Συμπλήρωση - Τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 402/88 «Οργανισμός Υπουργείου Γεωργίας» (Α 187).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Σύσταση Υπηρεσιών"
1.  
  Στην κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Γεωργίας συνιστώνται οι πιο κάτω Υπηρεσίες: α) Δ/νση Γεωλογίας - Υδρολογίας. β) Α Τμήμα Κατασκευών Εγγειοβελτιωτικών Έργων. γ) Β Τμήμα Κατασκευών Εγγειοβελτιωτικών Έργων. δ) Τμήμα Μεταφραστικό. ε) Γραφείο Τύπου κασι Δημοσίων Σχέσεων.
Άρθρο 2
1.  
  Η Δ/νση Γεωλογίας - Υδρολογίας υπάγεται στη Γενική Δ/νση Εγγειοβελτιωτικών Έργων και Γεωγικών Διαρθρώσεων και συγκροτείται από τα εξής Τμήματα, Εργαστήριο και Γραφείο:
 1. Υδρολογίας
 2. Υδρογεωλογίας, Γεωτρήσεων και Μαθηματικών Ομοιωμάτων
 3. Τεχνικής Γεωλογίας και Γεωφυσικής
 4. Εργαστήριο Εδαφοϋδρολογίας και Γεωλογίας
 5. Γραφείο Γραμματείας
2.  
  Οι αρμοδιότητες της Δ/νσης Γεωλογίας - Υδρολογίας ανάγονται στα πιο κάτω θέματα που κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων, του Εργαστηρίου και του Γραφείου αυτής, ως ακολούθως:
 1. Τμήμα Υδρολογίας
  • Ο σχεδιασμός και προγραμματισμός, σε ετήσια και πολυετή βάση, των υδρολογικών εργασιών αρμοδιότητας εγγείων βελτιώσεων και ο καθορισμός των υδρολογικών λεκανών που ενδιαφέρουν για την ανάπτυξη των αρδεύσεων
  • Η ίδρυση ή η κατάργηση Υδρολογικών σταθμών αρμοδιότητας εγγείων βελτιώσεων, η μέριμνα για την προμήθεια και κατανομή του απαραίτητου εξοπλισμού σε όργανα, συσκευές ανταλλακτικά και υλικά λειτουργίας των υδρολογικών σταθμών και η σύνταξη προδιαγραφών και λοιπών οδηγιών για την προμήθεια υδρολογικών οργάνων και συσκευών
  • Η παροχή οδηγιών στις περιφερειακές υπηρεσίες εγγείων βελτιώσεων για την εγκατάσταση, λειτουργία και συντήρηση των υδρολογικών σταθμών επιφανειακής και υπόγειας υδρολογίας, τις μετρήσεις παροχής πηγών, υδατορευμάτων και γεωτρήσεων για τη λήψη, καταγραφή και επεξεργασία των υδρολογικών παρατηρήσεων και μετρήσεων
  • Η συγκέντρωση, ο έλεγχος, η μέριμνα για τη μηχανογράφηση και τη δημοσίευση των υδρολογικών παρατηρήσεων και μετρήσεων
  • Η εκπόνηση αυτοτελών υδρολογικών μελετών, καθώς και η ανάθεση αυτοτελών υδρολογικών μελετών σε αναδόχους, η κατάρτιση των σχετικών συμβάσεων, ο έλεγχος και οι διαδικασίες έγκρισης αυτών
  • Η κατάρτιση υφισταμένων και μελλοντικών υδατικών ισοζυγίων μεγάλων λεκανών υδρολογικού ενδιαφέροντος, καθώς και ο έλεγχος του υδρολογικού μέρους των εκπονουμένων εγγειοβελτιωτικών έργων
  • Ο υπολογισμός των διαθεσίμων για άρδευση υδατικών πόρων κατά υδατικά διαμερίσματα της χώρας, καθώς και κατά περιοχή γεωργικού ενδιαφέροντος
  • Η παροχή οδηγιών στις περιφερειακές υπηρεσίες εγγείων βελτιώσεων για:
  • (1) Την κατάρτιση των υφισταμένων και μελλοντικών υδατικών ισοζυγίων των λεκανών υδρολογικού ενδιαφέροντος που αφορούν τη γεωργία, και (2) Την ανάληψη και εκτέλεση εργασιών προγραμμάτων διασύνδεσης των επιφανειακών και υπογείων υδάτων
  • Η μέριμνα για θέματα διακριτικών υδατικών ρυθμίσεων, σε συνεργασία με αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς
 2. Τμήμα Υδρογεωλογίας, Γεωτρήσεων και Μαθηματικών Ομοιωμάτων:
  • Ο σχεδιασμός ετήσιων και πολυετών προγραμμάτων εκπόνησης υδρογεωλογικών μελετών, καθώς και η κατάρτιση και εφαρμογή μαθηματικών Ομοιωμάτων υπογείων υδροφορεων, σε συνεργασία με τηυ Διεύθυνση Πληροφορικής
  • Η εκπόνηση υδρογεωλογικών μελετών και η εκτέλεση των συναφών μ αυτές ερευνητικών εργασιών, καθώς και η σύνταξη εκθέσεων επί των αποτελεσμάτων εφαρμογής των μαθηματικών ομοιωμάτων των υπογείων υδροφορεων κάθε μελετώμενης υδρογεωλογικής λεκάνης
  • Η ανάθεση εκπόνησης υδρογεωλογικών μελετών και μελετών κατάρτισης μαθηματικών ομοιωμάτων υδρολογικών λεκανών της χώρας και η εκτέλεση των συναφών μ αυτές ερευνητικών εργασιών σε αναδόχους, η κατάρτιση των σχετικών συμβάσεων, ο έλεγχος και οι διαδικασίες έγκρισης αυτών
  • Η κατάρτιση ισοζυγίων υπογείων υδάτων μεγάλων υδρογεωλογικών λεκανών και η παρακουλούθηση της συμπεριφοράς των αντίστοιχων υδροφορεων κατά την εκμετάλλευση τους για την προστασία του υπόγειου υδατικού δυναμικού
  • Η μέριμνα για τη συγκέντρωση, επεξεργασία, αξιολόγηση και αρχειοθέτηση των υδρογεωλογικών, υδρολογικών, γεωλογικών και λοιπών στοιχείων κατά διαμέρισμα της χώρας, για τις ανάγκες εκπόνησης υδρογεωλογικών μελετών, την εφαρμογή των καταρτιζομένων προγραμμάτων μαθηματικών ομοιωμάτων, καθώς και η κωδικοποίηση των στοιχείων
  • Οι ενέργειες για την εκτέλεση από την υπηρεσία ή αναδόχους αρδευτικών γεωτρήσεων, καθώς και η έκδοση προτύπων τεχνικών προδιαγραφών, γενικών κανονισμών και οδηγιών ορθής εκτέλεσης αυτών
  • Η συνεργασία με ημεδαπούς και αλλοδαπούς επιστημονικούς οργανισμούς στον τομέα της κατάρτισης μαθηματικών ομοιωμάτων
 3. Τμήμα Τεχνικής Γεωλογίας και Γεωφυσικής
  • Η εκπόνηση των γεωλογικών, γεωτεχνικών και λοιπών μελετών που απαιτούνται στα πλαίσια μελετωμένων ή εκτελουμένων έργων
  • Η ανάθεση εκπόνησης μελετών της υποπερ. (αα) και εκτέλεσης των συναφών μ αυτές εργασιών σε αναδόχους, η κατάρτιση των σχετικών συμβάσεων, ο έλεγχος και οι διαδικασίες έγκρισης αυτών.
  • Η παροχή κατευθύνσεων και οδηγιών στις περιφερειακές υπηρεσίες εγγείων βελτιώσεων για τα θέματα που αφορού γεωλογικές και γεωτεχνικές μελέτες και εργασίες
  • Η παρακουλούθηση, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Τεχνικών Μελετών και Κατασκευών, της συμπεριφοράς των φραγμάτων και λιμνοδεξαμενών κατά τη διάρκεια της κατασκευής και λειτουργίας τους
  • Η ανάθεση μελετών σεισμικής επικινδυνότητας σε περιοχές που πρόκειται να εκτελεσθούν μεγάλα τεχνικά έργα, ο έλεγχος και η έγκριση αυτών
  • Η μελέτη φαινομένων κατολισθήσεων αγροτικών γαιών και οικισμών και η λήψη μέτρων προστασίας
  • Η εκτέλεση, επεξεργασία και ερμηνεία γεοφυσικών διασκοπήσεων στα πλαίσια αναγνωριστικών εκθέσεων και υδρογεωλογικών μελοετών
  • Η εκτέλεση γεωφυσικών διασκοπήσεων μέσα σε γεωτρήσεις
  • Η εκτέλεση ή η ανάθεση γεωφυσικών μελετών στα πλαίσια μελετών φραγμάτων και άλλων μεγάλων τεχνικών έργων, καθώς και υδρογεωλογικών μελετών
  • Ο προσδιορισμός επιφανειών ολίσθησης, στα πλαίσια μελετών για την προστασία αγροτικών γαιών και οικισμών από κατολισθήσεις
  • Η συγκέντρωση στοιχείων και η τήρηση σχετικού αρχείου γεωφυσικών καταγραφών, που είναι απαραίτητα για την ερμηνεία των γεοφυσικών μετρήσεων
 4. Εργαστήριο Εδαφοϋδρολογίας και Γεωλογίας, που είναι επιπέδου Τμήματος
  • Η εκτέλεση αναλύσεων επιφανειακών και υπογείων νερών που χρησιμοποιούνται στη γεωργία, αναλύσεων νερών από επιφανειακούς ή υπόγειους αποδέκτες λυμάτων ή αποβλήτων εντός ή εκτός περιμέτρων εγγειοβελτικών έργων, καθώς και αναλύσεων εδαφών για τις ανάγκες των εγγειοβελτιωτικών μελετών
  • Η διενέργεια αναλύσεων αργίλων, πολτών και γενικά υλικών διάτρησης
  • Η τήρηση αρχείου αναλύσεων νερών κατά υδρολογικές λεκάνες και νομαρχιακά διαμερίσματα
  • Ο προσδιορισμός πετρωμάτων και δειγμάτων γεωτρήσεων για τις ανάγκες μελετών
  • Η τήρηση μουσείου πετρωμάτων και απολιθωμάτων
  • Η συντήρηση και επισκευή των υδρολογικών συσκευών και λοιπών οργάνων, καθ8ώς και των συσκευών γεωφυσικών διασκοπήσεων
  • Η σύνταξη υδροχημικών χαρτών περιοχών γεωργικού ενδιαφέροντος
 5. Γραφείο Γραμματείας.
 6. Η εξυπηρέτηση της Διεύθυνσης στα γενικού χαρακτήρα διοικητικά θέματα (αλληλογραφία, δακτυλογράφηση, διεκπεραίωση κ.λπ.).
Άρθρο 3 "Αρμοδιότητες Α και Β Τμημάτων Κατασκευών Εγγειοβελτιωτικών Έργων"
1.  
  Τα Τμήματα Α και Β Κατασκευών Εγγειοβελτιωτικών Έργων υπάγονται στη Δ/νση Τεχνικών Μελετών και Κατασκευών και έχουν τις εξής αρμοδιότητες: α) Το Α Τμήμα Κατασκευών Εγγειοβελτιωτικών Έργων, ασκεί τις αρμοδιότητες που αναφέρονται στην περίπτωση β της παρ. 2 του άρθρου 21 του Π.Δ. 402/1988 «Οργανισμός Υπουργείου Γεωργίας» (Α 187) για κατασκευές εγγειοβελτιωτικών έργων στην κατά τόπο αρμοδιότητα των Ι, ΙΙ, ΙΙΙ και VΙ Περιφερειακών Δ/νσεων Εγγειοβελτιωτικών Έργων, όπως ορίζεται από την παρ. 1 του άρθρου 137 του Π.Δ. 433/1977 «Περί Οργανισμού του Υπουργείου Γεωργίας» (Α 133). β. Το Β Τμήμα Κατασκευών Εγγειοβελτιωτικών Έργων, ασκεί τις αρμοδιότητες που αναφέρονται στην περίπτωση β τής παρ. 2 του άρθρου 21 του Π.Δ. 402/1988 για κατασκευές εγγειοβελτιωτικών έργων στην κατά τόπο αρμοδιότητα των ΙV,V και VΙΙ Περιφερειακών Δ/νσεων Εγγειοβελτιωτικών Έργων, όπως ορίζεται από την παρ. 1 του άρθρου 137 του Π.Δ. 433/1977. Αρθρο 4 Αρμοδιότητες Τμήματος Μεταφραστικού Η αρμοδιότητα του Τμήματος Μεταφραστικού, που υπάγεται στη Δ/νση Διοικητικού, ανάγεται στη μετάφραση, μεταγλώττιση ή απόδοση στην Ελληνική γλώσσα παντός ξενόγλωσσου κειμένου (εγγραλφων, βιβλίων κ.λπ.) που είναι αναγκαία στη Διοίκηση και στις άλλες υπηρεσίες του Υπουργείου Γεωργίας, καθώς και η αντίστροφη μετάφραση, μεταγλώττιση ή απόδοση σε ξένες γλώσσες εγγράφων ή κειμένων του Υπουργείου Γεωργίας, όταν τούτο είναι απαραίτητο. Αρθρο 5 Αρμοδιότητες Γραφείου Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων Το Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων υπάγεται στον Υπουργό Γεωργίας και είναι και αρμόδιο για τα θέματα που ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 67 του Ν. 1943/1991 «Εκσυγχρονισμός της Οργάνωσης και Λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης, Αναβάθμιση του Προσωπικού της και άλλες συναφείς διατάξεις» (Α 50).
Άρθρο 6
1.  
  Της Δ/νσης Γεωλογίας - Υδρολογίας και των Τμημάτων της προΐστανται υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ7 Γεωλόγων
2.  
  Του Εργαστηρίου Εδαφοϋδρολογίας και Γεωλογίας της Δ/ νσης Γεωλογίας - Υδρολογίας προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ6 Χημικών
3.  
  Του Γραφείου Γραμματείας προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΤΕ6 Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ4 Διοικητικού.- Λογιστικού.
4.  
  Των Τμημάτων Α και Β Κατασκευών Εγγειοβελτιωτικών Έργων προΐστανται υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ11 Μηχανικών ειδικότητας Πολιτικών Μηχανικών ή ΤΕ7 Τεχνολογικών Εφαρμογών αντίστοιχης ειδικότητας
5.  
  Του Τμήματος Μεταφραστικού προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ14 Μεταφραστών - Διερμηνέων ή ΔΕ13 Μεταφραστών -Διερμηνέων. 6. Του Γραφείου Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ9 Διοικητικού ή ΤΕ6 Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ4 Διοικητικού - Λογιστικού.
Άρθρο 7 "Συμπλήρωση των διατάξεων του Π.Δ. 484/1991"
1.  
  Στο άρθρο 5 του Π.Δ. 484/1991 «Σύσταση στο Υπουργείο Γεωργίας Γενικήε Γραμματείας Αγροτικής Πολιτικής, ΕΟΚ και Διεθνών Σχέσεων, τροποποίηση διατάξεων του Δ.Δ. 402/1988 «Οργανισμός Υπουργείου Γεωργίας» «(Α 187)» (Α 177) προστίθενται περιπτώσεις γ και δ ως εξής: γ) Το προσωπικό των Διευθύνσεων που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Αγροτικής Πολιτικής, ΕΟΚ και Διεθνών Σχέσεων, εξακολουθεί να υπάγεται στα υπηρεσιακά και πειθαρχικά Συμβούλια του Υπουργείου Γεωργίας δ) Οι υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Αγροτικής Πολιτικής, ΕΟΚ και Διεθνών Σχέσεων του άρθρου 3 υποστηρίζονται στην εκπλήρωση του έργου τους από τις υφιστάμενες υπηρεσίες διοικητικής και οικονομικής υποστήριξης του Υπουργείου Γεωργίας
Άρθρο 8 "Καταργούμενες διατάξεις"
1.  
  Από την έναρξη ισχύος του παρόντος διατάγματος καταργούνται: α) Η περίπτωση α της παρ. 1 του άρθρου 1 του Π.Δ. 422/1991 «Τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 402/1988 «Οργανισμός Υπουργείου Γεωργίας» «(Α 187)» (Α 154). β) Η περίπτωση ιθ της παρ.2 του άρθρου 1 του Π.Δ. 422/1991. γ) Το Τμήμα Κατασκευών Εγγειοβελτιωτικών Έργων της περ. β, παρ. 1 του άρθρου 21 του Π.Δ. 402/1988 (Α 187). δ) Κάθε γενική ή ειδική διάταξη που είναι αντίθετη με τις διατάξεις του παρόντος ή ρυθμίζει διαφορετικά τα θέματα που διέπονται από αυτό. Στον Υπουργό Γεωργίας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος.
 • Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 24 του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» (Α 137) και της παρ. 10 του άρθρου 9 του Ν 1586/1986 «Βαθμολογική διάρθρωση των θέσεων του Δημοσίου, Ν.Π. Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. και άλλες διατάξεις» (Α 37).
 • Την Υ 1660/1007556/116/006/23.1.1992 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Οικονομικών στον Υφυπουργό Οικονομικών (Β 31).
 • Την γνωμοδότηση 199/92 του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης, Γεωργίας και του Υφυπουργού Οικονομικών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1992/1660/1007556/116/006 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1992/1660_1007556_116_006 1992
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1986/1586 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/1586 1986
ΝΟΜΟΣ 1991/1943 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/1943 1991
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1977/433 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1977/433 1977
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1988/402 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/402 1988
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1991/422 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/422 1991
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1991/484 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/484 1991
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία