ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1992/211

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1992-06-16

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1992-06-16

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1992-06-16

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Όροι Υγειονομικού Ελέγχου που διέπουν τις συναλλαγές με άλλα Κράτη - Μέλη των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Ε.Κ.) και τις εισαγωγές από τρίτες χώρες πουλερικών και αυγών επώασης, σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 90/539/ΕΟΚ του Συμβουλίου.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Άρθρο 1 (Άρθρο 1 Οδηγίας 90/539/ΕΟΚ) 1.Με το διάταγμα αυτό θεσπίζονται διατάξεις που καθορίζουν τους όρους υγειονομικού ελέγχου που πρέπει να διέπουν τις συναλλαγές με άλλα κράτη μέλη των Ε.Κ. και τις εισαγωγές από τρίτες χώρες πουλερικών και αυγών επώασης, με συμμόρφωση προς την οδηγία 90/539/ ΕΟΚ του Συμβουλίου (Ε.Ε. αριθ. L. 303/31.10.90, σελ. 6). 2.Το παρόν διάταγμα δεν εφαρμόζεται στα πουλερικά που προορίζονται για εκθέσεις, διαγωνισμούς ή αγώνες. Άρθρο 2 (Άρθρο 2 Οδηγίας 90/539/ΕΟΚ) Για τους σκοπούς του παρόντος διατάγματος ως «επίσημος κτηνίατρος» και ως «τρίτη χώρα» νοούνται ο επίσημος κτηνίατρος και η τρίτη χώρα που προβλέπονται στο άρθρο 16 του Π. Δ/τος 125/86 (Α 43). Επίσης νοούνται ως: 1.Πουλερικά: οι κότες, οι γαλοπούλες, οι φραγκόκοτες, οι πάπιες, οι χήνες, τα ορτύκια, τα περιστέρια, οι φασιανοί και οι πέρδικες, που εκτρέφονται ή κρατούνται σε αιχμαλωσία με σκοπό την αναπαραγωγή τους, την παραγωγή κρέατος ή αυγών κατανάλωσης ή την προμήθεια θηραμάτων για εμπλουτισμό. 2.Αυγά επώασης: τα αυγά που παράγονται από τα πουλερικά που αναφέρονται στην παραγρ. 1 και τα οποία προορίζονται για επώαση. 3.Νεοσσοί μιας ημέρας: κάθε πουλερικό ηλικίας κάτω των 72 ωρών που δεν έχει ακόμα λάβει τροφή, ωστόσο οι πάπιες της Βαυαρίας, μπορούν να έχουν λάβει τροφή. 4.Πουλερικά αναπαραγωγής: τα πουλερικά ηλικίας τουλάχιστον 72 ωρών που προορίζονται για παραγωγή αυγών για επώαση. 5.Πουλερικά απόδοσης: τα πουλερικά ηλικίας τουλάχιστον 72 ωρών που εκτρέφονται με σκοπό την παραγωγή κρέατος ή και αυγών κατανάλωσης ή την προμήθεια θηραμάτων για εμπλουτισμό. 6.Πουλερικά σφαγής: τα πουλερικά που οδηγούνται κατευθείαν στο σφαγείο για να σφαγούν το συντομότερο, και το αργότερο σε 72 ώρες από την άφιξη τους. 7.Σμήνος: το σύνολο των πουλερικών της ίδιας κατάστασης από άποψη υγείας και ανοσίας, τα οποία εκτρέφονται στον ίδιο τόπο ή στον ίδιο περιφραγμένο χώρο και τα οποία αποτελούν μια ζωοτεχνική μονάδα. 8.Εκμετάλλευση: εγκατάσταση, η οποία μπορεί να περιλαμβάνει μια επιχείρηση που χρησιμοποιείται για την εκτροφή ή την κατοχή πουλερικών αναπαραγωγής ή απόδοσης. 9.Επιχείρηση: εγκατάσταση ή τμήμα εγκατάστασης που βρίσκεται σε ένα και το αυτό μέρος και αφορά καθέναν από τους ακόλουθους τομείς δραστηριότητας: 1)επιχείρηση επιλογής: η επιχείρηση της οποίας η δραστηριότητα συνίσταται στην παραγωγή αυγών επώασης που προορίζονται για παραγωγή πουλερικών αναπαραγωγής, 2)επιχείρηση πολλαπλασιασμού: η επιχείρηση της οποίας η δραστηριότητα συνίσταται στην παραγωγή αυγών για επώαση, τα οποία προορίζονται για την παραγωγή πουλερικών απόδοσης, 3)επιχείρηση εκτροφής: η επιχείρηση της οποίας η δραστηριότητα συνίσταται στην εξασφάλιση της βιολογικής ανάπτυξης των πουλερικών, μέχρι του σταδίου της ωοτοκίας, 4)εκκολαπτήριο: η επιχείρηση της οποίας η δραστηριότητα συνίσταται στην επώαση, στην εκκόλαψη αυγών επώασης και στην παραγωγή νεοσσών μιας ημέρας. 10.Εξουσιοδοτημένος κτηνίατρος: ο κτηνίατρος που επιφορτίζεται από την αρμόδια Κτηνιατρική Αρχή και υπό την ευθύνη της, με τη διενέργεια, σε μια επιχείρηση, των ελέγχων που προβλέπονται από το παρόν διάταγμα για την Ελλάδα, ο ιδιώτης κτηνίατρος στον οποίο εγγράφως έχει ανατεθεί από τη νομαρχιακού επιπέδου κτηνιατρική αρχή η διενέργεια των ελέγχων, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο παρόν διάταγμα. 11.Εγκεκριμένο εργαστήριο: ένα εργαστήριο που βρίσκεται στο έδαφος ενός κράτους μέλους, εγκρίνεται από την αρμόδια Κτηνιατρική Αρχή και επιφορτίζεται, υπό την ευθύνη της, με την διενέργεια των διαγνωστικών δοκιμών, που ορίζονται από το παρόν διάταγμα για την Ελλάδα, όλα τα κτηνιατρικά εργαστήρια του Υπουργείου Γεωργίας, στις αρμοδιότητες των οποίων περιλαμβάνεται η διενέργεια διαγνωστικών δοκιμών νόσων των πτηνών ή όσων άλλων ιδιωτικών εργαστηρίων τυχόν εγκριθούν και επιφορτισθούν με την διενέργεια των διαγνωστικών δοκιμών του παρόντος διατάγματος, σύμφωνα με τη διαδικασία που θα καθορισθεί από τη Γενική Δ/νση Κτηνιατρικής του Υπουργείου Γεωργίας. 12.Υγειονομική επίσκεψη: η επίσκεψη που πραγματοποιείται από τον επίσημο κτηνίατρο ή από τον εξουσιοδοτημένο κτηνίατρο, για να εξεταστεί η κατάσταση της υγείας όλων των πουλερικών μιας επιχείρησης. 13.Νόσοι υποχρεωτικής δήλωσης: οι νόσοι που αναφέρονται στο άρθρο 32 του παρόντος, παράρτημα V. 14.Εστία: η εστία όπως ορίζεται στην κοινή απόφαση Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Γεωργίας 354086/23.12.1983 (Β 769). 15.Μολυσμένη ζώνη: όσον αφορά τις νόσους του άρθρου 32 του παρόντος, Παράρτημα V, μια ζώνη που περιλαμβάνει, ανάλογα με το επιζωοτιολογικό περιβάλλον της εστίας, μια σαφώς καθορισμένη έκταση, δηλαδή μια ζώνη προστασίας ακτίνας 3 χλμ. τουλάχιστον γύρω από αυτήν και, γύρω από τη ζώνη αυτή, μια ζώνη επιτήρησης ακτίνας τουλάχιστον 10 χλμ. 16.Απομονωτήριο: εγκατάσταση στην οποία τα πουλερικά διατηρούνται σε πλήρη απομόνωση, χωρίς άμεση ή έμμεση επαφή με άλλα πτηνά, προκειμένου να υποβληθούν σε παρατεταμένη παρατήρηση και σε διάφορες δοκιμασίες ελέγχου, όσον αφορά τις νόσους του άρθρου 32 του παρόντος, Παράρτημα V. 17.Σφαγή για υγειονομικούς λόγους: η διαδικασία που συνίσταται στην καταστροφή, με τρόπο που να παρέχει όλες τις απαραίτητες υγειονομικές εγγυήσεις, συμπεριλαμβανομένης της απολύμανσης, όλων των πουλερικών και προϊόντων που είναι προσβεβλημένα ή ύποπτα για μόλυνση. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ Άρθρο 3 1.Η αρμόδια Κεντρική Δ/νση Κτηνιατρικής του Υπουργείου Γεωργίας, υποβάλλει στην Επιτροπή των Ε.Κ. ένα πρόγραμμα που προσδιορίζει τα εθνικά μέτρα που σκοπεύει να εφαρμόσει για να εξασφαλιστεί η τήρηση των κανόνων, που ορίζονται στο άρθρο 32 του παρόντος, Παράρτημα ΙΙ, σχετικά με την έγκριση επιχειρήσεων για τις συναλλαγές, μεταξύ της χώρας μας και των άλλων κρατών μελών των Ε.Κ., πουλερικών και αυγών για επώαση. 2.Το πρόγραμμα που υποβάλλεται, σύμφωνα με την παράγραφο 1 και εγκρίνεται από την Επιτροπή των Ε.Κ., σύμφωνα με την Κοινοτική διαδικασία, τίθεται σε εφαρμογή με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας, που εκδίδεται, μετά από πρόταση της αρμόδιας Κεντρικής Δ/νσης Κτηνιατρικής του Υπουργείου Γεωργίας. 3.Το πρόγραμμα που υποβάλλεται στην Επιτροπή των Ε.Κ., σύμφωνα με την παραγρ. 1 και έχει εγκριθεί σύμφωνα με την παραγρ. 2 του παρόντος άρθρου, είναι δυνατόν να τροποποιείται ή να συμπληρώνεται με την ίδια διαδικασία: - ιδίως, προκειμένου να ληφθεί υπόψη η εξέλιξη της κατάστασης στην Ελλάδα, - λόγω αλλαγής των επιστημονικών δεδομένων για τις μεθόδους πρόληψης και ελέγχου των νόσων των πτηνών. 4.Μέχρις ότου εγκριθεί, συμφώνα με την κοινοτική διαδικασία, το πρόγραμμα έγκρισης επιχειρήσεων για τις ενδοκοινοτικές ανταλλαγές πουλερικών και αυγών για επώαση που θα υποβάλλει η χώρα μας, ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 5 του Π. Δ/τος 448/90 (Α 172). Άρθρο 4 ( Το Ινστιτούτο Λοιμωδών και Παρασιτικών Νοσημάτων θεσσαλονίκης ορίζεται ως εθνικό εργαστήριο αναφοράς, υπεύθυνο για το συντονισμό των διαγνωστικών μεθόδων, που προβλέπονται στο παρόν διάταγμα και για τη χρησιμοποίηση τους από τα εγκεκριμένα εργαστήρια που βρίσκονται στο έδαφος της χώρας μας. Τα αντίστοιχα εργαστήρια αναφοράς των άλλων κρατών μελών απαριθμούνται στο άρθρο 32 του παρόντος, Παράρτημα Ι. Άρθρο 5 1.Για να γίνουν αποδεκτά στην Ελλάδα: 1)τα αυγά για επώαση, οι νεοσσοί μιας ημέρας και τα πουλερικά αναπαραγωγής και απόδοσης, πρέπει να πληρούνται οι προϋποθέσεις που καθορίζονται στα άρθρα 6, 12,15,17, οι προϋποθέσεις που καθορίζονται κατ εφαρμογή των άρθρων 13 και 15 ή οι προϋποθέσεις που καθορίζονται στα άρθρα 7, 8 και 9 αντίστοιχα, 2)τα πουλερικά σφαγής καθώς και, κατά παρέκκλιση του άρθρου 2, τα πουλερικά που προορίζονται για την προμήθεια θηραμάτων για εμπλουτισμό, μέχρι να τεθούν σε εφαρμογή οι διατάξεις που καθορίζουν τις προϋποθέσεις του υγειονομικού ελέγχου και των εισαγωγών προέλευσης τρίτων χωρών, νωπών κρεάτων πουλερικών και πουλερικών θηραμάτων εκτροφής, πρέπει να πληρούνται οι προϋποθέσεις που καθορίζονται στα άρθρα 10,12,15 και 17 και οι προϋποθέσεις που καθορίζονται κατ εφαρμογή των άρθρων 13 και 14. 2.Ανάλογες προϋποθέσεις, πρέπει να πληρούνται για την αποστολή πουλερικών και αυγών επώασης από την Ελλάδα προς άλλα κράτη μέλη. Άρθρο 6 Τα αυγά επώασης, οι νεοσσοί μιας ημέρας και τα πουλερικά αναπαραγωγής και απόδοσης πρέπει να προέρχονται από: 1.επιχειρήσεις που ικανοποιούν τις ακόλουθες απαιτήσεις: 1)πρέπει να έχουν λάβει έγκριση με διακριτικό αριθμό από την αρμόδια αρχή, σύμφωνα με τους κανόνες που καθορίζονται στο άρθρο 32 του παρόντος, Παράρτημα ΙΙ, Κεφάλαιο Ι, 2)πρέπει να είναι ελεύθερα, τη στιγμή της αποστολής, κάθε υγειονομικού μέτρου που εφαρμόζεται στα πουλερικά, 3)να βρίσκονται εκτός μολυσμένης ζώνης. 2.Σμήνη που δεν παρουσιάζουν, κατά τη στιγμή της αποστολής, κανένα κλινικό σύμπτωμα ή υποψία νόσου. Άρθρο 7 Κατά τη στιγμή της αποστολής τους προς την Ελλάδα τα αυγά επώασης πρέπει: 1.εάν προέρχονται από ένα κράτος μέλος, να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 1)να προέρχονται από σμήνη: - που διαμένουν επί 6 τουλάχιστον εβδομάδες σε μία ή περισσότερες επιχειρήσεις της χώρας αποστολής, που ορίζονται στο άρθρο 6 παρ. 1 σημείο α), - που δεν έχουν εμβολιασθεί, ή εφόσον πρέπει να έχουν εμβολιασθεί, να έχουν εμβολιασθεί σύμφωνα με τις προϋποθέσεις εμβολιασμού που καθορίζονται στο άρθρο 32 του παρόντος, Παράρτημα ΙΙΙ, - που έχουν υποβληθεί σε υγειονομική εξέταση πραγματοποιούμενη από επίσημο κτηνίατρο ή εξουσιοδοτημένο κτηνίατρο, κατά την διάρκεια των 24 ωρών και προηγούνται της αποστολής και, κατά τη στιγμή της εξέτασης αυτής, δεν παρουσιάζουν καμιά κλινική ένδειξη ή υποψία νόσου, 2)να αναγνωρίζονται σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1868/77 της Επιτροπής, 3)να έχουν απολυμανθεί σύμφωνα με τις οδηγίες του επίσημου κτηνιάτρου. 2.Εάν προέρχονται από τρίτες χώρες, να έχουν εισαχθεί στο Κοινοτικό έδαφος, σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται στο Κεφάλαιο ΙΙΙ, του παρόντος. 3.Ανάλογες προϋποθέσεις πρέπει να πληρούνται για την αποστολή αυγών επώασης από την Ελλάδα προς τα άλλα κράτη μέλη, εκτός της προϋποθέσεως της παρ. 1α) δεύτερη περίπτωση του παρόντος άρθρου, η οποία απαιτείται μόνον εφόσον υφίσταται ανάλογη προϋπόθεση στη χώρα προορισμού, γνωστοποιηθείσα σύμφωνα με την παραγρ. 2 του άρθρου 12 του παρόντος διατάγματος. Άρθρο 8 1.Οι νεοσσοί μιας ημέρας που αποστέλλονται στην Ελλάδα πρέπει: α) να προέρχονται από αυγά επώασης που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των άρθρων 6 και 7, 1)να πληρούν τις προϋποθέσεις εμβολιασμού που ορίζονται στο παράρτημα ΙΙΙ, εφόσον προέρχονται από άλλο κράτος μέλος που εφαρμόζει εμβολιασμούς, 2)να μην εμφανίζουν, κατά τη στιγμή της αποστολής τους, κανένα σύμπτωμα που να οδηγεί σε συμπέρασμα υποψίας νόσου, σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙ, Κεφάλαιο ΙΙ, παρ. Β.2 σημεία ζ) και η). Ανάλογες προϋποθέσεις πρέπει να πληρούνται για την αποστολή νεοσσών μιας ημέρας, προς τα άλλα κράτη μέλη, εκτός της προϋπόθεσης της παρ. 1, περιπτ. β, του παρόντος άρθρου, η οποία απαιτείται μόνον εφόσον υφίσταται ανάλογη προϋπόθεση στη χώρα προορισμού, γνωστοποιηθείσα σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 12 του παρόντος δ/τος. Άρθρο 9 1.Κατά τη στιγμή της αποστολής τους προς την Ελλάδα, τα πουλερικά αναπαραγωγής και απόδοσης πρέπει 1)να ευρίσκονται από την εκκόλαψη τους ή από περισσότερο από 6 εβδομάδες σε μια ή περισσότερες επιχειρήσεις της χώρας αποστολής, που ορίζονται στο άρθρο 6 παρ. 1 περίπτ. α), 2)εφόσον προέρχονται από άλλο κράτος μέλος που εφαρμόζει εμβολιασμούς, να έχουν εμβολιασθεί σύμφωνα με τις προϋποθέσεις εμβολιασμού που ορίζονται στο Παράρτημα ΙΙΙ, 3)να μην εμφανίζουν κανένα κλινικό σύμπτωμα ή υποψία νόσου κατά την υγειονομική εξέταση που πραγματοποιείται από επίσημο ή εξουσιοδοτημένο κτηνίατρο εντός των 24 ωρών που προηγούνται της αποστολής. 2.Ανάλογες προϋποθέσεις πρέπει να πληρούνται για την αποστολή πουλερικών αναπαραγωγής και απόδοσης προς τα άλλα κράτη μέλη, εκτός της προϋπόθεσης της παραγρ. 1 περ. β του παρόντος άρθρου, η οποία απαιτείται μόνον εφόσον υφίσταται ανάλογη προϋπόθεση στη χώρα προορισμού που γνωστοποιείται σύμφωνα με την παραγρ. 2 του άρθρου 12 του παρόντος διατάγματος. Άρθρο 10 1.Κατά την στιγμή της αποστολής τους προς την Ελλάδα, τα πουλερικά σφαγής, πρέπει να προέρχονται από μια εκμετάλλευση: 1)στην οποία ευρίσκονται από την εκκόλαψη τους ή από περισσότερες από 21 ημέρες, 2)στην οποία δεν έχει επιβληθεί κανένα υγειονομικό μέτρο που αφορά τα πουλερικά, 3)στην οποία, κατά την υγειονομική εξέταση που πραγματοποιείται από τον επίσημο ή εξουσιοδοτημένο κτηνίατρο στο σμήνος στο οποίο ανήκουν τα πουλερικά που προορίζονται για σφαγή εντός των 48 ωρών που προηγούνται της αποστολής, τα εξεταζόμενα πουλερικά δεν εμφανίζουν κανένα κλινικό σύμπτωμα ή υποψία νόσου, 4)η οποία βρίσκεται εκτός μολυσμένης από γρίππη των πτηνών και από ψευδοπανώλη των πτηνών ζώνης, σύμφωνα με τις διατάξεις που θα καθοριστούν στα πλαίσια των μέτρων καταπολέμησης, που λαμβάνονται σύμφωνα με την κοινοτική διαδικασία. 2.Ανάλογες προϋποθέσεις πρέπει να πληρούνται για την αποστολή πουλερικών σφαγής προς τα άλλα κράτη μέλη από τη χώρα μας. Άρθρο 11 1.Οι απαιτήσεις των άρθρων 5 έως 10 και 15 δεν εφαρμόζονται στις συναλλαγές μεταξύ της χώρας μας και των άλλων κρατών μελών των Ε.Κ. των πουλερικών και αυγών επώασης, όταν πρόκειται για μικρές παρτίδες που περιλαμβάνουν λιγότερες από 20 μονάδες. 2.Εν τούτοις, τα πουλερικά και τα αυγά επώασης που ορίζονται στην παράγραφο 1 πρέπει, κατά τη στιγμή της αποστολής τους, να προέρχονται από σμήνη: - που ευρίσκονται από την εκκόλαψη τους ή από τρεις μήνες τουλάχιστον στη χώρα αποστολής, - που δεν παρουσιάζουν κλινικά συμπτώματα μεταδοτικών νόσων των πουλερικών κατά τη στιγμή της αποστολής τους, - που ανταποκρίνονται, στην περίπτωση που πρέπει να έχουν εμβολιασθεί στις προϋποθέσεις εμβολιασμού που ορίζονται στο Παράρτημα in, - που δεν υπόκεινται σε κανένα μέτρο υγειονομικού περιορισμού που εφαρμόζεται στα πουλερικά, - που βρίσκονται εκτός μολυσμένης από γρίππη των πτηνών και από ψευδοπανώλη των πτηνών ζώνης, σύμφωνα με τις διατάξεις που θα καθοριστούν στα πλαίσια των μέτρων καταπολέμησης, που λαμβάνονται σύμφωνα με την κοινοτική διαδικασία, - που εμφανίζουν, σύμφωνα με το Κεφάλαιο ΙΙΙ του άρθρου 32, Παράρτημα ΙΙ, αρνητικό αποτέλεσμα σε ορολογική δοκιμή ανίχνευσης αντισωμάτων της SΑLΜΟΝΕLLΑ ΡULLΟRUΜ - GΑLLΙΝΑRUΜ. Άρθρο 12 1.Για την αποστολή πουλερικών και αυγών επώασης από την Ελλάδα, η οποία διενεργεί προαιρετικά εμβολιασμό των πουλερικών που αναφέρονται στο άρθρο 2, παραγρ. 1 κατά της ψευδοπανώλους των πτηνών, προς άλλο κράτος μέλος ή περιοχή κράτους μέλους, του οποίου το καθεστώς έχει ανακοινωθεί σύμφωνα με την παρ. 2 του παρόντος άρθρου, εφαρμόζονται οι ακόλουθοι κανόνες: 1)τα αυγά επώασης πρέπει να προέρχονται από σμήνη: - είτε μη εμβολιασμένα, - είτε εμβολιασμένα με αδρανοποιημένο εμβόλιο, - είτε εμβολιασμένα με ζωντανό εμβόλιο, εάν ο εμβολιασμός πραγματοποιήθηκε τουλάχιστον 60 ημέρες πριν από τη συλλογή των αυγών επώασης, « 2)οι νεοσσοί μιας ημέρας πρέπει να προέρχονται: - από αυγά επώασης που ανταποκρίνονται στις προϋποθέσεις που καθορίζονται στην περίπτ. α) του παρόντος άρθρου, - από εκκολαπτήριο όπου οι μέθοδοι εργασίας εξασφαλίζουν επώαση των αυγών αυτών τελείως χωριστή χρονικά και τοπικά από την επώαση αυγών που δεν ανταποκρίνονται στις προϋποθέσεις που καθορίζονται στην περιπτ. α) του παρόντος άρθρου, 3)τα πουλερικά αναπαραγωγής ή απόδοσης πρέπει: - να μην έχουν εμβολιασθεί κατά της ψευδοπανώλους των πτηνών, και - να έχουν επομονωθεί επί 14 ημέρες πριν από την αποστολή είτε σε εκμετάλλευση, είτε σε σταθμό απομόνωσης υπό την εποπτεία του επίσημου κτηνιάτρου. Ως προς αυτό, κανένα πουλερικό που βρίσκεται στην εκμετάλλευση καταγωγής ή ενδεχομένως στο σταθμό απομόνωσης δεν πρέπει να έχει εμβολιασθεί κατά της ψευδοπανώλους των πτηνών εντός των 21 ημερών που προηγούνται της αποστολής, και κανένα από τα πουλερικά, πλην εκείνων που αποτελούν μέρος της αποστολής, δεν πρέπει να έχει εισαχθεί στην εκμετάλλευση ή στο σταθμό απομόνωσης, κατά την διάρκεια της ίδιας αυτής περιόδου. Εξάλλου, στο σταθμό απομόνωσης δεν πρέπει να διενεργείται κανένας εμβολιασμός, και - να έχουν υποβληθεί στο διάστημα των 14 ημερών πριν από την αποστολή, σε δειγματοληπτικό ορολογικό έλεγχο για την ανίχνευση των αντισωμάτων της ψευδοπανώλους των πτηνών, σύμφωνα με τις λεπτομέρειες των διατάξεων που θα καθοριστούν και θα είναι σύμφωνες προς πράξεις των αρμοδίων κοινοτικών οργάνων, 4)τα πουλερικά σφαγής πρέπει να προέρχονται από σμήνη τα οποία: - εάν δεν έχουν εμβολιασθεί κατά της ψευδοπανώλους των πτηνών, ανταποκρίνονται στην απαίτηση που αναφέρεται στην περιπτ. γ) τρίτη υποπερίπτωση του παρόντος άρθρου, - εάν έχουν εμβολιασθεί, δεν πρέπει να έχουν εμβολιασθεί με ζωντανό εμβόλιο κατά τις 30 ημέρες που προηγούνται της αποστολής και έχουν υποβληθεί βάσει αντιπροσωπευτικού δείγματος, στο διάστημα των 14 ημερών πριν από την αποστολή, σε δοκιμασία απομόνωσης του ιού της ψευδοπανώλους των πτηνών, σύμφωνα με τις λεπτομέρειες των διατάξεων που θα καθοριστούν και θα είναι σύμφωνες προς πράξεις των αρμοδίων κοινοτικών οργάνων. 2.Η Κεντρική Δ/νση Κτηνιατρικής του Υπουργείου Γεωργίας ανακοινώνει με εγκυκλίους το καθεστώς της Ελλάδος και των άλλων κρατών μελών ή περιοχών τους, όσον αφορά στην πολιτική που ακολουθούν κατά της ψευδοπανώλους των πτηνών, η οποία καθορίζεται από το Συμβούλιο των Ε.Κ. 3.Οι απαιτήσεις της παραγρ. 1 του παρόντος άρθρου θα έχουν εφαρμογή για τις αποστολές πουλερικών και αυγών επώασης από τα άλλα κράτη - μέλη προς την Ελλάδα, μόνον εφόσον η χώρα μας ή τμήμα της αποκτήσει το καθεστώς που αναφέρεται στην παραγρ. 2 του άρθρου 12 της οδηγίας 90/539/ΕΟΚ. Άρθρο 13 πουλερικά, που καταρτίζει ή έχει καταρτίσει αναφέροντας ιδίως: - τη γεωγραφική κατανομή της νόσου, - την αιτιολόγηση του προγράμματος βάσει της σπουδαιότητας της νόσου και των πιθανών ωφελειών σε σχέση με το κόστος του, - τη γεωγραφική ζώνη στην οποία θα εφαρμοσθεί το πρόγραμμα, - τις διάφορες κατηγορίες στις οποίες κατατάσσονται οι επιχειρήσεις και τα πρότυπα βάσει των οποίων γίνεται η κατάταξη αυτή καθώς και τις διαδικασίες ελέγχου, - τις διαδικασίες ελέγχου του προγράμματος αυτού, - τις ενέργειες που πρέπει να αναλαμβάνονται αν μια επιχείρηση διαγράφεται για οποιοδήποτε λόγο από τη συγκεκριμένη κατηγορία, - τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται όταν διαπιστώνονται θετικά αποτελέσματα κατά τους ελέγχους που διεξάγονται σύμφωνα με τις διατάξεις του προγράμματος. 2.Τα προγράμματα της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου που εγκρίνονται από την Επιτροπή των Ε.Κ., σύμφωνα με την κοινοτική διαδικασία, τίθενται σε εφαρμογή, για τμήμα ή το σύνολο της ελληνικής επικράτειας με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας, που εκδίδεται μετά από πρόταση της αρμόδιας Κεντρικής Δ/νσης Κτηνιατρικής του Υπουργείου Γεωργίας. Με την ίδια διαδικασία είναι δυνατόν να καθορίζονται συμπληρωματικές γενικές ή μερικές εγγυήσεις που απαιτεί η χώρα μας κατά τις αποστολές πουλερικών και αυγών επώασης από άλλα κράτη μέλη. Οι εγγυήσεις αυτές δεν πρέπει να είναι αυστηρότερες από τις εγγυήσεις που εφερμόζονται στο έδαφος της χώρας μας. 3.Τα προγράμματα που υποβάλλονται στην Επιτροπή των Ε.Κ., σύμφωνα με την παραγρ. 1 και έχουν εγκριθεί σύμφωνα με την παραγρ. 2 του παρόντος άρθρου, είναι δυνατόν, να τροποποιούνται ή να συμπληρώνονται με την διαδικασία των παραγρ. 1 και 2 του παρόντος άρθρου. Άρθρο 14 1.Για να χαρακτηριστεί η Ελλάδα σαν χώρα ολικά ή μερικά απαλλαγμένη από μία από τις ασθένειες στις οποίες είναι ευπαθή τα πουλερικά, η αρμόδια Κεντρική Δ/νση Κτηνιατρικής του Υπουργείου Γεωργίας, υποβάλλει στην Επιτροπή των Ε.Κ. τα κατάλληλα δικαιολογητικά αναφέροντας ιδίως: - τη φύση της ασθένειας και το ιστορικό της εμφάνισης της, - τα αποτελέσματα των δοκιμών παρακολούθησης, οι οποίες βασίζονται σε ορολογική ή μικροβιολογική έρευνα ή σε παθολογοανατομικά ευρήματα και στο γεγονός ότι η ασθένεια αυτή πρέπει να είναι υποχρεωτικής δήλωσης, - τη διάρκεια κατά την οποία πραγματοποιήθηκε η παρακολούθηση, - ενδεχομένως, την περίοδο κατά την οποία απαγορεύθηκε ο εμβολιασμός κατά της ασθένειας και τη γεωγραφική ζώνη την οποία αφορά η απαγόρευση αυτή, - τους κανόνες που επιτρέπουν τον έλεγχο της απουσίας της ασθένειας. 2.Με τη διαδικασία της παραγρ, 1 του παρόντος άρθρου υποβάλλονται συμπληρωματικά δικαιολογητικά εφ όσον απαιτηθούν από την Επιτροπή των Ε.Κ., συμπληρωματικές γενικές ή μερικές εγγυήσεις, για τις αποστολές πουλερικών και αυγών επώασης στη χώρα μας από τα άλλα κράτη - μέλη. Οι εγγυήσεις αυτές οι οποίες καθορίζονται σύμφωνα με την κοιβνοτική διαδικασία και δεν δύνανται να είναι αυστηρότερες από τις εγγυήσεις που εφαρμόζονται στο έδαφος της χώρας μας, τίθενται σε εφαρμογή με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας, που εκδίδεται μετά από πρόταση της αρμόδιας Κεντρικής Δ/νσης Κτηνιατρικής του Υπουργείου Γεωργίας. 3.Η αρμόδια Κεντρική Δ/νση Κτηνιατρικής του Υπουργείου Γεωργίας κοινοποιεί στην Επιτροπή των Ε.Κ. κάθε τροποποίηση των δικαιολογητικών που αναφέρονται στην παραγρ. 1. Βάσει των πληροφοριών αυτών οι εγγυήσεις που αναφέρονται στην παραγρ. 2, τροποποιούνται ή καταργούνται σύμφωνα με την κοινοτική διαδικασία και παύουν να ισχύουν με απόφαση του Υπ. Γεωργίας, μετά από πρόταση της Κεντρικής Δ/νσης Κτηνιατρικής. Άρθρο 15 από κάθε νέα χρήση. Τα μέσα αυτά συσκευασίας πρέπει να καθαρίζονται και: α) να περιέχουν μόνο νεοσσούς μιας ημέρας ή αυγά επώασης του αυτού είδους, κατηγορίας και τύπου πουλερικού που προέρχονται από την αυτή επιχείρηση, β) να φέρουν τις ακόλουθες ενδείξεις: - το όνομα του κράτους μέλους αποστολής, - το είδος του πουλερικού, στο οποίο ανήκουν τα αυγά ή οι νεοσσοί, - τον αριθμό αυγών ή νεοσσών, - την κατηγορία και τον τύπο παραγωγής για την οποία προορίζονται, - το όνομα ή την εταιρική επωνυμία, τη διεύθυνση και τον αριθμό εγκρίσεως της επιχείρησης παραγωγής, - τον αριθμό εγκρίσεως της επιχείρησης καταγωγής που αναφέρεται στο παράρτημα ΙΙ, Κεφάλαιο Ι, παράγραφος 2, - το όνομα του κράτους μέλους προορισμού. γ) να έχουν κλεισθεί σύμφωνα με τις οδηγίες της αρμόδιας Κτηνιατρικής Αρχής, κατά τρόπον ώστε να αποκλείεται κάθε δυνατότητα υποκατάστασης του περιεχομένου. 2.Τα μέσα συσκευασίας που περιέχουν τους νεοσσούς μιας ημέρας ή τα αυγά επώασης μπορούν να ομαδοποιούνται για τη μεταφορά μέσα σε ειδικά εμπορευματοκιβώτια. Επάνω στα εμπορευματοκιβώτια αυτά πρέπει να αναγράφονται ο αριθμός των μέσων συσκευασίας που ομαδοποιούνται και οι ενδείξεις που αναφέρονται στην παραγρ. 1 περίπτωση β) του παρόντος άρθρου. 3.Τα πουλερικά αναπαραγωγής ή απόδοσης πρέπει να μεταφέρονται μέσα σε κιβώτια ή κλουβιά: - που περιέχουν μόνον πουλερικά του αυτού είδους, κατηγορίας και τύπου, τα οποία προέρχονται από την αυτή επιχείρηση, - που φέρουν τον αριθμό έγκρισης της επιχείρησης καταγωγής που αναφέρεται στο Παράρτημα ΙΙ, Κεφάλαιο Ι, σημείο 2, - που έχουν κλεισθεί σύμφωνα με τις οδηγίες της αρμόδιας Κτηνιατρικής Αρχής κατά τρόπο ώστε να αποκλείεται κάθε δυνατότητα υποκατάστασης του περιεχομένου. 4. 1)τα πουλερικά αναπαραγωγής και απόδοσης και οι νεοσσοί μιας ημέρας πρέπει να μεταφέρονται το συντομότερο στην επιχείρηση προορισμού, χωρίς να έρχονται σε επαφή με άλλα ζωντανά πτηνά, εκτός από τα πουλερικά αναπαραγωγής ή απόδοσης ή τους νεοσσούς μιας ημέρας που ανταποκρίνονται στους όρους του παρόντος διατάγματος. 2)Τα πουλερικά σφαγής πρέπει να μεταφέρονται το συντομότερο στο σφαγείο προορισμού χωρίς να έρχονται σε επαφή με άλλα πουλερικά, εκτός από τα πουλερικά σφαγής, που ανταποκρίνονται στους όρους του παρόντος διατάγματος. 5.Τα κιβώτια, κλουβιά και μέσα μεταφοράς, πρέπει να είναι κατασκευασμένα με τέτοιο τρόπο ώστε: - να αποτρέπεται η εκροή περιττωμάτων και να μειώνεται στο μέγιστο η απώλεια φτερών κατά τη μεταφορά, - να διευκολύνεται η παρακολούθηση των πουλερικών, - να είναι δυνατόν να καθορίζονται και να απολυμαίνονται. 6.Τα μέσα μεταφοράς και, εάν δεν είναι μιας χρήσης, τα εμπορευματοκιβώτια, τα κιβώτια και τα κλουβιά πρέπει, πριν τη φόρτωση τους και μετά την εκφόρτωση τους, να καθαρίζονται και να απολυμαίνονται σύμφωνα με τις οδηγίες της αρμόδιας Αρχής του οικείου κράτους μέλους και για την Ελλάδα της αρμόδιας Περιφερειακής Κτηνιατρικής Υπηρεσίας. Άρθρο 16 (άρθρο 16 Οδηγίας 90/539/ΕΟΚ) Απαγορεύεται η μεταφορά των πουλερικών που αναφέρονται στο άρθρο 15 παραγρ. 4 για μέσου ζώνης μολυσμένης από γρίππη των πτηνών ή από πανώλη των πτηνών, εκτός εάν αυτή η μεταφορά πραγματοποιείται από τους μεγάλους οδικούς ή σιδηροδρομικούς άξονες. Άρθρο 17 (άρθρο 17 Οδηγίας 90/539/ΕΟΚ) Τα πουλερικά και τα αυγά επώασης που αποστέλλονται στην Ελλάδα από άλλα κράτη μέλη, πρέπει, κατά τη μεταφορά τους στη χώρα μας, να συνοδεύονται από υγειονομικό πιστοποιητικό το οποίο: - να είναι σύμφωνο προς το υπόδειγμα του Παραρτήματος ΙV, - υπογράφεται από επίσημο κτηνίατρο, - συντάσσεται την ημέρα φόρτωσης, στη γλώσσα του κράτους μέλους αποστολής και στην ελληνική γλώσσα, - ισχύει για 5 ημέρες, - περιλαμβάνει ένα μόνο φύλλο, - προορίζεται καταρχήν για ένα μόνον αποδέκτη, - φέρει σφραγίδα διαφορετικού χρώματος από το πιστοποιητικό. Άρθρο 18 (άρθρο 18 Οδηγίας 90/539/ΕΟΚ) Με απόφαση της Γενικής Δ/νσης Κτηνιατρικής του Υπουργείου Γεωργίας μπορεί, τηρουμένων των γενικών διατάξεων της Συνθήκης ΕΟΚ, να χορηγούνται σ ένα ή περισσότερα άλλα κράτη μέλη γενικές ή περιορισμένες σε συγκεκριμένες περιπτώσεις άδειες, σύμφωνα με τις οποίες μπορούν να εισάγονται στο έδαφος της Ελλάδος πουλερικά και αυγά επώασης, τα οποία απαλλάσσονται από την υποχρέωση να συνοδεύονται από το πιστοποιητικό που προβλέπεται στο άρθρο 17 του παρόντος. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΙΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ Άρθρο 19 (άρθρο 20 Οδηγίας 90/539/ΕΟΚ) Τα πουλερικά και τα αυγά επώασης που εισάγονται στην Ελλάδα πρέπει να πληρούν τους όρους που καθορίζονται στα άρθρα 20 έως 23 του παρόντος διατάγματος. Άρθρο 20 (άρθρο 21 Οδηγίας 90/539/ΕΟΚ) Τα πουλερικά και τα αυγά επώασης πρέπει να προέρχονται από τρίτες χώρες ή τμήματα τρίτων χωρών που περιέχονται σε κατάλογο που καταρτίζεται σύμφωνα με την Κοινοτική διαδικασία. Ο κατάλογος αυτός ο οποίος τροποποιείται ή συμπληρώνεται με την ίδια διαδικασία, ανακοινώνεται με εγκυκλίους της αρμόδιας Δ/νσης Κτηνιατρικής του Υπουργείου Γεωργίας. Άρθρο 21 (άρθρο 22 Οδηγίας 90/539/ΕΟΚ) 1.Τα πουλερικά και τα αυγά επώασης πρέπει να προέρχονται από χώρες απαλλαγμένες από γρίππη και ψευδοπανώλη των πτηνών. 2.Τα γενικά κριτήρια που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη για τον χαρακτηρισμό των τρίτων χωρών, όσον αφορά τις ασθένειες αυτές, καθορίζονται σύμφωνα με την κοινοτική διαδικασία και ανακοινώνονται με εγκυκλίους της αρμόδιας Δ/νσης Κτηνιατρικής του Υπουργείου Γεωργίας. 3.Με όμοια εγκύκλιο ανακοινώνεται ότι η παρ. 1 του παρόντος άρθρου εφαρμόζεται σε τμήμα μόνον του εδάφους τρίτης χώρας. Άρθρο 22 1.Η εισαγωγή πουλερικών και αυγών επώασης από μια τρίτη χώρα ή από τμήμα εδάφους τρίτης χώρας, που περιλαμβάνεται στον κατάλογο του άρθρου 20 του παρόντος διατάγματος, επιτρέπεται μετά από έγκριση της αρμόδιας Περιφερειακής Δ/νσης Κτηνιατρικής και μόνο εφόσον τα πουλερικά και τα αυγά επώασης προέρχονται από σμήνη τα οποία: 1)πριν από την αποστολή, διέμειναν χωρίς διακοπή στο εν λόγω έδαφος ή τμήμα εδάφους της χώρας αυτής, κατά τη διάρκεια περιόδου που καθορίζεται σύμφωνα με την κοινοτική διαδικασία, 2)ανταποκρίνονται στους όρους υγειονομικού ελέγχου, που θεσπίζονται σύμφωνα με την κοινοτική διαδικασία, για τις εισαγωγές πουλερικών και αυγών επώασης, από την εν λόγω χώρα. Οι όροι αυτοί μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το είδος και την κατηγορία των πουλερικών. 2.Με εγκυκλίους της αρμόδιας Κεντρικής Δ/νσης Κτηνιατρικής του Υπουργείου Γεωργίας ανακοινώνονται οι πράξεις των αρμοδίων κοινοτικών οργάνων που αναφέρονται στο παρόν άρθρο. Άρθρο 23 α) να χορηγείται την ημέρα της φόρτωσης ενόψη της αποστολής προς την Ελλάδα, β) να συντάσσεται στην ελληνική γλώσσα, γ) να συνοδεύει την αποστολή στο πρωτότυπο, δ) να βεβαιώνει ότι τα πουλερικά ή τα αυγά επώασης ανταποκρίνονται στις προϋποθέσεις που προβλέπονται από το παρόν διάταγμα και στις προϋποθέσεις που καθορίζονται κατ εφερμογή του για την εισαγωγή από τρίτες χώρες, ε) να ισχύει για 5 ημέρες, στ) να περιλαμβάνει ένα μόνο φύλλο, ζ) να προορίζεται για ένα μόνο αποδέκτη, η) να φέρει σφραγίδα διαφορετικού χρώματος από το πιστοποιητικό. 2.Το πιστοποιητικό που αναφέρεται στην παραγρ. 1 πρέπει να είναι σύμφωνο με το υπόδειγμα που καταρτίζεται σύμφωνα με την κοινοτική διαδικασία και ανακοινώνεται με εγκυκλίους της αρμόδιας Κεντρικής Δ/ νσης Κτηνιατρικής του Υπουργείου Γεωργίας. Άρθρο 24 (άρθρο 25 Οδηγίας 90/539/ΕΟΚ) Για να διαπιστωθεί εάν εφαρμόζονται όλες οι κοινοτικές διατάξεις για τις εισαγαγές πουλερικών και αυγών επώασης από μια τρίτη χώρα, διενεργούνται επιτόπιοι έλεγχοι από πραγματογνώμονες κτηνιάτρους, που ορίζονται με πρόταση των κρατών μελών από την Επιτροπή των Ε.Κ. Η συχνότητα και οι λεπτομέρειες των ελέγχων καθορίζονται σύμφωνα με την κοινοτική διαδικασία. Οι έλεγχοι αυτοί διενεργούνται για λογαριασμό της Κοινότητος, η οποία και αναλαμβάνει τις σχετικές δαπάνες. Άρθρο 25 (άρθρο 26 Οδηγίας 90/539/ΕΟΚ) 1.Με την κοινοτική διαδικασία, μπορεί να περιορίζονται οι εισαγωγές από τρίτη χώρα, ή τμήμα τρίτης χώρας σε συγκεκριμένα είδη, στα αυγά επώασης, στα πουλερικά αναπαραγωγής και απόδοσης, στα πουλερικά σφαγής ή στα πουλερικά που προορίζονται για ειδικές χρήσεις. 2.Με την ίδια διαδικασία μπορεί να καθορίζεται η εφαρμογή κάθε απαραίτητου μέτρου υγειονομικού ελέγχου μετά την εισαγωγή. Άρθρο 26 1.Οι κανόνες και οι γενικές αρχές που ισχύουν για τους ελέγχους στις τρίτες χώρες ή κατά τους ελέγχους των εισαγωγών πουλερικών από τρίτες χώρες καθορίζονται σύμφωνα με την κοινοτική διαδικασία. Μέχρι να τεθούν σε εφαρμογή οι διατάξεις των προαναφερομένων κανόνων και ελέγχων, εφαρμόζονται οι εθνικές διατάξεις, υπό την επιφύλαξη, της τήρησης των γενικών κανόνων της Συνθήκης ΕΟΚ. 2.Η εισαγωγή, στην Ελλάδα, πουλερικών και αυγών επώασης, απαγορεύεται όταν: - οι αποστολές δεν προέρχονται από το έδαφος ή από το τμήμα του εδάφους τρίτης χώρας εγγεγραμμένης στον κατάλογο που προβλέπεται στο άρθρο 20 του παρόντος διατάγματος, - οι αποστολές έχουν προσβληθεί ή υπάρχει υποψία ότι έχουν προσβληθεί ή μολυνθεί από μεταδοτική ασθένεια, - οι προϋποθέσεις που προβλέπονται από το παρόν διάταγμα δεν έχουν τηρηθεί από την τρίτη χώρα εξαγωγής, - το πιστοποιητικό που συνοδεύει την αποστολή δεν ανταποκρίνεται στις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 23 του παρόντος διατάγματος, - από την εξέταση προκύπτει ότι δεν έχουν τηρηθεί οι ισχύουσες διατάξεις για τις ορμόνες και τα κατάλοιπα. 3.Με την επιφύλαξη κάθε ειδικού όρου που μπορεί να θεσπισθεί με τη διαδικασία του άρθρου 25 για λόγους υγείας των ζώων ή όταν δεν χορηγείται η άδεια επαναποστολής των πουλερικών, η είσοδος των οποίων δεν επετράπη στην Ελλάδα, σύμφωνα με την παραγρ. 1, η Δ/ νση Κτηνιατρικής του νομού, στη δικαιοδοσία της οποίας ανήκει ο Σταθμός Υγειονομικού Κτηνιατρικού Ελέγχου του σημείου εισόδου, ορίζει το σφαγείο που πρέπει να αναλάβει τα πουλερικά αυτά. Άρθρο 27 (άρθρο 28 Οδηγίας 90/539/ΕΟΚ) Μόλις φθάνουν στην Ελλάδα τα πουλερικά σφαγής πρέπει να μεταφέρονται κατευθείαν σε ένα σφαγείο, προκειμένου να σφαγούν το συντομότερο. Με την επιφύλαξη των τυχόν ειδικών όρων, που καθορίζονται με την κοινοτική διαδικασία, η νομαρχιακού επιπέδου Κτηνιατρική Υπηρεσία, για λόγους υγειονομικού ελέγχου, καθορίζει το σφαγείο στο οποίο πρέπει να μεταφέρονται τα πουλερικά αυτά. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι V ΚΟΙΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο Αρθρο 28 (άρθρο 29 Οδηγίας 90/539/ΕΟΚ) 1.Για τις συναλλαγές μεταξύ της χώρας μας και των άλλων κρατών - μελών των Ε.Κ. πουλερικών και αυγών επώασης εφαρμόζονται τα μέτρα διασφάλισης της εσωτερικής αγοράς που προβλέπονται στις ισχύουσες διατάξεις που εκδίδονται κατ εφαρμογή πράξεων των αρμοδίων κοινοτικών οργάνων. 2.Για τις εισαγωγές από τρίτες χώρες εφαρμόζονται τα ακόλουθα μέτρα διασφάλισης: 1)υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 21, αν μια μεταδοτική ασθένεια των πολερικών, δυναμένη να θέσει σε κίνδυνο την υγιεινή κατάσταση των πολερικών στη χώρα μας, εμφανίζεται ή εξαπλούται εντός μιας τρίτης χώρας ή αν άλλοι λόγοι υγειονομικού ελέγχου το δικαιολογούν, με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας που εκδίδεται μετά από πρόταση της αρμόδιας Κεντρικής Δ/νσης Κτηνιατρικής, απαγορεύεται η εισαγωγή ζωντανών ειδών, που αναφέρονται στο παρόν διάταγμα και τα οποία προέρχονται είτε απευθείας, είτε εμμέσως, με ενδιάμεσο ένα άλλο κράτος μέλος, είτε εξ ολοκλήρου από την τρίτη χώρα, είτε από ένα τμήμα του εδάφους αυτής. 2)τα λαμβανόμενα από την Ελλάδα μέτρα, βάσει του παρόντος άρθρου, καθώς και η κατάργηση τους, πρέπει να κοινοποιούνται αμελλητί από την αρμόδια Κεντρική Δ/νση Κτηνιατρικής του Υπουργείου Γεωργίας, στα άλλα κράτη μέλη και στην Επιτροπή, με υπόδειξη των αιτίων. Τα μέτρα αυτά τα οποία εξετάζονται από τα αρμόδια κοινοτικά όργανα, προκειμένου να τροποποιηθούν, να συντονισθούν με τα θεσπισθέντα από άλλα κράτη μέλη ή να καταργηθούν, ανακοινώνονται με εγκυκλίους της αρμόδιας κεντρικής Δ/νσης Κτηνιατρικής του Υπουργείου Γεωργίας, 3)η επανάληψη των εισαγωγών από την αναφερόμενη τρίτη χώρα εγκρίνεται σύμφωνα με την κοινοτική διαδικασία και ανακοινώνεται ως και με τη παρ. β του παρόντος. Άρθρο 29 (άρθρο 30 Οδηγίας 90/539/ΕΟΚ) Οι κανόνες κτηνιατρικών ελέγχων που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις οι οποίες εκδίδονται κατ εφαρμογή πράξεων των αρμοδίων κοινοτικών οργάνων, εφαρμόζονται στις αποστολές πουλερικών και αυγών επώασης από τα άλλα«κράτη μέλη. Άρθρο 30 (άρθρο 31 Οδηγίας 90/539/ΕΟΚ) Μέχρι την ημερομηνία κατά την οποία θα τεθούν σε ισχύ οι πράξεις των αρμοδίων κοινοτικών οργάνων που ανφέρονται στα άρθρα 19, 20 και 21, εφαρμόζονται στις εισαγωγές πουλερικών και αυγών επώασης, που προέρχονται από τρίτες χώρες, όροι τουλάχιστον ισοδύναμοι με εκείνους που συνεπάγεται η εφαρμογή του Κεφαλαίου ΙΙ. Άρθρο 31 (άρθρο 34 Οδηγίας 90/539/ΕΟΚ) Οι τροποποιήσεις των Παραρτημάτων, του παρόντος διατάγματος, προκειμένου ιδίως αυτά να προσαρμοσθούν στην εξέλιξη των διαγνωστικών μεθόδων και στις διακυμάνσεις της οικονομικής σημασίας των συγκεκριμένων ασθενειών, σε συμμόρφωση ή εκτέλεση πράξεων κοινοτικών οργάνων πραγματοποιούνται με αποφάσεις του υπουργού Γεωργίας, που εκδίδονται μετά από πρόταση της αρμόδιας Κεντρικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής του υπουργείου Γεωργίας. Άρθρο 32 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Παρατίθενται κατωτέρω τα Παραρτήματα Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, ΙV και V, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του παρόντος διατάγματος και έχουν ως εξής: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 1.Τα εθνικά εργαστήρια αναφοράς για τις ασθένειες των πτηνών είναι τα ακόλουθα: Βέλγιο : Ιnstitut Νatiοnal de recherches νeterinaires, Grοeselenberg 99, Β - 1180 Βruxelles. Δανία : Ιnstitut fοr Fjerkraesydοmme, Den Κgl. Veterinar - οg Landbοhjskοle, Κοbenhaνn. Γερμανία : Βundesfοrschungsanstalt fur Landwirtschaft, Ιnstitut fur Κleintierzucht, Dοrnbergstrube 25/27, D - 3100 Celle. Ισπανία : Labοratοriο de Sanidad y Ρrοducciοn Αnimal, Βarcelοna. Γαλλία : Labοratοire Νatiοnal de Rathοlοgie Αciaire - CΝΕVΑ F - 22440 Ρlοufragan Ελλάδα : Ινστιτούτο Λοιμωδών και Παρασιτικών Νοσημάτων θεσσαλονίκης, θεσσαλονίκη. Ιρλανδία : Veterinary Reseach Labοratοry, Αbbοtstοwn, Castleknοck, Lο, Dublin Ιταλία Ιnstitute Ζοοprοfilatticο Sperimentule delle Venezie Via G. Οrus.2, 1-35100Ρadονa. Λουξεμβούργο : Labοratοire Veterinaire de lΕtat-aνenue Gastοn Diderich 54, Luxembοurg Κάτω Χώρες : Gentraal Diergeneeskunding Ιnstitut, Lelystad. Πορτογαλία : Labοratοriο Νaciοnal de Ιnνestigacaο Veterinaria Lisbοa Ηνωμένο Βασίλειο Central Veterinary Labοratοry, Weybridge, Surrey 2. Τα εθνικά εργαστήρια αναφοράς για τις ασθένειες των πτηνών που αναφέρονται στην παράγραφο Ι, είναι υπεύθυνα, όσον αφορά το κράτος στο οποίο υπάγονται, για τον συντονισμό των διαγνωστικών μεθόδων που προβλέπονται στην οδηγία 90/539/ΕΟΚ. Για το σκοπό αυτό: 1)μπορούν να εφοδιάζουν τα εγκεκριμένα εργαστήρια με τα απαραίτητα αντιδραστήρια για τη διάγνωση, 2)ελέγχουν την ποιότητα όλων των αντιδραστηρίων τα οποία χρησιμοποιούν τα εγκεκριμένα εργαστήρια, 3)οργανώνουν περιοδικώς συγκριτικές δοκιμές. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι Γενικοί Κανόνες 1. Για να εγκριθούν από την αρμόδια αρχή για τις συναλλαγές της χώρας μας με άλλα κράτη μέλη των Ε.Κ. οι επιχειρήσεις: α) πρέπει να πληρούν, τις προϋποθέσεις εγκαταστάσεως και λειτουργίας που ορίζονται στο κεφάλαιο ΙΙ, β) πρέπει να εφαρμόζουν και να συμμορφώνονται με τις προϋποθέσεις ενός προγράμματος υγειονομικού ελέγχου των ασθενειών, εγκεκριμένου από την αρμόδια Κεντρική κτηνιατρική Αρχή το οποίο βασίζεται στις απαιτήσεις που διατυπώνονται στο κεφάλαιο ΙΙΙ, γ) πρέπει να παρέχουν κάθε ευκολία για την πραγματοποίηση των εργασιών που προβλέπονται στο στοιχείο δ), δ) πρέπει να υπόκεινται, στα πλαίσια ενός οργανωμένου υγιεινομικού ελέγχου, στην εποπτεία της αρμόδιας κτηνιατρικής υπηρεσίας. Ο υγειονομικός αυτός έλεγχος περιλαμβάνει ιδίως: - μία τουλάχιστον ετήσια υγιεινομική επίσκεψη, που πραγματοποιείται από τον επίσημο κτηνίατρο και συμπληρώνεται από έναν έλεγχο της εφαρμογής των μέτρων υγιεινής και της λειτουργίας της επιχείρησης σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του κεφαλαίου ΙΙ, - την καταγραφή, από τον επικεφαλής, όλων των πληροφοριών που είναι απαραίτητες για τη διαρκή παρακολούθηση, από την αρμόδια κτηνιατρική αρχή, της υγειονομικής κατάστασης, ε) πρέπει να περιέχουν μόνο τα πουλερικά που καθορίζονται στο άρθρο 2 σημείο 1. 2. Η αρμόδια αρχή χορηγεί σε κάθε επιχείρηση που ανταποκρίνεται στις προϋποθέσεις της παραγράφου 1, ένα διακριτικό αριθμό έγκρισης, που μπορεί να είναι ο αυτός με εκείνον που έχει ήδη χορηγηθεί κατ εφαρμογή του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2782/75. Για τη χώρα μας όπως ορίζεται στο Πρόγραμμα του άρθρου 3 του παρόντος δ/τος. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι Ι Εγκαταστάσεις και λειτουργία Α. Επιχειρήσεις επιλογής, πολλαπλασιασμού και εκτροφής: 1. Εγκαταστάσεις: α) Η γεωγραφική θέση και η διάταξη των εγκαταστάσεων πρέπει να αρμόζει στο συγκεκριμένο τόπο παραγωγής και να επιτρέπει να αποφεύγεται η εισαγωγή των ασθενειών ή να εξασφαλίζει τον έλεγχο τους σε περίπτωση εμφάνισης. Εάν σε μια επιχείρηση συστεγάζονται πολλά είδη πουλερικών, τα είδη αυτά πρέπει να είναι σαφώς διαχωρισμένα. β) Οι εγκαταστάσεις πρέπει να εξασφαλίζουν καλές συνθήκες υγιεινής και να επιτρέπουν την άσκηση του υγειονομικού ελέγχου. γ) Ο εξοπλισμός πρέπει να αρμόζει στο συγκεκριμένο τύπο παραγωγής και να επιτρέπει τον καθαρισμό και την απολύμανση των εγκαταστάσων και των μέσων μεταφοράς των πουλερικών και των αυγών στον καταλληλότερο χώρο. 2. Τρόπος εκτροφής α) Η τεχνική της εκτροφής πρέπει να βασίζεται όσο το δυνατόν περισσότερο στις αρχές της «προστατευμένης εκτροφής» και του «όλα γεμάτα - όλα άδεια». Ανάμεσα σε κάθε παρτίδα, πρέπει να διενεργούνται καθαρισμός, απολύμανση και υγιεινομικό κενό. β) Οι επιχειρήσεις επιλογής η πολλαπλασιασμού και εκτροφής πρέπει να συστεγάζουν πουλερικά προερχόμενα μόνον: - από αυτή την ίδια επιχείρηση ή/και - από άλλες επιχειρήσεις εκτροφής, επιλογής ή πολλαπλασιασμού εγκεκριμένες επίσης σύμφωνα με το άρθρο 6 στοιχείο α) ή/και - από εισαγωγές από τρίτες χώρες που πραγματοποιούνται σύμφωνα με την οδηγία 90/539/ΕΟΚ. γ) οt κανόνες υγιεινής καθορίζονται από τη διεύθυνση της επιχείρησης. Το προσωπικό πρέπει να φορά ρούχα εργασίας και οι επισκέπτες προστατευτικά ρούχα, δ) τα κτίρια, οι περιφραγμένοι χώροι και τα υλικά πρέπει να διατηρούνται σε καλή κατάσταση, ε) τα αυγά πρέπει να συλλέγονται πολλές φορές την ημέρα, να καθαρίζονται και να απολυμαίνονται το συντομότερο, στ) ο επικεφαλής πρέπει να δηλώνει στον εξουσιοδοτημένο κτηνίατρο κάθε μεταβολή των αποδόσεων ή κάθε άλλο σύμπτωμα που μπορεί να δημιουργήσει υποψία μεταδοτικής ασθένειας των πουλερικών. Μόλις υπάρξει υποψία, ο εξουσιοδοτημένος κτηνίατρος αποστέλλει σε ένα εγκεκριμένο εργαστήριο τα απαραίτητα δείγματα για τη διαμόρφωση ή την επιβεβαίωση της διάγνωσης, ζ) για κάθε σμήνος, πρέπει να τηρείται βιβλίο εκτροφής, με δελτία ή με υπολογιστή. Το βιβλίο αυτό πρέπει να φυλάσσεται επί δύο έτη τουλάχιστον μετά την εξόντωση του σμήνους και να αναφέρει: - τις εισόδους και εξόδους πουλερικών, - τις επιδόσεις παραγωγής, - τη νοσηρότητα και τη θνησιμότητα και τις αιτίες τους, - τις πραγματοποιηθείσες εργαστηριακές εξετάσεις και τα σχετικά αποτελέσματα, - την προέλευση των πουλερικών, - τον προορισμό των αυγών. η) σε περίπτωση μεταδοτικής ασθένειας των πουλερικών, τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων πρέπει να κοινοποιούνται αμέσως στον εξουσιοδοτημένο κτηνίατρο. Β. Εκκολαπτήρια 1. Εγκαταστάσεις α) Μεταξύ εκκολαπτηρίου και εγκαταστάσεων εκτροφής, πρέπει να υπάρχει φυσικός και λειτουργικός διαχωρισμός. Η διάταξη των χώρων πρέπει να επιτρέπει το διαχωρισμό των ακόλουθων διαφόρων λειτουργικών τομέων: - αποθήκευση και ταξινόμηση των αυγών, - απολύμανση, - προεπώαση - εκκόλαψη, - προετοιμασία και συσκευασία των αποστολών. β) τα κτίρια πρέπει να προστατεύονται από τα πτηνά που έρχονται απ έξω και τα τρωκτικά. Το έδαφος και οι τοίχοι πρέπει να είναι από ανθεκτικό και αδιάβροχο υλικό, το οποίο να μπορεί να πλένεται. Οι συνθήκες φυσικού ή τεχνητού φωτισμού και τα συστήματα ρύθμισης του αέρα και της θερμοκρασίας πρέπει να είναι κατάλληλα. Πρέπει να προβλέπεται η υγιεινή απομάκρυνση των απορριμάτων (αυγά και νεοσσοί). γ) τα τοιχώματα του εξοπλισμού πρέπει να είναι λεία και στεγανά. 2. Λειτουργία α) Η λειτουργία των εκκολαπτηρίων πρέπει να βασίζεται στην αρχή της κυκλοφορίας των αυγών, του χρησιμοποιούμενου υλικού και του προσωπικού προς μια κατεύθυνση β) τα αυγά για επώαση πρέπει να προέρχονται: - από κοινοτικές επιχειρήσεις επιλογής ή πολλαπλασιασμού της Κοινότητας εγκεκριμένες σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 περιπτ. α) - από εισαγωγές από τρίτες χώρες οι οποίες πραγματοποιούνται σύμφωνα με την οδηγία 90/539/ΕΟΚ. γ) οι κανόνες υγιεινής καθορίζονται από τη διεύθυνση της επιχείρησης, το προσωπικό πρέπει να φορά ρούχα εργασίας και οι επισκέπτες προστατευτικά ρούχα, δ) τα κτίρια και τα υλικά πρέπει να διατηρούνται σε καλή κατάσταση, ε) η απολύμανση πρέπει να γίνεται: - στα αυγά, μεταξύ της άφιξης τους και της έναρξης της επώασης, - στις μηχανές επώασης, τακτικά, - στα εκκολαπτήρια και στα υλικά, μετα από κάθε εκκόλαψη, στ) ένα πρόγαμμα μικροβιολογικού ελέγχου ποιότητας πρέπει να επιτρέπει την αξιολόγηση της υγειονομικής κατάστασης του εκκολαπτηρίου. ζ) Ο επικεφαλής πρέπει να δηλώνει στον αξουσιοδοτημένο κτηνίατρο, κάθε μεταβολή των προαγωγικών επιδόσεων, ή κάθε άλλο σύμπτωμα που μπορεί να δημιουργήσει υποψία μεταδοτικής ασθένειας των πουλερικών. Μόλις υπάρξει υποψία μεταδοτικής ασθένειας, ο εξουσιοδοτημένος κτηνίατρος αποστέλλει σε ένα εγκεκριμένο εργαστήριο τα απαραίτητα δείγματα για τη διαμόρφωση ή επιβεβαίωση της διάγνωσης και ενημερώνει την αρμόδια κτηνιατρική αρχή, η οποία αποφασίζει για τα κατάλληλα μέτρα που θα ληφθούν η) ει δυνατόν, για κάθε σμήνος, πρέπει να τηρείται βιβλίο επωαστηρίου, με δελτία, ή με υπολογιστή. Το βιβλίο αυτό πρέπει να φυλάσσεται επί δύο έτη τουλάχιστον και να αναφέρει: - την προέλευση των αυγών και την ημερομηνία άφιξης τους, - τα αποτέλεσμα της εκκόλαψης, - τις διαπιστωθείσες ανωμαλίες, - τις πραγματοποιηθείσες εργαστηριακές εξετάσεις και τα σχετικά αποτελέσματα, - τα τυχόν προγράμματα εμβολιασμού, - τον αριθμό και τον προορισμό των επωασμένων αυγών που δεν εκκολάφθησαν, - τον προορισμό των νεοσσών μιας ημέρας. θ) σε περίπτωση μεταδοτικής ασθένειας των πουλερικών, τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων πρέπει να κοινοποιούνται αμέσως στον εξουσιοδοτημένο κτηνίατρο. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΙΙ Πρόγραμμα υγειονομικού ελέγχου των ασθενειών Με την επιφύλαξη των μέτρων υγιεινής και των άρθρων 13 και 14, τα προγράμματα υγειονομικού ελέγχου των ασθενειών πρέπει να προβλέπουν τουλάχιστον συνθήκες ελέγχου για τις λοιμώξεις και τα είδη που αναφέρονται κατωτέρω: Α. Μολύνσεις από Salmοnella pullοrum - gallinarum και Salmοnella Αrizοnae. 1. Προσβαλλόμενα είδη α) από Salmοnella pullοrum και gallinarum: κότες, γαλοπούλες, φραγκόκοτες, ορτύκια, φασιανοί, πέρδικες και πάπιες, β) από Salmοnella Αrizοnae:γαλόπούλες. 2. Πρόγραμμα υγειονομικού ελέγχου α) ο προσδιορισμός της λοίμωξης πρέπει να πραγματοποιείται με ορολογικές ή/και βακτηριολογικές εξετάσεις, β) τα εξεταζόμενα δείγματα πρέπει να λαμβάνονται, κατά περίπτωση, από το αίμα, από νεοσσούς 2ης διαλογής, από πτίλα ή κονιορτό εκκολαπτηρίου, από επίχρισμα τοιχωμάτων επωαστηρίου, από στρωμνή ή από νερό ποτίστρας, γ) η λήψη των δειγμάτων αίματος από ένα σμήνος για την ανίχνευση του Slmοnella pullοrum ή του Salmοnella Αrizοnae, με ορολογική εξέταση, πρέπει να λαμβάνει υπόψη, για τον καθορισμό του αριθμού των λαμβανομένων δειγμάτων, την έκταση της λοίμωξης στην χώρα και το ιστορικό της στην επιχείρηση. Ένα σμήνος πρέπει να ελέγχεται σε κάθε περίοδο ωοτοκίας, την κατάλληλη οτιγμή για την ανίχνευση της ασθένειας. Β. Μολύνσεις από Μycοplasma Gallisepticum και Μycοplasma Μeleagridis. 1. Προσβαλλόμενα είδη: α) κότες και γαλοπούλες για το Μycοplasma Gallisepticum β) γαλοπούλες για το Μycοplasma Μeleagridis. 2. Πρόγρμαα υγειονομικού ελέγχου α) Ο προσδιορισμός της λοίμωξης πρέπει να πραγματοποιείται με ορολογικές ή/και βακτηριολογικές εξετάσεις ή/και με τη διαπίστωση αλλοιώσεων του αεροθαλάμου σε νεοσσούς και γαλοπούλες μιας ημέρας. β) τα εξεταζόμενα δείγματα πρέπει να λαμβάνονται, κατά περίπτωση, από το αίμα, από νεοσσούς και γαλοπούλα μιας ημέρας, από σπέρμα, από επιχρίσματα τραχείας, αμάρας ή αεροθαλάμου, γ) οι εξετάσεις για την ανίχνευση του Μycοplasma Gallisepticum ή του Μycοplasma Μeleagridis, πρέπει να πραγματοποιούνται σε αντιπροσωπευτικό δείγμα με τρόπο που να επιτρέπεται συνεχής έλεγχος της λοίμωξης κατά τις περιόδους εκτροφής και ωοτοκίας, δηλαδή ακριβές πριν από την έναρξη της ωοτοκίας και στη συνέχεια κάθε τρεις μήνες. Γ. Αποτελέσματα και ληπτέα μέτρα Εάν δεν υπάρχει αντίδραση, ο έλεγχος είναι αρνητικός. Στην αντίθετη περίπτωση, το σμήνος θεωρείται ύποπτο και πρέπει να εφαρμόζονται σε αυτό τα μέτρα που προβλέπονται στο Κεφάλαιο ΙV. Δ. Στην περίπτωση εκμεταλλεύσεων που περιλαμβάνουν πολλές ξεχωριστές μονάδες παραγωγής, η αρμόδια κτηνιατρική αρχή, μπορεί να παρεκκλίνει από τα μέτρα αυτά, όσον αφορά τις υγιείς παραγωγικές μονάδες μιας μολυσμένης εκμετάλλευσης, αρκεί ο εξουσιοδοτημένος κτηνίατρος να έχει διαβεβαιώσει ότι η διάρθρωση και το μέγεθος των μονάδων αυτών παραγωγής, καθώς και οι εργασίες που πραγματοποιούνται σε αυτές είναι τέτοιες που οι μονάδες αυτές, από την άποψη της στέγασης, της συντήρησης και της διατροφής, είναι εντελώς ξεχωριστές, κατά τρόπο που να μην μπορεί να μεταδοθεί η σχετική ασθένεια από τη μια μονάδα παραγωγής στην άλλη. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι V. Κριτήρια αναστολής ή αφαίρεσης της έγκρισηε μιας επιχείρησης. 1. Η έγκριση μιας επιχείρησης αναστέλλεται: α) εφόσον δεν πληρούνται πλέον οι προϋποθέσεις που προβλέπονται στο κεφάλαιο ΙΙ, β) μέχρι την ολοκλήρωση μιας κατάλληλης έρευνας για την ασθένεια: - σε περίπτωση υποψίας γρίππης των πτηνών ή ψευδοπανώλους των πτηνών στην επιχείρηση, - εάν η επιχείρηση έχει δεχθεί πουλερικά ή αυγά για επώαση, προερχόμενα απο επιχείρηση ύποπτη ή προσβεβλημένη από γρίππη των πτηνών ή ψευδοπανώλη των πτηνών, - εάν υπήρξε επαφή δυναμένη να μεταδώσει τη λοίμωξη μεταξύ της επιχείρησης και μιας εστίας γρίππης των πτηνών ή ψευδοπανώλους των πτηνών. γ) μέχρι την πραγματοποίηση νέων εξετάσεων, εάν τα αποτελέσματα των ελέγχων που διενεργούνται σύμφωνα με τις προϋποθέσεις των κεφαλαίων ΙΙ και ΙΙΙ για τις λοιμώξεις από Salmοnella Ρullοrum και Gallinarum, Salmοnella Αrizοnae, Μycοplasma Gallisepticum, ή Μycοplasma Μeleagridis, δημιουργούν υπόνοιες για παρουσία λοίμωξης. δ) μέχρι την εκτέλεση των κατάλληλων μέτρων που ζητούνται από τον επίσημο κτηνίατρο, μετά τη διαπίστωση της μη συμμόρφωσης της επιχείρησης, προς τις απαιτήσεις του κεφαλαίου Ι παράγραφος Ι, στοιχεία α),β) και γ). 2. Η έγκριση μιας επιχείρησης αφαιρείται: α) σε περίπτωση εμφάνισης γρίππης των πτηνών ή ψευδοπανώλους των πτηνών στην επιχείρηση, β) εάν μια νέα κατάλληλη εξέταση επιβεβαιώνει την παρουσία λοίμωξης από S. Ρullοrum και Gallinarum, S. Αrizοna, Μ. Gallisepticum ή Μ. Μeleagridis. γ) εάν, μετά από νέα προειδοποίηση από τον επίσημο κτηνίατρο, δεν έχουν ληφθεί τα μέτρα συμμόρφωσης, προς τις απαιτήσεις του κεφαλαίου Ι, σημείο Ι, στοιχεία α), β) και γ). 3. Η αποκατάσταση της έγκρισης υπόκειται στους ακόλουθους όρους: α) εάν η έγκριση αφαιρέθηκε λόγω εμφάνισης γρίππης των πτηνών ή ψευδοπανώλους των πτηνών, η έγκριση μπορεί να αποκαθίσταται 21 μέρες μετά την εκτέλεση του καθαρισμού και της απολύμανσης, εφόσον πραγματοποιήθηκε η υγειονομική σφαγή. β) εάν η έγκριση αφαιρέθηκε λόγω λοιμώξεων από: ι) Salmοnella pullοrum και Gallinarum Αrizοnae η έγκριση μπορεί να αποκαθίσταται μετά τη διενέργεια, στην εγκατάσταση, δύο ελέγχων με αρνητικό αποτέλεσμα που απέχουν μεταξύ τους τουλάχιστον 21 ημέρες, και απολύμανσης μετά τη σφαγή του μολυσμένου σμήνους για υγειονομικούς λόγους ιι) Μycοplasma Gallisepticum ή Μycοplasma Μeleagridis, η έγκριση μπορεί να αποκαθίσταται μετά τη διενέργεια, σε όλο το σμήνος, δύο αρνητικών ελέγχων που απέχουν μεταξύ τους τουλάιστον 60 ημέρες. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥΣ ΤΩΝ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ Σε περίπτωση εμβολιασμού πουλερικών ή σμήνους καταγωγής των αυγών επώασης, τα χρησιμοποιούμενα εμβόλια πρέπει: - να είναι σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ευρωπαϊκής φαρμακοποιίας, - να έχουν παραχθεί, ελεγχθεί και διανεμηθεί υπό επίσημο έλεγχο. Τα κριτήσια χρησιμοποίησης στα πλαίσια των προγραμμάτων συνήθους εμβολιασμού κατά της ψευδοπανώλους των πτηνών μπορούν να καθορίζονται από την Επιτροπή. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ (Υποδείγματα 1 έως 6) (βλέπε επόμενες σελίδες). ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΥΓΑ ΓΙΑ ΕΠΩΑΣΗ 1. Αποστολέας (όνομα και πλήρης διεύθυνση) 3. Αποδέχτης (όνομα και πλήρης διεύθυνση) - αρχικός - τελικός ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ α) Για κάθε αποστολή αυγών για επώαση πρέπει να χορηγείται χωριστό πιστοποιητικό β) Το πρωτότυπο του πιστοποιητικού πρέπει να συνοδεύει την αποστολή μέχρι τον τόπο τελικού προορισμού 7. Τόπος φόρτωσης 8. Μεταφορικό μέσο 9. Κράτος μέλος προορισμού: Τόπος τελικού προορισμού: 11. Είδος πουλερικού: 12. Προοριζόμενο για παραγωγή: 13. Στοιχεία αναγνώρισης της αποστολής: ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ Αριθ. ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ 2. Κράτος μέλος καταγωγής 4. ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ 5. ΤΟΠΙΚΗ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ 6. Διεύθυνση της επιχείρησης στην οποία έγινε η συλλογή των αυγών. 10. Αριθμός έγκρισης της επιχείρησης α) Αριθμός αυγών β) Ημερομηνία συλλογής γ) Στοιχεία αναγνώρισης του σμήνους καταγωγής δ) Σήμα 14. Ο επίσημος κτηνίατρος που υπογράφω κατωτέρω πιστοποιώ ότι: α) Τα αυγά που περιγράφονται ανωτέρω ανταποκρίνονται στις διατάξεις των άρθρων 6, 7 και 15 της οδηγίας 90/539/ΕΟΚ του Συμβουλίου β) (Συμπληρωματικές δηλώσεις σχετικά με τα άρθρα 12, 13 και 14 της οδηγίας 90/539/ΕΟΚ του Συμβουλίου). Τόπος, ημερομηνία .................................................................................... Υπογραφή Σφραγίδα............................................................... Όνομα (με κεφαλαία) Ιδιότητα ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΕΟΣΣΟΙ ΜΙΑΣ ΜΕΡΑΣ 1. Αποστολέας (όνομα και πλήρης διεύθυνση) 3. Αποδέκτης (όνομα και πλήρης διεύθυνση) - αρχικός - τελικός ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ α) Για κάθε αποστολή νεοσσών μιας μέρας πρέπει να χορηγείται χωριστό πιστοποιητικό β) Το πρωτότυπο του πιστοποιητικού πρέπει να συνοδεύει την αποστολή μέχρι τον τόπο τελικού προορισμού 7. Τόπος φόρτωσης 8. Μεταφορικό μέσο 9. Κράτος μέλος προορισμού: Τόπος τελικού προορισμού: 11. Είδος πουλερικού: 12. Προοριζόμενο για παραγωγή: 13. Στοιχεία αναγνώρισης της αποστολής: ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ Αριθ. ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ 2. Κράτος μέλος καταγωγής 4. ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ 5. ΤΟΠΙΚΗ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ 6. Διεύθυνση της επιχείρησης επώασης 10. Αριθμός έγκρισης της επιχείρησης α) Αριθμός νεοσσών β) Ημερομηνία εκκόλαψης γ) Στοιχεία αναγνώρισης της επιχείρησης καταγωγής δ) Κατηγορία/τύπος 14. Ο επίσημος κτηνίατρος που υπογράφω κατωτέρω πιστοποιώ ότι: α) Οι νεοσσοί μιας μέρας που περιγράφονται ανωτέρω ανταποκρίνονται στις διατάξεις των άρθρων 6, 8 και 15 της οδηγίας 90/539/ΕΟΚ του Συμβουλίου β) (Συμπληρωματικές δηλώσεις σχετικά με τα άρθρα 12, 13 και 14 της οδηγίας 90/539/ΕΟΚ του Συμβουλίου). Τόπος, ημερομηνία................................................................................ Υπογραφή Σφραγίδα ........................................................... Όνομα (με κεφαλαία) Ιδιότητα ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 4 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ, ΑΥΓΑ ΓΙΑ ΕΠΩΑΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΤΙΔΕΣ ΚΑΤΩΤΕΡΕΣ ΤΩΝ 20 ΜΟΝΑΔΩΝ 1. Αποστολέας (όνομα και πλήρης διεύθυνση) 3. Αποδέχτης (όνομα και πλήρης διεύθυνση) - αρχικός - τελικός ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ α) Για κάθε αποστολή πουλερικών ή αυγών για επώαση πρέπει να χορηγείται β) Το πρωτότυπο του πιστοποιητικού πρέπει να συνοδεύει την αποστολή μέχρι τον τόπο τελικού προορισμού 7. Τόπος φόρτωσης 8. Μεταφορικό μέσο 9. Κράτος μέλος προορισμού: Τόπος τελικού προορισμού: 11. Είδος πουλερικού: 12. Προοριζόμενο για παραγωγή: 13. Στοιχεία αναγνώρισης της αποστολής: ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ Αριθ. ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ 2. Κράτος μέλος καταγωγής 4. ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ 5. ΤΟΠΙΚΗ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ 6. Διεύθυνση της επιχείρησης ή της εκμετάλλευσης καταγωγής 10. Αριθμός έγκρισης της επιχείρησης (ενδεχομένως) α) Αριθμός πουλερικών ή αυγών για επώαση β) Στοιχεία αναγνώρισης του σμήνους καταγωγής δ) Κατηγορία/τύπος 14. Ο επίσημος κτηνίατρος που υπογράφω κατωτέρω πιστοποιώ ότι: α) Τα πουλερικά ή αυγά για επώαση που περιγράφονται ανωτέρω ανταποκρίνονται στις διατάξεις του άρθρου 11 της οδηγίας 90/539/ΕΟΚ του Συμβουλίου β) (Συμπληρωματικές δηλώσεις σχετικά με τα άρθρα 12, 13 και 14 της οδηγίας 90/539/ΕΟΚ του Συμβουλίου). Τόπος, ημερομηνία........................................................ Υπογραφή Σφραγίδα ................................... Όνομα (με κεφαλαία) Ιδιότητα ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 3 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 1. Αποστολέας (όνομα και πλήρης διεύθυνση) 3. Αποδέχτης (όνομα και πλήρης διεύθυνση) - αρχικός - τελικός ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ α) Για κάθε αποστολή πουλερικών πρέπει να χορηγείται χωριστό πιστοποιητικό β) Το πρωτότυπο του πιστοποιητικού πρέπει να συνοδεύει την αποστολή μέχρι τον τόπο τελικού προορισμού 7. Τόπος φόρτωσης 8. Μεταφορικό μέσο 9. Κράτος μέλος προορισμού: Τόπος τελικού προορισμού: 11. Είδος πουλερικού: 12. Προοριζόμενο για παραγωγή: 13. Στοιχεία αναγνώρισης της αποστολής: ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ Αριθ. ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ 2. Κράτος μέλος καταγωγής 4. ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ 5. ΤΟΠΙΚΗ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ 6. Διεύθυνση της επιχείρησης καταγωγής 10. Αριθμός έγκρισης της επιχείρησης α) Αριθμός πουλερικών Στοιχεία αναγνώρισης του σμήνους καταγωγης γ) Κατηγορία/τύπος 14. Ο επίσημος κτηνίατρος που υπογράφω κατωτέρω πιστοποιώ ότι: α) Τα πουλερικά που περιγράφονται ανωτέρω ανταποκρίνονται στις διατάξεις των άρθρων 6, 9 και 15 της οδηγίας 90/539/ΕΟΚ του Συμβουλίου β) (Συμπληρωματικές δηλώσεις σχετικά με τα άρθρα 12, 13 και 14 της οδηγίας 90/539/ΕΟΚ του Συμβουλίου). Τόπος, ημερομηνία ........................................................ Υπογραφή Σφραγίδα ....................................... Ονομα (με κεφαλαία) Ιδιότητα ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 5 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ ΣΦΑΓΗΣ 1. Αποστολέας (όνομα και πλήρης διεύθυνση) 3. Αποδέκτης (όνομα και πλήρης διεύθυνση) - αρχικός - τελικός ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ α) Για κάθε αποστολή πουλερικών πρέπει να χορηγείται χωριστό πιστοποιητικό β) Το πρωτότυπο του πιστοποιητικού πρέπει να συνοδεύει την αποστολή μέχρι τον τόπο τελικού προορισμού 7. Τόπος φόρτωσης 8. Μεταφορικό μέσο 9. Κράτος μέλος προορισμού: Τόπος τελικού προορισμού: 11. Είδος πουλερικού: 12. Προοριζόμενο για παραγωγή: 13. Στοιχεία αναγνώρισης της αποστολής: ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ Αριθ. ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ 2. Κράτος μέλος καταγωγής 4. ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ 5. ΤΟΠΙΚΗ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ 6. Διεύθυνση της επιχείρησης ή της εκμετάλλευσης καταγωγής 10. Αριθμός έγκρισης της επιχείρησης (ενδεχομένως) α) Αριθμός πουλερικών β) Κατά προσέγγιση ηλικία πουλερικών 14. Ο επίσημος κτηνίατρος που υπογράφω κατωτέρω πιστοποιώ ότι: α) Τα πουλερικά που περιγράφονται .ανωτέρω ανταποκρίνονται στις διατάξεις του άρθρου 10 της οδηγίας 90/539/ΕΟΚ του Συμβουλίου β) (Συμπληρωματικές δηλώσεις σχετικά με τα άρθρα 12, 13 και 14 της οδηγίας 90/539/ΕΟΚ του Συμβουλίου). Τόπος, ημερομηνία...........................................................................·..·... Υπογραφή Σφραγίδα........................................................... Ονομα (με κεφαλαία) Ιδιότητα ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 6 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΘΗΡΑΜΑΤΩΝ 1. Αποστολέας (όνομα και πλήρης διεύθυνση) 3. Αποδέκτης (όνομα και πλήρης διεύθυνση) - αρχικός - τελικός ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ α) Για κάθε αποστολή πουλερικών πρέπει να χορηγείται χωριστό πιστοποιητικό β) Το πρωτότυπο του πιστοποιητικού πρέπει να συνοδεύει την αποστολή μέχρι τον τόπο τελικού προορισμού 7. Τόπος φόρτωσης 8. Μεταφορικό μέσο 9. Κράτος μέλος προορισμού: Τόπος τελικού προορισμού: 11. Είδος πουλερικού: 12. Προοριζόμενο για παραγωγή: 13. Στοιχεία αναγνώρισης της αποστολής: ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ Αριθ. ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ 2. Κράτος μέλος καταγωγής 4. ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ 5. ΤΟΠΙΚΗ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ 6. Διεύθυνση της επιχείρησης ή της εκμετάλλευσης καταγωγής 10. Αριθμός έγκρισης της επιχείρησης (ενδεχομένως) α) Αριθμός πουλερικών Εξατομίκευση του σμήνους καταγωγής γ) Κατά προσέγγιση ηλικία πουλερικών 14. Ο επίσημος κτηνίατρος που υπογράφω κατωτέρω πιστοποιώ ότι: α) Τα πουλερικά που περιγράφονται ανωτέρω ανταποκρίνονται στις διατάξεις των άρθρων 6, 9 και 15 της οδηγίας 90/539/ΕΟΚ του Συμβουλίου β) (Συμπληρωματικές δηλώσεις σχετικά με τα άρθρα 12, 13 και 14 της οδηγίας 90/539/ΕΟΚ του Συμβουλίου). Τόπος, ημερομηνία ..................... ,.................................................... Υπογραφή Σφραγίδα....................................... Όνομα (με κεφαλαία) Ιδιότητα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ - Γρίππη των πτηνών - Ψευδοπανώλης των πτηνών Άρθρο 33 (άρθρο 35 Οδηγίας 90/539/ΕΟΚ) Το παρόν διάταγμα τίθεται σε ισχύ από 1ης Ιανουαρίου 1992. Στον Υπουργό Γεωργίας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος.
  • Την 32/1992 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και του Υπουργού Γεωργίας,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
θέσπιση μέτρων για την καταπολέμηση της ψευδοπανώλους των πτηνών σε συμμόρφωση προς την οδηγία 92/ 66/ΕΟΚ του Συμβουλίου. 1996/141 1996
Υγειονομικά και λοιπά μέτρα για τον έλεγχο και την καταπολέμηση της σαλμονέλλωσης των πουλερικών και άλλες διατάξεις 1998/224 1998
Τροποποίηση του προεδρικού διατάγματος 211/1992 (Α 100) όπως ισχύει, σε συμμόρφωση προς την οδηγία 1999/90/ΕΚ του Συμβουλίου και σε εκτέλεση της απόφασης 2000/505/ΕΚ της Επιτροπής. 2001/325 2001
Τροποποίηση του Μέρους Α΄ του Π.Δ/τος 119/1997 (Α΄ 108) σχετικά με τους όρους υγειονομικού ελέγχου που διέπουν τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές και τις εισαγωγές νωπών κρεάτων πουλερικών από τρίτες χώρες σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 1999/89/ΕΚ του Συμβουλίου. 2002/299 2002
Κανόνες υγειονομικού ελέγχου για την εισαγωγή και τη διαμετακόμιση ορισμένων ζώντων οπληφόρων ζώων, σε συμμόρφωση προς την οδηγία του Συμβουλίου 2004/68/ΕΚ και τροποποίηση ορισμένων διατάξεων. 2006/245 2006
Εναρμόνιση της κτηνιατρικής νομοθεσίας προς την Οδηγία 2006/104/ΕΚ του Συμβουλίου (κτηνιατρική νομοθεσία), λόγω προσχώρησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας. 2007/233 2007