ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1992/191

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1992-06-02

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1992-06-02

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1992-05-25

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων που ρυθμίζουν θέματα σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Ως ημερομηνία λήξεως των μαθημάτων του Γ τριμήνου για όλες τις σχολικές μονάδες Δευτεροβάθμιες Εκπαίδευσης καθορίζεται η 31η Μαΐου, τροποποιουμένων σχετικά των διατάξεων του εδαφίου γ της παραγράφου 4 του άρθρου 1 του Προεδρικού Διατάγματος 123/87 (ΦΕΚ 68/τ.Α) και του εδαφίου β του άρθρου 5 του Προεδρικού Διατάγματος 429/91 (ΦΕΚ 156/τΑ). Αν η ανωτέρω ημερομηνία συμπίπτει με Σάββατο, Κυριακή ή Δευτέρα τότε τα μαθήματα λήγουν την αμέσως προηγούμενη της 31ης Μαΐου Παρασκευή.
2.  
  Η παράγραφος 5 του άρθρου 1 του Προεδρικού Διατάγματος 123/87 όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου μόνου του Προεδρικού Διατάγματος 142/91 (ΦΕΚ 59/τ.Α) και τις διατάξεις του εδαφίου γ του άρθρου 5 του Προεδρικού Διατάγματος 429/91 αντικαθίσταται ως εξής: 5 Οι εξετάσεις κάθε είδους για τους μαθητές όλων των τύπων των Λυκείων και των ΤΕΣ διεξάγονται κατά το χρονικό διάστημα που αρχίζει δύο (2) ημέρες μετά τη λήξη του Γ Τριμήνου και λήγει την 30η Ιουνίου, καθώς και κατά το χρονικό διάστημα από 1ης μέχρι 10ης Σεπτεμβρίου. 3 Η παράγραφος 3 του άρθρου μόνου του Προεδρικού Διατάγματος 142/91 αντικαθίσταται ως εξής «Την τελευταία ημέρα του Γ τριμήνου δεν διεξάγεται διδασκαλία μαθημάτων Την ημέρα αυτή ο Σύλλογος των διδασκόντων κάθε σχολείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αποφασίζει για το χαρακτηρισμό της φοίτησης των μαθητών και εκτελεί κάθε προπαρασκευαστική εργασία για την απρόσκοπτη διεξαγωγή των προβλεπομένων γραπτών εξετάσεων Το πρόγραμμα των εξετάσεων αυτών για όλους τους τύπους Λυκείων και τις ΤΕΣ, στο οποίο ορίζονται οι ημέρες, οι ώρες προσέλευσης των μαθητών καθώς και η διάρκεια εξέτασης κάθε μαθήματος, καταρτίζεται από το Σύλλογο των διδασκόντων και ανακοινώνεται στους μαθητές το αργότερο δύο (2) ημέρες πριν από την έναρξη των εξετάσεων». Αρθρο 2 1 Η παράγραφος 6η που προστέθηκε στο άρθρο 5 του Προεδρικού Διατάγματος 123/87 με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Προεδρικοί Διατάγματος 263/91 (ΦΕΚ 98/τ.Α) αναριθμείται σε 7η. 2 Στο άρθρο 5 του Προεδρικού Διατάγματος 123/87 προστίθεται 8η παράγραφος που έχει ως εξής «Τα γραπτά δοκίμια των ανακεφαλαιωτικών εξετάσεων περιόδου Ιουνίου καθώς και εκείνα των μαθημάτων, που διδάσκονται κατά το πρώτο ήμισυ του διδακτικού έτους και εξετάζονται κατά τις ανακεφαλαιωτικές εξετάσεις Ιανουαρίου, των δημοσίων και ιδιωτικών Γυμνασίων, υπόκεινται σε αναβαθμολόγηση με τις ίδιες προϋποθέσεις και διαδικασίες που καθορίζονται στις ανωτέρω παραγράφους αυτού του άρθρου.
3.  
  Εξαιρετικά και μόνο για τους μαθητές της τελευταίας τάξεως Λυκείου που παρακολουθούν προπαρασκευαστικά μαθήματα δέσμης η προβλεπόμενη από τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του Προεδρικού Διατάγματος 123/87 προθεσμία υποβολής αιτήσεων αναβαθμολόγησης γραπτών δοκιμίων, καθορίζεται σε δύο (2) εργάσιμες ημέρες
4.  
  Στο τέλος του 4ου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του Προεδρικού Διατάγματος 123/87 προστίθεται φράση που έχει ως εξής «Στους Σχολικούς αυτούς Συμβούλους καταβάλλεται αποζημίωση κατά γραπτό δοκίμιο η οποία καθορίζεται με την κοινή απόφαση της παραγράφου 5 του άρθρου αυτού.».
5.  
  Η παράγραφος 3 του άρθρου 5 του Προεδρικού Διατάγματος 123/87 αντικαθίσταται ως εξής: 3 Όταν τα γραπτά δοκίμια, κάποιου μαθήματος τα οποία υποβάλλονται προς αναβαθμολόγηση σε Γραφείο Δ.Ε., είναι λιγότερα από είκοσι πέντε (25) διαβιβάζονται στη Διεύθυνση Δ.Ε., στην οποία το Γραφείο υπάγεται διοικητικά, προκειμένου τα δοκίμια αυτά να αξιολογηθούν από την επιτροπή αναβαθμολόγησης της Διεύθυνσης.
Άρθρο 3
1.  
  Η παράγραφος 5 του άρθρου 18 του Προεδρικού Διατάγματος 104/ 79 (ΦΕΚ 23/τ.Α) καθώς και η παράγραφος 2 του άρθρου 19 του Προεδρικού Διατάγματος 294/79 (ΦΕΚ 87/τ.Α) αντικαθίστανται ως εξής: «Η επίδοση των μαθητών που μετεγράφονται από ιδιωτική σχολική μονάδα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε δημόσια και από εσπερινό δημόσιο ή ιδιωτικό Γυμνάσιο σε ημερήσιο λαμβάνεται υπόψη κατά την εξαγωγή του ετησίου προαγωγικού ή απολυτηρίου αποτελέσματος. Δεν λαμβάνεται υπόψη η επίδοση μαθητών που μετεγράφονται από εσπερινό Λύκειο ή ΤΕΣ σε ημερήσιο και η περαιτέρω πρόοδος τους κρινεται με βάση την επίδοση τους στο Λύκειο ή στην ΤΕΣ, στην οποία μετεγγράφονται.
Άρθρο 4
1.  
  Οι διατάξεις του εδαφίου β της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του Π.Δ./τος 427/86 (ΦΕΚ 201/τΑ), όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου μόνου του Π. Δ/τος 185/90 (ΦΕΚ 70/τΑ), αντικαθίστανται ως εξής:.
 1. Οι μαθητές της τελευταίας τάξης Λυκείου στον κλάδο «Έκφραση Έκθεση»:
 2. 1) απαντούν σε τρεις (3) ασκήσεις παρεμφερείς με εκείνες που ήδη έχουν διδαχθεί και 2) συντάσσουν μία έκθεση σύμφωνα με το οικείο αναλυτικό πρόγραμμα.
 3. Οι μαθητές των Α και Β τάξεων Λυκείου στον κλάδο «Έκφραση -Έκθεση»:
 4. 1) απαντούν σε δύο ασκήσεις κατά προτίμηση από αυτές που περλαμβάνει το οικείο σχολικό βιβλίο ή παρόμοιες με του βιβλίου και 2) συγγράφουν ένα κείμενο 4-5 παραγράφων με θέμα σχετικό μ εκείνα που επεξεργάστηκαν κατά τη διδασκαλία στην τάξη, χωρίς το ίδιο θέμα να έχει χρησιμοποιηθεί προηγουμένως για προφορική ή γραπτή έκθεση.
2.  
  Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου μόνου του Προεδρικού Διατάγματος 185/90 προστίθεται εδάφιο που έχει ως εξής: Ο βαθμός της γραπτής προαγωγικής ή απολυτήριας εξέτασης του κλάδου «Έκφραση - Έκθεση» του μαθήματος της Νέας Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας διαμορφώνεται ως εξής 1 Κατά τις προαγωγικές γραπτές εξετάσεις των μαθητών της Α τάξης Λυκείου το 50% του βαθμού υπολογίζεται με βάση την έκθεση και το 50% με βάση τις ασκήσεις. 2 Κατά τις προαγωγικές γραπτές εξετάσεις των μαθητών της Β τάξης ημερήσιου Λυκείου και Β και Γ τάξης εσπερινού το 60% του βαθμού υπολογίζεται με βάση την έκθεση και το 40% με βάση τις ασκήσεις. 3 Κατά τις απολυτήριες εξετάσεις των μαθητών της τελευταίας τάξης Λυκείου το 70% του βαθμού υπολογίζεται με βάση την έκθεση και το 30% με βάση τις ασκήσεις.» Στο τέλος του εδαφίου β του Κεφαλαίου ΣΤ του άρθρου 3 του Προεδρικού Διατάγματος 508/77 (ΦΕΚ 161/τ.Α) προστίθεται φράση που έχει ως εξής «εκ των οποίων η μία μπορεί να είναι συντακτική παρατήρηση.
Άρθρο 5 "Οι μαθητές, που εμπίπτουν στις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 32 του Νόμου 1566/85 (ΦΕΚ 167/τ.Α ), των οποίων οι ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, κατά τις διατάξεις του άρθρου 33 του ίδιου Νόμου έχουν πιστοποιηθεί, εφόσον δεν είναι προφανείς, απ [...]"
1.  
  Στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος
 • Τις διατάξεις της παραγράφου 11 του άρθρου 5, της παραγράφου 5 του άρθρου 7. της παραγράφου 9 του άρθρου 8, της παραγράφου 9 του άρθρου 9 και της παραγράφου 6 του άρθρου 32 του Νόμου 1566/85 «Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 167/τ.Α).
 • Την αριθμ. 229/1992 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1991/263 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/263 1991
ΝΟΜΟΣ 1985/1566 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1566 1985
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1977/508 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1977/508 1977
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1979/104 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1979/104 1979
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1979/294 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1979/294 1979
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1986/427 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/427 1986
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1987/123 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/123 1987
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1990/185 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/185 1990
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1991/142 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/142 1991
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1991/429 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/429 1991
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Δομή και Λειτουργία Ενιαίων Πολυκλαδικών Λυκείων. 1993/376 1993