ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1992/21

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1992-01-30

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1992-01-30

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1991-12-19

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Διαμετακόμιση ηλεκτρικής ενεργείας μέσω μεγάλων δικτύων μεταφοράς ηλεκτρικής ενεργείας σε εναρμόνιση προς την οδηγία του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 90/547/ Ε.Ο.Κ. της 29.10.1990.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Σκοπός του διατάγματος αυτού είναι η προσαμοργή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Οδηγία του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 90/547/Ε.Ο.Κ. της 29ης Οκτωβρίου 1990, για τη διαμετακόμιση ηλεκτρικής ενεργείας μέσω των μεγάλων ηλεκτρικών δικτύων (ειδική έκδοση στην ελληνική γλώσσα της επίσημης Εφημερίδας των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων με αριθμό L 313/30-13.11.1990). Με την οδηγία αυτή επιτυγχάνεται η διευκόλυνση των ανταλλαγών ηλεκτρικής ενεργείας και η προσέγγιση των μέτρων που λαμβάνουν τα κράτη μέλη και τα οποία επηρεάζουν τη διαμετακόμιση της ηλεκτρικής ενεργείας, ενόψη και της προβλεπομένης καθιέρωσης της εσωτερικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας.
Άρθρο 2
1.  
  Η Δημοσία Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (Δ.Ε.Η.) οφείλει να λαμβάνει κάθε κατάλληλο και αναγκαίο μέτρο για τη διευκόλυνση, στο Ελληνικό έδαφος, της διαμετακόμισης ηλεκτρικής ενεργείας μεταξύ μεγάλων δικτύων μεταφοράς υψηλής τάσης, στο πλαίσιο των όρων και προϋποθέσεων που καθορίζονται στο παρόν Διάταγμα.
Άρθρο 3
1.  
  Ως διαμετακόμιση ηλεκτρικής ενεργείας μεταξύ μεγάλων δικτύων νοείται κάθε μεταφορά ηλεκτρικής ενεργείας που συνεπάγεται τη διάβαση ενός τουλάχιστον ενδοκοινοτικού κρατικού συνόρου, το δε δίκτυο καταγωγής ή τελικού προορισμού βρίσκεται στο έδαφος Κράτους - Μέλους της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας (Ε.Ο.Κ.). Σε ότι αφορά την Ελλάδα η μεταφορά αυτή θα πραγματοποιείται από τη Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού.
Άρθρο 4
1.  
  Μεγάλα δίκτυα μεταφοράς ηλεκτρικής ενεργείας μέσα στα Κράτη - Μέλη της Ε.Ο.Κ., καθώς και οι φορείς αυτών είναι εκείνα που επίσημα αναγνωρίζονται εκάστοτε από την Ε.Ο.Κ.
Άρθρο 5
1.  
  Η ΔΕΗ, ως φορέας υπεύθυνος για τα μεγάλα δίκτυα μεταφοράς ηλεκτρικής ενεργείας υψηλής τάσης στην Ελλάδα, θα συνάπτει συμβάσεις σχετικά με τη διαμετακόμιση ηλεκρικής. ενεργείας, κατά το ανωτέρω άρθρο 3, με αντίστοιχο φορέα Κράτους -Μέλους της Ε.Ο.Κ. Οι σχετικές συμβάσεις θα είναι προϊόν κατάλληλης διαπραγμάτευσης μεταξύ των οικείων φορέων.
2.  
  Η διαπραγμάτευση και, τελικά, η σύμβαση για την διαμετακόμιση ηλεκτρικής ενεργείας θα λαμβάνουν κυρίως και πλήρως υπόψη την αποτελεσματικότερη δυνατή χρησιμοποίηση του εφεδρικού δυναμικού παραγωγής και εκμετάλλευσης των συστημάτων, κανένας δε όρος ή συμφωνία δεν πρέπει να θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια του εφοδιασμού και την ποιότητα της εξυπηρέτησης
3.  
  Κάθε σύμβαση για διαμετακόμιση ηλεκτρικής ενεργείας πρέπει να είναι σύμφωνη με τις κοινοτικές διατάξεις, ιδίως σε ό,τι αφορά την έλλειψη διακρίσεων και την ισοτιμία των ενδιαφερομένων μερών, καθώς και την μη ύπαρξη καταχρηστικών ρυθμίσεων ή αδικαιολογήτων περιορισμών
Άρθρο 6
1.  
  Η Δ.Ε.Η. οφείλει, χωρίς καμμιά καθυστέρηση που δεν δικαιολογείται από τις περιστάσεις: α. Να ανακοινώνει στο Υπουργείου Βιομηχανίας, Ενεργείας και Τεχνολογίας, καθώς και στην Επιτροπή της Ε.Ο.Κ. κάθε αίτηση για διαμετακόμιση ηλεκτρικής ενεργείας, εφόσον η αίτηση αυτή αναφέρεται σε διαπραγμάτευση προς τον σκοπό να συναφθεί σύμβαση για πώληση ηλεκτρικής ενεργείας διαρκείας τουλάχιστον ενός έτους. β. Να αρχίζει διαπραγματεύσεις σχετικά με τους όρους που θα περιέχονται σε σύμβαση για την αιτουμένη διαμετακόμιση ηλεκτρικής ενεργείας. γ. Να ενημερώνει το Υπουργείο Βιομηχανίας, Ενεργείας και Τεχνολογίας, καθώς και την Επιτροπή της Ε.Ο.Κ. για τη σύναψη κάθε σύμβασης διαμετακόμισης ηλεκτρικής ενεργείας. δ. Σε περίπτωση που παρέλθουν δώδεκα (12) μήνες από την ημέρα που υποβλήθηκε η αίτηση για διαμετακόμιση ηλεκτρικής ενεργείας χωρίς να έχει, ακόμη, συναφθεί σχετική σύμβαση, να ενημερώνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Υπουργείο Βιομηχανίας, Ενεργείας και Τεχνολογίας για τους λόγους για τους οποίους η διαπραγμάτευση δεν έχει καταλήξει στη σύναψη σύμβασης.
Άρθρο 7
1.  
  Εφόσον η Ε.Ο.Κ. συστήσει όργανο, το οποίο θα έχει αρμοδιότητα να μεσολαβεί σε μία διαδικασία συνδιαλλαγής που δεν θα παράγει νομικώς δεσμευτικά αποτελέσματα μεταξύ των ενδιαφερομένων μερών, προς διευκόλυνση σύναψης σύμβασης, η Δ.Ε.Η. μπορεί να προκαλεί, και υποχρεούται να αποδέχεται τη σχετική μεσολάβηση του οργάνου αυτού.
Άρθρο 8
1.  
  Καμμία διάταξη του παρόντος Διατάγματος δεν εμποδίζει τη Δ.Ε.Η. να συνάπτει συμβάσεις για διαμετακόμιση ηλεκτρικής ενεργείας, εφόσον αυτές δεν αντίκεινται σε ό,τι ορίζει τούτο.
Άρθρο 9
1.  
  Το παρόν Προεδρικό Διάταγμα αρχίζει να ισχύει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Βιομηχανίας, Ενεργείας και Τεχνολογίας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 4 του Ν. 1338/1983 «Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου» (ΦΕΚ 34/Α/17.3.1983), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο ότου Νόμου 1440/1984 «Συμμετοχή της Ελλάδος στο κεφάλαιο, στα αποθεματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακος και Χάλυβος και του Οργανισμού Εφοδιασμού ΕΥΡΑΤΟΜ» (ΦΕΚ 70/Α/21.5.84) και τροποποιήθηκε από το άρθρο 7 του Νόμου 1775/1988 «Εταιρείες παροχής επιχειρηματικού κεφαλαίου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 101/Α/ 24.5.1988) και το άρθρο 65 του Νόμου 1892/1990 «Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 101/Α/31.7.1990).
 • Την 452/1991 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από πρόταση του Υπουργού Βιομηχανίας, Ενεργείας και Τεχνολογίας και του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1983/1338 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1338 1983
ΝΟΜΟΣ 1984/1440 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1440 1984
ΝΟΜΟΣ 1988/1775 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/1775 1988
ΝΟΜΟΣ 1990/1892 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/1892 1990
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία