Οργάνωση και λειτουργία του Ιδρύματος με την επωνυμία «ΙΔΡΥΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ».

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Μορφή - Επωνυμία - Έδρα - Σφραγίδα"
1.  
  Το Ίδρυμα με την επωνυμία «ΙΔΡΥΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ» που συστήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 19 του Ν. 2026/1992 αποτελεί Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου και διέπεται από τις διατάξεις της παραπάνω συστατικής πράξης και του παρόντος οργανισμού.
2.  
  Έδρα του Ιδρύματος είναι η πόλη των Αθηνών ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣΔιοίκησης και διαχείρισης του Ιδρύματος με την επωνυμία «ΙΔΡΥΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ»
3.  
  Το Ίδρυμα έχει σφραγίδα κυκλική που φέρει τις λέξεις: «ΙΔΡΥΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ» και στο Κέντρο τη Γλαύκα
Άρθρο 2 "ΣΚΟΠΟΣ"
1.  
  Σκοπός του Ιδρύματος είναι η προβολή, διάδοση και καλλιέργεια στο Εξωτερικό, κατά συστηματικό τρόπο, του Ελληνικού Πολιτισμού
Άρθρο 3 "α. Τα εισοδήματα από την εκμετάλλευση των περιουσιακών του στοιχείων. β. Οι τόκοι από τις καταθέσεις του σε Τράπεζες ή άλλους Πιστωτικούς Οργανισμούς. γ. Οι κάθε είδους χρηματικές ή μη παροχές ή επιχορηγήσεις απ όπου και αν προέρχονται, καθώς και οι [...]"
2.  
  Με αποφάσεις του Δ.Σ. απονέμονται σε πρόσωπα, που συμβάλλουν καθ οιονδήποτε τρόπο στην εκπλήρωση των σκοπών του Ιδρύματος και ανάλογα με την προσφορά τους οι τίτλοι του χορηγού, του δωρητή ή του ευεργέτη.
Άρθρο 4
1.  
  Τακτικά Μέλη του Ιδρύματος εγγράφονται Έλληνες πολίτες, διακρινόμενοι για την προσφορά τους στον πολιτισμό της Χώρας, στην επιστήμη, στην τέχνη ή σε κοινωνικές ή εθνικές δραστηριότητες
2.  
  Τα μέλη του Ιδρύματος εγγράφονται σ αυτό ύστερα από αίτηση τους προς την διοίκηση του ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ. Την αίτηση εγγραφής θα πρέπει να προσυπογράφουν τρία (3) ήδη τακτικά μέλη του Ιδρύματος.
3.  
  Τα μέλη διακρίνονται σε επίτιμα, τακτικά και αντεπιστέλλοντα. Την αίτηση εξετάζει το Δ.Σ. και η απόφαση του για εγγραφή είναι αμετάκλητη.
4.  
 1. Μόνο τα τακτικά μέλη έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση και μόνον από αυτά συγκροτείται το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος
 2. Επίτιμα μέλη εγγράφονται, με πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος, πρόσωπα τα οποία έχουν διακριθεί για τη συμπαράσταση και αρωγή τους στους σκοπούς του Ιδρύματος.
 3. Τα επίτιμα μέλη μπορούν να μετέχουν στις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης και να προβαίνουν σε ανακοινώσεις, χωρίς όμως δικαίωμα ψήφου.
 4. Αντεπιστέλλοντα μέλη εκλέγονται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος, Έλληνες το γένος, του Εξωτερικού ως και φιλέλληνες ή Ελληνιστές που διακρίνονται για την προσφορά τους στην πολιτισμική ουσία του Ελληνισμού
5.  
  Τα τακτικά μέλη, εφόσον είναι ταμειακώς εντάξει, δικαιούνται:
 1. Να μετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις, να εκλέγουν τη Διοίκηση και τα λοιπά όργανα του Ιδρύματος και να εκλέγονται σε αυτά
 2. Να αποχωρούν από το Ίδρυμα με έγγραφη δήλωση τους που απευθύνεται προς το Διοικητικό Συμβούλιο
 3. Να εκπροσωπούν μέχρι τρία άλλα μέλη και να εκπροσωπούνται κατά την άσκηση των δικαιωμάτων τους, ύστερα από έγγραφη εξουσιοδότηση
6.  
  Διαγράφεται από το Ίδρυμα με αιτιολογημένη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου κάθε μέλος, το οποίο προβαίνει σε πράξεις που αντιβαίνουν στο σκοπό του Ιδρύματος ή αρνείται την εφαρμογή των νομίμων αποφάσεων του Δ.Δ. του Ιδρύματος.
Άρθρο 5 "ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ"
1.  
  Το Ίδρυμα εκπροσωπείται δικαστικώς και εξωδίκως από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του
Άρθρο 6 "ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ"
1.  
  Όργανα του Ιδρύματος είναι: Η Γενική Συνέλευση των Μελών -Η Εξελεγκτική Επιτροπή - Το Διοικητικό Συμβούλιο και η Εκτελεστική Γραμματεία
Άρθρο 7
1.  
  Η Συνέλευση των μελών συγκροτείται από τα τακτικά μέλη του Ιδρύματος, και έχει όλες τις αρμοδιότητες τις προβλεπόμενες εις τον εσωτερικό Κανονισμό του
2.  
  Η τακτική Γενική Συνέλευση συγκαλείται ανά τριετία για την εκλογή του Δ.Σ. του Ιδρύματος. Η Γενική αυτή Συνέλευση εγκρίνει το διοικητικό απολογισμό του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και τον οικονομικό απολογισμό της περιόδου, η οποία έληξε και τον προϋπολογισμό της επομένης. Επίσης εγκρίνει την έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής για την οικονομική διαχείριση και κάθε άλλο θέμα που υποβάλλεται σ αυτή από το Διοικητικό Συμβούλιο.
3.  
  Η έκτακτη Γενική Συνέλευση καλείται όταν κρίνει τούτο αναγκαίο το Διοικητικό Συμβούλιο ή όταν τα 2/5 των ταμειακώς εντάξει μελών του Ιδρύματος ζητήσουν τη σύγκληση της, με έγγραφη αίτηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζοντας και τα προς συζήτηση θέματα. Στην περίπτωση αυτή το Δ.Σ. υποχρεούται να συγκαλέσει τη Συνέλευση εντός μηνός από την υποβολή της αιτήσεως.
4.  
  Στη Συνέλευση προεδρεύει Ό πρόεδρος του Ιδρύματος ή ο νόμιμος αναπληρωτής του
5.  
  Η συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία, όταν παρίστανται σ αυτή τουλάχιστον το 1 /3 του όλου αριθμού των τακτικών μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου. Αν δεν επιτευχθεί απαρτία στην πρώτη συνέλευση συγκαλείται νέα, με τα αυτά θέματα, μετά παρέλευση πέντε (5) το λιγότερο και εντός είκοσι (20) το πολύ ημερών. Κατά τη δεύτερη αυτή συνέλευση πρέπει να είναι παρόντες το 1 /4 του όλου αριθμού των μελών. Αν δεν βρεθεί σε απαρτία και η δεύτερη συνέλευση, καλείται τρίτη εντός δέκα (10) το πολύ ημερών. Κατά την τρίτη Συνέλευση πρέπει να είναι παρόντες το 1/5 τουλάχιστον. Αν δεν επιτευχθεί απαρτία και κατά την τρίτη συνέλευση δεν μπορεί να κληθεί άλλη για το ίδιο, θέμα πριν από την παρέλευση μηνός, η οποία τότε θεωρείται πρώτη όσον αφορά την απαιτούμενη απαρτία.
6.  
  Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών, πλην των αρχαιρεσιών όπου λαμβάνονται με σχετική πλειοψηφία
7.  
  Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με επιστολές προς τα μέλη οκτώ ημέρες πριν από την καθοριζόμενη ημέρα σύγκλησης της Συνελεύσεως
8.  
  Η ψηφοφορία στη Γενική Συνέλευση που αφορά αρχαιρεσίες ή εκλογή συλλογικών οργάνων, θέματα εμπιστοσύνης και προσωπικά εν γένει ζητήματα, είναι μυστική
9.  
  Στην ανά τριετία συγκαλούμενη Γενική Συνέλευση οπότε διενεργούνται οι αρχαιρεσίες, εκλέγεται τριμελής εφορευτική επιτροπή με δύο αναπληρωματικά μέλη, η οποία διεξάγει κατ αυτήν την ημέρα τις αρχαιρεσίες. Μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιοι.
10.  
  Η εφορευτική επιτροπή μετά την εκλογή της συγκαλείται και εκλέγει τον Πρόεδρο και Γραμματέα της, παραλαμβάνει το μητρώο μελών και όλα τα απαραίτητα στοιχεία για τη διεξαγωγή των αρχαιρεσιών. Αυτή εποπτεύει για την τήρηση της τάξης και την συμφώνως προς το Νόμο και το παρόν διενέργεια των αρχαιρεσιών. Για τη διεξαγωγή των αρχαιρεσιών, των εκλογών και του αποτελέσματος αυτών, καταρτίζει πρακτικό. Τούτο, υπογράφεται από όλα τα μέλη της και παραδίδεται στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος. 11. Όσοι θέλουν να μετάσχουν στις αρχαιρεσίες για την εκλογή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο ή την τριετή Εξελεγκτική Επιτροπή, δηλώνουν τούτο εγγράφως προς την Εφορευτική Επιτροπή κατά την ίδια ημέρα της εκλογής της, εφ όσον θα επακολουθήσουν κατά την ίδια ημέρα οι αρχαιρεσίες, άλλως πριν από τρεις ημέρες από την ημέρα που ορίσθηκε για αρχαιρεσίες από τη Γενική Συνέλευση.
Άρθρο 8 "Η ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ"
1.  
  Ο έλεγχος και η εποπτεία του Διοικητικού Συμβουλίου ασκείται από τριμελή Εξελεγκτική Επιτροπή, που εκλέγεται ανά τριετία μαζί με το Διοικητικό Συμβούλιο. Η εξελεγκτική Επιτροπή εποπτεύει και ελέγχει κατ έτος την οικονομική διαχείριση του Ιδρύματος, τα πραγματοποιηθέντα έσοδα, τις πηγές του, καθώς και τις πραγματοποιηθείσες δαπάνες. Αυτή υποβάλλει έκθεση στην Τακτική Γενική Συνέλευση. Στη διάθεση της τίθενται, όταν ζητηθούν τα βιβλία διαχείρισης του Ιδρύματος με την επιφύλαξη εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 281 Α.Κ. Μαζί με τα τακτικά μέλη της εκλέγονται και δύο αναπληρωματικά μέλη.
Άρθρο 9
1.  
  Το Διοικητικό Συμβούλιο του οποίου η θητεία είναι τριετής, αποτελείται από εννέα μέλη, ήτοι τον Πρόεδρο, έναν Αντιπρόεδρο, το Γενικό Γραμματέα και έξι Συμβούλους. Οι θέσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι άμισθες.
2.  
  Το Δ.Σ. αποφασίζει για κάθε θέμα αναγόμενο στην οργάνωση, στελέχωση, διαχείριση και την εκπλήρωση των σκοπών του Ιδρύματος. Εφαρμόζει το καταστατικό, διαχειρίζεται την περιουσία του Ιδρύματος, εγκρίνει τις κάθε είδους δαπάνες εντός του εγκρινόμενου προϋπολογισμού, προσλαμβάνει, απολύει το προσωπικό, καθορίζει τις αποδοχές των εργαζομένων στο Ίδρυμα, συντάσσει εσωτερικό κανονισμό, εκτελεί τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων, συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις με αποφάσεις του και καταρτίζει την ημερήσια διάταξη τους. Συντάσσει τη διοικητική λογοδοσία μέσω του Προέδρου και του Γενικού Γραμματέα και την ταμιακή λογοδοσία μέσω του Ταμείου και τις υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση προς έγκριση. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί το Ίδρυμα ενώπιον παντός φυσικού και νομικού προσώπου, των Δικαστηρίων και κάθε αρχής, διοικεί και διαχειρίζεται την περιουσία του Ιδρύματος συμβάλλεται και δεσμεύει τούτο ενοχικώς και εμπραγμάτως και γενικά αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά στη διοίκηση και στη λειτουργία του, τη διάθεση των πόρων του, καθώς και για κάθε ενέργεια που σχετίζεται με την εκπλήρωση του σκοπού του, πάντοτε όμως σύμφωνα με τις διατάξεις της συστηματικής πράξης και του παρόντος οργανισμού. Το Διοικητικό Συμβούλιο, μεταξύ άλλων, ειδικότερα: α) Καταρτίζει, ψηφίζει και υποβάλλει κάθε χρόνο για την άσκηση της εποπτείας στον Υπουργό Εξωτερικών τον ισολογισμό του ενεργητικού και του παθητικού του Ιδρύματος καθώς και αναλυτική έκθεση πεπραγμένων του διαρρεύσαντος έτους.
 1. Αποφασίζει την πρόσληψη του αναγκαίου προσωπικού του ιδρύματος.
 2. Προσδιορίζει τα δικαιώματα, τις υποχρεώσεις και τα ειδικότερα καθήκοντα του παραπάνω προσωπικού, καθώς και την αμοιβή του, σύμφωνα με τα προσόντα του, τους όρους των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, τις διατάξεις γενικότερα της εργατικής νομοθεσίας και τις συνθήκες της αγοράς εργασίας.
 3. Αποφασίζει για κάθε θέμα που έχει σχέση με την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Ιδρύματος
 4. Αποφασίζει για την αποδοχή ή αποποίηση κληρονομιών, κληροδοσιών και δωρεών, καθώς και για την ανακήρυξη ευεργετών και δωρητών του ιδρύματος, αποφασίζει την αγορά αυτοκινήτων προς εκπλήρωση των σκοπών του Ιδρύματος
3.  
  Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία αν τα παρόντα κατά τη συνεδρίαση μέλη είναι περισσότερα από τα απουσιάζοντα και όχι κάτω των τεσσάρων. Οι αποφάσεις του λαμβάνονται κατά πλειοψηφία των παρόντων μελών και σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.
4.  
  Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει συγκαλούμενο από τον Πρόεδρο τακτικώς μεν κατά μήνα, εκτάκτως δε όταν παρίσταται ανάγκη. Ο Πρόεδρος υποχρεούται να συγκαλέσει το Συμβούλιο αν ζητήσει τούτο, το ήμισυ πλέον ενός από τα μέλη του.
5.  
  Σε κάθε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά, στα οποία καταχωρίζονται όλες οι αποφάσεις που λαμβάνονται από αυτό, καθώς και η γνώμη των μελών που τυχόν διαφωνούν. Τα πρακτικά υπογράφονται από όλα τα μέλη που μετέχουν στη συνεδρίαση, αν δε κάποιο μέλος αρνηθεί, η άρνηση του βεβαιώνεται από τα λοιπά μέλη.
6.  
  Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου προσφέρουν τις υπηρεσίες τους χωρίς αμοιβή. Δικαιούνται όμως οδοιπορικών ή άλλων εξόδων που δαπάνησαν για.την εκτέλεση υπηρεσίας του Ιδρύματος, εφόσον έγιναν έπειτα από ειδική εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου και αποδεικνύεται ότι πραγματοποιήθηκαν νομίμως.
7.  
  Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να παρέχει εντολές, πληρεξουσιότητες ή εξουσιοδοτήσεις προς ενέργεια υλικών πράξεων ή δικαιοπραξιών προς μέλη ή τρίτους, για χρόνο ανεξάρτητο της θητείας των μελών του
8.  
  Τα αντίγραφα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται με την υπογραφή του Προέδρου ή του νόμιμου αναπληρωτή του, υπό την επωνυμία του Ιδρύματος και τη σφραγίδα του
9.  
  Στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. μετέχουν χωρίς ψήφο ένας εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών και ένας εκπρόσωπος του Υπουργείου Πολιτισμού που ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών και του Υπουργού Πολιτισμού αντίστοιχα μετά των αναπληρωτών τους για θητεία ίση προς εκείνη του Δ.Σ. Οι εκπρόσωποι των Υπουργείων δικαιούνται να λαμβάνουν αντίγραφα των πρακτικών του Δ.Σ. και της Γεν. Συνέλευσης ως και άλλων στοιχείων που αφορούν τη λειτουργία του Ιδρύματος και των παραρτημάτων του.
Άρθρο 10 "Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ"
1.  
  Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ιδρύματος:. ά)Σύγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο σε τακτικές και έκτακτες συνεδριάσεις, κηρύσσει την έναρξη και λήξη αυτών και διευθύνει τις συζητήσεις. Οι προσκλήσεις για συνεδρίαση αποστέλλονται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. β) Καταρτίζει, βοηθούμενος από το Γενικό Γραμματέα, την ημερήσια διάταξη των θεμάτων που θα συζητηθούν, την οποία και υπογράφει. Θέμα που δεν περιλαμβάνεται σ αυτήν δεν συζητείται, εκτός αν παρίσταται στο σύνολο των μελών και συμφωνήσει παμψηφεί στην αναγραφή του στην ημερήσια διάταξη. γ) Εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο τα θέματα της συζήτησης. Μπορεί όμως, όποτε το κρίνει σκόπιμο, να αναθέτει την εισήγηση διαφόρων θεμάτων σε άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. δ) Ασκεί εποπτεία και έλεγχο στο προσωπικό του ιδρύματος, εκτελεί τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και ενεργεί σύμφωνα με τις ειδικές εξουσιοδοτήσεις και εντολές αυτού. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος τούτου άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται με απόφαση αυτού.
Άρθρο 11 "ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ"
1.  
  Ο Γενικός Γραμματέας του Ιδρύματος: α) Φροντίζει για τη σύνταξη των πρακτικών του Διοικητικού β) Διεκπεραιώνει την αλληλογραφία. γ) Φυλάσσει τα έγγραφα, τα βιβλία (εκτός από τα διαχειριστικά) και τη σφραγίδα του ιδρύματος και ευθύνεται για την καταστροφή ή την απώλεια τούτων. Ο Γενικός Γραμματέας μπορεί, εφόσον κρίνεται αιτιολογημένα απαραίτητο από το Διοικητικό Συμβούλιο λόγω ειδικών συνθηκών, να βοηθείται από υπάλληλο του ιδρύματος, την ευθύνη όμως για τις ενέργειες τούτου φέρει πάντοτε ο ίδιος. Το Γενικό Γραμματέα, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται με απόφαση αυτού.
Άρθρο 12 "ΤΑΜΙΑΣ"
1.  
  Ο Ταμίας του Ιδρύματος: α) Εισπράττει όλα τα έσοδα τούτου, εκδίδοντας και υπογράφοντας σχετικές αριθμημένες διπλότυπες αποδείξεις. β) Καταθέτει τα έσοδα του ιδρύματος σε πιστωτικά ιδρύματα που καθορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. γ) Τηρεί και φυλάσσει τα διαχειριστικά βιβλία και στοιχεία του Ιδρύματος. δ) Φροντίζει για την έγκαιρη κατάρτιση και υποβολή στο Διοικητικό Συμβούλιο του σχεδίου ισολογισμού του ιδρύματος. Τον Ταμία, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται με απόφαση αυτού.
Άρθρο 13
1.  
  Η Εκτελεστική Γραμματεία του Ιδρύματος αποτελεί υπηρεσία, η οποία αποστολή έχει την υποβοήθηση του Ιδρύματος και των οργάνων του εκείνων, που έχουν αποφασιστική αρμοδιότητα, να εκπληρώσουν τους σκοπούς του Ιδρύματος
2.  
  Επικεφαλής της Εκτελεστικής Γραμματείας είναι ο Προϊστάμενος της, ο οποίος διορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο με τριετή θητεία, που μπορεί να ανανεώνεται. Ο Προϊστάμενος της Γραμματείας μπορεί να είναι και μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Είναι όμως δυνατό, στην περίπτωση αυτή, να καλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, όταν τούτο το κρίνει σκόπιμο, να μετέχει στις συνεδριάσεις του χωρίς ψήφο.
3.  
  Η Εκτελεστική Γραμματεία επικουρείται στην εκτέλεση της αποστολής της από 10μελές Γνωμοδοτικό Συμβούλιο. Τούτο εκλέγεται από το Διοικητικό Συμβούλιο για ετήσια θητεία και μέλη του μπορεί να είναι μόνο μέλη της Γενικής Συνέλευσης του Ιδρύματος. Το Γνωμοδοτικό αυτό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Προϊστάμενο της Εκτελεστικής Γραμματείας και ως προς τη συγκρότηση, σύνθεση και λειτουργία του εφαρμόζονται αναλόγως οι κανόνες που ισχύουν αντιστοίχως για τα συλλογικά διοικητικά όργανα.
4.  
  Την Εκτελεστική Γραμματεία συνθέτουν πέντε (5) τμήματα, ήτοι: α) Το Τμήμα Προγραμματισμού και Οικονομικών
 1. Το Τμήμα Πληροφοριών και Τεκμηρίωσης
 2. Το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων και Σχέσεων με τα Παραρτήματα του Ιδρύματος
 3. Το Τμήμα Εκδόσεων και Ενημέρωσης, ε) Το Τμήμα Εκκλησιαστικών Θεμάτων
5.  
  Οι επικεφαλής των κατά την προηγούμενη παράγραφο Τμημάτων είναι έμμισθοι και διορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο για τριετή θητεία, η οποία μπορεί να ανανεώνεται
Άρθρο 14 "ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ - ΑΝΤΕΠΙΣΤΕΛΛΟΝΤΑ ΜΕΛΗ"
1.  
  Με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ιδρύονται παραρτήματα του Ιδρύματος στο εξωτερικό. Με όποιες αποφάσεις εκλέγονται ως αντεπιστέλλοντα μέλη του Ιδρύματος στο εξωτερικό πρόσωπα κύρους, τα οποία έχουν συμβάλει ή μπορούν να συμβάλουν στην προβολή, διάδοση και καλλιέργεια στο εξωτερικό του Ελληνικού Πολιτισμού.
2.  
  Τα μέλη αυτά, εφόσον είναι περισσότερα από δέκα, εκλέγουν την πενταμελή Διοικούσα Επιτροπή κάθε παραρτήματος του Ιδρύματος. Ο επικεφαλής κάθε Διοικούσας Επιτροπής ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μεταξύ των μελών της για τριετή θητεία, η οποία μπορεί να ανανεώνεται.
3.  
  Η Διοικούσα Επιτροπή συγκροτείται, συντίθεται και λειτουργεί σύμφωνα με τους αντίστοιχους κανόνες των συλλογικών διοικητικών οργάνων
4.  
  Η κάθε Διοικούσα Επιτροπή μπορεί να προσλαμβάνει έμμισθο Διευθυντή και υπαλλήλους, εφόσον κρίνεται σκόπιμο για την εκπλήρωση της αποστολής της. Οι σχετικές αποφάσεις εγκρίνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.
5.  
  Η κάθε Διοικούσα Επιτροπή καθορίζει τα της οργάνωσης και λειτουργίας της και τα της δραστηριότητας της στο πλαίσιο των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης του Ιδρύματος
Άρθρο 15
1.  
  Η Οικονομική διαχείριση του Ιδρύματος περιλαμβάνει ετήσια περίοδο, η οποία αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ιδίου έτους. Κατ εξαίρεση, η πρώτη διαχειριστική περίοδος αρχίζει από την ημέρα δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως του παρόντος Π. Δ/τος και παρατείνεται ως την 31η Δεκεμβρίου του επόμενου ημερολογιακού έτους. 2. Η .Οικονομική διαχείριση γίνεται με βάση προϋπολογισμό και απολογισμό εσόδων και εξόδων.
Άρθρο 16
1.  
  Το ίδρυμα τηρεί υποχρεωτικά τα ακόλουθα βιβλία και στοιχεία:
 1. Βιβλίο πρωτοκόλλου αλληλογραφίας
 2. Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, γ) Βιβλίο λογιστικής παρακολούθησης, στο οποίο καταχωρίζονται με χρονολογική σειρά και με λογιστική τάξη, όλα τα έσοδα και έξοδα του Ιδρύματος που πραγματοποιούνται στη διάρκεια της χρήσης, δ) Βιβλίο-μητρώο χορήγησης οικονομικών ενισχύσεων και βραβείων
 3. Στελέχη αριθμημένων διπλοτύπων αποδείξεων είσπραξης και ενταλμάτων πληρωμής, θεωρημένα από τον Πρόεδρο. 2.
 4. Εκτός από τα παραπάνω βιβλία και στοιχεία, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει την τήρηση και άλλων βιβλίων και στοιχείων, τα οποία κρίνει ότι είναι απαραίτητα για την παρακολούθηση της διαχείρισης της περιουσίας του ιδρύματος και της εκτέλεσης των σκοπών του.
3.  
  Όλα τα βιβλία και στοιχεία δύνανται να τηρούνται μηχανογραφικά κατά τις εκάστοτε τεχνικές δυνατότητες
Άρθρο 17 "ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ"
1.  
  Οργανωτική Επιτροπή του Ιδρύματος: Η Οργανωτική Επιτροπή του Ιδρύματος διορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εξωτερικών και Πολιτισμού από Έλληνες πολίτες, οι οποίοι έχουν διακριθεί στον τομέα της επιστήμης ή της τέχνης ή του πολιτισμού. Η Οργανωτική επιτροπή ορίζει τα πρώτα μέλη της Γενικής Συνέλευσης του Ιδρύματος, τα οποία δεν είναι δυνατόν να υπερβαίνουν τα πενήντα (50). Τα μέλη αυτά, που μπορεί να είναι μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής, καθώς και μη μέλη της, είναι Έλληνες πολίτες που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 4, παρ. 1 του παρόντος. Η Οργανωτική Επιτροπή εκλέγει τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της και συγκαλεί μέσα σε ένα μήνα την πρώτη Γενική Συνέλευση του Ιδρύματος.
2.  
  Πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος: Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος εκλέγεται από την κατά την προηγούμενη παράγραφο προβλεπόμενη Γενική Συνέλευση για θητεία τριών (3) ετών. Μέσα στη θητεία αυτή, πέραν των άλλων υποχρεώσεων του, έχει και την υποχρέωση να συγκαλέσει χωρίς καθυστέρηση Γενική Συνέλευση για την εκλογή των άλλων τακτικών μελών του Ιδρύματος σύμφωνα με το Α4 παρ. 2 του παρόντος. Στην Υφυπουργό Εξωτερικών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 19 του Ν. 2026/1992 (ΦΕΚ 43/ 23.3.1992, Α), με τις οποίες συστήθηκε Ίδρυμα με την επωνυμία «ΙΔΡΥΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ», ως Ν.Π.Ι.Δ. και με έδρα την Αθήνα.
 • Τις διατάξεις των άρθρων: α) 101 και 119 του Εισαγωγικού Νόμου και Αστικού Κώδικα και β) 108 και 110 του Αστικού Κώδικα.
 • Την 1131-15853/ΑΣ 8177/4.9.1991 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εξωτερικών «Περί καθορισμού αρμοδιοτήτων της Υφυπουργού Εξωτερικών Τσουδερού Βιργινίας» (ΦΕΚ 728/1991 τ.Β).
 • Την υπ αριθ. 236/1992 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Με πρόταση της Υφυπουργού Εξωτερικών και της Υπουργού Πολιτισμού,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΠΡΑΞΗ 1991/1131-15853/ΑΣ8177 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/1131-15853_ΑΣ8177 1991
Ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης και προσωπικού της δημόσιας διοίκησης και άλλες διατάξεις. 1992/2026 1992
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Ρυθμίσεις για το Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού. 1997/2524 1997
Μεταφορά αρμοδιότητος εποπτείας του Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού από το Υπουργείο Εξωτερικών στο Υπουργείο Πολιτισμού. 2002/31 2002