ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1992/170

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1992-05-26

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1992-05-26

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1992-04-17

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Συγκρότηση Ερανικής Επιτροπής για την ανέγερση Μνημείου Μικρασιατών και Χαμένων Πατρίδων στο Δήμο Ν. .Φιλαδέλφειας - Αττικής.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Συγκροτούμε Ερανική Επιτροπή που αποτελείται από τους κάτωθι:
 1. Τον εκάστοτε Δήμαρχο Ν. Φιλαδέλφειας, ως Πρόεδρο, β. Αλέξανδρο Δαϊσπάγγο, ως Αντιπρόεδρο, γ. Σταυρούλα Κοσμά, ως Γραμματέα, δ. Σωτήριο Κουφόπουλο, ως Ταμία, ε. Βασίλειο Πιτταρά, ως Μέλος, στ.
 2. Μιχάλη Τζιώτη, ως Μέλος, ζ. Ζαχαρία Χωρινό, ως Μέλος, η. Κων/νο Ασκαρίδη, ως Μέλος, θ. Μιχαήλ Αντίοχο, ως Μέλος. ι. Γεώργιο Αντωνόπουλο, ως Μέλος, ια.
 3. Λάζαρο Τομπούλογλου, ως Μέλος, ιβ.
 4. Δημήτριο Σφαντό, ως Μέλος, ιγ.
 5. Σάββα Σταματιάδη, ως Μέλος, ιδ.
 6. Σαράντη Γιαννακακίδη, ως Μέλος, ιε.
 7. Γεώργιο Κακάτσο, ως Μέλος, ιστ.
 8. Πολύβιο Καρόγλα, ως Μέλος.
2.  
  Έδρα της Επιτροπής ορίζεται ο Δήμος Ν. Φιλαδέλφειας Αττικής, διάρκεια δε αυτής μέχρι 31.12.1996.
3.  
  Σκοπός της Ερανικής Επιτροπής είναι η διενέργεια Εράνου, που θα γίνει μεταξύ των δημοτών και εν γένει κατοίκων της Ν. Φιλαδέλφειας και των απανταχού καταγομένων Μικρασιατών, για την ανέγερση του Μνημείου Μικρασιατών και Χαμένων Πατρίδων.
4.  
  Το καθαρό προϊόν του Εράνου θα κατατίθεται στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος η δε ανάληψη και διάθεση αυτού θα γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 10 και 11 του Ν. 5101/ 31.
5.  
  Η Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία εάν τα παρόντα μέλη είναι περισσότερα από τα απόντα, οι αποφάσεις δε αυτής λαμβάνονται με την πλειοψηφία των παρόντων και καταχωρούνται, σε ειδικό βιβλίο που τηρείται από αυτή και υπογράφεται από τα παρόντα μέλη
6.  
  Η ανάθεση και η παρακολούθηση της εκτέλεσης του πιό πάνω έργου θα γίνει από Επιτροπή από ειδικά πρόσωπα, που τη συγκροτεί το Υπουργείο Πολιτισμού (Δ/νση Καλών Τεχνών) σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 6409/34. Στον Υπουργό Υγείας. Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α. Των άρθρων 122 - 126 του Αστικού Κώδικα. β. Του Ν. 5101/31.
 • Το αρ. ΥΠΠΟ/ΚΑΤΕΧΝ/Γ/36196/2369/7.10.1991 έγγραφο της Δ/νσης Καλών Τεχνών του Υπουργείου Πολιτισμού.
 • Την από 19.7.91 αίτηση της Ερανικής Επιτροπής. Με πρόταση του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1931/5101 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1931/5101 1931
ΝΟΜΟΣ 1934/6409 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1934/6409 1934
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία