ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1992/177

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1992-05-26

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1992-05-26

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1992-05-05

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Προσθήκη διατάξεων στο άρθρο 13 και αντικατάσταση του άρθρου 15 του από 24.9./13.10.1958 Β. Δ/τος «περί συστάσεως Κλάδου Υγείας παρά τω Ταμείω Ασφαλίσεως Συμβολαιογράφων» (Α 165) όπως τούτο τροποποιήθηκε μεταγενέστερα, καθώς και προσθήκη διάταξης στο Β. Δ/γμα 611/1964 (Α 173).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Στο τέλος της παρ. 1 και 3 του άρθρου 13, όπως αυτό προστέθηκε με το πρώτο άρθρο του Β. Δ/τος 36/1960 (Α 12), συμπληρώθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 1 του Β. Δ/τος 592/1966 (Α 139) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του 524/1989 Β. Δ/τος (Α 221), προστίθενται εδάφια ε και στ αντίστοιχα που έχουν ως εξής: «ε) Αν ο ασφαλισμένος, που βρίσκεται προσωρινά για οποιονδήποτε λόγο σε χώρα του εξωτερικού, ασθενήσει ξαφνικά και χρειαστεί να υποβληθεί σε παρακλινικές εξετάσεις, ειδικές θεραπείες και μικροεπεμβάσεις, εκτός Νοσοκομείου». «στ) Στην περίπτωση του εδαφ. ε της παρ. 1 του άρθρου αυτού το Ταμείο αποδίδει, εάν το περιστατικό κριθεί από την Υγειονομική Υπηρεσία του Ταμείου ως επείγον, τη δαπάνη που προβλέπεται από το ισχύον κάθε φορά Κρατικό Τιμολόγιο στην Ελλάδα. Εάν το περιστατικό δεν κριθεί επείγον, το Ταμείον δεν καταβάλει καμμία δαπάνη.
Άρθρο 2 "Το άρθρο 15 το οποίο προστέθηκε με το πρώτο άρθρο του Β. Δ/τος 36/1960 (Α 12) αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 15 Ειδικές θεραπείες και Μικροεπεμβάσεις"
1.  
  Ως ειδικές θεραπείες νοούνται όλες εκείνες οι θεραπείες, που γίνονται σε νοσηλευτικές μονάδες, ιατρεία ή εργαστήρια με τη βοήθεια οργάνων και άλλων μέσων για θεραπευτικούς μόνο σκοπούς, για τις οποίες δεν απαιτείται εισαγωγή του ασθενούς στο θεραπευτήριο, (όπως φυσιοθεραπείες, ακτινοθεραπείες, θεραπείες με εισπνοές, καυτηριάσεις, ηλεκτροθεραπείες και μηχανοθεραπείες, διαθερμίες, μαλάξεις, παραφινόλουτρα, αιμοκαθάρσεις σε τεχνητό νεφρό κ.λ.π.).
2.  
  Ως μικροεπεμβάσεις νοούνται οι επεμβάσεις εκείνες που γίνονται στα εξωτερικά ιατρεία των θεραπευτηρίων ή στα ιατρεία των γιατρών, (όπως η διάνοιξη αποστημάτων, η λιθοτριψία, η αφαίρεση σπίλων, η ανάταξη καταγμάτων, κλπ.). Δεν περιλαμβάνονται στις παραπάνω παραγράφους οι αισθητικές και πλαστικές θεραπείες και μικροεπεμβάσεις, οι οποίες χορηγούνται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, ύστερα από γνωμάτευση του Αρχιάτρου του Ταμείου και έγκριση από το Δ.Σ. του Τ.Α.Σ.
3.  
  Όλες οι παραπάνω ειδικές θεραπείες και μικροεπεμβάσεις διενεργούνται πάντοτε από γιατρό της ειδικότητας της νόσου, ή από ειδικό θεραπευτή μετά από γνωμάτευση του θεράποντος ιατρού και έγκριση του Αρχιάτρου
4.  
  Στους ασφαλισμένους του Ταμείου παρέχονται όλες οι φυσιοθεραπείες, μέχρι 40 συνεδρίες το χρόνο, ύστερα από γνωμάτευση του θεράποντος γιατρού και έγκριση του Αρχιάτρου του Ταμείου
5.  
  Η δαπάνη που βαρύνει το Ταμείο για τη διενέργεια ειδικών θεραπειών ή μικροεπεμβάσεων, ή φυσιοθεραπειών, καθορίζεται σύμφωνα με τις τιμές που ισχύουν κάθε φορά στο Κρατικό Τιμολόγιο. Ο τρόπος καταβολής της δαπάνης και τα απαραίτητα δικαιολογητικά, που απαιτούνται να υποβληθούν, καθορίζονται με γενικές αποφάσεις του Δ.Σ. του Ταμείου.
Άρθρο 3 "Μετά το άρθρο 5 του Β. Δ/τος 611/1964 (Α 173) προστίθεται άρθρο 6 που έχει ως εξής και το υπάρχον άρθρο 6 αναριθμείται σε άρθρο 7. «Άρθρο 6"
1.  
  Το Ταμείο Ασφαλίσεως Συμβολαιογράφων παρέχει στους ασφαλισμένους του οδοντιατρική περίθαλψη στην οποία περιλαμβάνονται όλες οι θεραπευτικές, ακτινολογικές, προσθετικές εργασίες δοντιών, όπως αυτές αναγράφονται κάθε φορά στο Κρατικό Τιμολόγιο και με τις τιμές που ορίζονται σ αυτό. Το ποσό που καταβάλλει το Ταμείο για τις ανωτέρω εργασίες, μετά την υποβολή των αναγκαίων δικαιολογητικών, καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου και δε δύναται να υπερβεί το ποσό των δρχ. 30.000 ετησίως για κάθε ασφαλισμένο.
2.  
  Επίσης παρέχει στους ασφαλισμένους του άπαξ, ορθοδοντική περίθαλψη εφόσον κρίνεται αναγκαία για θεραπευτικούς και όχι αισθητικούς λόγους. Ειδικά για παιδιά ηλικίας μέχρι 17 ετών, παρέχεται ορθοδοντική περίθαλψη και για λόγους αισθητικούς. Η δαπάνη για την παροχή της ορθοδοντικής θεραπείας καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου και δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 100.000 δραχμών.
3.  
  Το Ταμείο καταβάλλει το σύνολο της δαπάνης για την τοποθέτηση ολόκληρης της τεχνητής οδοντοστοιχίας. Η τεχνητή οδοντοστοιχία μπορεί να αντικατασταθεί, μετά πενταετία από την τελευταία τοποθέτηση, ύστερα από γνωμάτευση οδοντιάτρου, στην οποία θα αναγράφονται οι λόγοι της αντικατάστασης της και σύμφωνη γνώμη της Υγειονομικής Υπηρεσίας του Ταμείου. Επίσης το Ταμείο καταβάλλει ολόκληρη τη δαπάνη για την εξαγωγή των δοντιών που είναι αναγκαία για την τοποθέτηση της τεχνητής οδοντοστοιχίας. Το ύφος της δαπάνης για την τοποθέτηση της ανωτέρω οδοντοστοιχίας και την εξαγωγή των δοντιών είναι αυτό που καθορίζεται κάθε φορά από το Κρατικό Τιμολόγιο.
4.  
  Στην δαπάνη για την οδοντοπροσθετική εργασία που παρέχεται από το Ταμείο δεν περιλαμβάνεται η δαπάνη για την αξία του χρυσού, της πλατίνας ή άλλων ευγενών μετάλλων, η οποία βαρύνει εξ ολοκλήρου τον ασφαλισμένο. Καταβάλλεται όμως η αμοιβή του θεράποντα οδοντιάτρου για την παροχή προσθετικής εργασίας, που απαιτεί τη χρησιμοποίηση ευγενούς μετάλλου.
5.  
  Η οδοντιατρική περίθαλψη παρέχεται στους ασφαλισμένους ύστερα από έγκριση της Υγειονομικής Υπηρεσίας του Ταμείου
6.  
  Τα υποβλητέα δικαιολογητικά και ο τρόπος εξόφλησης των λογαριασμών καθορίζονται κάθε φορά με Γενικές Αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου. Στον Υφυπουργό Υγείας. Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος.
 • Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 20 του Ν. 3680/1957 «περί τροποποιήσεως των περί Συμβολαιογράφων και Υποθηκοφυλάκων διατάξεων, περί εξαλείξεως υποθηκών κ.λ.π.» (Α 56).
 • Τις διατάξεις των άρθρων 23 (παρ. 1), 24 (παρ. 2 εδάφ. γ) και 27 (παρ. 1 εδάφ. δ) του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (Α 137) και των άρθρων 5 και 14 του Π.Δ. 437/1985 «Καθορισμός και ανακατανομή των αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (Α 157).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 14 του Π.Δ. 105/1988 «Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων του Υπουργείου Υγείας - Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων» (Α 46).
 • Τις διατάξεις της αρ. Υ/1540/18.9.1991 Κοινής Απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Δημήτριο Σιούφα».
 • Τη γνώμη του Δ.Σ. του Ταμείου Ασφαλίσεως Συμβολαιογράφων που διατυπώθηκε κατά τις 7.3.1991, 25.4.1991 και 18.7.1991 συνεδριάσεις του.
 • Τις αριθ. 940/21.5.1991, 1227/10.7.1991, 1583/ 16.9.1991 αιτήσεις του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείων Αθηνών - Πειραιώς, Αιγαίου και Δωδεκανήσου.
 • Τη γνώμη του Συμβουλίου Κοινωνικής Ασφάλειας, που διατυπώθηκε στις αρ. 42/27.11.1991 και 44/13.12.1991 συνεδριάσεις του της ΚΣΤ περιόδου.
 • Την με αρ. 132/11.3.1992 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υφυπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1991/Υ/1540 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/Υ_1540 1991
ΝΟΜΟΣ 1957/3680 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1957/3680 1957
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1985/437 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/437 1985
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1988/105 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/105 1988
ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1960/36 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1960/36 1960
ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1966/592 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1966/592 1966
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τροποποίηση των παρ. 1 και 2 του άρθρου 6 του Κανονισμού το κλάδου Υγείας του Ταμείου Ασφάλισης Συμβολαιογράφων. 2007/214 2007