Τροποποίηση Π.Δ/τος 69/88 «Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων» (ΦΕΚ 28 τ. Α), όπως τροποποιήθηκε.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Κατάργηση οργανικών μονάδων Καταργούνται οι εξής οργανικές μονάδες της Κεντρικής Υπηρεσίας της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων:"
1.  
  α) Δ/νση Οδικής Κυκλοφορίας και Οδικής Ασφάλειας (άρθρο 6 Π.Δ. 69/88). β) Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων Δικαστικού Μεγάρου Αθηνών (ΕΥΔΕΔΜΑ) (Π.Δ. 703/79, όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 132/84 και παρατάθηκε η διάρκεια λειτουργίας της με το Π.Δ. 393/86) και οι αρμοδιότητες της μεταβιβάζονται στο ομώνυμο Γραφείο της παρ. 1 του άρθρου 3 του παρόντος. γ) Τμήμα Μελετών της Δ/νσης Οδικών Έργων Περιφέρειας Αττικής (άρθρο 15 Π.Δ. 69/88). δ) Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης της ίδιας ως άνω Διεύθυνσης. Οι αρμοδιότητες των τμημάτων αυτών μεταβιβάζονται στα Τμήματα που συνιστώνται με τις παραγράφους 1αα και 1γγ του επομένου άρθρου. ε) Τμήμα Αρχείου Νόμων και Κωδικοποίησης της Δ/νσης Νομοθετικού Συντονισμού και Κωδικοποίησης (άρθρο 23 Π.Δ. 69/88) και οι αρμοδιότητες του προστίθενται στις αρμοδιότητες του Γραφείου Γραμματείας της ανωτέρω Διεύθυνσης (άρθρο 23 παρ. 2δ Π.Δ. 69/88).
Άρθρο 2 "α) Στη Διεύθυνση Μελετών Έργων Οδοποιίας (Π.Δ. 293/91): αα) Τμήμα Μελετών Κυκλοφορίας και Τεχνικής Υποστήριξης Αττικής στο οποίο ανήκουν οι εξής αρμοδιότητες: - Η εκπόνηση μελετών διαμόρφωσης ισόπεδων κυκλοφοριακών κόμβων καθώς και ο έλεγχος από κυκλ [...]"
2.  
  Των ανωτέρω οργανικών μονάδων προΐστανται: Των τμημάτων Μελετών Κυκλοφορίας και Τεχνικής Υποστήριξης Αττικής και Μελετών έργων οδοποΐας και τεχνικών έργων Αττικής υπάλληλοι ΠΕ Κλάδου Πολιτικών Μηχανικών ή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών. Του Τμήματος Σηματοδότησης και Οδικής Ασφάλειας, υπάλληλος ΠΕ του κλάδου Πολ. Μηχ/κών ή Μηχανολόγων Ηλεκτρ/γων Μηχανικών. Του Τμήματος Προγραμματισμού, υπάλληλος ΠΕ όλων των κλάδων. Του Γραφείου Πρασίνου, υπάλληλος ΠΕ κλάδου Γεωπόνων - Δασολόγων.
Άρθρο 3
1.  
  Η Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων για την εκτέλεση έργων σταθμών αυτοκινήτων (ΕΥΔΕΣΑ) (Π.Δ. 565/84 και Π.Δ. 38/89) μετονομάζεται σε Ειδική Υπηρεσία Δημ. Έργων Κτιριακών για την εκτέλεση έργων σταθμών αυτοκινήτων και Δικαστικού Μεγάρου Αθηνών. Η Υπηρεσία αυτή διαρθρούται ως εξής:.
 1. Γραφείο Σταθμού αυτοκινήτων για την Αθήνα
 2. Γραφείο Σταθμού αυτοκινήτων για τη θεσσαλονίκη
 3. Γραφείο Έργων Δικαστικού Μεγάρου Αθηνών, στο οποίο ανήκουν οι αρμοδιότητες της κατά την παρ. β του άρθρου 1 καταργούμενης ΕΥΔΕΔΜΑ.
 4. Η Ειδική Υπηρεσία Δημ.
 5. Έργων ασκεί όλες τις αρμοδιότητες της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, για τα ανωτέρω έργα, σύμφωνα με τις διατάξεις για την εκτέλεση δημοσίων έργων.
 6. Του Γραφείου Έργων Δικαστικού Μεγάρου Αθηνών προΐσταται υπάλληλος ΠΕ κλάδου Πολ.
 7. Μηχ/κών ή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών.
2.  
  Το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων και Θεμάτων ΕΟΚ (άρθρο 4 Π.Δ. 69/88) προστίθεται με στοιχείο δ στα τμήματα της Διεύθυνσης Προγράμματος Οργάνωσης και Παραγωγικότητας (άρθρο 17 Π.Δ. 69/ 88), η οποία μετονομάζεται σε Διεύθυνση Προγράμματος, Προτύπων και Διεθνών Σχέσεων.
3.  
  Το πρώτο εδάφιο της παρ. 2α του άρθρου 15 του Π.Δ. 69/88, που αφορά τις αρμοδιότητες του Τμήματος Σχεδιασμού και Προγράμματος της Διεύθυνσης Οδικών Έργων Περιφέρειας Αττικής, καταργείται. Το ανωτέρω Τμήμα μετονομάζεται σε Τμήμα Προγράμματος.
4.  
  Η Δ/νση Συντήρησης Οδικών Έργων (άρθρων 7 Π.Δ. 69/88) διαρθρούται ως εξής:.
 1. Τμήμα Εκτέλεσης Συντήρησης
 2. Η Δ/νση Έργων Ύδρευσης και Αποχέτευσης (άρθρο 10 Π.Δ. 69/ 88) διαρθρούται ως εξής:.
 3. Αττικής (άρθρο 15 Π.Δ. 69/ 88) διαρθρούται ως εξής:
 4. α) Τμήμα Κατασκευών β) Τμήμα Προγράμματος γ) Τμήμα Συντήρησης δ) Γραφείο Γραμματείας.
 5. Η Διεύθυνση Υδραυλικών Έργων Περιφέρειας Αττικής (άρθρο 16 Π.Δ. 69/88) διαρθρούται ως εξής:
 6. α) Τμήμα Κατασκευών β) Τμήμα Προγράμματος και Μελετών γ) Γραφείο Γραμματείας.
 7. Η Διεύθυνση Ηλεκτρομηχανολογικών Εφαρμογών και Μηχανικού Εξοπλισμού (άρθρο 19 Π.Δ. 69/88) διαρθρούται ως εξής:
 8. α) Τμήμα Κατασκευών Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων β) Τμήμα Μελετών Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων γ) Τμήμα Συντήρησης Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων δ) Τμήμα Μηχανολογικού Εξοπλισμού ε) Τμήμα Μηχανημάτων Έργων στ) Γραφείο Γραμματείας.
 9. Η Διεύθυνση Οικονομικών Υποθέσεων και προμηθειών (άρθρο 24 Π.Δ. 69/88) διαρθρούται ως εξής:
 10. α) Τμήμα Οικονομικής Διοίκησης β) Τμήμα Προμηθειών γ) Τμήμα Διαχείρισης Υλικών δ) Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας ε) Τμήμα Αυτοκινήτων στ) γραφείο Γραμματείας.
 11. Τμήμα Μελετών
 12. Τμήμα Σήμανσης και Ηλεκτροφωτισμού
 13. Γραφείο Γραμματείας και Τεχνικού Αρχείου.
 14. Η Δ/νση Εγγειοβελτιωτικών Έργων (άρθρο 11 Π.Δ. 69/88) διαρθρούται ως εξής:.
 15. Τμήμα Μηχανικού Εξοπλισμού
 16. Γραφείο Γραμματείας.
 17. Η Δ/νση Λιμενικών Έργων (άρθρο 8 Π.Δ. 69/88) διαρθρούται ως εξής:.
Άρθρο 4 "Καθορισμός θέσεων προσωπικού Το άρθρο 26 του Π.Δ. 69/88 αντικαθίσταται ως εξής:. «Αρθρο 26"
1.  
  ΔΕ Τεχνικός 631 1.096 1.727 - Δομ. Έργων Μηχ/γίας Ηλεκτρ/γίας και Ηλεκτρ/κής - Σχεδιάσεως - Οδηγών - Χειριστών Μηχ/των - Χειριστών Γεωτρυπάνων - Τεχνιτών. Δομικών Έργων - Πολ. Έργων Υποδομής - Τοπογραφίας - Μηχανολογίας - Ηλεκτρολογίας ηλεκ/κής και Μηχ. Οχημάτων.
2.  
  ΔΕ Προσωπικού Η/Υ 45 3 48
3.  
  ΔΕ Διοικ. - Λογιστ. 525 251 7.76. Μηχ. 69 41 110.
4.  
  ΔΕ Δακτ/γων - Στεν/φων 246 62 308 Γεωπονίας 13 1 14. Μηχ. 142 83 225.
5.  
  ΔΕ Μεταφραστ. Διερμην. 4-3 7. Ναυτικού 2 - 2 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΕ 507 224 731 Κατηγορία ΔΕ.
6.  
  ΔΕ Τηλεφωνητών 5 3 8
7.  
  ΔΕ Τεχνιτών Βοηθών - 26 26 Οικονομ. 111 41 152.
8.  
  ΔΕ Γραφέων - 12 12
9.  
  ΔΕ Τεχνιτών Πορθμείων - 11 11
10.  
  ΔΕ Αποθηκαρίων - 10 10
11.  
  ΔΕ Εργαστ. Βοηθών - 69 69.
12.  
  ΔΕ Καταμετρ. Κυκλοφορίας - 16 16 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΔΕ - 1.456 1.562 3.018 Κατηγορία ΥΕ.
13.  
  ΠΕ Μηχανικών Γεωλογίας Γεωτεχνικής - 11 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕ 1.208 630 1.838 Κατηγορία ΤΕ.
Άρθρο 5
1.  
  Οι παράγραφοι 16 και 18 του άρθρου 28 του Π.Δ. 69/88 αντικαθίστανται ως εξής: 16 Της Διεύθυνσης Διοικητικού και των Τμημάτων της, πλην του τμήματος Γραμματείας, προΐστανται υπάλληλοι ΠΕ κλάδου Διοικητικός - Οικονομικός του δε τμήματος Γραμματείας υπάλληλος ΠΕ Κλάδου Διοικητικός - Οικονομικός ή ΤΕ Κλάδου Διοικητικός - Λογιστικός ή ΔΕ Κλάδου Διοικητικός - Λογιστικός».« 18 Της Διεύθυνσης Οικονομικών Υποθέσεων και Προμηθειών καθώς και των Τμημάτων της, πλην του Τμήματος Αυτοκινήτων, προΐστανται υπάλληλοι ΠΕ κλάδου Διοικητικός - Οικονομικός, του δε Τμήματος Αυτοκινήτων υπάλληλος ΠΕ Κλάδου Διοικητικός - Οικονομικός ή ΤΕ Κλάδου Διοικητικός - Λογιστικός ή ΔΕ Κλάδου Διοικητικός - Λογιστικός .
2.  
  Στο Τμήμα Διοικητικού - Οικονομικού της Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων για τη μελέτη και κατασκευή οδικών σηράγγων και λοιπών υπογείων έργων, που προβλέπονται από το άρθρο 1 του Π.Δ. 40/89 (ΦΕΚ 18/Α/19.1.89) προΐσταται υπάλληλος ΠΕ κλάδου Διοικητικός - Οικονομικός ή ΤΕ Κλάδου Διοικητικός - Λογιστικός ή ΔΕ Κλάδου Διοικητικός - Λογιστικός.
3.  
  Στο Τμήμα Διοικητικού και Γραμματείας της Υπηρεσίας Αποκατάστασης Σεισμοπλήκτων που προβλέπεται στο άρθρο 2 της αριθμ. 2094/ 31.5.88 απόφασης «Αναδιοργάνωση της Υ.Α.Σ.» (ΦΕΚ 322/ Β), προΐσταται υπάλληλος ΠΕ κλάδου Διοικητικός - Οικονομικός ή ΤΕ Κλάδου Διοικητικός - Λογιστικός ή ΔΕ Κλάδου Διοικητικός - Λογιστικός.
Άρθρο 6 "Έναρξη ισχύος"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος Διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 27 παρ. 3 Εδάφ. 2 του Ν. 1558/85 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 137 τ. Α), όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 2 άρθρου 8 Ν. 2026/92 «Ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης και προσωπικού της δημόσιας διοίκησης κ.λ.π.» (ΦΕΚ 43 τ. Α). β) Του άρθρου 5 του Ν. 679/77 «Περί αυξήσεως θέσεων προσωπικού Υπουργείου Δημοσίων Έργων κ.λ.π.» (ΦΕΚ 245 τ. Α), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 23 του Ν. 1418/84 «Δημόσια Έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (ΦΕΚ 23/τ. Α). γ) Του άρθρου 9 παρ. 1 και 10 του Ν. 1586/86 «Βαθμολογική διάρθρωση των θέσεων του Δημοσίου κ.λ.π.» (ΦΕΚ 37 τ. Α). δ) Του άρθρου 1 παρ. 4 του Ν. 1943/91 «Εκσυγχρονισμός της οργάνωσης και λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης» (ΦΕΚ 50 τ. Α).
 • Την αριθ. Υ1660/1007556/116/006/23.1.92 Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων του Υπουργού Οικονομικών στον Υφυπουργό Οικονομικών Κων. Γιατράκο» (ΦΕΚ 31 τ. Β).
 • Την αριθ. 106/1992 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από πρόταση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και του Υφυπουργού Οικονομικών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1988/2094 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/2094 1988
ΑΠΟΦΑΣΗ 1992/Υ1660/1007556/116/006 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1992/Υ1660_1007556_116_006 1992
ΝΟΜΟΣ 1977/679 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1977/679 1977
ΝΟΜΟΣ 1984/1418 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1418 1984
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1986/1586 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/1586 1986
ΝΟΜΟΣ 1991/1943 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/1943 1991
Ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης και προσωπικού της δημόσιας διοίκησης και άλλες διατάξεις. 1992/2026 1992
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1979/703 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1979/703 1979
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1984/132 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/132 1984
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1984/565 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/565 1984
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1986/393 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/393 1986
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1988/69 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/69 1988
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1989/38 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1989/38 1989