ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1992/192

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1992-05-28

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1992-05-28

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1992-05-28

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Συγκρότηση Ερανικής Επιτροπής για την ανέγερση μνημείου Ηλέκτρας Αποστόλου στο Δήμο Ηρακλείου Αττικής.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
1.Συγκροτούμε Ερανική Επιτροπή που αποτελείται από τους κάτωθι: 1)Τον εκάστοτε Δήμαρχο Ηρακλείου, ως Πρόεδρο 2)Γεώργιο Ηλιακόπουλο, ως μέλος 3)Φίλιππο Πολίτη, ως μέλος 4)Γεώργιο Γρηγοριάδη, ως μέλος 5)Νικόλαο Κουτσούχο, ως μέλος 6)Ευγενία Ζωγράφου, ως μέλος 7)Ιουλία Πλουμπίδου, ως μέλος 8)Παναγιώτη Θεοδωρόπουλο, ως μέλος 9)Παρασκευή Μαυροφρύδη, ως μέλος 10)Αύγουστο Γιουμπάνη, ως μέλος 2.Έδρα της Επιτροπής ορίζεται ο Δήμος Ηρακλείου τ· Αττικής, διάρκεια δε αυτής μέχρι 31.12.1996. 3.Σκοπός της Ερανικής Επιτροπής είναι η διενέργεια εράνου, που θα γίνει στο Νομό Αττικής, για την ανέγερση του μνημείου Ηλέκτρας Αποστόλου. 4.Το καθαρό προϊόν του εράνου θα κατατίθεται στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, η δε ανάληψη και διάθεση αυτού θα γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 10 και 11 του Ν. 5101/31. 5.Η Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία εάν τα παρόντα μέλη είναι περισσότερα από τα απόντα, οι αποφάσεις δε αυτής λαμβάνονται με την πλειοψηφία των παρόντων και καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο που τηρείται από αυτή και υπογράφεται από τα παρόντα μέλη. 6.Η ανάθεση και η παρακολούθηση της εκτελέσεως του πιο πάνω έργου θα γίνει από Επιτροπή από ειδικά πρόσωπα, που τη συγκροτεί το Υπουργείο Πολιτισμού (Δ/νση Καλών Τεχνών) σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 6409/34. Στον Υπουργό Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος.
  • Τις διατάξεις: α) Των άρθρων 122-126 του Αστικού Κώδικα β) Του Ν. 5101/31
  • Το αρ. ΥΠΠΟ/ΚΑΤΕΧΝ/Γ/1824/45076/7.10.91 έγγραφο της Δ/νσης Καλών Τεχνών του Υπουργείου Πολιτισμού.
  • Το αρ. 3348/17.5.91 έγγραφο του Δήμου Ηρακλείου - Αττικής. Με πρόταση του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία