ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1992/193

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1992-05-28

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1992-05-28

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1992-06-03

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Αντικατάσταση του άρθρου 11 του Π.Δ. 395/1990 «Οργάνωση και διαχείριση του αριθμολαχείου ΛΟΤΤΟ και του λαχείου «ΠΡΟ -ΤΟ».

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Το άρθρο ΙΙ του Π.Δ. 395/1990 τροποποιείται ως ακολούθως: «Άρθρο 11"
1.  
  Στον ΟΠΑΠ παραχωρείται το δικαίωμα διοργάνωσης ενός παιχνιδιού που ονομάζεται εφεξής «ΠΡΟ-ΤΟ» και που γίνεται παράλληλα και σε συνάρτηση με τους διαγωνισμούς του ΠΡΟ-ΠΟ και ΛΟΤΤΟ και στηρίζεται στην κλήρωση ενός αριθμού που συγκρίνεται με αριθμό ή με αριθμό από σειρά αριθμών που εκτυπώνει η μηχανή σε κάθε δελτίο ΠΡΟ-ΠΟ ή ΛΟΤΤΟ που επικυρώνει όπως ειδικότερα ορίζεται στις παραγράφους 5 και 6. Κάθε δελτίο ΠΡΟ-ΠΟ ή ΛΟΤΤΟ μπορεί να συμμετέχει στην ειδική κλήρωση μετά από δήλωση που ο διαγωνιζόμενος σημειώνει σε ειδικό χώρο του δελτίου.
2.  
  Η συμμετοχή προϋποθέτει οπωσδήποτε συμμετοχή και στο διαγωνισμό ΠΡΟ-ΠΟ ή ΛΟΤΤΟ και είναι δυνατή σε όλους με καταβολή ορισμένου αντιτίμου
3.  
  Η ημέρα, ο τρόπος, ό τόπος της κλήρωσης, καθώς και το αντίτιμο συμμετοχής καθορίζονται από το Δ.Σ. του ΟΠΑΠ. Οι προϋποθέσεις συμμετοχής καθορίζονται από Κανονισμό που συντάσσεται από το Δ.Σ. του ΟΠΑΠ και εγκρίνεται από τον αρμόδιο για θέματα Αθλητισμού Υπουργό.
4.  
  Ποσοστό 60% επί του συνόλου των ακαθαρίστων εισπράξεων μετά την αφαίρεση του δικαιώματος των Πρακτόρων διατίθεται ως κέρδος των διαγωνιζομένων. Ποσοστό 11% παρακρατείται από τον ΟΠΑΠ για την κάλυψη των πάσης φύσεως εξόδων διοικήσεως και λειτουργίας του. Τυχόν πλεόνασμα που προκύπτει από τη διαφορά του ύψους των εξόδων κάθε χρήσεως μέχρι του ποσοστού του 11% θα κατατίθεται σε ειδικό Λογαριασμό Τραπέζης και θα χρησιμοποιείται από τον Οργανισμό ύστερα από απόφαση του Δ.Σ. του ΟΠΑΠ για μελλοντικές επενδύσεις εκσυγχρονισμού του. Το υπόλοιπο ποσό θα διατίθεται όπως ορίζεται από την παρ. 3 του άρθρου 2 του παρόντος.
5.  
  Η επικυρωτική μηχανή του Πρακτορείου αποτυπώνει στη μήτρα και στο απόκομμα όλων των δελτίων που κατατίθενται ένα ειδικό κατά περίπτωση επταψήφιο αριθμό ή μία σειρά κατά περίπτωση αριθμών που αποτελούν τον αριθμό ή τους αριθμούς της συμμετοχής στο παιχνίδι. Συμμετοχή στο διαγωνισμό όμως έχουν μόνο οι αριθμοί των δελτίων που έχουν ρητή δήλωση συμμετοχής του διαγωνιζόμενου και για τα οποία κατεβλήθη το σχετικό αντίτιμο.
6.  
  Αντικείμενο του παιχνιδιού είναι η ταύτιση ενός από τους αριθμούς αυτούς με έναν αριθμό που εξάγεται μετά από δημόσια κλήρωση. Οι κατηγορίες των νικητών που διακρίνονται σε κύριες και πρόσθετες ως και τα ποσά που λαμβάνει κάθε κατηγορία χωριστά καθορίζονται με απόφαση του αρμόδιου για θέματα Αθλητισμού Υπουργού μετά από γνώμη του Δ.Σ. του ΟΠΑΠ. Η κλήρωση είναι δημόσια και διενεργείται από την Επιτροπή του άρθρου 6, παρ. 1 του παρόντος.
7.  
  Εάν δεν υπάρχουν νικητές ορισμένης κατηγορίας, τότε το ποσό που αντιστοιχεί στην κατηγορία αυτή δε μοιράζεται, αλλά μεταφέρεται στον επόμενο διαγωνισμό ΛΟΤΤΟ για τους παίκτες που έχουν παίξει το «ΠΡΟ-ΤΟ» σε δελτία του ΛΟΤΤΟ ή στον επόμενο διαγωνισμό ΠΡΟ-ΠΟ για τους παίκτες που έχουν παίξει «ΠΡΟ-ΤΟ» σε δελτία ΠΡΟ-ΠΟ και προστίθεται στο ποσό που μοιράζει η ίδια κατηγορία, εκτός αν μέσα στην προθεσμία του άρθρου 7 διαπιστωθεί μετά από ένσταση επιτυχία στην κατηγορία αυτή. Ομοίως και κατά τον πιο πάνω τρόπο μεταφέρονται και μοιράζονται στον επόμενο διαγωνισμό, προστιθέμενα στο ποσό κερδών της αυτής κατηγορίας, κέρδη κάποιας κατηγορίας που το μερίδιο της είναι μικρότερο του ποσού που καθορίζεται με απόφαση του αρμόδιου για θέματα Αθλητισμού Υπουργού μετά από γνώμη του Δ.Σ. του ΟΠΑΠ. Εάν το μερίδιο μιας από τις κύριες κατηγορίες νικητών είναι ανώτερο του αντίστοιχου μεριδίου της ανώτερης κύριας κατηγορίας, τα ποσά των δύο αυτών κατηγοριών ενώνονται και διανέμονται εξίσου μεταξύ όλων των νικητών αυτών των δύο κατηγοριών. Ο όρος αυτός δεν ισχύει για τις πρόσθετες κατηγορίες νικητών.
8.  
  Τα κέρδη καταβάλλονται στους τυχερούς στρογγυλοποιούμενα στην αμέσως κατώτερη του ακριβούς ποσού πεντάδα δραχμών
9.  
  Όσον αφορά τους λοιπούς όρους συμμετοχής και τις διαδικασίες που ακολουθούνται έχουν ισχύ οι διατάξεις του 395/1990 Π. Διατάγματος.
10.  
  Εάν για οποιοδήποτε λόγο ο ΟΠΑΠ προβεί στην ακύρωση δελτίου ΠΡΟ-ΠΟ ή ΛΟΤΤΟ που έχει δηλωθεί ότι συμμετέχει στο «ΠΡΟ-ΤΟ», τότε αυτομάτως το δελτίο δεν συμμετέχει σε κανένα από τα παιχνίδια αυτά κι οι διαγωνιζόμενοι δικαιούνται μόνο επιστροφής του αντιτίμου της συμμετοχής τους. Περαιτέρω αξίωση αποζημίωσης αποκλείεται». Στον Υπουργό Πολιτισμού αναθέτουμε τη δημοσίευση και την εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Του άρθρου 26 του Ν. 1646/1986 (Α 138) όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 1904/1990 (Α 143).
 • Του Ν. 1558/85 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα».
 • Την υπ αριθ. 262/1992 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης, του Υπουργού Οικονομικών και της Υπουργού Πολιτισμού,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1986/1646 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/1646 1986
ΝΟΜΟΣ 1990/1904 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/1904 1990
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία