ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1992/172

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1992-05-26

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1992-05-26

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1992-05-05

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Καθορισμός προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα και τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 194/1988 (Α 84).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Καθορισμός προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Ως προσόντα διορισμού, κατά κλάδους και ειδικότητες, σε θέσεις των φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως αυτός οριοθετείται με τις διατάξεις των άρθρων 51 παρ. 1 (περ. γ, δ, ε) του Ν. 1892/1990 και 4 παρ. 6 του Ν. 1943/1991 ή αναοριοθετείται κάθε φορά, ορίζονται τα προβλεπόμενα στο Π. Διάταγμα 194/1988 (ΦΕΚ 84 Α) «Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις των δημοσίων υπηρεσιών και νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου», όπως τροποποιείται και συμπληρώνεται στα επόμενα άρθρα του διατάγματος αυτού. Η απόφαση αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ. 12/3/10279/25.4.1989 (ΦΕΚ 298/Β/24.4.1989) «Διορισμός με προσόν είτε απολυτήριο τίτλο αντίστοιχης ειδικότητας αναγνωρισμένης κατώτερης σχολής ή τριετή αντίστοιχη εμπειρία», που κυρώθηκε με το άρθρο 78 (περ. β) του Ν. 1943/ 1991, ισχύει και στην περίπτωση αυτή.
Άρθρο 2 "Κλάδος ΠΕ Πληροφορικής Το άρθρο 4 του Π.Δ. 194/1988 αντικαθίσταται, ως εξής:"
1.  
  «
Άρθρο 3 "Κλάδοι ΔΕ Διοικητικός - Λογιστικός/ Δακτυλογράφων - Στενογράφων"
1.  
  Για τους κατά το άρθρο 1 του παρόντος Π. Διατάγματος φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα, οι προβλεπόμενες ρυθμίσεις α) του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 15 και β) του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 16 του Π.Δ. 194/88 εφαρμόζονται μέχρι τη συμπλήρωση μιας πενταετίας από 1 Απριλίου 1991.
Άρθρο 4 "Κλάδος ΔΕ Τεχνικός"
1.  
  Στις αναφερόμενες στο άρθρο 20 του Π.Δ. 194/1988 ειδικότητες του Κλάδου ΔΕ Τεχνικού εντάσσεται και η ειδικότητα του κλάδου ηλεκτρονικής.
Άρθρο 5 "Η παράγραφος 5 του άρθρου 24 του Π.Δ. 194/1988 αντικαθίσταται ως εξής:«"
5.  
  Όπου, ως τυπικό προσόν για το διορισμό, προβλέπεται άριστη γνώση ξένης γλώσσας, αυτή θα αποδεικνύεται: α) με πτυχίο ή δίπλωμα ξενόγλωσσου τμήματος ή σχολής Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμο σχολών της αλλοδαπής, ή β) με οποιοδήποτε πτυχίο Α.Ε.Ι. ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής, ή γ) με απολυτήριο σχολείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Δ.Ε.) της αλλοδαπής ή αντίστοιχο ξενόγλωσσου σχολείου της ημεδαπής, ή δ) με πιστοποιητικό διδακτικού έργου σε Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής διάρκειας ενός τουλάχιστον ακαδημαϊκού έτους, ή ε) με πτυχίο ΡRΟFΙCΙΕΝCΥ των πανεπιστημίων ΜΙCΗΙGΑΝ ή CΑΜΒRΙDGΕ για την αγγλική γλώσσα ή αντίστοιχο τίτλο άλλης ξένης γλώσσας». Στον Υπουργό Προεδρίας της Κυβέρνησης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
Άρθρο Άρθρο4 "Κλάδος ΠΕ Πληροφορικής (Περιλαμβάνονται οι ειδικότητες: α) Επιστήμης των Υπολογιστών και β) Μηχανικών Η/Υ)"
1.  
  Προσόν διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό ορίζεται:
 1. Για την ειδικότητα Επιστήμης των Υπολογιστών, πτυχίο ή δίπλωμα Επιστήμης των Υπολογιστών ή Εφαρμοσμένης Πληροφορικής ή Πληροφορικής (SΟFΤWΑRΕ) Α.Ε.Ι, της ημεδαπής ή ισότιμο, αντίστοιχης ειδικότητας, σχολών της αλλοδαπής.
 2. Για την ειδικότητα Μηχανικών Η/Υ, πτυχίο ή δίπλωμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ή Ηλεκτρονικής και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΑRDWΑRΕ) Α.Ε.Ι, της ημεδαπής ή ισότιμο, αντίστοιχης ειδικότητας, σχολών της αλλοδαπής.
2.  
  Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η κάλυψη των θέσεων από υποψήφιους με τα προσόντα της προηγούμενης παραγράφου, επιτρέπεται ο διορισμός με πτυχίο ή δίπλωμα Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμο τίτλο σπουδών της αλλοδαπής και επιπλέον τίτλο ή πιστοποιητικό σπουδών Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής, σε θέματα αντίστοιχης, κατά περίπτωση, ειδικότητας (SΟFΤWΑRΕ ή ΗΑRDWΑRΕ). Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η κάλυψη των θέσεων από υποψήφιους με τίτλο ή πιστοποιητικό σπουδών Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι., επιτρέπεται ο διορισμός με πτυχίο ή δίπλωμα Α.Ε.Ι. και σχετική, κατά περίπτωση ειδικότητας, εμπειρία δύο τουλάχιστον ετών».
 • Τις διατάξεις: α) Της παρ. 8 του άρθρου 24 του Ν. 1586/1986 (ΦΕΚ 37/Α/ 1986), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 22 του Ν. 1735/87 «προσλήψεις στο δημόσιο τομέα, κοινωνικός έλεγχος στη δημόσια διοίκηση, πολιτικά δικαιώματα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 195/ Α/1987) και β) Του άρθου 72 του Ν. 1943/1991 «εκσυγχρονισμός της οργάνωσης και λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης, αναβάθμιση του προσωπικού της και άλλες συναφείς διατάξεις» (ΦΕΚ 50/Α/11.4.1991).
 • Την αριθ. 144/1992 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1989/ΔΙΔΑΔ/Φ.12/3/10279 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1989/ΔΙΔΑΔ_Φ_12_3_10279 1989
ΝΟΜΟΣ 1986/1586 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/1586 1986
ΝΟΜΟΣ 1987/1735 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/1735 1987
ΝΟΜΟΣ 1990/1892 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/1892 1990
ΝΟΜΟΣ 1991/1943 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/1943 1991
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1988/194 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/194 1988
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Μέτρα κατά της εισφοροδιαφυγής, διασφάλιση εσόδων Ι.Κ.Α. και άλλα θέματα. 1997/2556 1997
Σύσταση κλάδου και θέσεων μονίμου προσωπικού στο Υπουργείο Πολιτισμού, με ταυτόχρονη μεταφορά υφισταμένων κενών οργανικών θέσεων άλλων κλάδων. 1992/355 1992
Οργάνωση - Λειτουργία - Αρμοδιότητες του Κέντρου Ελέγχου Ειδικών Λοιμώξεων (Κ.Ε.Ε.Λ.). 1992/358 1992
Αντικατάσταση διατάξεων Π.Δ. 172/1992 «Καθορισμός προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα κ.λπ.» (Α 81). 1992/368 1992
Σύσταση θέσεων ειδικού επιστημονικού προσωπικού στην Υπηρεσία Σχεδιασμού Πολιτικής του Υπουργείου Εξωτερικών. 1993/183 1993
Κέντρο Κληρονομικών Νόσων Αίματος (Κ.Κ.Ν.Α.). 1993/283 1993
Σύσταση Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικού Εκσυγχρονισμού στο Υπουργείο Προεδρίας της Κυβέρνησης. 1993/315 1993
Ίδρυση και Λειτουργία του «Εθνικού Κέντρου Έρευνας, Πρόληψης και θεραπείας του Σακχαρώδη Διαβήτη και των Επιπλοκών του». 1993/339 1993
Τροποποίηση και συμπλήρωση του Π.Δ. 884/76 «Περί Κανονισμού Διαρθρώσεως των Υπηρεσιών και Καταστάσεως του Προσωπικού του ΕΟΤ». 1995/199 1995
Ίδρυση Σχολής Επιστημών Αγωγής στο Πανεπιστήμιο Κρήτης. 1995/2 1995
Περί οργανώσεως των Υπηρεσιών του Επιμελητηρίου Άρτας. 1995/201 1995
Οργάνωση των Υπηρεσιών του Επιμελητηρίου Καστοριάς. 1995/218 1995
Οργάνωση των Υπηρεσιών του Επιμελητηρίου Κορίνθου. 1995/219 1995
Οργάνωση των Υπηρεσιών του Επιμελητηρίου Ξάνθης. 1995/220 1995
Οργάνωση των Υπηρεσιών του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής. 1995/222 1995
Σύσταση Γραφείου Μηχανογράφησης και κλάδων Προσωπικού αντίστοιχης ειδικότητας στο Ταμείο Πρόνοιας Προσωπικού Οργανισμού Λιμένος Θεσ/νίκης (Ο.Λ.Θ.). 1995/277 1995
Περί οργανώσεως των Υπηρεσιών του Επιμελητηρίου Τρικάλων. 1995/309 1995
Περί Οργανώσεως των Υπηρεσιών του Επιμελητηρίου Αργολίδας. 1995/310 1995
Περί οργανώσεως των Υπηρεσιών του Επιμελητηρίου Ζακύνθου. 1995/311 1995
Περί Οργανώσεως των Υπηρεσιών του Επιμελητηρίου Λακωνίας. 1995/317 1995
Οργάνωση των Υπηρεσιών του Επιμελητηρίου Θεσπρωτίας. 1995/336 1995
Περί Οργανώσεως των Υπηρεσιών του Επιμελητηρίου Κοζάνης 1995/337 1995
Οργάνωση των Υπηρεσιών του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθηνών (ΒΕΑ). 1996/129 1996
Σύσταση Υπηρεσίας Μηχανογράφησης και θέσεων Προσωπικού στο Ταμείο Συντάξεως και Αυτασφαλίσεως Υγειονομικών (ΤΣΑΥ). 1996/178 1996
Σύσταση Τμήματος Μηχανογράφησης και μεταφορά θέσεων προσωπικού αντίστοιχης ειδικότητας στο Ταμείο Επικουρικής Ασφαλίσεως Προσωπικού Εταιρειών Πετρελαιοειδών. 1996/194 1996
Οργάνωση των Υπηρεσιών του Επιμελητηρίου Πιερίας. 1996/220 1996
Οργάνωση των Υπηρεσιών του Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου. 1996/278 1996
Έγκριση του Οργανισμού του Επιμελητηρίου Έβρου. 1996/279 1996
Οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσιών Φιλίππου Ενώσεως Ελλάδος. 1996/280 1996
Οργανισμός της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας. 1996/322 1996
Οργανισμός διοικητικών υπηρεσιών Πανεπιστημίου Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών. 1996/343 1996
Τροποποίηση του Π. Δ/τος 376/1988 «Οργανισμός Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας ΕΚΑΒ (ΦΕΚ 169/Α). 1996/348 1996
Οργανισμός του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου 1996/356 1996
Περί εγκρίσεως του Οργανισμού του Επιμελητηρίου Σερρών. 1997/130 1997
Έγκριση του Οργανισμού του Επιμελητηρίου Ρεθύμνης. 1997/173 1997
Διάρθρωση της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών (Ε.Ε.Τ.), κατηγορίες και προσόντα πρόσληψης του Προσωπικού της και μορφές συνεργασίας της με τη Γενική Γραμματεία Επικοινωνιών (Γ.Γ.Ε.). 1997/269 1997
Διοικητική Οργάνωση του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Προσωπικού ΕΡΤ και Τουρισμού. 1997/44 1997
Σύσταση Τμήματος Μηχανογράφησης, κλάδων και θέσεων προσωπικού στο Ταμείο Προνοίας Προσωπικού Ο.Σ.Ε. 1998/111 1998
Ίδρυση Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου με την επωνυμία “Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεματικής (Ι.Π.ΤΗΛ.)”. 1998/17 1998
Ίδρυση Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου με την επωνυμία “Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων (ΙΝ.ΒΙ.Σ.)”. 1998/18 1998
Ίδρυση Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου με την επωνυμία “Ινστιτούτο Πολιτιστικής και Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας (Ι.Π.Ε.Τ.). 1998/19 1998
«Σύσταση τμήματος μηχανογράφησης, κλάδων και θέσεων προσωπικού στο Ταμείο Επικουρικής Ασφαλίσεως Εκπαιδευτικών Ιδιωτικής Γενικής Εκπαίδευσης». 1998/196 1998
Τροποποίηση του Π.Δ/τος 150/89 (ΦΕΚ 71/Α/89) «Οργανισμός του Ταμείου Επικουρικής Ασφαλίσεως Υπαλλήλων Εμπορίου Τροφίμων». 1998/197 1998
Ίδρυση Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου με την επωνυμία “Ινστιτούτο Βιοϊατρικών Ερευνών Ιωαννίνων (Ι.Β.Ε.Ι.)”. 1998/20 1998
Οργάνωση της Γραμματείας της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και σύσταση οργανικών θέσεων. 1998/207 1998
Σκοποί, συγκρότηση, σύνθεση, θητεία, αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς επίσης πόροι και θέσεις προσωπικού του «Εθνικού Κέντρου Επαγγελματικού Προσανατολισμού» (Ε.Κ.Ε.Π.). 1998/232 1998
Οργανισμός Διοικητικών Υπηρεσιών Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου. 1998/46 1998
Τροποποίηση του Π.Δ.145/89 «Οργανισμός Ταμείου Προνοίας Δημοσίων Υπαλλήλων» (ΦΕΚ 70/Α) 1998/87 1998
Οργανισμός του Επιμελητηρίου Χανίων. 1999/10 1999
Οργανισμός του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιώς. 1999/11 1999
Οργανισμός του Επιμελητηρίου Ημαθίας 1999/12 1999
Οργανισμός του Επιμελητηρίου Γρεβενών. 1999/13 1999
Οργανισμός του Επιμελητηρίου Κιλκίς. 1999/14 1999
Οργανισμός Διάρθρωσης και Λειτουργίας Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου (ΝΑΤ) 1999/216 1999
Οργανισμός του Ινστιτούτου Επεξεργασίας του Λόγου (ΙΕΛ). 1999/290 1999
Οργανισμός Διοικητικών Υπηρεσιών Πανεπιστημίου Πατρών. 1999/63 1999
Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα. 2001/50 2001