ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1992/205

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1992-06-12

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1992-06-12

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1992-06-12

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Σύσταση Οργανισμού Αναπτύξεως Δωδεκανήσου.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Άρθρο 1 1.Συνιστάται Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου υπό την επωνυμία «Οργανισμός Αναπτύξεως Δωδεκανήσου» και σε συντομογραφία (Ο.Α.Δ.). 2.Ο Ο.Α.Δ. λειτουργεί χάριν του δημοσίου συμφέροντος, διέπεται από τους κανόνες της Ιδιωτικής οικονομίας, υπόκειται στις διατάξεις περί ανωνύμων εταιρειών, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά από το παρόν, και απολαμβάνει διοικητικής και οικονομικής αυτοτέλειας, τελεί υπό την εποπτεία και τον έλεγχο του κράτους, που ασκούνται από τον Νομάρχη Δωδεκανήσου, από τους Υπουργούς Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, οι όποιοι παρέχουν στον Οργανισμό την πλήρη συμπαράσταση και εγγύηση τους για την επιτυχία του σκοπού του. Άρθρο 2 1.Περιοχή αρμοδιότητας του Ο.Α.Δ. είναι τα διοικητικά όρια του Νομού Δωδεκανήσου. 2.Ο Ο.Α.Δ. εδρεύει στην πόλη της Ρόδου. Άρθρο 3 α) Η εκπόνηση κάθε είδους προγραμμάτων ανάπτυξης του Νομού συνολικά ή μεμονωμένων περιοχών του. β) Η μελέτη, χρηματοδότηση, εκτέλεση, λειτουργία και αξιοποίηση έργων κοινωφελών και δημοσίου εν γένει ενδιαφέροντος, τα οποία του ανατίθενται με αποφάσεις των αρμόδιων Υπουργείων και της Νομαρχίας Δωδεκανήσου. γ) Η υποβολή, διαφήμιση και βελτίωση των παρεχόμενων στο Νομό τουριστικών υπηρεσιών και η οργάνωση δικτύου τουριστικής πληροφόρησης και επικοινωνίας. δ) Η ανάληψη κάθε είδους επιχειρηματικών δραστηριοτήτων κοινωφελούς χαρακτήρα, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 36 του Ν. 849/ 1978. Άρθρο 4 δραχμών η κάθε μία. 2.Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος το ανωτέρω κεφάλαιο αναλαμβάνεται και καλύπτεται εξ ολοκλήρου από το Ελληνικό Δημόσιο τοις μετρητοίς. Το Δημόσιο με απόφαση και με φροντίδα του Διοικητικού Συμβουλίου, δύναται να πωλεί τις μετοχές στην ονομαστική τους αξία και σε ποσοστό μέχρι 49% και κατά σειρά προτεραιότητας ως εξής: 1)Τοπική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων Νομού Δωδεκανήσου μέχρι 20%. 2)Επαγγελματικές Ενώσεις Δωδεκανήσου μέχρι 20%. γ) Ιδιώτες και Επιχειρήσεις μέχρι ποσοστού 9%. Έκαστος ιδιώτης ή επιχείρηση δεν δύναται να αποκτήσει άνω των (εκατό) 100 μετοχών. Άρθρο 5 1.Μετά την παρέλευση του πρώτου δωδεκαμήνου από τη σύσταση του Οργανισμού, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφαση του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) του συνόλου των μελών αυτού, να αυξάνει εφ άπαξ ή τμηματικώς και μέχρι του διπλασίου συνολικώς, το μετοχικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών, χωρίς αυτό να σημαίνει τροποποίηση του παρόντος, εξαιρουμένης της παραγράφου 1 του άρθρου 4. 2.Επίσης η Γενική Συνέλευση δύναται με απλή απόφαση της να αυξάνει περαιτέρω το μετοχικό κεφάλαιο, χωρίς τούτο να σημαίνει τροποποίηση του παρόντος, εξαιρουμένης της παραγράφου 1 του άρθρου 4. 3.Σε κάθε περίπτωση αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου οι νέες μετοχές διατίθενται εις τους φορείς που αναφέρονται στην παρ. 2 του άρθρου 4 κατά την αυτή προτεταιότητα και σε ποσοστό όχι μεγαλύτερο του 49% του συνόλου των μετοχών. Το κατά την παρ. 2 του άρθρου 4 όριο των 100 μετοχών ανά ιδιώτη αυξάνεται αναλόγως του ποσοστού αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου. Άρθρο 6 1.Οι μετοχές του ΟΑΔ είναι ονομαστικές. 2.Η πώληση των μετοχών είναι ελεύθερη υπό τον περιορισμό ότι ουδείς ιδιώτης δύναται να γίνει κάτοχος αριθμού μετοχών πέρα του τριπλασίου του κατά την παράγραφο 3 του προηγούμενου άρθρου αναφερομένου ορίου. Πριν από κάθε πώληση μετοχών ενημερώνεται εγγράφως η Διοίκηση του Οργανισμού. 3.Οι τίτλοι των μετοχών αποκόπτονται από διπλότυπο βιβλίο, είναι αριθμημένοι κατά αύξοντα αριθμό και φέρουν τα στοιχεία του κυρίου του τίτλου, την σφραγίδα του Οργανισμού, καθώς και την υπογραφή του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός Συμβούλου ο οποίος ορίζεται ειδικά από το Διοικητικό Συμβούλιο. Κάθε τίτλος δύναται να περιλαμβάνει περισσότερες από μία μετοχές όπως ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. 4.Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να εκδίδει προσωρινούς ονομαστικούς τίτλους μετοχών, που υπογράφονται από δύο (2) Συμβούλους που ορίζονται από αυτό. Οι προσωρινοί αυτοί τίτλοι θα ανταλλαγούν με τους κατά το προηγούμενο εδάφιο οριστικούς, όταν αυτοί εκδοθούν. Άρθρο 7 Δικαιώματα Μετόχου Κάθε μετοχή παρέχει το δικαίωμα μίας ψήφου στην Γενική Συνέλευση. Άρθρο 8 Αρμοδιότητες Γενικής Συνέλευσης Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίσει στα ακόλουθα, θέματα: α. Έγκριση των ετησίων εκθέσεων οικονομικής κατάστασης του Οργανισμού, οι οποίες περιλαμβάνουν απολογισμό Εσόδων - Εξόδων, Ισολογισμό και κατάσταση ρευστότητας. β. Διάθεση των ετησίων κερδών. γ. Εκλογή ελεγκτών. δ. Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε προσωπική ευθύνη. ε. Διορισμό εκκαθαριστών. στ. Πρόταση για τροποποίηση του παρόντος Διατάγματος. ζ. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου επιφυλασσομένης της διατάξεως της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του παρόντος. η. Έγκριση για σύναψη από τον Οργανισμό πάσης φύσεως δανείων, για την ασφάλεια των οποίων η Γενική Συνέλευση δύναται να εκχωρεί εν όλω ή εν μέρει, προσόδους του Οργανισμού και να παρέχει δικαιώματα υποθήκης και ακινήτων αυτού. Άρθρο 9 Εκπροσώπηση στην Γενική Συνέλευση 1.Το Δημόσιο παρίσταται στην Γενική Συνέλευση εκπροσωπούμενοι από τους Υπουργούς Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων ή δια αντιπροσώπων τους που θα είναι εξουσιοδοτημένοι εγγράφως από αυτούς. 2.Τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, οι Οργανισμοί, οι Τράπεζες, οι επιχειρήσεις και οι Ενώσεις παρίστανται από τον εκάστοτε νόμιμο εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο. 3.Οι εκ των μετόχων ιδιώτες παρίστανται είτε αυτοπροσώπως είτε δια αντιπροσώπου νομίμως εξουσιοδοτημένου. Άρθρο 10 1.Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα του Οργανισμού μία φορά τουλάχιστον μετά από κάθε εταιρική χρήση και εντός τριών (3) μηνών από της λήξεως αυτής. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να συγκαλεί και εκτάκτως την Γενική Συνέλευση, κάθε φορά που θα κρίνει αυτό σκόπιμο. 2.Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί την Γενική Συνέλευση κατά τις προβλεπόμενες από το παρόν και το Νόμο περιπτώσεις. 3.Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συγκαλέσει την Γενική Συνέλευση κατόπιν αιτήσεως των ελεγκτών, εντός δέκα (10) ημερών από της επιδόσεως της αιτήσεως εις τον Πρόεδρο αυτού, περιεχόμενο της αίτησης. Την ίδια υποχρέωση υπέχει και όταν την σχετική αίτηση υποβάλει το Δημόσιο. Σε περίπτωση αρνήσεως του, την Γενική Συνέλευση δικαιούται να συγκαλέσει το Δημόσιο, με δήλωση που κοινοποιείται στον Οργανισμό. Άρθρο 11 Διαδικασία προσκλήσεως Γενικής Συνέλευσης - Απαρτία 1.Η Γενική Συνέλευση προσκαλείται είτε σε τακτική, είτε σε έκτακτη συνεδρίαση από το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού. 2.Η Γενική Συνέλευση πρέπει να συγκαλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για την συνεδρίαση αυτής ημέρα υπολογιζόμενων και των εξαιρετέων ημερών, η δε σχετική πρόκληση που περιλαμβάνει το τόπο, την χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης όπως και τα θέματα της ημερησίας διατάξεως με σαφήνεια, τοιχοκολείται σε εμφανή θέση του καταστήματος του Οργανισμού και δημοσιεύεται σε μία από τις ημερήσιες εφημερίδες Αθηνών, πανελληνίου κυκλοφορίας, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου και σε μία από τις εκδιδόμενες στο Νομό ημερήσιες εφημερίδες. 3.Εντός της αυτής προθεσμίας η πρόσκληση γνωστοποιείται στα Υπουργεία Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Περιβάλλοντος -Χωροταξίας, Δημοσίων Έργων. 4.Η κατά την παράγραφον 3 πρόσκληση, που αφορά επαναληπτική Γενική Συνέλευση και εξομοιούμενες με αυτή δημοσιεύεται πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες στις εφημερίδες. 5.Η Γενική Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης όταν περίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τέταρτο (1/4) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. 6.Σε περίπτωση μη συντελέσεως της απαρτίας αυτής η Γενική Συνέλευση προσκαλείται εντός 10 ημερών και συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσι (20) ημερών από της χρονολογίας της συνεδρίασης που ματαιώθηκε. Κατά την επαναληπτική αυτή συνεδρίαση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο σε αυτήν τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Άρθρο 12 1.Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή αν αυτός κωλύεται ο νόμιμος αναπληρωτής του, ή και αν αυτός κωλύεται ο νόμιμος αναπληρωτής του, ή και αν αυτός κωλύεται ο πρεσβύτερος των παρισταμένων συμβούλων. Χρέη γραμματέως εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο. 2.Μετά την κήρυξη οριστικού του καταλόγου των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Γενική Συνέλευση προβαίνει με ομόφωνο βοή ή με μυστική ψηφοφορία στην εκλογή του Προέδρου αυτής και ενός Γραμματέα, ο οποίος εκτελεί και χρέη ψηφολέκτου. Άρθρο 13 Κατάθεση μετοχών - Δικαίωμα ψήφου μετόχου 1.Κάθε μέτοχος για να συμμετάσχει στη Γενική Συνέλευση και να έχει δικαίωμα ψήφου σε αυτή, οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο Ταμείο του Οργανισμού ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία που λειτουργεί στην Ελλάδα πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδριάσεως της Γενικής Συνέλευσης. 2.Οι αποδείξεις καταθέσεων των μετοχών κατά τα οριζόμενα, στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου όπως και τα έγγραφα νομιμοποιήσεως των αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να κατατίθενται στον Οργανισμό πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες, πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. 3.Οι μέτοχοι εκείνοι που δεν συμμορφώθηκαν εμπρόθεσμα προς στις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου, όπως και του άρθρου 9 του παρόντος, δύνανται να μετάσχουν στην Γενική Συνέλευση μόνο κατόπιν άδειας αυτής. 4.Σαράκοντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος του Οργανισμού πίνακας των μετόχων με δικαίωμα ψήφου κατά την Γενική Συνέλευση με ένδειξη για τους τυχόν αντιπροσώπους αυτών, τον αριθμό των μετοχών και των ψήφων τους καθώς και των διευθύνσεων των μετόχων και των αντιπροσώπων του πίνακα. 5.Εάν κάποιος μέτοχος έχει αντιρρήσεις κατά του καταλόγου δύναται να τις υποβάλλει μόνο στην αρχή της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης και πριν από την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη διαφορετικά αυτές θεωρούνται απαράδεκτες. Άρθρο 14 1.Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής. Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στη δημοσιευόμενη κατά το άρθρο 10 του παρόντος Καταστατικού ημερήσια διάταξη. Η ημερήσια διάταξη καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και περιλαμβάνει τις προτάσεις του καθώς και προτάσεις του Δημοσίου ή των ελεγκτών. Συζήτηση εκτός των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως δεν επιτρέπεται, εκτός εξαιρετικά για τροπολογίες προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου προς την συνέλευση και για προτάσεις συγκλήσεως νέας Γενικής Συνέλευσης. 2.Οι κατά την Συνέλευση συζητήσεις και αποφάσεις καταχωρίζονται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα αυτής. 3.Αντίγραφα και αποσπάσματα πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή αυτού. Άρθρο 15 Α) Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται ο Νομάρχης Δωδεκανήσου. Β) Μέλη: α) Οι έπαρχοι (Κω, Καλύμνου, Καρπάθου) ως Πρόεδροι των επαρχιακών συμβουλίων. · β) Τρία (3) μέλη των υπηρεσιών των Υπουργείων (ΥΠΕΘΟ, Γεωργίας, ΥΠΕΧΩΔΕ) οριζόμενα με τους αναπληρωτές τους από τους αντίστοιχους Υπουργούς. Τα μέλη αυτά είναι κάτοχοι διπλώματος ανωτάτων σχολών. γ) Ένα (1) μέλος εκπρόσωπος του Εμποτικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου (ΕΒΕΔ). δ) Ένα (1) μέλος εκπρόσωπος της τοπικής ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων Δωδεκανήσου (ΤΕΔΚ). ε) Ένα (1) μέλος εκπρόσωπος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, Τμήμα Δωδεκανήσου. στ) Ένα (1) μέλος εκπρόσωπος της Ένωσης Ξενοδόχων Ρόδου ζ) Ένα (1) μέλος εκπρόσωπος του Εμπορικού Συλλόγου Ρόδου η) Ένα (1) μέλος εκπρόσωπος του Δικηγορικού Συλλόγου Ρόδου θ) Ένα (1) μέλος εκπρόσωπος της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Δωδεκανήσου ι) Ένα (1) μέλος εκπρόσωπος των εργαζομένων στον παρόντα Οργανισμό ια) Ένα (1) μέλος εκπρόσωπος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, Τμήμα Δωδεκανήσου. 2.Οι αρμόδιοι φορείς, οι οποίοι ορίζουν τα μέλη των περιπτώσεων δ, ε, στ, ζ, η, θ, ι και η πρέπει μέσα σε ένα μήνα από την σχετική έγγραφη ειδοποίηση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας να ορίσουν τους εκπροσώπους τους, διαφορετικά τα αντίστοιχα μέλη ορίζονται από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας. Η απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας περί συγκροτήσεως του Διοικητικού Συμβουλίου δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 3.Στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου μετέχει άνευ ψήφου ο Γενικός Διευθυντής Οργανισμού, ο οποίος αναφέρεται στα άρθρο 18 του παρόντος και ο οποίος εισηγείται τα θέματα προς συζήτηση. 4.Χρέη γραμματέως του Διοικητικού Συμβουλίου εκτελεί υπάλληλος του Οργανισμού ή αν απουσιάζει αυτός Δημόσιος Υπάλληλος, αποσπασμένος στον Οργανισμό κατά τας διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 36 του Ν. 849/1978, οριζόμενος και αυτός μετά του αναπληρωτή του από τον Πρόεδρο του Οργανισμού. Το νέο μέλος που διορίζεται σε αντικατάσταση παραιτηθέντος, εκπεσόντος, θανόντος, μετατεθέντος, αντικατασταθέντος, ή αποχωρήσαντος μέλους διανύει τον υπόλοιπον χρόνον της θητείας. Μέλος που εξάντλησε τη θητεία του δύναται να διορισθεί εκ νέου. 5.Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής. 6.Το Διοικητικό Συμβούλιο ευρίσκεται σε απαρτία εάν ο αριθμός των παρόντων μελών είναι μεγαλύτερος των απόντων. 7.Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται με πρόσκληση του Προέδρου αυτού σε τόπο που ορίζεται από αυτόν. Η πρόσκληση στην οποία αναγράφονται τα θέματα της ημερησίας διατάξεως, επιδίδεται με απόδειξη από οποιοδήποτε δημόσιο όργανο σε καθένα από τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη, τρεις τουλάχιστον ημέρες πριν από την ορισμένη για τη συνεδρίαση ημέρα. Σε κατεπείγουσες περιπτώσεις που εκτιμώνται από τον Πρόεδρο η πρόσκληση στην οποία αναφέρεται και το κατεπείγον δύναται να επιδίδεται και την προηγουμένη ημέρα από την καθορισμένη για τη συνεδρίαση. 8.Οι συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου είναι μυστικές. Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου δύναται να καλεί στις συνεδριάσεις οποιονδήποτε υπάλληλο ή ιδιώτη για παροχή πληροφοριών ή γνωμών, σχετικά με τα συζητούμενα θέματα. 9.Οι αποφάσεις του Συμβουλίου, οι οποίες πρέπει να είναι ειδικά αιτιολογημένες λαμβάνονται με φανερή ψηφοφορία και κατά πλεοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας επικρατεί η ψήφος του Προέδρου. Εάν υπάρχουν περισσότερες από δύο γνώμες αυτοί που ακολουθούν την ασθενέστερη οφείλουν να προσχωρήσουν σε μία από τις επικρατέστερες. 10.Οι αποφάσεις του Συμβουλίου διατυπώνονται σε πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα. 11.Στα πρακτικά αναγράφονται τα ονόματα όλων των συμμετεχόντων μελών, γίνεται ρητή μνεία για την απουσία ή το κώλυμα τακτικού μέλους για την συμμετοχή του αναπληρωματικού και καταχωρίζονται σε αυτά και οι γνώμες των μελών που μειοψηφούν. 12.Τα αναγκαία βιβλία τηρούνται από το Διοικητικό Συμβούλιο με μέριμνα του Γραμματέα χαι είναι τα εξής: 1)βιβλίο Πρωτοκόλλου εισερχομένων χαι εξερχόμενων εγγράφων β) βιβλίο Πρακτικών των συνεδριάσεων 2)βιβλίο Διεκπεραίωσης εγγράφων που παραδίδονται με απόδειξη. Τα τηρούμενα βιβλία αριθμούνται και μονογράφονται κατά φύλλο από τον Γραμματέα και θεωρούνται από τον Πρόεδρο στο τελευταίο φύλλο τους. Άρθρο 16 1.Το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά τον Οργανισμό εκτός από τις περιπτώσεις που ορίζονται διαφορετικά από το παρόν. 2.Το Διοικητικό Συμβούλιο κυρίως: 1)Επιμελείται των υποθέσεων και των συμφερόντων του Οργανισμού. 2)Ψηφίζει το ετήσιο πρόγραμμα μελετών και έργων όπως και το πρόγραμμα επενδύσεων. Τα προγράμματα αυτά εγκρίνονται από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας. 3)Ψηφίζει ένα μήνα τουλάχιστον πριν από την έναρξη κάθε οικονομικού έτους, τον ετήσιο προϋπολογισμό εσόδων και εξόδων του Οργανισμού. Επίσης ψηφίζει, κατά την διάρκεια του οικονομικού έτους, τις αναγκαίες αναμορφώσεις και τροποποιήσεις του Προϋπολογισμού. Ο προϋπολογισμός του Οργανισμού καθώς και κάθε τροποποίηση εγκρίνονται από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας. 4)Αποφασίζει, για την ανάθεση μελετών και εκτέλεση κάθε έργου και προμήθειας, κατά τις ισχύουσες για κάθε περίπτωση διατάξεις του Δημοσίου, μετά από μεταβίβαση των αρμοδιοτήτων των οικείων Υπουργείων ή Οργανισμών στο Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού, όπως και την ανάληψη οποιασδήποτε υποχρέωσης εκ μέρους του Οργανισμού και εγκρίνει τις αναγκαίες για αυτό δαπάνες. 5)Αποφασίζει, για κάθε εκποίηση ή εκμίσθωση ακινήτων ή κινητών που ανήκουν στον Οργανισμό, για την έγερση αγωγών και την παραίτηση από ασκηθείσες αγωγές ή για την παραίτηση από ένδικα μέσα καθώς και για δικαστικούς ή εξώδικους συμβιβασμούς, ύστερα από έγκριση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας. 6)Υποβάλλει το αργότερο μέσα σε τέσσερεις (4) μήνες από τη λήξη του οικονομικού έτους στα εποπτευόμενα τον Οργανισμό Υπουργεία, τις εγκριθείσες από την Γενική Συνέλευση Εκθέσεις Οικονομικής κατάστασης του Οργανισμού οι οποίες περιλαμβάνουν απολογισμό εσόδων - εξόδων, ισολογισμό και κατάσταση ρευστότητας. 7)Αποδέχεται την συμμετοχή φυσικών ή νομικών προσώπων ή Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας στη δαπάνη κατασκευής έργων και λοιπών εγκαταστάσεων, τα οποία επιθυμούν να κατασκευάσει κατά προτεραιότητα ο Οργανισμός και καθορίζει τους όρους καταβολής της δαπάνης της συμμετοχής αυτής τις τυχόν αναγκαίες εγγυήσεις όπως και κάθε σχετική λεπτομέρεια. 8)Αποφασίζει για τη συμμετοχή των ωφελουμένων στις δαπάνες κατασκευής λειτουργίας και διοίκησης των έργων όπως και για το ύψος των επιβαλλομένων εισφορών. 9)Μεριμνά για την σύνταξη ή τροποποίηση του Κανονισμού εσωτερικής λειτουργίας του Οργανισμού που εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 10)Αποφασίζει σε κάθε θέμα για το οποίο υποβάλλεται εισήγηση του Γενικού Δ/ντή ή οποιουδήποτε μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου. 11)Εισηγείται την κήρυξη απαλλοτριώσεων στους εποπτεύοντες Υπουργούς. 3.Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού: 1)Εκπροσωπεί τον Οργανισμό ενώπιον των δικαστηρίων και κάθε αρχής και δίνει τους επιβαλλόμενους όρκους. 2)Δύναται σε προφανή κίνδυνο από την αναβολή και χωρίς απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού να εγείρει και να αντικρούει αγωγές και να ασκεί ένδικα μέσα, να διορίζει πληρεξούσιους και να προβαίνει σε κάθε διχαστική ή εξώδικη πράξη προστατευτική των συμφερόντων του Οργανισμού. Οι πράξεις αυτές υποβάλλονται αμέσως στο Διοικητικό Συμβούλιο προς έγκριση και 3)Υπογράφει τα συμβόλαιο του Οργανισμού. 4.Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται με απόφαση του, που εγκρίνεται από τον Νομάρχη Δωδεκανήσου να εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο ή άλλο μέλος του Συμβουλίου ή τον Γενικό Διευθυντή για την άσκηση των αρμοδιοτήτων του πλην των αναφερομένων στο άρθρο 16 παρ. 2 εδ. ια. Άρθρο 17 Τεχνικό Συμβούλιο 1.Το Τεχνικό Συμβούλιο του Οργανισμού συγκροτείται σε απόφαση του Προέδρου του ΔΣ, είναι πενταμελές και αποτελείται από: 1)Τον Προϊστάμενο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Νομού Δωδεκανήσου ή τον νόμιμο αναπληρωτή του. 2)Τον Προϊστάμενο της ΤΥΔΚ του Νομού Δωδεκανήσου ή τον νόμιμο αναπληρωτή του. 3)Ένα (1) μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος που ορίζεται με τον αναπληρωτή του από το Τμήμα Δωδεκανήσου του ΤΕΕ. 4)Τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας προγραμματισμού της Νομαρχίας Δωδεκανήσου ή το νόμιμο αναπληρωτή του. 5)Τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας Εντελλομένων Εξόδων του Νομού Δωδεκανήσου ή τον νόμιμο αναπληρωτή του. Σε περίπτωση κατά την οποία οι εκπρόσωποι του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος δεν ορισθούν εντός μηνός από τη σχετική έγγραφη αίτηση του Προέδρου του Δ.Σ. αυτός δύναται να ορίζει τους παραπάνω εκπροσώπους χωρίς τη πρόταση του ΤΕΕ Πρόεδρος του Τεχνικού Συμβουλίου είναι ο ανώτερος των μελών των Δημοσίων Υπαλλήλων του ή επί ισοβαθμών ο αρχαιότερος. Καθήκοντα Γραμματέα εκτελεί υπάλληλος του Οργανισμού που ορίζεται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στις συνεδριάσεις του Τεχνικού Συμβουλίου μετέχει ως εισηγητής χωρίς ψήφο ο Προϊστάμενος της Τεχνικής Υπηρεσίας του Οργανισμού ή ο νόμιμος αναπληρωτής του. Σε περίπτωση ισοψηφίας η ψήφος του Προέδρου λογίζεται διπλή. 2.Το Τεχνικό Συμβούλιο, η θητεία των μελών του οποίου ορίζεται διετής, συγκροτείται με απόφαση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού. 3.Το Τεχνικό Συμβούλιο γνωμοδοτεί για θέματα προκαταρκτικών τεχνικών και οικονομικών μελετών καθώς και κατασκευής έργων αρμοδιότητας του Οργανισμού. Επίσης γνωμοδοτεί για κάθε συναφές θέμα που παραπέμπεται σε αυτό από το Διοικητικό Συμβούλιο. 4.Οι διατάξεις των παραγράφων 6, 8 και 9 έως και 13 του άρθρου 15 του παρόντος έχουν εφαρμογή και στο Τεχνικό Συμβούλιο. Άρθρο 18 Των Υπηρεσιών του Οργανισμού προΐσταται ο Γενικός Δ/ντής. Αυτός διορίζεται με πενταετή θητεία με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας η οποία καθορίζει και τις αποδοχές αυτού. Ως προσόντα διορισμού για τη θέση του Γενικού Δ/ντή ορίζονται: πτυχίο Ανωτάτης Σχολής της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο της αλλοδαπής, μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών επιπέδου τουλάχιστον master ή εμπειρία σε θέματα συναφή προς τις δραστηριότητες του Οργανισμού και άρτια γνώση μίας τουλάχιστον των γλωσσών Αγγλικής, Γαλλικής Γερμανικής. Άρθρο 19 1.Ο Γενικός Δ/ντής του Οργανισμού μεριμνά για: 1)Την εκπλήρωση του σκοπού, για τον οποίο συστήθηκε ο Οργανισμός. 2)Την κατάρτιση του ετησίου προγράμματος μελετών, κατασκευών και συντηρήσεων. 3)Την κατάρτιση των ετήσιων και πολυετών προγραμμάτων επενδύσεων, υποδεικνύοντας τις εγκεκριμένες ή προτεινόμενες πηγές χρηματοδότησης τους. 4)Την σύνταξη δύο τουλάχιστον μήνες πριν από την έναρξη κάθε οικονομικού έτους, του Προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων του Οργανισμού. 5)Την κατάρτιση των αναγκαίων αναμορφώσεων και τροποποιήσεων των προγραμμάτων και του ετήσιου προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων. 6)Την σύνταξη του ετήσιου απολογισμού του Οργανισμού εντός τριών μηνών από τη λήξη εκάστου οικονομικού έτους. 2.Επίσης ο Γενικός Δ/ντής ελέγχει την καθημερινή εργασία του Οργανισμού και ασκεί εποπτεία στη διεξαγωγή των εργασιών κάθε υπηρεσίας του, έχει την Διοίκηση του προσωπικού και εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού τα εξής: 1)την ανάθεση μελετών, εκτέλεση έργων και προμηθειών σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. 2)κάθε εκποίηση ή εκμίσθωση ακινήτων ή κινητών πραγμάτων που ανήκουν στον Οργανισμό. 3)έγερση αγωγών ή παραίτηση από αυτές, συμβιβασμό ή παραίτηση από άλλα ένδικα μέσα. 4)σύναψη δανείων και 5)συμμετοχή φυσικών ή νομικών προσώπων ή οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή Οργανισμών, κοινής ωφέλειας στην δαπάνη κατασκευής έργων, τα οποία επιθυμούν να κατασκευάσει ο Οργανισμός κατά προτεραιότητα, καθώς και στους όρους συμμετοχής του. 3.Ο Γενικός Δ/ντής έχει την μέριμνα και την ευθύνη της εκτέλεσης των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού, μετέχει δε χωρίς ψήφο στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και εισηγείται τα προς συζήτηση θέματα. Στον Γενικό Δ/ντή μπορεί να μεταβιβασθεί από τον Οργανισμό εσωτερικής υπηρεσίας ή με ειδική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και η αποφασιστική αρμοδιότητα επί της εκτέλεσης συνήθους φύσεως έργων ή προμηθειών και ανάληψης υποχρεώσεων, εφ όσον η ολική δαπάνη δεν υπερβαίνει ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) του λειτουργικού προϋπολογισμού. 4.Μέχρι το διορισμό του Γενικού Δ/ντή του Οργανισμού, τα καθήκοντα αυτού ασκεί υπάλληλος του Οργανισμού που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αυτού ή αποσπασμένος στον Οργανισμό κατά τα διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 36 του Ν. 849/1978. 5.Τον Γενικό Διευθυντή που απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνει κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, ο ένας από τους Συμβούλους ή ανώτερος υπάλληλος του Οργανισμού ή αποσπασμένος σε αυτόν. Άρθρο 20 Αποζημιώσεις Μελών Συμβουλίων Οι μετέχοντες στις συνεδριάσεις του Διοικητικού και του Τεχνικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 15 και 17 του παρόντος, δικαιούνται αποζημιώσεως, που καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού και εγκρίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, βάσει των διατάξεων του Ν. 754/1978. Για τα μέλη που δεν έχουν την δημοσιοϋπαλληλική ιδιότητα, η αποζημίωση καθορίζεται κατά συνεδρίαση ίση προς το 1/25 του βασικού μισθού του δεύτερο βαθμού των ειδικών θέσεων (ΕΘ). ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε : Περιουσία - Πόροι - Χρηματοδότηση Άρθρο Αρθρο 21 Περιουσία Στην περιουσία του Οργανισμού ανήκουν τα έργα που θα εκτελεσθούν από αυτόν στην περιοχή αρμοδιότητας τους επί τη βάση μελετών, εκτός από τα έργα ή τα τμήματα αυτών τα οποία με κοινή απόφαση των Υπουργών που τον εποπτεύουν θα χαρακτηρισθούν από την φύση τους, περιουσία του Δημοσίου, η εκμετάλλευση των οποίων επαφίεται στον Οργανισμό. Άρθρο 22 1.Για την πραγματοποίηση των σκοπών του ο Οργανισμός χρηματοδοτείται: 1)από ίδια κεφάλαια 2)από δάνεια που συνάπτονται με πιστωτικά ιδρύματα του εσωτερικού και εξωτερικού 3)από κεφάλαια που προέρχονται από την έκδοση ομολογιακών δανείων 4)από τη συμμετοχή των ωφελουμένων 5)από τον κρατικό προϋπολογισμό με επιχορήγηση ή δανειοδότηση 6)από δωρεές, παραχωρήσεις ή κληροδοτήματα ζ) από τη πώληση περιουσιακών στοιχείων ή εκμίσθωση ακινήτων του Οργανισμού. 7)από τους ίδιους πόρους αυτού. Ως πόροι του Οργανισμού νοούνται τα έσοδα από την εκμετάλλευση των κατασκευαζόμενων από αυτόν έργων όπως και τα πάσης φύσεως λοιπά έσοδα. 8)από πιστώσεις των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Κατά την ψήφιση του ετήσιου προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων επιμερίζονται οι δαπάνες του Οργανισμού σε δαπάνες εκπόνησης και παραλαβής έργων, σε δαπάνες λειτουργίας και συντήρησης έργων και γενικά δαπάνες διοίκησης. Βάσει του επιμερισμού αυτού επιβαρύνονται αντίστοιχα και ανάλογα του ποσοστού συμμετοχής τους οι κατά περίπτωση πηγές χρηματοδότησης. Άρθρο 23 1.Τα έργα, η συντήρηση και λειτουργία αυτών όπως και οι απαιτούμενες προμήθειες εκτελούνται από τον Οργανισμό. Η σύνταξη, θεώρηση και έγκριση των μελετών, η εκτέλεση των έργων και η διενέργεια προμηθειών διέπονται από τις ισχύουσες για κάθε περίπτωση διατάξεις του Δημοσίου, μεταβιβαζομένων των αρμοδιοτήτων των οικείων Υπουργείων ή λοιπών φορέων στο Διοικητικό Συμβούλιο. 2.Ειδικά για την εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 1418/1984 και των εκτελεστικών αυτού Διαταγμάτων ορίζονται τα ακόλουθα. 1)Κύριος του έργου κατά την έννοια του Ν. 1418/1984 και των εκτελεστικών αυτού Διαταγμάτων είναι ο Οργανισμός, το Διοικητικό Συμβούλιο του οποίου αποφασίζει για τις περιπτώσεις κατά τις οποίες προβλέπεται αρμοδιότητα του. 2)Διευθύνουσα τα έργα Υπηρεσία ορίζεται η Τεχνική Υπηρεσία του Οργανισμού σύμφωνα με τις οργανωτικές διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά. 3)Ιεραρχικώς προϊστάμενη αρχή είναι ο Γενικός Δ/ντής του Οργανισμού. 4)Ως επιβλέποντες ορίζονται τεχνικοί υπάλληλοι του Οργανισμού ή ιδιώτες στους οποίους ανατίθεται με σύμβαση επίβλεψης έργου. 5)Αρμόδιο Τεχνικό Συμβούλιο είναι το Τεχνικό Συμβούλιο του Οργανισμού. 6)Στις αιτήσεις θεραπείας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν. 1418/1984 από διαφορές που προκύπτουν κατά την εκτέλεση των έργων του Οργανισμού, αποφαίνεται το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού. Οι αιτήσεις αυτές απευθύνονται προς τον Οργανισμό Ανάπτυξης Δωδεκανήσου (ΟΑΔ) και επιδίδονται απ ευθείας σε αυτόν χωρίς απαιτουμένη κοινοποίηση στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων. 7)Οι διακηρύξεις και η διεξαγωγή διεθνών δημοσίων διαγωνισμών για την εκτέλεση έργων του Οργανισμού εγκρίνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού. 8)Καθήκοντα συμβούλου σε αλλοδαπό φυσικό ή νομικό πρόσωπο για συγκεκριμένα έργα εξαιρετικής σπουδαιότητας, αρμοδιότητας του Οργανισμού, δύναται να ανατίθενται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού η οποία εγκρίνεται από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας. 9)Οι παρεκκλίσεις από τις κείμενες διατάξεις που αφορούν την εκτέλεση των Δημοσίων Έργων σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 11 του ΝΔ 2386/1953, όπως ισχύει, για τα έργα αμροδιότητας Οργανισμού εγκρίνονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού. Η απόφαση αυτή υπόκειται στην έγκριση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας. 10)Η έγκριση μελετών και. συγκριτικών πινάκων, η κατακύρωση δημοπρασιών καθώς και κάθε άλλη ανωτέρα του ποσού των 5.000.000 δρχ. γίνονται με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο μπορεί να εξουσιοδοτήσει τον Γενικό Δ/ντή με μεταβίβαση τούτων με ειδικές αποφάσεις της παρ. 3 του άρθρου 19 του παρόντος. 11)Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις κατά τις οποίες προβλέπεται από τη κείμενη Νομοθεσία γνωμοδότηση Τεχνικού Συμβουλίου του Δημοσίου ή άλλου φορέα αύτη παρέχεται, από το Τεχνικό Συμβούλιο του Οργανισμού. 12)Τα θέματα που δεν ρυθμίζονται ειδικά με τις διατάξεις του παρόντος διέπονται από τον Ν. 1418/1984 και τα Προεδρικά Διατάγματα και τις κανονιστικές αποφάσεις που εκδίδονται κατά εξουσιοδότηση του. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ Ισολογισμός-Διανομή κερδών Άρθρο 24 - 1. Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας, αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου κάθε έτους. Η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη δημοσίευση του παρόντος και λήγει την 31η Δεκεμβρίου 1992. . 2.Στο τέλος κάθε χρήσης, το Διοικητικό Συμβούλιο κλείνει τους λογαριασμούς, συντάσσει λεπτομερή απογραφή της περιουσίας του Οργανισμού και καταρτίζει τον ετήσιο Ισολογισμό, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. Ο Ισολογισμός υποβάλλεται προς έγκριση στη Τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύεται από επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, στην οποία αναφέρονται όλα τα στοιχεία του Ενεργητικού και Παθητικού, καθώς και τα στοιχεία του λογαριασμού αποτελεσμάτων, όσον τον δυνατό αναλυτικότερα και από το πιστοποιητικό των Ελεγκτών - Ορκωτών Λογιστών. Τον Ιούλιο κάθε έτους συντάσσεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, έκθεση για την πρόοδο των εργασιών του Οργανισμού για το Α εξάμηνο του έτους, από ένα αντίγραφο της οποίας υποβάλλεται στους Υπουργούς Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων. 3.Ο Ισολογισμός και το πιστοποιητικό των Ορκωτών Λογιστών δημοσιεύονται σύμφωνα με το άρθρο 43 β, παράγραφος 5 του ΚΝ. 2190/ 1920 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 36 ΠΔ 409/1986 (ΦΕΚ Α 191). 4.Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση για τον ισολογισμό που έχει εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, αυτός πρέπει να ελεγχθεί από τους Ελεγκτές του Οργανισμού και να θεωρηθεί ειδικά από: 1)Τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. 2)Ένα (1) μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και 3)Τον Προϊστάμενο της υπηρεσίας, στην οποία υπάγεται το Λογιστήριο του Οργανισμού, με την υποχρέωση, εάν διαφωνούν ως προς τον τρόπο της κατάρτισης αυτού από άποψη νομιμότητας, να εκθέτουν στην Γενική Συνέλευση εγγράφως τις αντιρρήσεις τους. Άρθρο 25 Καθαρά κέρδη και διάθεση αυτών Καθαρά κέρδη του Οργανισμού είναι αυτά που προκύπτουν μετά την αφαίρεση κάθε εξόδου, ζημίας, των κατά νόμο αποσβέσεων των τοκοχρεωλυσίων δανείων και κάθε άλλου βάρους, από τα πραγματοποιηθέντα ακαθάριστα κέρδη και κατανέμονται ως ακολούθως: α) Πέντε τοις εκατό (5%) των καθαρών κερδών αφαιρείται για το σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Η κράτηση αύτη παύει να είναι υποχρεωτική όταν το αποθεματικό καλύψει ποσό ίσον προς το μισό του εταιρικού κεφαλαίου. Εάν όμως τούτο μειωθεί για οποιονδήποτε λόγο, η κράτηση επαναλαμβάνεται μέχρι το ίδιο όριο. β) Ποσοστό τουλάχιστον Ίσον προς εξ τοις εκατόν (6%) επί του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Εάν όμως τούτο μειωθεί για οποιονδήποτε λόγο, η κράτηση επαναλαμβάνεται μέχρι το ίδιο όριο. γ) Τα υπόλοιπα καθαρά κέρδη διατίθενται, μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, είτε για διανομή προσθέτου μερίσματος, είτε για τον σχηματισμό εκτάκτου αποθεματικού είτε για μεταφορά σε νέο. Άρθρο 26 Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από την δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υφυπουργό Εθνικής Οικονομίας αναθέτουμε την δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος.
  • Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 36 του Ν. 849/1978 «Περί παροχής κινήτρων δια την ενίσχυσιν της περιφερειακής και οικονομικής αναπτύξεως της χώρας» (ΦΕΚ 232/Α/22.12.1978). β) Του άρθρου 3 του ΠΔ 574/1982 «Ανακατανομή των αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ 104/Α/30.8.1982). γ) Των άρθρων 18 και 19 του Ν. 1418/1984 «Δημόσια έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (ΦΕΚ 23/Α/29.2.1984). δ) Των άρθρων 22 και 24 του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 137/Α/26.7.1989).
  • Την κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας με αριθ. Υ 1687/17.2.1992 «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Εθνικής Οικονομίας» (ΦΕΚ 104/τ. Β/ 17.2.1992), όπως τροποποιήθηκε με την όμοια της αριθμ. Υ. 1723/ 16.3.1992 (ΦΕΚ 215/Β/30.3.1992).
  • Την αριθ. Υ. 1660/1007556/116/0006/Α/23.1.1992, κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων του Υπουργού Οικονομικών στον Υφυπουργό Οικονομικών» (ΦΕΚ 31/Β/92).
  • Την με αριθμ. 129/1992 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικράτειας και με πρόταση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, Γεωργίας και των Υφυπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1992-06-12 Σύσταση Οργανισμού Αναπτύξεως Δωδεκανήσου.
Τροποποίηση Τύπος
A/1992/97
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1978/849 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1978/849 1978
ΝΟΜΟΣ 1984/1418 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1418 1984
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1982/574 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/574 1982
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Κατάργηση του Οργανισμού Ανάπτυξης Δωδεκανήσου. 1997/350 1997