ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1992/181

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1992-05-26

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1992-05-26

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1992-05-12

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση και συμπλήρωση του Π.Δ/τος 23/91 (9Α) «Σύσταση Γενικής Δ/νσης στον Αυτόνομο Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας (Α.Ο.Ε.Κ.).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
    Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου μόνου του Π.Δ/τος 23/1991 (9/Α) αντικαθίσταται ως εξής: «Στον Αυτόνομο Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας συνιστάται Γενική Διεύθυνση, που· συγκροτείται από τις παρακάτω υπηρεσίες: Α. Τις Δ/νσεις της Κεντρικής Υπηρεσίας: α) Στεγαστικής Συνδρομής β) Μελετών Έργων γ) Κατασκευών δ) Διοικητικού ε) Οικονομικού στ) Πληροφορικής και Απλούστευσης των Διαδικασιών. Β. Τις Περιφερειακές Υπηρεσίες (Δ/νσεις, Τμήματα, Γραφεία), όπως αναφέρονται στο Π.Δ 249/1989 «Περί οργανώσεως και λειτουργίας των Υπηρεσιών Α.Ο.Ε.Κ.» (117Α).
Άρθρο 2
1.  
    Από τη δημοσίευση του παρόντος καταργείται για τον Αυτόνομο Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας (ΑΟΕΚ) ο θεσμός του Συντονιστή Διοίκησης που καθορίστηκε με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Π.Δ. 249/ 1989. Στον Υπουργό Εργασίας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
  • Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 24 του Ν. 1558/1985 (135/Α·).
  • Τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 1892/90 «Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» (101 /Α).
  • Την αριθ. Υ.1489/1076692/1224/0006Α/23.8.91 (692/ Β) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων του Υπουργού Οικονομικών στον Υφυπουργό Οικονομικών».
  • Την αριθ. 92/1992 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης, Εργασίας και του Υφυπουργού Οικονομικών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1991/1489/1076692/1224/0006Α (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/1489_1076692_1224_0006Α 1991
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1990/1892 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/1892 1990
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1989/249 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1989/249 1989
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1991/23 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/23 1991
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία