ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1992/178

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1992-05-26

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1992-05-26

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1992-05-05

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση ορισμένων διατάξεων του καταστατικού του Ταμείου Προνοίας Δικηγόρων Αλεξανδρούπολης.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
Κυρώνεται η από 17.6.1991 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μελών του Δικηγορικού Συλλόγου Αλεξανδρούπολης (παρ. 2 άρθρο 24 του Ν. 1805/1988) για την τροποποίηση ορισμένων διατάξεων του καταστατικού του Ταμείου Προνοίας Δικηγόρων Αλεξανδρούπολης που κυρώθηκε με το από 11.6.1956, Β.Δ. (Α 175) και ισχύει μετά την τροποποίηση του με τα Π.Δ. 189/1987 (Α 90) και 32/91 (Α 10), η οποία έχει ως εξής: Άρθρο 1 Το άρθρο 4 του καταστατικού όπως ισχύει μετά την τροποποίηση του με το άρθρο 1 του Π. Δ/τος 32/91 (Α 10) τροποποιείται ως ακολούθως: «Αρθρο 4 Πόροι του Ταμείου είναι: 1) Δραχμές 4.000 καταβαλλόμενο ως δικαίωμα εγγραφής για κάθε εγγραφόμενο μέτοχο του Ταμείου, σύμφωνα με το άρθρο 3 του καταστατικού. 2) Δραχμές 20.000 καταβαλλόμενες ως δικαίωμα εγγραφής κάθε μετόχου - δικηγόρου που διορίζεται στο Πρωτοδικείο Αλεξανδρούπολης από μετάθεση ή από άλλο Πρωτοδικείο. 3) Οι κληρονομιές τα κληροδοτήματα, οι δωρεές, τα πρόστιμα από πειθαρχικές ποινές. 4) Οι τόκοι και τα άλλα έσοδα από περιουσία του Ταμείου καθώς και κάθε άλλο έσοδο που προβλέπεται από το Νόμο και δεν αναφέρεται ρητά στο άρθρο αυτό. 5) Δραχμές 6.000 για την προαγωγή του Μετόχου Δικηγόρου σε Δικηγόρο του Εφετείου και 10.000 για την προαγωγή του σε Δικηγόρο του Αρείου Πάγου, καταβαλλόμενες από τον αιτούντα για την καταχώρηση της μεταβολής του στο Μητρώο Δικηγόρων, ενώ χωρίς την καταβολή είναι απαράδεκτη η αίτηση του. 6) Ειδικές εισφορές όπως αναφέρονται πιο κάτω αναλυτικά και που σε καμμιά περίπτωση δεν βαρύνουν τους διαδίκους ιδιώτες ή το Δημόσιο, αλλά αποκλειστικά το Δικηγόρο στην ενάσκηση των καθηκόντων του, δικαστικά και εξώδικα, και που αλλιώς η παράλειψη καταβολής τους εξαναγκάζει τον υπόχρεο στην καταβολή στο Ταμείο Προνοίας ως είδος ποινής, του 25πλάσιου της αξίας του ενσήμου που παραλείφθηκε: α) Για κάθε δήλωση παράστασης Δικηγόρου προφορική ή γραπτή ενώπιον του Ειρηνοδικείου, Πταισματοδικείου, επί υπογραφής του πρωτοτύπου κάθε είδους δικογράφου, όπως κάθε εγγραφής στο Πινάκιο και παράστασης Δικηγόρου ενώπιον οιασδήποτε Επιτροπής Διοικητικής ή Δημοτικής Αρχής, ή του Ειρηνοδικείου που ενεργεί ως Εισηγητής ή Ανακριτικός Υπάλληλος καθώς και σε κάθε αίτηση προς τα Υποθηκοφυλακεία δρχ. 60. β) Για κάθε δήλωση παράστασης Δικηγόρου προφορική, γραπτή, ενώπιον γενικά του Πρωτοδικείου, Πλημμελειοδικείου, Διοικητικού Δικαστηρίου, Πρωτοδίκη Εισηγητή ως και Δικαστικού Συμβουλίου, καθώς και επί υπογραφής του πρωτοτύπου κάθε δικογράφου που απευθύνεται στα παραπάνω Δικαστήρια και εγγραφής στο Πινάκιο, καθώς επίσης και για κάθε παράσταση ενώπιον των Συμβολαιογράφων δρχ. 120. γ) Για κάθε δήλωση παράστασης Δικηγόρου προφορική ή γραπτή ενώπιον του Διοικητικού, Ποινικού ή Πολιτικού Εφετείου Θράκης, ως και επί υπογραφής του πρωτοτύπου κάθε δικογράφου που απευθύνεται στα παραπάνω Δικαστήρια και σε κάθε εγγραφή στο Πινάκιο δρχ. 200. δ) Επί παραστάσεως Δικηγόρου προφορικής ή γραπτής ενώπιον Κακουργιοδικείου, 5μελούς Εφετείου Διοικητικού, Ποινικού ή Πολιτικού, επί υπογραφής του πρωτοτύπου δικογράφου αναιρέσεως, αναψηλαφήσεως ή προσφυγής στο Συμβούλιο της Επικρατείας και στον Αρειο Πάγο δρχ. 400. ε) Για κάθε επιταγή προς πληρωμή ή σε κάθε εντολή προς εκτέλεση επικολλάται ένσημο αναλόγως του Δικαστηρίου που εξέδωσε τον επιδιδόμενο τίτλο κατά τα προαναφερθέντα, ενώ πρέπει να γίνεται και σχετική μνεία για την επικόλληση, τουλάχιστον στο ένα αντίγραφο. Άρθρο 2 Η παρ. 2 του άρθρου 12 του καταστατικού, όπως ισχύει μετά την τροποποίηση της,με το άρθρο 4 του Π. Δ/τος 32/1991 (Α 10), τροποποιείται ως ακολούθως:« 2.Όταν ο Μέτοχος του Ταμείου καταστεί δικαιούχος του εφάπαξ οριστικού βοηθήματος, λαμβάνει ως βοήθημα το σύνολο των ποσών που φέρεται πιστωμένη η μερίδα του, ανάλογα με τα χρόνια συμμετοχής του στο Ταμείο. Σε καμιά όμως περίπτωση το βοήθημα αυτό δεν μπορεί να είναι κατώτερο του ποσού του 1.000.000 δρχ. για τους εξερχόμενους του επαγγέλματος των περιπτώσεων α, β, γ και δ του άρθρου 11 του Καταστατικού, ούτε κατώτερο του 1.500.000 δρχ. για τους εξερχομένους των αυτών περιπτώσεων μετά τη συμπλήρωση 20ετούς τουλάχιστον συμμετοχής στο Ταμείο.
Άρθρο 2
1.  
    Η ισχύς του διατάγματος αυτού αρχίζει την πρώτη του επόμενου μήνα της δημοσίευσης του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός από τη διάταξη του άρθρου 2 που ισχύει από 17.6.1991». Στον Υφυπουργό Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος.
  • Τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 1 του Α.Ν. 87/1936 (Α 390).
  • Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 753/1948 (Α 203).
  • Τις διατάξεις των άρθρων 23 παρ. 1 στοιχ. γ. 26 παρ. 1 και 27 παρ. 1 στοιχ. δ, του Ν. 1558/1985 (Α 137).
  • Τις διατάξεις του άρθρου 14 του Π. Δ/τος 105/1988 (Α 46).
  • Τις διατάξεις του άρθρου 30 του Ν. 1027/1980 (Α 49) όπως αντικαταστάθηκε και συμπληρώθηκε με το άρθρο 7 του Ν. 1275/ 1982 (Α 100) και 43 του Ν. 1469/1984 (Α 111).
  • Την Υ 1540/1991 (Β 754) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Υγείας. 1 Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
  • Τη γνώμη του Συμβουλίου Κοινωνικής Ασφάλειας που διατυπώθηκε κατά την 46η/23.12.1991 συνεδρίαση του της ΚΣΤ περιόδου.
  • Την 131/1992 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από πρόταση του Υφυπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1991/1540 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/1540 1991
ΝΟΜΟΣ 1948/753 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1948/753 1948
ΝΟΜΟΣ 1980/1027 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1980/1027 1980
ΝΟΜΟΣ 1982/1275 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/1275 1982
ΝΟΜΟΣ 1984/1469 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1469 1984
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1936/87 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1936/87 1936
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1988/105 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/105 1988
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία