ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1992/184

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1992-05-26

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1992-05-26

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1992-05-05

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Κατανομή των θέσεων Σχολικών Συμβούλων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των κλάδων ΠΕ9, ΠΕ12, ΠΕ13, ΠΕ14.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Τροποποιείται το αριθ. 418/1983 Προεδρικό Διάταγμα «Κατανομή των θέσεων των Σχολικών Συμβούλων Μέσης Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης κατά κλάδο και ειδικότητα» (ΦΕΚ 154/24.10.1983 τ.Α) και κατανέμονται οι συσταθείσες με το άρθρο 10 παρ. 1 του Ν. 1304/82 (ΦΕΚ 144 τ.Α) τριάντα (30) θέσεις των Σχολικών Συμβούλων Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης ως εξής: Θέσεις1.Κλάδος ΠΕ9 - Οικονομολόγων 3 2.Κλάδος ΠΕΙ2 - Μηχανικών 1)Ειδικότητα Μηχανολόγου ή Μεταλλειολόγου ή Χημικού Μηχανικού 6 2)Ειδικότητα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού 6 3)Ειδικότητα Πολιτικού Μηχανικού ή Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού ή Αρχιτέκτονα 3 4)Ειδικότητα Φυσικού Ραδιοηλεκτρολόγου 2 3.Κλάδος ΠΕ13 - Πτυχιούχων Νομικών και Πολιτικών Επιστημών 2 4.Κλάδος ΠΕ14 - Πτυχιούχων Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Φαρμακευτικής και Γεωπονίας 1)Ειδικότητα Γεωπόνου ή Δασολόγου 1 β) Ειδικότητα Γιατρού 1 5.Κλάδος ΠΕ17 - Τεχνολόγων 1)Ειδικότητα Μηχανολόγου Τεχνολόγου ή Υπομηχανικού 2 β) Ειδικότητα Ηλεκτρολόγου Τεχνολόγου ή Υπομηχανικού 2 γ) Ειδικότητα Ηλεκτρονικού Τεχνολόγου ή Πτυχιούχου Ανωτέρας Σχολής 1 δ) Ειδικότητα Πολιτικού Τεχνολόγου ή Υπομηχανικού 1 Σύνολο 30 Οι Σχολικοί Σύμβουλοι του κλάδου ΠΕΙ 7 ασκούν τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες τους στο εκπαιδευτικό προσωπικό που προέρχεται από πτυχιούχους Ανωτέρων και Μέσων Σχολών, Στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του Προεδρικού αυτού Διατάγματος.
  • τις διατάξεις των άρθρων: 1. 10 παραγρ. 3 του Ν. 1304/1982 «Για την επιστημονική - παιδαγωγική καθοδήγηση και τη διοίκηση στην Τεχνική και τη Μέση Τεχνική Επαγγελματική Εκπ/ση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 144/82 τ.Ά). 2.14 παραγρ. 1 και 57 παρ. 6 του Ν. 1566/85 «Δομή και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 167/30.9.1985 τ.Ά).
  • 16 παραγρ. 17 του Ν. 1586/86 «Βαθμολογική διάρθρωση των θέσεων του Δημοσίου, Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 37/ 1.4.1986 τ.Α).
  • Την αριθ. 52/1991 γνωμοδότηση του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 1566/1985 και
  • Την αριθ. 104/1992 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1982/1304 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/1304 1982
ΝΟΜΟΣ 1985/1566 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1566 1985
ΝΟΜΟΣ 1986/1586 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/1586 1986
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία