Οργάνωση των Υπηρεσιών του Οργανισμού Κεντρικής Αγοράς Πατρών (Ο.Κ.Α.Π.)».

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Διάρθωση"
1.  
  Ο Οργανισμός Κεντρικής Αγοράς Πατρών (Ο.Κ.Α.Π.)» αποτελεί Διεύθυνση και διορθώνεται ως εξής: α) Τμήμα Οργάνωσης Αγοράς β) Τμήμα Διοικητικό γ) Τμήμα Οικονομικό δ) Γραφείο Τεχνικό ε) Γραφείο Νομικού Συμβούλου .
Άρθρο 2
1.  
  Τμήμα Οργάνωσης Αγοράς:
 1. Καθορισμός των χώρων πωλήσεων, φορτοεκφορτώσεων και γενικότερα διακίνησης οχημάτων στην Αγορά
 2. Η διάθεση καταστημάτων και λοιπών χώρων της Αγοράς
 3. Η φροντίδα για την κατάρτιση και εφαρμογή του κανονισμού λειτουργίας της Αγοράς
 4. Η παρακολούθηση της τυποποίησης και ποιοτικής κατάταξης των προϊόντων που προσφέρονται για πώληση και των συναλλαγών καθώς και η τακτοποίηση των διαφορών που προκύπτουν μεταξύ των συναλλασσομένων εντός του χώρου του Ο.Κ.Α.Π. και ειδικώτερα σε θέματα ποιοτικής κατάστασης των Προϊόντων που πωλούνται.
 5. Η παρακολούθηση των τιμών των Προϊόντων που διομορφώνονται κάθε μέρα και γενικά των πωλήσεων και η εισήγηση των μέτρων που πρέπει να λαμβάνονται για τη βελτίωση των συνθηκών διεξαγωγής των πωλήσεων και των λοιπών παρόμοιων δραστηριοτήτων
 6. Η τήρηση των μητρώων των εμπόρων του Ο.Κ.Α.Π. και γενικά όλων των συναλλασσομένων ατόμων και μέσων μεταφοράς.
 7. Η τήρηση των απαραίτητων βιβλίων στατιστικής και παρακολούθησης των ειδών που εισάγονται και εξάγονται ποσοτικά και η συγκέντρωση όλων των απαραίτητων στοιχείων για την έρευνα και μελέτη θεμάτων διακίνησης, συσκευασίας, συντήρησης, τυποποίησης, ποικιλιών κ.λπ. των οπωροκηπευτικών προϊόντων.
 8. Η φροντίδα για τη σύνταξη του ημερήσιου δελτίου τιμών και την ανακοίνωση τους στις αρμόδιες υπηρεσίες, τον τύπο και κάθε ενδιαφερόμενο, καθώς και για την επεξεργασία των στοιχείων για έκδοση μηνιαίων ή εξαμηνιαίων τευχών ανακοινώσεων σχετικών με τα οπωροκηπευτικά προϊόντα κατά τα ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα
2.  
  Τμήμα Διοικητικό:
 1. Ο χειρισμός όλων των θεμάτων υπηρεσιακής κατάστασης του προσωπικού
 2. Η μέριμνα γενικά για την καθαριότητα όλων των χώρων της Αγοράς
 3. Η μέριμνα για τον έγκαιρο ορισμό των μελών το Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Κ.Α.Π. και τη νόμιμη συγκρότηση του.
 4. Η τήρηση των βιβλίων πρακτικών των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου
 5. Η μέριμνα για την κοινοποίηση των προσκλήσεων και της σχετικής ημερήσιας διάταξης στα μέλη του Δ.Σ.
 6. Η μέριμνα για την έγκαιρη κοινοποίηση των αποφάσεων του Δ.Σ. στις αρμόδιες υπηρεσίες ή τα άλλα όργανα του Ο.Κ.Α.Π., την υπογραφή της τρέχουσας αλληλογραφίας και γενικά την εξυπηρέτηση της γραμματείας του Συμβουλίου του Ο.Κ.Α.Π.
 7. Η άσκηση ελέγχου σε όλους όσους εισέρχονται και κινούνται μέσα στο χώρο του Ο.Κ.Α.Π. τόσο κατά τις ώρες λειουργίας του, όσο και κατά τις νυκτερινές, ώρες.
 8. Η απαγόρευση εισόδου σε κάθε άτομο που δεν έχει δικαίωμα να εισέρχεται στο χώρο του Ο.Κ.Α.Π., σύμφωνα με τον κανονισμό αυτού.
 9. Η τήρηση πρωτοκόλλου (κοινού, εμπιστευτικού) και η διακίνηση της εισερχόμενης και εξερχόμενης αλληλογραφίας
 10. Η μέριμνα για τη λειτουργία και το χειρισμό του τηλετύπου (ΤΕΛΕΞ) του Ο.Κ.Α.Π. ta) Η τήρηση των σχετικών βιβλίων του αρχείου.
 11. Η δακτυλογράφηση κάθε εγγράφου ή κειμένου της υπηρεσίας
 12. Η βεβαίωση από τον Προϊστάμενο ή το νόμιμο αναπληρωτή του της ακρίβειας αντιγράφων, φωτογραφιών ή φωτοτυπικών εγγράφων και δικαιολογητικών ύστερα από αντιπαραβολή με το επι-δεικνυόμενο σχετικό πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο
 13. Η μέριμνα για τη βελτίωση του γνήσιου της υπογραφής του προσωπικού και των πολιτών
 14. Η μέριμνα για τη σύσταση στις υπηρεσίες πάγιας προκαταβολής χαρτοσήμου και λοιπών ενσήμων, καθώς και εντύπων υπευθύνων δηλώσεων για την εξυπηρέτηση των πολιτών
3.  
  Τμήμα Οικονομικό:
 1. Η μέριμνα για την τήρηση των βιβλίων και γενικά όλων των λογαριασμών και συναλλαγών του Ο.Κ.Α.Π., καθώς επίσης και αυτών που αναφέρονται στην αύξηση ή τη μείωση της κινητής και ακίνητης περιουσίας του καθώς και την έγκαιρη καταχώρηση των σχετικών εγγράφων.
 2. Η παρακολούθηση της χρηματικής κίνησης και η διαπίστωση του σύμφωνου αυτής
 3. Η σύνταξη του Προϋπολογισμού και οι μεταβολές του
 4. Η σύνταξη των μηνιαίων ισοζυγίων του Ο.Κ.Α.Π., η παρακολούθηση της εκτέλεσης του προϋπολογισμού, ο έλεγχος και η εκκαθάριση των δικαιολογητικών όλων των δαπανών, η έκδοση των ενταλμάτων πληρωμής και η παρακολούθηση της έγκαιρης τακτοποίησης των ενταλμάτων προπληρωμής.
 5. Η συγκέντρωση, ταξινόμηση και φύλαξη όλων των δικαιολογητικών διαχείρισης του Ο.Κ.Α.Π.
 6. Η μέριμνα για την κατάρτιση του απολογισμού εσόδων και εξόδων του Ο.Κ.Α.Π., του Ισολογισμού και των σχετικών εκθέσεων.
 7. Η μέριμνα για τη σύνταξη των μισθωτηρίων συμβολαίων των καταστημάτων και λοιπών χώρων του Ο.Κ.Α.Π. αφού αυτά επεξεργασθούν και θεωρηθούν από το Γραφείο του Νομικού Συμβούλου.
 8. Η μέριμνα για την τήρηση των φακέλλων των ενοικιαστών και η παρακολούθηση της εφαρμογής των όρων των μισθωτηρίων συμβολαίων.
 9. Σε περίπτωση που οι ενοικιαστές δεν συμμορφώνονται με τους όρους που αναφέρονται στα μισθωτήρια συμβόλαια, κάνει τις απαραίτητες ενέργειες για την έξωση τους από το μίσθιο.
 10. Η παρακολούθηση της πορείας των εισπράξεων και η απόδοση όλων των εσόδων του Ο.Κ.Α.Π., καθώς και η έγκαιρη ενημέρωση του Γραφείου Νομικού Συμβούλου για τυχόν καθυστερήσεις που μπορεί να παρουσιασθούν για να προχωρήσει στις περαιτέρω νόμιμες ενέργειες.
 11. Η παρακολούθηση και ο έλεγχος των ζυγοεισπρακτόρων για τις εισπράξεις που ενεργούν για δικαιώματα ή τέλη του Ο.Κ.Α.Π. και την έγκαιρη απόδοση αυτών, η λήψη των μέτρων που είναι απαραίτητα αν τυχόν διαπιστωθούν ελλείματα και η έκδοση γραμματίων είσπραξης του Ο.Κ.Α.Π. ta) Η μέριμνα για την προμήθεια των κάθε φύσης υλικών και ειδών που είναι αναγκαία για τον Ο.Κ.Α.Π., ύστερα από αίτηση των ενδιαφερομένων τμημάτων και γραφείων.
 12. Ο έλεγχος και η παρακολούθηση του υλικού των αποθηκών ή άλλων τμημάτων ή χώρων και η διατήρηση τους σε καλή κατάσταση από τον υπάλληλο που είναι υπόλογος της διαχείρισης αυτού
 13. Η ενέργεια τηε ετήσιας απογραφής της κινητής και ακίνητης περιουσίας του Ο.Κ.Α.Π. και η εισήγηση και λήψη των νόμιμων μέτρων αν τυχόν διαπιστωθούν ελλείματα.
4.  
  Γραφείο Τεχνικό:
 1. Η ευθύνη για την καλή συντήρηση των κτιριακών εγκαταστάσεων του Ο.Κ.Α.Π. και η μελέτη και η αποκατάσταση οποιασδήποτε βλάβης τους.
 2. Η ευθύνη της καλής λειτουργίας και συντήρησης των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων του Ο.Κ.Α.Π. και η αποκατάσταση οποιασδήποτε βλάβης τους.
 3. Η ευθύνη για την καλή λειτουργία και συντήρηση όλων των μηχανολογικών εγκαταστάσεων του Ο.Κ.Α.Π. και των διάφορων μηχανικών μέσων του και η αποκατάσταση οποιασδήποτε βλάβης τους.
 4. Η ευθύνη για την καλή λειτουργία και συντήρηση των υδραυλικών εγκαταστάσεων του Ο.Κ.Α.Π. και η αποκατάσταση οποιασδήποτε βλάβης τους.
 5. Η έγκαιρη εισήγηση στην αρμόδια υπηρεσία του Ο.Κ.Α.Π. για την προμήθεια του απαραίτητου τεχνικού, μηχανολογικού κ.λπ. υλικού.
5.  
  Γραφείο Νομικού Συμβούλου:
 1. Η γνωμοδότηση σε κάθε νομικό ζήτημα που ενδιαφέρει τον Ο.Κ.Α.Π.
 2. η μελέτη των σχεδίων και η μονογραφή των πρωτοτύπων των συμβάσεων και δικαιοπραξιών του Ο.Κ.Α.Π. με τρίτους.
 3. Η διαχείριση των δικαστικών υποθέσεων του Ο.Κ.Α.Π. με την ιδιότητα του δικαστικού πληρεξουσίου αυτού και η διενέργεια όλων των πράξεων που ορίζονται από το άρθρο 97 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας χωρίς να χρειάζεται γι αυτό κάθε φορά ειδική έγκριση της Διοίκησης του Ο.Κ.Α.Π.
 4. Η παραλαβή κάθε είδους δικογράφων που επιδίδονται στον Ο.Κ.Α.Π.
 5. Η εκτέλεση κάθε άλλης συναφούς εργασίας που του ανατίθεται από τον Πρόεδρο του Ο.Κ.Α.Π.
Άρθρο 3 "Προϊστάμενοι"
1.  
  Της Δ/νσης του Οργανισμού Κεντρικής Αγοράς Πατρών προΐσταται υπάλληλος του Κλάδου ΠΕ Γεωπονικού ή ΠΕ Διοικητικού -Οικονομικού ο οποίος υπογράφει όλα τα εξερχόμενα έγγραφα, εντάλματα πληρωμών και επιταγές, εντολές προς τις Τράπεζες, συμβάσεις με τρίτους καθώς και εντολές για την προσωρινή ή οριστική απαγόρευση της εισόδου στους χώρους της Αγοράς προσώπων που εμποδίζουν την ομαλή λειτουργία της και μελετά και εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο τη λήψη μέτρων για τη βελτίωση και οργάνωση της λειτουργίας της Αγοράς
2.  
  Του Τμήματος Οργάνωσης Αγοράς προΐσταται υπάλληλος του Κλάδου ΠΕ Γεωπονικού ή ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού
3.  
  Των Τμημάτων Διοικητικού και Οικονομικού προΐσταται υπάλληλος του Κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού
4.  
  Του Γραφείου Τεχνικού προΐσταται υπάλληλος του Κλάδου ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών ή ΔΕ Τεχνικού
5.  
  Του Γραφείου Νομικού Συμβούλου προΐσταται δικηγόρος με έμμισθη εντολή
Άρθρο 4 "Διάρθρωση θέσεων Α. Οι θέσεις του μόνιμου προσωπικού του Οργανισμού Κεντρικής Αγοράς Πατρών ορίζονται ως εξής:"
1.  
  (1) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ α) Κλάδος ΠΕ Γεωπονικός, θέσεις δύο (2) β) Κλάδος ΠΕ Διοικητικός - Οικονομικός, θέσεις δύο (2). (2) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕ Κλάδος ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών, θέση μία (1) (Ειδικότητας Πολιτικών Δομικών Έργων ή Πολιτικών Έργων Υποδομής ή Ηλεκτρολογίας ή Ηλεκτρονικής ή Μηχανολογίας). (3) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ α) Κλάδος ΔΕ Διοικητικός - Λογιστικός, θέσεις πέντε (5). β) Κλάδος ΔΕ Τεχνικός, θέσεις τέσσερεις (4). (4) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΕ α) Κλάδος ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού, θέσεις δύο (2). β) Κλάδος ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας, θέσεις τέσσερεις (4). γ) Κλάδος ΥΕ Φυλάκων - Νυκτοφυλάκων, θέσεις οκτώ (8). Προσόντα διορισμού για τις θέσεις των παραπάνω κλάδων ορίζονται τα κατά περίπτωση διαλαμβανόμενα στο Π.Δ. 194/1988 «Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις των δημοσίων υπηρεσιών και νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου» (Α 84), όπως ισχύει κάθε φορά. Β. θέσεις με έμμισθη εντολή. Μία θέση με έμμισθη εντολή στην οποία προσλαμβάνεται δικηγόρος παρ Εφέταις ως Νομικός Σύμβουλος του Ο.Κ.Α.Π. Στον Υπουργό Γεωργίας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 6 παρ. 5 του Ν. 3475/1955 «περί τυποποιήσεως νωπών αγγροτικών προϊόντων και ιδρύσεως κεντρικών και τοπικών αγορών αυτών» (Α 353). β) Του άρθρου 17 παρ. 1 του Ν. 1320/1983 «Πρόσληψη στο Δημόσιο Τομέα και άλλες διατάξεις» (Α 6). γ) Του άρθρου 24 παρ. 5 του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» (Α 137). δ) Του άρθρου 9 παρ. 10 του Ν. 1586/1986 «Βαθμολογική διάρθωση των θέσεων του Δημοσίου, νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις» (Α 37).
 • Την Υ1660/1007556/116/0006/23.1.1992 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων του Υπουργού Οικονομικών στον Υφυπουργό Οικονομικών» (Β 31).
 • Την 145/1992 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης, Γεωργίας, Εμπορίου και του Υφυπουργού Οικονομικών,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1992-06-09 Οργάνωση των Υπηρεσιών του Οργανισμού Κεντρικής Αγοράς Πατρών (Ο.Κ.Α.Π.)».
Τροποποίηση Τύπος
A/1992/95
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1992/Υ1660/1007556/116/0006 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1992/Υ1660_1007556_116_0006 1992
ΝΟΜΟΣ 1955/3475 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1955/3475 1955
ΝΟΜΟΣ 1983/1320 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1320 1983
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1986/1586 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/1586 1986
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1988/194 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/194 1988