Ίδρυση Εργαστηρίου στο Τμήμα Νομικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και καθορισμός του Εσωτερικού τους Κανονισμού.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Ιδρύονται στο Τμήμα Νομικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης τα Εργαστήρια:
 1. «Ελληνικού και Ευρωπαϊκού Δικαίου της Αγοράς και της Προστασίας του Καταναλωτή» το οποίο καλύπτει τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στα γνωστικά αντικείμενα της δομής και του ελέγχου της αγοράς, του ελέγχου των τιμών, την προστασία του ελεύθερου ανταγωνισμού, του ελέγχου των συγχωνεύσεων και την προστασία του καταναλωτή σε επίπεδο .τόσο εθνικό όσο και ευρωπαϊκό.
 2. «Συγκριτικού και Ευρωπαϊκού Εργασιακού Δικαίου» το οποίο καλύπτει τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στα γνωστικά αντικείμενα της έρευνας σε θέματα αφορώντα την συγκριτική του Εργασιακού Δικαίου ή του Ευρωπαϊκού Εργασιακού Δικαίου συμπεριλαμβανομένης της κοινωνικής ασφαλιστικής διαστάσεως τους
2.  
  Για την εκπλήρωση του σκοπού του κάθε Εργαστηρίου:
 1. Καταρτίζει και εκτελεί αυτοτελή ή με τη συνεργασία άλλων Εργαστηρίων ή άλλων φορέων, ερευνητικά προγράμματα
 2. Παρέχει γνωμοδοτήσεις, νομικές συμβουλές ή πληροφορίες σύμφωνα με το Π.Δ. 159/1984.
 3. Οργανώνει σεμινάρια, συνέδρια και επιστημονικές διαλέξεις
 4. Εκδίδει τα πορίσματα του ερευνητικού του έργου
3.  
  Τα Εργαστήρια κατανέμονται στον Τομέα Δικαίου των Επιχειρήσεων και Εργαστηριακού Δικαίου
Άρθρο 2 "Εσωτερικός Κανονισμός."
1.  
  Ο Εσωτερικός κανονισμός των Εργαστηρίων καθορίζεται σύμφωνα με τα επόμενα άρθρα
Άρθρο 3 "Κάθε Εργαστήριο έχει ως αποστολή:"
1.  
  Την κάλυψη των διδακτικών αναγκών, σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο του Τμήματος Νομικής, καθώς και άλλων Τμημάτων του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, στα αντικείμενα με τα οποία ασχολείται
2.  
  Τη διεξαγωγή βασικής χαι εφαρμοσμένης έρευνας σε θέματα συναφή με τα γνωστικά αντικείμενα
3.  
  Την υποστήριξη ερευνητικών δραστηριοτήτων άλλων Εργαστηρίων του Ιδρύματος καθώς και την επίτευξη συνεργασίας στον τομέα της έρευνας και την ανταλλαγή έμπειρων με μέλη ΔΕΠ άλλων συγγενών τμημάτων του Πανεπιστημίου Θράκης, των Α.Ε.Ι. της χώρας καθώς και με μέλη άλλων ερευνητικών φορέων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
Άρθρο 4 "Προσωπικό"
1.  
  Το προσωπικό κάθε Εργαστηρίου απαρτίζεται από τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τομέα Δικαίου των Επιχειρήσεων και Εργαστηριακού Δικαίου του Τμήματος Νομικής που το γνωστικό τους αντικείμενο εμπίπτει με τα διδακτικά και ερευνητικά ενδιαφέροντα κάθε Εργαστηρίου όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 1 του παρόντος Διατάγματος καθώς και τα μέλη του Ειδικού Διοικητικού - Τεχνικού Προσωπικού και λοιπού Επιστημονικού Προσωπικού που τοποθετείται στα Εργαστήρια σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.
Άρθρο 5
1.  
  Κάθε Εργαστηρίου διευθύνεται από μέλος του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 1 του Ν. 1268/1982 και εκλέγεται κατά τα οριζόμενα στο Προεδρικό Διάταγμα 46/1989 (Α 21), όπως ισχύει κάθε φορά.
2.  
  Ο Διευθυντής ασκεί τις αρμοδιότητες που ορίζει το άρθρο 7 του Ν. 1268/1982 και επιπλέον:.
 1. Συντονίζει το διδακτικό (προπτυχιακό - μεταπτυχιακό) και ερευνητικό έργο του Εργαστηρίου
 2. Καταρτίζει και υποβάλλει για έγκριση στα αρμόδια όργανα του Ιδρύματος το ετήσιο πρόγραμμα λειτουργίας του Εργαστηρίου και μεριμνά για την τήρηση του
 3. Μεριμνά για την οικονομική διαχείριση των εσόδων του Εργαστηρίου
 4. Μεριμνά για τη στελέχωση του Εργαστηρίου με το αναγκαίο προσωπικό
 5. Μεριμνά για την κατανομή των χώρων του Εργαστηρίου, στ) Υποβάλλει τον ετήσιο απολογισμό των δραστηριοτήτων του Εργαστηρίου
 6. Εισηγείται τους υπεύθυνους αναλωσίμων υλικών και του κινητού εξοπλισμού και
 7. Υπογράφει κάθε εξερχόμενο έγγραφο και γενικά είναι υπεύθυνος για την ομαλή και αποδοτική λειτουργία του Εργαστηρίου
Άρθρο 6
1.  
  Τα Εργαστήρια λειτουργούν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, σύμφωνα με τον κανονισμό του Πανεπιστημίου. Το ωράριο εργασίας του προσωπικού είναι αυτό. που προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις για κάθε κατηγορία.
2.  
  Ο διευθυντής έχει την ευθύνη για την εν γένει λειτουργία του Εργαστηρίου, ενημερώνεται πριν από τη διεξαγωγή κάθε εργασίας που γίνεται σ αυτό στα πλαίσια ερευνητικού προγράμματος ή άλλου έργου, που έχει αποφασισθεί από τα αρμόδια όργανα και καθορίζει μέσα στα πλαίσια της αποστολής του Εργαστηρίου την προτεραιότητα στη χρησιμοποίηση οργάνων σε περίπτωση που δεν υπάρχει σχετική απόφαση. Όργανα και σκεύη, τα οποία παραδίδονται για τη διεξαγωγή εργασιών επιστρέφονται, μετά τη χρησιμοποίηση τους στην κατάσταση που είχαν παραδοθεί.
3.  
  Με απόφαση του διευθυντή συγκροτείται από μέλη του Εργαστηρίου, Επιστημονικό Συμβούλιο υπό την προεδρία του, το οποίο γνωμοδοτεί για κάθε θέμα που ανάγεται στην επιστημονική και διοικητική λειτουργία του Εργαστηρίου
4.  
  Με εισήγηση του διευθυντή στα αρμόδια όργανα του ιδρύματος είναι δυνατή η πρόσληψη επιστημόνων σε τομείς σχετικούς με τις διδακτικές και ερευνητικές δραστηριότητες του Εργαστηρίου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις
5.  
  Ο διευθυντής μπορεί να αναθέτει σε μέλος Ε.Δ.Τ.Π. τη διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη του Εργαστηρίου.
Άρθρο 7 "Πόροι"
1.  
  Πόροι των Εργαστηρίων είναι: α) Οι πιστώσεις, οι οποίες προέρχονται από τις δημόσιες επενδύσεις, ή τον τακτικό προϋπολογισμό ή την ιδιαίτερη περιουσία του Ιδρύματος και οι οποίες χορηγούνται από τον Τομέα Δικαίου των Επιχειρήσεων και Εργασιακού Δικαίου, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 9 του Ν. 1268/1982. β) Τα έσοδα από την παροχή υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 3 του Π.Δ. 159/1984 (Α 53). γ) οι πιστώσεις από άλλες πηγές όπως: ι) Η ετήσια επιχορήγηση από τακτικό προϋπολογισμό και προϋπολογισμό δημοσίων επενδύσεων από τα διάφορα Υπουργεία της Χώρας, ιι) οι κληρονομιές, κληροδοτήματα, δωρεές και κάθε άλλη οικονομική ενίσχυση που προέρχεται από ημεδαπά ή αλλοδαπά φυσικά και νομικά πρόσωπα προς το Πανεπιστήμιο Θράκης για τους σκοπούς των Εργαστηρίων, εφόσον δεν τίθενται όροι που αντιβαίνουν στο σκοπό των Εργαστηρίων και του Πανεπιστημίου Θράκης.
Άρθρο 8 "Βιβλία"
1.  
  Για τις ανάγκες των Εργαστηρίων τηρούνται τα ακόλουθα βιβλία και στοιχεία: - Βιβλίο πρωτοκόλλου. Βιβλίο περιουσιακών στοιχείων. Φάκελλος οικονομικών στοιχείων για κάθε έτος. Κατάλογος επιστημονικών βιβλίων, περιοδικών και οργάνων. Αρχείο ερευνητικών προγραμμάτων. Κάθε άλλο βιβλίο ή στοιχείο που προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία ή κρίνεται απαραίτητο για τα Εργαστήρια.
Άρθρο 9 "Χώρος εγκατάστασης"
1.  
  Χώρος εγκατάστασης κάθε Εργαστηρίου είναι οι χώροι που παραχωρούνται σ αυτό για τη διεξαγωγή του έργου και ειδικότερα οι χώροι των ειδικών εγκαταστάσεων με τα όργανα και το λοιπό τεχνικό εξοπλισμό για τη διενέργεια των ερευνητικών προγραμμάτων και των εργαστηριακών ασκήσεων. Στο χώρο εγκατάστασης υπάρχει πινακίδα με τον τίτλο του Εργαστηρίου και το ονοματεπώνυμο του διευθυντή. Στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος.
 • Τις διατάξεις των άρθρων 50 παρ. 1 και 7 παρ. 5 του Ν. 1268/1982 «Για τη δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» (Α 87), όπως η τελευταία αυτή διάταξη τροποποιήθηκε με το άρθρο 48 παρ. 2 του Ν. 1404/83 «Δομή και λειτουργία των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» (Α 173).
 • Τη γνώμη της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Νομικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (συν. 71/23.10.90).
 • Την 117/1992 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1989/46 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1989/46 1989
ΝΟΜΟΣ 1982/1268 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/1268 1982
ΝΟΜΟΣ 1983/1404 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1404 1983
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1984/159 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/159 1984
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία