ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1992/176

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1992-05-26

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1992-05-26

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1992-05-05

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση των άρθρων 12 παρ. 1 και 13 παρ. 2 του Καταστατικού του Ταμείου Προνοίας Δικηγόρων Γιαννιτσών.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
Κυρώνεται εν μέρει η από 4.6.1991 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μελών του Δικηγορικού Συλλόγου Γιαννιτσών για την τροποποίηση των άρθρων 12 παρ. 1 και 13 παρ. 2 του Καταστατικού του Ταμείου Πρόνοιας Δικηγόρων Γιαννιτσών που κυρώθηκε με το Π. Δ/γμα 32/1989 (Α 16), η οποία έχει ως εξής: Άρθρο 1 Η παρ. 1 του άρθρου 12 του Καταστατικού, τροποποιείται ως ακολούθως: «Άρθρο 12 1.Το Ταμείο Προνοίας χορηγεί εφάπαξ βοήθημα στους μετόχους του που έχουν πέντε (5) τουλάχιστον χρόνια συμμετοχής σ αυτό και αποχωρούν από τη δικηγορία, ύστερα από τη συνταξιοδότηση τους από το Ταμείο Νομικών και έχουν 25ετή τουλάχιστον δικηγορική υπηρεσία. Το βοήθημα αυτό υπολογίζεται σε σαράντα χιλιάδες (40.000) δραχμές για κάθε χρόνο συμμετοχής του στο Ταμείο και μέχρι τριάντα πέντε (35) χρόνια το πολύ». Άρθρο 2 Η παρ. 2 του άρθρου 13 του Καταστατικού, τροποποιείται ως ακολούθως:« 2.Για τις παροχές του στοιχείου α της παρ. 1 ισχύουν τα εξής: Στους μετόχους δικηγόρους μόνο στους «εν ενεργεία» εφόσον αποδεδειγμένα ασκούν πραγματική δικηγορία και δεν έχουν άλλους πόρους από άλλη πηγή. σε ιδιαίτερα έκτακτες ανάγκες τους ή σε περιόδους σοβαρής γι αυτούς οικονομικής κρίσης, σε περίπτωση λοχείας ή επιστράτευσης τους (εφεδρική όχι όμως αξιωματικού), ύστερα από αίτηση τους ή και «οίκοθεν» με αιτιολογημένη απόφαση του Δ.Σ. μετά από προηγούμενη αιτιολογημένη έγγραφη εισήγηση μέλους του, είναι δυνατό να χορηγείται, χωρίς επιστροφή έκτακτο χρηματικό βοήθημα που το ύψος του δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τις 200.000 δραχμές ετήσια για κάθε δικηγόρο ή τις 300.000 δραχμές στην περίπτωση που ο μέτοχος είναι πολύτεκνος (τουλάχιστον 4 παιδιά). Τα παραπάνω επιδόματα με πλήρως αιτιολογημένη απόφαση του Δ.Σ. και σύμφωνη απόφαση Εποπτικής Επιτροπής, μπορούν να διπλασιασθούν σε έκτακτη xat ιδιάζουσα περίπτωση που αφορά το μέτοχο δικηγόρο».
Άρθρο 2
1.  
    Η ισχύς του διατάγματος αυτού αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσης του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υφυπουργό Υγείας. Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος.
  • Τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 1 του Α.Ν. 87/1936 (Α 390).
  • Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 753/1948 (Α 203).
  • Τις διατάξεις των άρθρων 23 παρ. 1 στοιχ. γ, 26 παρ. 1 και 27 παρ. 1 στοιχ. δ του Ν. 1558/1985 (Α 137).
  • Τις διατάξεις του άρθρου 14 του Π. Δ/τος 105/1988 (Α 46).
  • Την Υ. 1540/1991 (Β 754) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
  • Τη γνώμη του Συμβουλίου Κοινωνικής Ασφάλειας που διατυπώθηκε κατά την 46η/23.12.1991 συνεδρίαση του της ΚΣΤ περιόδου.
  • Την 134/1992 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από πρόταση του Υφυπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1991/1540 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/1540 1991
ΝΟΜΟΣ 1948/753 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1948/753 1948
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1936/87 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1936/87 1936
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1988/105 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/105 1988
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία