ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1992/175

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1992-05-26

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1992-05-26

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1992-05-05

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Περί τροποποιήσεως του άρθρου 16 του Καταστατικού του Ταμείου Επικουρικής Ασφαλίσεως Ασφαλιστών και Προσωπικού Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Οι διατάξεις του άρθρου 16 του Καταστατικού του Ταμείου Επικουρικής Ασφαλίσεως Ασφαλιστών και Προσωπικού Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων, όπως αυτές διαμορφώθηκαν με την αριθ. 20107/2101/ 17.6.1947 απόφαση του Υπουργού Εργασίας (ΦΕΚ 80/Β/19.6.47) και τροπο [...]"
1.  
  Με απόφαση του Δ.Σ. και σύμφωνα με τις διατάξεις του Α.Ν. 1611/50 και του Ν.Δ. 2999/54. όπως αυτές εκάστοτε ισχύουν, ορίζεται η Τράπεζα ή Τραπεζικός Οργανισμός όπου τηρείται ο λογαριασμός ταμειακής διαχείρισης του Ταμείου.
2.  
  Τα πλεονάζοντα κεφάλαια του Ταμείου που σχηματίζονται πέρα από τις τρέχουσες υποχρεώσεις αυτού κατατίθενται ως διαθέσιμα σε έντοκο λογαριασμό στην Τράπεζα της Ελλάδος, τηρουμένων των διατάξεων του Α.Ν. 1611/50 και του Ν.Δ. 2999/54 όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά.
3.  
  Τα διαθέσιμα κεφάλαια του Ταμείου μπορεί να επενδύονται με απόφαση των 2/3 των μελών του Δ.Σ. αυτού και έγκριση του Υπουργείου Υγείας - Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, τηρουμένων και των διατάξεων γενικών ή ειδικών νόμων, που ισχύουν κάθε φορά για την τοποθέτηση των κεφαλαίων των Ν.Π.Δ.Δ.
 1. Σε τίτλους του Δημοσίου, σε αξίες εγγυημένες από το Δημόσιο, σε εισηγμένους στο Χρηματιστήριο Αξιών τίτλους ομολογιακών δανείων εν γένει και μετοχών Τραπεζών ή Εταιρειών και σε χρεώγραφα εν γένει
 2. Σε ακίνητα που βρίσκονται σε όλη την Επικράτεια της Χώρας
4.  
  Οι επενδύσεις σε ακίνητα περιλαμβάνουν:
 1. Την αγορά ετοίμων κτισμάτων, οικοπέδων μετά ή άνευ κτισμάτων ή κτισμάτων οικοπεδικής αξίας καθώς και αγροτεμαχίων εντός ή εκτός σχεδίου πόλεων σε όλη την Επικράτεια της Χώρας
 2. Την οικοδόμηση σε ιδιόκτητα οικόπεδα, δηλαδή την ανέγερση, επισκευή και επέκταση κτισμάτων καθώς και την εγκατάσταση και λειτουργία παιδικών κατασκηνώσεων για τα τέκνα των ασφαλισμένων, συνταξιούχων και υπαλλήλων του Ταμείου
5.  
  Η διαδικασία επιλογής και αγοράς ακινήτων διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Π. Δ/τος 715/79 (ΦΕΚ 212/Α/10.9.79) και δεν επιτρέπεται σε καμμία περίπτωση η υπογραφή του Συμβολαίου της αγοραπωλησίας πριν από την παροχή της έγγρισης του Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
6.  
  Για την ανοικοδόμηση σε ιδιόκτητα οικόπεδα, στην οποία περιλαμβάνεται και η κατεδάφιση των παλαιωμένων κτισμάτων που βρίσκονται επ αυτών, καθώς και την επισκευή ή διαρρύθμιση ακινήτων ιδιόκτητων κτισμάτων του Ταμείου τηρούνται οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί Δημοσίων Έργων. Στον Υφυπουργό Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 861/79 (ΦΕΚ 2/Α/5.1.79) όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθ. 8 του Ν. 1276/82 (ΦΕΚ 100/Α/24.8.82).
 • Τις διατάξεις του άρθρ. 23 παρ. 1 περίπτ. στ του Ν. 1558/85 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ 137/Α/26.7.85)».
 • Τη γνώμη του Δ.Σ. του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Ασφαλιστών και Προσωπικού Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων που διατυπώθηκε στην 2398/118/4.6.91 συνεδρίαση αυτού.
 • Την απόφαση Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομικών αριθ. Υ 1660/1007556/116/0006Α/23.1.1992 Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Οικονομικών στον Υφυπουργό Οικονομικών (ΦΕΚ 31/Β/ 24.1.1992).
 • Την απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων αριθ. Υ. 1540/18.9.91 «Ανάθεση αρμοδιοτήτων» (ΦΕΚ 754/Β/19.9.9] ).
 • Την 101/2.3.1992 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση του Υφυπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και του Υφυπουργού Οικονομικών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1979/861 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1979/861 1979
ΝΟΜΟΣ 1982/1276 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/1276 1982
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1954/2999 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1954/2999 1954
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1950/1611 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1950/1611 1950
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1979/715 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1979/715 1979
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία