ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1992/190

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1992-06-02

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1992-06-02

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1992-05-27

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Έξοδος της «Δημοσίας Επιχειρήσεως Πετρελαίου Α.Ε.» (ΔΕΠ) από το δημόσιο τομέα.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Αρθρο 1 Από τη δημοσίευση του παρόντος διατάγματος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «Δημοσία Επιχείρησις Πετρελαίου Α.Ε.» (ΔΕΠ) παύει να υπάγεται στις διατάξεις που ισχύουν για το δημόσιο τομέα, με την επιφύλαξη της διατήρησης της διατάξεως της παρ. 2 του άρθρου 30 του Ν. 1914/1990 και των ακολούθων ρυθμίσεων. α. Τα χρηματοδοτικά προγράμματα της επιχείρησης υποβάλλονται για έγκριση στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας. Η σύναψη και οι όροι των δανείων εγκρίνονται από τον Υπουργό των Οικονομικών, μόνον εφόσον ζητείται γι αυτά η εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου. β. Ο Υπουργός Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας διατηρεί την αρμοδιότητα έγκρισης των προγραμμάτων δράσης και ανάπτυξης της Επιχείρησης, κατά το άρθρο 15 παρ. 3 του Ν. 87/1975. γ. Η έξοδος της επιχείρησης από το δημόσιο τομέα δεν μεταβάλλει το καθεστώς του οικονομικού ελέγχου της, περιλαμβανομένου του ελέγχου του άρ. 2 του Ν. 1488/84 (Α 168) εφόσον η ΔΕΠ προμηθεύεται αργό και προϊόντα για λογαριασμό και με χρήματα του Ελληνικού Δημοσίου. Τα δικαιώματα του Δημοσίου ως μετόχου της Εταιρείας διατηρούνται και εξακολουθούν να τα ασκούν οι μέχρι σήμερα αρμόδιοι προς τούτο Υπουργοί. δ. Η εκτέλεση του ετήσιου προγράμματος της Επιχείρησης παρακο-Χc υθείται από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, προς το οποίο υποβάλλεται το πλήρες πρόγραμμα τρεις μήνες πριν την έναρξη κάθε οικονομικού έτους. Η ΔΕΠ υποβάλλει τριμηνιαίες εκθέσεις για την πορεία του προγράμματος στο Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας. Αρθρο 2 Οι διατάξεις του παρόντος εφαρμόζονται αναλόγως στις θυγατρικές εταιρείες της ΔΕΠ. Το διάταγμα αυτό να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στους Υπουργούς Οικονομικών και Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
  • Τις διατάξεις του άρθρου 30 του Ν. 1914/1990 «Εκσυγχρονισμός και ανάπτυξη του δημοσίου τομέα και της κεφαλαιαγοράς, φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις» (Α 178), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 22 του Ν. 1947/1991 «Απλούστευση φορολογικών διαδικασιών και άλλες ρυθμίσεις» (Α 70).
  • Την αριθ. 158/1992 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1992-06-02 Έξοδος της «Δημοσίας Επιχειρήσεως Πετρελαίου Α.Ε.» (ΔΕΠ) από το δημόσιο τομέα.
Τροποποίηση Τύπος
A/1992/90
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1990/1914 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/1914 1990
ΝΟΜΟΣ 1991/1947 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/1947 1991