ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1992/19

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1992-01-30

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1992-01-30

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1992-01-13

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Σύσταση Γενικών Διευθύνσεων στην υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Άρθο μόνο Σύσταση Γενικών Διευθύνσεων 1.Στην ΥΠΑ συνιστώται οι κάτωθι Γενικές Διευθύνσεις: Α. Γενική Διεύθυνση Αερομεταφορών, που συγκροτείται από τις κατωτέρω Διευθύνσεις, Ειδική Υπηρεσία και Τμήμα: α) Διεύθυνση Αεροπορικής Εκμετάλλευσης β) Διεύθυνση Πτητικών Προτύπων γ) Διεύθυνση Αερολιμένων δ) Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών ε) Διεύθυνση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων στ) Μονάδα Ελέγχου Τεχνικής Εκμετάλλευσης (ΜΕΤΕ) ζ) Τμήμα Προστασίας Περιβάλλοντος Β. Γενική Διεύθυνση Αεροναυτιλίας, που συγκροτείται από τις κατωτέρω Διευθύνσεις και Ειδικές Υπηρεσίας: α) Διεύθυνση Εναέριας Κυκλοφορίας β) Διεύθυνση Τηλεπικοινωνιών γ) Διεύθυνση Ηλεκτρονικών δ) Μονάδα Πτητικών Μέσων (ΜΠΜ) 1)Κέντρο Ηλεκτρονικών Εγκαταστάσεων και Εφαρμογών (ΚΗΕΕ). Γ. Γενική Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης, που συγκροτείται από τις κατωτέρω Διευθύνσεις και Ειδικές Υπηρεσίες, α) Διεύθυνση Διοικητικού β) Διεύθυνση Οργάνωσης και Ανάπτυξης γ) Διεύθυνση Οικονομικού και Εφοδιασμού δ) Διεύθυνση ΠΣΕΑ 1)Σχολή Πολιτικής Αεροπορίας (ΣΠΟΑ) 3)Λογιστικό και Εφοδιαστικό Κέντρο (ΛΕΚ). 2.Στις Γενικές Διευθύνσεις της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού προΐστανται ως Γενικοί Διευθυντές, υπάλληλοι της ΥΠΑ ως εξής: 1)Της Γενικής Διεύθυνσης Αερομεταφορών, υπάλληλος εκ των κλάδων ΠΕΙ Αερολιμενικών ή ΠΕ5 Οικονομικών ή ΠΕ6 Μηχανικών Αεροναυπηγών μέχρι και ΠΕ10 Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών. 2)Της Γενικής Διεύθυνσης Αεροναυτιλίας, υπάλληλος εκ των κλάδων ΠΕ2 Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας ή ΠΕ3 Τηλεπικοινωνιακών ή ΠΕ4 Ηλεκτρονικών. 3)Της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης υπάλληλος εκ των κλάδων ΠΕΙ Αερολιμενικών μέχρι και ΠΕ5 Οικονομικών εφόσον έχουν πτυχίο Νομικών ή Οικονομικών ή Πολιτικών Επιστημών. 3.Οι ανωτέρω Γενικές Διευθύνσεις συντονίζουν την δράση των επί μέρους υπηρεσιακών μονάδων από τος οποίες συγκροτούνται, με σκοπό την ευρυθμότερη και αποτελεσματικότερη λειτουργία τους. Στον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών αναθέτουμες την δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος.
  • Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 78 παραγρ. 1,4 και 5 του Ν. 1892/1990 εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 101Α). β) Του Ν.Δ. 714/70 «περί ιδρύσεως Διευθύνσεως Εναέριων Μεταφορών κ.λ.π.» (ΦΕΚ 238/Α) όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 340/83 (ΦΕΚ 35/Α). γ) Του Π.Δ. 56/89 (φεκ 28/Α) «Οργανισμός της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών».
  • Την με αριθμ. 741/1991 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Επικρατείας, με πρόταση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβερνήσεως και Μεταφορών Επικοινωνιών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1983/340 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/340 1983
ΝΟΜΟΣ 1990/1892 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/1892 1990
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1970/714 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1970/714 1970
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1989/56 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1989/56 1989