Χορήγηση οικονομικής ενισχύσεως σε ορισμένες κατηγορίες ναυτικών λόγω εορτών ΠΑΣΧΑ 1992.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Με τη ευκαιρία των εορτών του ΠΑΣΧΑ 1992, παρέχεται έκτακτη οικονομική ενίσχυση, υπό μορφή βοηθήματος, σε ορισμένες κατηγορίες ανέργων ναυτικών από το Κεφάλαιο Ανεργίας και Ασθενείας Ναυτικών, ύψους: α. Για άγαμους ή άγαμες δρχ. δέκα οκτώ χιλιάδες (18.000). Β. Για έγγαμους ή έγγαμες ή έχοντες οικογενειακά βάρη από παιδιά, δρχ. είκοσι δύο χιλιάδες (22.000).
Άρθρο 2
1.  
  Την οικονομική ενίσχυση του άρθρο 1 δικαιούται ο ναυτικός εφόσον συντρέχουν οι παρακάτω προϋποθέσεις: α. Έχει μεσολαβήσει από την τελευταία απόλυση του και μέχρι της 26ης Απριλίου 1992, χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των ενενήντα (90) ημερών και μικρότερο των δώδεκα (12) μηνών. Τελευταία απόλυση λογίζεται η ημερομηνία μέχρι την οποία ο ναυτικός δικαιούται αποζημίωση ή μισθό, κατά τα άρθρα 62, 66 και 75 του Κώδικα Ιδιωτικού Ναυτικού Δικαίου (ΚΙΝΔ). Ναυτολόγηση μέχρι είκοσι (20) το πολύ ημέρες δεν διακόπτει την μέχρι ενενήντα (90) ημέρες έλλειψη ναυτολογήσεως. Ο μήνας υπολογίζεται σε τριάντα (30) ημέρες, όπως ορίζει η περίπτωση 18 του άρθρου 1 του ΠΔ 894/81. β. Έχει συνολική θαλάσσια υπηρεσία μεγαλύτερη των πέντε χρόνων, διανυθείσα σε πλοία υπό Ελληνική Σημαία ή υπό ξένη σημαία, συμβεβλημένα με το Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο (ΝΑΤ) από την οποία όμως δωδεκάμηνη τουλάχιστον να έχει διανυθεί μέσα στην τελευταία πριν από την 26 Απριλίου 1992 τριετία ή να έχει εικοσιτετράμηνη συνολική θαλάσσια υπηρεσία κατά την τελευταία τετραετία πριν από την 26η Απριλίου 1992. Το χρονικό διάστημα κατά το οποίο ο ναυτικός νοσηλεύθηκε σε Κλινική ή Νοσοκομείο, είτε με δαπάνες του Οίκου Ναύτου, είτε του πλοιοκτήτη, θεωρείται χρόνος ναυτικής υπηρεσίας. Υπηρεσία που διανύθηκε σε πλοία με ξένη σημαία, μη συμβεβλημένα με το Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο (ΝΑΤ) μπορεί να προσμετρηθεί για συμπλήρωση της πενταετούς, δωδεκάμηνης ή εικοσιτετράμηνης θαλάσσιας υπηρεσίας, μόνο αν έχει εξαγορασθεί νόμιμα. Υπηρεσία που διανύθηκε σε παροπλισμένα πλοία που δεν τηρούσαν ναυτολόγιο, δεν προσμετράται σαν χρόνος θαλάσσιας υπηρεσίας. γ. Να μην παίρνει σύνταξη, δώρο από την πλοιοκτήτρια εταιρεία, ή βοήθημα οποιασδήποτε άλλης μορφής κατά το χρόνο της καταβολής πλην,των περιπτώσεων των επιδομάτων ασθενείας και ανεργίας του άρθρου 19 παρ. 2 του ΠΔ 894/81 (Α 226) και των άρθρων 1 και 8 του ΠΔ 272/82 (Α 48) αντίστοιχα, ούτε να προστατεύεται από το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ) ή άλλο ασφαλιστικό φορέα. δ. Να μην έχει επιδοθεί σε άλλη βιοποριστική απασχόληση, στο διάστημα που ακολούθησε μετά τη τελευταία του απόλυση, που είναι γραμμένη στο ναυτικό του φυλλάδιο ή την ημερομηνία εισόδου που φέρεται στο διαβατήριο του. Για τις προϋποθέσεις των παραγράφων γ και δ του παρόντος άρθρου υπογράφεται από το ναυτικό υπεύθυνη δήλωση και ελέγχεται το ναυτικό φυλλάδιο και το διαβατήριο του. Ο ναυτικός δικαιούται να πάρει την οικονομική ενίσχυση ακόμα και αν η θαλάσσια υπηρεσία που προβλέπεται στο άρθρο αυτό είναι μικρότερη κατά είκοσι το πολύ ημέρες και η ανεργία του μικρότερη ή μεγαλύτερη επίσης κατά είκοσι το πολύ ημέρες.
Άρθρο 3
1.  
  Ναυτικοί άνεργοι, που έχουν ηλικία 50-60 ετών, δικαιούνται την οικονομική ενίσχυση του άρθρου 1 εφόσον έχουν πάνω από δέκα (10) χρόνια θαλάσσια υπηρεσία, από την οποία-εξάμηνη κατά την τελευταία τριετία, πριν από την 26η Απριλίου 1992, διανυθείσα σε πλοία υπό Ελληνική Σημαία ή υπό ξένη Σημαία, συμβεβλημένα με το Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο (ΝΑΤ)
2.  
  Ναυτικοί άνεργοι, που έχουν ηλικία 60 ετών και· άνω δικαιούνται επίσης στην οικονομική ενίσχυση εφόσον έχουν θαλάσσια υπηρεσία πάνω από δέκα (10) χρόνια, έστω και αν δεν έχουν ναυτολογηθεί κατά την τελευταία πριν από την 26η Απριλίου 1992 τριετία
3.  
  Ναυτικοί άνεργοι, που δεν μπορούν να εργασθούν γιατί πάσχουν από χρόνια νοσήματα, παίρνουν κατ εξαίρεση την οικονομική ενίσχυση του άρθρου 1 του παρόντος Διατάγματος εφόσον έχουν πάνω από οκτώ (8) χρόνια συνολική θαλάσσια υπηρεσία, έστω και αν δεν έχουν ναυτολογηθεί κατά την τελευταία πριν από την 26η Απριλίου 1992 τριετία. Αρμόδια Όργανα για το χαρακτηρισμό νοσήματος ως χρόνιου είναι:
 1. Η Υγειονομική Υπηρεσία Οίκου Ναύτου ΠΕΙΡΑΙΑ για τους ναυτικούς που διαμένουν στις περιοχές Αθηνών - Πειραιώς και τέως Διοικήσεως Πρωτευούσης
 2. Οι έμμισθοι γιατροί του Οίκου Ναύτου των κατά τόπους επαρχιακών Παραρτημάτων για τους ναυτικούς που διαμένουν στις περιοχές αρμοδιότητας τους
 3. Οι γιατροί του πλησιέστερου στο δικαιούχο Δημόσιου Νοσοκομείου για τις λοιπές περιοχές
4.  
  Ναυτικοί άνεργοι που απολύθηκαν από τις τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων μετά την 31η Οκτωβρίου 1991, και μέχρι την 26η Απριλίου 1992, δικαιούνται να πάρουν την οικονομική ενίσχυση, εφόσον έχουν δύο (2) τουλάχιστον χρόνια συνολική θαλάσσια υπηρεσία σε πλοία υπό ελληνική σημαία ή σε πλοία υπό ξένη Σημαία συμβεβλημένα με το Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο (ΝΑΤ)
5.  
  Ανεξάρτητα από τις προϋποθέσεις του άρθρου 2 του παρόντος, την οικονομική ενίσχυση του άρθρου 1, δικαιούνται οι Χανσενικοί ναυτικοί, οι οποίοι νοσηλεύονται στο Νοσοκομείο Λοιμωδών Νόσων ή είναι στο σπίτι τους
6.  
  Δικαιούνται επίσης την ενίσχυση του παρόντος διατάγματος οι άνεργοι ναυτικοί που επιδοτήθηκαν κατά τις διατάξεις των ΠΔ 272/82 και 49/83 τουλάχιστον για ένα εξάμηνο μετά την 1.1.1990 και δεν ναυτολογήθηκαν από τότε πάνω από ένα μήνα.
Άρθρο 4
1.  
  Η οικονομική ενίσχυση του άρθρου 1 θα καταβληθεί στους δικαιούχους εντός ανατρεπτικής προθεσμίας 15 εργασίμων ημερών αρχομένης από 13.4.1992 εφόσον προσέλθουν οι ίδιοι στον Οίκο Ναύτου Πειραιά ή στα κατά τόπους Κεντρικά Λιμεναρχεία, Λιμεναρχεία, Υπολ/χεία και λοιπές Λιμενικές Αρχές στις οποίες εδρεύουν Παραρτήματα Οίκου Ναύτου. Νόμιμες εξουσιοδοτήσεις γίνονται δεκτές μόνο με έγκριση του Προϊσταμένου της Αρχής, που καταβάλλει την έκτακτη οικονομική ενίσχυση και μόνο εφόσον δικαιολογείται η αδυναμία του δικαιούχου να προσέλθει ο ίδιος σε περίπτωση ασθενείας.
Άρθρο 5
1.  
  Κατά την καταβολή της οικονομικής ενισχύσεως πλην της περιπτώσεως των Χανσενικών Ναυτικών της παραγράφου 5 του άρθρου 3 του παρόντος, καταχωρείται από την Αρχή που πληρώνει ειδική πράξη στο φυλλάδιο του ναυτικού, ενώ ο δικαιούχος υπογράφει σχετική απόδειξη. Αν ο δικαιούχος δεν γνωρίζει να υπογράφει, η πληρωμή γίνεται μπροστά σε δύο μάρτυρες, που υπογράφουν την απόδειξη αντί του δικαιούχου. Στον Υπουργό.Εμπορικής Ναυτιλίας, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος.
 • Τα άρθρα 4 παραγρ. 1 και 5 του Ν. 6002/1934 «Περί προστασίας των ανέργων εργατών θαλάσσης και των οικογενειών αυτών» (Α 37) όπως συμπληρώθηκαν και αντικαταστάθηκαν αντίστοιχα από το άρθρο 1 του ΑΝ 113/1936 «Περί συμπληρώσεως του νόμου 6002/ 1934 κ.λπ.» (Α 398) και το άρθρο 5 του Ν. 318/1976 «Περί συστάσεως Οργανικών θέσεων του επιστημονικού και βοηθητικού Υγειονομικού προσωπικού του Οίκου Ναύτου» (Α 111);
 • Την αριθμ. 4226/5/29.1.1992 γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Οίκου Ναύτου (ΔΣΟΝ).
 • Την αριθμ. 300/16.3.1992 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Εμπορικού Ναυτικού.
 • Την αριθμ. 189/1992 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Επικρατείας κατόπιν προτάσεως του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1934/6002 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1934/6002 1934
ΝΟΜΟΣ 1976/318 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1976/318 1976
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1936/113 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1936/113 1936
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1981/894 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1981/894 1981
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1982/272 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/272 1982
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1983/49 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/49 1983
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία