Τροποποίηση του Π.Δ. 248/89 (ΦΕΚ/116 Α) «Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας Έρευνας & Τεχνολογίας του Υπουργείου Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας».

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 3
1.  
  Η Διεύθυνση Διεθνούς Επιστημονικής και Τεχνολογικής Συνεργασίας διαρθρώνεται στα ακόλουθα τμήματα και γραφεία: Τμήμα Α Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Τμήμα Β Διακρατικών Σχέσεων. Τμήμα Γ Διεθνών Οργανισμών. Γραφείο Πληροφοριών.
2.  
  Το εδάφιο α της παρ. 2 του άρθρου 6 του ΠΔ 248/89 καταργείται.
3.  
  Τα εδάφια β, γ, δ, ε, της παρ. 2 του άρθρου 6 του ΠΔ 248/89 αριθμούνται αντίστοιχα σε α, β, γ, δ.
Άρθρο 4 "Η παράγραφος 1 του άρθρθου 7 του ΠΔ 248/89 αντικαθίσταται ως εξής:«"
1.  
  Η Δ/νση Πληροφορικής και Οργάνωσης διαρθρώνεται στα ακόλουθα τμήματα: Τμήμα Α Πληροφορικής. Τμήμα Β Διοικητικής Οργάνωσης και Απλούστευσης Διαδικασιών. Τμήμα Γ Βιβλιοθήκης, Νομοθετικού Συντονισμού και Κωδικοποίησης.
2.  
  Το εδάφιο γ της παρ. 2 του άρθρου 7 του ΠΔ 248/89 αντικαθίσταται ως εξής:«
 1. Τμήμα Γ Βιβλιοθήκης, Νομοθετικού Συντονισμού και Κωδικοποίησης
  • Μεριμνά για την οργάνωση και τη λειτουργία της βιβλιοθήκης της ΓΓΕΤ, την προμήθεια ειδικών επιστημονικών και τεχνολογικών περιοδικών εντύπων και βιβλίων
  • Μεριμνά για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων της ΓΓΕΤ που σχετίζονται με συνδρομές περιοδικών
  • Μεριμνά για την διακίνηση των περιοδικών, εντύπων και βιβλίων στους χρήστες της βιβλιοθήκης και για την ταξινόμηση του υλικού, παραλαμβάνει προτάσει του προσωπικού της ΓΓΕΤ για την προμήθεια νέων περιοδικών, εντύπων και βιβλίων και εισηγείται σχετικά στο Συμβούλιο.
  • Προγραμματισμού.
  • Συμμετέχει στη διαδικασία ανάπτυξης του Εθνικού Πληροφοριακού συστήματος και στο Δίκτυο Ειδικών Επιστημονικών Βιβλιοθηκών των πάσης φύσεως ερευνητικών φορέων που εποπτεύονται από το Υπουργείο Βιομηχανίας, Ενέργειας και τεχνολογίας και συνεργάζεται με το κέντρο Τεκμηρίωσης του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, ιδιαίτερα σε θέματα ενημέρωσης βιβλιογραφικών αρχείων και χορήγησης φωτοαντιγραφικών επιστημονικής και τεχνολογικής βιβλιογραφίας σε ενδιαφερόμενους πολίτες
  • Φροντίζει για την ανταλλαγή εκδόσεων της ΓΓΕΤ με βιβλιοθήκες και ερευνητικούς και τεχνολογικούς φορείς
  • Παρακολουθεί την εξέλιξη της νομοθεσίας που αφορά τη διοίκηση.
  • Συγκεντρώνει, επεξεργάζεται, ταξινομεί τις πληροφορίες και φροντίζει για τη διάχυση τους στις Διευθύνσεις της ΓΓΕΤ.
  • Τηρεί το αρχείο ΦΕΚ και αρχείο και αρχείο ερμηνευτικών εγκυκλίων
Άρθρο 5
1.  
  Η παρ. 1 του άρθρου 8 του ΠΔ 248/89 αντικαθίσταται ως εξής: 1 Η Διεύθυνση Διοικητικού διαρθρώνεται στα ακόλουθα τμήματα Τμήμα Α Διοίκησης Προσωπικού Τμήμα Β Τακτικού Προϋπολογισμού Τμήμα Γ Διαχείρισης Χρηματοδότησης Τμήμα Δ Εκπαίδευσης Τμήμα Ε Κεντρικής Γραμματείας. 2 Στο εδάφιο β της παρ. 2 του άρθρου 8 του Π.Δ. 248/89 προστίθενται εδάφια ως εξής «κεκε) Καταρτίζει και παρακολουθεί το ετήσιο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών. κστκστ) Μεριμνά για την έρευνα της αγοράς και προκηρύσσει διαγωνισμούς για την προμήθεια κάθε μηχανήματος, υλικού, εφοδίων ή άλλου περιουσιακού στοιχείου της ΓΓΕΤ καθώς επίσης και των απαιτουμένων για την εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων σε όσες περιπτώσεις οι προμήθειες αυτές δεν είναι δυνατόν να πραγματοποιηθούν από τους αναδόχους εκτελέσεως Ερευνητικών Προγραμμάτων. κζκζ) Μεριμνά για την αποθήκευση, διαχείριση και χρέωση του πάσης φύσεως υλικού της υπηρεσίας. κηκη) Τηρεί αρχείο χρέωσης μηχανημάτων και οργάνων που αγοράζονται για τις ανάγκες των ερευνητικών προγραμμάτων και μεριμνά για τη διάθεση των. κθκθ) Φροντίζει για τη στέγαση των υπηρεσιών της ΓΓΕΤ. λλ) Φροντίζει για τη συντήρηση των κτιριακών εγκαταστάσεων σε συνεργασία με την Τεχνική Υπηρεσία. λαλα) Φροντίζει για τη συντήρηση κάθε είδους υλικών, εφοδίων και εξοπλισμού (φωτοτυπικά, πολύγραφος, τέλεξ, telefax, τηλεφωνικά κέντρα, αυτοκίνητα κ.λπ.) καθώς επίσης και των πληροφορικών συστημάτων της ΓΓΕΤ σε συνεργασία με τη Δ/νση Πληροφορικής και Οργάνωσης. λβλβ) Φροντίζει για τη φύλαξη και καθαριότητα των κτιρίων που στεγάζεται η υπηρεσία. 3 Το εδάφιο δ της παρ. 2 του άρθρου 8 του Π.Δ. 248/89 αντικαθίσταται ως εξής:« 1 Τμήμα Δ Εκπαίδευσης Προγραμματίζει, οργανώνει και εκτελεί εκπαιδευτικά προγράμματα για την επαγγελματική κατάρτιση των υπαλλήλων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1943/91 και συνεργάζεται για το σκοπό αυτό με τις εκπαιδευτικές μονάδες του ΕΚΔΔ Ειδικότερα: 1 Μεριμνά για την εισαγωγική εκπαίδευση καθώς και την επιμόρφωση των υπαλλήλων καθ όλη τη διάρκεια της υπηρεσίας τους. 2 καταρτίζει, οργανώνει και εκτελεί προγράμματα εξειδίκευσης των υπαλλήλων σε αντικείμενο της υπηρεσίας τους. 3 μεριμνά για την προαγωγική εκπαίδευση των υπαλλήλων της κατηγορίας ΠΕ. 4 μεριμνά για τη μετεκπαίδευση υπαλλήλων, για τη διεύρυνση των επιστημονικών και τεχνολογικών τους γνώσεων, που είναι προσφορές για την καλλίτερη αντιμετώπιση των αναγκών της υπηρεσίας ή την ειδίκευση τους σε σύγχρονες τεχνικές διοίκησης και τεχνολογίες, καθώς και για την μεταπτυχιακή εκπαίδευση των υπαλλήλων Κατηγορίας ΠΕ για τη λήψη μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών συναφούς με τα αντικείμενα της υπηρεσίας τους .
4.  
  Το εδάφιο ε της παρ. 2 του άρθρου 8 του Π.Δ. 248/89 καταργείται:.
Άρθρο 6
1.  
  Οι θέσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 14. 16, 17,19, 22, 28. 34 και 35 του Π.Δ. 248/89 μειώνονται ως εξής:.
 1. του άρθρου 14 κατά τέσσερις (4) β. του άρθρου 16 κατά πέντε (5) γ. του άρθρου 17 κατά τέσσερις (4) δ. του άρθρου 19 κατά τρεις (3) , ε. του άρθρου 22 κατά δέκα (10) στ. του άρθρου 28 κατά δύο (2) ζ. του άρθρου 34 κατά μία (1) η. του άρθρου 35 κατά μία (1).
2.  
  Συνιστάται κλάδος ΠΕ Πληροφορικής, ο οποίος περιλαμβάνει τέσσερις (4) θέσεις
Άρθρο 7
1.  
  Το άρθρο 38 του Π.Δ. 248/89 αντικαθίσταται ως εξής: «α. Των Δ/νσεων σχεδιασμού και προγραμματισμού υποστήριξης ερευνητικών προγραμμάτων, τεχνολογικής ανάπτυξης και εποπτείας ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων, διεθνούς επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας, πληροφορικής και οργάνωσης, προΐστανται υπάλληλοι των κλάδων ΠΕ ειδικού προσωπικού, ΠΕ ειδικού λειτουργικού προσωπικού, ΠΕ θετικών επιστημών. ΠΕ μηχανικών, ΠΕ τεχνικών και ΠΕ κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών.
2.  
  Της Τεχνικής Υπηρεσίας προΐσταται υπάλληλος του Κλάδου ΠΕ Μηχανικών ή ΠΕ Τεχνικών
3.  
  Του Αυτοτελούς Τμήματος Εκδόσεων, Συνεδρίων και Εκθέσεων προΐσταται υπάλληλος όλων των κλάδων ΠΕ με γνώσεις και εμπειρία στο αντικείμενο του τμήματος
4.  
 1. Των τμημάτων προγραμματισμού, συντονισμού και αποτίμησης, τεκμηρίωσης επιστημονικών και τεχνολογικών δεικτών της Δ/ νσης Σχεδιασμού και Προγραμματισμού, Αξιολόγησης Ερευνητικών Προγραμμάτων, Ανάθεσης και Παρακολούθησης Ερευνητικών Προγραμμάτων, Προγραμμάτων Ανάπτυξης της Βιομηχανικής Έρευνας (ΠΑΒΕ) και συντονισμένων προγραμμάτων (ΣΠ) της Δ/νσης Υποστήριξης Ερευνητικών Προγραμμάτων, Μεταφοράς Τεχνολογίας, Αξιολόγησης και Παρακολούθησης Προγραμμάτων, των Εποπτευομένων Φορέων, Διοικητικής και Οικονομικής Εποπτέας Φορέων, Καινοτομίας και Τεχνολογικής Πληροφόρησης και του γραφείου ΕΥΡΗΚΑ της Δ/ νσης Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Εποπτείας Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων, Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, Διακρατικών Σχέσεων, Διεθνών Οργανισμών της Δ/νσης Επιστημονικής και Τεχνολογικής Συνεργασίας, Πληροφορικής, Διοικητικής οργάνωσης και απλούστευσης διαδικασιών της Δ/νσης Πληροφορικής και Οργάνωσης, υπάλληλοι των κλάδων ΠΕ Ειδικού Προσωπικού ή ΠΕ Ειδικού Λειτουργικού Προσωπικού ή ΠΕ Θετικών Επιστημών ή ΠΕ Μηχανικών ή ΠΕ Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών
 2. Του Τμήματος Βιβλιοθήκης, Νομοθετικού Συντονισμού και Κωδικοποίησης, υπάλληλοι των κλάδων ΠΕ Ειδικού Προσωπικού ή ΠΕ ειδικού λειτουργικού προσωπικού ή ΠΕ Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών ή ΠΕ Βιβλιοθηκονόμων ή ΤΕ Βιβλιοθηκονόμων
 3. Των τμημάτων της Δ/νσης Διοικητικού, υπάλληλοι όλων των κλάδων της κατηγορίας ΠΕ Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών ή της κατηγορίας ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή της κατηγορίας ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού (εκτός του τμήματος της Κεντρικής Γραμματείας).
 4. Του Τμήματος Κεντρικής Γραμματείας προΐστανται υπάλληλοι των Κλάδων ΔΕ.
5.  
  Των γραφείων του Αυτοτελούς Τμήματος Εκδόσεων Συνεδρίων και Εκθέσεων προΐστανται υπάλληλοι όλων των κλάδων ΠΕ ή ΤΕ Εμπορίας και Διαφήμισης
6.  
  Του Γραφείου Πληροφοριών της Δ/νσης Διεθνούς Επιστημονικής και Τεχνολογικής Συνεργασίας προΐσταται υπάλληλος όλων των κλάδων ΠΕ ή ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού ή ΔΕ Δακτυλογράφων-Στενογράφων
Άρθρο 8
1.  
  Όπου σε ισχύουσες διατάξεις αναφέρονται προβλεπόμενες από το Π.Δ. 248/89 οργανικές μονάδες της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας που με τις διατάξεις του παρόντος καταργούνται, νοούνται οι οργανικές μονάδες στις οποίες μεταφέρονται οι σχετικές αρμοδιότητες.
Άρθρο 9
1.  
  Το άρθρο μόνο του Π.Δ. 350/90 «Σύσταση Γενικής Διευθύνσεως του ΓΓΕΤ του Υπουργείου Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας καταργείται.
Άρθρο 10
1.  
  Η ισχύς του διατάγματος αυτού αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 27 παρ. 3 του Ν. 1558/85 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 137/Α), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 8 παρ. 2 του Ν. 2026/92 «Ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης προσωπικού της δημόσιας διοίκησης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 43/Α). β) Του άρθρου 9 παρ. 10 του Ν. 1586/86 «Βαθμολογική διάρθρωση των θέσεων του Δημοσίου, νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 37/Α). γ) Του άρθρου 32 του Ν. 1943/91 «Εκσυγχρονισμός της οργάνωσης και λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης» (ΦΕΚ 50/Α). δ) Του άρθρου 78 παρ. 1 του Ν. 1892/90 «Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 101/Α). ε) Την αριθμ. Υ. 1660/1007556/116/0006/23.1.92 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων του Υπουργού Οικονομικών στον Υφυπουργό Οικονομικών» (ΦΕΚ 31/Β/92).
 • Την με αριθμό 757/91 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και του Υφυπουργού Οικονομικών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1992/1660/1007556/116/0006 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1992/1660_1007556_116_0006 1992
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1986/1586 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/1586 1986
ΝΟΜΟΣ 1990/1892 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/1892 1990
ΝΟΜΟΣ 1991/1943 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/1943 1991
Ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης και προσωπικού της δημόσιας διοίκησης και άλλες διατάξεις. 1992/2026 1992
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1989/248 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1989/248 1989
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1990/350 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/350 1990