατρών. Επιμέλεια για την εφαρμογή όλων των διατάξεων που αφορούν τις παροχές του Ταμείου και έλεγχος της ασφαλιστικής των ασφαλισμένων ικανότητας έκδοση ιατρικών εντολών. Είσπραξη των εκτάκτων και τακτικών εισφορών, ενημέρωση καρτελών, και κάθε χρηματοπιστωτική ταμειακή κίνηση που γίνεται από ειδικό Ταμία. Μέριμνα για την υπαγωγή στην ασφάλιση του Ταμείου, κάθε κατά νόμο ασφαλιστέου προσώπου. Τήρηση Γενικού Μητρώου, ατομικών Φακέλλων και απογραφικών στοιχείων των ασφαλισμένων, έλεγχος δικαιολογητικών, ενέργεια μεταβολών στο Μητρώο ασφαλισμένων. Έκδοση αποφάσεων εγγραφής νέων μελών και αλληλογραφία ασφαλισμένων και ΤΥΔΕ. Εφαρμογή των διατάξεων που αφορούν θέματα κατάστασης προσωπικού. Τήρηση συστήματος παρακολούθησης των στοιχείων των υπαλλήλων με ατομικά δελτία, καθώς και του προσωπικού Μητρώου αυτών. Μέριμνα δημοσίευσης διαταγμάτων και Υπουργικών Πράξεων. Παραλαβή και πρωτοκόλληση εισερχόμενης, εξερχόμενης καθώς και εμπιστευτικής αλληλογραφίας. Εξυπηρέτηση και παροχή πληροφοριών στους Πολίτες. Έκδοση εγκυκλίων, κοινοποίηση εγγράφων και εγκυκλίων, εκτύπωση και αναπαραγωγή εγκυκλίων και διαφόρων εντύπων και φροντίδα για την τήρηση αρχείου και βιβλιοδεσίας των. Δακτυλογράφηση εγγράφων. Φροντίδα για τις προμήθειες κάθε είδους υλικού. Διενέργεια διαγωνισμών προμήθειας υλικών και μέριμνα για την παραλαβή αποθήκευση και διαφύλαξη κάθε υλικού. Επισκευή και συντήρηση του κτιρίου, συντήρηση των ηλεκτρολογικών τηλεφωνικών και υδραυλικών εγκαταστάσεων. Μέριμνα για τη συντήρηση του εξοπλισμού των γραφείων. Μέριμνα για την καθαριότητα των γραφείων του Ταμείου. Μέριμνα για την παρακολούθηση, την αξιοποίηση και την εκμετάλλευση της περιουσίας του Ταμείου και την είσπραξη των εσόδων που προέρχονται από αυτή. Μέριμνα για κάθε θέμα σχετικά με τη διοίκηση του Ταμείου, β) Τμήμα Οικονομικού - Μηχανογράφησης Τήρηση λογιστικών βιβλίων, κατάρτιση και παρακολούθηση της εκτέλεσης του Προϋπολογισμού, των εσόδων και εξόδων του Ταμείου του ετήσιου ισολογισμού και απολογισμού με την οικεία έκθεση και συμφωνία όλων των λογαριασμών. Έκδοση χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής, γραμματειών εισπράξεως και παρακολουθήσεως των λογαριασμών με το Δημόσιο και τρίτους. Μέριμνα για την κατά τις κείμενες διατάξεις πραγματοποίηση των δαπανών και εκκαθάριση των αποδοχών και λοιπών αποζημιώσεων του προσωπικού. Παρακολούθηση και συμφωνία των αντιγράφων Λογαριασμών Τραπεζών με τις Τράπεζες. Μέριμνα για την κανονική είσπραξη των εσόδων από ασφαλιστικές εισφορές για τον υπολογισμό και είσπραξη των καθυστερουμένων εισφορών με την επιβολή των νομίμων τόκων υπερημερίας. Μέριμνα για κάθε θέμα σχετικό με τη λειτουργία του λογιστηρίου. Μέριμνα για την πλήρη κάλυψη των μηχανογραφικών αναγκών του Ταμείου ως και για την εφαρμογή επεξεργασίας κειμένου. Κάλυψη των αναγκών του Ταμείου από πλευράς ανάλυσης, σχεδίασης, προγραμματισμού, τεκμηρίωσης και υλοποίησης των μηχανογραφικών εφαρμογών και σύνταξη ειδικών τεχνικών μελετών και μελετών σκοπιμότητας. Μέριμνα για την καλή λειτουργία, εκμετάλλευση και συντήρηση του εξοπλισμού, την προετοιμασία δεδομένων, τον έλεγχο εισόδου-εξόδου και την ασφάλεια του όλου συστήματος. Άρθρο 3 Σύσταση Κλάδων - Μεταφορά θέσεων 1.Στο Ταμείο Υγείας Δικηγόρων Επαρχιών συνιστάται: 1)Κλάδος ΤΕ πληροφορικής της κατηγορίας ΤΕ ειδικότητας πληροφορικής, στον οποίο μεταφέρεται μία (1) κενή θέση του κλάδου ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού και 2)Κλάδος ΔΕ προσωπικού Η/Υ, της κατηγορίας ΔΕ, ειδικότητας Χειριστών διατρητικών μηχανών (εισαγωγής στοιχείων), στον οποίο μεταφέρονται δύο (2) κενές θέσεις του κλάδου ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού της κατηγορίας ΤΕ. Ο Κλάδος ΤΕ Διοικητικός-Λογιστικός της κατηγορίας ΤΕ καταργείται. . 2.Προσόντα διορισμού για την πλήρωση των θέσεων των κλάδων ΤΕ πληροφορικής και ΔΕ προσωπικού Η/Υ ορίζονται τα προβλεπόμενα στο Π.Δ/γμα 194/88 (ΦΕΚ 84/Α/1988). 3.Οι θέσεις και οι κλάδοι της κατηγορίας ΤΕ και ΔΕ αναδιαρθρώνονται αντίστοιχα ως εξής: ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕ Κλάδος ΤΕ Πληροφορικής Θέση μία (1) ειδικότητας πληροφορικής ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ Κλάδος ΔΕ Διοικητικός-Λογιστικός θέσεις επτά (7) Κλάδος ΔΕ προσωπικού Η/Υ θέσεις δύο (2) ειδικότητας Χειριστών διατρητικών μηχανών (εισαγωγής στοιχείων). Άρθρο 4 Το άρθρο 7 του Π.Δ/τος 13/1988 (ΦΕΚ 7/Α/1988) «Προϊστάμενοι Υπηρεσιών» αντικαθίσταται ως εξής: «Αρθρο 7 Προϊστάμενοι Υπηρεσιών 1.Στη Διεύθυνση προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού ή ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού, ο οποίος υπογράφει κάθε έγγραφο του Ταμείου κατανέμει τα προβλεπόμενα από το νόμο καθήκοντα στο προσωπικό αυτού, κατευθύνει τις εργασίες του Ταμείου και υπογράφει με τον Πρόεδρο και τον Σύμβουλο Ταμία τις τραπεζικές επιταγές. Εισηγείται δε στο Δ.Σ. του Ταμείου κάθε θέμα που αναφέρεται στη λειτουργία του Ταμείου. 2.Στο Τμήμα Παροχών-Μητρώου-Διοικητικού προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού ή ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού. Στο τμήμα Οικονομικού-Μηχανογράφησης προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού ή ΤΕ πληροφορικής ή ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού ή ΔΕ προσωπικού Η/Υ. Στον Υφυπουργό Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος. Αθήνα, 17 Απριλίου 1992 ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ οι ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΩΤΗΡΗΣ ΚΟΥΒΕΛΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΙΑΤΡΑΚΟΣ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΙΟΥΦΑΣ (5) ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘ. 159 Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 12 του Καταστατικού του Ταμείου Προνοίας Δικηγόρων Ορεστιάδας. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1.Τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 1 του Α.Ν. 87/1936 (Α 390). 2.Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 753/1948 (Α 203). 3.Τις διατάξεις των άρθρων 23 παρ. 1 στοιχ. γ, 26 παρ. 1 και 27 παρ. 1 στοιχ. δ του Ν. 1558/1985 (Α 137). 4.Τις διατάξεις του άρθρου 14 του Π.Δ/τος 105/1988 (Α 46). 5.Την Υ 1540/18.9.91 (Β 754) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. 6.Τη γνώμη του Συμβουλίου Κοινωνικής Ασφάλειας που διατυπώθηκε κατά την 41η/20.11.1991 συνεδρίαση του της ΚΣΤ περιόδου. 7.Τη 33/1992 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από πρόταση του Υφυπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, αποφασίζουμε: Άρθρο 1 Κυρώνεται η από 4.10.1990 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μελών του Δικηγορικού Συλλόγου Ορεστιάδας για την τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 12 του καταστατικού του Ταμείου Προνοίας Δικηγόρων Ορεστιάδας που κυρώθηκε με το Π.Δ. 34/12.1.89 (Α 17), η οποία έχει ως εξής: Η παρ. 1 του άρθρου 12 του καταστατικού του Ταμείου Προνοίας Δικηγόρων Ορεστιάδας, τροποποιείται ως ακολούθως: «1Το Ταμείο Προνοίας χορηγεί εφάπαξ βοήθημα στους μετόχους του που έχουν πέντε (5) τουλάχιστον χρόνια συμμετοχής σ αυτό και αποχωρούν από τη δικηγορία, ύστερα από τριάντα πέντε (35) χρόνια άσκησης πραγματικής δικηγορικής υπηρεσίας. Το βοήθημα υπολογίζεται σε σαράντα δύο χιλιάδες οκτακόσιες εξήντα (42.860) δραχμές για κάθε χρόνο συμμετοχής του στο Ταμείο και μέχρι τριάντα πέντε (35) χρόνια » Άρθρο 2 Η ισχύς του διατάγματος αυτού αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσης του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υφυπουργό Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος. Αθήνα, 17 Απριλίου 1992 ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ και κοιν. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΙΟΥΦΑΣ (6) ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘ. 160 Ίδρυση Ενορίας του Ιερού Ενοριακού Ναού Ζωοδόχου Πηγής στο. Άσπρο Χωριό της Κοινότητας Λευκών Πάρου της Ιεράς Μητροπόλεως Παροναξίας. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1.Το άρθρο 36 παραγρ. 2 του Ν. 590/77 «Περί Καταστατικού χάρτου της Εκκλησίας της Ελλάδος» (Α 146) σε συνδυασμό με τα άρθρα 2 και 3 του αριθμ. 8/79 Κανονισμού της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος «περί Ιερών Ναών και Ενοριών» (Α 1/80). 2.Τη σύμφωνη γνώμη του Μητροπολιτικού Συμβουλίου της Ιεράς Μητροπόλεως Παροναξίας που περιλαμβάνεται στο απόσπασμα της υπ αριθμ. 1/1992 πράξεως του. 3.Την υπ αριθμ. 1/1992 γνωμοδότηση του Κοινοτικού Συμβουλίου της Κοινότητας Λεύκων Πάρου. 4.Την αριθμ. 151/92 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων, αποφασίζουμε: Άρθρο 1 Ιδρύεται Ενορία του Ιερού Ενοριακού Ναού Ζωοδόχου Πηγής στο Άσπρο Χωριό της Κοινότητας Λευκών της Ιεράς Μητροπόλεως Παροναξίας. Στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος. Αθήνα, 17 Απριλίου 1992 ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ και ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΟΥΦΛΙΑΣ (7) ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘ. 161 Διαμετακόμιση φυσικού αερίου μέσω μεγάλων δικτύων μεταφοράς υψηλής πίεσης, σε εναρμόνιση προς την οδηγία του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 91/296/ΕΟΚ της 31ης Μαΐου 1991. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1.Τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 1338/83 «Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου» (ΦΕΚ 34/Α/17.3.1983), όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 6 του Ν. 1440/84 «Συμμετοχή της Ελλάδος στο κεφάλαιο, στα αποθεματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ανθρακος και. Χάλυβος και του Οργανισμού Εφοδιασμού ΕΥΡΑΤΟΜ» (ΦΕΚ 70/Α/ 21.5.1984) και τροποποιήθηκε από το άρθρο 7 του Νόμου 1775/88 «Εταιρείες παροχής επιχειρηματικού κεφαλαίου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 101 /Α/24.5.1988) και το άρθρο 65 του Ν. 1992/90 «Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 101/Α/ 31.7.1990). 2.Την υπ αριθ. 62/1992 Γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από πρόταση του Υπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας, αποφασίζουμε: Άρθρο 1 Σκοπός του διατάγματος αυτού είναι η προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την οδηγία του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 91/296/ΕΟΚ της 31ης Μαΐου 1991. για τη διαμετακόμιση φυσικού αερίου μέσω των μεγάλων δικτύων (ειδική έκδοση στην Ελληνική γλώσσα της Επίσημης Εφημερίδας των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων με αριθ. L-147/37/ 37/12.6.1991). Άρθρο 2 Η Δημόσια Επιχείρηση Αερίου (ΔΕΠ Α) οφείλει να λαμβάνει κάθε κατάλληλο και αναγκαίο μέτρο για τη διευκόλυνση, στο ελληνικό έδαφος, της διαμετακόμισης φυσικού αερίου μεγάλων δικτύων μεταφοράς υψηλής πίεσης, στο πλαίσιο των όρων και προϋποθέσεων που καθορίζονται στο παρόν Διάταγμα. Άρθρο 3 Ως διαμετακόμιση φυσικού αερίου μεγάλων δικτύων νοείται κάθε μεταφορά φυσικού αερίου, που συνεπάγεται τη διάβαση ενός τουλάχιστον ενδοκοινοτικού συνόρου, το δε δίκτυο καταγωγής ή τελικού προορισμού βρίσκεται στο έδαφος Κράτους - Μέλους της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας (ΕΟΚ). Άρθρο 4 Τα μεγάλα δίκτυα μεταφοράς φυσικού αερίου υψηλής πίεσης στα Κράτη -Μέλη της ΕΟΚ. καθώς και οι υπεύθυνοι φορείς γι* αυτά είναι εκείνα που περιλαμβάνονται στον κατάλογο του δημοσιευομένου με το παρόν Διάταγμα παραρτήματος. Σε ό.τι αφορά την Ελλάδα, την ευθύνη της μεταφοράς φυσικού αερίου, της ποιότητας παροχής του δικτύου υψηλής πίεσης, καθώς και της καλής λειτουργίας των ευρωπαϊκών διασυνδέσεων έχει η Δημόσια Επιχείρηση Αερίου (ΔΕΠΑ) Α.Ε. Άρθρο 5 1.Η Δημόσια Επιχείρηση Αερίου (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ως φορέας υπεύθυνος για τα μεγάλα δίκτυα μεταφοράς φυσικού αερίου υψηλής πίεσης στην Ελλάδα, καθώς και για τις εισαγωγές και εξαγωγές φυσικού αερίου, συνάπτει συμβάσεις, σχετικά με τη διαμετακόμιση φυσικού αερίου κατά το ανωτέρω άρθρο 3, με αντίστοιχο φορέα Κράτους - Μέλους της ΕΟΚ. 2.Η διαπραγμάτευση και τελικά, η σύμβαση για τη διαμετακόμιση φυσικού αερίου θα λαμβάνουν κυρίως και πλήρως υπόψη τη χρησιμοποίηση του εφεδρικού δυναμικού παραγωγής και αποθήκευσης και την αποτελεσματικότερη δυνατή εκμετάλλευση των υπαρχόντων συστημάτων, κανένας δε όρος ή συμφωνία δεν πρέπει να θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια του εφοδιασμού και την ποιότητα της εξυπηρέτησης. 3.Κάθε σύμβαση για διαμετακόμιση φυσικού αερίου πρέπει να είναι σύμφωνη με τις κοινοτικές διατάξεις, ιδίως σε ό,τι αφορά την έλλειψη διακρίσεων και την ισοτιμία των ενδιαφερομένων μερών, καθώς και τη μη ύπαρξη καταχρηστικών ρυθμίσεων ή αδικαιολόγητων περιορισμών. Άρθρο 6 Η ΔΕΠΑ οφείλει, χωρίς καμμία καθυστέρηση: α. Να ανακοινώνει στο Υπουργείο Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, καθώς και στην Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κάθε αίτηση για διαμετακόμιση φυσικού αερίου. β. Να αρχίζει διαπραγματεύσεις σχετικά με τους όρους που θα περιέχονται στη σύμβαση για την αιτούμενη διαμετακόμιση φυσικού αερίου. γ. Να ενημερώνει το Υπουργείο Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, καθώς και την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για τη σύναψη κάθε σύμβασης διαμετακόμισης φυσικού αερίου. δ. Να ενημερώνει το Υπουργείο Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, καθώς κα την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για τους λόγους για τους οποίους, μετά τη λήξη προθεσμίας δώδεκα μηνών από την ανακοίνωση της αίτησης, οι διαπραγματεύσεις δεν έχουν καταλήξει σε σύναψη σύμβασης. Άρθρο 7 Εφόσον η Επιτροπή Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων συστήσει όργανο, το οποίο θα έχει αρμοδιότητα να μεσολαβεί σε μια διαδικασία συνδιαλλαγής που δεν θα παράγει νομικώς δεσμευτικά αποτελέσματα μεταξύ των ενδιαφερομένων μερών, προς διευκόλυνση σύναψης σύμβασης, η ΔΕΠΑ θα μπορεί να προκαλεί και υποχρεούται να αποδέχεται, τη σχετική μεσολάβηση του οργάνου αυτού. Άρθρο 8 Η ΔΕΠΑ μπορεί να συνάπτει και άλλες συμβάσεις για διαμετακόμιση φυσικού αερίου εκτός των προβλεπομένων από το παρόν Διάταγμα, εφόσον δεν αντίκεινται στις διατάξεις αυτού. Άρθρο 9 Το παρόν Προεδρικό Διάταγμα αρχίζει να ισχύει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος. Αθήνα, 17 Απριλίου 1992 ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ οι ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ και ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΑΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Αριθ. L 147/40 Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 12.6. 91 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Κατάλογος των φορέων και των δικτύων αεριαγωγών υψηλής πίεσης Κράτος Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας Βέλγιο Δανία Ισπανία Ελλάδα Λουξεμβούργο Κάτω Χώρες Ιταλία Γαλλία Ηνωμένο Βασίλειο Ιρλανδία Φορέας Βayerngas GmbΗ ΒΕΒ Εrdgas und Εrdοl GmbΗ Deutsche Εrdgas Τranspοrt GmbΗ Εnergieνersοrgung Weser Εms ΑG (ΕWΕ) Εrdgas Verkaufs-Gesellschaft mbΗ Femgas Νοrdbayern GmbΗ Ferngas Salzgitter GmbΗ Gas-Uniοn GmbΗ Μοbil Οil ΑG Ruhrgas ΑG Saar Ferngas ΑG Τhyssengas GmbΗ Vereinigte Εlektrizitatswerke Westfalen ΑG (VΕW) Westfalische Femgas ΑG Εnergieνersοrgung Μittelrhein ΕWΑG, Νiirnberg Εrdgas Schwaben GmbΗ Εrdgas Siidbayern GmbΗ GΕW Κοln Gasνersοrgung Siiddeutschland Gasνersοrgung Siidhannονer/Νοrdhessen Ηamburger Gaswerke Landesgasνersοrgung Νiedersachsen Μain-Gaswerke ΑG Schleswag ΑG Siidhessische Gas und Wasser ΑG Τechnische Werke der Stadl Stuttgart ΑG Τhiiga ΑG GΑSΑG, Βerlin Distrigaz SΑ Dansk Νaturgas Α/S Εmpresa Νatiοnal de Gas SΑ (ΕΝΑGΑS) Catalana de Gas Gas De Εuskadi ΔΕΠΑ SΟΤΕG ΝV Νedcrlandse Gnsunie Snam SpΑ Gaz de France SΝGSΟ Cοmpagnie francaise du methane (CΕFΕΜ) Βritish Gas Ιrish Gas Βοardι Δίκτυο Δίκτυο τροφοδότησης τελικών διανομέων (δήμοι και κοινότητες κ.λπ.) και σημαντικών τελικών καταναλωτών Δίκτυο γενικής τροφοδότηση: Δίκτυο τροφοδότησης τελικών διανομέων (δήμοι και κοινότητες κ.λπ.) και σημαντικών τελικών καταναλωτών Δίκτυο γενικής τροφοδότησης Δίκτυο αερίου υψηλής πίεσης (8) ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘ. 162 Περί παραχωρήσεως μεταλλείου σιδηρονικελίου στο Νομό Φθιώτιδος στην εταιρεία ΓΕΝΙΚΗ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΟΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΑΡΚΟ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1)Τις διατάξεις του Ν.Δ. 210/73 «περί Μεταλλευτικού Κωδικός» (ΦΕΚ 277/ΤΑ/5.10.73), όπως αυτός τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Ν.Δ. 180/74 (ΦΕΚ 347/ΤΑ/20.11.74) και του Ν. 274/76 (ΦΕΚ 50/ΤΑ/ 6.3.76). 2)Την με αριθ. 1026/26.1.1980 απόφαση του Νομάρχη Φθιώτιδος με την οποία χορηγήθηκε άδεια μεταλλευτικών ερευνών στην ΑΝΩΝΥΜΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΑΡΥΜΝΗΣ ΛΑΡΚΟ που δημοσιεύθηκε νόμιμα στο υπ αριθ. 302/ΤΒ της 24.3.80 φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. 3)Την με αριθ.11857/18.6.82 προκήρυξη του Νομάρχη Φθιώτιδος περί παραχωρήσεως του χώρου της ως άνω αδείας, που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 615/ΤΒ/24.8.82) και στον ημερήσιο τύπο. 4)Τις με αριθ. 43/1980 και 26/1981 αποφάσεις του Διοικητικού Δικαστηρίου Μεταλλείων. 5)Την με αριθ. ΔΒ/Φ16-49/1474/13.8.1991 απόφαση του Νομάρχη Φθιώτιδος (ΦΕΚ 750/Β/17.9.91) με την οποία εγκρίνεται: 1.Η μεταβίβαση των μεταλλευτικών δικαιωμάτων της ΛΑΡΚΟ «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΑΡΥΜΝΗΣ» επί της με αριθ. 1026/80 αδείας μεταλλευτικών ερευνών Νομού Φθιώτιδος προς τον Οργανισμό Οικονομικής Ανασυγκροτήσεως Επιχειρήσεων (ΟΑΕ) δυνάμει της με αριθ. 30315/9.5.89 περίληψης κατακυρωτικής εκθέσεως του συμβολαιογράφου Αταλάντης Χαράλαμπου Κ. Κατσούδα. 2.Η μεταβίβαση των αυτών ως άνω μεταλλευτικών δικαιωμάτων από τον Οργανισμό Οικονομικής Ανασυγκρότησης Επιχειρήσεων (ΟΑΕ) προς την Γενική Μεταλλευτική και Μεταλλουργική Ανώνυμο Εταιρεία «ΛΑΡΚΟ» δυνάμει του με αριθ. 7090/31.5.90 συμβολαίου της συμβολαιογράφου Πειραιά Ζαφειρίας Παν. Σουρή. 1)Την με αριθ. Δ15/Φ19/27505/30.11.90 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβερνήσεως, και Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, που εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 81 του Ν. 1892/90 «Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις». 2)Την με αριθ. Υ 1547/26.9.91 Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας σχετικά με ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας (ΦΕΚ 789/Β/30.9.91). Με πρόταση του Υφυπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, αποφασίζουμε: 1) Παραχωρούμε στην εταιρεία Γενική Μεταλλευτική και Μεταλλουργική Ανώνυμο Εταιρεία «ΛΑΡΚΟ», κατόπιν της με αριθ. 1026/26/1/ i980 αδείας μεταλλευτικών ερευνών και της υπ αριθ. 11857/18.6.82 προκήρυξης του Νομάρχη Φθιώτιδος, δικαίωμα μεταλλειοκτησίας, ήτοι αναζητήσεως, εξορύξεως και εκμεταλλεύσεως σιδηρονικελιούχου μεταλλεύματος και λοιπών μεταλλευτικών ορυκτών, πλην των μεταλλευτικών ορυκτών, για τα οποία δικαίωμα αναζητήσεως έρευνας και εκμεταλλεύσεως έχει μόνο το Δημόσιο, σε χώρο που βρίσκεται στην περιφέρεια της Κοινότητος Μαρτίνου του Νομού Φθιώτιδος συνολικής εκτάσεως 8,8875 τετραγωνικών χιλιομέτρων, σε δύο τμήματα, με τα εξής κατά τμήμα όρια: ΤΜΗΜΑ ΤΜΗΜΑ Α 1) ΤΣΑ Χ= +20.300 Ψ =-24.850 από εκεί στο 2) ΤΣΒ Χ = +20.300 Ψ = - 27.650 » » 3) ΤΣΓ Χ = +20.800 Ψ = - 27.250 » »» 4) ΤΣΔ Χ = + 21.700 Ψ = -27.300 » » 5) ΤΣΕ Χ = +21.700 Ψ = - 25.200 από εκεί στο αρχικό σημείο ΣΗΜ. Οι αζιμουθιακές συντεταγμένες αναφέρονται στο κέντρο του Επιτελικού χάρτη «ΑΤΑΛΑΝΤΗ» κλίμακος 1:100.000 Φ = 38° 45 λ = - 0° 45 ΤΜΗΜΑ ΤΜΗΜΑ Β 1) ΤΣΑ Χ =-21.850 Ψ = -27.300 από εκεί στο 2) ΤΣΒ Χ =-21.700 Ψ = - 26.900 » » 3) ΤΣΓ Χ = - 20.550 Ψ = - 27.400 » » 4) ΤΣΔ Χ = - 18.850 Ψ = -27.200 » » 5) ΤΣΕ Χ = -18.250 Ψ =-27.550 » » 6) ΤΣΣΤ Χ = -17.900 Ψ = - 25.900 » » 7) ΤΣΖ Χ = -20.200 Ψ = - 25.950 » » 8) ΤΣΗ Χ = - 21.850 Ψ = - 25.200 από εκεί στο αρχικό σημείο 2) Οι αζιμουδιακές συντεταγμένες αναφέρονται στο κέντρο του Επιτελικού χάρτη «ΨΑΧΝΑ» κλίμακος 1:100.000 φ = 38°45λ = -0° 15 3) Η μεταλλειοκτησία που συνιστάται με το παρόν Διάταγμα τελεί υπό τους κάτωθι όρους: Η παραχώρηση αυτή ισχύει για μία πεντηκονταετία που άρχεται από της δημοσιεύσεως του παρόντος Π.Δ., δυναμένη να ανανεωθεί για δύο εικοσιπενταετίες ακόμη υπό τις προϋποθέσεις των διατάξεων του άρθρου 8 του Ν.274/19,76. 4) Η δικαιούχος της εν λόγω μεταλλειοκτησίας θα υπόκειται σε απώλεια των δικαιωμάτων της, σε περίπτωση παραβάσεως των κειμένων διατάξεων περί Μεταλλείων ή παραβάσεως των όρων, οι οποίοι έχουν τεθεί κατά την χορήγηση της ως άνω αναφερομένης άδειας μεταλλευτικών ερευνών, ή σε περίπτωση παραβάσεως του όρου της παρ. 3 του παρόντος. Στον Υφυπουργό Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας αναθέτουμε την δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος. Αθήνα, 17 Απριλίου 1992 ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΑΝΤΖΩΡΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ (9) Ανακοίνωση για τη θέση σε ισχύ της Συμφωνίας για το Εμπόριο Σίτου 1986 και της Σύμβασης για την επισιτιστική βοήθεια 1986. Το Υπουργείο Εξωτερικών ανακοινώνει ότι στις 6 Μαρτίου 1992 έλαβε χώρα η κατάθεση στον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ του εγγράφου επικυρώσεως από τη Χώρα μας της Συμφωνίας Σίτου 1986 και της Συμβάσεως για την επισιτιστική βοήθεια 1986, που υπεγράφησαν στο Λονδίνο στις 14.3.1986. Τα ως άνω Συμβατικά κείμενα, .τα οποία κυρώθηκαν με τον υπ αριθ. 1992/1991 Νόμο που δημοσιεύθηκε στο υπ αριθ. 194 Φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως τεύχος Α της 16ης Δεκεμβρίου 1991, τέθηκαν και οριστικά σε ισχύ. Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
  • Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 1 του Ν. 1069/1980 «περί κινήτρων δια την ίδρυσιν επιχειρήσεων Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως» (ΦΕΚ Α 191/23.8.1980).
  • Τις διατάξεις του άρθρου 261 του Δ.Κ.Κ. (Π.Δ.) 323/1989 (Α 146).
  • Την αριθ. 89 της 26.2.1992 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1980/1069 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1980/1069 1980
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1989/323 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1989/323 1989
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία