ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1992/187

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1992-05-26

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1992-05-26

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1992-05-15

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση του εδαφ. β της παρ. 1 του άρθρου 10 του Οργανισμού του Ταμείου Προνοίας Δημοσίων Υπαλλήλων.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
    Το εδάφιο β της παρ. 1 του άρθρου 10 του Β.Δ. της 3/13.7.1936 (Α 285) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο μόνο του Π.Δ/τος 241/13.6.1991 (Α 92), τροποποιείται ως ακολούθως: «β. το κατά τις ισχύουσες προϋποθέσεις καταβλητέο βοήθημα στον έχοντα χρόνο ασφαλίσεως 420 μηνών ή στην οικογένεια του σε περίπτωση θανάτου, αποτελείται από το άθροισμα των γινομένων τα οποία προκύπτουν από τον πολλαπλασιασμό των κατά τα παραπάνω αποδοχών του επί συντελεστές: 1.30 επί το τμήμα των αποδοχών των μέχρι δρχ. 15.000 2.28 επί το τμήμα των αποδοχών των από δρχ. 15001-170Q0 3.26 επί το τμήμα των αποδοχών των από δρχ. 17001-19000 4.24 επί το τμήμα των αποδοχών των από δρχ. 19001-21000 5.22 επί το τμήμα των αποδοχών των από δρχ. 21001-23000 6.20 επί το τμήμα των αποδοχών τωναπό δρχ. 23001-25000 7.12 επί το τμήμα των αποδοχών των από δρχ. 25001 και άνω Το εφάπαξ βοήθημα που προκύπτει από την παραπάνω κλίμακα προσαυξάνεται κατά ποσοστό 80,6 για τους ασφαλισμένους των οποίων ο τερματισμός της συντάξιμης υπηρεσίας ανάγεται σε χρόνο μετά την 1.1.1992. Ο τερματισμός τού χρόνου συντάξιμης υπηρεσίας θα αποδεικνύεται από τη πράξη του κανονισμού της συντάξεως του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους». Στον Υφυπουργό Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του διατάγματος αυτού.
  • Τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 17 του Ν. 4497/1966 (Α 37).
  • Τις διατάξεις του άρθρου 30 του Ν. 1027/1980 (Α 49) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 7 του Ν. 1275/1982 (Α 100).
  • Τις διατάξεις του άρθρου 14 του Π.Δ/τος 105/1988 (Α 46).
  • Τις διατάξεις των άρθρων 23 παρ. 1 περ. στ, 24 παρ. 1 και 2 στοιχ. γ, 26 παρ. 1 και 27 παρ. 1 στοιχ. δ του Ν. 1558/1985 (Α 137).
  • Την Υ.1540/1991 (Β 754) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υγείας - Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
  • Τη σύμφωνη γνώμη του Δ.Σ. του Ταμείου Προνοίας Δημοσίων Υπαλλήλων που διατυπώθηκε κατά τις 42/20.11.1991 και 8/ 26.2.1992 συνεδριάσεις του.
  • Τη γνώμη του Συμβουλίου Κοινωνικής Ασφάλειας που διατυπώθηκε κατά την 1η/19.2.1992 συνεδρίαση του της ΚΖ περιόδου.
  • Την 208/1992 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υφυπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1991/1540 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/1540 1991
ΝΟΜΟΣ 1966/4497 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1966/4497 1966
ΝΟΜΟΣ 1980/1027 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1980/1027 1980
ΝΟΜΟΣ 1982/1275 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/1275 1982
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1988/105 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/105 1988
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1991/241 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/241 1991
ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1936/3 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1936/3 1936
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία