ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1992/168

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1992-05-18

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1992-05-18

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1992-05-05

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση του υπ αριθμ. 488/1987 Προεδρικού Διατάγματος «Δομή, ρόλος και τρόπος διοίκησης και λειτουργίας της Κοινωνικοποιημένης Επιχείρησης «Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας, (Ε.ΥΔ.Α.Π.)» (Α 226).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
    Μετά τα άρθρο 14 του Π.Δ. 488/1987 προστίθεται νέο άρθρο 14α με το ακόλουθο περιεχόμενο: «Άρθρο 14α Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων μπορεί να παρατείνεται η θητεία των αιρετών μελών που μετέχουν στα όργανα της διοίκησης, προγραμματισμού και ελέγχου, που θεσμοθετούνται με τα άρθρα 2,3,6,7 και 12 του παρόντος μέχρι του χρόνου εκλογής των νέων εκπροσώπων των εργαζομένων και πάντως όχι πέραν του έτους από της λήξεως της θητείας τους».
Άρθρο 2
1.  
    Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από την δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
  • Τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 2 του Ν. 1365/1983 «κοινωνικοποίηση των Επιχειρήσεων δημοσίου χαρακτήρα ή κοινής ωφέλειας» (ΦΕΚ Α 80) όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 56 του Ν. 1731/1987 «Ρυθμίσεις στην άμεση και έμμεση φορολογία και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 161).
  • Την αριθμ. Υ1687/1992 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Εθνικής Οικονομίας» (ΦΕΚ 104 Β).
  • Την αριθ. 17/1992 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση του Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1992/Υ1687 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1992/Υ1687 1992
ΝΟΜΟΣ 1983/1365 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1365 1983
ΝΟΜΟΣ 1987/1731 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/1731 1987
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1987/488 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/488 1987
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία