ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1992/189

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1992-06-02

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1992-06-02

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1992-06-02

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση της συστατικής πράξης της Δημοτικής Επιχείρησης Υδρευσης Αποχέτευσης Ρεθύμνης του Νομού Ρεθύμνης.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Άρθρο 1 Εγκρίνουμε την 466/91 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρεθύμνης και στις αποφάσεις 82/91 και 285/80 του ιδίου Δημοτικού Συμβουλίου που εγκρίθηκε με το άρθρο μόνο του Π.Δ. 375/81 (ΦΕΚ 103/ 20.4.81 τ.Α) όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 78/86 (ΦΕΚ 29/ 21.3.86 τ.Α) όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 409/91 (ΦΕΚ 151/ 11.10.91 τ.Α) επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις: Αντικαθίσταται η παράγραφος 9 του Π.Δ. 375/1981 (όπως ισχύει) ως εξής:« 9.Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Ρεθύμνης διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από εννέα (9) μέλη τα οποία ορίζονται με τους αναπληρωτές τους από το Δημοτικό Συμβούλιο. Από τα μέλη αυτά ένας (1) είναι ο Δήμαρχος, δύο (2) είναι Δημοτικοί Σύμβουλοι, ένας (1) είναι εκπρόσωπος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, ένας (1) είναι εκπρόσωπος των εργαζομένων στην Επιχείρηση και τέσσερα (4) μέλη είναι δημότες ή κάτοικοι του Δήμου που έχουν πείρα ή γνώσεις σχετικές με το αντικείμενο της Επιχείρησης. Το Δημοτικό Συμβούλιο ορίζει από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο». Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του 409/91 Π.Δ. 375/81 Π.Δ, και 78/86 Π.Δ. Στον Υπουργό Εσωτερικών ανατίθεται η δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
  • Τις διατάξεις του άρθρου 261 Π.Δ. 323/89 (Α 146).
  • Την 25027/84 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ 244/19.4.1984 τ.Β·).
  • Την 466/91 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρεθύμνης. 6. Τις με αριθμό 409/19.6.1991 και 169/26.3.1992 γνωμοδοτείς του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1984/25027 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/25027 1984
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1989/323 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1989/323 1989
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία