Ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία Τμημάτων στο Χαροκόπειο Α.Ε.Ι. Οικιακής Οικονομίας».

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Ίδρυση"
1.  
  Ιδρύονται στο «Χαροκόπειο Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Οικιακής Οικονομίας» τα Τμήματα:
 1. Τμήμα Οικιακής Οικονομίας
 2. Τμήμα Διαιτολογίας
2.  
  Η έναρξη λειτουργίας και η εισαγωγή των πρώτων φοιτητών, των οποίων ο αριθμός δεν μπορεί να υπερβαίνει για κάθε τμήμα τους 100, ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας κατά τα ειδικότερα οριζόμενα από την παράγραφο 1 του άρθρου 9 του Ν. 1894/1990 (Α 110).
3.  
  Τα Τμήματα μέχρι την αυτοδύναμη λειτουργία τους διέπονται ως προς την οργάνωση, τη διοίκηση, τη λειτουργία, τον κανονισμό σπουδών και το προσωπικό από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος και συμπληρωματικά από τις διατάξεις του Ν. 1268/82 (Α 87), όπως ισχύουν.
4.  
  Το Χαροκόπειο Α.Ε.Ι. Οικιακής Οικονομίας και τα Τμήματα αυτού που ιδρύονται με την παράγραφο 1 εγκαθίστανται και λειτουργούν στο Νομό Αττικής.
Άρθρο 2 "Αποστολή"
1.  
  Αποστολή κάθε Τμήματος είναι: α. Του Τμήματος Οικιακής Οικονομίας: Η κατάρτιση επιστημονικών στελεχών Οικιακής Οικονομίας ώστε να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες απαιτήσεις της εκπαίδευσης, καθώς και στις απαιτήσεις της οργάνωσης και διοίκησης της οικογένειας. β. Του Τμήματος Διαιτολογίας: Η κατάρτιση επιστημονικών στελεχών για το δημόσιο και ιδιωτικό τομέα με ειδικές γνώσεις των επιστημονικών αρχών για τη διατροφική αξία των τροφίμων και το ρόλο τους στην υγεία.
Άρθρο 3
1.  
 1. Κάθε Τμήμα χορηγεί αντίστοιχο ενιαίο πτυχίο.
 2. Ειδικώς το ενιαίο πτυχίο του Τμήματος Οικιακής Οικονομίας διαχωρίζεται στις κατευθύνσεις:
 3. (α) Παιδαγωγικής Οικιακής Οικονομίας και (β) Αγροτικής Οικιακής Οικονομίας.
 4. Το πρόγραμμα σουδών κάθε κατεύθυνσης, καθώς και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να γίνεται η δήλωση προτίμησης των φοιτητών ορίζονται με απόφαση της γενικής συνέλευσης του Τμήματος.
 5. Σε περίπτωση που ο φοιτητής δεν υποβάλει δήλωση προτίμησης, αποφασίζει η γενική συνέλευση για την κατεύθυνση που θα ακολουθήσει.
2.  
  Ο ελάχιστος αριθμός εξαμήνων, που απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου ορίζονται σε οκτώ (8)
Άρθρο 4 "Πρακτική άσκηση των .φοιτητών"
1.  
  Για την πρακτική άσκηση των φοιτητών των Τμημάτων χρησιμοποιούνται δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς, οι οποίοι ορίζονται με αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και του καθ ύλην συναρμόδιου Υπουργού μετά από γνώμη της Γενικής Συνέλευση του οικείου Τμήματος
Άρθρο 5
1.  
  Σε κάθε Τμήμα του Χαροκόπειου Α.Ε.Ι. Οικιακής Οικονομίας ιδρύονται οι ακόλουθες θέσεις προσωπικού:.
 1. Είκοσι μία (21) θέσεις Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.).
 2. Πέντε (5) θέσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.).
 3. Δέκα πέντε (15) θέσεις Ειδικού Διοικητικού - Τεχνικού Προσωπικού (Ε.Δ.Τ.Π.) εκ των οποίων πέντε ΑΤ κατηγορίας, πέντε ΑΡ κατηγορίας και πέντε ΜΕ κατηγορίας.
2.  
  Ομοίως ιδρύονται στο Α.Ε.Ι. δέκα (10) θέσεις Ε.Ε.Π. για τη διδασκαλία των ξένων γλωσσών και της γυμναστικής κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του Ν. 1268/82 (Α 87).
3.  
  Οι θέσεις Ε.Δ.Τ.Π. διέπονται ως προς τη βαθμολογική τους εξέλιξη από τις διατάξεις του Π.Δ. 484/1984 (Α 173).
Άρθρο 6
1.  
  Για την αυτοδύναμη λειτουργία κάθε Τμήματος απαιτείται ο διορισμός έντεκα (11) μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού, εκ των οποίων πέντε (5) τουλάχιστον στις βαθμίδες του Καθηγητή ή του Αναπληρωτή Καθηγητή και η εισαγωγή φοιτητών
2.  
  Μέσα σε ένα μήνα από την ολοκλήρωση των προϋποθέσεων της προηγούμενης παραγράφου, κινείται από τον Πρόεδρο της Δ.Ε. του Χαροκόπειου Α.Ε.Ι. η διαδικασία εκλογής Προέδρων Τμημάτων και σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 8 του Ν. 1268/1982.
3.  
  Η πλήρωση θέσεων Δ.Ε.Π., Ε.Ε.Π. και Ε.Δ.Τ.Π., που προκηρύσσονται μετά την αυτοδυναμία των Τμημάτων, γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1268/1982.
4.  
  Η σύσταση των τομέων των Τμημάτων γίνεται με τη διαδικασία που ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 6 παράγραφος 4 εδάφιο (ε) του Ν. 1268/1982, όπως το εδάφιο αυτό προστέθηκε με το άρθρο 48 παράγραφος 1 (στ) του Ν. 1404/1983.
Άρθρο 7
1.  
  Για την αυτοδύναμη λειτουργία του Ιδρύματος απαραίτητη προϋπόθεση είναι η αυτοδύναμη λειτουργία και των δύο Τμημάτων που ιδρύονται με το άρθρο 1 του παρόντος
2.  
  Μέσα σε ένα μήνα από την ολοκλήρωση των προϋποθέσεων της προηγουμένης παραγράφου κινείται από τον Πρόεδρο της Δ.Ε. η διαδικασία εκλογής Πρύτανη και Αντιπρυτάνεων και συγκρότηση της Συγκλήτου και του πρυτανικού συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 1268/82.
3.  
  Μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών της προηγουμένης παραγράφου και την ανάληψη καθηκόντων από τον Πρύτανη και τους Αντιπρυτάνεις παύει η λειτουργία της Δ.Ε. Μέχρι τότε συμμετέχουν στη Δ.Ε. ο Πρόεδρος κάθε αυτοδύναμου Τμήματος, καθώς και ένας εκπρόσωπος των φοιτητών κάθε Τμήματος.
4.  
  Η θητεία των πρώτων εκλεγμένων πανεπιστημιακών οργάνων είναι η προβλεπόμενη από τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν. 1268/82 προσαυξανόμενη με το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την λήξη του αντίστοιχου ακαδημαϊκού έτους, αρχίζει δε από την ημερομηνία δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της σχετικής πράξης λήξης της θητείας της Διοικούσας Επιτροπής.
Άρθρο 8 "Διαδικασία πληρώσεως των πρώτων θέσεων Δ.Ε.Π."
1.  
 1. Η εκιλογή των έντεκα (11) πρώτων μελών Δ.Ε.Π. κάθε Τμήματος γίνεται από ειδικό σώμα εκλεκτόρων, που συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων, μετά από γνώμη της Δ.Ε.
 2. Κάθε ειδικό σώμα εκλεκτόρων αποτελείται από πέντε (5) μέλη, τα οποία πρέπει να κατέχουν θέση Δ.Ε.Π. σε ελληνικό Α.Ε.Ι., ή ισοδύναμη θέση σε ομοταγές Α.Ε.Ι. του εξωτερικού, ίδιας ή ανώτερης βαθμίδας σε σχέση με αυτές στις οποίες ανήκουν οι προκηρυσσόμενες θέσεις.
 3. Σε κάθε εκλεκτορικό σώμα ορίζονται και δύο (2) αναπληρωματικά μέλη.
 4. Το εν λόγω ειδικό σώμα παραμένει πενταμελές μέχρις αυτοδυναμίας του Τμήματος.
 5. Τα εκλεκτορικά σώματα συγκαλούνται και συνεδριάζουν υπό την προεδρία του Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής, ο οποίος μπορεί να είναι και μέλος του εκλεκτορικού σώματος.
 6. Με την απόφαση συγκρότησης των ειδικών σωμάτων εκλεκτόρων ή με άλλη όμοια ρυθμίζονται οι διαδικασίες και οι τεχνικές λεπτομέρειες λειτουργίας των σωμάτων αυτών.
2.  
  Η πλήρωση των έντεκα (11) πρώτων θέσεων Δ.Ε.Π. γίνεται με την ακόλουθη διαδικασία:.
 1. Η προκήρυξη των έντεκα (11) πρώτων θέσεων Δ.Ε.Π. κάθε Τμήματος γίνεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων μετά από γνώμη της Διοικούσας Επιτροπής και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 2. Μέσα σε δέκα (10) ημέρες από τη γνωστοποίηση του φύλλου της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων, η Διοικούσα Επιτροπή ανακοινώνει στον ημερήσιο τύπο τη δημοσίευση της προκήρυξης, τον αριθμό του φύλλου της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και την ημερομηνία κατά την οποία λήγει η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων.
 3. Η ανακοίνωση γίνεται τουλάχιστον σε δύο ημερήσιες εφημερίδες της Αθήνας και της θεσσαλονίκης.
 4. Στην προκήρυξη αναφέρονται η βαθμίδα της θέσης, καθώς και το γνωστικό της αντικείμενο
 5. Μέσα σε αποκλειστική προθεσμία σαράντα (40) ημερών από την ημέρα της δημοσίευσης της προκήρυξης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως υποβάλλονται στη Δ.Ε. οι αιτήσεις των υποψηφίων μαζί με τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
 6. Βιογραφικό σημείωμα, αντίγραφα των πτυχίων και των τίτλων σπουδών των υποψηφίων, αναλυτικό υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα πρωτότυπα επιστημονικά δημοσιεύματα, καθώς και τόσα αντίτυπα τους όσα είναι τα μέλη του εκλεκτορικού σώματος.
 7. Πριν λήξει η προθεσμία του προηγούμενου εδαφίου τα ειδικά σώματα εκλεκτόρων συγκροτούν τριμελείς εισηγητικές επιτροπές με σύμμετρη συμμετοχή όλων των εκλεκτόρων στις εισηγητικές επιτροπές
 8. Οι εισηγητικές επιτροπές υποβάλλουν στα ειδικά σώματα εκλεκτόρων τις εκθέσεις τους, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 20 ημερών από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων των υποψηφίων που αναφέρεται στο εδάφιο (γ) της παραγράφου αυτής
 9. Οι εκθέσεις είναι ειδικά αιτιολογημένες και περιλαμβάνουν:
 10. - Αναλυτική παρουσίαση και αξιολόγηση πρωτίστως του διδακτικού και συγγραφικού έργου, καθώς και της προσωπικότητας των υποψηφίων, όπως επίσης και κρίση για την προσφορά και τη συμβολή τους στην πρόοδο της επιστήμης ή της τέχνης. - Γνώμη για το βαθμό ανταπόκρισης των υποψηφίων στα απαιτούμενα νόμιμα προσόντα και - Αξιολογική κατάταξη των υποψηφίων.
 11. Οι εκθέσεις κοινοποιούνται στους υποψηφίους, οι οποίοι μπορούν να υποβάλουν σχετικό υπόμνημα στο σώμα εκλεκτόρων
 12. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία του εδαφίου (ε), το σώμα εκλεκτόρων προχωρεί στην εκλογή δίχως εισηγητική έκθεση.
 13. θ) Το ειδικό σώμα εκλεκτόρων συνέρχεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 10 ημερών από την ημερομηνία υποβολής της εισηγητικής έκθεσης ή μετά την άπρακτη πάροδο της σχετικής αποκλειστικής προθεσμίας του εδαφίου (3), προκειμένου να προχωρήσει στην εκλογή.
 14. Στην αρχή της συνεδρίασης οι υποψήφιοι μπορούν να αναπτύξουν προφορικά τις απόψεις τους για το περιεχόμενο της εισηγητικής έκθεσης, απαντούν στις ερωτήσεις των μελών του ειδικού σώματος εκλεκτόρων και αποχωρούν
 15. Μετά από σχετική συζήτηση μεταξύ των μελών του ειδικού σώματος γίνεται ψηφοφορία για την εκλογή.
 16. Κάθε εκλέκτορας αιτιολογεί ειδικά την ψήφο του.
 17. Η ψηφοφορία γίνεται με αλφαβητική σειρά, αφού καθοριστεί με κλήρωση ποιος θα ψηφίσει πρώτος σε κάθε εκλογή.
 18. Υποψήφιος που συγκέντρωσε την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των εκλεκτόρων θεωρείται ότι έχει εκλεγεί
 19. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται συμπληρωματικά οι διατάξεις του νόμου 1268/1982
Άρθρο 9 "Σύσταση Γραμματείας-Προσωρινή Διοίκηση"
1.  
  Σε κάθε Τμήμα συνιστάται Γραμματεία. Η Γραμματεία^παρέχει διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη για κάθε θέμα που ανήκει στο Τμήμα. Η Γραμματεία οργανώνεται και λειτουργεί σε επίπεδα Τμήματος κατά την έννοια του άρθρου 9 παράγραφος 4 του Ν. 1586/1986 (Α 37).
2.  
  Μέχρι την αυτοδύναμη λειτουργία κάθε Τμήματος, η Διοικούσα Επιτροπή δύναται με απόφαση της να συγκροτεί προσωρινή γενική συνέλευση είτε από μέλη Δ.Ε.Π. του οικείου Τμήματος είτε από μέλη της Δ.Ε. που έχουν την ιδιότητα μέλους Δ.Ε.Π. Με την ίδια απόφαση ορίζεται ένας εκ των μελών της ως προεδρεύων του Τμήματος. Η προσωρινή αυτή γενική συνέλευση έχει όλες τις αρμοδιότητες της γενικής συνέλευσης Τμήματος, εκτός της προκήρυξης θέσεων Δ.Ε.Π., Ε.Ε.Π. και Ε.Δ.Τ.Π., καθώς και της εκλογής των μελών των κατηγοριών αυτών. Για τα θέματα αυτά η προσωρινή γενική συνέλευση εκφράζει γνώμη προς τη Διοικούσα Επιτροπή.
3.  
  Το πρόγραμμα σπουδών του κάθε Τμήματος μέχρι την αυτοδύναμη λειτουργία του καθορίζεται με πράξη του Προέδρου της Δ.Ε. μετά από γνώμη της προσωρινής γενικής συνέλευσης.
Άρθρο 10
1.  
  Μέχρι την αυτοδύναμη λειτουργία κάθε Τμήματος είναι δυνατή με πράξη του Προέδρου, ύστερα από πρόταση της Διοικούσας Επιτροπής, η πρόσληψη επισκεπτών καθηγητών, εντεταλμένων επίκουρων καθηγητών, ειδικών επιστημόνων ή επιστημόνων του Π.Δ. 4Ο7/1980 (Α 112) με ετήσια σύμβαση, με δυνατότητα ανανέωσης για την κάλυψη εκπαιδευτικών αναγκών του Τμήματος. Για τη διαδικασία πρόσληψης εφαρμόζονται αναλόγως οι σχετικές κατά περίπτωση, οικείες διατάξεις.
2.  
  Η προκήρυξη και πλήρωση θέσεων Ε.Ε.Π. και Ε.Δ.Τ.Π. μέχρι την αυτοδύναμη, λειτουργία κάθε Τμήματος, γίνεται από τη Δ.Ε. μετά από γνώμη της προσωρινής γενικής συνέλευσης του Τμήματος, σύμφωνα με τη διαδικασία που καθορίζεται από τις οικείες διατάξεις για κάθε κατηγορία.
3.  
  Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται με το παρόν διάταγμα εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 1268/82 (Α 87). Στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α. Του άρθρου 9 του Ν. 1894/90 «Για την Ακαδημία Αθηνών και άλλες εκπαιδευτικές διατάξεις» (Α 110), όπως αυτό συμπληρώθηκε με το άρθρο 17 του Ν. 1966/91 (Α 147). β. Την άρθρων 50 παρ. 6 και 6 παρ. 6 του Ν. 1268/82 «Για τη δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» (Α 87), όπως το τελευταίο τούτο άρθρο συμπληρώθηκε με το άρθρο 48 παρ. 7 του Ν. 1404/83 «Δομή και λειτουργία των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» (Α 113). γ. Του άρθρου 70 παρ. 12 του Ν. 1566/85 «Δομή και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (Α 167). δ. Του άρθρου 1 του Ν. 1674/1986 «Ρύθμιση θεμάτων Α.Ε.Ι. και άλλες διατάξεις» (Α 203). ε. Της αριθμ. Β1-827/90 απόφασης (Β 805) «Προσωρινή Διοίκηση του Ανωτάτου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Οικιακής Οικονομίας».
 • Τη γνώμη της Διοικούσας Επιτροπής του Χαροκοπείου Α.Ε.Ι. Οικιακής Οικονομίας (συνεδρίαση 7/23.10.1991).
 • Το έγγραφο του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων Β1/677/30.10.1991, με το οποίο ζητήθηκε να διατυπώσει τη γνώμη του το Συμβούλιο Ανώτατης Παιδείας και ότι έχει παρέλθει άπρακτη η προθεσμία που ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 50 παρ. 3 του Ν. 1268/82 και
 • Την αριθμ. 193/1992 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1990/1-827 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/1-827 1990
ΝΟΜΟΣ 1982/1268 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/1268 1982
ΝΟΜΟΣ 1983/1404 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1404 1983
ΝΟΜΟΣ 1985/1566 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1566 1985
ΝΟΜΟΣ 1986/1586 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/1586 1986
ΝΟΜΟΣ 1986/1674 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/1674 1986
Για την Ακαδηµία Αθηνών και άλλες εκπαιδευτικές διατάξεις: 1990/1894 1990
Μεταγραφές φοιτητών Α.Ε.Ι.. σπουδαστών Τ.Ε.Ι. και άλλες διατάξεις. 1991/1966 1991
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1980/4Ο7 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1980/4Ο7 1980
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1984/484 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/484 1984
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Μετονομασία των Τμημάτων του Χαροκοπείου Α.Ε.Ι. Οικιακής Οικονομίας. 1999/107 1999