ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1992/218

ΕΦΑΡΜΟΖΕΙ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1992-07-03

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1992-07-03

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1992-07-03

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Υγειονομικοί όροι που πρέπει να πληρούνται από το σπέρμα χοίρων που αποστέλλεται στην Ελλάδα από άλλα Κράτη Μελη (Κ.Μ.) των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Ε.Κ.) ή εισάγεται ο αυτή από τρίτες χώρες, καθώς και το σπέρμα που αποστέλλεται από την Ελλάδα προς τα άλλα Κράτη Μέλη των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, σε συμμόρφωση προς την οδηγία 90/429/ ΕΟΚ του Συμβουλίου.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Εγκρίνεται η αριθμ. 262/1991 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σητείας που αφορά τη σύσταση στον ομώνυμο Δήμο ενιαίας επιχείρησης ύδρευσης και αποχέτευσης που έχει ως εξής:"
1.  
  Συνιστάται στο Δήμο Σητείας του Νομού Λασιθίου ενιαία επιχείρηση ύδρευσης και αποχέτευσης με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ ΝΟΜΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ» (άρθρο 1 παρ. 1 Ν. 1069/1980).
2.  
  Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου με κοινωφελή χαρακτήρα και διέπεται ως προς τη διοίκηση, οργάνωση, εκτέλεση, λειτουργία και συντήρηση των έργων της αρμοδιότητος της, καθώς και τις πηγές χρηματοδότησης της από τις διατάξεις του Ν. 1069/1980 «περί κινήτρων δια την ίδρυσιν επιχειρήσεων υδρεύσεως και αποχετεύσεως». Για τα λοιπά θέματα εφαρμόζονται οι διατάξεις του Π.Δ. 323/1989 «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» και οι κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας (άρθρο 1 παρ. 1 Ν. 1069/1980).
3.  
  Έδρα της επιχείρησης είναι η πόλη Σητείας του Νομού Λασιθίου (άρθρο 1 παρ. 3 Ν. 1069/1980).
4.  
  Περιοχή αρμοδιότητας της επιχείρησης είναι η περιφέρεια του Δήμου Σητείας μετά των οικισμών αυτής (άρθρο 1 παρ. 3 Ν. 1069/ 1980).
Άρθρο 2 "Εκμετάλλευση"
1.  
  Τρόπος εκμετάλλευσης των έργων και υπηρεσιών: Η εκμετάλλευση των έργων και υπηρεσιών της επιχείρησης ενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1069/1980 (άρθρο 1 παρ. 3 Ν. 1069/1980).
Άρθρο 3 "Περιουσία Περιουσία της επιχείρησης:"
1.  
  Στην περιουσία της επιχείρησης ανήκουν τα έργα ύδρευσης και αποχέτευσης της περιοχής αρμοδιότητας της επιχείρησης τα οποία εκτελέσθηκαν ή θα εκτελεσθούν με βάση τις μελέτες που εγκρίθηκαν ή θα εγκριθούν, όλοι οι υπόνομοι που υπάρχουν και οι εγκαταστάσεις ύδρευσης και αποχέτευσης ακαθάρτων και ομβρίων υδάτων, όλοι οι υπόνομοι ή ανοικτοί αγωγοί που εκβάλλουν άμεσα ή έμμεσα στο δίκτυο, καθώς επίσης και οι μονάδες επεξεργασίας πόσιμου ύδατος και υγρών αποβλήτων (άρθρο 1 παρ. 8 Ν. 1069/1980).
Άρθρο 4 "Έσοδα"
1.  
  Έσοδα της επιχείρησης κατά τις διατάξεις των άρθρων 10 έως και 16 και 27 και 28 του Ν. 1069/1980, είναι: α. Το ειδικό τέλος για τη μελέτη, κατασκευή και επέκταση των έργων ύδρευσης και αποχέτευσης, για μία δεκαετία από της 1ης Ιανουαρίου του επομένου από τη σύσταση της επιχείρησης έτους που υπολογίζεται σε ποσοστό 80% επί της αξίας του ύδατος που καταναλίσκεται (άρθρο 10 παρ. 1 εδ. α και 11 Ν. 1069/1980). β. Το ειδικό τέλος 3% επί του ακαθάριστου εισοδήματος από οικοδομές που βρίσκονται στην περιφέρεια του Δήμου, το οποίο καταβάλλεται για μια δεκαετία από την έναρξη του επόμενου από τη σύσταση της επιχείρησης έτους (άρθρο 10 παρ. 1 εδ. β και 12 Ν. 1069/1980). γ. Δωρεά επιχορήγηση από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων σε ποσοστό μέχρι 35% επί των δαπανών μελετών και κατασκευών των κάθε φύσεως έργων ύδρευσης και αποχέτευσης αρμοδιότητας της επιχείρησης (άρθρο 10 παρ. 1 εδ. ια και 13 Ν. 1069/1980). δ. Το τέλος σύνδεσης μετά του δικτύου της αποχέτευσης (άρθρο 10 παρ. 1 εδαφ. γ Ν. 1069/1980). ε. Η δαπάνη και σύνδεση προς αγωγό της ύδρευσης και της αποχέτευσης (άρθρο 10 παρ. 1 εδαφ. δ και άρθρο 15 Ν. 1069/1980). στ. Το τέλος σύνδεσης μετά του δικτύου της ύδρευσης (άρθρο 10 παρ. 1 εδ. ε Ν. 1069/1980). ζ. Το τέλος χρήσεως υπονόμων (άρθρο 10 παρ. 1 εδ. στ Ν. 1069/ 1980). η. Η αξία ύδατος που καταναλώνεται (άρθρο 10 παρ. 1 εδ. ζ Ν. 1069/1980). θ. Η εγγύηση χρήσεως του υδρομετρητή (άρθρο 10 παρ. 1 εδ. η Ν. 1069/1980). ι. Η δαπάνη μετατόπισης αγωγών διακλαδώσεων και συνδέσεων ύδρευσης ή αποχέτευσης υδρομετρητών ή άλλων συναφών εργασιών (άρθρο 10 παρ. 1 εδ. θ Ν. 1069/1980). ια. Οι συνεισφορές τρίτων για την εκτέλεση κατά προτεραιότητα έργων (άρθρο 10 παρ. 1 εδ. ι Ν. 1069/1980). ιβ. Οι πρόσοδοι από την περιουσία ή το τίμημα από την εκποίηση αυτής (άρθρο 10 παρ. 1 εδαφ. ιβ και άρθρο 14 Ν. 1069/80). ιγ. Δάνεια, κληρονομιές, δωρεές και λοιπές επιχορηγήσεις (άρθρο 10 παρ. 1 εδαφ. ιγ και άρθρο 14 Ν. 1069/1980. ιδ. Έσοδα που εισπράττονται από την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 27 και 28 Ν. 1069/80, καθώς και κάθε άλλη νόμιμη πρόσοδος.
Άρθρο 5
1.  
  Η επιχείρηση διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από πέντε (5) μέλη. Από τα μέλη αυτά του Διοικητικού Συμβουλίου, δύο (2) είναι Δημοτικοί Σύμβουλοι, ένας (1) είναι εκπρόσωπος κοινωνικού φορέα του δήμου και δύο (2) είναι δημότες ή κάτοικοι που έχουν πείρα ή γνώσεις σχετικές με το αντικείμενο της επιχείρησης. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μετά των αναπληρωματικών τους, ορίζονται από το Δημοτικό Συμβούλιο. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου ακολουθεί τη θητεία του Δημοτικού Συμβουλίου και λήγει μόλις εγκατασταθούν τα νέα μέλη (άρθρο 3 Ν. 1069/1980, άρθρο 261 Π.Δ. 323/1989).
2.  
  Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εκπροσωπεί την επιχείρηση σε όλες τις σχέσεις της, δικαστικές ή εξώδικες και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αυτού, ο αντιπρόεδρος (άρθρο 5 παρ. 4 Ν. 1069/1980 και άρθρο 262 Π.Δ. 323/89). Στον Υπουργό Εσωτερικών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
Κείμενο
Άρθρο 1 Σκοπός (Άρθρο 1 Οδηγίας 90/429/ΕΟΚ) Με το παρόν διάταγμα θεσπίζονται διατάξεις που καθορίζουν τους υγειονομικούς όρους, τους οποίους πρέπει να πληροί το σπέρμα χοίρων που αποστέλλεται στην Ελλάδα από άλλα Κράτη Μέλη των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Ε.Κ.) ή εισάγεται σ αυτή από τρίτες χώρες, καθώς και το σπέρμα χοίρων που αποστέλλεται από την Ελλάδα στα άλλα Κράτη Μέλη των Ε.Κ., σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 90/429/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 1990 «για τον καθορισμό των απαιτήσεων υγειονομικού ελέγχου που ισχύουν στο ενδοκοινοτικό εμπόριο και στις εισαγωγές σπέρματος χοίρων» (Ε.Ε. αριθ. L 224 της 18.8.90, σελ. Άρθρο 2 Ορισμοί (Άρθρο 2 Οδηγίας 90/429/ΕΟΚ) Για την εφαρμογή του παρόντος διατάγματος ισχύουν, εφόσον χρειάζεται, οι ορισμοί που περιλαμβάνονται στα άρθρα 3 και 16 του Π.Δ. 125/1986 (Α 43), στο άρθρο 2 του Π.Δ. 316/1990 (Α 130) και στις ισχύουσες διατάξεις της κτηνιατρικής νομοθεσίας. Επί πλέον, ως «σπέρμα» νοείται το παρασκευασμένο ή αραιωμένο προϊόν τη εκσπερμάτωσης ενός χοίρου εκτροφής ή το προϊόν αυτό ως έχει. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι Ι Συναλλαγές Ελλάδος - άλλων Κρατών Μελών Άρθρο Άρθρο 3 (Άρθρο 3 Οδηγίας 90/429/ΕΟΚ) Το σπέρμα χοίρων που αποστέλλεται στην Ελλάδα από τα άλλα Κράτη Μέλη των Ε.Κ., καθώς και το σπέρμα που αποστέλλεται από την Ελλάδα στα άλλα Κράτη Μέλη, πρέπει να πληροί τους ακόλουθους γενικούς όρους: α) πρέπει να έχει συλλέγει και να έχει υποστεί επεξεργασία, με σκοπό την τεχνητή γονιμοποίηση, σε κέντρο συλλογής σπέρματος, εγκεκριμένο, από υγειονομική άποψη, για τις συναλλαγές Ελλάδος - άλλων Κρατών Μελών, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του άρθρου 5 παράγραφος 1 του παρόντος, β) πρέπει να έχει συλλέγει από χοίρους των οποίων η κατάσταση της υγείας είναι σύμφωνη με το παράρτημα Β του παρόντος, γ) η συλλογή, η επεξεργασία, η αποθήκευση και η μεταφορά του σπέρματος πρέπει να έχουν γίνει συμφωνά με τα παραρτήματα Α και Γ του παρόντος. Άρθρο 4 1.Δεν είναι αποδεκτό στη χώρα μας σπέρμα χοίρων που προέρχεται από κέντρα συλλογής άλλων Κρατών Μελών, στα οποία υπάρχουν ζώα εμβολιασμένα εναντίον της νόσου ΑUJΕSΖΚΥ, τα οποία αντιδρούν θετικά στη δοκιμασία ορροεξουδετέρωσης ή στη δοκιμασία ΕLΙSΑ για την ανίχνευση της νόσου ΑUJΕSΖΚΥ, σύμφωνα με τους όρους του παρόντος. 2.Ωστόσο, είναι αποδεκτό στη χώρα μας σπέρμα χοίρων που προέρχεται από κέντρα συλλογής άλλων Κρατών Μελών και οι οποίοι έχουν εμβολιασθεί με εμβόλιο από ιο από τον οποίο έχει αφαιρεθεί το γονίδιο Ι (GΙ), εφόσον: 1)αυτός ο εμβολιασμός έχει πραγματοποιηθεί μόνον σε χοίρους που αντέδρασαν αρνητικά έναντι του ιού της νόσου ΑUJΕSΖΚΥ, 2)κατά τις ορρολογικές εξετάσεις που πραγματοποιούνται, τουλάχιστον τρεις εβδομάδες μετά τον εμβολιασμό, στους χοίρους αυτούς δεν ανιχνεύονται αντισώματα που προκαλούνται από τον ιό της νόσου, 3)δείγμα από το σπέρμα που συλλέγεται κάθε μέρα και προορίζεται για αποστολή στη χώρα μας, έχει υποβληθεί σε δοκιμασία απομόνωσης του ιού σε εγκεκριμένο εργαστήριο του Κράτους Μέλους αποστολής. 3.Οι διατάξεις της προηγουμένης παραγράφου 2 εφαρμόζονται μόνον εφόσον έχουν συνταχθεί, σύμφωνα με την κοινοτική διαδικασία, τα πρωτόκολλα σχετικά με τις δοκιμασίες που πρέπει να χρησιμοποιηθούν για τις εξετάσεις αυτές. Με αποφάσεις της Γενικής Δ/νσης Κτηνιατρικής του Υπουργείου Γεωργίας ανακοινώνονται τα πρωτόκολλα αυτά. Άρθρο 5 1.Οι Νομαρχιακού επιπέδου Κτηνιατρικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Γεωργίας, μεριμνούν ώστε, η έγκριση που προβλέπεται στο άρθρο 3 περίπτ. α) να χορηγείται μόνο σε εκείνα τα κέντρα συλλογής σπέρματος που λειτουργούν στην περιοχή δικαιοδοσίας τους, τα οποία ανταποκρίνονται στις προϋποθέσεις του παραρτήματος Α και τηρούν τις άλλες διατάξεις του παρόντος. Οι Ίδιες, ως άνω Υπηρεσίες, μεριμνούν για τον έλεγχο της τήρησης των διατάξεων του παρόντος διατάγματος και ανακαλούν την έγκριση, όταν μία ή περισσότερες από τις διατάξεις αυτές, δεν τηρούνται. 2.Οι εγκρίσεις, βάσει της παραγράφου 1, κοινοποιούνται στην αρμόδια Κεντρική Δ/νση Κτηνιατρικής του Υπουργείου Γεωργίας, η οποία μεριμνά: 1)για την τήρηση σχετικού μητρώου καταγραφής των κέντρων συλλογής σπέρματος χοίρων της χώρας μας, 2)για την καταγραφή των εγκεκριμένων κέντρων συλλογής σπέρματος χοίρων σ αυτό, 3)για τη χορήγηση σε κάθε κέντρο συλλογής αριθμού κτηνιατρικού μητρώου, 4)για την ενημέρωση του μητρώου σε κάθε σχετική αλλαγή στοιχείων ή τυχόν ανάκληση της έγκρισης. Η ίδια ως άνω Κεντρική Δ/νση Κτηνιατρικής του Υπουργείου Γεωργίας κοινοποιεί τον πίνακα των κέντρων συλλογής σπέρματος χοίρων και τον αριθμό κτηνιατρικού μητρώου τους στην Επιτροπή των Ε.Κ. και στα άλλα Κράτη Μέλη, στους οποίους γνωστοποιεί και κάθε τυχόν ανάκληση, έγκρισης. 3.Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που προτίθεται να ιδρύσει κέντρο συλλογής σπέρματος εγκεκριμένο από υγειονομική άποψη πρέπει να υποβάλλει προς την οικεία Νομαρχιακού επιπέδου Κτηνιατρική Υπηρεσία της έδρας του, τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 1)Αίτηση, στην οποία θα περιέχονται τα εξής στοιχεία: - το ονοματεπώνυμο ή η επωνυμία και η διεύθυνση κατοικίας ή έδρας του αιτούντος και το εμπορικό σήμα της επιχείρησης, εάν υπάρχει, - ο τόπος εγκατάστασης του κέντρου, - το (τα) ονοματεπώνυμο (α) των υπευθύνων κτηνιάτρων του κέντρου. 2)Γενικό σχεδιάγραμμα των εγκαταστάσεων του κέντρου με λεπτομερή απεικόνιση και περιγραφή των χώρων. 3)Πίνακα απαρίθμησης και περιγραφής του τεχνικού εξοπλισμού, των ειδικών συσκευών και οργάνων του κέντρου, με σχεδιάγραμμα τοποθέτησης τους στο χώρο. 4)Γενική τεχνική μελέτη για τη λειτουργία του κέντρου με ιδιαίτερη μνεία στην ημερήσια δυναμικότητα, βάσει του αριθμού, της φυλής και της ηλικίας των εκτρεφομένων σπερματοδοτών ζώων. 5)Άδεια νόμιμης, από υγειονομικής πλευράς, λειτουργίας της σταυλικής εγκατάστασης, σύμφωνα με το άρθρο 15 του Ν. 1579/1985 (Α 217) και την Υπουργική Απόφαση αριθμ. ΑΙ .β/8181/1986 (Β 623). | 6)Πίνακα απασχολουμένων ατόμων κατά ειδικότητα. 7)Έκθεση περιγραφής και διάθεσης λυμμάτων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις για την προστασία του περιβάλλοντος. 4.Κάθε αίτηση, μαζί με τα δικαιολογητικά που τη συνοδεύουν, εξετάζεται από πρωτοβάθμια Τριμελή Επιτροπή, η οποία συγκροτείται με απόφαση του οικείου Νομάρχη και αποτελείται από: 1)Δύο κτηνιάτρους της αρμόδιας Νομαρχιακού επιπέδου Κτηνιατρικής Υπηρεσίας, οι οποίοι προτείνονται από την ίδια Υπηρεσία με αναπληρωτές τους. | 2)Ένα κτηνίατρο εξειδικευμένο σε θέματα τεχνητής σπερματέγχυσης με αναπληρωτή του, ο οποίος προτείνεται από το αρμόδιο τμήμα της Κεντρικής Δ/νσης Κτηνιατρικής του Υπουργείου Γεωργίας. Έργο της παραπάνω επιτροπής είναι η εξέταση της πληρότητας και καταλληλότητας των προβλεπομένων δικαιολογητικών, η διενέργεια αυτοψίας των εγκαταστάσεων του κέντρου προς διαπίστωση της τήρησης ή μη των όρων και προϋποθέσεων του παρόντος διατάγματος, και η σύνταξη γνωμοδότησης με την οποία εισηγείται προς την αρμόδια Νομαρχιακού επίπεδου Κτηνιατρική Υπηρεσία, τη χορήγηση ή μη της αιτουμένης εγκρίσεως, σύμφωνα με τα κτηνιατρικά υγειονομικά κριτήρια του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου. Η γνωμοδότηση της Επιτροπής αυτής διατυπώνεται ομόφωνα και κοινοποιείται εγγράφως στον ενδιαφερόμενο εντός (60) εξήντα ημερών από της υποβολής της σχετικής αίτησης. 5.Σε περίπτωση διαφωνίας του ενδιαφερομένου με τη γνωμοδότηση της Πρωτοβάθμιας Τριμελούς Επιτροπής, παρέχεται σ αυτόν το δικαίωμα επανεξέτασης, κατόπιν αιτιολογημένης αιτήσεως του προς την αρμόδια Νομαρχιακού επιπέδου Κτηνιατρική Υπηρεσία, από Δευτεροβάθμια Πενταμελή Επιτροπή, η οποία συγκροτείται με απόφαση του οικείου Νομάρχη και αποτελείται από: 1)τον προϊστάμενο της αρμόδιας Νομαρχιακού επιπέδου Κτηνιατρικής Υπηρεσίας, ή τον νόμιμο αναπληρωτή του, 2)έναν κτηνίατρο που υποδεικνύεται από τον ενδιαφερόμενο και ενεργεί ως εκπρόσωπος του, 3)τρεις εξειδικευμένους σε θέματα τεχνητής σπερματέγχυσης κτηνιάτρους, με τους αναπληρωτές τους, οι οποίοι προτείνονται από το αρμόδιο τμήμα της Κεντρικής Κτηνιατρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Γεωργίας. Η γνωμοδότηση της Δευτεροβάθμιας Πενταμελούς Επιτροπής, διατυπώνεται κατά πλειοψηφία, είναι τελεσίδικη και κοινοποιείται εγγράφως στον ενδιαφερόμενο εντός 30 ημερών από της υποβολής της αίτησης επανεξέτασης. 6.Επί θετικής γνωμοδοτήσεως της Πρωτοβάθμιας Τριμελούς Επιτροπής, ή της Δευτεροβάθμιας Πενταμελούς Επιτροπής, με απόφαση του οικείου Νομάρχη, εκδιδομένης κατόπιν εισήγησης της αρμοδίας Νομαρχιακού επιπέδου Κτηνιατρικής Υπηρεσίας, χορηγείται η έγκριση λειτουργίας κέντρου συλλογής σπέρματος από υγειονομική άποψη. 7.Η αρμόδια Νομαρχιακού επιπέδου Κτηνιατρική Υπηρεσία, τηρεί φάκελο με πλήρη στοιχεία για κάθε κέντρο συλλογής σπέρματος, τον οποίο ενημερώνει σχετικά με κάθε αλλαγή και με τα αντίγραφα των εκθέσεων των περιοδικών ελέγχων που πραγματοποιεί ο επίσημος κτηνίατρος. Στα στοιχεία του φακέλου αυτού διασφαλίζεται το εμπορικό απόρρητο. 8.Όλα τα κέντρα συλλογής σπέρματος χοίρων της χώρας μας που διαθέτουν την προβλεπόμενη στην παράγραφο 7 έγκριση λειτουργίας και ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του παρόντος, καταγράφονται σε ειδικό μητρώο που τηρείται στο αρμόδιο τμήμα της Κεντρικής Δ/νσης Κτηνιατρικής του Υπουργείου Γεωργίας και λαμβάνουν κωδικό αριθμό Κτηνιατρικού μητρώου. Άρθρο 6 1.Είναι αποδεκτό σπέρμα χοίρων στη χώρα μας, εφόσον κάθε παρτίδα συνοδεύεται από κτηνιατρικό υγειονομικό πιστοποιητικό, το οποίο εκδίδεται από επίσημο κτηνίατρο του Κράτους Μέλους συλλογής και είναι σύμφωνο με το παράρτημα Δ του παρόντος. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει υποχρεωτικά: 1)να συντάσσεται σε μία από τις επίσημες γλώσσες του Κράτους Μέλους συλλογής και στην ελληνική γλώσσα, 2)να συνοδεύει την παρτίδα μέχρι τον προορισμό της, σε πρωτότυπο, 3)να αποτελείται από ένα μόνο φύλλο χαρτιού, δ) να απευθύνεται σε ένα μόνο παραλήπτη. 2.Η Κτηνιατρική Υπηρεσία του Υπουργείου Γεωργίας που διενεργεί τον υγειονομικό έλεγχο, μπορεί να λάβει, πέρα από τα μέτρα που προβλέπονται στις κείμενες κτηνιατρικές διατάξεις και τα αναγκαία μέτρα, συμπεριλαμβανομένης της απομόνωσης, για να διαπιστωθεί με βεβαιότητα εάν το σπέρμα, για το οποίο υπάρχουν υπόνοιες, έχει όντως προσβληθεί ή είναι μολυσμένο από παθογόνους μικροοργανισμούς, υπό τον όρο ότι δεν αλλοιώνεται η καλή κατάσταση του σπέρματος. 3.Οι διατάξεις των δύο προηγουμένων παραγράφων 1 και 2 εφαρμόζονται ανάλογα για την αποστολή σπέρματος χοίρων από τη χώρα μας σε άλλο Κράτος Μέλος. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΙΙ Εισαγωγές από τρίτες χώρες Άρθρο Άρθρο 7 (Άρθρο 7 Οδηγίας 90/429/ΕΟΚ) Με απόφαση της αρμόδιας Κεντρικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής του Υπουργείου Γεωργίας, ανακοινώνεται ο εκάστοτε ισχύων κατάλογος τρίτων χωρών, από τις οποίες επιτρέπεται η εισαγωγή σπέρματος χοίρων στη χώρα μας. Ο κατάλογος του πρώτου εδαφίου καταρτίζεται, τροποποιείται ή συμπληρώνεται, σύμφωνα με την προβλεπομένη κοινοτική διαδικασία. Άρθρο 8 Με απόφαση της αρμόδιας Κεντρικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής του Υπουργείου Γεωργίας ανακοινώνονται οι εκάστοτε ισχύοντες κατάλογοι κέντρων συλλογής σπέρματος χοίρων των τρίτων χωρών, από τα οποία επιτρέπεται η εισαγωγή σπέρματος χοίρων στη χώρα μας. Οι κατάλογοι του πρώτου εδαφίου καταρτίζονται, τροποποιούνται, ή συμπληρώνονται, σύμφωνα με την προβλεπομένη κοινοτική διαδικασία. Άρθρο 9 1.Το σπέρμα που εισάγεται στη χώρα μας πρέπει να προέρχεται από ζώα τα οποία έχουν παραμείνει τουλάχιστον τρεις μήνες, αμέσως πριν από τη συλλογή του σπέρματος τους στο έδαφος μιας τρίτης χώρας που περιλαμβάνεται στον κατάλογο που αναφέρεται στο άρθρο 7 του παρόντος. 2.Με την επιφύλαξη του άρθρου 7 και της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, επιτρέπεται η εισαγωγή σπέρματος χοίρων από τρίτες χώρες, που περιλαμβάνονται στον κατάλογο μόνο αν το σπέρμα αυτό ανταποκρίνεται στις υγειονομικές απαιτήσεις που καθορίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου, και κατόπιν εγκρίσεως της αρμόδιας περιφερειακής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής της έδρας του εισαγωγέα. 3.Με απόφαση της αρμόδιας Κεντρικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής του Υπουργείου Γεωργίας, ανακοινώνονται οι εκάστοτε ισχύουσες υγειονομικές απαιτήσεις για την εισαγωγή σπέρματος χοίρων από κάθε τρίτη χώρα. 4.Οι διατάξεις του άρθρου 4 του παρόντος, εφαρμόζονται κατ αναλογία και στις εισαγωγές σπέρματος από τρίτες χώρες. Άρθρο 10 1.Επιτρέπεται η εισαγωγή σπέρματος χοίρων στη χώρα μας, μόνον εφόσον συνοδεύεται από υγειονομικό πιστοποιητικό, το οποίο εκδίδεται και υπογράφεται από επίσημο κτηνίατρο της τρίτης χώρας συλλογής. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει υποχρεωτικά: 1)να συντάσσεται σε μία από τις επίσημες γλώσσες της χώρας προέλευσης και στην ελληνική γλώσσα, 2)να συνοδεύει το σπέρμα μέχρι τον προορισμό του στο πρωτότυπο, 3)να αποτελείται από ένα μόνο φύλλο χαρτιού, δ) να απευθύνεται σε ένα μόνο παραλήπτη. 2.Με απόφαση του Γενικού Δ/ντή της αρμόδιας Κεντρικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής του Υπουργείου Γεωργίας, ανακοινώνεται ο τύπος του υγειονομικού πιστοποιητικού, που αναφέρεται στην παράγραφο 1, το υπόδειγμα του οποίου είναι σύμφωνο με αυτό που καταρτίζεται με κοινοτική διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 19 της Οδηγίας 90/429/ΕΟΚ. Άρθρο 11 1.Κάθε παρτίδα σπέρματος που εισέρχεται στο ελληνικό έδαφος ελέγχεται, πριν τεθεί σε ελεύθερη κυκλοφορία, ή γίνει δεκτό σε κάποιο τελωνειακό καθεστώς. Απαγορεύεται η εισαγωγή σπέρματος στη χώρα μας και μέσω αυτής προς άλλο Κράτος Μέλος, σε περίπτωση που ο έλεγχος εισαγωγής, που πραγματοποιείται κατά την άφιξη του, αποδεικνύει ότι: 1)το σπέρμα δεν προέρχεται από το έδαφος τρίτης χώρας, που περιλαμβάνεται στον κατάλογο του άρθρου 7 του παρόντος, 2)το σπέρμα δεν προέρχεται από κέντρο συλλογής σπέρματος, που περιλαμβάνεται στον κατάλογο που προβλέπεται στο άρθρο 8 του παρόντος, 3)το σπέρμα προέρχεται από το έδαφος τρίτης χώρας, από την οποία απαγορεύονται οι εισαγωγές, σύμφωνα με το άρθρο 15 παραγρ. 2 του παρόντος, 4)το υγειονομικό πιστοποιητικό που συνοδεύει το σπέρμα, δεν είναι σύμφωνο με τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 10 του παρόντος. Η παρούσα παράγραφος δεν εφαρμόζεται για τις παρτίδες σπέρματος που φθάνουν στη χώρα μας και τίθενται υπό τελωνειακό καθεστώς διαμετακόμισης έχοντας τόπο προορισμού τρίτη χώρα. Ωστόσο, η παρούσα παράγραφος εφαρμόζεται σε περίπτωση παραιτήσεως από το τελωνειακό καθεστώς διαμετακόμισης κατά τη διάρκεια μεταφοράς διαμέσου του ελληνικού εδάφους. 2.Η αρμόδια για τον έλεγχο του σπέρματος περιφερειακή Κτηνιατρική Υπηρεσία του Υπουργείου Γεωργίας, λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα, συμπεριλαμβανομένης της απομόνωσης, για να διαπιστωθεί με βεβαιότητα, εάν το σπέρμα για το οποίο υπάρχουν υπόνοιες, έχει όντως προσβληθεί ή είναι μολυσμένο από παθογόνους μικροοργανισμούς, υπό τον όρο ότι έτσι δεν αλλοιώνεται η καλή κατάσταση του σπέρματος. 3.Εάν η εισαγωγή σπέρματος στη χώρα μας έχει απαγορευθεί για οποιονδήποτε από τους λόγους που αναφέρονται στις προηγούμενες παραγράφους 1 και 2 και εάν η τρίτη χώρα εξαγωγής δεν επιτρέπει την επιστροφή του εντός τριάντα ήμερων, όταν πρόκειται για κατεψυγμένο σπέρμα, ή αμέσως, όταν πρόκειται για νωπό σπέρμα, η κτηνιατρική υπηρεσία που διενεργεί τον έλεγχο διατάσσει την καταστροφή του και ενημερώνει σχετικά την αρμοδία Κεντρική Διεύθυνση Κτηνιατρικής του Υπουργείου Γεωργίας. Άρθρο 12 ( Κάθε παρτίδα σπέρματος, της οποίας έχει επιτραπεί η εισαγωγή στη χώρα μας, με βάση τον έλεγχο που αναφέρεται στο άρθρο 11 παραγρ. 1, πρέπει, όταν αποστέλλεται στο έδαφος άλλου Κράτους Μέλους, να συνοδεύεται από το πρωτότυπο πιστοποιητικό ή από επικυρωμένο αντίγραφο του, θεωρημένο και στις δύο περιπτώσεις από την αρμόδια αρχή που πραγματοποίησε τον έλεγχο, σύμφωνα με το άρθρο 11. Άρθρο 13 ( Εαν, κατ εφαρμογήν του άρθρου 11 παραγρ. 3, συντρέχουν λόγοι καταστροφής του σπέρματος, τα σχετικά έξοδα βαρύνουν τον αποστολέα, τον παραλήπτη ή τον εντολοδόχο τους. Το ελληνικό δημόσιο δεν υποχρεούται στην καταβολή καμιάς αποζημίωσης. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι V Μέτρα διασφάλισης και ελέγχου Άρθρο Άρθρο 14 (Άρθρο 14 Οδηγίας 90/429/ΕΟΚ) Οι έλεγχοι που πραγματοποιούνται στο τόπο καταγωγής του σπέρματος, η οργάνωση αυτών, καθώς και οι έλεγχοι που πρέπει να πραγματοποιούνται στον τόπο προορισμού διέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις της κτηνιατρικής νομοθεσίας. Άρθρο 15 1.Για τις συναλλαγές μεταξύ της χώρας μας και άλλων Κρατών Μελών, εφαρμόζονται τα μέτρα διασφάλισης της κτηνιατρικής νομοθεσίας. 2.Με την επιφύλαξη των άρθρων 8, 9 και 10, σε περίπτωση που εκδηλώνεται ή εξαπλώνεται σε τρίτη χώρα μεταδοτική ασθένεια ζώων, η οποία είναι δυνατό να μεταδοθεί με το σπέρμα και να θέσει σε κίνδυνο την υγεία των ζώων στη χώρα μας ή σε περίπτωση που την απαγόρευση αυτή υπαγορεύει οποιοσδήποτε άλλος λόγος, σχετικά με την υγεία των ζώων, με απόφαση του Γενικού Δ/ντού Κτηνιατρικής του Υπουργείου Γεωργίας, απαγορεύεται η εισαγωγή σπέρματος, είτε αυτό εισάγεται άμεσα, είτε έμμεσα διαμέσου άλλου Κράτους Μέλους και είτε προέρχεται από το σύνολο τρίτης χώρας, είτε από τμήμα του εδάφους της. Τα μέτρα που λαμβάνονται σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο, καθώς και η κατάργηση των μέτρων αυτών, γνωστοποιούνται στα άλλα Κράτη Μέλη και στην Επιτροπή των Ε.Κ. μαζί με την αιτιολόγηση τους. Άρθρο 16 ( Εφόσον παρίσταται ανάγκη, οι αρμόδιες Κεντρικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Γεωργίας παρέχουν κάθε αναγκαία συνδρομή στους πραγματογνώμονες της Επιτροπής των Ε.Κ. που πραγματοποιούν επιτόπιους ελέγχους στη χώρα μας, σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος διατάγματος, για την εκπλήρωση της αποστολής τους. Η αρμόδια Κεντρική Κτηνιατρική Υπηρεσία του Υπουργείου Γεωργίας ενημερώνεται από την Επιτροπή των Ε.Κ. για τα αποτελέσματα των πραγματοποιηθέντων ελέγχων, προκειμένου να λάβει τα μέτρα που κρίνονται αναγκαία. ΚΕΦΑΛΑΙΟ V Τελικές διατάξεις Άρθρο 17 ( Τα παραρτήματα του παρόντος, μπορούν να τροποποιούνται με αποφάσεις του Υπουργού Γεωργίας, που εκδίδονται μετά από πρόταση της αρμόδιας Κεντρικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής και δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, για να προσαρμοσθούν προς την τεχνολογική εξέλιξη; κατά τη διαδικασία του άρθρου 18 της Οδηγίας 90/429/ΕΟΚ. Άρθρο 18 1.Απαγορεύεται η εισαγωγή σπέρματος χοίρων που δεν πληροί τους όρους του παρόντος. 2.Μέχρι την ημερομηνία της έναρξης ισχύος των αποφάσεων που ανακοινώνονται κατ εφαρμογή των άρθρων 8, 9 και 10, εφαρμόζονται στις εισαγωγές σπέρματος χοίρων από τρίτες χώρες, οι κείμενες διατάξεις, οι οποίες δεν περιέχουν όρους ευνοϊκότερους από αυτούς που αναφέρονται από το Κεφάλαιο ΙΙ. Άρθρο 19 ι (Παραρτήματα Οδηγίας 90/429/ΕΟΚ) Παρατίθενται κατωτέρω τα παραρτήματα Α, Β, Γ και Δ της Οδηγίας 90/429, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του παρόντος και έχουν ως ακολούθως: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι Όροι για την έγκριση των κέντρων) συλλογής σπέρματος Τα κέντρα συλλογής σπέρματος πρέπει: α) να παρακολουθούνται συνεχώς από έναν κτηνίατρο του κέντρου· β) να διαθέτουν τουλάχιστον: i) εγκαταστάσεις για τη στέγαση και την απομόνωση των ζώων, ii) εγκαταστάσεις για τη συλλογή σπέρματος με ειδικό χώρο για τον καθαρισμό και την απολύμανση ή αποστείρωση του εξοπλισμού, iii) χώρο επεξεργασίας σπέρματος, ο οποίος δεν πρέπει αναγκαστικά να βρίσκεται στον ίδιο τόπο, iν) χώρο για την αποθήκευση του σπέρματος, ο οποίος δεν πρέπει αναγκαστικά να βρίσκεται στον ίδιο τόπο γ) να είναι κατασκευασμένα ή απομονωμένα με τέτοιο τρόπο, ώστε να εμποδίζεται οποιαδήποτε επαφή με ζώα έξω από κέντρο, δ) να είναι κατασκευασμένα με τέτοιο τρόπο ώστε οι εγκαταστάσεις για τη στέγαση των ζώων και για τη συλλογή, την επεξεργασία και την αποθήκευση του σπέρματος να μπορούν να καθαρίζονται και να απολυμαίνονται εύκολα ε) να διαθέτουν χώρο απομόνωσης, ο οποίος να μην επικοινωνεί άμεσα με τις κανονικές εγκαταστάσεις* στ) να είναι σχεδιασμένα με τέτοιο τρόπο ώστε ο χώρος όπου στεγάζονται τα ζώα να μην έχει καμία επαφή με το χώρο επεξεργασίας σπέρματος, καθώς και οι δύο μαζί να μην έχουν καμία επαφή με το χώρο αποθήκευσης του σπέρματος. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι Ι Όροι για την επίβλεψη των κέντρων συλλογής σπέρματος Τα κέντρα συλλογής σπέρματος πρέπει: α) να επιβλέπονται ώστε να διαμένουν σ αυτά μόνον άρρενα ζώα του είδους του οποίου πρέπει να συλλεχθεί το σπέρμα* β) να επιβλέπονται ώστε να τηρείται μητρώο, είτε σε δελτία είτε σε ηλεκτρονικό υπολογιστή, όλων των χοίρων που είναι παρόντες στις εγκαταστάσεις. Το μητρώο αυτό περιέχει πληροφορίες ως προς τη φυλή, την ημερομηνία γέννησης και την ταυτότητα κάθε ζώου καθώς και αρχείο, είτε σε δελτία είτε σε ηλεκτρονικό υπολογιστή, όλων των έλεγχων για ασθένειες και όλων των εμβολιασμών που πραγματοποιούνται, μαζί με στοιχεία από το φάκελο σχετικά με την ασθένεια; ή την υγεία κάθε ζώου* γ) να επιθεωρούνται τακτικά από επίσημο κτηνίατρο, τουλάχιστον δύο φορές το χρόνο, ώστε να ελέγχονται οι όροι έγκρισης και επίβλεψης δ) να ελέγχονται ώστε να απαγορεύεται η είσοδος σε μη εξουσιοδοτημένα άτομα. Επιπλέον, η! είσοδος επισκεπτών επιτρέπεται υπό τους όρους που καθορίζει ό κτηνίατρος του κέντρου ε) να απασχολούν τεχνικά άρτιο προσωπικό, ειδικά εκπαιδευμένο σε διαδικασίες απολύμανσης και τεχνικές υγιεινής πυο επιτρέπουν την πρόληψη της εξάπλωσης των ασθενειών στ) να επιβλέπονται ώστε να εξασφαλίζεται η τήρηση των ακόλουθων όρων: i) μόνο το σπέρμα που έχει συλλέγει σε συγκεκριμένο κέντρο, υποβάλλεται σε επεξεργασία και αποθηκεύεται στα εγκεκριμένα κέντρα, χωρίς να έρχεται σε επαφή με άλλο σπέρμα, ii) η συλλογή, η επεξεργασία και η αποθήκευση του σπέρματος, γίνονται μόνο σε ειδικούς χώρους, με τους πιο αυστηρούς όρους υγιεινής, iii) όλα τα εργαλεία, που έρχονται σε επαφή με το σπέρμα ή με τον σπερματοδότη κατά τη συλλογή και την επεξεργασία, απολυμαίνονται ή αποστειρώνονται κατάλληλα πριν από κάθε χρήση, iν) τα προϊόντα ζωικής προέλευσης που χρησιμοποιούνται κατά την επεξεργασία του σπέρματος - συμπεριλαμβανομένων των προσθέτων ή των αραιωτικών ουσιών - λαμβάνονται από πηγή που δεν παρουσιάζει κανένα κίνδυνο για την υγεία ή υποβάλλονται πριν από τη χρήση, σε επεξεργασία που αποτρέπει παρόμοιο κίνδυνο, ν) οι περιέκτες αποθήκευσης και μεταφοράς απολυμαίνονται ή αποστειρώνονται κατάλληλα πριν από κάθε επαναπλήρωση, νi) ο κρυογόνοςπαράγοντας που χρησιμοποιείται δεν έχει χρησιμοποιηθεί προηγουμένως για άλλα προϊόντα ζωικής προέλευσης, νii) κάθε συλλογή σπέρματος χωρισμένη ή όχι σε ατομικές δόσεις, φέρει εμφανές σήμα που επιτρέπει τον εύκολο προσδιορισμό της ημερομηνίας συλλογής του σπέρματος, καθώς και της φυλής και της ταυτότητας του σπερματοδότη και το όνομα και αριθμό απογραφής του κέντρου του οποίου προηγείται το όνομα της χώρας καταγωγής, ενδεχομένως, κωδικοποιημένο·, τα χαρακτηριστικά και το υπόδειγμα του σήματος αυτού καθορίζονται με την κοινοτική διαδικασία. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι Όροι τους οποίους πρέπει να πληρούν τα ζώα πριν εισαχθούν στα εγκεκριμένα κέντρα συλλογής σπέρματος 1. Όλοι οι κάπροι που εισέρχονται σε κέντρο σπέρματος πρέπει: α) να έχουν υποβληθεί σε περίοδο απομόνωσης τουλάχιστον τριάντα ημερών σε χώρο ειδικά εγκεκριμένο για το λόγο αυτό από την αρμόδια αργή του κράτους μέλους, στον οποίο υπάρχουν μόνο κάπροι του ίδιου τουλάχιστον υγειονομικού χαρακτηρισμού· β) πριν από την είσοδο τους στο χώρο απομόνωσης που αναφέρεται στο στοιχείο α) να έχουν ληφθεί από αγέλες ή από εκμεταλεύσεις που ικανοποιούν τους ακόλουθους όρους: i) αναγνωρίζονται επίσημα ως απαλλαγμένες από κλασική πανώλη των χοίρων, ii) απαλλαγμένες από βρουκέλλωση, iii) στις οποίες, κατά τους δώδεκα προηγούμενους μήνες, δεν υπήρχε κανένα ζώο εμβολιασμένο κατά του αφθώδους πυρετού, iν) στις οποίες, κατά τους δώδεκα προηγούμενους μήνες, δεν έχει εμφανισθεί κανένα κλινικό σύμπτωμα ορολογικό ή ιολογικό, της νόσου ΑUJΕSΖΚΥ, ν) δεν αποτελούν αντικείμενο απαγόρευσης, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Π.Δ. 125/86 (Α 43) όσον αφορά την αφρικανική πανώλη των χοίρων, τη φυσαλιδώδη νόσο των χοίρων, καθώς και τη νόσο ΤΕSCΗΕΝ και τον αφθώδη πυρετό. Τα ζώα δεν πρέπει να έχουν διαμείνει προηγουμένως με άλλες αγέλες, κατώτερες, όσον αφορά τον υγειονομικό χαρακτηρισμό τους γ) πριν από την περίοδο απομόνωσης που αναφέρεται στο στοιχείο α) και στο διάστημα των τριάντα προηγουμένων ημερών, να έχουν υποβληθεί στις ακόλουθες δοκιμασίες, με αρνητικά αποτελέσματα: i) δοκιμασία σύνδεσης του συμπληρώματος, η οποία διεξάγεται σύμφωνα με το παράρτημα Γ του Π.Δ. 125/86 (Α 43) όσον αφορά τη βρουκέλλωση, ii) - οροεξουδετέρωση ή δοκιμασία ΕLΙSΑ που χρησιμοποιεί όλα τα αντισώματα του ιού, στην περίπτωση των μη εμβολιασθέντων χοίρων, - δοκιμασία ΕLΙSΑ για τα αντισώματα GΙ, στην περίπτωση χοίρων, εμβολιασθέντων με εμβόλιο από ιό από τον οποίο έχει αφαιρεθεί το γονίδιο GΙ, iii) μέχρις ότου θεσπιστεί κοινοτική πολιτική για την καταπολέμηση του αφθώδους πυρετού, δοκιμασία ΕLΙSΑ για την ανίχνευση του αφθώδους πυρετού, iν) δοκιμασία ΕLΙSΑ ή δοκιμασία οροεξουδετέρωσης για την ανίχνευση της κλασικής πανώλης των χοίρων. Η αρμόδια αρχή μπορεί να επιτρέπει τη διεξαγωγή των ελέγχων που αναφέρονται στο στοιχείο γ) στο σταθμό απομόνωσης, εφόσον τα αποτελέσματα γίνουν γνωστά πριν από την έναρξη της περιόδου των τριάντα ημερών που προβλέπεται στο στοιχείο δ) δ) κατά την απομόνωση των τελευταίων δεκαπέντε από τις τριάντα ημέρες τουλάχιστον, που αναφέρονται στο στοιχείο α), να έχουν υποβληθεί στις ακόλουθες δοκιμασίες, με αρνητικά αποτελέσματα: i) δοκιμασία οροσυγκόλλησης σύμφωνα με τη διαδικασία που καθορίζεται στο παράρτημα Γ του Π.Δ. 125/86 (Α 43) που καταδεικνύει βρουκελλικό τίτλο κατώτερο από 30 διεθνείς μονάδες συγκόλλησης ανά ml και δοκιμή σύνδεσης του συμπληρώματος που καταδεικνύει βρουκελλικό τίτλο κατώτερο από 20 μονάδες ΕΟΚ ανά ml (20 μονάδες ΕCFΤ), ii) - οροεξουδετέρωση ή δοκιμασία ΕLΙSΑ που χρησιμοποιεί όλα τα αντισώματα του ιού, στην περίπτωση των μη εμβολιασθέντων χοίρων, - δοκιμασία ΕLΙSΑ για τα αντισώματα. GΙ, στην περίπτωση χοίρων, εμβολιασθέντων με εμβόλιο από ιό από τον οποίο έχει αφαιρεθεί το γονίδιο GΙ, ή iii) μέχρις ότου θεσπιστεί κοινοτική πολιτική για την καταπολέμηση του αφθώδους πυρετού, δοκιμασία ΕLΙSΑ για την ανίχνευση του αφθώδους πυρετού, iν) μικροσκοπική εξέταση συγκόλλησης για την ανίχνευση της λεπτοσπειρωσης (ορο-ιός pοmοna, grippοtyphοsa, tarassονi, hardjο, bratislaνa και ballum) ή αγωγή κατά της λεπτοσπείρωσης που περιλαμβάνει δύο ενέσεις στρεπτομυκίνης με μεσοδιάστημα δεκατεσσάρων ημερών (25 mg ανά kg βάρους ζώντος ζώου). Με την επιφύλαξη των διατάξεων που εφαρμόζονται σε περίπτωση εμφάνισης κρούσματος αφθώδους πυρετού ή πανώλης των χοίρων αν ένα ζώο αντιδράσει θετικά σε μία από τις παραπάνω δοκιμασίες, πρέπει να απομακρύνεται αμέσως από το χώρο απομόνωσης. Στην περίπτωση ομαδικής απομόνωσης, η αρμόδια αρχή λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για να επανέλθουν τα υπόλοιπα ζώα σε κατάσταση που να τους επιτρέπει να γίνουν δεκτά στο κέντρο συλλογής σπέρματος σύμφωνα με το παρόν παράρτημα. 2. Όλες οι δοκιμασίες πραγματοποιούνται σε εργαστήριο εγκεκριμένο από το κράτος μέλος. 3. Τα ζώα εισάγονται στο κέντρο συλλογής σπέρματος μόνο με ρητή άδεια του κτηνιάτρου του κέντρου. Όλα τα στοιχεία που αφορούν τις εισόδους και εξόδους ζώων από το κέντρο καταγράφονται. 4. Τα ζώα που εισάγονται στο κέντρο συλλογής σπέρματος δεν πρέπει να παρουσιάζουν κανένα κλινικό σύμπτωμα ασθένειας κατά την ημέρα της εισόδου τους και πρέπει, με την επιφύλαξη της παραγράφου 5, να προέρχονται από χώρο απομόνωσης, όπως αυτός αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο α), ο οποίος, κατά την ημέρα της αποστολής, πληροί επίσημα τους ακόλουθους όρους: α) βρίσκεται στο κέντρο μιας περιοχής ακτίνας δέκα χιλιομέτρων στην οποία, από τριάντα τουλάχιστον ημέρες, δεν υπήρξε κρούσμα αφθώδους πυρετού ή πανώλης των χοίρων β) από τρεις τουλάχιστον μήνες είναι απαλλαγμένος από αφθώδη πυρετό και βρουκέλλωση γ) είναι, από 30 τουλάχιστον ημέρες, απαλλαγμένος από τη νόσο ΑUJΕSΖΚΥ, καθώς και από ασθένειες των χοίρων, οι οποίες πρέπει υποχρεωτικά να δηλώνονται σύμφωνα με το παράρτημα Ε του Π.Δ. 125/86 (Α 43). 5. Εφόσον πληρούνται οι όροι της παραγράφου 4 και εφόσον, κατά τους δώδεκα προηγούμενους μήνες, έχουν πραγματοποιηθεί οι συνήθεις εξετάσεις που αναφέρονται στο κεφάλαιο ΙΙ, τα ζώα μπορούν να μεταφέρονται από ένα εγκεκριμένο κέντρο συλλογής σπέρματος σε άλλο όπου επικρατεί η ίδια κατάσταση υγείας, χωρίς απομόνωση και χωρίς εξετάσεις εάν η μεταφορά εκτελείται κατευθείαν. Το συγκεκριμένο ζώο δεν πρέπει να έρχεται σε άμεση ή έμμεση επαφή με δίχηλα των οποίων η κατάσταση της υγείας είναι χαμηλότερου επίπεδου, το δε χρησιμοποιούμενο μεταφορικό μέσο πρέπει να έχει προηγουμένως απολυμανθεί. Εάν η μεταφορά από ένα κέντρο συλλογής σπέρματος σε άλλο πραγματοποιείται μεταξύ κρατών μελών, τότε γίνεται σύμφωνα με το Π.Δ. 125/86 (Α 43). ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ Υποχρεωτικές συνήθεις εξετάσεις για τους κάπρους των εγκεκριμένων κέντρων συλλογής σπέρματος. 1. Όλοι οι κάπροι ενός εγκεκριμένου κέντρου συλλογής σπέρματος πρέπει, τη στιγμή που μεταφέρονται από το κέντρο, να υποβάλλονται - και να αντιδρούν αρνητικά - στις ακόλουθες εξετάσεις: i) - οροεξουδετέρωση ή δοκιμασία ΕLΙSΑ που χρησιμοποιεί όλα τα αντισώματα του ιού, στην περίπτωση των μη εμβολιασθέντων χοίρων, - δοκιμασία ΕLΙSΑ για τα αντισώματα GΙ, στην περίπτωση χοίρων, εμβολιασθέντων με εμβόλιο από ιό από τον οποίο έχει αφαιρεθεί το γονίδιο GΙ, ii) μέχρις ότου θεσπιστεί κοινοτική πολιτική για την καταπολέμηση του αφθώδους πυρετού, δοκιμασία ΕLΙSΑ για την ανίχνευση του αφθώδους πυρετού, iii) δοκιμασία σύνδεσης του συμπληρώματος, η οποία διεξάγεται σύμφωνα με το παράρτημα Γ του Π.Δ. 125/86 (Α 43) όσον αφορά τη βρουκέλλωση, iν) δοκιμασία ΕLΙSΑ ή δοκιμασία οροεξουδετέρωσης, για την ανίχνευση της κλασικής πανώλης των χοίρων. Επιπλέον, οι κάπροι που διαμένουν στο κέντρο συλλογής πάνω από δώδεκα μήνες, πρέπει να υπόκεινται στις δοκιμασίες που αναφέρονται στα σημεία i) και iii), το αργότερο δεκαοκτώ μήνες μετά την είσοδο τους σ αυτά. 2. Όλες οι εξετάσεις πραγματοποιούνται σε εργαστήριο εγκεκριμένο από το κράτος μέλος. 3. Με την επιφύλαξη των διατάξεων που εφαρμόζονται σε περίπτωση εμφάνισης κρούσματος αφθώδους πυρετού ή πανώλης των χοίρων, εάν ένα ζώο αντιδράσει θετικά σε μία από τις παραπάνω δοκιμασίες πρέπει να απομονώνεται, το δε σπέρμα του, που έχει συλλέγει μετά την τελευταία δοκιμασία με αρνητικά αποτελέσματα, δεν επιτρέπεται να διατίθεται στο ενδοκοινοτικό εμπόριο. Το σπέρμα που έχει συλλέγει από όλα τα άλλα ζώα του κέντρου, από την ημερομηνία κατά την οποία έγινε η δοκιμασία με τα θετικά αποτελέσματα, αποθηκεύεται χωριστά και δεν επιτρέπεται να διατίθεται στο ενδοκοινοτικό εμπόριο μέχρις ότου αποκατασταθεί η υγεία των ζώων του κέντρου αυτού. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ Όροι τους οποίους πρέπει να πληροί το σπέρμα που συλλέγεται, σε εγκεκριμένα κέντρα συλλογής σπέρματος και που προορίζεται για το ενδοκοινοτικό εμπόριο. 1. Το σπέρμα πρέπει να προέρχεται από ζώα που: α) δεν παρουσιάζουν κανένα κλινικό σύμπτωμα ασθένειας κατά την ημέρα της συλλογής· β) δεν έχουν εμβολιασθεί κατά του αφθώδους πυρετού· γ) ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του κεφαλαίου Ι του παραρτήματος Β. δ) δεν τους επιτρέπεται να οχεύουν δ) διαμένουν σε κέντρα συλλογής σπέρματος, τα οποία είναι απαλλαγμένα από αφθώδη πυρετό τρεις τουλάχιστον μήνες πριν από τη διανομή σπέρματος, τα δε κέντρα αυτά βρίσκονται στο κέντρο μιας περιοχής ακτίνας δέκα χιλιομέτρων στην οποία από 30 τουλάχιστον ήμερες, δεν έχει εμφανισθεί κρούσμα αφθώδους πυρετού, και επιπλέον δεν βρίσκονται σε απαγορευμένη ζώνη, οριοθετημένη σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις για τις μεταδοτικές ασθένειες των χοίρων στ) διαμένουν σε κέντρα συλλογής σπέρματος τα οποία, επί 30 ημέρες πριν από τη συλλογή σπέρματος, είναι απαλλαγμένα από τις ασθένειες των χοίρων, οι οποίες πρέπει υποχρεωτικά να δηλώνονται σύμφωνα με το παράρτημα Ε του Π.Δ. 125/86 (Α 43) και από την ασθένεια ΑUJΕSΖΚΥ. 2. Στο σπέρμα πρέπει να προστίθεται συνδυασμός αντιβιοτικών, αποτελεσματικών, ιδίως κατά των λεπτοσπείρων και των μυκοπλασμάτων, μετά την τελική αραίωση του σπέρματος. Αυτός ο συνδυασμός πρέπει να έχει αποτέλεσμα τουλάχιστον ισοδύναμο με: τουλάχιστον: 500 διεθνείς μονάδες στρεπτομυκίνης ανά ml, 500 διεθνείς μονάδες πενικιλλίνης ανά 150 μg lincοmycine ανά ml, 300 μg spectinοmycine ανά ml. Αμέσως μετά την προσθήκη των αντιβιοτικών αυτών, το αραιωμένο σπέρμα πρέπει να φυλάσσεται σε θερμοκρασία τουλάχιστον 5 C για 45 λεπτά τουλάχιστον. 3. Το σπέρμα που προορίζεται για το ενδοκοινοτικό εμπόριο, πρέπει: i) να αποθηκεύεται, σύμφωνα με τα κεφάλαια Ι και ΙΙ του παραρτήματος Α, πριν από την αποστολή, ii) να μεταφέρεται στο κράτος μέλος προορισμού σε φιάλες που έχουν καθαριστεί, απολυμανθεί ή αποστειρωθεί πριν από τη χρήση και οι οποίες έχουν σφραγισθεί κατάλληλα πριν από την αποστολή από τον εγκεκριμένο χώρο αποθήκευσης. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ 1. Αποστολέας (όνομα και πλήρης δεύθυνση) 3. Παραλήπτης (όνομα και πλήρης διεύθυνση) Σημειώσεις α) για κάθε παρτίδα σπέρματος εκδίδεται χωριστό πιστοποιητικό β) το πρωτότυπο του παρόντος πιστοποιητικού πρέπει να συνοδεύει την παρτίδα μέχρι τον τόπο προορισμού. θ. Τόπος φόρτωσης Β. Μεταφορικό μέσο θ. Τόπος και κράτος μέλος προορισμού 11. Ονομασία και κωδικό διακριτικά των δοχείων που περιέχουν το σπέρμα 12. Αναγνωριστικά στοιχεία γης παρτίδας του σπέρματος ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ Αριθ. ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ 2. Κράτος μέλος συλλογής 4. Αρμοδία αρχή 5. Αρμόδια τοπική αρχή 7. Όνομα και διεύθυνση του κέντρου συλλογής σπέρματος 10. Αριθμός μητρώου του κέντρου συλλογής σπέρματος α) Αριθμός δόσεων β) Ημερομηνίες) συλλογής γ) Φυλή δ) Αναγνωριστικά στοιχεία του ζώου σπερματοδότη 13. Ο υπογεγραμμένος επίσημος κτηνίατρος βεβαιώνω: α) ότι οι όροι συλλογής, επεξεργασίας και αποθήκευσης σπέρματος που αναφέρονται ανωτέρω είναι σύμφωνοι με τις προδιαγραφές της οδηγίας 90/42Θ/ΕΟΚ β) ότι το περιγραφόμενο κατωτέρω σπέρμα έχει συλλεγεί από κάπρους: Ι) σε κέντρο συλλογής που περιέχει μόνον ζώα μη εμβολιασμένα έναντι της νόσου Αujeszky που αντιδρούν αρνητικά στη δοκιμασία οροεξουδετέρωσης ή στη δοκιμασία ΕLΙSΑ για την ανίχνευση της νόσου Αujeszky, σύμφωνα με τις διατάξεις της οδηγίας 90/429/ΕΟΚ (1) ή ΙΙ) σε κέντρο στο οποίο ορισμένοι κάπροι ή όλοι οι κάπροι έχουν εμβολιασθεί έναντι της νόσου Αujeszky με εμβόλιο από το οποίο έχει αφαιρεθεί το γονίδιο G1, οι κάπροι αυτοί είναι οροαρνητικοί έναντι της νόσου Αujeszky πριν τον εμβολιασμό και έχουν υποστεί εκ νέου, τρεις εβδομάδες αργότερα, ορολογική εξέταση που δεν έχει αποκαλύψει την ύπαρξη αντισωμάτων προκαλουμένων από τον ιό της ασθένειας και, στην περίπτωση αυτή, το σπέρμα κάθε παρτίδας έχει υποβληθεί σε δοκιμασία απομόνωσης του ιού της νόσου Αujeszky στο εργαστήριο (2) με αρνητική αντίδραση (1) γ) ότι το σπέρμα που περιγράφεται ανωτέρω μεταφέρθηκε μέχρι τον τόπο φόρτωσης σε σφραγισμένο δοχείο υπό συνθήκες που ανταποκρίνονται στις διατάξεις της οδηγίας 90/429/ΕΟΚ. Έγινε ..................... στις Υπογραφή................................................................. Όνομα και ιδιότητα (κεφαλαία).................. Σφραγίδα (1) Από τα σημεία Ι) και ΙΙ) διαγράφεται εκείνο που δεν έχει εφαρμογή. (2) Όνομα του εργαστηρίου που ορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1 της οδηγίας 90/429/ΕΟΚ. Άρθρο 20 Το παρόν διάταγμα τίθεται σε ισχύ από 1η Ιανουαρίου 1992. Στον Υπουργό Γεωργίας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 1 του Ν. 1069/1980 «περί κινήτρων δια την ίδρυσιν επιχειρήσεων Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως» (ΦΕΚ Α 191/23.8.1980).
 • Την Υ 1687/1992 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Εθνικής Οικονομίας» (Β 104).
 • Την 180/1992 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και του Υπουργού. Γεωργίας,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1980/1069 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1980/1069 1980
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1989/323 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1989/323 1989