Ίδρυση Εργαστηρίου Εφηρμοσμένης Γεωφυσικής στο Τμήμα Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου και καθορισμός του εσωτερικού του κανονισμού.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Ίδρυση"
1.  
  Ιδρύεται στο Τμήμα Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου Εργαστήριο Εφηρμοσμένης Γεωφυσικής το οποίο εξυπηρετεί τις εκπαιδευτικές και Ερευνητικές ανάγκες στο γνωστικό αντικείμενο της εφηρμοσμένης γεωφυσικής (Ανάπτυξη γεωφυσικών μεθόδων για την έρευνα του ορυκτού πλούτου της χώρας και την γεωτεχνική έρευνα ή εφαρμογή νέων μεθολογιών στην Αρχαιομετρία, η πρόγνωση σεισμών, ο προσδιορισμός φυσικών παραμέτρων των πετρωμάτων κ.ά.). Εσωτερικός Κανονισμός Ο εσωτερικός κανονισμός του εργαστηρίου εφηρμοσμένης Γεωφυσικής καθορίζεται με τα επόμενα άρθρα.
Άρθρο 3 "Το Εργαστήριο Εφηρμοσμένης Γεωφυσικής έχει ως αποστολή:"
1.  
  Την κάλυψη σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο των διδακτικών αναγκών του Τμήματος Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών και Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών καθώς και των άλλων Τμημάτων του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου σε θέματα που εμπίπτουν στο γνωστικό αντικείμενο της Εφηρμοσμένης Γεωφυσικής
2.  
  Την ανάπτυξη ερευνητικών και συναφών δραστηριοτήτων στη γνωστική περιοχή της Εφηρμοσμένης Γεωφυσικής, σύμφωνα με τις γενικές αρχές και τον κανονισμό έρευνας που καθορίζει η Σύγκλητος του Ε.Μ.Π.
3.  
  Την κάθε μορφής συνεργασία με κέντρα ερευνών και ακαδημαϊκά ιδρύματα, Ελληνικά και Αλλοδαπά, εφόσον οι επιστημονικοί στόχοι συμπίπτουν, συμβαδίζουν και αλληλοσυμπληρώνονται με εκείνο του εργαστηρίου σε πνεύμα αμοιβαιότητας και συλλογικής εργασίας. 4, Την οργάνωση σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων, διαλέξεων καθώς και την πραγματοποίηση δημοσιεύσεων και εκδόσεων.
5.  
  Την παροχή υπηρεσιών κατά τα προβλεπόμενα στο Π.Δ. 159/ 1984 (Α 53).
Άρθρο 4 "Προσωπικό"
1.  
  Το προσωπικό του Εργαστηρίου απαρτίζεται από μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών που το γνωστικό και ερευνητικό τους αντικείμενο εμπίπτει στα θέματα του εργαστηρίου, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 1 του παρόντος προεδρικού διατάγματος, καθώς και από τα μέλη Ε.Δ.Τ.Π. και το λοιπό επιστημονικό προσωπικό που τοποθετείται σ αυτό.
Άρθρο 5
1.  
  Το εργαστήριο διευθύνεται από μέλος του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 1 του Ν. 1268/1982 και εκλέγεται κατά τα οριζόμενα στο προεδρικό Διάταγμα 46/1989 (Α 21), όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 265/ 1990 (Α 107).
2.  
  Ο Διευθυντής ασκεί τις αρμοδιότητες που ορίζει το άρθρο 7 του Ν. 1268/1982 και επιπλέον:.
 1. Συντονίζει το διδακτικό (προπτυχιακό - μεταπτυχιακό) και ερευνητικό έργο του εργαστηρίου
 2. Καταρτίζει και υποβάλλει αρμοδίως το ετήσιο πρόγραμμα λειτουργίας του εργαστηρίου και μεριμνά για την τήρηση του
 3. Μεριμνά για την οικονομική διαχείριση των εσόδων του εργαστηρίου
 4. Μεριμνά για τη στελέχωση του εργαστηρίου με το αναγκαίο προσωπικό
 5. Μεριμνά για την κατανομή των χώρων του εργαστηρίου, στ) Υποβάλλει τον ετήσιο απολογισμό των δραστηριοτήτων του εργαστηρίου
 6. Εισηγείται τους υπεύθυνους αναλωσίμων υλικών και του κινητού εξοπλισμού, και
 7. Υπογράφει κάθε εξερχόμενο έγγραφο
Άρθρο 6
1.  
  Το εργαστήριο λειτουργεί κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες σύμφωνα με τον κανονισμό του ιδρύματος. Το ωράριο εργασίας του προσωπικού είναι αυτό που προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις για κάθε κατηγορία.
2.  
  Ο διευθυντής ενημερώνεται πριν από τη διεξαγωγή κάθε εργασίας που γίνεται στο εργαστήριο στα πλαίσια ερευνητικού προγράμματος ή άλλου έργου που έχει αποφασισθεί και καθορίζει μέσα στα πλαίσια της αποστολής του εργαστηρίου την προτεραιότητα στη χρησιμοποίηση οργάνων και χώρων σε περίπτωση που δεν υπάρχει σχετική απόφαση
3.  
  Ο διευθυντής έχει την ευθύνη για την εν γένει λειτουργία των μονάδων του εργαστηρίου, τη χρησιμοποίηση οργάνων και υλικών που ανήκουν σ αυτό, την παραμονή των εργαζομένων (προσωπικού, φοιτητών, επισκεπτών) στους χώρους, όπου τηρούνται ειδικοί κανόνες ασφαλείας που αποσκοπούν στην προφύλαξη της υγείας και αρτιμέλειας των εργαζομένων καθώς και στην προστασία των οργάνων και εγκαταστάσεων του από βλάβες
4.  
  Η χρησιμοποίηση ειδικών οργάνων του εργαστηρίου επιτρέπεται μόνο στο προσωπικό του εργαστηρίου ή άλλους ερευνητές που έχουν ειδική επί των οργάνων αυτών εκπαίδευση και εξουσιοδότηση. Κινητά όργανα και σκεύη, τα οποία παραδίδονται για τη διεξαγωγή εργασιών επιστρέφονται, μετά τη χρησιμοποίηση τους, στην κατάσταση που είχαν παραδοθεί.
5.  
  Με εισήγηση του διευθυντή στα αρμόδια όργανα του ιδρύματος είναι δυνατή η πρόσληψη επιστημόνων σε τομείς σχετικούς με τις διδακτικές και ερευνητικές δραστηριότητες του εργαστηρίου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, του άρθρου 18 παρ. 2 του Ν. 1268/1982.
6.  
  Ο διευθυντής μπορεί να αναθέτει σε μέλος Ε.Δ.Τ.Π. τη διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη του εργαστηρίου.
Άρθρο 7 "Πόροι"
1.  
  α) Οι πιστώσεις οι οποίες προέρχονται από τις δημόσιες επενδύσεις, ή τον τακτικό προϋπολογισμό ή την ιδιαίτερη περιουσία του ιδρύματος και οι οποίες χορηγούνται σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. β) Τα έσοδα από την παροχή υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 3 του Π.Δ. 159/1984 (Α 53). γ) Οι πιστώσεις από άλλες πηγές όπως: ι) Ετήσια επιχορήγηση από τακτικό προϋπολογισμό και προϋπολογισμό δημοσίων επενδύσεων από τα διάφορα Υπουργεία της χώρας. ιι) Οι κληρονομιές, κληροδοτήματα, δωρεές και κάθε άλλη οικονομική ενίσχυση που προέρχεται από ημεδαπά ή αλλοδαπά φυσικά και νομικά πρόσωπα προς το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο για τους σκοπούς του εργαστηρίου, εφόσον δεν τίθενται όροι που αντιβαίνουν στο σκοπό του εργαστηρίου και του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. δ) Τα κονδύλια που προέρχονται από τα ιδιαίτερα ερευνητικά προγράμματα.
Άρθρο 8 "Τηρούμενα Βιβλία"
1.  
  Για τις ανάγκες του εργαστηρίου τηρούνται τα ακόλουθα βιβλία και στοιχεία. -Βιβλία πρωτοκόλλου -Βιβλία περιουσιακών στοιχείων -Φάκελος οικονομικών στοιχείων για κάθε έτος -Κατάλογος επιστημονικών βιβλίων, περιοδικών και οργάνων -Αρχείο ερευνητικών προγραμμάτων -Κάθε άλλο βιβλίο ή στοιχείο που προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία ή κρίνεται απαραίτητο για το εργαστήριο.
Άρθρο 9 "Χώρος εγκατάστασης"
1.  
  Χώρος εγκατάστασης του εργαστηρίου είναι οι χώροι που παραχωρούνται για τη διεξαγωγή του έργου του και ειδικότερα οι χώροι των ειδικών εγκαταστάσεων με τα όργανα και το λοιπό τεχνικό εξοπλισμό για τη διενέργεια των ερευνητικών προγραμμάτων και των εργαστηριακών ασκήσεων. Στο χώρο εγκατάστασης υπάρχει πινακίδα με τον τίτλο του εργαστηρίου και το ονοματεπώνυμο του διευθυντή. Στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις των άρθρων 50 παρ. 1 και 7 παρ. 5 του Ν. 1268/ 1982 «Για τη δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» (Α 87), όπως η τελευταία αυτή διάταξη τροποποιήθηκε με το άρθρο 48 παρ. 2 του Ν. 1404/1983 «Δομή και λειτουργία των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» (Α 173).
 • Τη γνώμη της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου (συνεδρίαση 25.11.1991).
 • Την 162/1992 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1989/46 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1989/46 1989
ΝΟΜΟΣ 1982/1268 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/1268 1982
ΝΟΜΟΣ 1983/1404 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1404 1983
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1984/159 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/159 1984
Αντικατάσταση της παρ. 3 του άρθρου 2 του Π.Δ. 46/1989 «Κριτήρια και διαδικασία για την εκλογή διευθυντή εργαστηρίου ή κλινικής Ανωτάτου Εκπαιδευτικού Υδρύµατος». 1990/265 1990
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία