ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1992/16

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1992-01-30

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1992-01-30

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1992-01-03

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Βαθμολογική και μισθολογική εξέλιξη και ασφάλιση μετατασσομένου Επιστημονικού Συνεργάτη στο Πανεπιστήμιο Αθηνών.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Η Ειδική προσωρινή θέση Ειδικού Διοικητικού - Τεχνικού Προσωπικού (Ε.Δ.Τ.Π.), που συστήθηκε με την αριθ. Β1/538/8.10.1990 (Β 653) απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων στο Τμήμα Χημείας της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αθηνών, για τη μετάταξη Επιστημονικού Συνεργάτη του αυτού τμήματος, κατατάσσεται στην κατηγορία ΑΤ με βαθμούς 7ο - 2ο.
2.  
  Η βαθμολογική κατάταξη και εξέλιξη ενεργείται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 484/1984 «Βαθμολογική και μισθολογική εξέλιξη των μελών του Ε.Δ.Τ.Π. των Α.Ε.Ι.» (Α 173).
3.  
  Η μισθολογική κατάταξη και εξέλιξη ενεργείται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1505/1984 «Αναδιάρθρωση μισθολογίου προσωπικού της Δημόσιας Διοίκησης και άλλες συναφείς διατάξεις» (Α 194), όπως ισχύει κάθε φορά. Η κατάταξη στα μισθολογικά κλιμάκια της παρ. 5 του άρθρου 3 του Ν. 1505/1984 γίνεται με βάση το συνολικό χρόνο υπηρεσίας του μετατασσομένου, στην οποία προσμετράται και η κατά το άρθρο 16 του ίδιου νόμου προϋπηρεσία. Τυχόν προκύπτουσα διαφορά μεταξύ των αποδοχών, που καταβάλλονται στον υπάλληλο κατά την ημέρα της μετάταξης και των αποδοχών, που αντιστοιχούν στο μισθολογικό κλιμάκιο, στο οποίο κατατάσσεται, διατηρείται ως προσωπική διαφορά στο μισθολογικό κλιμάκιο κατάταξης.
4.  
  Ο μετατασσόμενος υπάγεται στους ασφαλιστικούς φορείς, στους οποίους υπάγονται και τα λοιπά μέλη Ε.Δ.Τ.Π.
5.  
  Τα ειδικότερα καθήκοντα καθορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο του τμήματος. Στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις των άρθρων 35 και 37 παρ. 2 εδάφιο β του Ν. 1268/1982 «Για τη δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» (Α 87).
 • Της απόφασης Υ 1540/18.9.91 «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Δημήτριο Σιούφα» (Β 754).
 • Τη 240/1991 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση των Υπουργών Προεδρίας της κυβέρνησης και Εθνικής παιδείας και Θρησκευμάτων και του Υφυπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1990/Β1/538 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/Β1_538 1990
ΑΠΟΦΑΣΗ 1991/1540 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/1540 1991
ΝΟΜΟΣ 1982/1268 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/1268 1982
ΝΟΜΟΣ 1984/1505 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1505 1984
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1984/484 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/484 1984
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία